INFORMACJA na temat ostatecznego rozdziału uprawnień do emisji CO 2 w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA na temat ostatecznego rozdziału uprawnień do emisji CO 2 w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2005-2007"

Transkrypt

1 Departament Instrumentów Ochrony Środowiska INFORMACJA na temat ostatecznego rozdziału uprawnień do emisji CO 2 w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata Wraz z przyjęciem przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata oraz określenia wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od do zakończyliśmy w Polsce prace nad indywidualnymi przydziałami uprawnień dla instalacji ujętych na liście imiennej, podanej w załącznikach 1 i 2. To oznacza, że w przypadku braku pokrycia uprawnieniami emisji rzeczywistych prowadzący będzie mógł je uzyskać jedynie poprzez: szybkie podjęcie działań skutkujących zmniejszeniem obciążenia emisją produktu (zmniejszenie wskaźnika emisyjności), nabycie uprawnień od innych operatorów (umowa dwustronna) lub na giełdzie (rynku), i w skrajnym przypadku zmniejszenie produkcji. Ustawa oczywiście pozwala na inne rozwiązania, które mogą mieć i pozytywne i negatywne szczególnie w przyszłości skutki dla przedsiębiorstw. Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Rady nr 96/61/WE, systemem zostały objęte obligatoryjnie rodzaje aktywności podane w tablicy 1. W prawie krajowym lista ta znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 września 2005 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata (Dz. U. Nr 199, poz. 1646). W Polsce wszystkie prace nad rozdziałem uprawnień toczyły się w ramach branż i podsektorów. Decyzja o takim sposobie rozdziału okazała się zdecydowanie lepsza i skuteczniejsza, gdyż o sposobie funkcjonowania oraz o prognozach rozwoju nie decyduje rodzaj aktywności a właśnie produkt końcowy. Pomocą w tych pracach służyły nam stowarzyszenia branżowe i związki pracodawców, prowadząc wewnętrzne konsultacje, często biorąc na siebie uzyskanie wewnętrznego konsensusu. Prace nad rozdziałem uprawnień prowadzono dla następujących branż i sektorów: 1. elektrownie zawodowe 2. elektrociepłownie zawodowe 3. ciepłownie zawodowe (komunalne) 4. przemysł rafineryjny Materiał przygotowany na seminarium dziennikarzy ( ) 1/9

2 5. koksownictwo 6. hutnictwo żelaza i stali 7. przemysł cementowy 8. przemysł wapienniczy 9. przemysł szklarski 10. przemysł ceramiczny 11. przemysł papierniczy 12. cukrownictwo 13. przemysł chemiczny 14. przemysł pozostały (gdy instalacje objęte systemem nie należały do żadnej z branż wydzielonych). Jest bardzo prawdopodobne, że zdobyte doświadczenia wymuszą jeszcze głębszy podział w niektórych branżach, gdy będą negocjowane limity na następny okres rozliczeniowy W wyniku podjętej przez Komisję Europejską decyzji z dnia 8 marca 2005 roku, w stosunku do wersji pierwotnej planu z września 2004 r., zostaliśmy zmuszeni do dokonania korekty przydziałów dla poszczególnych wydzielonych na potrzeby prac analitycznych sektorów, co musiało skutkować oczywiście także korektą przydziałów indywidualnych. W niektórych sektorach sposób nowego rozdziału został częściowo zmieniony po głębokiej analizie i konsultacjach społecznych z operatorami instalacji zaliczanych do tych sektorów. Należy jednak stwierdzić, ze w każdym z rozpatrywanych przypadków, decydującym wskazaniem były wyniki pierwotnego rozdziału. Podstawą dla tych zmian była przede wszystkim analiza wyników funkcjonowania poszczególnych sektorów w okresie i rzeczywiste wielkości emisji CO 2. W ramach analiz danych historycznych od 1999 roku, na których oparte były analizy, ustalono ostateczne limity emisji. Ten przydział podano w tablicy 2 podając równocześnie udział danego rodzaju aktywności w całkowitej liczbie przydzielanych uprawnień. Analiza danych wskazuje, jak dominującą w polskim KPRU jest grupa instalacji spalania paliw. Decyduje o tym rodzaj spalanego paliwa, czyli paliwa stałe w postaci węgla brunatnego i węgla kamiennego, najbardziej emisyjne w zakresie CO 2. Innym zagadnieniem jest wielkość emisji CO 2 wprowadzana do środowiska przez poszczególne instalacje objęte systemem. Konieczność obligatoryjnego udziału instalacji o określonej wydajności produkcji lub mocy spowodowała, że na liście krajowej znalazło się aż 876 instalacji zakwalifikowanych do aktywnego udziału w systemie i 212 instalacji wykluczonych z aktywnego udziału. Najlepiej pokazuje to rysunek 1, gdzie procentowo (narastająco) podano ilość przydzielonych uprawnień. Zmiany w liczbie przydzielonych uprawnień na lata , w stosunku do emisji historycznych z lat , są zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów aktywności. Na rysunkach 2 10 pokazano zmiany emisji od roku 1999 do 2004 oraz przydział uprawnień na lata przyjmując, że przydział uprawnień w KPRU wynosi 10. Ten wzrost dotyczy emisji sumarycznej ale nie musi dotyczyć poszczególnych instalacji. Takie przypadki wynikają przede wszystkim z radykalnej zmiany w alokacji produkcji w ostatnich 2-3 latach w stosunku do bazy z lat , na jakiej oparty był przydział w pierwotnej liczbie uprawnień (w dokumencie z września 2004 roku). Materiał przygotowany na seminarium dziennikarzy ( ) 2/9

3 Tablica 1. Rodzaje aktywności obligatoryjnie objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 w latach sektor kod rodzaj instalacji wartości progowe instalacje do spalania paliw z wyjątkiem instalacji spalania nominalna moc cieplna E1 przemysł odpadów niebezpiecznych ponad 20 MW energetyczny i komunalnych E2 rafinerie ropy naftowej - hutnictwo i przemysł metalurgiczny przemysł mineralny inne E3 piece koksownicze - F1 instalacje prażenia i spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej - F2 M1.1 M1.2 M2 M3 O1 O2 instalacje do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych instalacje do produkcji wapna w piecach obrotowych instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania instalacje do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych instalacje do produkcji papieru lub tektury ponad 2,5 tony wytopu na godzinę ponad 500 ton na dobę Piec o zdolności produkcyjnej 2 ponad 50 ton na dobę ponad 20 ton wytopu na dobę ponad 75 ton na dobę lub pojemność pieca przekraczająca 4 m 3 i gęstość ponad 300 kg wyrobu na m 3 pieca ponad 20 ton na dobę 1 Ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu. 2 Maksymalna ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji - Materiał przygotowany na seminarium dziennikarzy ( ) 3/9

4 Tablica 2. Ostateczny rozdział uprawnień na poszczególne aktywności (1 uprawnienie to 1 tona CO 2 ) Lp Kod 1 E1 Rodzaj instalacji Instalacje do spalania paliw z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych i komunalnych Przydział uprawnień na 3 lata roczny ,56% 2 E2 Rafinerie ropy naftowej ,41% 3 E3 Piece koksownicze ,67% 4 F1 Instalacje prażenia i spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej 0 0 0,0 Instalacje do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali 5 F2 surowej, w tym do ciągłego odlewania stali ,69% 6 M1.1. Instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych ,75% 7 M1.2. Instalacje do produkcji wapna w piecach obrotowych , 8 M2 Instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego ,81% 9 M3 Instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania ,63% Instalacje do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów 10 O1 włóknistych 0 0 0,0 11 O2 Instalacje do produkcji papieru lub tektury ,12% razem limit rozdzielony imiennie na instalacje uczestniczące w handlu uprawnieniami ,85% maksymalna emisja z instalacji wykluczonych w latach ,15% razem limit rozdzielony imiennie na instalacje ,0 REZERWA na instalacje nowe w systemia do 10 do 20 do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 do 150 do 200 do 250 do 300 do 400 do 500 do 600 do 700 do 800 od ,7% 58,8% 67,4% 72,8% 76,9% 80, 82,4% 84,4% 85,9% 87,1% 90,6% 92,7% 94,1% 95,2% 96,9% 98,1% 98,9% 99,6% 99,9% 100, Rysunek 1. Narastająco dla liczby instalacji procentowy przydział uprawnień do emisji CO 2 w limicie 239,1 mln uprawnień rocznie w okresie Materiał przygotowany na seminarium dziennikarzy ( ) 4/9

5 1 E1-SPALANIE Rysunek 2. KPRU na lata (dla tego okresu limit wynosi 10) SPALANIE PALIW 1 E2-RAFINERIE Rysunek 3. KPRU na lata (dla tego okresu limit wynosi 10) PRZEMYSŁ RAFINERYJNY Materiał przygotowany na seminarium dziennikarzy ( ) 5/9

6 1 E3-KOKSOWNICTWO Rysunek 4. KPRU na lata (dla tego okresu limit wynosi 10) KOKSOWNICTWO 1 M KLINKIER Rysunek 5. KPRU na lata (dla tego okresu limit wynosi 10) PRZEMYSŁ CEMENTOWY Materiał przygotowany na seminarium dziennikarzy ( ) 6/9

7 1 M WAPNO Rysunek 6. KPRU na lata (dla tego okresu limit wynosi 10) PRZEMYSŁ WAPIENNICZY 1 M2 - SZKŁO Rysunek 7. KPRU na lata (dla tego okresu limit wynosi 10) PRZEMYSŁ SZKLARSKI Materiał przygotowany na seminarium dziennikarzy ( ) 7/9

8 1 M3 - CERAMIKA Rysunek 8. KPRU na lata (dla tego okresu limit wynosi 10) PRZEMYSŁ CERAMICZNY 1 F2 - HUTNICTWO ŻELAZA Rysunek 9. KPRU na lata (dla tego okresu limit wynosi 10) HUTNICTWO ŻELAZA I STALI Materiał przygotowany na seminarium dziennikarzy ( ) 8/9

9 1 O2 - PAPIER Rysunek 10. KPRU na lata (dla tego okresu limit wynosi 10) PRZEMYSŁ PAPIERNICZY Materiał przygotowany na seminarium dziennikarzy ( ) 9/9

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej Załączniki do ustawy z dnia... RODZAJE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W INSTALACJACH WRAZ Z WARTOŚCIAMI PROGOWYMI ODNIESIONYMI DO ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH TYCH INSTALACJI I GAZY CIEPLARNIANE PRZYPORZĄDKOWANE DANEMU

Bardziej szczegółowo

Korzystanie ze środowiska wynikające z eksploatacji inwestycji przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na środowisko

Korzystanie ze środowiska wynikające z eksploatacji inwestycji przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na środowisko URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Katowice, dnia 8 grudnia 2014 r. Korzystanie ze środowiska wynikające z eksploatacji inwestycji przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. rozporządzenia wykonawczego Komisji

ZAŁĄCZNIK. rozporządzenia wykonawczego Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2018 r. C(2018) 8589 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2002 r.) Na podstawie art. 210 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2019 Warszawa, grudzień 2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZE SKUTKI HANDLU EMISJAMI CO 2 WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE

SPOŁECZNO-GOSPODARCZE SKUTKI HANDLU EMISJAMI CO 2 WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE Agnieszka Szymacha Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SPOŁECZNO-GOSPODARCZE SKUTKI HANDLU EMISJAMI CO 2 WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE Wprowadzenie Wraz ze wzrostem produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018 Warszawa, grudzień 2017 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce *

System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce * Zeszyty Naukowe nr 732 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce * 1. Wprowadzenie W 1992 r. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

Unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO 2. Mariusz KUDEŁKO Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków

Unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO 2. Mariusz KUDEŁKO Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków Unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO 2 Mariusz KUDEŁKO Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków Kontekst ekonomiczno-środowiskowy Problem: zmiany klimatyczne zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR

Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR Eugeniusz Głowacki G Warszawa 16 maj 2011 r. Definicja rejestru PRTR PRTR jest rejestrem zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza, wód

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2008 W niniejszym opracowaniu zamieszczono tabele, zawierające

Bardziej szczegółowo

c) najlepsza technika oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości

c) najlepsza technika oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości 1 Najlepsze dostępne techniki (BAT) w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywy 96/61/WE (IPPC) 2 Podstawowe definicje - najlepsza dostępna technika (1) Najlepsza dostępna technika (BAT)to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 7 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 7 marca 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia zintegrowane (IPPC) Folder informacyjny dla przemysłu i administracji publicznej

Pozwolenia zintegrowane (IPPC) Folder informacyjny dla przemysłu i administracji publicznej Pozwolenia zintegrowane (IPPC) Folder informacyjny dla przemysłu i administracji publicznej Pozwolenia zintegrowane IPPC (folder informacyjny) Autorzy: Anna Zmysłowska, Tomasz Nowakowski Konsultacja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Skutki przyjęcie benchmarków gazowych dla polskiego przemysłu i ciepłownictwa

Skutki przyjęcie benchmarków gazowych dla polskiego przemysłu i ciepłownictwa EUROPEJSKI SYSTEM HANDLU EMISJAMI 2013-2020 Skutki przyjęcie benchmarków gazowych dla polskiego przemysłu i ciepłownictwa Trwają prace w Komisji Europejskiej z udziałem przedstawicieli krajów członkowskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA CZY DOTYCZY MNIE OBOWIĄZEK POSIADANIA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO? Wyjaśnienia do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK. decyzji delegowanej Komisji

ANNEX ZAŁĄCZNIK. decyzji delegowanej Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.2.2019 r. C(2019) 930 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do decyzji delegowanej Komisji uzupełniającej dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wskazania

Bardziej szczegółowo

Strategia ochrony powietrza w UE Handel emisjami.

Strategia ochrony powietrza w UE Handel emisjami. Strategia ochrony powietrza w UE Handel emisjami. Norbert Łukasiak 1 Produkcja i uŝytkowanie energii powodują szereg negatywnych oddziaływań na środowisko. NajpowaŜniejsze z nich związane są z emisją do

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z 29.3.2011

DECYZJA KOMISJI. z 29.3.2011 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.3.2011 K(2011) 1983 wersja ostateczna DECYZJA KOMISJI z 29.3.2011 w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1183 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania.

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. Climate Change Services DNV Certification Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. DNV tworzymy wartość poprzez niezależną certyfikację. www.dnv.pl MANAGING RISK Wprowadzenie Zmiany

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące masy odpadów opakowaniowych wytworzonych i poddanych odzyskowi lub spalaniu z odzyskiem w spalarniach odpadów w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Autor: Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski ( Polska Energia - nr 5/2012) W Krajowej Izbie Gospodarczej, w obecności przedstawicieli rządu oraz środowisk gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne prowadzenia instalacji

Aspekty prawne prowadzenia instalacji COHIBA Aspekty prawne prowadzenia instalacji wynikające z Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (Integrated Pollution Prevention and Control) Aspekty prawne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji Na podstawie art. 41 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Usuwanie rtęci z gazów spalinowych z procesów spalania węgla. Piotr Burmistrz, Krzysztof Kogut

Usuwanie rtęci z gazów spalinowych z procesów spalania węgla. Piotr Burmistrz, Krzysztof Kogut Usuwanie rtęci z gazów spalinowych z procesów spalania węgla Piotr Burmistrz, Krzysztof Kogut Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Antropogeniczna emisja rtęci 3. Rtęć a energetyka polska 4. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok luty 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiej energetyki w realizacji polityki klimatycznoenergetycznej koszty, źródła finansowania, derogacje. Zarządca Rozliczeń,

Miejsce polskiej energetyki w realizacji polityki klimatycznoenergetycznej koszty, źródła finansowania, derogacje. Zarządca Rozliczeń, 1 Miejsce polskiej energetyki w realizacji polityki klimatycznoenergetycznej koszty, źródła finansowania, derogacje. Zarządca Rozliczeń, 18.10. 2011 2 Jakie wzywania stoją przed polską energetyką? Wysokie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 13 października 2003 r.

DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 13 października 2003 r. DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca Dyrektywę

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za.. rok. Masa odpadów poddanych w kg: recyklingowi: faktycznie poddane w roku

WZÓR. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za.. rok. Masa odpadów poddanych w kg: recyklingowi: faktycznie poddane w roku ZAŁĄCZNIK NR 2. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej Nazwa i siedziba lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy/nazwa i siedziba oraz adres organizacji :...... Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE DANII

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE DANII BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE DANII Prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski Dr Paweł Frączek Nałęczów, czerwiec 2015 Cele opracowania Omówienie istoty bezpieczeństwa energetycznego kraju Charakterystyka współczesnej

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE Informacja w sprawie metody stosowanej w Polsce dla systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej - na podstawie art. 7 i Załącznika V dyrektywy 2012/27/UE 1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Potencjalne pułapki dyrektywy unijnej 2003/87/EC czyli słowo o Europejskim Systemie Handlu Gazami Cieplarnianymi

Potencjalne pułapki dyrektywy unijnej 2003/87/EC czyli słowo o Europejskim Systemie Handlu Gazami Cieplarnianymi Potencjalne pułapki dyrektywy unijnej 2003/87/EC czyli słowo o Europejskim Systemie Handlu Gazami Cieplarnianymi Autor: Piotr Łazowski (Wokół Energetyki luty 2004) 1 maja 2004 r. Polska, podobnie jak inne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.9.2016 r. C(2016) 5900 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 22.9.2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020

Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020 Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020 Henryk TYMOWSKI Wiceprezes Zarządu PKE S.A. Dyrektor ds. Rozwoju Eugeniusz BIAŁOŃ Dyrektor Projektów Budowy

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE

PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE ANDRZEJ KRASZEWSKI PROFESOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ DORADCA MINISTRA ŚRODOWISKA 1. Wyzwania wynikające z nowego systemu GOK W ubiegłym roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34 /2017 w sprawie zasad ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa przepisach

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

GŁOS PRZEDSIĘBIORCÓW W KREOWANIU POLITYKI ROZWOJU

GŁOS PRZEDSIĘBIORCÓW W KREOWANIU POLITYKI ROZWOJU n GŁOS PRZEDSIĘBIORCÓW W KREOWANIU POLITYKI ROZWOJU RAPORT DOTYCZĄCY WPROWADZENIA PAKIETU KLIMATYCZNEGO II - III KWARTAŁ 2015 R. (wpływ wprowadzenia Pakietu Klimatycznego na ceny energii) www.irt.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. Dz.U.2007.109.752 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 2) (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

CRH. Poleko Poznań

CRH. Poleko Poznań CRH Poleko Poznań 22.11.2007 DOSTĘPNE TECHNOLOGIE BIOENERGETYCZNE DLA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO WYKORZYSTANIE BIOMASY Zdzisław Hoda Prognozy sprzedaŝy cementu a przydział uprawnień do emisji CO 2 prognoza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Dz.U.2014.1169 z dnia 2014.09.02 Status: Akt obowiązujący Wersja od:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1169 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1169 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1169 ROZPORZĄDZENIE 1), 2) MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować

Bardziej szczegółowo

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Prezentacja dla Członków Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ Grzegorz Myka, Olsztyn 09

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wymagań prawnych na zmiany poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w ciepłownictwie polskim w latach

Analiza wpływu wymagań prawnych na zmiany poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w ciepłownictwie polskim w latach Analiza wpływu wymagań prawnych na zmiany poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w ciepłownictwie polskim w latach 2005-2011 Autorzy: Jacek Boba, Henryk Passia - Główny Instytut Górnictwa Tomasz

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym Bożena Środa Stowarzyszenie Producentów Cementu Przemysł cementowy w Polsce Ożarów 15 MLN TON/ROK Zdolność prod. klinkieru ~22 MLN TON/ROK Zdolność prod.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek Warszawa, dnia 14-07-2016 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek DOP-I.070.51.2016.AR 160446.419070.331894 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

SZANSA DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU. Warszawa r.

SZANSA DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU. Warszawa r. D O M E S T I C O F F S E T SZANSA DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU. Warszawa 13.07.2010 r. POLSKA POLITYKA ENERGETYCZNA - wpływ na konkurencyjność polskich producentów w UE. CENY KONTRAKTOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie RM w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA RAPORT

RZECZPOSPOLITA POLSKA RAPORT RZECZPOSPOLITA POLSKA RAPORT z wdrażania w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z dnia 23 października 2001 w sprawie krajowych pułapów emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projekt ustawy dotyczy: 1) przedsiębiorców prowadzących instalacje, których emisja gazów cieplarnianych jest objęta systemem; 2)

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2017 rok

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 3887 Warszawa, 10 marca 2011 r.

Do druku nr 3887 Warszawa, 10 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-9-11 Do druku nr 3887 Warszawa, 10 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2,

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, Cezary Tomasz Szyjko Zarządzanie emisjami w Unii Europejskiej : sprawozdanie eksperckie z warsztatów: "Nowy model rynku uprawnień do emisji CO2", 20 czerwca 2012, Warszawa, Hotel Polonia Palace Przegląd

Bardziej szczegółowo

Handel emisjami gazów cieplarnianych. Zanieczyszczenia o wartości rynkowej

Handel emisjami gazów cieplarnianych. Zanieczyszczenia o wartości rynkowej Handel emisjami gazów cieplarnianych. Zanieczyszczenia o wartości rynkowej Autor: Anna Biedrzycka ( Energia Gigawat grudzień 2004) Nasilające się różnorodne anomalie pogodowe mogą być efektem skumulowanych

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce w roku 2008

Przemysł cementowy w Polsce w roku 2008 Przemysł cementowy w Polsce w roku 28 Andrzej Balcerek Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu PRZEMYSŁ CEMENTOWY w POLSCE HEIDELBERGCEMENT Górażdże Ekocem LAFARGE Małogoszcz Kujawy CRH Ożarów

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami

System handlu uprawnieniami 23 maja 2018 golden floor tower System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych nowe regulacje MATERIAŁY WARSZTATOWE UCZESTNICTWA DOŚWIADCZENI PRELEGENCI Patronat medialny organizator współpraca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRAJOWEGO PLANU ROZDZIAŁU UPRAWNIEŃ DO EMISJI DWUTLENKU WĘGLA W DRUGIM OKRESIE ROZLICZENIOWYM (LATA )

PROJEKT KRAJOWEGO PLANU ROZDZIAŁU UPRAWNIEŃ DO EMISJI DWUTLENKU WĘGLA W DRUGIM OKRESIE ROZLICZENIOWYM (LATA ) INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA Ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji PROJEKT KRAJOWEGO PLANU ROZDZIAŁU UPRAWNIEŃ DO EMISJI DWUTLENKU WĘGLA W DRUGIM

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I DOI: EKONOMIA 48 nr 1 (2017) 39 51

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I DOI:  EKONOMIA 48 nr 1 (2017) 39 51 A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I DOI: http://dx.doi.org/10.12775/aunc_econ.2017.003 EKONOMIA 48 nr 1 (2017) 39 51 Pierwsza wersja złożona 11 sierpnia 2017 e-issn: 2392-1269

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-880.02 2/14 SPIS TREŚCI 2.1 Założenia

Bardziej szczegółowo

Rynek CO2 Aukcje Pierwotne

Rynek CO2 Aukcje Pierwotne Rynek CO2 Aukcje Pierwotne Małgorzata Słomko Radca prawny IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 201 Strona Agenda System handlu emisjami 3 Aukcje rynku pierwotnego CO2 8 Aukcje rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Stan poziomu technologicznego niezbędnego do oferowania bloków z układem CCS (w zakresie tzw. wyspy kotłowej, czyli kotła, elektrofiltru, IOS)

Stan poziomu technologicznego niezbędnego do oferowania bloków z układem CCS (w zakresie tzw. wyspy kotłowej, czyli kotła, elektrofiltru, IOS) Stan poziomu technologicznego niezbędnego do oferowania bloków z układem CCS (w zakresie tzw. wyspy kotłowej, czyli kotła, elektrofiltru, IOS) Autorzy: Krzysztof Burek 1, Wiesław Zabłocki 2 - RAFAKO SA

Bardziej szczegółowo

Drewno. Zalety: Wady:

Drewno. Zalety: Wady: Drewno Drewno to naturalny surowiec w pełni odnawialny. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej w Polsce zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. łatwość w obróbce, lekkość i

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. Środy z Böllem Warszawa, 27 maja 2015 r.

TRANSPORT. Środy z Böllem Warszawa, 27 maja 2015 r. TRANSPORT Środy z Böllem Warszawa, 27 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Transport tło prawne 2. Cele dla Polski w non-ets 3. Transport w non-ets 4. Emisje w transporcie 5. Transport a EU ETS Transport tło

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 kwietnia 2011 r. (26.04) (OR. en) 9233/11 ENV 296 ENER 87 IND 46 MI 214

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 kwietnia 2011 r. (26.04) (OR. en) 9233/11 ENV 296 ENER 87 IND 46 MI 214 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 20 kwietnia 2011 r. (26.04) (OR. en) 9233/11 ENV 296 ENER 87 IND 46 MI 214 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 7 kwietnia 2011 r. Do: Pierre de BOISSIEU,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Geneza i założenia Programu GEKON. Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach. Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści

Geneza i założenia Programu GEKON. Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach. Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści Geneza i założenia Programu GEKON Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści Jan Wiater Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia)

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Aleksander Warchałowski Katarzyna Bebkiewicz Warszawa, wrzesień 2011 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CHOJNICE na lata 2015 2020 2020 17.10.2015 2015-10-07 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYCHWYTYWANIE I SKŁADOWANIE CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych (CCS) Adam WÓJCICKI

WYCHWYTYWANIE I SKŁADOWANIE CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych (CCS) Adam WÓJCICKI WYCHWYTYWANIE I SKŁADOWANIE CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych (CCS) Adam WÓJCICKI Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa a.wojcicki@pbg.com.pl Strona projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie OŚ-OP2. Masa odpadów poddanych w kg. faktycznie poddane w roku sprawozdawczym. ogółem recyklingowi ,84 0

Sprawozdanie OŚ-OP2. Masa odpadów poddanych w kg. faktycznie poddane w roku sprawozdawczym. ogółem recyklingowi ,84 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Sprawozdanie OŚ-OP2 o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach i opakowaniowych i poużytkowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Co można nazwać paliwem alternatywnym? Co można nazwać paliwem alternatywnym? Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Alternatywa Alternatywą dla spalarni odpadów komunalnych może być nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo