OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od do wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami telefonii komórkowej, modemami GSM oraz tabletami (bez sim-locka, z fabrycznymi akcesoriami)) wraz z aktywnymi kartami SIM oraz akcesoriów dla Urzędu Miasta Płocka i jednostek podległych. ( * Zamawiający nie gwarantuje że do dnia podpisania umowy liczba aktywacji nie ulegnie zmianie) Przedmiotem zamówienia jest także zagwarantowanie świadczenia przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego usług aktualnie dostępnych oraz tych, które Wykonawca wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów Internetu (EDGE, 3G, HSDPA), usługi BlackBerry, oraz nowszych technologii które Wykonawca wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy. Świadczenie usług obejmuje następujące elementy: 1. Zapewnienie bezprzerwowego świadczenia usług dostępu do sieci telefonii komórkowej GSM bez względu na porę dnia i nocy, na obszarze minimum 94% terenu Polski objętych deklarowanym zasięgiem (zgodnie z publikowanymi mapami zasięgów), oraz Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami z operatorami zagranicznymi na dzień podpisania umowy, na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych w każdych warunkach. Zamawiający nie będzie obciążany kosztami usuwania zaistniałych awarii mających wpływ na świadczone dla niego usługi. 2. Po wyłonieniu Wykonawcy, zostanie podpisana umowa główna o świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca podpisze również umowy z każdą Jednostką wymienioną w Załączniku nr 1 oraz z nowymi jednostkami przyłączonymi w trakcie trwania umowy na korzystanie z usług na warunkach tego zamówienia. Dopuszczalne jest aby Wykonawca podpisywał umowy na swoich drukach pod warunkiem, że zawarte na nich warunki nie będą sprzeczne z zapisami SIWZ, będą posiadały wpisane numer umowy głównej oraz datę zakończenia umowy głównej. 3. Wymagane jest zachowanie i darmowe przejęcie (migracja) dotychczasowych numerów Zamawiającego (dotyczy nowego Operatora) oraz możliwość zakupu nowych aktywacji z zapewnieniem pełnej ich funkcjonalności od dnia aktywacji. Przyłączanie numerów zamawiającego będzie odbywało się wraz z zakończeniem obecnych umów. Wykonawca po podpisaniu umowy zgłosi się we własnym zakresie do poszczególnych Jednostek biorących udział w postępowaniu celem potwierdzenia dat zakończenia obecnie posiadanych umów, otrzymania pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia przeniesienia numerów, podpisania umów z poszczególnymi jednostkami oraz rozpocznie procedurę migracji numerów do swojej sieci z zachowaniem wymaganego przez dotychczasowego operatora czasu niezbędnego do wypowiedzenia umowy. Wykonawca przedstawi również aktualny w momencie zamówienia cennik detaliczny dla klientów biznesowych, z których Zamawiający będzie mógł wybrać dowolne urządzenia w cenach według schematu podanego w IV w punkcie 3 i 4. Przeniesienie numerów str. 1

2 musi zostać wykonane tak, aby nie zaszła sytuacja w której umowy wygasną, przejdą na czas nieokreślony lub zostaną zerwane przed ich wygaśnięciem. Wszelkie koszty związane z nieprawidłowym przeniesieniem numerów Zamawiającego zostaną w całości pokryte przez Wykonawcę. Pełny wykaz numerów wraz z datami ich zakończenia oraz przypisaniem do konkretnych Jednostek Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy. Wymagana jest ciągłość działania poszczególnych numerów w procesie przenoszenia. Maksymalny czas przerwy w działaniu podczas procesu przenoszenia numerów Zamawiającego wynosi 6 godzin. 4. Udostępnienie Zamawiającemu aktywnych kart SIM oraz fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej, modemów GSM oraz tabletów (bez simlocka, z fabrycznymi akcesoriami). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aparaty telefoniczne, modemy GSM oraz tablety, wraz z kartami SIM przynajmniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usług. 5. Wyznaczenie opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi. 6. Możliwość bezpłatnego sprawdzenia stanu konta przez użytkownika poprzez infolinię lub SMS. W informacji zwrotnej użytkownik powinien otrzymać miedzy innymi informację na temat pozostałych środków, stopniu wykorzystania pakietu kwotowego oraz opłat naliczonych poza pakietem kwotowym. 7. Całodobowy dostęp do zarządzania usługami oraz konfiguracją na aktywowanych kartach SIM poprzez aplikację internetową. Utworzenie konta głównego do zarządzania wszystkimi aktywnymi kartami SIM w obrębie danej jednostki. Wykonawca prześle osobie kontaktowej z każdej jednostki dane do logowania się do aplikacji internetowej. Dane kontaktowe zostaną przekazane Wykonawcy po zakończeniu postępowania. 8. Zamawiający będzie miał możliwość wskazywania nowych jednostek (zarówno już istniejących jak i takich które dopiero powstaną) dla których Wykonawca będzie świadczył usługi na warunkach niniejszego postępowania. 9. Utworzenie dla Zamawiającego wydzielonej grupy firmowej, w ramach której darmowe oraz nielimitowane będą rozmowy, SMS oraz MMS, do której należeć będą wszystkie numery dla których Wykonawca będzie świadczył usługę w ramach niniejszego Zamówienia. 10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 40% wartości zamówienia podstawowego, na warunkach zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie udzielone na podstawie Art. 67 ustęp 7 punkt 6 Prawa zamówień publicznych. 11. Wymianę urządzeń co każde 24 miesiące od daty podpisania umowy. Jednakże nie później niż 6 miesięcy przed dniem Jeśli zaistnieje potrzeba uruchomienia kolejnego numeru w okresie 6 miesięcy przed dniem Zamawiający otrzyma jedynie aktywną kartę SIM. W przypadku gdy okres ten będzie przekraczał 6 miesięcy przed dniem otrzyma urządzenia wraz z aktywną kartą SIM. 13. Zamawiający będzie miał możliwość zamawiania dodatkowych aktywacji. Zamówienie może odbywać się drogą elektroniczną, listowną lub faxem przez upoważnione osoby w danej Jednostce. Po złożeniu zamówienia Wykonawca ma 3 dni robocze od momentu wpłynięcia zamówienia na jego realizację. Aktywacja karty SIM odbędzie się po str. 2

3 przesłaniu, podpisanych przez osobę upoważnioną w danej Jednostce, dokumentów do siedziby Wykonawcy, jednakże nie później niż w 24 godziny od daty otrzymania dokumentów. Aktywacja może również odbyć się na podstawie przesłanego skanu prawidłowo podpisanych dokumentów, z zastrzeżeniem że oryginał zostanie przesłany drogą listowną do siedziby Wykonawcy. 14. Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy i aktualny cennik detaliczny usług i urządzeń dla biznesu. Mają one zastosowanie w przypadkach nie określonych w SIWZ. 15. Zapewnienie gwarancji i serwisu na dostarczoną usługę oraz urządzenia. Wykonawca wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych dostarczy pisemne gwarancje jakości. 16. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił: a. na telefon 24 miesiące; b. na akumulator do telefonu 6 miesięcy; 17. W przypadku jednej z jednostek - Gimnazjum nr 2 ze względu na likwidację placówki umowa obowiązywała będzie do dnia Jeśli którakolwiek z Jednostek dla których Wykonawca będzie świadczył swoje usługi na podstawie podpisanej z Zamawiającym Umowy, zostanie zlikwidowana w trakcie jej trwania, umowa z Daną jednostką zostanie zakończona w dniu likwidacji Jednostki. I. Wymagania podstawowe: 1 Realizacja usług telefonii komórkowej dedykowana jest dla jednego z operatorów telefonii komórkowej świadczącego usługi na polskim rynku telekomunikacyjnym, którzy zasięgiem sieci telefonii komórkowej obejmują minimum 94% terytorium RP. 2 Wymagane jest świadczenie przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego aktualnie dostępnych usług w jego sieci telefonii komórkowej. Nowe usługi, które Wykonawca wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy świadczone będą na wniosek Zamawiającego. 3 Wykonawca poinformuje Zamawiającego o aktualnie dostępnych w dniu podpisania umowy promocjach znajdujących się w ofercie Wykonawcy, z których Zamawiający będzie mógł skorzystać i aktywować dla wskazanych kart SIM. Zamawiający będzie miał również możliwość skorzystania z dodatkowych usług jakie proponuje w swojej ofercie Wykonawca. Mogą być one aktywowane w momencie podpisania umowy dla danego numeru jak również uruchomione w każdym momencie trwania umowy. Dodatkowe usługi oferowane w sieci Wykonawcy będą naliczane zgodnie z cennikiem operatorskim Wykonawcy dla cennika biznesowego. Świadczenie wszelkich uruchomionych usług dodatkowych jakie Zamawiający aktywuje na swoich numerach w trakcie podpisania umowy jak również w trakcie jej trwania zostaną zakończone wraz z zakończeniem umowy głównej. 4 Możliwość realizacji połączeń do wszystkich sieci krajowych i zagranicznych na terenie RP. 5 Darmowe przyjmowania połączeń z innych sieci krajowych i zagranicznych. str. 3

4 6 Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS, oraz dostęp do oferowanych przez operatora usług. 7 Wykonawca zapewni Zamawiającemu: a. jednosekundową taryfikację połączeń głosowych, liczoną od pierwszej sekundy, bez opłat za inicjowanie połączeń oraz naliczanie (taryfikowanie) transmisji danych co 10 kb - dla połączeń krajowych b. dostęp do Internetu (przeglądanie stron www, itp.) c. bezpłatne korzystanie z poczty głosowej ( w tym odsłuchiwanie), d. bezpłatną usługę połączeń oczekujących e. bezpłatne aktywowanie usługi roaming na wszystkich numerach Zamawiającego (z możliwością darmowej blokady poprzez opiekuna lub panel administracyjny online) f. bezpłatna identyfikacje numeru rozmówcy (CLIP), g. bezpłatna blokada prezentacji własnego numeru (CLIR) (z możliwością darmowej blokady poprzez opiekuna lub panel administracyjny online) h. bezpłatne powiadomienie o próbie połączenia (SMS), i. brak opłat za odbieranie połączeń głosowych oraz wiadomości SMS i MMS, j. bezpłatne krajowe połączenia głosowe, SMS oraz MMS pomiędzy wszystkimi numerami Zamawiającego, dla których będą świadczone usługi w ramach niniejszego postępowania wraz z wszelkimi nowymi oraz przeniesionymi do sieci firmowej (korporacyjnej) numerami Zamawiającego które zostaną dołączone w trakcie trwania umowy, k. połączenia krajowe poza siecią firmową płatne taką samą stawką do wszystkich operatorów stacjonarnych i komórkowych niezależnie od pory dnia lub dnia tygodnia, l. połączenia w ramach roamingu naliczane będą zgodnie z cennikiem biznesowym. m. niewykorzystane w bieżącym okresie rozliczeniowym kwoty przechodzą na następny okres rozliczeniowy (co najmniej przez 6 miesięcy). Kwoty te będą rozliczane w pierwszej kolejności począwszy od kwot najstarszych. n. Wykonawca ma zapewnić dostarczanie Zamawiającemu bezpłatnych szczegółowych billingów przeprowadzonych połączeń (telefonicznych i transmisji danych) dla wszystkich numerów telefonicznych w formie papierowej lub na płycie CD/DVD, stanowiących załącznik do faktury, oraz w formie elektronicznej wysyłanej na adres o. obsługę serwisu telefonicznego przez 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały okres trwania umowy, p. wyznaczy osobę do kontaktów, tzw. opiekuna, w celu zapewnienia bieżącej obsługi zamówienia droga ową oraz telefoniczną od 8:00 do 16:00 w dni robocze. q. możliwość czasowej bezpłatnej blokady kart SIM w przypadku kradzieży lub zagubienia przez użytkownika karty, r. dostarczy bezpłatnie przynajmniej 30 nieaktywnych, zapasowych kart SIM do siedziby Urzędu Miasta Płocka oraz na żądanie każdej jednostki biorącej udział w postępowaniu, w ilości nie przekraczającej 30% wszystkich posiadanych w str. 4

5 jednostce aktywacji (przy czym nie mniej niż jedną sztukę), w celu wymiany karty sim w przypadku uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia. 8 Wykonawca zapewni możliwość zmiany abonenta (cesję numeru). 9 Zapewni świadczenie usług transmisji danych: GPRS, EDGE, HSDPA, 3G, oraz nowszych wdrożonych przez Wykonawcę w późniejszym okresie. 10 Wykonawca uruchomi na życzenie Zamawiającego, bezpłatnie dla maksymalnie 20 aktywacji w Urzędzie Miasta Płocka usługę BlackBerry BIS z której Zamawiający będzie mógł skorzystać dla wskazanych aktywacji. W przypadku większej ilości aktywacji Zamawiający będzie ponosił opłaty zgodne z cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KART SIM. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oraz Jednostkom Podległym zaprogramowane i aktywowane karty SIM telefonii komórkowej w ilości określonej w III w punkcie 10. Karty SIM winny być zaprogramowane w sposób umożliwiający również transmisję danych w standardzie 3G, UMTS, EDGE, HSDPA, lub nowszych o ile Wykonawca posiada w swojej ofercie. 2 Zamawiający wymaga aby dostarczone, aktywne karty SIM posiadały możliwość wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów i były zabezpieczone przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart) Zamawiającemu przez Wykonawcę kodu PUK. 3 Karty SIM mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny nr MSISDN. 4 Koszty dostawy i aktywacji dostarczonych kart SIM ponosi Wykonawca. 5 W przypadku uszkodzenia, kradzieży lub zagubieniu karty SIM Wykonawca, na swój koszt, wymieni kartę na nową, wolną od wad w terminie do 2 dni roboczych, a jeśli Zamawiający bądź Jednostka będą posiadali zapasowe karty w terminie 6 godzin od uzyskania informacji przez Wykonawcę o konieczności jej wymiany. 6 Wykonawca na swój koszt wymieni karty SIM jeśli zakupione w ramach umowy urządzenia będą niekompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kartami. III. Abonamenty i połączenia: 1. Stała opłata za pojedynczy miesięczny pakiet kwotowy oraz pakiet Internetu abonamentowego 2. Rozliczanie pakietów kwotowych oraz pakietów Internetu abonamentowego winno następować indywidualnie dla każdego numeru telefonu oddzielnie. 3. Koszty aktywacji powinny być wkalkulowane w koszt oferty 4. Stała stawka za: str. 5

6 a. minutę połączenia krajowego głosowego do wszystkich operatorów niezależnie od pory dnia lub dnia tygodnia. b. 1 SMS krajowy, c. 1 MMS krajowy, d. 10kB transmisji danych (krajowa) 5. Pakiet kwotowy przyznany do danego numeru komórkowego może zostać wykorzystany na wszelkiego rodzaju połączenia głosowe, wysyłanie wiadomości SMS, SMS Premium i MMS, transmisje danych połączenia międzynarodowe oraz roaming. Wszelkie usługi będą rozliczane w pierwszej kolejności z pakietu kwotowego oraz naliczane po cenach zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz z cennikiem operatorskim Wykonawcy dla klienta biznesowego. Jeśli Wykonawca nie będzie posiadał w swojej ofercie abonamentu odpowiadającego podanym przez zamawiającego pakietom kwotowym, wówczas usługi dodatkowe będą naliczane zgodnie z cennikiem obowiązującym dla abonamentu bezpośrednio wyższego znajdującego się w ofercie Wykonawcy. 6. Do każdego pakietu kwotowego zostanie przydzielona, wliczona w cenę pakietu kwotowego, paczka danych. Połączenia z Internetem będą rozliczane z przydzielonej paczki danych. Po wyczerpaniu paczki danych prędkość połączenia spadnie do ustanowionej przez Wykonawcę prędkości (minimum 32kbps), a Wykonawca nie będzie mógł pobierać opłat za ściągnięte poza limitem dane. W przypadku gdy do danego numeru przypisany będzie dodatkowy pakiet mobilnego Internetu, lub pakiet internetowy abonamentowy zdefiniowany w III punkt 9 b, w pierwszej kolejności rozliczana będzie paczka danych, dopiero po jej wyczerpaniu rozliczany będzie pakiet mobilnego Internetu lub pakiet internetowy abonamentowy i dopiero po wyczerpaniu pakietu mobilnego Internetu nastąpi spadek prędkości transmisji. 7. Zamawiający będzie miał dodatkowo możliwość zakupienia w ramach przetargu mobilnego Internetu, które Wykonawca będzie posiadał w swojej ofercie (o ile Zamawiający lub Jednostki podległe stwierdzą że pakiety internetowe abonamentowe zdefiniowane przez Zamawiającego w III punkt 9 b są niewystarczające) lub pakietów internetowych abonamentowych wraz z modemami lub tabletami po cenach zgodnych z cennikiem biznesowym. W przypadku wyczerpania limitu danych określonego dla danego pakietu mobilnego Internetu prędkość połączenia spadnie do ustanowionej przez Wykonawcę prędkości (minimum 32kbps), a Wykonawca nie będzie mógł pobierać opłaty za ściągnięte poza limitem dane. 8. Pakiety mobilnego Internetu które posiada w swojej ofercie Wykonawca oraz pakiety internetowe abonamentowe które zdefiniował Zamawiający w III punkt 9 b mogą być aktywowane na dowolnym, wskazanym przez Zamawiającego numerze telefonicznym, lub na oddzielnej karcie SIM (do transmisji danych) z urządzeniem typu tablet lub modem Internetowy 9. Rodzaje wymaganych pakietów: a. Pakiety kwotowych: TARYFA I: Pakiet kwotowy 20 zł brutto. Paczka danych 300 MB TARYFA II: Pakiet kwotowy 30 zł brutto. Paczka danych 500 MB TARYFA III: Pakiet kwotowy 60 zł brutto. Paczka danych 1 GB TARYFA IV: Pakiet kwotowy 150 zł brutto. Paczka danych 3 GB str. 6

7 TARYFA V: Pakiet kwotowy 220 zł brutto. Paczka danych 7 GB b. Pakiety internetowe abonamentowe: Pakiet I: Pakiet internetowy abonamentowy 3 GB Pakiet II: Pakiet internetowy abonamentowy 7 GB Pakiet III: Pakiet internetowy abonamentowy 15 GB 10. Liczba pakietów kwotowych: LP Rodzaj pakietu kwotowego Liczba Pakietów W tym nowych pakietów 1 Taryfa I Taryfa II Taryfa III Taryfa IV Taryfa V Liczba pakietów mobilnego Internetu: LP Rodzaj Pakietu internetowego abonamentowego Liczba Pakietów W tym nowych pakietów 1 Pakiet I Pakiet II Pakiet III Zamawiający nie gwarantuje podanych wartości ilości kart SIM, rozkładu ilości pakietów w poszczególnych taryfach. Podane ilości nie są zobowiązujące dla Zamawiającego. 13. Zamawiający zastrzega możliwość do zmiany pakietów kwotowych oraz pakietów internetowych abonamentowych na: a) wyższe w każdej chwili trwania umowy b) niższe prze wymianie aparatów po upływie 24 miesięcy od podpisania umowy. IV. Urządzenia 1. Wykonawca będzie wymieniał urządzenia co każde 24 miesiące od daty podpisania umowy, jednakże nie później niż na 6 miesięcy przed dniem W zakresie dostawy urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, oferta Wykonawcy musi spełniać następujące wymagania: a) Dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe, będą wyposażone w standardowe akcesoria oferowane w komplecie z telefonem przez producenta. str. 7

8 b) Wykonawca wraz z dostawą urządzeń dostarczy pisemne gwarancje jakości. Okresy gwarancji nie będą krótsze niż 24 miesiące. c) Zamawiający wymaga, aby naprawy gwarancyjne uszkodzonych urządzeń były realizowane przez producenta lub wyznaczony przez niego autoryzowany serwis. Na czas serwisu Wykonawca ma obowiązek zapewnić urządzenie zastępcze jeśli Zamawiający wyrazi taką wolę przy składaniu reklamacji. Koszt dostarczenia sprzętu do serwisu oraz jego powrót do Zamawiającego ponosi Wykonawca. d) Urządzenia muszą posiadać menu oraz instrukcje w języku polskim. e) Zamawiający wymaga aby aparaty telefoniczne nie posiadały wyprowadzonej na zewnątrz anteny. 3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny w momencie zamówienia cennik detaliczny dla klientów biznesowych, z których Zamawiający będzie mógł wybrać dowolne telefony w cenach według podanego schematu: Rodzaj pakietu kwotowego Zakresy cenowe urządzeń z cennika detalicznego dla klientów biznesowych netto zł zł zł Taryfa I 1,23 zł brutto 700 zł brutto - Taryfa II 1,23 zł brutto 700 zł brutto - Taryfa III 1,23 zł brutto 50 zł brutto 100 zł brutto Taryfa IV 1,23 zł brutto 1,23 zł brutto 50 zł brutto Taryfa V 1,23 zł brutto 1,23 zł brutto 50 zł brutto 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny w momencie zamówienia cennik detaliczny dla klientów biznesowych z których Zamawiający będzie mógł wybrać modemy GSM, laptopy oraz Tablety w cenach według podanego schematu (liczba zakupionych przez Zamawiającego Tabletów w ramach Jednostki nie może przekraczać 10 % ilości kart SIM w jednostce: Rodzaj pakietu Internetowego abonamentowe go Zakresy cenowe urządzeń z cennika detalicznego dla klientów biznesowych netto zł zł zł Pakiet I 1,23 zł brutto 150 zł brutto 1500 zł brutto Pakiet II 1,23 zł brutto 100 zł brutto 500 zł brutto Pakiet III 1,23 zł brutto 1,23 zł brutto 100 zł brutto str. 8

9 V. Szacowany Ruch 1. Szacunkowy miesięczny ruch dla poszczególnych typów połączeń (średnia wartość dla 100 numerów liczona w okresie 4 miesięcy) Połączenia krajowe minut Połączenia międzynarodowe minut Sms krajowe sms 2. Podane wartości mają charakter poglądowy i nie są zobowiązujące dla Zamawiającego. str. 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Załącznik 1 do zapytania DISI-S.272.92.2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr / / /13

Wzór umowy Umowa nr / / /13 Wzór umowy Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 roku w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez..., a 2.... wpisaną do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do nr 7 do SIWZ dokument SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do ich obsługi dla Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr 272...2013 z dnia...2013 r. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Gminy Brwinów wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego w sieci telefonii komórkowej GSM 1. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługa telemetrii a także sprzedaż

Bardziej szczegółowo

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Załącznik Nr 1 do SIWZ I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : I. Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM. 1. Świadczona

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1 I.OPISPRZEDMIOTUZAMÓWIENIA: ZałącznikNr1doSIWZ I.Świadczenieusługtelefoniikomórkowejwrazzdostawątelefonówkomórkowychimodemówz aktywnymiiskonfigurowanymikartamisim. 1. Świadczona usługa telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ-po zmianie Sprawa nr KZ - 6/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 62 numerów abonenckich

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00, faks 430 49 64 www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl WAD.2600.23.2016

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.48.2016.ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa świętokrzyskiego 1. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń 38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.12.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269969-2010r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269969-2010r. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Numer ogłoszenia: 368797-2010; data zamieszczenia: 22.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym zapytaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług zgodnie

Bardziej szczegółowo

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczas użytkowanych przez zamawiającego numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/124/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 103953-2013 data 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (znak sprawy: ZP-RK/06/09)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (znak sprawy: ZP-RK/06/09) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemu dla Radia Koszalin S.A. (znak sprawy: ZP-RK/06/09)

Bardziej szczegółowo

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł.

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł. 1. taryfy głosowej A. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie telekomunikacyjne - aparat typu 4 (oraz karty SIM bez aparatów) B. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4)

Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4) ZADANIE NR 1. Załącznik nr 7 do siwz Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telefonii komórkowej, mobilnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 456348-2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 456348-2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona l z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 434870-2012 z dnia 2012-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów w ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II.

Załącznik nr 1. fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów w ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II. Załącznik nr 1 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz transmisji danych. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa telefonów komórkowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa telefonów komórkowych. Załącznik nr 2 do Zaproszenia po zmianie Załącznik nr 2 do umowy- po zmianie Sprawa nr KA 2-2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r.

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej Plany w abonamencie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Wstęp 2. Wolumeny dostaw 2.1. Karty SIM do aparatów telefonicznych 2.2. Kart SIM do modemów do bezprzewodowej transmisji danych 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne. 1. Docelowa liczba numerów telefonicznych: 55 (harmonogram przejmowania numeracji sekcja II pkt 2 części B SIWZ). 2. Liczba dostępów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60/1/KR/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60/1/KR/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60//KR/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary Katowice: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów Numer ogłoszenia: 240041-2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

3) od dnia 21.12.2013 r. do dnia zakończenia obowiązywania zawartej umowy dla usług, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73/1/IM/12

3) od dnia 21.12.2013 r. do dnia zakończenia obowiązywania zawartej umowy dla usług, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73/1/IM/12 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73//IM/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku

Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami i dostępem do internetu dla Akademii

Bardziej szczegółowo

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu: Specyfikacja abonamentów: Telefoniczne: 12 abonamentów:

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w ramach Usługi nc+ Mobile, uregulowanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP (projekt)

UMOWA nr ZP (projekt) UMOWA nr ZP (projekt) Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 NIP: 781-18-40-766, REGON 631257992

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZG-0162-225-292-2/15 Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra Usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Numer ogłoszenia: 269969-2010; data zamieszczenia: 30.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Ujednolicony tekst Opisu przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, uwzględniający zmianę SIWZ nr 2 z dnia 01.08.2011r. Dokonane

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Zawarta dnia. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Zawarta dnia. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia U M O W A - wzór Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Dolnośląskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Netia Mobile

Cennik Usługi Netia Mobile Obowiązuje od 1.07.2013 r. do odwołania. 1. Zasady rozliczania usług Tabela nr 1. Wysokości abonamentów przy Umowie na czas nieokreślony: Dostępny abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament miesięczny

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /13 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /13 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-26/13 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2013 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Wstęp 2. Wolumeny dostaw 2.1. Karty SIM do aparatów telefonicznych 2.2. Kart SIM do modemów do bezprzewodowej transmisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm II obowiązuje od 20 listopada 2013 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm II obowiązuje od 20 listopada 2013 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm II obowiązuje od 20 listopada 2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZP-271-15/13 - nowy

WZÓR UMOWY DZP-271-15/13 - nowy Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DZP-271-15/13 - nowy Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie z Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DOA.III.272.1.2.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Po zmianach SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Osobą wyznaczoną do kontaktów z operatorami jest Alicja Nowak tel Opis przedmiotu stanowi Załącznik Nr 1

Osobą wyznaczoną do kontaktów z operatorami jest Alicja Nowak tel Opis przedmiotu stanowi Załącznik Nr 1 Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na usługi telefonii komórkowej oraz usługi bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, routerów oraz innych akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36/1/KR/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36/1/KR/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36//KR/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania

Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej AboJa jest Virgin Mobile

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Katowice, dn. 08.09.2009 r. PZ-341/409/14425/09 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 wzór. Umowa Nr

Załącznik nr 5 wzór. Umowa Nr Umowa Nr Załącznik nr 5 wzór zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin- Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie siedzibą w Szczecinie, ul. Czesława 9 NIP 851-28-66-706 REGON

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Tylko SIM 1. Oferta Promocyjna Tylko SIM od 22.02 skierowana jest do osób będących

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Cennik taryfy iplus na kartę

Cennik taryfy iplus na kartę Cennik taryfy iplus na kartę Oferta ważna od 25.11.2010 Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS Stawki podstawowe Opłata za minutę połączenia do Abonentów lub Użytkowników Polkomtel S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY SMM.321.1.2014 Opole, dnia 2014-03-13 FORMULARZ OFERTY Na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa Wzór. zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym ... (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez:

Umowa Wzór. zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym ... (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez: zawarta w dniu... pomiędzy: Umowa Wzór zwanym dalej Zamawiającym a. (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy,, Wykonawcą" 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR.IV.3331-57/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 4 zaproszenia do składania ofert Nr postępowania Op-225-72/2015 Opis przedmiotu zamówienia Usługi głosowe i przesył danych 1. Wykonawca zapewni świadczenie usług telekomunikacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo