Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego"

Transkrypt

1 Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska. Jako zespół posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie i bogatą ofertę kierowaną do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania dokumentów wykonawczych, która obejmuje: Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. * Program ograniczenia niskiej emisji. * Program poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy. * Plan działań na rzecz zrównoważonego użytkowania energii (SEAP). * * opis zakresu proponowanych opracowań i naszego doświadczenia w dalszej części oferty Ponadto oferujemy: Audyty energetyczne budynków o różnym przeznaczeniu wraz z możliwością wykonania pomiarów zużycia ciepła, pomiarów termowizyjnych. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych. Badanie szczelności budynków. Analizy techniczno-ekonomiczne oceniające zasadność zastosowania odnawialnych źródeł energii, układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Analizy w zakresie oceny kontraktowania dostaw energii i propozycji obniżania kosztów mediów energetycznych (dobór prawidłowych grup taryfowych i weryfikacja mocy umownej). Studia wykonalności dla przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji budynków, stosowania odnawialnych źródeł energii, budowy systemów ciepłowniczych. Wsparcie w przygotowaniu wniosków do instytucji finansujących przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, m.in. takich jak: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze wojewódzkie. Szkolenia dotyczące efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z nami: Mariusz Bogacki, tel , Arkadiusz Osicki, tel , Tomasz Zieliński, tel ,

2 Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (PZE) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wykonujemy zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne z 1997 roku z późniejszymi zmianami. Opracowany przez nas "Projekt założeń..." obejmuje swoim zakresem: ocenę stanu aktualnego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy (charakterystyka systemów energetycznych, bilans potrzeb energetycznych w zakresie: ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych oraz pozostałych nośników energii) wraz z diagnozą stanu środowiska, opis stanu docelowego zaopatrzenia gminy w nośniki energetyczne do roku 2030 (określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie nośników energii oraz przedstawienie potencjalnych efektów, ocenę możliwości i propozycje wykorzystania odnawialnych zasobów energii, uwzględnienie możliwości skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, stan powietrza przy uwzględnieniu prognoz zużycia energii), określenie zakresu współpracy z innymi gminami, wskazania i rekomendacje odnośnie realizacji proponowanych działań w oparciu o dostępne źródła pomocowego finansowania. Ponadto zawsze staramy się zachęcić gminy do rozszerzenia zakresu określonego przez Ustawę Prawo Energetyczne o inne elementy, takie jak: analizy w zakresie prawidłowości doboru grup taryfowych oraz mocy umownych dla wszystkich sieciowych nośników energii (gazu, ciepła, energii elektrycznej) z określeniem potencjalnych oszczędności kosztów za te nośniki, audyty energetyczne wybranych budynków użyteczności publicznej, przygotowanie Bazy Danych Systemu Zarządzania Energią (BDSZE) dla obiektów będących majątkiem gminy, raportu - analizy zużycia oraz kosztów ciepła, energii elektrycznej i gazu ziemnego w obiektach użyteczności publicznej. W latach byliśmy autorami i współautorami kilkudziesięciu dokumentów tego typu. W ostatnich 3 latach opracowaliśmy trzy opracowania z zakresu planowania energetycznego: Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory, Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubin oraz Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kostrzyn nad Odrą.

3 Program ograniczenia niskiej emisji (PONE) Podstawą prawną do opracowania "Programu ograniczenia niskiej emisji" może być Rozporządzenie Wojewody w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla obszaru, wydzielonej strefy na terenie gminy, gdzie stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych substancji zanieczyszczających powietrze np.: pyłu zawieszonego PM10. Ponadto wiele gmin z własnej inicjatywy realizuje projekty tego typu pozyskując dofinansowanie z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy w ramach Programu KAWKA realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ograniczenia niskiej emisji dotyczy zazwyczaj modernizacji kotłowni w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Znane są przykłady, gdzie zakres ten obejmował również stosowanie odnawialnych źródeł energii, czy termoizolację budynków. Opracowanie Programu musi zostać poprzedzone inwentaryzacją, w możliwie szerokim zakresie, która da pogląd na strukturę stosowanych paliw w kotłowniach indywidualnych, liczbę osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu. Proponowany przez nas zakres programu obejmuje: analizę zebranych podczas inwentaryzacji ankiet, charakterystykę zanieczyszczeń ze źródeł niskiej emisji na terenie gminy, analizy techniczno ekonomiczne przedsięwzięć związanych z redukcją emisji (koszty inwestycji, zmiana zużycia i kosztów energii, paliw, wskaźniki efektywności ekonomicznej przedsięwzięć), metodyczne i decyzyjne podstawy budowy programu ograniczenia niskiej emisji wytyczne na potrzeby sposobu realizacji i zarządzania programem, montaż finansowy programu i harmonogram wdrażania. W latach byliśmy autorami ponad dwudziestu dokumentów tego typu, głównie na terenie województwa śląskiego i mazowieckiego, ale nie tylko. W ostatnich 3 latach opracowaliśmy kilka programów ograniczenia niskiej emisji, m.in. dla Gmin: Jaworzno, Racibórz, Kłodzko, Krzyżanowice. Ponadto dla Miasta Jaworzno od wielu lat, każdego roku wykonujemy analizy efektu ekologicznego z realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna w danym roku oraz cyklicznie po zakończeniu kolejnej edycji programu. W ostatnich dwóch latach współpracowaliśmy z Miastem Racibórz również w zakresie opracowania techniczno-ekologicznej części wniosku na dofinansowanie Programu ograniczenia niskiej emisji w ramach funkcjonowania Programu KAWKA. Zakresem współpracy objęte było opracowanie kilku audytów energetycznych budynków komunalnych.

4 Program poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach gminnych To propozycja dla samorządów zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej i obniżaniem kosztów paliw i energii użytkowanych w obiektach będących ich własnością. Program efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, obejmuje następujące zagadnienia: inwentaryzację budynków będących własnością gminy poprzez przeprowadzenie audytów energetycznych tych obiektów (audyt może być wykonany w formie uproszczonej lub zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego oraz może zostać rozszerzony o analizy zużycia i kosztów energii elektrycznej); analiza przeprowadzonych audytów i określenie priorytetów modernizacyjnych wraz z określeniem szacunkowych kosztów inwestycyjnych, charakterystykę źródeł energii odnawialnej dostępnych na terenie gminy wraz z analizą techniczno ekonomiczną przedsięwzięć związanych z zastosowaniem technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii w analizowanych budynkach wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej i ekologicznej proponowanych przedsięwzięć, metodyczne i decyzyjne podstawy budowy programu, wytyczne na potrzeby zarządzania programem. Dodatkowo opracowanie może zawierać analizy w zakresie oceny kontraktowania dostaw energii elektrycznej, oceny prawidłowości doboru grup taryfowych oraz mocy umownych dla wszystkich sieciowych nośników energii (gazu, ciepła, energii elektrycznej).

5 Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) Plan taki powstaje w ramach inicjatywy Porozumienie Burmistrzów angażującej europejskie miasta i miejscowości w działania na rzecz ochrony klimatu. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatycznej ustalonych dla roku 2020 poprzez ograniczenie na swoim terenie emisji dwutlenku węgla (CO 2 ) o ponad 20%. Wywiązanie się z tego zobowiązania wymaga od sygnatariuszy Porozumienia opracowania ww. Planu, wdrożenia działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, oraz organizacji Dni Energii zachęcających mieszkańców do jej oszczędzania. Wsparcia sygnatariuszom Porozumienia udzielają Komisja Europejska, Biuro Porozumienia Burmistrzów oraz Struktury Wspierające. Celem opracowania jest analiza zakresu możliwych do wdrożenia działań prowadzących do zmiany struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenia zużycia energii finalnej, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych. Jesteśmy autorami Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta Bielawa. Dokument ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji krok po kroku Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Kędzierzyn - Koźle 2015 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Wojewódzki Fundusz Ochr ony Śr odowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH www.fewe.pl AUTORZY

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Wczoraj, Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła 2 nowe programy finansowe pn. SOWA i GAZELA. Z pewnością zainteresują one m.in. te samorządy i przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Ełku

Raport z debaty klimatycznej w Ełku Raport z debaty klimatycznej w Ełku Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Joanna Godlewska Komentarz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo