Wersja końcowa z dn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja końcowa z dn. 10.05.2013"

Transkrypt

1 Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej lub ograniczenie jej negatywnego wpływu na Polskę. CZĘŚĆ 2 Raport 1 Ocena propozycji zmian strukturalnych EU ETS zawartych w sprawozdaniu KE z dn pt.: Stan europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla Załącznik 1 Uwarunkowania wykorzystania jednostek CER/ ERU w systemie EU ETS w okresie Wersja końcowa z dn Pracę wykonała firma Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. na zlecenie TAURON Wytwarzanie S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, ENEA Wytwarzanie SA, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej i Krajowej Izby Gospodarczej Warszawa, maj 2013

2 Spis treści 1. MECHANIZMY ELASTYCZNE WEDŁUG PROTOKOŁU Z KIOTO MECHANIZMY ELASTYCZNE IET, CDM I JI WPROWADZONE PRZEZ PROTOKÓŁ Z KIOTO JEDNOSTKI ZREDUKOWANEJ EMISJI - INTERNATIONAL CREDITS PRZEDŁUŻENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA PROTOKOŁU Z KIOTO - COP-18 W DOHA INTERNATIONAL CREDITS (CER) W DYREKTYWIE EU ETS CER I ERU DO KOŃCA 2012 ROKU W ZAPISACH DYREKTYWY EU ETS CER I ERU PO 31 GRUDNIA 2012 W ZAPISACH DYREKTYWY EU ETS SKALA DOTYCHCZASOWEGO WYKORZYSTANIA CER W SYSTEMIE EU ETS Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 1

3 1. Mechanizmy elastyczne według Protokołu z Kioto 1.1 Mechanizmy elastyczne IET, CDM i JI wprowadzone przez Protokół z Kioto jednostki zredukowanej emisji - international credits W 1997 roku na trzeciej Konferencji stron Konwencji ONZ w/s zmian klimatu (COP-3) w Kioto przyjęty został Protokół ustanawiający ilościowe zobowiązania Stron do poziomów emisji gazów cieplarnianych do 2012 roku 1. Polska podpisała Protokół z Kioto 15 lipca 1998 r., a ratyfikowała go 13 grudnia 2002 roku. Centralnym elementem Protokołu z Kioto są limity emisji gazów cieplarnianych ustanowione dla uczestniczących w Protokole krajów. Limitami emisji objęte są uczestniczące w Protokole kraje rozwinięte gospodarczo, co zobowiązuje je do ograniczenia lub zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie z przyjętym zobowiązaniem. Aby pomóc krajom nie przekroczyć wymaganych limitów emisji, zachęcić sektor prywatny do redukowania emisji oraz przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych również w krajach rozwijających się (które nie posiadają limitów emisyjnych w ramach Protokołu z Kioto), w Protokole wprowadzono tzw. Mechanizmy elastyczne, a mianowicie: Handel emisjami, Mechanizm czystego rozwoju, Wspólne wdrożenia. Mechanizmy te mają charakter rynkowy. Niżej opisano w skrócie na czym one polegają. Handel emisjami - Międzynarodowy handel uprawnieniami do emisji (ang.: International Emission Trading - IET) - Artykuł 17 Protokołu z Kioto Kraje ze zobowiązaniami wynikającymi z Protokołu z Kioto (zobowiązania te, to w terminologii angielskiej: Assigned Amount Units - AAU) mogą kupować jednostki emisji od innych krajów ze zobowiązaniami i używać ich na rzecz osiągnięcia swoich krajowych limitów emisyjnych. 1 Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. - UNFCCC w prawie polskim: Dz. U. z dnia 17 października 2005 r. - Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 2

4 Mechanizm Czystego rozwoju (ang.: Clean Development Mechanism CDM) - Artykuł 12 Protokołu z Kioto CDM pozwala krajom posiadającym limity emisji gazów cieplarnianych w ramach Protokołu z Kioto na realizację projektów skutkujących redukcją emisji (lub pochłanianiem CO2 z atmosfery) w krajach rozwijających się, w zamian za uprawnienia do emisji możliwe do wykorzystania na rzecz dotrzymania tych limitów emisji. Uzyskane w tych projektach tzw. kredyty certyfikowanej redukcji emisji (ang.: Certified Emission Reduction - CER), mierzone są w tonach ekwiwalentu emisji CO2 (1 CER odpowiada 1 tonie CO2). Kredyty CER mogą być przedmiotem obrotu handlowego. Mogą one być używane przez uprzemysłowione kraje do zaspokojenia części swoich celów redukcji emisji w ramach Protokołu z Kioto. Mechanizm, z założenia, stymuluje zrównoważony rozwój gospodarczy i redukcję emisji w skali globalnej, a jednocześnie daje krajom uprzemysłowionym pewną elastyczność co do sposobu realizacji zobowiązań z Kioto. Osiągnięte w projektach CDM redukcje emisji muszą być realne, mierzalne, weryfikowalne i dodatkowe w stosunku do tego, co wystąpiłoby bez projektu. Projekty CDM są rejestrowane, a osiągnięte w wyniku ich realizacji redukcje emisji podlegają procesowi certyfikacji. Mechanizm jest nadzorowany przez Zarząd CDM, odpowiedzialny za poprawność działania CDM przed krajami, które ratyfikowały Protokół z Kioto. Wspólne wdrożenia (ang.: Joint Implementation - JI) - Art. 6 Protokołu z Kioto W ramach mechanizmu JI, kraje zobowiązane w ramach Protokołu z Kioto do redukcji emisji gazów cieplarnianych mogą osiągać tę redukcję emisji (lub powodować pochłanianie CO2 z atmosfery) poprzez projekty realizowane w jakimkolwiek innym kraju posiadającym zobowiązanie (limit emisji) w ramach Protokołu. Osiągniętą redukcję emisji (lub pochłonięte CO2) mogą zaliczać na poczet osiągnięcia własnych limitów emisji. Projekty JI powodują uzyskiwanie jednostek redukcji emisji (ang.: Emission Reduction Units - ERU), mierzonych w tonach ekwiwalentu emisji CO2 (1 ERU odpowiada 1 tonie CO2). Tak jak w przypadku wszystkich projektów CDM, osiągnięte w projektach JI redukcje emisji muszą być realne, mierzalne, weryfikowalne i dodatkowe w stosunku do tego, co wystąpiłoby bez projektu. Projekty JI są rejestrowane, ale osiągnięte redukcje emisji nie podlegają certyfikacji, ponieważ transfer ERU następuje między krajami posiadającymi limity emisji - ewentualne niedokładności oszacowań efektów redukcyjnych nie wpływają na sumaryczną emisję krajów objętych limitami w ramach Protokołu z Kioto. Mechanizm JI jest nadzorowany przez Komitet Nadzorczy JI odpowiedzialny za poprawność działania JI przed krajami, które ratyfikowały Protokół z Kioto. Jednostki zredukowanej emisji gazów cieplarnianych CER i ERU nazywane są też w terminologii anglojęzycznej międzynarodowymi kredytami węglowymi (international carbon credits). Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 3

5 1.2 Przedłużenie okresu obowiązywania Protokołu z Kioto - COP-18 w Doha Uchwalony w 1997 r. Protokół z Kioto obowiązywał do końca 2012 roku. Przedłużenie okresu ważności protokołu mogło nastąpić uchwałą Konferencji stron Konwencji klimatycznej (COP). Dokonano tego na COP-18, który odbył się w Doha (Katar) w grudniu 2012 roku. Niżej podsumowano zasady uzgodnione na Konferencji Klimatycznej w Doha, w sprawie funkcjonowania mechanizmów elastycznych w drugim okresie zobowiązań w ramach protokołu z Kioto - od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2020 włącznie. Przepisy te nie mają wpływu na działanie mechanizmów w odniesieniu do pierwszego okresu zobowiązań (np. w zakresie wydawania, przekazywania, nabywania i korzystania z jednostek ważnych dla pierwszego okresu zobowiązań, w tym w okresie true-up). Zasady w tym względzie pozostają bez zmian: Strony spoza Aneksu 1 Konwencji (kraje rozwijające się) mogą w dalszym ciągu uczestniczyć w istniejących projektach CDM, a także uczestniczyć w nowych projektach CDM zarejestrowanych po 31 grudnia Strony Aneksu 1 kraje rozwinięte gospodarczo (w tym Strony bez celów emisji w drugim okresie zobowiązań) mogą brać udział w obecnych i nowych projektach CDM i mogą otrzymać kredyty CER przekazywane z rejestru CDM do rachunków w krajowym rejestrze. Kredyty te są wydawane w odniesieniu do redukcji emisji i pochłaniania osiągniętych w projektach CDM w drugim okresie zobowiązań. Wybrane kwestie zasad związanych z handlem jednostkami CER wyjaśniono niżej w formie pytań i odpowiedzi. Jakie jednostki CER mogą być wykorzystywane w wypełnianiu celów emisji w pierwszym okresie zobowiązań? Jednostki CER mogą być wykorzystywane przez kraje Aneksu I w celu wypełnienia zobowiązań emisyjnych dla pierwszego okresu zobowiązań, jeśli są one ważne dla pierwszego okresu zobowiązań. CER są ważne dla pierwszego okresu zobowiązań, jeżeli zostały wydane dla redukcji emisji lub pochłaniania zachodzących w pierwszym okresie zobowiązań, niezależnie od daty ich faktycznego wydania. Czy jednostki CER ważne w pierwszym okresie zobowiązań mogą być sprzedawane/kupowane po roku 2012? Zasady Protokołu Kioto pozwalają, aby jednostki CER (jak i inne jednostki) ważne dla pierwszego okresu zobowiązań, były sprzedawane/kupowane aż do końca okresu true-up" związanego z tym okresem zobowiązań. Dotyczy to wszystkich stron Aneksu I posiadających Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 4

6 cele emisji w pierwszym okresie zobowiązań, niezależnie od tego czy przyjmą cele emisji na drugi okres zobowiązań, czy nie. Okres true-up jest zdefiniowany jako przedłużony o 100 dni po terminie uzgodnionym przez Strony na wykonanie inwentaryzacji emisji na rok kalendarzowy Zgodnie z tą definicją, można się spodziewać, że okres true-up pierwszego okresu zobowiązań może przedłużyć się do połowy 2015 roku. Jednostki CER ważne dla pierwszego okresu zobowiązań nie będą mogły być przedmiotem obrotu po tej dacie, chyba że zostaną one najpierw "przeniesione" do drugiego okresu zobowiązań i w ten sposób staną się ważne dla drugiego okresu zobowiązań. Większość podmiotów pozarządowych, kupujących i sprzedających CER, będzie jednak podlegać zasadom krajowych lub regionalnych systemów handlu emisjami, takich jak system handlu uprawnieniami do emisji, które mogą nałożyć inne terminy wykorzystania CER ważnych dla pierwszego okresu zobowiązań. Jak jednostki CER ważne dla pierwszego okresu zobowiązań mogą zostać przeniesione do drugiego okresu zobowiązań? Kraje Aneksu I mogą podjąć decyzję o "przeniesieniu" jednostek CER ważnych dla pierwszego okresu zobowiązań - do drugiego okresu zobowiązań. Każdy kraj Aneksu I ma wyznaczony limit takich przeniesień CER. Ten limit jest określony na 2,5% pierwotnej alokacji uprawnień przyznanej dla pierwszego okresu zobowiązań. Każda ze Stron może określić, które jednostki CER w krajowym rejestrze mają być przeniesione. Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 5

7 2. International credits (CER) w dyrektywie EU ETS 2.1 CER i ERU do końca 2012 roku w zapisach dyrektywy EU ETS 13 października 2003 r. Parlament Europejski i Rada uchwaliły Dyrektywę 2003/87/WE 2 (dalej w skrócie nazywana Dyrektywą ETS) ustanawiającą system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Dyrektywa ETS w pierwotnym kształcie nie zawierała regulacji dotyczących wykorzystania mechanizmów elastycznych z Kioto we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dalej nazywany w skrócie wspólnotowym systemem EU ETS lub systemem ETS). 27 października 2004 r. wydana została przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywa 2004/101/WE zmieniająca dyrektywę ETS (zwana też Dyrektywą łączącą), uwzględniająca mechanizmy projektowe Protokołu z Kioto 3. Celem tej dyrektywy, było ustanowienie powiązania pomiędzy tymi mechanizmami i wspólnotowym systemem EU ETS, a w szczególności określenie sposobu wykorzystania kredytów węglowych CER i ERU w ramach ETS. Dyrektywa 2004/101/WE (tzw. dyrektywa łącząca) dopuściła stosowanie mechanizmu JI i CDM w ramach EU ETS: Regulowały to w szczególności artykuły 11a i 11b wprowadzone przez tę dyrektywę do dyrektywy ETS. Art. 11a zatytułowany Wykorzystanie CER i ERU wynikających z projektów w systemie wspólnotowym odwoływał się również do art.11 dyrektywy ETS. Szczegółowe zapisy art.11a stanowiły co następuje: Zaczynając od 2008 r. umożliwiono prowadzącym instalacje objęte EU ETS wykorzystywanie CER oraz ERU do rozliczania rocznej emisji w ramach EU ETS, przy czym jedna jednostka odpowiada jednemu uprawnieniu do emisji (EUA). To wykorzystanie CER lub ERU ograniczone jest limitem odpowiadającym procentowi przydziału dla każdej instalacji, określanemu przez każde państwo członkowskie w krajowym planie rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (KPRU). W przypadku Polski jest to 10%. Ponadto Dyrektywa 2004/101/WE wprowadza ograniczenie - nie zezwalając na wykorzystanie jednostek CER i ERU uzyskanych w rezultacie realizacji projektów 2 DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 3 DYREKTYWA 2004/101/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca Dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto - Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 6

8 dotyczących obiektów jądrowych lub działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF). Art. 11b zatytułowany Projekty określał szczegółowe warunki dopuszczenia projektów IJ i CDM do stosowania w ramach ETS: Wprowadzono wymóg, aby przyjmowane w projektach CDM i JI poziomy odniesienia dla określania wielkości redukcji emisji (linie bazowe) były zgodne z dorobkiem wspólnotowym. Generalnie nie dozwolono, aby w ramach projektów CDM/JI redukcje emisji pochodziły z instalacji należących do ETS. Wyjątek od tej zasady wprowadzono dla drugiego okresu ETS , dopuszczając takie projekty pod warunkiem, że pochodzące z nich redukcje emisji w takiej samej ilości zostaną odjęte od dokonanych przydziałów uprawnień w przypadku bezpośredniej redukcji emisji od przydziału w KPRU, a w przypadku pośredniej redukcji emisji od limitu AAU danego kraju. Wprowadzono ograniczenia wykorzystania jednostek CER i ERU uzyskanych w wyniku realizacji projektów pochodzących z dużych obiektów hydroenergetycznych o mocy powyżej 20 MW. Projekty te na etapie zatwierdzania muszą spełniać kryteria i wytyczne międzynarodowe, w tym zawarte w sprawozdaniu Światowej Komisji ds. Zapór wodnych z listopada 2000 r. Zapory wodne i rozwój. Nowe ramy podejmowania decyzji. 2.2 CER i ERU po 31 grudnia 2012 w zapisach dyrektywy EU ETS W 2009 roku dyrektywa ETS została znowelizowana przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r 4. Nowelizacji tej dokonano w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. W szczególności określone zostały zasady funkcjonowania systemu ETS po 2012 roku. Dyrektywa ta zmieniła również zapisy odnoszące się do wykorzystywania CER i ERU w ETS, a w szczególności art. 11a i 11b dyrektywy ETS z 2003 r. Art.11a otrzymał tytuł : Wykorzystywanie w systemie wspólnotowym jednostek CER i ERU pochodzących z projektów realizowanych przed wejściem w życie międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatu. Nowe zapisy art.11a stanowią, że: 4 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - :pl:pdf Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 7

9 Ust. 2 stanowi, że po 2012 r. można wykorzystać niewykorzystane do końca 2012 roku ERU i CER z okresu , zamieniając je na uprawnienia do emisji ważne w okresie Wnioskować o taką zamianę można do dnia 31 marca 2015 roku. Ust. 4 stanowi: Właściwe organy zezwalają prowadzącym instalacje lub operatorom statków powietrznych na wymianę CER wydanych w związku z redukcją emisji od 2013 r., w zamian za uprawnienia z nowych projektów rozpoczętych od 2013 r. w krajach najsłabiej rozwiniętych, w zakresie, w jakim nie wykorzystali oni jednostek CER i ERU przyznanych im przez państwa członkowskie na lata lub w zakresie, w jakim udzielono im zezwolenia na wykorzystywanie jednostek na mocy ust. 8. (szczegóły patrz pkt poniżej) Ilość możliwych do wykorzystania od 2013 roku jednostek określa ust. 8 Dyrektywy 2009/29/WE. Prowadzący instalacje mogą wykorzystać w latach jednostki do wielkości przyznanej im na lata (w przypadku Polski jest to 10%) lub do wielkości wartości procentowej, która nie może być mniejsza niż 11% ich przydziału w okresie , przy czym wybiera się wartość wyższą. Dla prowadzących polskie instalacje oznacza to, że limit wykorzystania kredytów będzie wynosił 11%. Należy podkreślić, że jest to limit na cały okres , a więc po roku 2012 prowadzący instalacje będą mogli wykorzystać tylko pozostały procent, z tego co zostanie im z okresu rozliczeniowego , czyli w przypadku Polski z limitu 10%, powiększonego o 1%. W kwestii prolongowania możliwości wykorzystywania CER ERU w ETS na okres po 2012 roku - nowy zapis w ust. 7 stanowi: Po zawarciu międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatu 5, jedynie jednostki z projektów realizowanych w krajach trzecich, które ratyfikowały to porozumienie, przyjmowane są w ramach systemu wspólnotowego od dnia 1 stycznia 2013 r. 5 Przyjęcie drugiego okresu zobowiązań Protokołu z Kioto, bez prawnie wiążącego porozumienia na okres po roku 2012, w którym inne kraje rozwinięte zobowiążą się do porównywalnych redukcji emisji, a bardziej zaawansowane gospodarczo kraje rozwijające się - zobowiążą się do odpowiedniego wkładu na miarę swoich możliwości, nie jest w interpretacji Komisji Europejskiej umową międzynarodową, o której mowa w art 11a (7) dyrektywy EU ETS i art 5 (3) decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego. (FAQ Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 8

10 Tablica 1. Podsumowanie limitów jednostek CER/ERU (projekty CDM/JI) przydzielonych w systemie EU ETS przez poszczególne kraje na okres Kraj Roczny limit uprawnień w mln t CO2e Roczny limit jednostek z projektów JI/ CDM w % Roczny limit jednostek z projektów JI/ CDM w mln t CO2e Przenoszenie/ pożyczanie Zróżnicowanie regionalne/ sektorowe Źródło: Sandbag: International Offsets and the EU An update on the usage of compliance offsets in the EU Emissions Trading Scheme. July Od 2013 roku dozwolone rodzaje projektów określa ust. 9. omawianego artykułu Dyrektywy 2009/29/WE. Wprowadzono możliwość dalszego ograniczania wykorzystania kredytów z określonych typów projektów. Od 1 stycznia 2013 r. mogą zostać Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 9

11 zastosowane narzędzia mające na celu ograniczenie wykorzystania jednostek z pewnych rodzajów projektów 6. Do art.11b zatytułowanego Projekty określającego szczegółowe warunki dopuszczenia projektów IJ i CDM do stosowania w ramach ETS (patrz opis artykułu w podrozdziale 2.1), Dyrektywa 2009/29/WE dodaje jedynie jeden akapit do ust.1: Wspólnota i jej państwa członkowskie zatwierdzają wyłącznie te projekty, w przypadku których wszyscy uczestnicy projektu mają główne siedziby w kraju, który zawarł międzynarodowe porozumienie dotyczące takich projektów, lub w kraju, czy jednostce subfederalnej lub regionalnej, które są powiązane ze systemem wspólnotowym zgodnie z art Podsumowanie zasad wykorzystywania CER w UE po 2012 roku Dyrektywa ETS 2009/29/WE wyróżnia trzy sytuacje związane z wykorzystaniem jednostek ERU i CER po roku 2012: stare projekty, stare emisje projekty zarejestrowane do końca roku 2012, a ich jednostki CER i ERU dotyczą redukcji emisji w latach stare projekty, nowe emisje - projekty zarejestrowane do końca roku 2012, a ich jednostki CER i ERU dotyczą redukcji emisji po roku nowe projekty, nowe emisje - projekty zarejestrowane po roku 2012, a ich jednostki CER dotyczą redukcji emisji także po roku Dyrektywa zezwala na wykorzystywanie jednostek CER i ERU po roku 2012 pod pewnymi warunkami. Warunki te określa artykuł 11a Dyrektywy ETS 29/2009 i odnośne akty wykonawcze. Niżej przedstawiono te warunki w trzech punktach odpowiadających wyżej przedstawionym sytuacjom wykorzystania jednostek. Od roku 2013 operator instalacji lub operator statku powietrznego w ramach EU ETS może: w ramach swojego limitu wykorzystywać jednostki CER i ERU wydane w związku z redukcją emisji osiągniętą do końca roku 2012 i pochodzące z projektów zarejestrowanych przed końcem roku 2012, które kwalifikowały się do wykorzystania w ramach systemu wspólnotowego w latach Właściwy organ dokonuje takiej wymiany na wniosek operatora instalacji złożony do dnia 31 marca 2015 r. Dodatkowe ograniczenie wprowadziło tutaj rozporządzenie KE z dnia 7 kwietnia 2011 r. dotyczące projektów redukujących emisje HFC-23 i N2O z produkcji kwasu adypinowego. Jednostki 6 Chodzi głównie o projekty skutkujące redukcją emisji gazów przemysłowych i N2O ze względu na ich wątpliwą efektywność ekologiczną 7 Art.25 dotyczy zasad powiązania EU ETS z innymi systemami handlu emisjami gazów cieplarnianych Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 10

12 z tych projektów mogą zostać zamienione na EUA do dnia 30 kwietnia 2013 i wyłącznie dla bilansowania emisji z lat w ramach swojego limitu wykorzystywać jednostki CER i ERU wydane w związku z redukcją emisji osiągniętą po roku 2012 i pochodzące z projektów zarejestrowanych przed rokiem Warunkiem jest, że projekty te kwalifikowały się do wykorzystania w ramach systemu wspólnotowego w latach w ramach swojego limitu wykorzystywać jednostki CER wydane w związku z redukcją emisji po roku 2012 i pochodzące z projektów zarejestrowanych po roku Warunkiem jest, że projekty te usytuowane są w tzw. krajach znajdujących się na liście krajów najmniej rozwiniętych ( least developed countries ). Wykorzystanie tych jednostek nie jest uwarunkowane wejściem w życie międzynarodowego porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Po zawarciu międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatu, jedynie jednostki z projektów realizowanych w krajach trzecich, które ratyfikowały to porozumienie przyjmowane są w ramach systemu wspólnotowego od dnia 1 stycznia 2013 r. Warto tutaj zaznaczyć, że w opinii KE porozumienie z Doha nie jest takim porozumieniem międzynarodowym. Porozumienie z Doha ustanawia drugi okres rozliczeniowy protokołu z Kioto, tak że możliwa jest rejestracja projektów JI i CDM od roku 2013, a projekty zarejestrowane przed rokiem 2013 mogą dalej po roku 2012 otrzymywać jednostki odpowiednio: ERU albo CER. Warto także wspomnieć, że art. 28 Dyrektywy ETS 29/2009 mówi, że wskutek przyjęcia międzynarodowego porozumienia - warunki wykorzystywania CER i ERU w EU ETS mogą się zmienić. Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 11

13 3. Skala dotychczasowego wykorzystania CER w systemie EU ETS Ogółem wydano w ramach Konwencji klimatycznej mln CER (dane na koniec lutego 2013) 8. Z tego w EU ETS wykorzystano do końca 2012 roku (zamieniając CERy na EUA) 450 mln CER 9, czyli 37% ogólnej liczby. Widać stąd, że ETS jest znaczącym aktorem na światowym rynku kredytów węglowych. Patrząc na to z perspektywy ETS, kredyty węglowe CER mają istotny udział w rynku handlu emisjami w ramach EU ETS. W drugim okresie ETS (lata ) CER pokryły prawie 6% rozdzielonych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Razem z ERU udział ten sięgał 7% (por. rys. 1). W Polsce udział ten kształtował się też na średnim dla całego ETS poziomie. Rys. 1. Udział CER i ERU w EU ETS w okresie udział wyrażony jako procent rozdzielonych uprawnień emisyjnych Źródło: European Environment Agency, EU Emissions Trading System (ETS) data viewer, 8 UNFCCC, CDM Insights, 9 European Environment Agency, EU Emissions Trading System (ETS) data viewer Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 12

14 Z przedstawionych danych wynika, że większość krajów nie wykorzystała w drugim okresie ETS całego 11% limitu kredytów węglowych CDM i JI - dozwolonego dyrektywą ETS dla drugiego i trzeciego okresu handlu. Wykorzystanie ich będzie potencjalnie możliwe w trzecim okresie ETS (lata ). Porównując limity dozwolone w poszczególnych krajach można zauważyć, że dostępy do CER/ERU dla instalacji z poszczególnych krajów będą się dość mocno różniły. Warto wskazać przykład Niemiec, gdzie dozwolony w okresie udział był zdecydowanie wyższy niż w większości innych krajów i wyniósł 22% (por. tabl. 1). Porównując to z wykorzystaniem (por. rys. 1) na poziomie ok. 10% można ocenić, że w okresie instalacje niemieckie mogą wykorzystać jednostki CER/ERU w liczbie równej ok. 12% łącznego przydziału z okresu Dla porównania, instalacje polskie będą mogły wykorzystać w tym samym czasie CER/ERU w liczbie ok. 4% przydziału z lat (limit 11% pomniejszony o wykorzystanie na poziomie ok. 7%). Większość krajów ma na kolejny okres limity CER/ERU - liczone w procentach - zbliżone do polskiego i na tym tle firmy niemieckie uzyskują uprzywilejowaną pozycję. Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 13

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. GIS System Zielonych Inwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. GIS System Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji GIS System Zielonych Inwestycji Warszawa 2011 ystem ziel Rachunek Klimatyczny oferta dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9 Tytuł: Handel emisjami w teorii i praktyce Autorzy: Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Książka przedstawia handel emisjami jako jeden z kluczowych

Bardziej szczegółowo

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania.

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. Climate Change Services DNV Certification Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. DNV tworzymy wartość poprzez niezależną certyfikację. www.dnv.pl MANAGING RISK Wprowadzenie Zmiany

Bardziej szczegółowo

Konferencja klimatyczna ONZ w Doha

Konferencja klimatyczna ONZ w Doha Konferencja klimatyczna ONZ w Doha Wprowadzenie Konferencja Stron (ang. Conference of the Parties - COP) jest najwaŝniejszym organem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang.

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE POWIETRZNYCH O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE POWIETRZNYCH O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW PODSTAWOWE INFORMACJE O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW POWIETRZNYCH MATERIAŁ PRZYGOTOWANY W OPRACIU O DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/101/WE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

System Zielonych Inwestycji GIS - III konkurs: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Na przełomie marca i kwietnia ruszy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu Toruń, 7 stycznia 2013 r. Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu W grudniu 2012 r. wolumen handlowanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynku spotowym był

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery CO 2 w transporcie Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery 1 Ochrona klimatu Ochrona klimatu jest od co najmniej 15 lat jednym z najwaŝniejszych globalnych zagadnień obejmujących

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

1000 słów o trudnych słowach

1000 słów o trudnych słowach Warszawa, 21 listopada 2008 1000 słów o trudnych słowach Słownik 1. CARBON LEAKAGE CARBON LEAKAGE wyciek węgla, a raczej dwutlenku węgla, a w rzeczywistości ucieczka produkcji i inwestycji poza granice

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Wkład Green Effort Group w negocjacje EU-ETS

Wkład Green Effort Group w negocjacje EU-ETS Wkład Green Effort Group w negocjacje EU-ETS Lp Komisja Europejska Green Effort Group Wynegocjowany Kompromis 1 brak benchmarku 2 brak regulacji uzupełnienie systemu aukcyjnego benchmarkiem produktowym

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim 1.DM Consus S.A. Dom Maklerski Consus S.A. Doświadczenie Grupy Consus dot. rynku carbon, Licencja Domu Maklerskiego efekt zmian regulacji,

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania instrumentami finansowymi ochrony środowiska w energetyce

Strategia zarządzania instrumentami finansowymi ochrony środowiska w energetyce Strategia zarządzania instrumentami finansowymi ochrony środowiska w energetyce Kliknij, Maciej aby Wiśniewski edytować styl wzorca podtytułu Consus S.A. ul. Dominikańska 9 87-100 Toruń www.consus.eu Polityka

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1

U S T A W A. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1 Projekt U S T A W A z dnia o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Ustawa określa: Art. 1 1 ) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o.

Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o. Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o. Zawartość wykładu Kilka słów o Ecofys Rys historyczny Zakres

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy stałej w Europie

Wykorzystanie biomasy stałej w Europie Wykorzystanie biomasy stałej w Europie Rafał Pudełko POLSKIE Wykorzystanie biomasy stałej w Europie PLAN PREZENTACJI: Aktualne dane statystyczne Pierwsze pomysły dot. energetycznego wykorzystania biomasy

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: Praktyczne zastosowanie dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Konferencja GDZIE I KIEDY: Praktyczne zastosowanie dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Organizator: Patron honorowy: konferencje Praktyczne zastosowanie dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami Konferencja GDZIE I KIEDY: 16 17 lutego 2012 roku, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE Warszawa, 23 lutego 2010 Marzena Chodor DG Środowisko, Komisja Europejska Transport wyzwanie na najbliŝsze lata Emisje GC z transportu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Derogacje dla energetyki 2013-2020

Derogacje dla energetyki 2013-2020 Derogacje dla energetyki 2013-2020 Tytułem wstępu podstawa prawna Dyrektywa 2003/87/WE zmieniona dyrektywą 2009/29/WE (EU ETS) Komunikat Komisji - Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 - Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w UE

Wykład 3 - Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w UE Wykład 3 - Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w UE Na podstawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z protokołem z Kioto państwa - strony, w tym

Bardziej szczegółowo

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 Toruń, 7 marca 2013 r. Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 W związku z nadziejami rynku na skuteczność lutowych rozmów Komisji ds. Środowiska na temat interwencji

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonychw sprawie Zmian Klimatu COP 18, Doha, Katar Oczekiwania WWF

XVIII Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonychw sprawie Zmian Klimatu COP 18, Doha, Katar Oczekiwania WWF XVIII Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonychw sprawie Zmian Klimatu COP 18, Doha, Katar Oczekiwania WWF Najważniejszym zadaniem uczestników COP18 jest zbudowanie podstawy do sprawiedliwego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: Praktyczne zastosowanie dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Konferencja GDZIE I KIEDY: Praktyczne zastosowanie dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Organizator: Patron honorowy: konferencje Praktyczne zastosowanie dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami Konferencja GDZIE I KIEDY: 16 17 lutego 2012 roku, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Współorganizator Warszawa, 28 maja 2012 Polityka klimatyczna a zrównoważony transport w miastach Andrzej Rajkiewicz, Edmund Wach Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Podstawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.7.2014 L 198/7 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu Toruń, 7 stycznia 2014 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 275, 25.10.2003, p.32)

DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 275, 25.10.2003, p.32) 2003L0087 PL 30.04.2014 007.001 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r.

Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r. Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r. Nowe zasady przydziału uprawnień Przydziały dla energetyki: Przydzielane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty polityki klimatycznej w Unii Europejskiej i w Polsce do 2030 roku. Katowice, 22 czerwca 2015 r.

Wybrane aspekty polityki klimatycznej w Unii Europejskiej i w Polsce do 2030 roku. Katowice, 22 czerwca 2015 r. Wybrane aspekty polityki klimatycznej w Unii Europejskiej i w Polsce do 2030 roku Katowice, 22 czerwca 2015 r. Plan prezentacji: Informacje o emisjach GHG w Polsce Ceny energii elektrycznej oraz czynniki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO WDRAŻANIA PAKIETU

DZIAŁANIA I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO WDRAŻANIA PAKIETU DZIAŁANIA I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO WDRAŻANIA PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO W OBSZARZE ETS I NON-ETS W roku 2007 Unia Europejska przyjęła strategiczne cele co do działań na rzecz ochrony klimatu do

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK CER/ERU W EU ETS ANALIZA SYTUACJI W POLSCE

WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK CER/ERU W EU ETS ANALIZA SYTUACJI W POLSCE WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK CER/ERU W EU ETS ANALIZA SYTUACJI W POLSCE Opracowanie: Piotr Dombrowicki Współpraca: Agnieszka Gałan Warszawa, grudzieo 2010 r. Materiał przedstawia poglądy autorów i nie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Ustalenia konwencji klimatycznych

Ustalenia konwencji klimatycznych Janina Kawałczewska Ustalenia konwencji klimatycznych 1. Co robi świat, aby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom klimatu? Powołanie Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w 1988r: w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Cieplarniane ABC handel emisjami dla każdego

Cieplarniane ABC handel emisjami dla każdego Cieplarniane ABC handel emisjami dla każdego Autorka: Marta Towpik ( Nowy Przemysł kwiecień 2006) Temat uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, od lat był przedmiotem dyskusji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią

System Zarządzania Energią System Zarządzania Energią Seminarium w ramach Forum ISO 14000 24.03.2011, Warszawa Andrzej Ociepa Główny Specjalista Ekoekspert, Warszawa, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 Definicja systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zmiany klimatu ATMOTERM S.A. Gdański Obszar Metropolitalny 2015. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zmiany klimatu ATMOTERM S.A. Gdański Obszar Metropolitalny 2015. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zmiany klimatu Gdański Obszar Metropolitalny 2015 Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Poz. 1107 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Poz. 1107 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Poz. 1107 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Wątpliwe korzyści? Ekonomiczne aspekty polityki biopaliwowej UE. Kontekst. Kwiecień 2013

Wątpliwe korzyści? Ekonomiczne aspekty polityki biopaliwowej UE. Kontekst. Kwiecień 2013 Wątpliwe korzyści? Ekonomiczne aspekty polityki biopaliwowej UE Kwiecień 2013 Streszczenie opracowania Międzynarodowego Instytutu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Biopaliwa za jaką cenę? Przegląd kosztów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 130 poz. 1070 USTAWA. z dnia 17 lipca 2009 r.

Dz.U. 2009 Nr 130 poz. 1070 USTAWA. z dnia 17 lipca 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 2009 Nr 130 poz. 1070 USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UN FCCC) oraz Protokół z Kioto do tej Konwencji

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UN FCCC) oraz Protokół z Kioto do tej Konwencji Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UN FCCC) oraz Protokół z Kioto do tej Konwencji Ministerstwo Środowiska Warszawa, styczeń 2006 r. Przyczyny powstania Ramowej Konwencji Narodów

Bardziej szczegółowo

Pakiet klimatyczny UE

Pakiet klimatyczny UE Konferencja Koalicji Klimatycznej 26 września 2008 Warszawa, Sheraton Hotel Pakiet klimatyczny UE Szansa dla innowacji czy zagrożenie dla gospodarki Bolesław Jankowski Badania Systemowe EnergSys Bolesław.jankowski@energsys.com.pl

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

1. Komisja, obradując w trybie art. 6 ust 3 ustawy 1 rozpatrzyła i postanowiła nie zgłaszać uwag do:

1. Komisja, obradując w trybie art. 6 ust 3 ustawy 1 rozpatrzyła i postanowiła nie zgłaszać uwag do: Zapis ustaleń dotyczący projektów aktów prawnych (COM(2001) 018końcowy, (COM(2001) 201końcowy, (COM(2002) 457końcowy, (COM(2002) 773końcowy, (COM(2003) 78końcowy, (COM(2003) 289końcowy, (COM(2003) 370końcowy,

Bardziej szczegółowo

Porozumienie dla Klimatu być albo nie być dla naszej planety Kopenhaga 2009 Postulaty Greenpeace

Porozumienie dla Klimatu być albo nie być dla naszej planety Kopenhaga 2009 Postulaty Greenpeace Wyprodukowano na papierze ekologicznym. Greenpeace Polska ul. Lirowa 13 02-387 Warszawa Polska Porozumienie dla Klimatu być albo nie być dla naszej planety Kopenhaga 2009 Postulaty Greenpeace tel. +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY WSPOMAGAJĄCE POLITYKĘ OCHRONY KLIMATU W OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW 1

INSTRUMENTY WSPOMAGAJĄCE POLITYKĘ OCHRONY KLIMATU W OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW 1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MARIUSZ KUDEŁKO AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie INSTRUMENTY WSPOMAGAJĄCE POLITYKĘ OCHRONY

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie RM w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Redukcja negatywnych skutków przyznania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego

Redukcja negatywnych skutków przyznania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego Redukcja negatywnych skutków przyznania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego Rekomendacje dotyczące wdrażania derogacji na podstawie art. 10c dyrektywy EU ETS

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z NOWYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z NOWYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIA WYNIKAJĄCE Z NOWYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W UNII EUROPEJSKIEJ DYREKTYWA EU ETS & DECYZJA NON ETS opracował zespół w składzie: Anna Paczosa, Andrzej Błachowicz,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 120/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 397/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.8.2014 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU S.A. Uchwała Zarządu Euro Banku nr DC/177/2015 z dnia 26.05.2015 Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/06/2015 z dnia 02.06.2015 POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU S.A. Wrocław, maj

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Strategia przedsiębiorstwa w warunkach działania handlu emisjami CO2

Strategia przedsiębiorstwa w warunkach działania handlu emisjami CO2 Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. Konferencja pt.: Handel emisjami od strony prawnej, organizacyjnej i technicznej Warszawa, 15-16 16 czerwca 2004 Strategia przedsiębiorstwa w warunkach działania handlu

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Komunikat XVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 6 marca 2013 r.

Komunikat XVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 6 marca 2013 r. Komunikat XVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 6 marca 2013 r. W dniu 6 marca 2013 r. w Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie)

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: USTAWA

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: USTAWA TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: USTAWA z dnia.2014 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : - dyrektywa 2003/87/WE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY POSTĘP W REALIZACJI CELÓW Z KIOTO I CELÓW STRATEGII UE 2020

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY POSTĘP W REALIZACJI CELÓW Z KIOTO I CELÓW STRATEGII UE 2020 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.10.2013 COM(2013) 698 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY POSTĘP W REALIZACJI CELÓW Z KIOTO I CELÓW STRATEGII UE 2020 (wymagane na mocy art.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI KOMISJI ESDZ NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

ODPOWIEDZI KOMISJI ESDZ NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.1.2014 r. COM(2014) 13 final ODPOWIEDZI KOMISJI ESDZ NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO "Finansowanie przez UE działań związanych ze zmianami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 22.5.2015 2015/2112(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA Ku nowemu międzynarodowemu porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Warszawa, 23 lutego 2010 r. 1 Transport kolejowy przyjazny środowisku i zasadzie zrównowaŝonego rozwoju Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdański Obszar Metropolitalny

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Światowa polityka ochrony klimatu

Światowa polityka ochrony klimatu Światowa polityka ochrony klimatu Wprowadzenie, założenia, główne akty prawne 30 października 2013 Założenia globalnej polityki ochrony klimatu Założenia globalnej polityki ochrony klimatu Potrzeba podejmowania

Bardziej szczegółowo

HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CZYNNIKIEM OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CZYNNIKIEM OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CZYNNIKIEM OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Maciej Jóźwiak Jóźwiak M., 2006: Handel uprawnieniami do emisji czynnikiem ochrony powietrza atmosferycznego (Trade Emission

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI

AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE. DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI mgr inż. Antonina Kaniszewska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach PROGRAMY OGRANICZENIA EMISJI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona) 13.2.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja uczestników konferencji obywatelskiej na temat technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS)

Rekomendacja uczestników konferencji obywatelskiej na temat technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS) Rekomendacja uczestników konferencji obywatelskiej na temat technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS) Spis treści 1. Generalne informacje o CCS... 3 2. CCS w wymiarze krajowym....4 3. CCS w wymiarze

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

System EU ETS widziany z perspektywy końca pierwszego roku III KPRU

System EU ETS widziany z perspektywy końca pierwszego roku III KPRU System EU ETS widziany z perspektywy końca pierwszego roku III KPRU Podstawy Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 zostały ustanowione dyrektywą Parlamentu Europejskiego z 13 października

Bardziej szczegółowo

Pakiet energetyczno-klimatyczny - wdrożenie w przedsiębiorstwie

Pakiet energetyczno-klimatyczny - wdrożenie w przedsiębiorstwie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Pakiet energetyczno-klimatyczny - wdrożenie w przedsiębiorstwie Waldemar Tuszewicki Płock, 29 kwietnia 2009 r. 1 Wybrane skutki ocieplenia klimatu: 13

Bardziej szczegółowo