Konferencja klimatyczna ONZ w Doha

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja klimatyczna ONZ w Doha"

Transkrypt

1 Konferencja klimatyczna ONZ w Doha Wprowadzenie Konferencja Stron (ang. Conference of the Parties - COP) jest najwaŝniejszym organem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC). Celem Konwencji, podpisanej w roku 1992 podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. Konferencja Stron czuwa nad procesem wdraŝania postanowień Konwencji, a takŝe wypracowuje nowe postanowienia. Podczas Konferencji Stron w roku 1997 został podpisany Protokół z Kioto. Konferencje klimatyczne ONZ są jednymi z największych wydarzeń politycznych na świecie. Konferencje klimatyczne podstawowe pojęcia Konferencja Stron (ang. Conference of the Parties - COP) jest najwyŝszym organem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC). Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwana takŝe Konwencją klimatyczną, jest umową międzynarodową określającą zasady współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na świecie. Stronami konwencji jest aktualnie 195 państw. Protokół z Kioto - międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, które weszło w Ŝycie w 2005 r. Na mocy postanowień protokołu kraje, które go ratyfikowały, zobowiązały się do redukcji do roku 2012 własnych emisji o wynegocjowane wartości. W przypadku niedoboru bądź nadwyŝki emisji tych gazów, sygnatariusze umowy mają moŝliwość odsprzedaŝy lub odkupieniu limitów od innych krajów (tzw. jednostki AAU). Protokół z Kioto jest - jak dotąd jedynym - prawnie wiąŝącym porozumieniem ustanawiającym zobowiązania krajów rozwiniętych w sprawie ochrony klimatu, a w szczególności zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 1

2 Jednostki AAU (Assigned Amount Unit AAU), jednostki przyznanej emisji w systemie ONZ. Umowy na sprzedaŝ AAU zawierane są na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (ang. Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to Kyoto Protocol - CMP) jest najwyŝszym organem Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Konferencje Stron (COP) odbywają się regularnie od roku Od roku 2005 równolegle z nimi odbywają się spotkania stron Protokołu z Kioto (CMP). Ustalenia konferencji klimatycznej w Doha Konferencja klimatyczna COP 18/CMP 8 w Doha (Katar) odbyła się w dniach: 26 listopada 8 grudnia 2012 r. Funkcję prezydenta konferencji pełnił Abdullah bin Hamad Al-Attiyah. Planowano, Ŝe konferencja zakończy się 7 grudnia 2012 r., lecz podobnie jak podczas konferencji klimatycznej w Durbanie obrady zostały przedłuŝone do czasu wypracowania porozumienia końcowego. W szczycie klimatycznym w Doha wzięło udział kilkanaście tysięcy uczestników, negocjatorów, ministrów, szefów rządów, przedstawicieli agend ONZ, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, biznesu, naukowców i aktywistów. Oprócz negocjacji politycznych podczas szczytów klimatycznych odbywa się kilkadziesiąt imprez towarzyszących: konferencji, spotkań, seminariów oraz warsztatów dotyczących tematyki zmian klimatu i ograniczania ich skutków. Polskiej delegacji, podczas szczytu w Katarze, przewodniczył Minister Środowiska, Marcin Korolec. Minister Korolec wziął udział w tzw. segmencie wysokiego szczebla (ang. High Level Segment - HLS), kończącym konferencję. Na tym etapie konferencji klimatycznej zapadają ostateczne decyzje, co do brzmienia negocjowanych porozumień. NajwaŜniejszym osiągnięciem szczytu jest zgoda w sprawie przedłuŝenia obowiązywania postanowień Protokołu z Kioto o osiem lat - do roku 2020 (tzw. drugi okres rozliczeniowy). 2

3 Kolejny okres zobowiązań Protokołu z Kioto ma dać negocjatorom czas na uzgodnienie nowego globalnego porozumienia o ochronie klimatu po 2020 r., które obejmie wszystkie największe gospodarki światowe. Nadal mogą funkcjonować mechanizmy rynkowe Protokołu z Kioto, takie jak Mechanizm Czystego Rozwoju (ang. Clean Development Mechanism - CDM), Mechanizm Wspólnych WdroŜeń (ang. Joint Implementation - JI) oraz międzynarodowy handel emisjami (International Emissions Trading - IET) Podczas konferencji w Doha przedstawiciele rządów doprecyzowywali sposoby mierzenia stopnia wylesienia oraz zapewnienia, Ŝe wysiłki na rzecz przeciwdziałania wycinaniu lasów będą nadal wspierane. Poszukiwano równieŝ sposobów zapewnienia efektywności oraz integralności środowiskowej projektów dotyczących sekwestracji CO 2 (ang. Carbon Capture and Storage - CCS) w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM). Delegaci zobowiązali się takŝe do dalszych rozmów dotyczących finansowania redukcji emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwijających się. Podczas konferencji w Doha delegaci wyrazili ponadto zgodę na przeniesienie, na drugi okres rozliczeniowy, jednostek emisji gazów cieplarnianych (AAU), posiadanych przez poszczególne państwa. Kraje posiadające takie jednostki, w tym Polska, będą mogły dalej nimi dysponować. Dla kupców niewypełniających celów redukcyjnych wprowadzone zostały restrykcje określające ściśle, ile jednostek emisji będą mogli nabyć. Zobowiązania redukcyjne wynikające z Protokołu z Kioto obejmują zaledwie 15% światowej emisji, a to nie gwarantuje potrzebnej skali działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Polska, dzięki znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych (30% redukcja 3

4 emisji CO 2 od roku 1988 przy podwojeniu Produktu Krajowego Brutto), posiada niewykorzystane jednostki przyznanej emisji (AAU), które moŝe sprzedać, a uzyskany dochód przeznaczyć na ochronę klimatu. Uzyskane środki jak dotąd ponad 780 mln zł - przeznaczane są na inwestycje związane z redukcją emisji CO 2, jak np. termomodernizacja oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Na konferencji w Doha bez rozstrzygnięcia pozostała kwestia wsparcia finansowego najbiedniejszych krajów, przeznaczonego na redukcję emisji i dostosowanie do zmian powodowanych przez zmiany klimatu. Podjęto natomiast decyzję dotyczącą finansowania strat i szkód powodowanych przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Polska gospodarzem konferencji klimatycznej ONZ w roku 2013 Uczestnicy konferencji w Doha zostali zapoznani z ofertą Warszawy, jako potencjalnego gospodarza kolejnego szczytu klimatycznego COP 19. Polska przedstawiła oficjalnie swoją kandydaturę na szczycie w Doha w dniu 28 listopada 2012 r. Formalna decyzja w sprawie przyznania Polsce organizacji konferencji klimatycznej (COP 19) została ogłoszona dnia 7 grudnia 2012 r. Propozycję Polski, aby kolejne spotkanie konferencji stron odbyło się w Warszawie w końcu roku 2013 przyjęto jednogłośnie. Organizacja konferencji w Warszawie oznacza wzmocnienie polskiego stanowiska i daje moŝliwość moderowania globalnych negocjacji. Dla naszego kraju to takŝe ogromna promocja Polski wśród kilkunastu tysięcy uczestników konferencji z całego świata. Podczas COP19 w Warszawie rozpoczną się rozmowy, których celem będzie osiągnięcie globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które po raz pierwszy w historii obejmie wszystkie największe gospodarki świata. Jednocześnie porozumienie to zastąpi Protokół z Kioto oraz zakończy podział państw na kraje rozwinięte i rozwijające się. W Polsce omawiana będzie ponadto kwestia wsparcia finansowego dla najbiedniejszych krajów na redukcję emisji i dostosowanie do zmian powodowanych przez zmiany klimatu. Warto wspomnieć, Ŝe Polska była juŝ organizatorem konferencji klimatycznej ONZ (COP 14/CMP 4) - w roku Obrady szczytu klimatycznego odbywały się wówczas w Poznaniu. (JB) 4

5 Opracowano na podstawie: Boba J., Jurka T., Badania nad wpływem EU ETS (wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych) na stopień zanieczyszczenia atmosfery pyłami, gazami i substancjami chemicznymi, praca statutowa Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, 2011, (nieopublikowana) Karski L., System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz do ustawy, wyd. Wolters Kluwer, LEX, Warszawa, p19.html 5

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Wczoraj, Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła 2 nowe programy finansowe pn. SOWA i GAZELA. Z pewnością zainteresują one m.in. te samorządy i przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Geneza, pojęcie i funkcje Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji. Genesis, concept and functions of National Green Investment Scheme

Geneza, pojęcie i funkcje Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji. Genesis, concept and functions of National Green Investment Scheme Katarzyna Kierzkowska* Geneza, pojęcie i funkcje Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji Genesis, concept and functions of National Green Investment Scheme Streszczenie w języku polskim System zielonych

Bardziej szczegółowo

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Wczoraj, Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła 2 nowe programy finansowe pn. SOWA i GAZELA. Z pewnością zainteresują one m.in. te samorządy i przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku CO2. Nr 20, listopad 2013

Raport z rynku CO2. Nr 20, listopad 2013 Raport z rynku CO2 Nr 20, listopad 2013 Analiza kształtowania się poziomu cen jednostek EUA w listopadzie 1 horyzontalnego na spadkowy (bardzo dobrze jest to widoczne na wykresie 1). Już na początku listopada

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATYCZNE WIELOPŁASZCZYZNOWA ADAPTACJA UNII EUROPEJSKIEJ DO WYZWANIA GLOBALNEGO

ZMIANY KLIMATYCZNE WIELOPŁASZCZYZNOWA ADAPTACJA UNII EUROPEJSKIEJ DO WYZWANIA GLOBALNEGO Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar. OL PAN, 2010, 5, 36 54 ZMIANY KLIMATYCZNE WIELOPŁASZCZYZNOWA ADAPTACJA UNII EUROPEJSKIEJ DO WYZWANIA GLOBALNEGO Zakład Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku CO2. Nr 30, wrzesień 2014

Raport z rynku CO2. Nr 30, wrzesień 2014 Raport z rynku CO2 Nr 30, wrzesień 2014 Analiza kształtowania się poziomu cen jednostek EUA i CER we wrześniu 1 Dzienne ceny zamknięcia transakcji uprawnieniami EUA na rynku spot (wykres 1) we wrześniu

Bardziej szczegółowo

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego Unii Europejskiej Maciej Bawół, Katarzyna Kłaczyńska, Anna Krakowińska,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy poradnik klimatyczny

Powiatowy poradnik klimatyczny Powiatowy poradnik klimatyczny Wy daw ca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15, lok. 1, 00-743 Warszawa tel. 22 851-04-02, -03, -04, faks 22 851-04-00 e-mail: ine@ine-isd.org.pl, http://www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku CO2. Nr 19, październik 2013

Raport z rynku CO2. Nr 19, październik 2013 Raport z rynku CO2 Nr 19, październik 2013 Analiza kształtowania się poziomu cen jednostek EUA w październiku 1 Dzienne ceny zamknięcia transakcji uprawnieniami EUA na rynku spot w październiku 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 11

Zeszyty Naukowe nr 11 Zeszyty Naukowe nr 11 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ryzyko w handlu emisjami gazów cieplarnianych 1. Wprowadzenie 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CZYNNIKIEM OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CZYNNIKIEM OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CZYNNIKIEM OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Maciej Jóźwiak Jóźwiak M., 2006: Handel uprawnieniami do emisji czynnikiem ochrony powietrza atmosferycznego (Trade Emission

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ

Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ Praca doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 RAPORT CO 2 w transporcie debata 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 23.02.2010, siedziba Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa, godz. 11.00 1 BranŜa transportowa, w tym transport

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Anna Batorczak Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt. 2. Siedzibą Biura jest Warszawa. 3. Siedzibą Sekretariatu jest Warszawa.

Projekt. 2. Siedzibą Biura jest Warszawa. 3. Siedzibą Sekretariatu jest Warszawa. Projekt Ustawa z dnia. o Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz o Sekretariacie Wspólnoty Demokracji. Art. 1 Ustawa określa zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

System Zielonych Inwestycji w Polsce. System Zielonych Inwestycji w Polsce

System Zielonych Inwestycji w Polsce. System Zielonych Inwestycji w Polsce System Zielonych Inwestycji w Polsce System Zielonych Inwestycji w Polsce Warszawa, 2014 I www.mos.gov.pl www.nfosigw.gov.pl Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY ROZWOJU

WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY ROZWOJU WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Bilans 2012 Najważniejsze wydarzenia roku Otwarci na komunikację? Relacje z interesariuszami Współpraca rządu i biznesu Rozwój polskiego

Bardziej szczegółowo

GIS nadzieją zielonych inwestycji w Polsce

GIS nadzieją zielonych inwestycji w Polsce GIS nadzieją zielonych inwestycji w Polsce Autor: Yoshiho Umeda ( Wokół Energetyki październik 2005) Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) zobowiązuje sygnatariuszy do

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa polska EnerGIA magazyn NR 11 (13) listopad 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 TAURON w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa Creating

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA SZÓSTY RAPORT RZĄDOWY I PIERWSZY RAPORT DWULETNI DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Warszawa 2013 Sfinansowano ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 2013, NUMER 1 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2

Bardziej szczegółowo