Oracle Hyperion Essbase

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle Hyperion Essbase"

Transkrypt

1 XVI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2010 Oracle Hyperion Essbase Paweł Chomicz Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Oracle w BizTech S.A. Abstrakt. Wraz z Hyperionem Oracle kupił całą masę produktów do analiz danych. Zakup w sposób zasadniczy dopełnia Oraclową ofertę Business Intelligence. Baza danych Hyperion Essbase to wielowymiarowa baza danych o olbrzymich możliwościach analitycznych. Wielowymiarowy Essbase jest zupełnie innym produktem w stosunku do relacyjnej Oracle Database, również z opcją OLAP: inaczej organizuje i przechowuje dane i ich strukturę, ma inny interfejs do zarządzania. Inny jest cykl produkcji aplikacji i bazy danych. Inne procesy obsługujące dane w systemie. To wszystko jest specyficzne i nie intuicyjne do opanowania nawet dla dobrych administratorów i deweloperów relacyjnej bazy Oracle. Do tego dochodzą zagadnienia zasilania danymi struktur wielowymiarowych oraz prezentacja sprawozdań i export danych do postaci relacyjnej. Referat prezentuje: różnice pomiędzy relacyjnymi i wielowymiarowymi bazami danymi; filozofię i rozwiązania zastosowane w środowisku Hyperion Essbase; miejsce Essbase wśród innych rozwiązań Oracle Bussines Intelligence; cykl planowanie i tworzenie kompletnej aplikacji i bazy danych; inne rozwiązania Oracle Bussines Intelligence umożliwiające powiązanie Essbase z danymi relacyjnymi. Artykuł został opracowany na podstawie informacji pozyskanych z Internetu: list dyskusyjnych, prezentacji Oracle, Hyperion, Sunopsis i innych, oraz dokumentacji produktów i książek. Między innymi Teoria relacyjnych baz danych Edgar Frank Codd. Informacja o autorze. Autor w latach prowadził szkolenia IT oraz szkolenia dla trenerów. W latach zbudował i prowadził zespół Oracle w Altkom Akademii. W latach zbudował i prowadził Zespół Aplikacji Oracle w Matrix.pl. Aktualnie jest Dyrektorem Centrum Kompetencyjnego Oracle w BizTech S.A.

2

3 Oracle Hyperion Essbase Wstęp Podstawę systemów BI stanowi hurtownia danych, która jest bazą zintegrowanych, oczyszczonych i poddanych transformacji danych. Na takiej bazie danych kierownictwo, dyrektorzy i analitycy mogą wykonywać wiele różnego typu analiz i raportów, które pomagają szybciej i skutecznie podejmować decyzje. Podstawowym celem systemów BI jest dostarczenie właściwych informacji właściwym kosztem, we właściwym miejscu i czasie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że definicja hurtowni danych podana powyżej nie jest już teraz taka oczywista. Na przykład narzędzia takie jak ODI umożliwiają transformacje danych już na ich źródle. System BI w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa mogą składać się z różnych elementów i posiadać różną funkcjonalność. Mogą mieć charakter rozwiązań typu CPM bądź postać systemów złożonych z kilku modułów o określonej funkcjonalności. Systemy BI mogą zawierać elementy oparte o podstawowe technologie: OLAP analizy wielowymiarowe; Data mining eksploracja danych; i inne, uzupełniające lub dziedzinowe np.: GIS gromadzenie i analiza informacji przestrzennych. Przed kupieniem w 2007 roku za 3,3 mld USD firmy Hyperion, Oracle oferował co prawda rozwiązania typu OLAP i DM ale nie były to rozwiązania doskonałe. Zakup Hyperiona radykalnie zmienił ofertę Oracle. Z odpowiednio dobranych komponentów Siebel Analytics (Obecnie Oracle BI), Hyperion OLAP (obecnie Oracle Essbase) oraz EL-T Sunopsis (obecnie ODI Oracle Data Integrator) Oracle stworzył wyjątkowe i niezwykle skuteczne, kompletne środowisko BI. Dla uproszczenia dalej pojęcia Hyperion OLAP, Hyperion i Essbase stosowane są zamiennie Model relacyjny i wielowymiarowy Model relacyjny: Zazwyczaj mylimy pojęcia: relacją nazywamy referencje a nie tabelę. Dla uporządkowania wiedzy i nazewnictwa dalej opisano podstawy teorii relacyjnych baz danych którą opracował przez nieżyjący już Edgar Frank Codd. Teoria ta została opublikowana w roku Relacja R tabela. Krotka t wiersz. Atrybut A kolumna. Liczebność relacji m liczba krotek w tabeli. Stopień relacji n liczba atrybutów. Klucz główny K jednoznaczny identyfikator tabeli. Dziedzina D zbiór dopuszczalnych wartości atrybutu. Schemat relacji R(A1,A2,...,An). Baza danych zbiór relacji.

4 192 Paweł Chomicz Schemat bazy danych zbiór schematów relacji. Dziedzina D to zbiór wartości skalarnych tego samego typu. Dziedzina atrybutu każdy atrybut A wywodzi sie z dokładnie jednej dziedziny D. Relacja r(r) o schemacie R(A1,A2,...,An) na zbiorze dziedzin {D1,D2,...,Dn} jest zbiorem krotek r = {t1, t2,..., tm} postaci t =< v1, v2,..., vn >, będących uporządkowana lista, gdzie vi, dla 0 < i n należy do zbioru Di [ {NULL}, n jest stopniem relacji R, zaś m jej liczebnością. Każda relacja ma właściwe sobie znaczenie, które formalnie można przedstawić w postaci predykatu bądź funkcji logicznej. Predykat dla danej relacji stanowi kryterium zgody na jej uaktualnienie. Rodzaje relacji: nazwane; podstawowe; pochodne; perspektywy; perspektywy materializowane (migawki); wyniki zapytań; wyniki pośrednie. Własności obiektów relacyjnych: nie istnieją podwójne krotki (powtarzające się); krotki nie są uporządkowane (ich kolejność nie ma znaczenia); atrybuty nie są uporządkowane (jw.); wszystkie wartości atrybutów są atomowe; w ramach bazy danych dziedziny maja jednoznaczne nazwy; w ramach bazy danych relacje nazwane maja jednoznaczne nazwy; w ramach relacji atrybuty posiadają jednoznaczne nazwy. Integralność danych relacyjnych: Reguły integralności pomagają SZBD nadzorować poprawność danych wprowadzanych do bazy. Mogą one dotyczyć pojedynczego atrybutu bądź całej relacji. Wyróżniamy ograniczenia: klucze kandydujące; klucze główne (PRIMARY KEY); klucze alternatywne; klucze obce (FOREIGN KEY); unikalność (UNIQUE); zawężenie dziedziny (CHECK); wartość niepusta (NOT NULL).

5 Oracle Hyperion Essbase 193 Klucz kandydujący: Niech R będzie relacja. Klucz kandydujący w relacji R jest podzbiorem K zbioru atrybutów relacji R posiadającym własność jednoznaczności i nieredukowalności. Klucz kandydujący zawierający więcej niż jeden atrybut nazywa sie kluczem złożonym, natomiast zawierający dokładnie jeden atrybut - kluczem prostym. Klucze kandydujące zapewniają mechanizmy adresowania na poziomie krotek. Klucz główny i alternatywny W sytuacji, w której relacja posiada wiele kluczy kandydujących, jeden z nich powinien być wybrany jako klucz główny, pozostałe natomiast określa się mianem kluczy alternatywnych. Klucz obcy: Niech R2 będzie relacja. Klucz obcy relacji R2 jest to podzbiór FK zbioru atrybutów R2, taki że: istnieje relacja R1 (relacje R1 i R2 nie musza być różne) z kluczem kandydującym CK oraz: w każdej chwili każda wartość FK w aktualnej wartości relacji R2 jest taka sama jak wartość CK w pewnej krotce aktualnej wartości relacji R1. Wartość klucza obcego stanowi referencje do krotki docelowej zawierającej wartość odpowiadającego mu klucza kandydującego. Ograniczenia atrybutu: Na każdy atrybut relacji można narzucić ograniczenia dotyczące: dziedziny (określenie typu); niepowtarzalności wartości (UNIQUE); nie dopuszczania wartości pustej (NOT NULL); dowolny warunek logiczny ograniczający dziedzinę (CHECK). Integralność: Integralność referencyjna: Integralność referencyjna zapewnia, ze baza nie zawiera żadnych niedopuszczalnych wartości klucza obcego i narzuca je poprzez tzw. więzy referencyjne. Integralność encji: Żaden składnik klucza głównego relacji podstawowej nie może akceptować wartości pustej. Integralność atrybutu: Wartości atrybutu są pobierane z odpowiedniej dziedziny. Model wielowymiarowy: Miary albo fakty: wartości ciągłe, numeryczne typowe miary: wartość sprzedaży, koszt, zysk, sprzedana ilość miary mogą być: addytywne (we wszystkich wymiarach) np. liczba sprzedanych sztuk;

6 194 Paweł Chomicz częściowo addytywne (addytywne w niektórych wymiarach) np. stan w magazynie sklepu; nieaddytywne. Wymiary: wartości dyskretne, niezmienne lub rzadko zmienne; nadają znaczenie danym (miarom, faktom); typowe wymiary: sklep, faktura, klient, czas, produkt; hierarchie umożliwiają organizację danych na różnych poziomach agregacji; doskonałym przykładem jest czas: rok, miesiąc, dzień itd.; poziomy reprezentuje pozycję w hierarchii; atrybuty dostarczają dodatkowych informacji o danych, np. kolor, waga, tydzień roku. Kostki: Dane na potrzeby przetwarzania OLAP są reprezentowane właśnie w postaci wielowymiarowej: kostki 3 lub więcej wymiarowe. Takie właśnie logiczne kostki stanowią sposób organizacji miar mających te same wymiary OLAP Rozwiązanie to umożliwia użytkownikom biznesowym wykonanie analiz wielowymiarowych. Typowym przykładem takich analiz są: zapytanie o sprzedaż produktów jaką odnotowało przedsiębiorstwo w kolejnych tygodniach, miesiącach, latach, zapytanie o sprzedaż produktów z podziałem na rodzaje produktów, zapytanie o sprzedaż produktów z podziałem na oddziały Odpowiedzi tego typu zapytania wspomagają kadrę kierowniczą w procesie podejmowania decyzji mającym przynieść poprawę sytuacji przedsiębiorstwa. Umożliwiają wykrycie wąskich gardeł sprzedaży, wykrycie produktów przynoszących największy zysk lub stratę.

7 Oracle Hyperion Essbase 195 Rozwiązania tego typu oparte są o model przetwarzania danych, nazwany przetwarzaniem analitycznym on-line (ang. OnLine Analytical Processing OLAP). Analiza danych polega tu na obliczaniu agregatów dla zadanych wymiarów. Proces analizy jest całkowicie sterowany przez użytkownika. i nazywany jest analizą danych sterowaną zapytaniami. Centralnym elementem systemu jest baza danych. System złożony jest z szeregu warstw. Dane z wielu źródeł np. z systemów produkcyjnych przedsiębiorstwa (np.: F-K i CRM). Przenoszone są do pierwszej warstwy. Następnie są poddawane procesom integracji, oczyszczania, transformacji, po czym są ładowane do kolejnej warstwy zawierającej struktury wielowymiarowe (kostki, tabele połączone w schematy płatka śniegu czy gwiazdy). Kolejnym elementem systemu jest warstwa, która przekłada struktury informatyczne na struktury biznesowe zrozumiałe dla użytkowników systemu. Warstwa ta zawiera również interfejs umożliwiający użytkownikom nieznającym technologii informatycznych wykonywanie skomplikowanych analiz i raportów. Ogólny schemat pokazany jest na rysunku poniżej: F-K System analityczno-raportowy CRM HR ETL Hurtownia danych Strategiczna karta wyników Data mining SO Planowanie i budżetowanie 1.3. Data mining Analiza danych z wykorzystaniem systemów zgodna z modelem OLAP, jest sterowana zazwyczaj przez analityka. Analityk formułuje szczegółowe zapytania i na ich podstawie dokonuje analizy danych zawartych w hurtowniach danych. Analiza tego typu zakłada, że użytkownik, posiada pełną wiedzę o przedmiocie analizy oraz potrafi sterować procesem. W przeciwieństwie do rozwiązań OLAP, technologie data mining (eksploracja danych) opierają się o całkowicie inne rozwiązania. Technologie te umożliwiają wykonanie zadań polegających na znajdowaniu nieznanych dotychczas zależności i związków pomiędzy danymi. Eksploracja danych umożliwia rozwiązywanie zadań, które ze względu rozmiar są trudne do przeprowadzenia oraz rozwiązywanie tych problemów, dla których nie dysponujemy pełną wiedzą, gdyż wiedzę tę chcemy wydobyć z danych. Technologie eksploracji danych umożliwiają dostęp do danych w przypadku, kiedy nie potrafimy sformułować zapytania z wykorzystaniem języka dostępu do bazy danych.

8 196 Paweł Chomicz Zapytania formułowane są na znacznie wyższym poziomie abstrakcji niż pozwala na to standard SQL. Przy wykorzystaniu technologii eksploracji danych formułowane zadania rozwiązywane są automatycznie. Eksploracja danych wiąże się z kilkoma typami działań. Są to między innymi: klasyfikacja, grupowanie pojęciowe, zbiory przybliżone, reguły asocjacyjne. Bardzo prostym przykładem zastosowania eksploracji danych może być wykorzystanie klasyfikacji do udzielenia odpowiedzi na pytanie Czy klient w przyszłości może przestać kupować produkt V?. Przyjmijmy, jako model eksploracji danych funkcję liniową (y = Ax + B). Załóżmy, że posiadamy w bazie danych następujące informacje o klientach: wartość cechy A klienta, wartość cechy B klienta, czy klient kupował produkt V w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy? (TAK - trójkąty / NIE - kółka). Wybieramy pewną reprezentacyjną grupę klientów. System eksploracji danych opierając się o ww. informacje o klientach oraz o model eksploracji danych wyznaczy współczynniki A i B. Następnie eksperci powinni zinterpretować otrzymane wyniki. Po wykonaniu powyższych kroków otrzymujemy algorytm eksploracji danych pozwalający określić, którzy klienci skłonni są przestać kupować produkt V, co pozwala wcześniej podjąć działania zapobiegające takiej sytuacji..

9 Oracle Hyperion Essbase Podstawowe cechy Hyperion OLAP Baza danych Hyperion Essbase to wielowymiarowa baza danych o olbrzymich możliwościach analitycznych. Wielowymiarowy Essbase jest zupełnie innym produktem w stosunku do relacyjnej Oracle Database, również z opcją OLAP: inaczej organizuje i przechowuje dane i ich strukturę, ma inny interfejs do zarządzania. Inny jest cykl produkcji aplikacji i bazy danych. Inne procesy obsługujące dane w systemie. Essbase ma również wbudowane algorytmy do Data Mainingu. To wszystko jest specyficzne i choć intuicyjne, to nie proste bez właściwego przygotowania do opanowania nawet dla dobrych administratorów i deweloperów relacyjnej bazy Oracle. Do tego dochodzą zagadnienia zasilania danymi struktur wielowymiarowych oraz prezentacja sprawozdań i export danych do postaci relacyjnej. Podstawowe cechy Essbase: Platforma dedykowana do raportowania, analiz, modelowania i planowania. Wykorzystanie kategorii biznesowych zamiast np. nazw pól i tabel (np. taryfa, jednostka biznesowa, pozycja budżetowa, typ zadania remontowego itp.). Możliwość dalszego przetwarzania danych (np. wyliczania wskaźników, alokacji, prognozowania itp.). Łatwość tworzenia scenariuszy analitycznych co-jeśli bez konieczności modyfikowania danych w systemach źródłowych. Dane w postaci zagregowanej gotowe do prezentacji brak konieczności czasochłonnego generowania raportów za pomocą zapytań. Przejrzysta struktura inteligentnych wymiarów w postaci drzewa z możliwością tworzenia alternatywnych struktur, nieaddytywnych ścieżek agregacji, wykorzystania wbudowanych mechanizmów inteligencji finansowej i czasowej. Unikalna możliwość bezpośredniego zapisu danych do bazy wielowymiarowej np. przy użyciu dodatku do MS Excel. Unikalna możliwość ładowania dużych ilości danych detalicznych do bazy wielowymiarowej z niespotykaną dotąd na rynku wydajnością nawet do poziomu wielu milionów pojedynczych klientów, faktur, transakcji itp. Intuicyjne narzędzia raportujące i administracyjne Hyperion Analyzer, Hyperion Reports, Hyperion Performance Suite, MS Excel Add-in. Możliwość załączania dowolnych plików i komentarzy do dowolnych komórek w bazie wielowymiarowej. Wbudowane algorytmy realizujące Data Mining, możliwość dołączania własnych algorytmów. System bezpieczeństwa zintegrowany z systemami korporacyjnymi (np. NTLM, LDAP, MSAD) ograniczający dostęp do dowolnego obszaru bazy niezależnie od narzędzia dostępowego. Obsługa standardów MDX, XMLA, wielowalutowość, trigery.

10 198 Paweł Chomicz 3. Dostęp do danych wielowymiarowych Essbase. Zasilanie danymi. Konwersja na dane relacyjne Zagadnienie nie jest proste. Poniżej zostaną zaprezentowane dwa rozwiązania: przy użyciu Oracle Warehouse Builder OWB oraz pakietu Oracle Business Intelligence. Z powodu ograniczonego miejsca a także aby nie dublować informacji poniżej zostaną przedstawione jedynie odpowiednie odnośniki, w trakcie referatu omówione będą natomiast kluczowe momenty procesu. Oracle Warehouse Builder OWB: OWB 11gR2 umożliwia dostęp do wielowymiarowych struktur Essbase i konwersję ich do postaci relacyjnej. Realizuje się to za pośrednictwem drivera JDBC Essbase oraz odpowiedniego modułu RKM z pakietu Oracle Data Integrator ODI. Odpowiedni moduł RKM definiują 4 pliki: ess_es_server.jar; ess_japi.jar; odihapp_common.jar; 4. odihapp_essbase.jar. Szczegółowo procedura jest opisana na: Tam też znajdują się konieczne skrypty które należy uruchomić w OMB Plus. Oracle Business Intelligence: Podłączenie się do Essbase w warstwie fizycznej narzędzia Administration Tool wchodzącego w skład pakietu Oracle Business Intelligence umożliwia wykonanie inżynierii odwrotnej na schemacie Essbase oraz użycie modelu i danych w warstwach logicznej i prezentacji. Kompletny przykład wraz ze zrzutami ekranów znajduje się pod adresem: 4. Podsumowanie Dobrze się dzieje, że Oracle ma bardzo dużo pieniędzy i bardzo dobrych specjalistów do pozyskiwania gotowych technologii. Prowadzone przez ostatnie lata zakupy pozwoliły Oracle stworzyć bardzo dobre, wydajne i ergonomiczne rozwiązania do przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji. Środowisko analityczne oparte o Siebel Analytics (Obecnie Oracle BI), Hyperion OLAP (obecnie Oracle Essbase) oraz EL-T Sunopsis (obecnie ODI Oracle Data Integrator) nie ma sobie obecnie równych.

OWB, ODI, BI jako komponenty systemu sprawozdawczego w Organizacji

OWB, ODI, BI jako komponenty systemu sprawozdawczego w Organizacji XIV Konferencja PLOUG Szczyrk Październik 2008 OWB, ODI, BI jako komponenty systemu sprawozdawczego w Organizacji Paweł Chomicz Royal Software Sp. z o.o. pawel.chomicz@royalsoftware.pl; pch64@o2.pl Abstrakt.

Bardziej szczegółowo

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Praca nr 06.30.002.7 Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

O systemach wspomagania decyzji, bazach danych i hurtowniach danych

O systemach wspomagania decyzji, bazach danych i hurtowniach danych O systemach wspomagania decyzji, bazach danych i hurtowniach danych Klasyfikacja decyzji Operacyjne i strategiczne - ze względu na ich wpływ na działalność organizacji. Definiowalne i trudno definiowalne

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Bartosz Bębel, Mikołaj Morzy Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Bartosz.Bebel@cs.put.poznan.pl, Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Technologia do tworzenia hierarchicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI DANIEL SKOWROŃSKI, ZDZISŁAW ŁOJEWSKI Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych

Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych Autor: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2111-8 Format: 158x235, stron: 360 Business Intelligence Twoja recepta na sukces!

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER

PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER Katarzyna BŁASZCZYK, Ryszard KNOSALA Streszczenie: Artykuł opisuje podstawową tematykę związaną z systemami

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych

Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych 1 Informatyka w Zarządzaniu WYKŁAD III Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/~andrzej piątki 9.00-11.00 sala 80 budynek

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy baz danych

Zaawansowane systemy baz danych Wprowadzenie do kursu: Zbyszko KRÓLIKOWSKI Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań e-mail: Zbyszko.Krolikowski@cs.put.poznan.pl 1. Wstęp Organizacja nowoczesnego społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych Na początek tłumaczenie inteligencja biznesowa (fatalnie!) analityka biznesowa (lepiej?) usługi biznesowe (lepiej?) przetwarzanie analityczne

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i systemy wspomagania decyzji. Olaf Morawski Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa

Hurtownie danych i systemy wspomagania decyzji. Olaf Morawski Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa Hurtownie danych i systemy wspomagania decyzji Olaf Morawski Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa Poniższy tekst opisuje architekturę systemów wspomagania decyzji, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET

Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET Spis treści 1. Pojęcie hurtownia danych... 4 1.1. Struktury danych... 4 1.2. Sposoby ładowania danych... 9 1.3. Hurtownia danych a pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo