OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od do wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami telefonii komórkowej, modemami GSM oraz tabletami (bez sim-locka, z fabrycznymi akcesoriami)) wraz z aktywnymi kartami SIM oraz akcesoriów dla Urzędu Miasta Płocka i jednostek podległych. ( * Zamawiający nie gwarantuje że do dnia podpisania umowy liczba aktywacji nie ulegnie zmianie) Przedmiotem zamówienia jest także zagwarantowanie świadczenia przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego usług aktualnie dostępnych oraz tych, które Wykonawca wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów Internetu (EDGE, 3G, HSDPA), usługi BlackBerry, oraz nowszych technologii które Wykonawca wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy. Świadczenie usług obejmuje następujące elementy: 1. Zapewnienie bezprzerwowego świadczenia usług dostępu do sieci telefonii komórkowej GSM bez względu na porę dnia i nocy, na obszarze minimum 94% terenu Polski objętych deklarowanym zasięgiem (zgodnie z publikowanymi mapami zasięgów), oraz Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami z operatorami zagranicznymi na dzień podpisania umowy, na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych w każdych warunkach. Zamawiający nie będzie obciążany kosztami usuwania zaistniałych awarii mających wpływ na świadczone dla niego usługi. 2. Po wyłonieniu Wykonawcy, zostanie podpisana umowa główna o świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca podpisze również umowy z każdą Jednostką wymienioną w Załączniku nr 1 oraz z nowymi jednostkami przyłączonymi w trakcie trwania umowy na korzystanie z usług na warunkach tego zamówienia. Dopuszczalne jest aby Wykonawca podpisywał umowy na swoich drukach pod warunkiem, że zawarte na nich warunki nie będą sprzeczne z zapisami SIWZ, będą posiadały wpisane numer umowy głównej oraz datę zakończenia umowy głównej. 3. Wymagane jest zachowanie i darmowe przejęcie (migracja) dotychczasowych numerów Zamawiającego (dotyczy nowego Operatora) oraz możliwość zakupu nowych aktywacji z zapewnieniem pełnej ich funkcjonalności od dnia aktywacji. Przyłączanie numerów zamawiającego będzie odbywało się wraz z zakończeniem obecnych umów. Wykonawca po podpisaniu umowy zgłosi się we własnym zakresie do poszczególnych Jednostek biorących udział w postępowaniu celem potwierdzenia dat zakończenia obecnie posiadanych umów, otrzymania pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia przeniesienia numerów, podpisania umów z poszczególnymi jednostkami oraz rozpocznie procedurę migracji numerów do swojej sieci z zachowaniem wymaganego przez dotychczasowego operatora czasu niezbędnego do wypowiedzenia umowy. Wykonawca przedstawi również aktualny w momencie zamówienia cennik detaliczny dla klientów biznesowych, z których Zamawiający będzie mógł wybrać dowolne urządzenia w cenach według schematu podanego w IV w punkcie 3 i 4. Przeniesienie numerów str. 1

2 musi zostać wykonane tak, aby nie zaszła sytuacja w której umowy wygasną, przejdą na czas nieokreślony lub zostaną zerwane przed ich wygaśnięciem. Wszelkie koszty związane z nieprawidłowym przeniesieniem numerów Zamawiającego zostaną w całości pokryte przez Wykonawcę. Pełny wykaz numerów wraz z datami ich zakończenia oraz przypisaniem do konkretnych Jednostek Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy. Wymagana jest ciągłość działania poszczególnych numerów w procesie przenoszenia. Maksymalny czas przerwy w działaniu podczas procesu przenoszenia numerów Zamawiającego wynosi 6 godzin. 4. Udostępnienie Zamawiającemu aktywnych kart SIM oraz fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej, modemów GSM oraz tabletów (bez simlocka, z fabrycznymi akcesoriami). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aparaty telefoniczne, modemy GSM oraz tablety, wraz z kartami SIM przynajmniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usług. 5. Wyznaczenie opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi. 6. Możliwość bezpłatnego sprawdzenia stanu konta przez użytkownika poprzez infolinię lub SMS. W informacji zwrotnej użytkownik powinien otrzymać miedzy innymi informację na temat pozostałych środków, stopniu wykorzystania pakietu kwotowego oraz opłat naliczonych poza pakietem kwotowym. 7. Całodobowy dostęp do zarządzania usługami oraz konfiguracją na aktywowanych kartach SIM poprzez aplikację internetową. Utworzenie konta głównego do zarządzania wszystkimi aktywnymi kartami SIM w obrębie danej jednostki. Wykonawca prześle osobie kontaktowej z każdej jednostki dane do logowania się do aplikacji internetowej. Dane kontaktowe zostaną przekazane Wykonawcy po zakończeniu postępowania. 8. Zamawiający będzie miał możliwość wskazywania nowych jednostek (zarówno już istniejących jak i takich które dopiero powstaną) dla których Wykonawca będzie świadczył usługi na warunkach niniejszego postępowania. 9. Utworzenie dla Zamawiającego wydzielonej grupy firmowej, w ramach której darmowe oraz nielimitowane będą rozmowy, SMS oraz MMS, do której należeć będą wszystkie numery dla których Wykonawca będzie świadczył usługę w ramach niniejszego Zamówienia. 10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 40% wartości zamówienia podstawowego, na warunkach zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie udzielone na podstawie Art. 67 ustęp 7 punkt 6 Prawa zamówień publicznych. 11. Wymianę urządzeń co każde 24 miesiące od daty podpisania umowy. Jednakże nie później niż 6 miesięcy przed dniem Jeśli zaistnieje potrzeba uruchomienia kolejnego numeru w okresie 6 miesięcy przed dniem Zamawiający otrzyma jedynie aktywną kartę SIM. W przypadku gdy okres ten będzie przekraczał 6 miesięcy przed dniem otrzyma urządzenia wraz z aktywną kartą SIM. 13. Zamawiający będzie miał możliwość zamawiania dodatkowych aktywacji. Zamówienie może odbywać się drogą elektroniczną, listowną lub faxem przez upoważnione osoby w danej Jednostce. Po złożeniu zamówienia Wykonawca ma 3 dni robocze od momentu wpłynięcia zamówienia na jego realizację. Aktywacja karty SIM odbędzie się po str. 2

3 przesłaniu, podpisanych przez osobę upoważnioną w danej Jednostce, dokumentów do siedziby Wykonawcy, jednakże nie później niż w 24 godziny od daty otrzymania dokumentów. Aktywacja może również odbyć się na podstawie przesłanego skanu prawidłowo podpisanych dokumentów, z zastrzeżeniem że oryginał zostanie przesłany drogą listowną do siedziby Wykonawcy. 14. Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy i aktualny cennik detaliczny usług i urządzeń dla biznesu. Mają one zastosowanie w przypadkach nie określonych w SIWZ. 15. Zapewnienie gwarancji i serwisu na dostarczoną usługę oraz urządzenia. Wykonawca wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych dostarczy pisemne gwarancje jakości. 16. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił: a. na telefon 24 miesiące; b. na akumulator do telefonu 6 miesięcy; 17. W przypadku jednej z jednostek - Gimnazjum nr 2 ze względu na likwidację placówki umowa obowiązywała będzie do dnia Jeśli którakolwiek z Jednostek dla których Wykonawca będzie świadczył swoje usługi na podstawie podpisanej z Zamawiającym Umowy, zostanie zlikwidowana w trakcie jej trwania, umowa z Daną jednostką zostanie zakończona w dniu likwidacji Jednostki. I. Wymagania podstawowe: 1 Realizacja usług telefonii komórkowej dedykowana jest dla jednego z operatorów telefonii komórkowej świadczącego usługi na polskim rynku telekomunikacyjnym, którzy zasięgiem sieci telefonii komórkowej obejmują minimum 94% terytorium RP. 2 Wymagane jest świadczenie przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego aktualnie dostępnych usług w jego sieci telefonii komórkowej. Nowe usługi, które Wykonawca wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy świadczone będą na wniosek Zamawiającego. 3 Wykonawca poinformuje Zamawiającego o aktualnie dostępnych w dniu podpisania umowy promocjach znajdujących się w ofercie Wykonawcy, z których Zamawiający będzie mógł skorzystać i aktywować dla wskazanych kart SIM. Zamawiający będzie miał również możliwość skorzystania z dodatkowych usług jakie proponuje w swojej ofercie Wykonawca. Mogą być one aktywowane w momencie podpisania umowy dla danego numeru jak również uruchomione w każdym momencie trwania umowy. Dodatkowe usługi oferowane w sieci Wykonawcy będą naliczane zgodnie z cennikiem operatorskim Wykonawcy dla cennika biznesowego. Świadczenie wszelkich uruchomionych usług dodatkowych jakie Zamawiający aktywuje na swoich numerach w trakcie podpisania umowy jak również w trakcie jej trwania zostaną zakończone wraz z zakończeniem umowy głównej. 4 Możliwość realizacji połączeń do wszystkich sieci krajowych i zagranicznych na terenie RP. 5 Darmowe przyjmowania połączeń z innych sieci krajowych i zagranicznych. str. 3

4 6 Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS, oraz dostęp do oferowanych przez operatora usług. 7 Wykonawca zapewni Zamawiającemu: a. jednosekundową taryfikację połączeń głosowych, liczoną od pierwszej sekundy, bez opłat za inicjowanie połączeń oraz naliczanie (taryfikowanie) transmisji danych co 10 kb - dla połączeń krajowych b. dostęp do Internetu (przeglądanie stron www, itp.) c. bezpłatne korzystanie z poczty głosowej ( w tym odsłuchiwanie), d. bezpłatną usługę połączeń oczekujących e. bezpłatne aktywowanie usługi roaming na wszystkich numerach Zamawiającego (z możliwością darmowej blokady poprzez opiekuna lub panel administracyjny online) f. bezpłatna identyfikacje numeru rozmówcy (CLIP), g. bezpłatna blokada prezentacji własnego numeru (CLIR) (z możliwością darmowej blokady poprzez opiekuna lub panel administracyjny online) h. bezpłatne powiadomienie o próbie połączenia (SMS), i. brak opłat za odbieranie połączeń głosowych oraz wiadomości SMS i MMS, j. bezpłatne krajowe połączenia głosowe, SMS oraz MMS pomiędzy wszystkimi numerami Zamawiającego, dla których będą świadczone usługi w ramach niniejszego postępowania wraz z wszelkimi nowymi oraz przeniesionymi do sieci firmowej (korporacyjnej) numerami Zamawiającego które zostaną dołączone w trakcie trwania umowy, k. połączenia krajowe poza siecią firmową płatne taką samą stawką do wszystkich operatorów stacjonarnych i komórkowych niezależnie od pory dnia lub dnia tygodnia, l. połączenia w ramach roamingu naliczane będą zgodnie z cennikiem biznesowym. m. niewykorzystane w bieżącym okresie rozliczeniowym kwoty przechodzą na następny okres rozliczeniowy (co najmniej przez 6 miesięcy). Kwoty te będą rozliczane w pierwszej kolejności począwszy od kwot najstarszych. n. Wykonawca ma zapewnić dostarczanie Zamawiającemu bezpłatnych szczegółowych billingów przeprowadzonych połączeń (telefonicznych i transmisji danych) dla wszystkich numerów telefonicznych w formie papierowej lub na płycie CD/DVD, stanowiących załącznik do faktury, oraz w formie elektronicznej wysyłanej na adres o. obsługę serwisu telefonicznego przez 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały okres trwania umowy, p. wyznaczy osobę do kontaktów, tzw. opiekuna, w celu zapewnienia bieżącej obsługi zamówienia droga ową oraz telefoniczną od 8:00 do 16:00 w dni robocze. q. możliwość czasowej bezpłatnej blokady kart SIM w przypadku kradzieży lub zagubienia przez użytkownika karty, r. dostarczy bezpłatnie przynajmniej 30 nieaktywnych, zapasowych kart SIM do siedziby Urzędu Miasta Płocka oraz na żądanie każdej jednostki biorącej udział w postępowaniu, w ilości nie przekraczającej 30% wszystkich posiadanych w str. 4

5 jednostce aktywacji (przy czym nie mniej niż jedną sztukę), w celu wymiany karty sim w przypadku uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia. 8 Wykonawca zapewni możliwość zmiany abonenta (cesję numeru). 9 Zapewni świadczenie usług transmisji danych: GPRS, EDGE, HSDPA, 3G, oraz nowszych wdrożonych przez Wykonawcę w późniejszym okresie. 10 Wykonawca uruchomi na życzenie Zamawiającego, bezpłatnie dla maksymalnie 20 aktywacji w Urzędzie Miasta Płocka usługę BlackBerry BIS z której Zamawiający będzie mógł skorzystać dla wskazanych aktywacji. W przypadku większej ilości aktywacji Zamawiający będzie ponosił opłaty zgodne z cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KART SIM. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oraz Jednostkom Podległym zaprogramowane i aktywowane karty SIM telefonii komórkowej w ilości określonej w III w punkcie 10. Karty SIM winny być zaprogramowane w sposób umożliwiający również transmisję danych w standardzie 3G, UMTS, EDGE, HSDPA, lub nowszych o ile Wykonawca posiada w swojej ofercie. 2 Zamawiający wymaga aby dostarczone, aktywne karty SIM posiadały możliwość wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów i były zabezpieczone przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart) Zamawiającemu przez Wykonawcę kodu PUK. 3 Karty SIM mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny nr MSISDN. 4 Koszty dostawy i aktywacji dostarczonych kart SIM ponosi Wykonawca. 5 W przypadku uszkodzenia, kradzieży lub zagubieniu karty SIM Wykonawca, na swój koszt, wymieni kartę na nową, wolną od wad w terminie do 2 dni roboczych, a jeśli Zamawiający bądź Jednostka będą posiadali zapasowe karty w terminie 6 godzin od uzyskania informacji przez Wykonawcę o konieczności jej wymiany. 6 Wykonawca na swój koszt wymieni karty SIM jeśli zakupione w ramach umowy urządzenia będą niekompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kartami. III. Abonamenty i połączenia: 1. Stała opłata za pojedynczy miesięczny pakiet kwotowy oraz pakiet Internetu abonamentowego 2. Rozliczanie pakietów kwotowych oraz pakietów Internetu abonamentowego winno następować indywidualnie dla każdego numeru telefonu oddzielnie. 3. Koszty aktywacji powinny być wkalkulowane w koszt oferty 4. Stała stawka za: str. 5

6 a. minutę połączenia krajowego głosowego do wszystkich operatorów niezależnie od pory dnia lub dnia tygodnia. b. 1 SMS krajowy, c. 1 MMS krajowy, d. 10kB transmisji danych (krajowa) 5. Pakiet kwotowy przyznany do danego numeru komórkowego może zostać wykorzystany na wszelkiego rodzaju połączenia głosowe, wysyłanie wiadomości SMS, SMS Premium i MMS, transmisje danych połączenia międzynarodowe oraz roaming. Wszelkie usługi będą rozliczane w pierwszej kolejności z pakietu kwotowego oraz naliczane po cenach zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz z cennikiem operatorskim Wykonawcy dla klienta biznesowego. Jeśli Wykonawca nie będzie posiadał w swojej ofercie abonamentu odpowiadającego podanym przez zamawiającego pakietom kwotowym, wówczas usługi dodatkowe będą naliczane zgodnie z cennikiem obowiązującym dla abonamentu bezpośrednio wyższego znajdującego się w ofercie Wykonawcy. 6. Do każdego pakietu kwotowego zostanie przydzielona, wliczona w cenę pakietu kwotowego, paczka danych. Połączenia z Internetem będą rozliczane z przydzielonej paczki danych. Po wyczerpaniu paczki danych prędkość połączenia spadnie do ustanowionej przez Wykonawcę prędkości (minimum 32kbps), a Wykonawca nie będzie mógł pobierać opłat za ściągnięte poza limitem dane. W przypadku gdy do danego numeru przypisany będzie dodatkowy pakiet mobilnego Internetu, lub pakiet internetowy abonamentowy zdefiniowany w III punkt 9 b, w pierwszej kolejności rozliczana będzie paczka danych, dopiero po jej wyczerpaniu rozliczany będzie pakiet mobilnego Internetu lub pakiet internetowy abonamentowy i dopiero po wyczerpaniu pakietu mobilnego Internetu nastąpi spadek prędkości transmisji. 7. Zamawiający będzie miał dodatkowo możliwość zakupienia w ramach przetargu mobilnego Internetu, które Wykonawca będzie posiadał w swojej ofercie (o ile Zamawiający lub Jednostki podległe stwierdzą że pakiety internetowe abonamentowe zdefiniowane przez Zamawiającego w III punkt 9 b są niewystarczające) lub pakietów internetowych abonamentowych wraz z modemami lub tabletami po cenach zgodnych z cennikiem biznesowym. W przypadku wyczerpania limitu danych określonego dla danego pakietu mobilnego Internetu prędkość połączenia spadnie do ustanowionej przez Wykonawcę prędkości (minimum 32kbps), a Wykonawca nie będzie mógł pobierać opłaty za ściągnięte poza limitem dane. 8. Pakiety mobilnego Internetu które posiada w swojej ofercie Wykonawca oraz pakiety internetowe abonamentowe które zdefiniował Zamawiający w III punkt 9 b mogą być aktywowane na dowolnym, wskazanym przez Zamawiającego numerze telefonicznym, lub na oddzielnej karcie SIM (do transmisji danych) z urządzeniem typu tablet lub modem Internetowy 9. Rodzaje wymaganych pakietów: a. Pakiety kwotowych: TARYFA I: Pakiet kwotowy 20 zł brutto. Paczka danych 300 MB TARYFA II: Pakiet kwotowy 30 zł brutto. Paczka danych 500 MB TARYFA III: Pakiet kwotowy 60 zł brutto. Paczka danych 1 GB TARYFA IV: Pakiet kwotowy 150 zł brutto. Paczka danych 3 GB str. 6

7 TARYFA V: Pakiet kwotowy 220 zł brutto. Paczka danych 7 GB b. Pakiety internetowe abonamentowe: Pakiet I: Pakiet internetowy abonamentowy 3 GB Pakiet II: Pakiet internetowy abonamentowy 7 GB Pakiet III: Pakiet internetowy abonamentowy 15 GB 10. Liczba pakietów kwotowych: LP Rodzaj pakietu kwotowego Liczba Pakietów W tym nowych pakietów 1 Taryfa I Taryfa II Taryfa III Taryfa IV Taryfa V Liczba pakietów mobilnego Internetu: LP Rodzaj Pakietu internetowego abonamentowego Liczba Pakietów W tym nowych pakietów 1 Pakiet I Pakiet II Pakiet III Zamawiający nie gwarantuje podanych wartości ilości kart SIM, rozkładu ilości pakietów w poszczególnych taryfach. Podane ilości nie są zobowiązujące dla Zamawiającego. 13. Zamawiający zastrzega możliwość do zmiany pakietów kwotowych oraz pakietów internetowych abonamentowych na: a) wyższe w każdej chwili trwania umowy b) niższe prze wymianie aparatów po upływie 24 miesięcy od podpisania umowy. IV. Urządzenia 1. Wykonawca będzie wymieniał urządzenia co każde 24 miesiące od daty podpisania umowy, jednakże nie później niż na 6 miesięcy przed dniem W zakresie dostawy urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, oferta Wykonawcy musi spełniać następujące wymagania: a) Dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe, będą wyposażone w standardowe akcesoria oferowane w komplecie z telefonem przez producenta. str. 7

8 b) Wykonawca wraz z dostawą urządzeń dostarczy pisemne gwarancje jakości. Okresy gwarancji nie będą krótsze niż 24 miesiące. c) Zamawiający wymaga, aby naprawy gwarancyjne uszkodzonych urządzeń były realizowane przez producenta lub wyznaczony przez niego autoryzowany serwis. Na czas serwisu Wykonawca ma obowiązek zapewnić urządzenie zastępcze jeśli Zamawiający wyrazi taką wolę przy składaniu reklamacji. Koszt dostarczenia sprzętu do serwisu oraz jego powrót do Zamawiającego ponosi Wykonawca. d) Urządzenia muszą posiadać menu oraz instrukcje w języku polskim. e) Zamawiający wymaga aby aparaty telefoniczne nie posiadały wyprowadzonej na zewnątrz anteny. 3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny w momencie zamówienia cennik detaliczny dla klientów biznesowych, z których Zamawiający będzie mógł wybrać dowolne telefony w cenach według podanego schematu: Rodzaj pakietu kwotowego Zakresy cenowe urządzeń z cennika detalicznego dla klientów biznesowych netto zł zł zł Taryfa I 1,23 zł brutto 700 zł brutto - Taryfa II 1,23 zł brutto 700 zł brutto - Taryfa III 1,23 zł brutto 50 zł brutto 100 zł brutto Taryfa IV 1,23 zł brutto 1,23 zł brutto 50 zł brutto Taryfa V 1,23 zł brutto 1,23 zł brutto 50 zł brutto 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny w momencie zamówienia cennik detaliczny dla klientów biznesowych z których Zamawiający będzie mógł wybrać modemy GSM, laptopy oraz Tablety w cenach według podanego schematu (liczba zakupionych przez Zamawiającego Tabletów w ramach Jednostki nie może przekraczać 10 % ilości kart SIM w jednostce: Rodzaj pakietu Internetowego abonamentowe go Zakresy cenowe urządzeń z cennika detalicznego dla klientów biznesowych netto zł zł zł Pakiet I 1,23 zł brutto 150 zł brutto 1500 zł brutto Pakiet II 1,23 zł brutto 100 zł brutto 500 zł brutto Pakiet III 1,23 zł brutto 1,23 zł brutto 100 zł brutto str. 8

9 V. Szacowany Ruch 1. Szacunkowy miesięczny ruch dla poszczególnych typów połączeń (średnia wartość dla 100 numerów liczona w okresie 4 miesięcy) Połączenia krajowe minut Połączenia międzynarodowe minut Sms krajowe sms 2. Podane wartości mają charakter poglądowy i nie są zobowiązujące dla Zamawiającego. str. 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna )

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era KODY PROMOCJI: P_2011_2XMIN_24; P_2011_2XMIN_36; P_2011_RODZINA_24;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10 . (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji: w tabelce Opis oferty 1.1. W okresie od 08.01.2013 r. do wycofania niniejszej oferty przez

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10 . (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji: w tabelce Opis oferty 1.1. W okresie od 14.11.2012 r. do wycofania niniejszej oferty przez

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE 2w1 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 01.07.2014 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE 2w1 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 01.07.2014 r. do odwołania Oferta Promocyjna Play Online 2w1 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 01.07.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1 T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania Oferta Promocyjna 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby, będące przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 HSDPA, Możliwość pracy jako modem 3G CSD HSCSD GPRS klasy A, transmisja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Limit pobierania danych wliczony w abonament. Nazwa pakietu. Załącznik do umowy nr:... z dnia:... Usługa telekomunikacyjna - Mobilny Internet

Limit pobierania danych wliczony w abonament. Nazwa pakietu. Załącznik do umowy nr:... z dnia:... Usługa telekomunikacyjna - Mobilny Internet Załącznik do umowy nr:... z dnia:... Usługa telekomunikacyjna - Mobilny Internet Imię i nazwisko Abonenta... adres e-mail... telefon... Parametry techniczne: Nazwa pakietu Limit pobierania danych wliczony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS Syrion Sp z o.o. ul. Boczna 10, 44-240 Żory NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania Oferta Promocyjna 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA 4.0 Z PENDRIVEM obowiązuje od 16 maja 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA 4.0 Z PENDRIVEM obowiązuje od 16 maja 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA 4.0 Z PENDRIVEM obowiązuje od 16 maja 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych

Bardziej szczegółowo