Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi KASPERSKY ANTI-VIRUS Podręcznik użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS Instrukcje obsługi KASPERSKY ANTI-VIRUS Instrukcje użytkowania KASPERSKY ANTI-VIRUS Instrukcja użytkowania KASPERSKY ANTI-VIRUS Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS

2 Skrót instrukcji: Co zawiera pakiet dystrybucyjny Umowa Licencyjna INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENTACJI SYMBOLE UYTE W DOKUMENTACJI Instalacja Ponowna instalacja..

3 Deinstalacja programu KASPERSKY ANTI-VIRUS SCANNER PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE URUCHAMIANIE PROGRAMU KASPERSKY ANTI-VIRUS SCANNER INTERFEJS PROGRAMU Menu systemowe Glówne okno Menu...

4 Pasek narzdzi Obszar roboczy Kategorie Obiekty, Opcje, Ustawienia oraz Statystyka Menu kontekstowe Pasek statusu KONFIGURACJA USTAWIE TESTOWANIA...

5 Ustawienia dla testowanych obiektów Wybór obszaru testowania Obiekty przeznaczone do testowania Dzialania podejmowane na zainfekowanych i podejrzanych obiektach Zaawansowane tryby testowania Glówne opcje. Kategoria Opcje KASPERSKY ANTI-VIRUS Ustawienia raportu Konfiguracja opcji dotyczcych modyfikacji nazw obiektów Poziom priorytetu testu...

6 Zaawansowane ustawienia. Kategoria Ustawienia Zapisywanie/wczytywanie ustawie Przegldanie ustawie przed rozpoczciem testowania WYSZUKIWANIE I USUWANIE WIRUSÓW Uruchamianie i zatrzymywanie testu Zmiana priorytetu testu Monitorowanie raportu Podgld statystyki dzialania UAKTUALNIANIE ANTYWIRUSOWYCH BAZ DANYCH GENEROWANIE LISTY ZNANYCH WIRUSÓW..

7 KASPERSKY ANTI-VIRUS MONITOR PODSTAWOWE FUNKCJE I MOLIWOCI JAK URUCHOMI, WYLCZY I WLCZY MONITOR ANTYWIRUSOWY INTERFEJS UYTKOWNIKA Menu systemowe Glówne okno Menu

8 Pasek narzdzi Obszar roboczy Przyciski ZMIANA USTAWIE LADOWANIE, WYLCZANIE I WLCZANIE PROGRAMU KASPERSKY AV MONITOR Ladowanie, wylczanie i wlczanie programu Kaspersky AV Monitor Podgld statystyki...

9 UAKTUALNIANIE ANTYWIRUSOWYCH BAZ DANYCH KASPERSKY ANTI-VIRUS UPDATER CZYM JEST KASPERSKY AV UPDATER I JAKIE JEST JEGO PRZEZNACZENIE? URUCHAMIANIE PROGRAMU KASPERSKY AV UPDATER INTERFEJS UYTKOWNIKA PROGRAMU KASPERSKY AV UPDATER Okno Witamy Okno Polczenie Konfiguracja procesu aktualizacji przez Internet Uaktualnianie z lokalnego folderu Wybór obiektów do uaktualnienia...

10 Okno Opcje Okno dialogowe Pobieranie plików Okno Zakoczone KASPERSKY ANTI-VIRUS CONTROL CENTER CZYM JEST PROGRAM KASPERSKY AV CONTROL CENTER? URUCHAMIANIE KASPERSKY AV CONTROL CENTER INTERFEJS UYTKOWNIKA PROGRAMU KASPERSKY AV CONTROL CENTER Zakladka Zadania Okno Wlaciwoci zadania...

11 Zakladka Skladniki Zakladka Ustawienia Kategoria Zabezpieczenia Kategoria Ostrzeenia Kategoria Zdalne zarzdzanie Kategoria Ustawienia Kategoria kwarantanna Zakladka Kwarantanna.

12 KREATOR NOWEGO ZADANIA Okno Zadanie Okno Terminarz dla zadania programu Kaspersky AV Monitor Okno Terminarz dla zada Kaspersky AV Scanner oraz Kaspersky AV Updater Uruchamianie zada jako odpowiedzi na okrelone zdarzenia Uruchamianie zada w przypadku spelnienia okrelonego warunku Uruchamianie zada w godzinnych odstpach czasu Uruchamianie zada kadego dnia Planowanie uruchamiania zada na okres tygodnia Planowanie uruchamiania zada na okres miesica Okno Ostrzeenia..

13 Okno Konto uytkownika Ustawienia zada Okno ustawienia dla zada Kaspersky AV Scanner i Kaspersky AV Monitor KASPERSKY REPORT VIEWER PRZEZNACZENIE PROGRAMU KASPERSKY REPORT VIEWER. 135 URUCHAMIANIE PROGRAMU KASPERSKY REPORT VIEWER INTERFEJS UYTKOWNIKA PROGRAMU KASPERSKY REPORT VIEWER DRZEWO USTAWIE...

14 CZYM JEST DRZEWO USTAWIE? KASPERSKY ANTI-VIRUS 8.2. DRZEWO USTAWIE KONTROLKI Opcje Przelczniki alternatywne Pole tekstowe.

15 Pole wejciowe: okrelanie cieek dostpu do Pole wejciowe: okrelanie liczby Listy rozwijalne WSKANIKI KONTROLI KASPERSKY ANTI-VIRUS SCRIPT CHECKER CZYM JEST SCRIPT CHECKER I JAKIE JEST JEGO PRZEZNACZENIE ZASADA DZIALANIA APLIKACJI KASPERSKY AV SCRIPT CHECKER DODATEK A ZAAWANSOWANE TRYBY TESTOWANIA ANALIZA HEURYSTYCZNA (ANALIZATOR KODU) TRYB TESTOWANIA REDUNDANCYJNEGO

16 154 DODATEK B. SLOWNIK DODATEK C. JAK SI Z NAMI SKONTAKTOWA? Rozdzial 1 1.Kaspersky Anti-Virus for Microsoft NT Server 1.1. Skladniki pakietu Czym jest Kaspersky Anti-Virus for Microsoft NT Server? Kaspersky Anti-VirusTM for Micrsoft NT Server (Kaspersky AV for Microsoft NT Server) jest pakietem oprogramowania antywirusowego zaprojektowanym w celu zapewnienia ochrony antywirusowej Twojego komputera, pracujcego pod kontrol systemu operacyjnego Windows NT Server. W sklad pakietu nastpujce produkty: wchodz Uwaga! Nowe wirusy pojawiaj si codziennie, dlatego naley uaktualnia antywirusowe bazy danych przynajmniej raz na tydzie (zobacz poniej). Pamitaj aby uaktualni bazy natychmiast po zainstalowaniu programu! 7 KASPERSKY ANTI-VIRUS Kaspersky Anti-Virus Scanner jest uruchamianym na danie uytkownika programem testujcym komputer w poszukiwaniu wirusów oraz usuwajcym wirusy w przypadku ich wykrycia. Kaspersky Anti-Virus Monitor jest rezydujcym w pamici monitorem antywirusowym testujcym w poszukiwaniu wirusów wszystkie otwierane i uruchamiane pliki. Kaspersky Anti-Virus Updater jest narzdziem uaktualniajcym antywirusowe bazy danych. Antywirusowe bazy danych wykorzystywane s przez skaner i monitor podczas testowania w poszukiwaniu wirusów. Kaspersky Labs uaktualnia antywirusowe bazy danych codziennie dodajc do nich nowe opisy wirusów. Umieszczane s one w sieci Internet, a nastpnie wykorzystywane przez narzdzia uaktualniajce. Kaspersky Anti-Virus Script Checker chroni komputer przed wirusami skryptowymi oraz robakami internetowymi, które s uruchamiane bezporednio w pamici komputera. Po uruchomieniu Instalatm zainfekowanych obiektów (których leczenie nie bylo moliwe) narzdzie to umoliwia zastosowanie pelnej ochrony antywirusowej oraz zapewnia moliwo odtworzenia danych (podrozdzialy , 6.3.4). Narzdzie kwarantanny dostpne jest tylko w przypadku zarzdzania programami Kaspersky AV Monitor oraz Kaspersky AV Scanner przez Kaspersky AV Control Center Pakiet dystrybucyjny Pakiet dystrybucyjny. Umowa Licencyjna Elementy pakietu dystrybucyjnego Pakiet dystrybucyjny zawiera nastpujce elementy: &midzienne uaktualnienia antywirusowych baz danych; nowe wersje produktów antywirusowych Kaspersky Labs; pomoc techniczna zwizana z dzialaniem oprogramowania antywirusowego wiadczona za porednictwem poczty elektronicznej i telefonu; informacje o nowych produktach Kaspersky Labs oraz o nowych wirusach (usluga dla uytkowników zapisanych na list mailingow Kaspersky Labs). Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS

17 ! Kaspersky Labs nie udostpnia informacji zwizanych z dzialaniem i uytkowaniem systemów operacyjnych oraz innych technologii tego typu. 14 Rozdzial 2 2. Instalacja 2.1. Wymagania sprztowe i systemowe Wymagania systemowe. Procedura instalacyjna. Róne typy instalacji. Aby produkt Kaspersky Anti-Virus for Microsoft NT Server mógl poprawnie pracowa, komputer powinien spelnia nastpujce wymagania sprztowe: 1. Procesor Pentium. 2. Zainstalowany system Server/Advanced Server operacyjny Windows Zalecane jest aby uytkownik byl zalogowany jako administrator lokalnego komputera. 4. Naley upewni si, e na komputerze zainstalowany jest Microsoft Internet Explorer (IE) w wersji 4.01 (SP2) lub wyszej. 5. Przynajmniej 32 MB RAM. 15 KASPERSKY ANTI-VIRUS 6. Przynajmniej 25 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Dodatkowo komputer powinien umoliwia prac w rozdzielczoci ekranu przynajmniej 800 na 600 punktów oraz posiada prawidlowo ustawion dat systemow Uruchamianie Kreatora instalacji Instalacja krok-po-kroku. Instalacja, ponowna instalacja i usuwanie produktu. Aby zainstalowa oprogramowanie naley uruchomi program Setup.exe znajdujcy si na plycie CD. Instalacja przebiega w trybie interaktywnym. Kade okno dialogowe zawiera odpowiedni zestaw przycisków zarzdzajcych procesem instalacji. Oto funkcje spelniane przez glówne typy przycisków: OK-- akceptacja dzialania Anuluj -- anulowanie dzialania Dalej -- przejcie do kolejnego etapu Wstecz -- przejcie do poprzedniego etapu! Przed rozpoczciem instalacji Kaspersky AV for Microsoft NT Server naley zakoczy dzialanie wszystkich uruchomionych na komputerze programów Instalacja Krok 1. Informacje ogólne Pierwsze okno kreatora instalacji (Rysunek 1) zawiera ogólne informacje na temat produktu Kaspersky Anti-Virus for Microsoft NT Server. Krok 2. Postanowienia Umowy Licencyjnej Okno dialogowe Umowa Licencyjna (Rysunek 2) zawiera tre Umowy Licencyjnej. Przeczytaj uwanie jej postanowienia i kliknij przycisk Tak, jeeli si z nimi zgadzasz. W przeciwnym wypadku kliknij Nie, a proces instalacji zostanie przerwany. 16 INSTALACJA Rysunek 1. Pierwsze okno dialogowe Kreatora Instalacji Rysunek 2. Okno dialogowe Umowa Licencyjna Krok 3. Wprowadzenie informacji o uytkowniku W oknie dialogowym Informacje rejestracyjne (Rysunek 3) mona wprowadzi dane dotyczce uytkownika. Domylnie pola Nazwisko oraz Firma wypelnione s informacjami pobranymi z rejestru systemu Windows. Krok 4. Wybór folderu, w którym program zostanie zainstalowany W oknie dialogowym Wybierz lokalizacj folderu docelowego (Rysunek 4) moesz wybra folder, w którym zainstalowane zostan skladniki pakietu Kaspersky AV for Microsoft NT Server. W tym celu naley klikn przycisk Przegldaj i przy pomocy okna dialogowego Wybierz folder wskaza odpowiedni folder. Aby zatwierdzi wybór naley klikn przycisk OK. 17 KASPERSKY ANTI-VIRUS Rysunek 3. Okno dialogowe Informacje o uytkowniku Rysunek 4. Okno dialogowe Wybierz lokalizacj folderu docelowego Krok 5. Wprowadzenie nazwy dla grupy programu w menu Start\Programy W oknie dialogowym Wybierz folder programu (Rysunek 5) wprowad nazw folderu, w którym przechowywane bd ikony programu Kaspersky AV for Microsoft NT Server. Jeeli chcesz pozostawi standardow nazw wcinij przycisk Dalej. Rysunek 5. Okno dialogowe Wybierz folder programu Krok 6. Wybór typu instalacji W oknie dialogowym Typ instalacji (Rysunek 6) naley wybra jeden z typów instalacji: 18 INSTALACJA Niestandardowa Minimalna Uytkownik bdzie mial moliwo skladników, które zostan zainstalowane. wyboru Zostan zainstalowane tylko niezbdne skladniki pakietu: Kaspersky AV Scanner, Kaspersky AV Monitor, Antywirusowe bazy danych oraz Kaspersky AV Updater. Zostan zainstalowane wszystkie skladniki pakietu Kaspersky Anti-Virus. Standardowa Krok 7. Wybór skladników pakietu Kaspersky Anti-Virus Jeeli wybrany zostal Niestandardowy typ instalacji, w oknie dialogowym Wybierz skladniki (Rysunek 7) uytkownik bdzie mógl wybra skladniki, które zostan zainstalowane. Aby wybra skladniki naley zaznaczy opcje znajdujce si z lewej strony ich nazw. Rysunek 6. Okno dialogowe Typ instalacji Rysunek 7. Okno Wybierz skladniki Krok 8. Kopiowanie plików na dysk twardy Naley przeczyta informacje wywietlone w oknie dialogowym Rozpoczcie kopiowania plików (Rysunek 8). Kliknicie przycisku Dalej spowoduje kontynuowanie procesu instalacji. Po wykonaniu powyszych czynnoci Instalator rozpocznie kopiowanie plików. Postp w kopiowaniu plików mona ledzi w oknie dialogowym Stan instalacji ( Rysunek 9). dialogowe 19 KASPERSKY ANTI-VIRUS Rysunek 8. Okno dialogowe Rozpoczcie kopiowania plików Rysunek 9. Okno dialogowe Stan instalacji Krok 9. Wybór folderu, w którym program bdzie zapisywal pliki raportów Wymagane jest okrelenie folderu, w którym przechowywane bd pliki raportów generowane przez skladniki pakietu Kaspersky AV for Microsoft NT Server. Mona to zrobi przy pomocy okna dialogowego Lokalizacja plików raportów (Rysunek 8). Krok 10. Okrelenie konta wykorzystywanego do uruchomiania uslugi Kaspersky Anti-Virus Monitor W oknie dialogowym Ustawienia uslugi Kaspersky Anti-Virus Monitor (Rysunek 11) naley wprowadzi informacje o koncie wykorzystywanym do uruchamiania uslugi Kaspersky Anti-Virus Monitor. Moliwy jest wybór sporód nastpujcych kont: Lokalne konto systemowe konto Windows; To konto konto uytkownika, które zostalo okrelone w polach poniej tej opcji. 20 INSTALACJA Rysunek 10. Okno dialogowe Lokalizacja plików raportów Rysunek 11. Okno dialogowe Ustawienia uslugi Kaspersky Anti-Virus Monitor Krok 11. Okrelenie hasla administracyjnego W oknie dialogowym Haslo administracyjne (Rysunek 13) naley okreli haslo wykorzystywane do zdalnego dostpu i zarzdzania skladnikami pakietu Kaspersky Anti-Virus for Microsoft NT Server, przy pomocy oprogramowania Kaspersky Administration Kit. Krok 12. Okrelenie cieki dostpu do plików kluczy Jeeli bdzie to konieczne, w oknie dialogowym Plik klucza (Rysunek 12) naley wskaza nazw pliku klucza oraz ciek dostpu. Jeeli plik znajduje si w folderze instalacyjnym jego nazwa zostanie automatycznie wywietlona na licie w oknie dialogowym Lista plików kluczy do zainstalowania. Jeeli natomiast plik klucza znajduje si w innym folderze, kliknij przycisk Dodaj i przy pomocy okna dialogowego Wybierz plik klucza wska nazw pliku oraz ciek dostpu do niego. Jeeli bdzie to konieczne moesz jednoczenie uywa kilku plików kluczy. Rysunek klucza 12. Okno dialogowe Plik Plik klucza jest Twoim osobistym kluczem zawierajcym wszelkie informacje wymagane do poprawnej pracy pakietu Kaspersky Anti-Virus: Informacje o dystrybutorze biecej wersji (firma, adresy, numery telefonów) 21 KASPERSKY ANTI-VIRUS Informacje o pomocy technicznej (kto jej udziela i jak j uzyska) Data wydania produktu Nazwa i numer licencji Tablica funkcjonalnoci skladników Okres wanoci licencji. Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS

18 Krok 13. Finalizowanie instalacji Po zakoczeniu instalacji skladników pakietu Kaspersky AV for Microsoft NT Server, na ekranie pojawi si okno dialogowe Finalizowanie dziala (Rysunek 14). Aby zakoczy instalacj naley klikn przycisk Zakocz. Rysunek 13. Okno dialogowe Haslo administracyjne Rysunek 14. Okno Finalizowanie dziala dialogowe Ponowna instalacja Jeeli podczas instalacji program wykryje poprzedni wersj pakietu Kaspersky AV for Microsoft NT Server, na ekranie pojawi si okno dialogowe Program konfigurujcy (Rysunek 15) umoliwiajce wybranie jednego z nastpujcych trybów instalacji: Modyfikuj -- Umoliwia dodanie nowych skladników do ju istniejcych Napraw -- Umoliwia napraw wszystkich uszkodzonych, poprzednio zainstalowanych skladników 22 INSTALACJA Usu -- Umoliwia calkowit deinstalacj pakietu Kaspersky AV for Microsoft NT Server i usunicie go z komputera (patrz podrozdzial 2.2.3). Aby wybra jedn z moliwoci zaznacz odpowiedni przelcznik alternatywny i kliknij Dalej. Rysunek 15. Okno dialogowe Program konfigurujcy Jeeli wybrale opcj Modyfikuj, po wciniciu przycisku Dalej na ekranie pojawi si okno dialogowe Wybór skladników (Rysunek 7). dane skladniki mog by wybrane poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji. Po wybraniu skladników kliknij przycisk Dalej. Na ekranie pojawi si okno dialogowe Stan instalacji (Rysunek 9) oraz Finalizowanie dziala (Rysunek 14). Jeeli wybrana zostala opcja Napraw, po wciniciu przycisku Dalej na ekranie pojawi si okno dialogowe Stan instalacji (Rysunek 9) oraz Finalizowanie dziala (Rysunek 14). Tryb ten moe by wykorzystany jeeli, przykladowo, jeden z plików wchodzcych w sklad pakietu Kaspersky AV for Microsoft NT Server zostal przez przypadek usunity. Jeli na komputerze zainstalowano Kaspersky AV Control Center lub jego poprzedni wersj (program ten mógl zosta zainstalowany jako skladnik innego pakietu Kaspersky Lab), kreator instalacji wywietli okno Skladnik: 23 KASPERSKY ANTI- VIRUS Kaspersky Anti-Virus Control Center. Przy uyciu tego okna mona okreli konfiguracj instalacyjn standardowego pliku ustawie (Rysunek 16). Rysunek 16. Okno dialogowe Skladnik: Kaspersky Anti-Virus Control Center W opisywanym oknie dialogowym znajduj si nastpujce opcje: Polcz -- dopisuje standardow konfiguracj do istniejcego pliku ustawie; Nadpisz -- zastpuje nowym plikiem; znaleziony plik ustawie Pomi -- zachowuje znaleziony plik ustawie bez zmian. Jeli na komputerze zainstalowany jest program AV Updater, na ekranie pojawi si okno kreatora instalacji podobne do opisywanego powyej (opcja Polcz nie bdzie dostpna). Przy uyciu opisywanych opcji mona nadpisa lub pozostawi biece ustawienia programu Kaspersky AV Updater. 24 INSTALACJA Deinstalacja programu Jeeli z pewnych powodów bdziesz chcial usun pogram Kaspersky AV for Microsoft NT Server, wybierz opcj Usu w oknie dialogowym Program konfigurujcy i kliknij przycisk Dalej. Na ekranie pojawi si komunikat potwierdzajcy usunicie aplikacji. Wcinij przycisk OK aby rozpocz procedur deinstalacji. Pliki programu zostan usunite z Twojego komputera. Postp procesu deinstalacji mona ledzi w oknie dialogowym Stan instalacji.! Jeeli podczas procesu deinstalacji Instalator napotka na pliki, które mog by uywane przez inne aplikacje, na ekranie pojawi si komunikat potwierdzajcy ich usunicie. Aby usun plik kliknij przycisk Tak. 25 Rozdzial 3 3.Kaspersky Anti-Virus Scanner 3.1. Przeznaczenie i podstawowe funkcje Podstawowe funkcje programu Kaspersky AntiVirus Scanner Kaspersky Anti-Virus Scanner jest programem zaprojektowanym w celu testowania komputera w poszukiwaniu wirusów oraz usuwania ich na danie uytkownika. Podczas pracy Kaspersky AV Scanner wykonuje nastpujce dzialania: Wykrywa i usuwa wirusy we wszelkich typach plików na dyskach przeznaczonych do testowania, jak równie w pamici RAM i sektorach startowych Wykrywa i usuwa wirusy z plików spakowanych przy pomocy PKLITE, LZEXE, DIET, COM2EXE oraz innych narzdzi kompresujcych 26 KASPERSKY AV SCANNER Wykrywa wirusy we wszystkich archiwów (ZIP, ARJ, LHA, RAR itd.) Wykrywa wirusy w skrzynkach popularnych systemów pocztowych popularnych pocztowych formatach wszystkich Wykorzystuje zaawansowany algorytm heurystyczny w celu wykrywania nieznanych wirusów (ze skutecznoci rzdu okolo 92%) Uruchamianie programu Kaspersky Anti-Virus Scanner Metody uruchamiania skanera antywirusowego Program moe by uruchomiony w jeden z nastpujcych sposobów: Z menu glównego Windows; Przy uyciu programu Kaspersky AV Control Center; Poprzez uycie odpowiedniego polecenia wiersza polece. Najszybszym sposobem uruchomienia programu jest wykorzystanie menu Start systemu Windows. W tym celu wcinij przycisk Start, wybierz Programy, wybierz grup Kaspersky Anti-Virus i kliknij element Kaspersky AV Scanner. Po wykonaniu tych czynnoci na ekranie pojawi si jego glówne okno programu (patrz podrozdzial 3.3.2) oraz ikona w obszarze zasobnika systemowego. Klikajc na niej prawym klawiszem myszy spowodujesz rozwinicie menu systemowego (patrz podrozdzial ): Program moe by uruchomiony z poziomu Kaspersky AV Control Center po utworzeniu specjalnego zadania program zostanie uruchomiony o okrelonym czasie wraz z odpowiednimi ustawieniami. Aby uruchomi program Kaspersky AV Scanner z wiersza polece konieczne jest przejcie do folderu, w którym zainstalowany zostal pakiet Kaspersky Anti-Virus i uruchomienie programu avp32.exe. Jeeli bdziesz uruchamial program z wiersza polece moesz uy nastpujcych przelczników: [/?] lub [/H] wywietla peln list dostpnych przelczników wiersza polece; 27 KASPERSKY ANTI-VIRUS [/P=plik_ustawie] -- uruchomienie skanera z ustawieniami znajdujcymi si w pliku "plik_ustawie"; [/S] -- rozpoczcie testowania natychmiast po uruchomieniu skanera; [/W] -- tworzenie pliku raportu; [/N] -- minimalizacja glównego okna skanera natychmiast po jego uruchomieniu; [/Q] -- zamknicie glównego okna skanera po zakoczeniu procesu testowania; [/D] -- skaner nie zostanie uruchomiony, jeeli testowanie danego dnia zakoczylo si pomylnie, tzn. proces nie zostal przerwany lub podczas testowania nie wykryto wirusów. -- testowane bd tylko te pliki, których nazwy zostaly okrelone w pliku nazwa_pliku, który jest zwyklym plikiem tekstowym (ASCII) zawierajcym list nazw obiektów przeznaczonych do testowania. Kady wiersz powinien zawiera tylko jedn nazw pliku (wraz z peln ciek dostpu). Jeeli w podanej opcji wystpi znak «!» (np.: plik "nazwa_pliku" zostanie usunity po zakoczeniu testu. [/EL] program Kaspersky AV Scanner pominie podczas testowania pliki i/lub foldery, których nazwy zostaly zapisane w pliku okrelonym przy pomocy przelcznika Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS

19 [/redundant] -- wlcza tryb testowania redundancyjnego (szczególowe informacje na ten temat znajduj si w rozdziale 10.2). Wykonywanie testowania z wlczonym trybem redundancyjnym zalecane jest tylko wtedy, gdy podczas rutynowego testu nie wykryto obecnoci wirusa, a mimo to zachowanie systemu operacyjnego wskazuje na jego obecno (na przyklad czste resetowanie si komputera, nienaturalne zwolnienie pracy aplikacji itd.). W przeciwnym wypadku nie zalecamy wykorzystywania tego trybu, poniewa moe on znaczco wplyn na spowolnienie procesu testowania. [/virlist=nazwa_pliku] -- tworzenie pliku posiadajcego nazw "nazwa_pliku " i zapisanie do niego listy znanych wirusów wykrywanych przez Kaspersky AV Scanner. [/EF] podczas testowania program Kaspersky AV Scanner bdzie pomijal pliki okrelone w wierszu polece. Przelcznik /EF moe by równie wykorzystany w pliku (patrz wyej). W tym przypadku obiekt (plik lub folder) poprzedzony przelcznikiem /EF zostanie pominity. Jeli nazwa pliku zawiera spacje, przelcznik /EF musi poprzedza nazw 28 KASPERSKY AV SCANNER pliku (moe on równie wystpowa po nazwie pliku, która z kolei musi by umieszczona w cudzyslowach). Jeli nazwa pliku nie zawiera spacji, przelcznik /EF moe by umieszczony w dowolnej pozycji linii.! Przy pomocy kombinacji przelczników /EF, /EL, oraz listy plików i folderów podawanych w wywolaniu wiersza polece mona okrela róne lokalizacje do testowania. Przyjrzyjmy si przykladom wywola wiersza polece: Przyklad 1. Uruchomienie skanera i rozpoczcie znajdujcych si w folderze Moje dokumenty. testowania plików ":\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Microsoft NT Server\Avp32.exe" /S "C:\Moje dokumenty" Przyklad 2. Uruchomienie skanera, utworzenie listy wykrywanych wirusów i zapisanie jej do pliku E:\virlist.txt, a nastpnie zamknicie programu po zakoczeniu procesu testowania. ":\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Microsoft NT Server \Avp32.exe" /virlist=e:\virlist. txt /q Przyklad 3. Uruchomienie skanera i natychmiastowe rozpoczcie testowania, gdy test wykonywany byl poprzedniego dnia, test z dnia biecego zakoczyl si niepowodzeniem lub podczas testowania wykryto wirusa. Po zakoczeniu testowania dzialanie programu zostanie zakoczone. ":\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Microsoft NT Server\Avp32.exe" /s/d/q Przyklad 4. Uruchomienie programu w celu przetestowania plików znajdujcych si w folderze Moje dokumenty, z pominiciem plików znajdujcych si na licie zapisanej w pliku. ":\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Microsoft NT Server\Avp32.exe" "C:\Moje dokumenty" /EL 29 KASPERSKY ANTI-VIRUS 3.3. Interfejs programu Menu systemowe Po uruchomieniu programu na ekranie pojawi si jego glówne okno (patrz podrozdzial 3.3.2), natomiast w obszarze zasobnika systemowego wywietlona zostanie ikona. Kliknicie na niej prawym klawiszem myszy spowoduje otwarcie menu systemowego (Rysunek 17) zawierajcego nastpujce polecenia: Ustawienia programu Kaspersky AV Scanner -- otwiera glówne okno programu. Uruchom / Zatrzymaj testowanie Wstrzymaj / Kontynuuj testowanie Zmie priorytet testu -- zmiana priorytetu procesu testowania (ta opcja jest dostpna tylko podczas procesu testowania). Poka raport -- wywietla okno dialogowe zawierajce wyniki testowania. Uaktualnij antywirusowe bazy danych -- uruchomienie narzdzia uaktualniajcego antywirusowe bazy danych. Informacje o programie Kaspersky AV Scanner -- wywietla okno dialogowe zawierajce informacje o programie. Wyladuj Kaspersky AV Scanner -- wyladowuje program z pamici. 30 KASPERSKY AV SCANNER Rysunek 17. Menu systemowe Kaspersky AV Scanner Glówne okno Glówne okno programu Kaspersky AV Scanner pozwala na modyfikowanie ustawie programu, uruchamianie / zatrzymywanie procesu testowania oraz przegldanie wyników dzialania programu. Glówne okno moe by zamknite bez wyladowywania programu z pamici. W glównym oknie programu Kaspersky AV Scanner znajduj si nastpujce elementy: menu pasek narzdzi obszar roboczy pasek statusu Menu Menu znajduje si w górnej czci glównego okna. Niektóre polecenia menu mog by wywolane za porednictwem skrótów klawiszowych lub przycisków paska narzdzi (patrz rozdzial ). Opis zalenoci pomidzy skrótami klawiszowymi, a przyciskami paska narzdzi znajduje si w rozdziale KASPERSKY ANTI-VIRUS Polecenie menu Plik% Otwórz profil Plik % Zapisz profil Plik %Zapisz profil jako Plik % Zapisz profil jako domylny Dzialanie Zaladowanie ustawie rozdzial ). z pliku (patrz Zapisanie ustawie do pliku (patrz rozdzial 3.4.4). Zapisanie ustawie do pliku z now nazw (patrz rozdzial 3.4.4). Zapisanie ustawie jako domylnych. Ustawienia z tego pliku bd ladowane podczas uruchamiania programu (patrz rozdzial ). Wybór jednego z poprzednio uywanych profili. Wyladowanie programu Scanner z pamici. Kaspersky AV Plik % Poprzednie profile Plik % Wyladuj Kaspersky AV Scanner Plik % Ukryj okno Test % Uruchom Zatrzymaj testowanie Test % Wstrzymaj Kontynuuj testowanie / / Zamknicie glównego okna aplikacji. Uruchomienie / zatrzymanie testowania (patrz rozdzial 3.5.1). Wstrzymanie / kontynuacja testowania (patrz rozdzial ). procesu procesu Test % Zmie priorytet testu Zmiana priorytetu testu. Opcja ta dostpna jest tylko podczas trwania procesu testowania (patrz rozdzial 3.5.2). Wywietlenie listy parametrów procesu testowania (patrz rozdzial 3.4.5). Uaktualnienie antywirusowych baz danych (patrz rozdzial 3.6). Wywietlenie okna dialogowego zawierajcego raport (patrz rozdzial 3.5.3). Test % testowania Poka opcje Narzdzia % Uaktualnij antywirusowe bazy danych Narzdzia % Poka raport 32 KASPERSKY AV SCANNER Polecenie menu Narzdzia % Utwórz list wirusów Pomoc % Spis treci Pomoc % Kaspersky AntiVirus w sieci Internet Pomoc % Informacje o programie Kaspersky AV Scanner Dzialanie Utworzenie listy wszystkich wirusów (patrz rozdzial 3.7). Otwarcie pomocy. Uruchomienie przegldarki i otwarcie strony internetowej firmy Kaspersky Lab. Wywietlenie programie. krótkich informacji o znanych Pasek narzdzi Na pasku narzdzi znajduj si przyciski umoliwiajce wykonywanie okrelonych dziala. Przycisk Polecenie menu Plik% Otwórz profil Plik% Zapisz profil Plik % Zapisz profil jako domylny Dzialanie Zaladowanie ustawie z pliku. Zapisanie ustawie do pliku. Zapisanie ustawie jako domylnych. Ustawienia z tego pliku bd ladowane podczas uruchamiania programu. Uruchomienie procesu testowania. Wstrzymanie / procesu testowania. kontynuacja Test % testowanie Uruchom Test % Wstrzymaj / Kontynuuj testowanie Test % testowanie Zatrzymaj opcje Zatrzymanie procesu testowania. Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS

20 Wywietlenie listy procesu testowania. parametrów Test % Poka testowania 33 KASPERSKY ANTI-VIRUS Przycisk Polecenie menu Narzdzia raport % Poka Dzialanie Wywietlenie okna dialogowego zawierajcego raport. Uaktualnienie baz danych. antywirusowych Narzdzia % Uaktualnij antywirusowe bazy danych Plik % Kaspersky Scanner Wyladuj Anti-Virus Wyladowanie programu Kaspersky AV Scanner z pamici Obszar roboczy Kategorie Obiekty, Opcje, Ustawienia oraz Statystyka Obszar roboczy glównego okna podzielony jest na dwie czci. W lewej czci znajduje si lista kategorii oraz ich ikony, natomiast w prawej wywietlana jest ich zawarto. Dostpne s cztery kategorie: Obiekty, Opcje, Ustawienia oraz Statystyka. Kategoria Obiekty umoliwia uytkownikowi okrelenie obszaru testowania (lista napdów i folderów), obiektów przeznaczonych do testowania (sektory, pliki, pocztowe bazy danych) oraz reakcji podejmowanej w przypadku wykrycia zainfekowanego obiektu (patrz rozdzial 3.4.1). Wszystkie te ustawienia zorganizowane s w postaci specjalnego elementu kontrolnego, zwanego obiektowym hierarchicznym drzewem ustawie. Kategorie Opcje oraz Ustawienia umoliwiaj konfiguracj ustawie dodatkowych (patrz rozdzialy 3.4.2, ). te przedstawione s w postaci tabeli (patrz rozdzial 3.5.4) Menu kontekstowe Elementy drzewa ustawie posiadaj menu kontekstowe zawierajce polecenia umoliwiajce wykonywanie dziala specyficznych dla danego elementu. 34 KASPERSKY AV SCANNER Aby wywola menu kontekstowe dla okrelonego elementu drzewa ustawie: 1. Przenie kursor myszy nad dany element. 2. Wcinij prawy klawisz myszy. Po wykonaniu powyszych czynnoci menu kontekstowe pojawi si na ekranie (Rysunek 18). Rysunek 18. Menu kontekstowe dla wybranego elementu drzewa ustawie Pasek statusu Pasek statusu jest zlokalizowany jest w dolnej czci glównego okna. Na jego obszarze wywietlane s nastpujce informacje: informacje kontekstowe o wybranych elementach menu / nazwy testowanych obiektów; stan procesu testowania Konfiguracja ustawie testowania Ustawienia dla testowanych obiektów Wybór obszaru testowania Przeznaczeniem kategorii Obiekty (Rysunek 19) jest wybór obszaru oraz obiektów przeznaczonych do testowania. Wybór obszaru oraz obiektów moe 35 KASPERSKY ANTI-VIRUS by wykonany przy pomocy drzewa ustawie. Drzewo ustawie moe by przegldane w dwóch trybach: standardowym lub zaawansowanym. Do zmiany trybu podgldu slu przyciski Standardowe oraz Zaawansowane. Rysunek 19. Kategoria Obiekty programu Kaspersky AV Scanner W trybie standardowym konfiguracja obiektów oraz obszaru testowania przeprowadzana jest w dwóch panelach: lewy panel zawiera list dysków komputera, natomiast w prawym panelu znajduje si lista ustawie dla obiektów wybranych w panelu prawym (Rysunek 20). 36 KASPERSKY AV SCANNER Rysunek 20. Tryb standardowy W trybie zaawansowanym konfiguracja obszaru oraz obiektów do testowania wykonywana jest przy pomocy trzech paneli: w lewym panelu znajduje si hierarchiczna struktura systemu plików komputera, prawy panel zawiera ustawienia wybranych obiektów, natomiast panel dolny zawiera list plików folderu wybranego w strukturze systemu plików (Rysunek 21). Rysunek 21. Tryb zaawansowany Obszar testowania moe by okrelony w lewym panelu zawierajcym hierarchiczn struktur systemu plików komputera. Przy kadym z elementów tego obszaru znajduj si opcje. Jeeli opcja znajdujca si przy danym elemencie zostanie zaznaczona, obiekt bdzie testowany na 37 KASPERSKY ANTI-VIRUS obecno wirusów, natomiast jeeli zaznaczenie zostanie usunite obszar lub obiekt bdzie podczas procesu testowania pominity., dany Aby wybra grup dysków do testowania zaznacz w lewym panelu obiekt Mój Komputer, a nastpnie w prawym panelu zaznacz odpowiednie opcje: Testuj lokalne napdy dysków wymiennych -- testowane bd napdy wszystkich dysków wymiennych. Opcja ta bdzie dostpna tylko po zaznaczeniu obiektu Mój Komputer. Testuj lokalne dyski twarde -- testowane bd wszystkie lokalne dyski twarde. Opcja ta bdzie dostpna tylko po zaznaczeniu obiektu Mój Komputer. Wybranie jej jest równoznaczne z zaznaczeniem opcji znajdujcych si przy wszystkich dyskach twardych. Zaznaczajc opcje dla pewnego obszaru systemu plików, automatycznie zaznaczane s opcje wszystkich elementów tego obszaru. Jeeli chcesz aby podczas testowania jaki plik lub folder zostal pominity, moesz go wybra korzystajc z trybu zaawansowanego. Na przyklad jeeli testowane maj by C: i D:, jednak folder C:\praca\pl na by pominity, moesz zaznaczy opcje dla dysków C: i D: i rozwijajc gal dla dysku C usun zaznaczenie z opcji znajdujcej si przy folderze C:\praca\pl. Jeeli wyeliminowale wybrany folder z procesu testowania, wygld ikon znajdujcych si przy wszystkich obiektach nadrzdnych zmieni si z: na. W ten sam sposób oznaczone s elementy posiadajce ustawienia rónice si od konfiguracji calego obszaru. Rónice takie mog by dowolnie modyfikowane. Wicej informacji na ten temat znajduje si w rozdziale KASPERSKY AV SCANNER Do kadego pliku oraz obszaru mog by przypisane róne ustawienia testowania Obiekty przeznaczone do testowania Obszary znajdujce si na rónych poziomach hierarchii systemu plików komputera posiadaj róne listy ustawie. Obszar Mój Komputer posiada najwiksz list ustawie. Na licie tej znajduj si opcje testowania dla pamici RAM, sektorów startowych, grup dysków oraz baz danych MS Outlook Express. Obszary testowania dysków zezwalaj na testowanie sektorów zaznaczonych dysków, jak równie na zaznaczanie lub usuwanie zaznacze z opcji umoliwiajcych testowanie dysków. Ustawienia dla folderów nie zezwalaj na usuwanie zaznacze z opcji testowania systemu plików, lecz tylko na modyfikacj opcji charakterystycznych dla folderów, takich jak wybór reakcji na wypadek wykrycia zainfekowanych i podejrzanych obiektów, okrelenie typu testowanych plików oraz dodatkowych trybów testowania. Testuj pliki nastpujcych typów -- testowanie plików (wlczajc pliki posiadajce atrybuty systemowy, ukryty, tylko do odczytu). Ta opcja dostpna jest tylko po zaznaczeniu elementu Mój Komputer lub dysków. Usunicie zaznacze z tych ustawie dla folderów lub plików nie jest moliwe program pozwala tylko na okrelenie typu testowanych plików: Wszystkie infekowalne -- testowanie wszystkich plików, które mog by infekowane przez wirusy. Wszystkie -- testowanie wszystkich plików. Wedlug maski -- testowanie plików, których maski zostaly okrelone na licie znajdujcej si poniej tej opcji. Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931843

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931843 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS 5.6. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus for Linux Server PODRĘCZNIK ŻYTKOWNIKA

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus for Linux Server PODRĘCZNIK ŻYTKOWNIKA KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Linux Server PODRĘCZNIK ŻYTKOWNIKA KASPERSKY ANTI-VIRUS FOR L I N U X S E R V E R Podręcznik Użytkownika Kaspersky Lab Polska Tel. (34) 368 18 14 Fax. (34) 368 18

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DM1-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

DialogueScience. Doctor Web dla Windows. 95/98/Me/NT/2000/XP. Instrukcja Użytkownika

DialogueScience. Doctor Web dla Windows. 95/98/Me/NT/2000/XP. Instrukcja Użytkownika DialogueScience Doctor Web dla Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Instrukcja Użytkownika Materiały zamieszczone w niniejszym zestawie dokumentów stanowią własność firmy DialogueScience Inc. i nie mogą być publikowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo