SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OR.IV /08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów, tel. (0-17) , fax (0-17) Tryb zamówienia. Przetarg nieograniczony. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 1) Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przez okres 24 miesięcy od dnia aktywowania pierwszej partii kart SIM. Świadczone usługi telekomunikacyjne zapewnić mają między innymi łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz mobilny dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM oraz aparatów telefonii komórkowej wraz z akcesoriami i futerałami. (dostępnymi standardowo wraz z aparatami telefonicznymi w jednym zestawie) 2) Zamówienie obejmuje dostarczenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż po 14 dniach kalendarzowych od podpisania umowy : 2.1) 80 aktywnych kart SIM tj: a) 5 szt. z pakietem kwotowym 200 zł netto b) 22 szt. z pakietem kwotowym 100 zł netto c) 20 szt. z pakietem kwotowym 50 zł netto d) 33 szt. z pakietem kwotowym 30 zł netto, 2.2 ) 10 nieaktywnych kart SIM (stanowiących rezerwę sprzętową) które mają być aktywowane z pakietem kwotowym 30 zł netto w trakcie trwania umowy jednak nie później niż do 31 grudnia 2009 r ) 10 nieaktywnych kart sim stanowiących rezerwę w przypadku zagubienia lub kradzieży po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby. Wymiana karty sim zostanie dokonana bezpłatnie 2.3) 90 szt. nowych komórkowych aparatów telefonicznych w rozbiciu ilościowym na modele wyspecyfikowane w załączniku nr 3 do siwz a) telefon typu A w ilości 20 szt. b) telefon typu B w ilości 70 szt. 3) Świadczenie usługi obejmuje następujące elementy: a) Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej Wykonawcy obejmującej co najmniej 91% terenu Polski, na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych. b ) Zaprogramowanie, przekazanie i aktywowanie Zamawiającemu kart SIM telefonii

2 komórkowej w ilościach określonych w SIWZ, c) Zamawiający wymaga zachowania posiadanej numeracji. Koszty zachowania numeracji ponosi Zamawiający. 4) Dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz ze skórzanymi futerałami w kolorze czarnym oraz akcesoriami (dostępnymi standardowo wraz z aparatami telefonicznymi w jednym zestawie w ilościach określonych w SIWZ do siedziby Zamawiającego. 5) Dostawa sprzętu musi nastąpić nie później niż do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy. W czasie przekazania sprzętu musi być obecny przedstawiciel Wykonawcy. Przyjęcie sprzętu zostanie dokonane na podstawie Protokołu przyjęcia sprzętu. Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego 6) Wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów dostępu do internetu oraz kart SIM, Wykonawca dostarczy w wersji elektronicznej (format pliku Microsoft Excel lub Acces) tabelaryczne zestawienia: 6.1) dostarczanych nowoaktywowanych kart SIM zawierające: a. numer karty SIM, b. numer abonenta, c. PIN, d. PIN2, e. PUK, f. PUK2. 6.2) dostarczanych telefonów komórkowych zawierające: model i numer fabryczny telefonu komórkowego, 6.3) dostarczanych modemów dostępu do Internetu: model i numer fabryczny modemu internetowego. Tabela ma dotyczyć całości sprzętu. 7) Wymagania zamawiającego, w zakresie świadczenia usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej dla potrzeb Zamawiającego, które muszą być spełnione przez wykonawcę na terenie Polski. 7.1 ) Pod pojęciem pakietu kwotowego Zamawiający rozumie kwotę jaką Zamawiający deklaruje wykorzystać na usługi telekomunikacyjne w każdym kolejnym pełnym miesięcznym okresie rozliczeniowym. 7.2 ) Wykonawca uruchomi wydzieloną grupę we własnej sieci telefonii komórkowej dedykowanej dla Zamawiającego tworząc grupę korporacyjną Urzędu Marszałkowskiego. 7.3 ) Opłaty za połączenia muszą być naliczane od chwili zgłoszenia się wywołanego telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego, do chwili rozłączenia się telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego inicjującego, bądź odbierającego połączenie. 7.4 ) Wykonawca nie może dokonać zmiany cen podanych w formularzu cenowym załączonym do oferty, a skutkujących podwyższeniem wysokości opłat w trakcie trwania umowy. 7.5 ) Każda z dostarczonych kart SIM musi mieć wyłączoną Pocztę Głosową. 7.6) Wykonawca zagwarantuje sukcesywne przechodzenie niewykorzystanego pakietu kwotowego na następny okres rozliczeniowy. Niewykorzystany pakiet kwotowy musi byś sumowany za minimum 6 kolejnych pełnych okresów rozliczeniowych, W okresie rozliczeniowym w pierwszej kolejności będą wykorzystywane pakiety kwotowe pozostałe z poprzedniego (najwcześniejszego dostępnego) okresu rozliczeniowego. 7.7 ) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany pakietów kwotowych między abonentami, bez utraty wcześniej zgromadzonych środków, przy założeniu, że ogólna liczba pakietów kwotowych o określonych wartościach pozostanie bez zmian. Zamiana musi być dokonana na początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Koszty ww zmian muszą być wliczone w cenę oferty. Maksymalna ilość ww zmian wyniesie nie więcej niż 10% aktywnych kart sim 7.8 ) Wykonawca zapewni możliwości zablokowania kart SIM w przypadku jej utraty lub

3 uszkodzenia koszt zablokowania karty musi być wliczony w cenę oferty. 7.9) W ramach umowy muszą być zagwarantowane i uruchomione następujące usługi: a) wychodzące i przychodzące połączenia telefoniczne, b) wysyłanie i odbieranie SMS, c) wysyłanie i odbieranie MMS, d) dostęp do Internetu w technologiach, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, e) prezentacja numeru (dzwoniącego i własnego) CLIP i CLIR, f) roaming, g) włączenie/wyłączenie usług sieciowych CLIP, CLIR, roaming, dostęp do Internetu (koszt włączenia/wyłączenia w cenie oferty), h) sprawdzanie na żądanie stanu własnego rachunku przez danego użytkownika, np. w formie wysłania wiadomości tekstowej SMS z zapytaniem i otrzymanie odpowiedzi w formie SMS (koszty SMS-ów w cenie oferty), i) naliczanie (taryfikowanie) czasu trwania połączeń głosowych co 1 (jedną) sekundę (1s/1s) oraz naliczanie (taryfikowanie) transmisji danych maksymalnie co 10 kb dla każdego typu połączeń krajowych, koszt opłaty za rozpoczęcie połączenia musi być wliczony w cenę oferty, j) informacja np. SMSem (koszt SMSa w cenie oferty) o próbie połączenia wraz z numerem osoby dzwoniącej oraz datą i godziną (gdy numer dzwoniący nie posiada ograniczenia prezentacji własnego numeru ) gdy telefon był wyłączony, poza zasięgiem lub linia była zajęta. Usługa ta musi być niezależna od Poczty głosowej. 8) Wymagania dotyczące zapewnienia zasięgu sieci telefonii komórkowej w obszarze wskazanym przez Zamawiającego. 8.1) Świadczenie usługi dedykowane jest dla operatorów, którzy zasięgiem sieci telefonii komórkowej obejmują minimum 91% terytorium RP 8.2) Wykonawca zapewni pełną dostępność sieci użytkownikom Zamawiającego 24 godziny na dobę 365 dni w roku. 8.3) Zapewniony poziom sygnału musi być wystarczający do nawiązania sesji łączności głosowej oraz transmisji danych. 9) Wymagania dotyczące kart SIM. 9.1) Zamawiający wymaga, aby dostarczone, aktywne karty SIM posiadały możliwość wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów książki telefonicznej i były zabezpieczone przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN. 9.2) W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta zostanie samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart) Zamawiającemu przez Wykonawcę kodu PUK. 9.3) Karty SIM muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 1a w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich musi być umieszczony w sposób czytelny numer telefoniczny abonenta. 9.4) Wykonawca uruchomi dla Zamawiającego 90 sztuk kart SIM w celu korzystania przez Zamawiającego z usług telefonii komórkowej. Karty SIM winny być zaprogramowane w sposób umożliwiający również transmisję danych w standardzie GPRS, UMTS, 3G, EDGE, HSDPA. 9.5) Aktywacja kart SIM i ich dostawa do siedziby Zamawiającego musi być wliczona w cenę oferty. 10) Wymagania dotyczące aparatów telefonicznych. 10.1) Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe komórkowe aparaty telefoniczne w oryginalnym opakowaniu producenta, uniemożliwiającym ich uszkodzenie, z naniesionym na opakowaniu w sposób czytelny numerem fabrycznym aparatu telefonicznego, objęte 24 miesięczną gwarancją, wraz z akcesoriami (dostępnymi

4 standardowo wraz z aparatami telefonicznymi w jednym zestawie i futerałami skórzanymi w kolorze czarnym mocowanymi do paska spodni z zamknięciem magnetycznym. 10.2) Wykonawca załączy do dostarczonych aparatów komórkowych, urządzeń i oprogramowania instrukcje obsługi w języku polskim. 10.3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć telefony komórkowe spełniające wymogi wskazane w podstawowych parametrach wyspecyfikowanych w załączniku nr 3 do siwz. Dostawa do siedziby Zamawiającego musi być wliczona w cenę oferty. Wykonawca opisuje oferowane aparaty telefoniczne na złączniku nr 4 do SIWZ 11) Wymagania dotyczące warunków gwarancji i serwisu ) Gwarancja na dostarczony sprzęt musi trwać przez 24 miesiące od dnia podpisania protokołu przyjęcia sprzętu przez Zamawiającego 11.2 ) Wykonawca zapewni, w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego (dni robocze od 7.30 do 15.30), pełną obsługę w zakresie świadczenia serwisowych usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących posiadanego przez Zamawiającego sprzętu komórkowego dostarczonego przez Wykonawcę w ramach obowiązującej umowy. 11.3) Wykonawca uruchomi kanał kontaktowy (czynny w trybie 7/24/365) w celu zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w działaniu sprzętu i usług objętych obowiązującą umową. 11.4) Zamawiający będzie zgłaszał wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu i usług objętych obowiązującą umową poprzez kanał kontaktowy (czynny w trybie 7/24/365) telefonicznie oraz faksem. Dane teleadresowe Wykonawca określi w umowie. 11.5) Wykonawca zapewni odbiór uszkodzonego, wadliwego sprzętu, w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia w godzinach urzędowania Zamawiającego (dni robocze od 7.30 do 15.30), i dowóz sprzętu -po usunięciu wady lub jego naprawie, w godzinach urzędowania Zamawiającego (dni robocze od 7.30 do 15.30). Odbiór i dowóz sprzętu dokonywany będzie do i z siedziby Zamawiającego w Rzeszowie ul. Towarnickiego 1a. Koszt odbioru i dowozu musi być wliczony w cenę oferty. 11.6) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za sprzęt przekazany do naprawy, od momentu jego przyjęcia do momentu jego zwrotu. 11.8) Na czas naprawy Wykonawca na wniosek Zamawiającego zapewni zastępczy sprzęt umożliwiający skorzystanie z wszystkich usług aktualnie uruchomionych dla danego abonenta. Koszt przekazania i odebrania zastępczego sprzętu musi być wliczony w cenę oferty. 12) Faktury, bilingi. 12.1) Biling połączeń musi zawierać między innymi: czas trwania połączeń, godzinę i minutę rozpoczęcia i zakończenia połączeń, adresata połączenia, SMS-y, MMS-y, ilość przesłanych danych, cenę połączeń itp. Koszt uzyskania danych oraz koszt ich dostarczenia musi być wliczony w cenę oferty. Dane taryfikacyjne muszą być udostępnione Zamawiającemu na przykład poprzez aplikację internetową (aplikacja musi być dostarczona z co najmniej 2 licencjami dla 2 dla administratorów). Przy dostępie poprzez aplikację internetową musi istnieć możliwość ich archiwizowania na nośnikach CD przez Zamawiającego. W przypadku zapisu danych taryfikacyjnych w innym formacie (niż Microsoft Excel lub Access), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu program oraz co najmniej 2 licencje na nieograniczone użytkowanie programu, w którym dane zostały zapisane. Program ten musi mieć możliwość eksportu wszystkich danych do pliku w formacie zgodnym z Microsoft Excel lub Access. Koszty dostarczenia koniecznego oprogramowania wraz z licencjami na jego

5 użytkowanie muszą być wliczone w cenę oferty. 12.2) Termin płatności faktury 30 dni za wystawione przez Wykonawcę faktury VAT od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. CPV: , Termin wykonania zamówienia. - od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił na dzień składania ofert. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.1 oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ 6.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.4 Aktualny wpis prowadzonej działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 6.5 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów

6 potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Wykaz (wg załącznika nr 2 do siwz) musi potwierdzać realizację co najmniej 3 usług świadczenia usługi telefonii komórkowej dla określonego podmiotu, w ramach jednej umowy, w ilości minimum 150 kart SIM wraz z aparatami telefonicznymi i umową zawartą na minimum 24 miesiące. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Informację o wyborze oferty zamawiający przekaże Wykonawcom również faksem Osobą uprawnioną do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest Tomasz Jarecki tel Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda od wykonawców wnoszenia wadium. 9. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy złożyć w układzie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do SIWZ W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę/y/ podpisującą/e/ ofertę Upoważnienie do reprezentowania (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty) winno być dołączone do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, Wszystkie strony oferty oraz załączniki muszą być podpisane, ponumerowane i zszyte Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na której musi być zamieszczona nazwa Wykonawcy, jego adres oraz dodatkowo musi być opisana w następujący sposób: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów napis: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nie otwierać do dnia r. do godziny Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty sporządzone zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia należy składać do dnia r. do godziny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Towarnickiego 1A, do pokoju Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 1A w pokoju 10b. 12. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

7 12. Opis sposobu obliczenia ceny 1. w celu oszacowania ceny ofertowej zamawiający przedstawia strukturę ruchu określoną na podstawie średniego miesięcznego ruchu w okresie styczeń 2007 grudzień 2007, generowanego przez 74 abonentów obsługiwanych przez dotychczasowego dostawcę usług. Typ Połączenia % Do innych krajowych operatorów komórkowych 36 Do sieci operatora i abonentów stacjonarnych 36 Do wewnętrznej sieci korporacyjnej W formularzu oferty cenowej należy podać jednostkowe ceny brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz odpowiednio wzorami: Kryterium Cena jednego aparatu telefonii komórkowej typu A wraz z akcesoriami + cena jednego aparatu telefonii komórkowej typu B wraz z akcesoriami wzór: C1= (wartość minimalna A z pośród wszystkich ofert / wartość badana A+ wartość minimalna B z pośród wszystkich ofert/wartość badana B)x30 Cena 1 min. połączenia głosowego do abonentów sieci stacjonarnych oraz w sieci Wykonawcy w okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych wzór: C2 = (wartość minimalna z pośród wszystkich ofert/wartość badana)x20 waga Cena 1 min połączenia głosowego do abonentów wewnętrznej sieci korporacyjnej utworzonej w ramach niniejszej umowy w okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych wzór : C3 = (wartość minimalna z pośród wszystkich ofert/wartość badana)x12 12 Cena 1 min. połączenia głosowego do abonentów pozostałych krajowych operatorów telefonii komórkowej w okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych wzór : 22 C4 =(wartość minimalna z pośród wszystkich ofert/wartość badana)x22

8 cena za 10 kb transmisji danych w okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych wzór : C5 =(wartość minimalna z pośród wszystkich ofert/wartość badana)x6 6 cena 1 wiadomości SMS do abonentów krajowych sieci operatorów telekomunikacyjnych w okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych wzór : C6=(wartość minimalna z pośród wszystkich ofert/wartość badana)x3 3 cena 1 wiadomości MMS do abonentów krajowych sieci operatorów komórkowych w okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych wzór : C7 =(wartość minimalna z pośród wszystkich ofert/wartość badana)x Punktacja dla całej oferty będzie obliczona wg poniższego wzoru: C = C1 + C2 + C 3 + C4 + C5 + C6 + C7 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o: 14.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, 14.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 14.3 wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 14.4 niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację o której mowa w pkt na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Cena usług w trakcie trwania usługi telekomunikacyjnej w zakresie usług zawartych w ofercie realizowanych na terenie Polski nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy. 2.Umowa może zostać rozwiązana w każdym momencie za porozumieniem stron. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy. 3.Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminem do usunięcia nieprawidłowości, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni. 2. Okres realizacji umowy zostaje określony od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r, lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia objętego umową.

9 3. W przypadku wyczerpania kwoty, wskazanej w umowie, przed upływem określonego terminu, zobowiązanie wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po zawiadomieniu o powyższym Wykonawcy. Zawiadomienie będzie miało formę pisemną za potwierdzeniem odbioru. 4. Umowa po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekształcić się w umowę na czas nieokreślony. 6.Zamawiający ma prawo do składania reklamacji w przedmiocie umowy. Wykonawca musi zająć stanowisko wobec reklamacji i dostarczyć je w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji przesłanej w formie pisemnej na adres Wykonawcy. 5. Za każdy rozpoczęty dzień przerwy (dzień liczony od godziny 0.00 do godziny 24.00) w świadczeniu usług objętych umową Zamawiającemu przysługuje prawo : 1) do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej liczonej wg rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jeżeli termin trwania umowy jest krótszy od trzech miesięcy średnia będzie obliczana za okres od początku trwania umowy 2) do zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty za odpowiedni pakiet kwotowy za usługę w której dostarczaniu nastąpiła przerwa 6. Do obciążenia Wykonawcy karą umowną nie będzie przysługiwało Zamawiającemu, jeżeli w okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy), łączny czas przerw był krótszy od 2 godzin. 7. Podstawę naliczania kar umownych stanowi opłata miesięczna rachunków za korzystanie ze wszystkich telefonów komórkowych z kartą sim, z których ze względu na przyczyny leżące po stronie wykonawcy nie można korzystać. 8. Z tytułu zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem umowy, za każdy rozpoczęty dzień (dzień liczony od godziny 0.00 do godziny 24.00) przekroczenia terminu Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kara umowna w wysokości PLN netto. 9. Z tytułu zwłoki dostawy sprzętu Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 1000 PLN netto za każdy dzień zwłoki począwszy od godziny 00.00, 17-tego dnia po podpisaniu umowy. 10. Z tytułu zwłoki w wymianie na nowy nie naprawionego w ramach gwarancji w terminie 14 dni sprzętu Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 500 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki począwszy od godziny 00.00, 15- tego dnia od zgłoszenia sprzętu do naprawy. 11. Odbiór sprzętu odbędzie się na podstawie protokołu przyjęcia wg poniższego wzoru. PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SPRZĘTU LP Rodzaj sprzętu/ oprogramowania Typ sprzętu/ oprogramowania Nr fabryczny/ licencji Potwierdzenie zgodności z SIWZ Uwagi Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej, przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) przysługują wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.... Zamawiający

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV /42632000-5/ Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

1. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo