ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych. (Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr z dnia 28 listopada 2011 r. ). Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie: Uwaga!!! Wszelkie zmiany zostały zaznaczone kolorem niebieskim. Do niniejszego dokumentu załączone zostaną również zaktualizowane załączniki do SIWZ. 1. Rozdział XVI, otrzymuje następujące brzmienie: XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz zmiany umowy 1. Treść SIWZ oraz oferta Wykonawcy powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie lub jej załącznikach (np. regulaminie świadczenia usług). 2. W treści umowy powinny znaleźć się następujące postanowienia: 2.1.Strony zgodnie ustalają, że wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przeniesiona przez WYKONAWCĘ na osobę trzecią, bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 2.2Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury, z dołu za płatność wynikającą z przekroczenia limitu w ramach abonamentu i z góry za opłatę abonamentową, w terminie 30 dni od wystawienia faktury. WYKONAWCA wystawi fakturę w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca.

2 2.3 Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Zmiana umowy jest możliwa w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy, w szczególności zmian w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych. Zmiana umowy jest dopuszczalna, jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego 2.5.Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy III. Opis przedmiotu zamówienia: 2. Rozdział III, otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi dostępu do sieci telefonii komórkowej na obszarze Polski na poziomie umożliwiającym transmisję głosu, wiadomości tekstowych oraz danych. W skład usługi wchodzić będzie: dostarczenie kart SIM (liczba wpisów kontaktów na karcie SIM min. 200) w liczbie niezbędnej do: - obsługi 36 numerów telefonów komórkowych (wraz z dostarczeniem 34 telefonów komórkowych) - obsługi 3 bramek GSM posiadanych przez Zamawiającego. - Dostępu do Internetu bezprzewodowego dla 4 użytkowników ( wraz z dostarczeniem 4 modemów USB i 2 laptopów). - Wykonawca zobowiązuje się również do dostarczania i aktywowania dodatkowych kart SIM wg zapotrzebowania Zamawiającego. Karty SIM aktywowane w trakcie trwania umowy i nadane im numery będą włączane do sieci firmowej. Okres ich działania będzie kończył się z dniem końca ważności umowy. UWAGA!!! Szczegóły odnośnie wymaganych parametrów sprzętu znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ, a szczegółowe liczby wymaganego limitu minut i danych znajdują się w załączniku 2 do SIWZ formularz cenowy. Przeniesienie do swojej sieci dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego numerów telefonów i nadanie nowych numerów w przypadku takiej konieczności. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszystkich formalnych czynności związanych z przeniesieniem numerów. Koszty związane z przejęciem numerów od obecnego operatora ponosi w całości Wykonawca. Wykonawca zapewni przeniesienie (bez pobierania opłat) do własnej sieci dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 73 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz ze zm.). Przeniesienie numerów następuje z dniem rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Przeniesienie przydzielonego numeru nie może

3 powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych nie dłużej niż 3 godziny w porze nocnej pomiędzy godziną 0:00 a 3:00, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 1670). Zapewnienie nadzoru nad funkcjonowaniem świadczonych usług oraz pomocy technicznej podczas trwania umowy tj. zapewnienie możliwości bezpłatnego kontaktu 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku z Biurem Obsługi Klienta Wykonawcy, gdzie po weryfikacji tożsamości będzie istniała możliwość ingerencji w zamówione, oferowane usługi, ustawienia, nie skutkującej zmianą warunków świadczonych usług (np. blokada karty SIM, sprawdzenie aktualnego wykorzystania minut, uruchomienie lub zablokowanie roamingu,, itp., wliczone w cenę abonamentu) Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia jednego stałego opiekuna kluczowego, dyspozycyjnego przez cały czas trwania umowy, do bieżących kontaktów z pracownikami Zamawiającego. Zapewnienie autoryzowanego serwisu telefonów i urządzeń w ramach realizacji niniejszej usługi. Telefony i urządzenia do serwisu i z serwisu będą dostarczane do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę i na jego koszt. Bezpłatny dostęp do pakietu aplikacji www ( Uwaga!!! Wykonawca może zaoferować więcej niż jedną aplikację np. jedna aplikacja do zarządzania siecią a druga do przekierowywania numerów), w ramach której/ych Zamawiający będzie mógł bezpłatnie zarządzać siecią firmową i mógł: - ustalać przekierowania numerów (opcjonalnie wykonawca może zaoferować taką możliwość poprzez wyznaczonego przez Wykonawcę opiekuna klienta) - ustalać komunikat głosowy zamiast sygnału (osoba dzwoniąca na jeden z numerów sieci firmowej Zamawiającego, zamiast sygnału połączenia będzie słyszała nagrany komunikat głosowy) (opcjonalnie wykonawca może zaoferować taką możliwość poprzez wyznaczonego przez Wykonawcę opiekuna klienta) - mieć możliwość ustawiania limitów kwotowych w każdym cyklu fakturowym dla wskazanych przez Zamawiającego numerów firmowych służącą monitorowaniu kosztów, po przekroczeniu których Zamawiający może wydać dyspozycję ograniczenia połączeń głosowych z numerami poza firmowymi. - Wielokrotnie uruchamiać i wyłączać usługi roamingowe oraz uruchamiać i wyłączać dostęp do Internetu w opcjach kraj i zagranica dla wskazanych przez Zamawiającego numerów firmowych. (opcjonalnie wykonawca może zaoferować taką możliwość poprzez wyznaczonego przez Wykonawcę opiekuna klienta) Wymagania odnośnie jednego wspólnego dla wszystkich numerów i usług abonamentu obsługującego dostarczone przez Wykonawcę karty SIM: Utworzenie przez Wykonawcę bezpłatnej sieci firmowej Zamawiającego, w ramach której połączenia między wszystkimi numerami użytkowanymi przez Zamawiającego na terenie Polski będą realizowane bez pobierania opłat, tj. darmowe połączenia między numerami sieci firmowej. Przez sieć firmową rozumie się wszystkie numery Zamawiającego będące przedmiotem niniejszego zamówienia oraz numery, które Zamawiający aktywuje w trakcie trwania umowy. Za realizację wszystkich usług pobierany będzie miesięczny abonament, którego wartość nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.

4 W ramach abonamentu muszą być zagwarantowane standardowe opcje dotyczące usług i połączeń, oferowane przez operatora, w tym między innymi: - Możliwość wykonywania i przyjmowania połączeń głosowych do wszystkich sieci krajowych i zagranicznych - Przesyłanie wiadomości SMS i MMS ( na obszarze RP i poza nim) przelicznik i/lub szczegółowe zasady rozliczenia za 1 miutę/sms/mms/ 200kB danych w ramach abonamentu, należy podać w załączniku nr 4 do SIWZ, tabela nr 3, lp. 2. UWAGA! Przelicznik ten służy jedynie do celów informacyjnych i nie jest kryterium oceny ofert. - Wykonawca zobowiązuje się do rozliczania połączeń krajowych według rzeczywistego czasu ich trwania (naliczanie sekundowe) od pierwszej do ostatniej sekundy połączenia - Prezentacja numeru (dzwoniącego i własnego) - Bezpłatne połączenia w ramach sieci firmowej - Bezpłatna możliwość zmiany poszczególnych numerów w trakcie trwania umowy - Bezpłatne połączenia z pocztą głosową i biurem obsługi klienta - Możliwość bezpłatnego wyłączenia usług o podwyższonej płatności na wniosek Zamawiającego dla numerów typu itd. zapis zostaje wykreślony - Przenoszenie na następny okres rozliczeniowy niewykorzystanych limitów w ramach ogólnego abonamentu - Pakiet aktywnych usług w ramach opłaty abonamentowej: połączenie oczekujące, blokowanie i zawieszanie połączeń, rozmowa konferencyjna, połączenia z nr alarmowymi, wymiana wadliwej karty SIM. - Możliwość bezpłatnego sprawdzenia aktualnego wykorzystania limitu w bieżącym cyklu rozliczeniowym przez każdego użytkownika, np. darmowym SMS-em lub w inny sposób za pomocą telefonu Zamawiający wymaga wymienności minut na sms y, mms y i dane (liczone w kilobajtach) w ramach limitów objętych abonamentem. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie przelicznik i/lub szczegółowe zasady rozliczenia za 1 min na SMS, MMS i dane w KB (W ramach limitów objętych abonamentem). Po przekroczeniu przez Zamawiającego limitu z abonamentu, Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym wg stawek podanych w tabelach B i C zaktualizowanego formularza cenowego. Wymagania dotyczące gwarancji na sprzęt: Zamawiający wymaga spełnienia następujących warunków gwarancji i serwisu: - Wykonawca udziela min. 24-miesięcznej gwarancji producenta na dostarczone aparaty telefoniczne, min. 12-miesięcznej na akcesoria, min. 6-miesięcznej gwarancji na baterie, oraz min. 6-miesięcznej gwarancji na nośniki pamięci (karty pamięci, itp.). Do każdego dostarczonego urządzenia Wykonawca dołączy oryginalną kartę gwarancyjną producenta. - Odbiór i dostarczenie do siedziby zamawiającego na koszt Wykonawcy naprawa nie później niż do 14 dni kalendarzowych, obowiązkowo na czas naprawy dłuższej niż 14 dni, telefon zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż telefon podlegający naprawie. - Wykonawca każdorazowo niezwłocznie potwierdzi faksem odebranie zgłoszenia o uszkodzeniu sprzętu (biorąc pod uwagę dni robocze). - Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy) maksymalnie 48 godzin. - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt podczas transportu. W razie zagubienia lub kradzieży sprzętu przez kuriera Wykonawca na swój koszt dostarcza identyczny sprzęt, który staje się własnością Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego w ciągu 48 h, a roszczenia do kuriera dochodzi na swój koszt Wykonawca.

5 - W przypadku awarii aparatu i braku możliwości jego naprawy, Wykonawca wymieni sprzęt na nowy, który spełnia minimalne wymagania techniczne określone dla danego reklamowanego sprzętu. Inne postanowienia: Zamawiający będzie miał możliwość wyboru modeli i typów aparatów telefonicznych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć listę proponowanych telefonów, Zamawiający wymaga zaoferowania telefonów dla 28 abonentów, podzielonych na 5 grup (grupa 1 2 telefony, grupa 2 6 telefonów, grupa 3 14 telefonów, grupa 4 3 telefony, grupa 5-9 telefonów) Dla każdej grupy Wykonawca zaproponuje po co najmniej 3 modele telefonów do wyboru. Wymagane minimalne parametry telefonów dla poszczególnych grup zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ. W trakcie trwania umowy, przy zachowaniu wysokości abonamentu Zamawiający będzie miał możliwość zakupu dodatkowych aparatów i modemów po cenie podanej w ofercie. Ilość telefonów i modemów możliwych do zakupienia będzie ograniczona szczegóły znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ. Ceny za dodatkowe aparaty telefoniczne i modemy będą takie jak w złożonej ofercie. Telefony kupione w trakcie trwania umowy będą posiadały parametry nie gorsze niż opisane w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku przekroczenia limitów danych dla modemów USB, transfer nie ustaje i nie zostanie naliczona za niego dodatkowa opłata. W takim wypadku Wykonawca obniży szybkość transferu. W przypadku zakupu dodatkowego modemu USB, Ewentualny zakup dodatkowego pakietu danych odbędzie się przy pomocy zamówień uzupełniających. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że nowy pakiet danych nie będzie zakupiony w ramach umowy podstawowej i będzie rozliczany niezależnie od niej. Zamawiający informuje również, że data zakończenia świadczenia usług z zamówień uzupełniających będzie tożsama z zakończeniem świadczenia usług z zamówienia podstawowego.. Zamawiający informuje, iż wszelkie sformułowania typu bezpłatny lub bez ponoszenia opłat czy kosztów użyte w SIWZ, należy traktować jako wliczone w koszt abonamentu oferowanej usługi. Powyższe nie dotyczy zapisów, co do których nie nalicza się opłaty zgodnie z ustawą z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pełne zestawienie numerów telefonów w dniu podpisania umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w dniu podpisania umowy, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. Zm.). Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, będzie załącznikiem do umowy i będzie wiązał Strony w zakresie, w jakim nie jest sprzeczny z zapisami umowy oraz SIWZ. W przypadku kwestii spornych pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. DYREKTOR Irena Kierzkowska ( Podpis osoby uprawnionej )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od 01-11-2013 do 31-10-2017 wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR.IV.3331-57/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 032 74 38 401 fax. 032 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DO/2/PZ/59/2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Ujednolicony tekst Opisu przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, uwzględniający zmianę SIWZ nr 2 z dnia 01.08.2011r. Dokonane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ Znak postępowania: CEZAMAT/ZP05/20112 Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zintegrowanych usług telefonii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe I. Opis przedmiotu zamówienia: Wymagania Ofertowe Przedmiot główny: 64212000-5 usługi telefonii komórkowej Przedmiot dodatkowy: 32250000-0 telefony komórkowe Znak sprawy: DZI-271-22/13 Załącznik nr 1 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo