PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA"

Transkrypt

1 PLAN WYKŁADU Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna BAZY DANYCH Wykład 2 dr inż. Agnieszka Bołtuć MODEL DANYCH Model danych jest zbiorem ogólnych zasad posługiwania się danymi. Definiuje on: struktury danych, operacje na danych, ograniczenia integralnościowe. HISTORIA powstał dzięki jednej osobie E.F.Coddowi, która w 1970 roku opublikowała pracę będącą fundamentem pod omawiany model danych, w latach opublikował ponad 40 prac na temat relacyjnego modelu danych, prace nad relacyjnym modelem danych były prowadzone przez niego ze względu na: model relacyjny dane we wcześniejszych modelach były traktowane w niezdyscyplinowany sposób, słaby poziom niezależności danych od aplikacji, słaba wydajność tworzenia oprogramowania. 1

2 POSTULATY CODDA (1985) POSTULATY CODDA postulat informacyjny dane są reprezentowane jedynie za pomocą tabel wartości, postulat dostępu każda wartość w bazie danych jest dostępna za pomocą nazwy tabeli, atrybutu oraz wartości klucza głównego, postulat wartości NULL dostępna jest specjalna wartość NULL dla reprezentacji wartości nieokreślonej i nieznanej, inna od wszystkich pustych i podlegająca przetwarzaniu, postulat słownika danych informacje o obiektach bazy danych tworzących schemat bazy danych są na poziomie logicznym zgrupowane w tabele i dostępne w taki sam sposób jak każde inne dane, postulat pełnego języka danych system musi dostarczać pełnego języka przetwarzania danych, który: charakteryzuje się liniową składnią, może być używany zarówno w trybie interaktywnym, jak i w obrębie programów aplikacyjnych, obsługuje operacje definiowania danych i perspektyw, operacje manipulowania danymi, ograniczenia związane z bezpieczeństwem i integralnością oraz operacje zarządzania transakcjami, POSTULATY CODDA postulat modyfikowania bazy danych przez perspektywy - system musi umożliwiać modyfikowanie perspektyw, o ile jest ono semantycznie realizowane, postulat modyfikowalności danych na wysokim poziomie abstrakcji system musi umożliwiać operacje modyfikacji danych, których argumentami są tabele, postulat fizycznej niezależności danych zmiany fizycznej reprezentacji danych i organizacji dostępu nie wpływają na aplikacje, postulat logicznej niezależności danych zmiany wartości w tabelach nie wpływają na aplikacje, POSTULATY CODDA postulat niezależności więzów spójności więzy spójności są definiowane w języku bazy i nie zależą od aplikacji, postulat niezależności dystrybucyjnej działanie aplikacji nie zależy od rozmieszczenia i rozproszenia bazy, postulat bezpieczeństwa względem operacji na niższych poziomach abstrakcji operacje niskiego poziomu nie mogą naruszać modelu relacyjnego i więzów spójności. 2

3 MODEL RELACYJNY STRUKTURY DANYCH struktura danych jest relacją, manipulacje na danych odbywają się poprzez: selekcję, projekcję, połączenie i operacje na zbiorach, integralność danych zachowana jest poprzez: klucz podstawowy, klucz obcy, zawężenie dziedziny, unikalność wartości, możliwość nadawania wartości pustych. jedyną strukturą danych w relacyjnej bazie danych jest relacja (R) - dwuwymiarowa tabela, kolumny tabeli atrybuty (A), wiersze tabeli krotki (t), liczba atrybutów w tabeli stopień tabeli (n), liczba krotek w tabeli liczebność tabeli (m), klucz główny jednoznaczny identyfikator w tabeli, baza danych zbiór relacji, dziedzina (D) zbiór dopuszczalnych wartości, schemat relacji R(A 1, A 2,, A n ), schemat bazy danych zbiór schematów relacji. STRUKTURY DANYCH rejestracja kolor marka dziedziny RELACJA klucz główny liczebność relacji relacja samochody atrybuty krotki Relacja r o schemacie R(A1,A2,...,An), oznaczona r(r), na zbiorze dziedzin {D1,D2,...,Dn} jest zbiorem krotek r = {t1, t2,..., tm} postaci t =< v1, v2,..., vn >, będących uporządkowaną listą, gdzie vi, dla 0 < i n należy do zbioru Di {NULL}, n jest stopniem relacji R, zaś m jej liczebnością. stopień relacji 3

4 WŁASNOŚCI RELACJI każda relacja ma jednoznaczną nazwę w ramach bazy danych, w ramach jednej relacji atrybuty mają jednoznaczne nazwy, wszystkie wartości w kolumnie są tego samego typu (zdefiniowane w tej samej dziedzinie), kolejność kolumn w relacji nie ma znaczenia, w relacji nie istnieją powtarzające się krotki, kolejność krotek nie ma znaczenia, każde pole na przecięciu kolumna/wiersz ma wartość atomową. INTEGRALNOŚĆ DANYCH Każda relacja może posiadać zdefiniowane ograniczenia integralnościowe, które muszą spełniać zawarte w niej dane. Wyróżniamy ograniczenia: klucz podstawowy (PRIMARY KEY), klucz obcy (FOREIGN KEY), unikalność (UNIQUE), zawężenie domeny/dziedziny (CHECK), wartość pusta/niepusta (NULL/NOT NULL). KLUCZ KANDYDUJĄCY klucz kandydujący w relacji R jest podzbiorem K zbioru atrybutów relacji R, mającym własność jednoznaczności oraz nieredukowalności, klucz kandydujący to kolumna lub zbiór kolumn, które mogą stanowić jednoznaczny identyfikator wierszy w tabeli, w jednej relacji może być wiele kluczy kandydujących, KLUCZ GŁÓWNY klucz główny jest wybierany ze zbioru kluczy kandydujących, pozostałe nazywamy alternatywnymi, klucz główny zawierający jeden atrybut nazywamy prostym, zawierający wiele atrybutów złożonym, klucz główny jest jednoznaczny i nie może mieć wartości NULL. przykłady: PESEL, NIP, nr dowodu, nr paszportu. 4

5 PRZYKŁAD KLUCZ OBCY Istnieje relacja podstawowa R2. Klucz obcy relacji R2 jest to podzbiór FK, zbioru atrybutów R2, taki że: relacja samochody klucz alternatywny? relacja wypadki istnieje relacja R1 (relacje R1 i R2 nie muszą być różne) z kluczem kandydującym CK, i w każdej chwili każda wartość FK w aktualnej wartości relacji R2 jest taka sama, jak wartość CK w pewnej krotce aktualnej wartości relacji R1, Klucz obcy jest kolumną lub grupą kolumn w tabeli, która czerpie swoje wartości z tej samej dziedziny co klucz główny tabeli powiązanej z nią w bazie danych. klucz główny klucz obcy klucz główny POZOSTAŁE OGRANICZENIA unikalność (UNIQUE) niepowtarzalność wartości, zawężenie domeny/dziedziny (CHECK) - zbiór wartości domeny atrybutu może być zawężony przez wyrażenie logiczne do pewnego podzbioru: przedziału lub wyliczeniowej listy wartości, np. kolor oczu: szary, niebieski, zielony, piwny; cena: wartości dodatnie, wiek: od 0 do 120, wartość pusta/niepusta (NULL/NOT NULL) dopuszczanie/niedopuszczanie wartości pustej. INTEGRALNOŚĆ DANYCH integralność encji każda tabela musi mieć klucz główny, a każda kolumna lub kolumny wybrane jako klucz powinny być jednoznaczne i nie zawierać wartości null, integralność referencyjna - baza nie zawiera żadnych niedopuszczalnych wartości klucza obcego i narzuca je poprzez tzw. więzy propagacji, dodatkowa gdy nie możemy wyrazić wszystkich aspektów integralności należących do konkretnej aplikacji, definiujemy więzy. 5

6 ALGEBRA RELACYJNA Algebra relacyjna jest zbiorem operatorów: restrykcja (selekcja) rzut (projekcja) złączenie suma przecięcie różnica iloczyn kartezjański iloraz SELEKCJA Daje w wyniku relację składającą się ze wszystkich krotek ze wskazanej relacji, które spełniają określone warunki. Jako argument bierze jedną relację i w wyniku produkuje jedną relację. Może być uważana za poziomą maszynę do cięcie, gdyż wydobywa z relacji wejściowe wiersze spełniające warunek. selekcja SELEKCJA Notacja: σ <warunki> (< nazwa relacji >) SELEKCJA - PRZYKŁADY σ rocznik= 1980 (samochody) Warunek restrykcji ma postać < atrybut >< operator relacyjny >< literał > lub < atrybut >< operator relacyjny >< atrybut > Warunki są łączone operatorami logicznymi AND lub OR Właściwości: operacja jest komutatywna. σ <war1> (σ <war2> (R)) = σ <war2> (σ <war1> (R)) SELECT * FROM samochody WHERE rocznik=1980; σ rocznik= 1980 AND kolor= biały AND marka= mercedes (samochody) SELECT * FROM samochody WHERE rocznik=1980 AND kolor= biały AND marka= mercedes ; 6

7 RZUT Daje w wyniku relację składającą się ze wszystkich krotek, które pozostały jako krotki w danej relacji po usunięciu z niej wskazanych atrybutów. Jako argument bierze jedną relację i w wyniku produkuje jedną relację. Może być uważana za pionową maszynę do cięcie, gdyż tworzy na wyjściu relację będącą podzbiorem kolumn z relacji wejściowej. RZUT Notacja: π <atrybuty> (< nazwa relacji >) Właściwości: operacja nie jest komutatywna. Składanie operacji projekcji możliwe jest jedynie wtedy kiedy lista1 lista2: π <lista1> (π <lista2> (R)) = π <lista1> (R) rzut RZUT π rejestracja (samochody) SELECT rejestracja FROM samochody; π rejestracja, marka, kolor (samochody) SELECT rejestracja, marka, kolor FROM samochody; ZŁĄCZENIE Daje relację składającą się ze wszystkich możliwych krotek, będących kombinacjami dwóch krotek, po jednej z każdej wskazanej relacji, takich, że dwie krotki dające wkład do którejkolwiek kombinacji mają tę sama wartość wspólnego atrybutu (atrybutów) tych dwu relacji. Jako argument bierze dwie relacje i w wyniku produkuje jedną relację, Najpowszechniejsze złączenie to złączenie naturalne będące rozszerzeniem równozłączenia. 7

8 RÓWNOZŁĄCZENIE Jest iloczynem kartezjańskim, po którym jest wykonywana restrykcja, Łączone są dwie tabele, jednak tylko dla wierszy, w których wartości w kolumnach złączenia są takie same, Domyślne kolumny złączenia tworzą klucz główny i obcy tabel. R1 R2 R3 A1 A B C A2 Y A3 Y Z I A4 J K równozłączenie SELECT A1,A2 FROM R1 JOIN R2 ON R1.A2=R2.A3; A1 A2 A3 A4 A I B I C Y Y J ZŁĄCZENIE NATURALNE Jest iloczynem kartezjańskim, po którym jest wykonywana restrykcja oraz rzut, w którym nie bierze się pod uwagę powtórzeń kolumn złączenia. R1 R2 R3 A1 A B C A2 Y A3 Y Z I J A4 K zł. naturalne SELECT A1,A2 FROM R1 NATURAL JOIN R2; A1 A2 A4 A I B I C Y J ILOCZYN KARTEZJAŃSKI Daje relację składającą się ze wszystkich możliwych krotek, będących kombinacjami dwóch krotek, po jednej z każdej wskazanej relacji, Jako argument bierze dwie relacje i w wyniku produkuje jedną relację, Jeżeli relacja R ma N krotek, a relacja S ma M krotek, to relacja wynikowa Q będzie miała N*M krotek ILOCZYN KARTEZJAŃSKI R S A B C Y iloczyn Q A A Y B B Y C C Y iloczyn 8

9 SUMA Daje w wyniku relację składającą się ze wszystkich krotek, które występują w jednej lub obu wskazanych relacjach. Jako argumenty bierze dwie zgodne (tabele mają taką samą strukturę te same kolumny określone w tych samych dziedzinach) relacje R i S i w wyniku produkuje jedną relację R S. Suma jest operacją komutatywną R S = S R. suma SUMA Pracownicy_Polska Pracownicy_Francja Jerzy Tamborski Katarzyna Ferenc Paweł Koc Matylda Modra Artur Oniśko Paweł Koc Matylda Modra Artur Oniśko Jerzy Tamborski Katarzyna Ferenc SELECT FROM Pracownicy_Polska UNION SELECT FROM Pracownicy_Francja; PRZECIĘCIE Daje w wyniku relację składającą się ze wszystkich krotek, występujących w obu wskazanych relacjach, Jako argumenty bierze dwie zgodne (tabele mają taką samą strukturę te same kolumny określone w tych samych dziedzinach) relacje R i S i w wyniku produkuje jedną relację R S, Przecięcie jest operacją komutatywną. przecięcie PRZECIĘCIE Pracownicy_Polska Jerzy Tamborski Katarzyna Ferenc Pracownicy_Francja Paweł Koc Matylda Modra Artur Oniśko SELECT FROM Pracownicy_Polska INTERSECT SELECT FROM Pracownicy_Francja; 9

10 RÓŻNICA RÓŻNICA Daje w wyniku relację składającą się ze wszystkich krotek występujących w jednej ze wskazanych relacji, a nie występujących w drugiej, Jako argumenty bierze dwie zgodne relacje R i S i w wyniku produkuje jedną relację R - S, Różnica nie jest operacją komutatywną. Pracownicy_Polska Jerzy Tamborski Katarzyna Ferenc Pracownicy_Francja Paweł Koc Matylda Modra Artur Oniśko Jerzy Tamborski Katarzyna Ferenc różnica SELECT FROM Pracownicy_Polska MINUS SELECT FROM Pracownicy_Francja; ILORAZ ILORAZ Bierze dwie relacje, jedną binarną, a drugą unarną i daje w wyniku relację składającą się ze wszystkich wartości jednego atrybutu relacji binarnej, które zgadzają się (pod względem wartości tego drugiego atrybutu) ze wszystkimi wartościami relacji unarnej. Jako argument bierze dwie relacje i w wyniku produkuje jedną relację. Pracownicy_Polska staż_pracy 3 Jerzy Tamborski 4 3 Katarzyna Ferenc 11 Anna Piwot 7 Pracownicy_staż R1 3 iloraz 10

11 WYKŁAD PRZYGOTOWANO NA PODSTAWIE C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, Warszawa, 2000, danych P. Beynon-Davies, Systemy baz danych, WNT,

Relacyjny model danych

Relacyjny model danych Relacyjny model danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 2 (1) 1 Plan wykładu Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Oganiczenia integralnościowe BD wykład 2 (2) W ramach drugiego

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH podstawy. prowadzący: dr inż. Maria Chałon

BAZY DANYCH podstawy. prowadzący: dr inż. Maria Chałon BAZY DANYCH podstawy prowadzący: dr inż. Maria Chałon TEMATYKA WYKŁADU (Podstawy baz danych) 1. Pojęcia podstawowe. 2. Diagram związków encji. 3. Wybrane metody reprezentacji danych: - operacje na relacjach

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

System bazo-danowy uniwersalny program udostępniający użytkownikowi informację.

System bazo-danowy uniwersalny program udostępniający użytkownikowi informację. PODSTAWOWE POJĘCIA: BAZA DANYCH, SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH, SCHEMAT LOGICZNY I FIZYCZNY BAZY DANYCH, MODEL BAZY DANYCH. RODZAJE MODELI BAZ DANYCH: RELACYJNY, SIECIOWY, HIERARCHICZNY, OBIEKTOWY CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład III Tabele. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład III Tabele. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład III Tabele Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Dwanaście zasad Codda Informacje są reprezentowane logicznie w tabelach Dane są logicznie dostępne przez podanie nazwy tabeli, wartości

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań Andrzej Ptasznik Język SQL podstawy zapytań Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Język SQL podstawy zapytań Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase

Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase Iwona Poźniak-Koszałka Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase Modelowanie, projektowanie, aplikacje Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzenci Włodzimierz STANISŁAWSKI Aleksander

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia. 1. Definicja bazy danych, Baza danych to uporządkowany zbiór danych z pewnej dziedziny tematycznej, zorganizowany w sposób ułatwiający

Bardziej szczegółowo

Program wykładu. zastosowanie w aplikacjach i PL/SQL;

Program wykładu. zastosowanie w aplikacjach i PL/SQL; Program wykładu 1 Model relacyjny (10 godz.): podstawowe pojęcia, języki zapytań (algebra relacji, relacyjny rachunek krotek, relacyjny rachunek dziedzin), zależności funkcyjne i postaci normalne (BCNF,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

technologia informacyjna #1

technologia informacyjna #1 technologia informacyjna #1 Tomasz Przechlewski Strona 1 z 91 Wprowadzenie Dane, informacja, wiedza Informacja to jest przyrost wiedzy, który może być uzyskany na podstawie danych. (Tstchizris i Lochovsky)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL. Instrukcja laboratoryjna

Wprowadzenie do SQL. Instrukcja laboratoryjna Wprowadzenie do SQL Instrukcja laboratoryjna Ludmiła Rekuć, Witold Rekuć Wrocław, 2013-02-11 Spis treści Temat 1. System zarządzania bazą danych, baza danych i jej składowe. Zakładanie tabel - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia 2 Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia Zagadnienie Wprowadzenie do programu GeoMedia Charakterystyka systemu Tworzenie geoprzestrzeni Podłączanie istniejących

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo