Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania."

Transkrypt

1 Climate Change Services DNV Certification Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. DNV tworzymy wartość poprzez niezależną certyfikację. MANAGING RISK

2 Wprowadzenie Zmiany klimatyczne to obecnie jeden z najbardziej znaczących problemów środowiskowych dotyczący zarówno społeczności międzynarodowej jak i poszczególnych rządów. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatycznych (UNFCCC) i wynikający z niej Protokół z Kioto wytyczają międzynarodowe ramy do walki ze zmianami klimatycznymi. Stworzony na podstawie Konwencji UNFCCC Protokół z Kioto ustanawia wiążące prawnie zobowiązania dotyczące emisji gazów cieplarnianych w krajach uprzemysłowionych i wskazuje nowoczesne rozwiązania pro-rynkowe ukierunkowane na ograniczanie kosztów zmniejszania emisji. Uprzemysłowieni sygnatariusze Protokołu z Kioto muszą w pierwszym okresie rozrachunkowym ( ) zredukować emisję sześciu gazów cieplarnianych o 5,2% względem poziomu z 1990 roku. Zobowiązania te staną się wiążące w momencie, kiedy Protokół z Kioto wejdzie w życie.

3

4 Postęp we wdrażaniu Protokołu z Kioto w Unii Europejskiej W maju 2002 roku Unia Europejska i jej wszystkie kraje członkowskie ratyfikowały Protokół z Kioto, w którym Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 8%. Cel ten jest rozłożony na wszystkie kraje członkowskie w umowie dotyczącej podziału obciążeń, która precyzuje cele emisyjne dla poszczególnych krajów członkowskich. Mechanizmy wskazane w Protokole z Kioto Jako uzupełnienie do lokalnych, krajowych działań, Protokół z Kioto stworzył dodatkowe mechanizmy mające na celu zmniejszenie emisji. Są to : Mechanizm Wspólnych Wdrożeń (JI Joint Iplementation), Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM Clean Development Mechanism) i Międzynarodowy Handel Emisjami (IET International Emissions Trading). Redukcja emisji może być osiągnięta poprzez: > projekty JI pozwalające na redukcję emisji w krajach uprzemysłowionych > projekty CDM umożliwiające krajom wysoko-uprzemysłowionym na inwestycje w projekty przynoszące redukcję emisji w krajach rozwijających się > programy handlu emisjami umożliwiające sprzedaż lub transfer przydzielonych uprawnień do emisji Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady W lipcu 2003 roku Rada Europejska uzgodniła treść dyrektywy dotyczącej handlu emisjami (EU ETS). Od 1-go stycznia 2005 roku przedsiębiorstwa z sektorów wymienionych w dyrektywie dotyczącej handlu emisjami z krajów należących do UE i krajów wchodzących do UE muszą ograniczyć emisję CO 2 do wcześniej ustalonych poziomów w trakcie dwóch okresów rozliczeniowych: i Będzie to miało bezpośredni wpływ na wartość aktywów i pasywów tych przedsiębiorstw. Przewiduje się, że EU ETS początkowo obejmie od do instalacji, czyli 45 50% całkowitej emisji CO 2 w krajach UE. Dyrektywa UE ETS wprowadza mechanizm ograniczania i handlu dotyczącego emisji bezpośredniej. Oznacza to, że ograniczenia są nakładane na emisję wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w handlu poprzez przydział zbywalnych uprawnień do emisji w określonej ilości i czasie. Uczestnicy są zobowiązani do corocznego umarzania przydzielonych uprawnień stosownie do wielkości emisji, która jest weryfikowana. Nadmierne, w stosunku do przyznanych uprawnień, emisje będą karane, nadmiar uprawnień będzie mógł być sprzedany, bądź zachowany do późniejszego wykorzystania. Przewiduje się, że podmioty, których dotyczy dyrektywa UE ETS będą mogły zamieniać redukcję emisji osiągniętą poprzez projekty JI i CDM w uprawnienia zbywalne w okresie Przewiduje się także, iż rozszerzy się zakres rodzajów działalności przemysłowej i gazów cieplarnianych uwzględnionych w dyrektywie EU ETS i stopniowo będzie dotyczyć także przemysłu chemicznego, aluminium, transportu oraz wszystkich sześciu gazów cieplarnianych. Przygotowania do włączenia się do planu handlu uprawnieniami do emisji Poprzez ustanowienie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, Europa wezwała przedsiębiorstwa do uporządkowania

5 Co wynika z postanowień dyrektywy EU ETS? Sektory przemysłu biorące udział w Europejskim Planie Handlu Uprawnieniami do Emisji (Annex I) Działalność energetyczna > spalanie paliw (moc paliwa >20 MW), z wyłączeniem spalania odpadów niebezpiecznych i komunalnych > rafinerie ropy naftowej > baterie koksownicze Sektor żelaza i stali > produkcja spieków rud żelaza, prażenie rud żelaza > produkcja surówki żelaza i stali Przemysł mineralny > produkcja klinkieru > produkcja wapna > szkło > ceramika Inne > produkcja pulpy papierowej > produkcja papieru kwestii związanych z emisją gazów cieplarnianych. Począwszy od roku 2005 wyniki finansowe Twojej firmy i Twoje aktywa będą bezpośrednim odzwierciedleniem Twojej zdolności do zrozumienia i do zareagowania na rynek handlu emisjami. Co jest wymagane? > Dla każdej instalacji wymienionej w dyrektywie EU ETS należy wystąpić o zezwolenie związane z emisją gazów cieplarnianych, w którym musi być opisana stosowana technologia, źródła emisji, emitowane gazy, sposób monitorowania i raportowania emisji, zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywie. > Każda instalacja otrzyma uprawnienia emisyjne dotyczące emisji CO 2 na okresy i > Dla każdej instalacji należy weryfikować roczną emisję CO 2 do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni. > Dla każdej instalacji należy umarzać w cyklu rocznym uprawnienia związane z rzeczywistą emisją. Nadmiar uprawnień będzie mógł być sprzedany, bądź zachowany, niedomiar uprawnień będzie musiał być pozyskany z rynku. Jak najlepiej przygotować się do wymogów EU ETS? Jak najskuteczniej osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych? Jaką rolę może spełnić DNV? Usługi związane ze Zmianami Klimatycznymi Światowej klasy doświadczenie DNV w technologiach związanych z gazami cieplarnianymi i auditowaniu umożliwia nam przeprowadzanie niezależnych przeglądów i weryfikacji. Aby pomóc Ci w osiągnięciu zgodności z wymogami, DNV rozwinęło szereg usług związanych ze zmianami klimatycznymi: 1. Przegląd systemu monitoringu i raportowania emisji gazów cieplarnianych Dyrektywa EU ETS wymaga, żeby emisja dwutlenku węgla z Twojej instalacji była weryfikowana co roku. DNV opracowało solidny proces auditowania dotyczący weryfikacji zakładowego systemu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych. Niezależny przegląd może ocenić, czy Twoja firma monitoruje i raportuje emisję gazów cieplarnianych zgodnie z wytycznymi unijnymi. Przegląd taki może być wykonany przed formalną weryfikacją, co pozwoli Twojej firmie na wdrożenie udoskonaleń, które dostosują Twój system zanim opracujesz raport emisyjny. 2. Weryfikacja emisji wyjściowej Weryfikacja emisji wyjściowej (bazowej) podniesie wiarygodność danych dotyczących emisji, które będą mogły być wykorzystywane przez krajową administrację w celu ustalenia uprawnień do emisji i uprawnień zbywalnych dla Twojej firmy. Niezależna weryfikacja emisji roku wyjściowego może dostarczyć Ci precyzyjnych argumentów, które mogą być wzięte pod uwagę podczas przydziału uprawnień dla Twojego przedsiębiorstwa. 3. Ocena bieżącej inwentaryzacji emisji Niezależna ocena Twojej bieżącej inwentaryzacji emisji da Ci prawdziwy obraz aktualnej emisji Twojego przedsiębiorstwa. 4. Weryfikacja emisji rocznej Dyrektywa EU ETS wymaga weryfikacji emisji rocznej z Twojej instalacji w celu określenia, czy jest ona zgodna z przyznanymi uprawnieniami.

6 Dlaczego warto zaufać Det Norske Veritas? DNV może współpracować z Tobą w celu zaplanowania najbardziej odpowiedniego przebiegu procesu weryfikacji. DNV jest niezależną fundacją z siedzibą w Oslo, posiadającą 300 biur w ponad 100 krajach na całym świecie. Oznacza to, że nie jesteśmy poddawani zewnętrznym naciskom finansowym ani presji ze strony udziałowców, w związku z czym funkcjonujemy na rynku jako organizacja niezależna. Założone w 1864 roku DNV ma na celu ochraniać życie, mienie i środowisko. Od tego czasu DNV rozwija swoje kluczowe wartości, czyli prawość i niezależność budując swoją działalność na fundamentach jakości, wiedzy specjalistycznej, innowacyjności i wnikliwej analizie dotyczącej potrzeb klientów i rynku. Zaangażowanie DNV w zrównoważony rozwój Zgodnie ze swoją misją DNV oferuje swoim klientom pomoc w stawianiu czoła ryzyku nowej rzeczywistości. DNV zobowiązuje się pomagać swoim klientom w pracy nad zrównoważonym rozwojem i produkcją, oferując szeroki zakres usług od certyfikacji dotyczącej odpowiedzialności społecznej, poprzez walidację, weryfikację i certyfikację mechanizmów wynikających z postanowień protokołu z Kioto, aż do usług związanych z zarządzaniem ryzykiem środowiskowym. Usługi dotyczące zmian klimatycznych stanowią ważną część tego obszaru. Handel emisjami wiarygodność i zaufanie Na nowych rynkach takich jak rynek handlu emisjami, gdzie wymieniane aktywa są rzeczą tak nienamacalną jak uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, wiarygodność i zaufanie są wartością fundamentalną biorąc pod uwagę odpowiedzialność spoczywającą na jednostce dokonującej niezależnej weryfikacji i certyfikacji. DNV jest wiodącym niezależnym weryfikatorem emisji gazów cieplarnianych, pomagamy wielu klientom weryfikując ich raporty dotyczące tej emisji. DNV ma wieloletnie doświadczenie w weryfikacji programów emisyjnych wielu koncernów i przedsiębiorstw na świecie oraz w ekspertyzach technicznych dotyczących sektorów przemysłu wskazywanych przez dyrektywy unijne. W DNV szczerze wierzymy w podejście partnerskie, które przyniesie długoterminowe korzyści Twojej firmie.

7

8 Climate Change Services DNV Certification W maju 2002 roku Unia Europejska i jej wszystkie kraje członkowskie ratyfikowały Protokół z Kioto, w którym Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 8%. Poprzez ustanowienie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami Europa wpływa na przedsiębiorstwa w celu zarządzania emisją gazów cieplarnianych. DNV jest wiodącym niezależnym weryfikatorem emisji gazów cieplarnianych, pomagamy wielu klientom weryfikując ich raporty dotyczące tej emisji. DNV ma wieloletnie doświadczenie w weryfikacji programów emisyjnych wielu koncernów i przedsiębiorstw na świecie oraz w ekspertyzach technicznych dotyczących sektorów przemysłu wskazywanych przez dyrektywy unijne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, odwiedź stronę Kontakt: Wojciech Piskorski Kierownik ds. Projektów w Zakresie Ochrony Środowiska Naturalnego i Zmian Klimatycznych Tel: (+48)

FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I HANDLU UPRAWNIENIAMI DO ICH EMISJI

FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I HANDLU UPRAWNIENIAMI DO ICH EMISJI LGD-4114-003-01/2012 Nr ewid. 168/2012/I12002/LGD Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I HANDLU UPRAWNIENIAMI DO ICH EMISJI MARZEC 2 01 1 MISJĄ

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 275, 25.10.2003, p.32)

DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 275, 25.10.2003, p.32) 2003L0087 PL 30.04.2014 007.001 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2003. Polityka ochrony środowiska. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Lipiec 2003. Polityka ochrony środowiska. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Lipiec 2003 Polityka ochrony środowiska Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju kwiecień 2003 r.. One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom 5758 Polityka ochrony

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego Unii Europejskiej Maciej Bawół, Katarzyna Kłaczyńska, Anna Krakowińska,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/8 49-300 Brzeg SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

System Zielonych Inwestycji w Polsce. System Zielonych Inwestycji w Polsce

System Zielonych Inwestycji w Polsce. System Zielonych Inwestycji w Polsce System Zielonych Inwestycji w Polsce System Zielonych Inwestycji w Polsce Warszawa, 2014 I www.mos.gov.pl www.nfosigw.gov.pl Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKO UCIECZKI EMISJI W SEKTORACH

ZJAWISKO UCIECZKI EMISJI W SEKTORACH _ ZJAWISKO UCIECZKI EMISJI W SEKTORACH ENERGOCHŁONNYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE ZMIAN WPROWADZANYCH W SYSTEMIE EU ETS NA LATA 2013-2020 Materiałem wyjściowym dla niniejszej analizy jest opracowanie KASHUE

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 19 (październik grudzień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

www.nowamisja-niskaemisja.pl

www.nowamisja-niskaemisja.pl Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja niska emisja Plany gospodarki niskoemisyjnej możliwością rozwoju dla gmin Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin Lublin, 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 11

Zeszyty Naukowe nr 11 Zeszyty Naukowe nr 11 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ryzyko w handlu emisjami gazów cieplarnianych 1. Wprowadzenie 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012 LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój Naszym celem jest budowa wartości firmy poprzez wykorzystanie dostępnych

Bardziej szczegółowo