SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OR.IV /08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów, tel. (0-17) , fax (0-17) Tryb zamówienia. Przetarg nieograniczony. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 1) Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przez okres 24 miesięcy od dnia aktywowania pierwszej partii kart SIM. Świadczone usługi telekomunikacyjne zapewnić mają między innymi łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz mobilny dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM oraz aparatów telefonii komórkowej wraz z akcesoriami i futerałami. (dostępnymi standardowo wraz z aparatami telefonicznymi w jednym zestawie) 2) Zamówienie obejmuje dostarczenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż po 14 dniach kalendarzowych od podpisania umowy : 2.1) 80 aktywnych kart SIM tj: a) 5 szt. z pakietem kwotowym 200 zł netto b) 22 szt. z pakietem kwotowym 100 zł netto c) 20 szt. z pakietem kwotowym 50 zł netto d) 33 szt. z pakietem kwotowym 30 zł netto, 2.2 ) 10 nieaktywnych kart SIM (stanowiących rezerwę sprzętową) które mają być aktywowane z pakietem kwotowym 30 zł netto w trakcie trwania umowy jednak nie później niż do 31 grudnia 2009 r ) 10 nieaktywnych kart sim stanowiących rezerwę w przypadku zagubienia lub kradzieży po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby. Wymiana karty sim zostanie dokonana bezpłatnie 2.3) 90 szt. nowych komórkowych aparatów telefonicznych w rozbiciu ilościowym na modele wyspecyfikowane w załączniku nr 3 do siwz a) telefon typu A w ilości 20 szt. b) telefon typu B w ilości 70 szt. 3) Świadczenie usługi obejmuje następujące elementy: a) Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej Wykonawcy obejmującej co najmniej 91% terenu Polski, na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych. b ) Zaprogramowanie, przekazanie i aktywowanie Zamawiającemu kart SIM telefonii

2 komórkowej w ilościach określonych w SIWZ, c) Zamawiający wymaga zachowania posiadanej numeracji. Koszty zachowania numeracji ponosi Zamawiający. 4) Dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz ze skórzanymi futerałami w kolorze czarnym oraz akcesoriami (dostępnymi standardowo wraz z aparatami telefonicznymi w jednym zestawie w ilościach określonych w SIWZ do siedziby Zamawiającego. 5) Dostawa sprzętu musi nastąpić nie później niż do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy. W czasie przekazania sprzętu musi być obecny przedstawiciel Wykonawcy. Przyjęcie sprzętu zostanie dokonane na podstawie Protokołu przyjęcia sprzętu. Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego 6) Wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów dostępu do internetu oraz kart SIM, Wykonawca dostarczy w wersji elektronicznej (format pliku Microsoft Excel lub Acces) tabelaryczne zestawienia: 6.1) dostarczanych nowoaktywowanych kart SIM zawierające: a. numer karty SIM, b. numer abonenta, c. PIN, d. PIN2, e. PUK, f. PUK2. 6.2) dostarczanych telefonów komórkowych zawierające: model i numer fabryczny telefonu komórkowego, 6.3) dostarczanych modemów dostępu do Internetu: model i numer fabryczny modemu internetowego. Tabela ma dotyczyć całości sprzętu. 7) Wymagania zamawiającego, w zakresie świadczenia usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej dla potrzeb Zamawiającego, które muszą być spełnione przez wykonawcę na terenie Polski. 7.1 ) Pod pojęciem pakietu kwotowego Zamawiający rozumie kwotę jaką Zamawiający deklaruje wykorzystać na usługi telekomunikacyjne w każdym kolejnym pełnym miesięcznym okresie rozliczeniowym. 7.2 ) Wykonawca uruchomi wydzieloną grupę we własnej sieci telefonii komórkowej dedykowanej dla Zamawiającego tworząc grupę korporacyjną Urzędu Marszałkowskiego. 7.3 ) Opłaty za połączenia muszą być naliczane od chwili zgłoszenia się wywołanego telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego, do chwili rozłączenia się telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego inicjującego, bądź odbierającego połączenie. 7.4 ) Wykonawca nie może dokonać zmiany cen podanych w formularzu cenowym załączonym do oferty, a skutkujących podwyższeniem wysokości opłat w trakcie trwania umowy. 7.5 ) Każda z dostarczonych kart SIM musi mieć wyłączoną Pocztę Głosową. 7.6) Wykonawca zagwarantuje sukcesywne przechodzenie niewykorzystanego pakietu kwotowego na następny okres rozliczeniowy. Niewykorzystany pakiet kwotowy musi byś sumowany za minimum 6 kolejnych pełnych okresów rozliczeniowych, W okresie rozliczeniowym w pierwszej kolejności będą wykorzystywane pakiety kwotowe pozostałe z poprzedniego (najwcześniejszego dostępnego) okresu rozliczeniowego. 7.7 ) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany pakietów kwotowych między abonentami, bez utraty wcześniej zgromadzonych środków, przy założeniu, że ogólna liczba pakietów kwotowych o określonych wartościach pozostanie bez zmian. Zamiana musi być dokonana na początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Koszty ww zmian muszą być wliczone w cenę oferty. Maksymalna ilość ww zmian wyniesie nie więcej niż 10% aktywnych kart sim 7.8 ) Wykonawca zapewni możliwości zablokowania kart SIM w przypadku jej utraty lub

3 uszkodzenia koszt zablokowania karty musi być wliczony w cenę oferty. 7.9) W ramach umowy muszą być zagwarantowane i uruchomione następujące usługi: a) wychodzące i przychodzące połączenia telefoniczne, b) wysyłanie i odbieranie SMS, c) wysyłanie i odbieranie MMS, d) dostęp do Internetu w technologiach, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, e) prezentacja numeru (dzwoniącego i własnego) CLIP i CLIR, f) roaming, g) włączenie/wyłączenie usług sieciowych CLIP, CLIR, roaming, dostęp do Internetu (koszt włączenia/wyłączenia w cenie oferty), h) sprawdzanie na żądanie stanu własnego rachunku przez danego użytkownika, np. w formie wysłania wiadomości tekstowej SMS z zapytaniem i otrzymanie odpowiedzi w formie SMS (koszty SMS-ów w cenie oferty), i) naliczanie (taryfikowanie) czasu trwania połączeń głosowych co 1 (jedną) sekundę (1s/1s) oraz naliczanie (taryfikowanie) transmisji danych maksymalnie co 10 kb dla każdego typu połączeń krajowych, koszt opłaty za rozpoczęcie połączenia musi być wliczony w cenę oferty, j) informacja np. SMSem (koszt SMSa w cenie oferty) o próbie połączenia wraz z numerem osoby dzwoniącej oraz datą i godziną (gdy numer dzwoniący nie posiada ograniczenia prezentacji własnego numeru ) gdy telefon był wyłączony, poza zasięgiem lub linia była zajęta. Usługa ta musi być niezależna od Poczty głosowej. 8) Wymagania dotyczące zapewnienia zasięgu sieci telefonii komórkowej w obszarze wskazanym przez Zamawiającego. 8.1) Świadczenie usługi dedykowane jest dla operatorów, którzy zasięgiem sieci telefonii komórkowej obejmują minimum 91% terytorium RP 8.2) Wykonawca zapewni pełną dostępność sieci użytkownikom Zamawiającego 24 godziny na dobę 365 dni w roku. 8.3) Zapewniony poziom sygnału musi być wystarczający do nawiązania sesji łączności głosowej oraz transmisji danych. 9) Wymagania dotyczące kart SIM. 9.1) Zamawiający wymaga, aby dostarczone, aktywne karty SIM posiadały możliwość wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów książki telefonicznej i były zabezpieczone przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN. 9.2) W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta zostanie samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart) Zamawiającemu przez Wykonawcę kodu PUK. 9.3) Karty SIM muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 1a w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich musi być umieszczony w sposób czytelny numer telefoniczny abonenta. 9.4) Wykonawca uruchomi dla Zamawiającego 90 sztuk kart SIM w celu korzystania przez Zamawiającego z usług telefonii komórkowej. Karty SIM winny być zaprogramowane w sposób umożliwiający również transmisję danych w standardzie GPRS, UMTS, 3G, EDGE, HSDPA. 9.5) Aktywacja kart SIM i ich dostawa do siedziby Zamawiającego musi być wliczona w cenę oferty. 10) Wymagania dotyczące aparatów telefonicznych. 10.1) Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe komórkowe aparaty telefoniczne w oryginalnym opakowaniu producenta, uniemożliwiającym ich uszkodzenie, z naniesionym na opakowaniu w sposób czytelny numerem fabrycznym aparatu telefonicznego, objęte 24 miesięczną gwarancją, wraz z akcesoriami (dostępnymi

4 standardowo wraz z aparatami telefonicznymi w jednym zestawie i futerałami skórzanymi w kolorze czarnym mocowanymi do paska spodni z zamknięciem magnetycznym. 10.2) Wykonawca załączy do dostarczonych aparatów komórkowych, urządzeń i oprogramowania instrukcje obsługi w języku polskim. 10.3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć telefony komórkowe spełniające wymogi wskazane w podstawowych parametrach wyspecyfikowanych w załączniku nr 3 do siwz. Dostawa do siedziby Zamawiającego musi być wliczona w cenę oferty. Wykonawca opisuje oferowane aparaty telefoniczne na złączniku nr 4 do SIWZ 11) Wymagania dotyczące warunków gwarancji i serwisu ) Gwarancja na dostarczony sprzęt musi trwać przez 24 miesiące od dnia podpisania protokołu przyjęcia sprzętu przez Zamawiającego 11.2 ) Wykonawca zapewni, w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego (dni robocze od 7.30 do 15.30), pełną obsługę w zakresie świadczenia serwisowych usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących posiadanego przez Zamawiającego sprzętu komórkowego dostarczonego przez Wykonawcę w ramach obowiązującej umowy. 11.3) Wykonawca uruchomi kanał kontaktowy (czynny w trybie 7/24/365) w celu zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w działaniu sprzętu i usług objętych obowiązującą umową. 11.4) Zamawiający będzie zgłaszał wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu i usług objętych obowiązującą umową poprzez kanał kontaktowy (czynny w trybie 7/24/365) telefonicznie oraz faksem. Dane teleadresowe Wykonawca określi w umowie. 11.5) Wykonawca zapewni odbiór uszkodzonego, wadliwego sprzętu, w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia w godzinach urzędowania Zamawiającego (dni robocze od 7.30 do 15.30), i dowóz sprzętu -po usunięciu wady lub jego naprawie, w godzinach urzędowania Zamawiającego (dni robocze od 7.30 do 15.30). Odbiór i dowóz sprzętu dokonywany będzie do i z siedziby Zamawiającego w Rzeszowie ul. Towarnickiego 1a. Koszt odbioru i dowozu musi być wliczony w cenę oferty. 11.6) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za sprzęt przekazany do naprawy, od momentu jego przyjęcia do momentu jego zwrotu. 11.8) Na czas naprawy Wykonawca na wniosek Zamawiającego zapewni zastępczy sprzęt umożliwiający skorzystanie z wszystkich usług aktualnie uruchomionych dla danego abonenta. Koszt przekazania i odebrania zastępczego sprzętu musi być wliczony w cenę oferty. 12) Faktury, bilingi. 12.1) Biling połączeń musi zawierać między innymi: czas trwania połączeń, godzinę i minutę rozpoczęcia i zakończenia połączeń, adresata połączenia, SMS-y, MMS-y, ilość przesłanych danych, cenę połączeń itp. Koszt uzyskania danych oraz koszt ich dostarczenia musi być wliczony w cenę oferty. Dane taryfikacyjne muszą być udostępnione Zamawiającemu na przykład poprzez aplikację internetową (aplikacja musi być dostarczona z co najmniej 2 licencjami dla 2 dla administratorów). Przy dostępie poprzez aplikację internetową musi istnieć możliwość ich archiwizowania na nośnikach CD przez Zamawiającego. W przypadku zapisu danych taryfikacyjnych w innym formacie (niż Microsoft Excel lub Access), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu program oraz co najmniej 2 licencje na nieograniczone użytkowanie programu, w którym dane zostały zapisane. Program ten musi mieć możliwość eksportu wszystkich danych do pliku w formacie zgodnym z Microsoft Excel lub Access. Koszty dostarczenia koniecznego oprogramowania wraz z licencjami na jego

5 użytkowanie muszą być wliczone w cenę oferty. 12.2) Termin płatności faktury 30 dni za wystawione przez Wykonawcę faktury VAT od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. CPV: , Termin wykonania zamówienia. - od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił na dzień składania ofert. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.1 oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ 6.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.4 Aktualny wpis prowadzonej działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 6.5 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów

6 potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Wykaz (wg załącznika nr 2 do siwz) musi potwierdzać realizację co najmniej 3 usług świadczenia usługi telefonii komórkowej dla określonego podmiotu, w ramach jednej umowy, w ilości minimum 150 kart SIM wraz z aparatami telefonicznymi i umową zawartą na minimum 24 miesiące. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Informację o wyborze oferty zamawiający przekaże Wykonawcom również faksem Osobą uprawnioną do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest Tomasz Jarecki tel Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda od wykonawców wnoszenia wadium. 9. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy złożyć w układzie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do SIWZ W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę/y/ podpisującą/e/ ofertę Upoważnienie do reprezentowania (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty) winno być dołączone do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, Wszystkie strony oferty oraz załączniki muszą być podpisane, ponumerowane i zszyte Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na której musi być zamieszczona nazwa Wykonawcy, jego adres oraz dodatkowo musi być opisana w następujący sposób: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów napis: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nie otwierać do dnia r. do godziny Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty sporządzone zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia należy składać do dnia r. do godziny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Towarnickiego 1A, do pokoju Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 1A w pokoju 10b. 12. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

7 12. Opis sposobu obliczenia ceny 1. w celu oszacowania ceny ofertowej zamawiający przedstawia strukturę ruchu określoną na podstawie średniego miesięcznego ruchu w okresie styczeń 2007 grudzień 2007, generowanego przez 74 abonentów obsługiwanych przez dotychczasowego dostawcę usług. Typ Połączenia % Do innych krajowych operatorów komórkowych 36 Do sieci operatora i abonentów stacjonarnych 36 Do wewnętrznej sieci korporacyjnej W formularzu oferty cenowej należy podać jednostkowe ceny brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz odpowiednio wzorami: Kryterium Cena jednego aparatu telefonii komórkowej typu A wraz z akcesoriami + cena jednego aparatu telefonii komórkowej typu B wraz z akcesoriami wzór: C1= (wartość minimalna A z pośród wszystkich ofert / wartość badana A+ wartość minimalna B z pośród wszystkich ofert/wartość badana B)x30 Cena 1 min. połączenia głosowego do abonentów sieci stacjonarnych oraz w sieci Wykonawcy w okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych wzór: C2 = (wartość minimalna z pośród wszystkich ofert/wartość badana)x20 waga Cena 1 min połączenia głosowego do abonentów wewnętrznej sieci korporacyjnej utworzonej w ramach niniejszej umowy w okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych wzór : C3 = (wartość minimalna z pośród wszystkich ofert/wartość badana)x12 12 Cena 1 min. połączenia głosowego do abonentów pozostałych krajowych operatorów telefonii komórkowej w okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych wzór : 22 C4 =(wartość minimalna z pośród wszystkich ofert/wartość badana)x22

8 cena za 10 kb transmisji danych w okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych wzór : C5 =(wartość minimalna z pośród wszystkich ofert/wartość badana)x6 6 cena 1 wiadomości SMS do abonentów krajowych sieci operatorów telekomunikacyjnych w okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych wzór : C6=(wartość minimalna z pośród wszystkich ofert/wartość badana)x3 3 cena 1 wiadomości MMS do abonentów krajowych sieci operatorów komórkowych w okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych wzór : C7 =(wartość minimalna z pośród wszystkich ofert/wartość badana)x Punktacja dla całej oferty będzie obliczona wg poniższego wzoru: C = C1 + C2 + C 3 + C4 + C5 + C6 + C7 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o: 14.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, 14.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 14.3 wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 14.4 niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację o której mowa w pkt na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Cena usług w trakcie trwania usługi telekomunikacyjnej w zakresie usług zawartych w ofercie realizowanych na terenie Polski nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy. 2.Umowa może zostać rozwiązana w każdym momencie za porozumieniem stron. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy. 3.Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminem do usunięcia nieprawidłowości, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni. 2. Okres realizacji umowy zostaje określony od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r, lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia objętego umową.

9 3. W przypadku wyczerpania kwoty, wskazanej w umowie, przed upływem określonego terminu, zobowiązanie wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po zawiadomieniu o powyższym Wykonawcy. Zawiadomienie będzie miało formę pisemną za potwierdzeniem odbioru. 4. Umowa po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekształcić się w umowę na czas nieokreślony. 6.Zamawiający ma prawo do składania reklamacji w przedmiocie umowy. Wykonawca musi zająć stanowisko wobec reklamacji i dostarczyć je w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji przesłanej w formie pisemnej na adres Wykonawcy. 5. Za każdy rozpoczęty dzień przerwy (dzień liczony od godziny 0.00 do godziny 24.00) w świadczeniu usług objętych umową Zamawiającemu przysługuje prawo : 1) do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej liczonej wg rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jeżeli termin trwania umowy jest krótszy od trzech miesięcy średnia będzie obliczana za okres od początku trwania umowy 2) do zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty za odpowiedni pakiet kwotowy za usługę w której dostarczaniu nastąpiła przerwa 6. Do obciążenia Wykonawcy karą umowną nie będzie przysługiwało Zamawiającemu, jeżeli w okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy), łączny czas przerw był krótszy od 2 godzin. 7. Podstawę naliczania kar umownych stanowi opłata miesięczna rachunków za korzystanie ze wszystkich telefonów komórkowych z kartą sim, z których ze względu na przyczyny leżące po stronie wykonawcy nie można korzystać. 8. Z tytułu zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem umowy, za każdy rozpoczęty dzień (dzień liczony od godziny 0.00 do godziny 24.00) przekroczenia terminu Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kara umowna w wysokości PLN netto. 9. Z tytułu zwłoki dostawy sprzętu Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 1000 PLN netto za każdy dzień zwłoki począwszy od godziny 00.00, 17-tego dnia po podpisaniu umowy. 10. Z tytułu zwłoki w wymianie na nowy nie naprawionego w ramach gwarancji w terminie 14 dni sprzętu Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 500 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki począwszy od godziny 00.00, 15- tego dnia od zgłoszenia sprzętu do naprawy. 11. Odbiór sprzętu odbędzie się na podstawie protokołu przyjęcia wg poniższego wzoru. PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SPRZĘTU LP Rodzaj sprzętu/ oprogramowania Typ sprzętu/ oprogramowania Nr fabryczny/ licencji Potwierdzenie zgodności z SIWZ Uwagi Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej, przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) przysługują wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.... Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4)

Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4) ZADANIE NR 1. Załącznik nr 7 do siwz Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telefonii komórkowej, mobilnego dostępu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM i usługi

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1 I.OPISPRZEDMIOTUZAMÓWIENIA: ZałącznikNr1doSIWZ I.Świadczenieusługtelefoniikomórkowejwrazzdostawątelefonówkomórkowychimodemówz aktywnymiiskonfigurowanymikartamisim. 1. Świadczona usługa telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Załącznik Nr 1 do SIWZ I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : I. Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM. 1. Świadczona

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Page 1 of 5 Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów oraz świadczenie usług internetu mobilnego dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do nr 7 do SIWZ dokument SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do ich obsługi dla Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.12.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.48.2016.ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego w sieci telefonii komórkowej GSM 1. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184231-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2017/S 094-184231 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa świętokrzyskiego 1. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ-po zmianie Sprawa nr KZ - 6/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 62 numerów abonenckich

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00, faks 430 49 64 www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl WAD.2600.23.2016

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym zapytaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług zgodnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, www. mopr.bialystok.pl Białystok: Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM. Numer ogłoszenia: 70264-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl 1 z 5 2015-04-29 10:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Łódź: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Numer ogłoszenia: 61145-2013; data zamieszczenia: 22.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Bydgoszcz: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych, oraz internetu bezprzewodowego z dostawą modemów GSM Numer ogłoszenia: 30875-2012; data zamieszczenia: 07.02.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego ul. 3 Maja Kościerzyna PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ EURO CPV

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego ul. 3 Maja Kościerzyna PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ EURO CPV Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego ul. 3 Maja 9 83-400 Kościerzyna PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60.000 EURO NA DRUK, REDAGOWANIE I DYSTRYBUCJĘ BIULETYNU RADY I BURMISTRZA MIASTA WIEŚCI Z RATUSZA

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Page 1 of 5 Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów oraz świadczenie usług internetu mobilnego dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 114964-2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 114964-2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługa telemetrii a także sprzedaż

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/124/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Zadanie II Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS wraz z dostawa modemów

Zadanie II Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS wraz z dostawa modemów Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.12.2015 Zadanie II Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS wraz z dostawa modemów Istotne postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (znak sprawy: ZP-RK/06/09)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (znak sprawy: ZP-RK/06/09) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemu dla Radia Koszalin S.A. (znak sprawy: ZP-RK/06/09)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń 38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Szpital Ogólny zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Szpital Ogólny zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 32/2006 Wysokie Mazowieckie, 2006-11-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pomp infuzyjnych objętościowych, pomp infuzyjnych strzykawkowych, defibrylatora,

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)

LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Elbląg: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8

Bardziej szczegółowo

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe 1. Zamawiający: I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 tel. (094) 342-78-31, fax.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269969-2010r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269969-2010r. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Numer ogłoszenia: 368797-2010; data zamieszczenia: 22.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od 01-11-2013 do 31-10-2017 wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Warszawa: Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej 30 Numer ogłoszenia: 319606-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

Bardziej szczegółowo