Konferencja klimatyczna ONZ w Doha

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja klimatyczna ONZ w Doha"

Transkrypt

1 Konferencja klimatyczna ONZ w Doha Wprowadzenie Konferencja Stron (ang. Conference of the Parties - COP) jest najwaŝniejszym organem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC). Celem Konwencji, podpisanej w roku 1992 podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. Konferencja Stron czuwa nad procesem wdraŝania postanowień Konwencji, a takŝe wypracowuje nowe postanowienia. Podczas Konferencji Stron w roku 1997 został podpisany Protokół z Kioto. Konferencje klimatyczne ONZ są jednymi z największych wydarzeń politycznych na świecie. Konferencje klimatyczne podstawowe pojęcia Konferencja Stron (ang. Conference of the Parties - COP) jest najwyŝszym organem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC). Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwana takŝe Konwencją klimatyczną, jest umową międzynarodową określającą zasady współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na świecie. Stronami konwencji jest aktualnie 195 państw. Protokół z Kioto - międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, które weszło w Ŝycie w 2005 r. Na mocy postanowień protokołu kraje, które go ratyfikowały, zobowiązały się do redukcji do roku 2012 własnych emisji o wynegocjowane wartości. W przypadku niedoboru bądź nadwyŝki emisji tych gazów, sygnatariusze umowy mają moŝliwość odsprzedaŝy lub odkupieniu limitów od innych krajów (tzw. jednostki AAU). Protokół z Kioto jest - jak dotąd jedynym - prawnie wiąŝącym porozumieniem ustanawiającym zobowiązania krajów rozwiniętych w sprawie ochrony klimatu, a w szczególności zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 1

2 Jednostki AAU (Assigned Amount Unit AAU), jednostki przyznanej emisji w systemie ONZ. Umowy na sprzedaŝ AAU zawierane są na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (ang. Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to Kyoto Protocol - CMP) jest najwyŝszym organem Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Konferencje Stron (COP) odbywają się regularnie od roku Od roku 2005 równolegle z nimi odbywają się spotkania stron Protokołu z Kioto (CMP). Ustalenia konferencji klimatycznej w Doha Konferencja klimatyczna COP 18/CMP 8 w Doha (Katar) odbyła się w dniach: 26 listopada 8 grudnia 2012 r. Funkcję prezydenta konferencji pełnił Abdullah bin Hamad Al-Attiyah. Planowano, Ŝe konferencja zakończy się 7 grudnia 2012 r., lecz podobnie jak podczas konferencji klimatycznej w Durbanie obrady zostały przedłuŝone do czasu wypracowania porozumienia końcowego. W szczycie klimatycznym w Doha wzięło udział kilkanaście tysięcy uczestników, negocjatorów, ministrów, szefów rządów, przedstawicieli agend ONZ, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, biznesu, naukowców i aktywistów. Oprócz negocjacji politycznych podczas szczytów klimatycznych odbywa się kilkadziesiąt imprez towarzyszących: konferencji, spotkań, seminariów oraz warsztatów dotyczących tematyki zmian klimatu i ograniczania ich skutków. Polskiej delegacji, podczas szczytu w Katarze, przewodniczył Minister Środowiska, Marcin Korolec. Minister Korolec wziął udział w tzw. segmencie wysokiego szczebla (ang. High Level Segment - HLS), kończącym konferencję. Na tym etapie konferencji klimatycznej zapadają ostateczne decyzje, co do brzmienia negocjowanych porozumień. NajwaŜniejszym osiągnięciem szczytu jest zgoda w sprawie przedłuŝenia obowiązywania postanowień Protokołu z Kioto o osiem lat - do roku 2020 (tzw. drugi okres rozliczeniowy). 2

3 Kolejny okres zobowiązań Protokołu z Kioto ma dać negocjatorom czas na uzgodnienie nowego globalnego porozumienia o ochronie klimatu po 2020 r., które obejmie wszystkie największe gospodarki światowe. Nadal mogą funkcjonować mechanizmy rynkowe Protokołu z Kioto, takie jak Mechanizm Czystego Rozwoju (ang. Clean Development Mechanism - CDM), Mechanizm Wspólnych WdroŜeń (ang. Joint Implementation - JI) oraz międzynarodowy handel emisjami (International Emissions Trading - IET) Podczas konferencji w Doha przedstawiciele rządów doprecyzowywali sposoby mierzenia stopnia wylesienia oraz zapewnienia, Ŝe wysiłki na rzecz przeciwdziałania wycinaniu lasów będą nadal wspierane. Poszukiwano równieŝ sposobów zapewnienia efektywności oraz integralności środowiskowej projektów dotyczących sekwestracji CO 2 (ang. Carbon Capture and Storage - CCS) w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM). Delegaci zobowiązali się takŝe do dalszych rozmów dotyczących finansowania redukcji emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwijających się. Podczas konferencji w Doha delegaci wyrazili ponadto zgodę na przeniesienie, na drugi okres rozliczeniowy, jednostek emisji gazów cieplarnianych (AAU), posiadanych przez poszczególne państwa. Kraje posiadające takie jednostki, w tym Polska, będą mogły dalej nimi dysponować. Dla kupców niewypełniających celów redukcyjnych wprowadzone zostały restrykcje określające ściśle, ile jednostek emisji będą mogli nabyć. Zobowiązania redukcyjne wynikające z Protokołu z Kioto obejmują zaledwie 15% światowej emisji, a to nie gwarantuje potrzebnej skali działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Polska, dzięki znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych (30% redukcja 3

4 emisji CO 2 od roku 1988 przy podwojeniu Produktu Krajowego Brutto), posiada niewykorzystane jednostki przyznanej emisji (AAU), które moŝe sprzedać, a uzyskany dochód przeznaczyć na ochronę klimatu. Uzyskane środki jak dotąd ponad 780 mln zł - przeznaczane są na inwestycje związane z redukcją emisji CO 2, jak np. termomodernizacja oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Na konferencji w Doha bez rozstrzygnięcia pozostała kwestia wsparcia finansowego najbiedniejszych krajów, przeznaczonego na redukcję emisji i dostosowanie do zmian powodowanych przez zmiany klimatu. Podjęto natomiast decyzję dotyczącą finansowania strat i szkód powodowanych przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Polska gospodarzem konferencji klimatycznej ONZ w roku 2013 Uczestnicy konferencji w Doha zostali zapoznani z ofertą Warszawy, jako potencjalnego gospodarza kolejnego szczytu klimatycznego COP 19. Polska przedstawiła oficjalnie swoją kandydaturę na szczycie w Doha w dniu 28 listopada 2012 r. Formalna decyzja w sprawie przyznania Polsce organizacji konferencji klimatycznej (COP 19) została ogłoszona dnia 7 grudnia 2012 r. Propozycję Polski, aby kolejne spotkanie konferencji stron odbyło się w Warszawie w końcu roku 2013 przyjęto jednogłośnie. Organizacja konferencji w Warszawie oznacza wzmocnienie polskiego stanowiska i daje moŝliwość moderowania globalnych negocjacji. Dla naszego kraju to takŝe ogromna promocja Polski wśród kilkunastu tysięcy uczestników konferencji z całego świata. Podczas COP19 w Warszawie rozpoczną się rozmowy, których celem będzie osiągnięcie globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które po raz pierwszy w historii obejmie wszystkie największe gospodarki świata. Jednocześnie porozumienie to zastąpi Protokół z Kioto oraz zakończy podział państw na kraje rozwinięte i rozwijające się. W Polsce omawiana będzie ponadto kwestia wsparcia finansowego dla najbiedniejszych krajów na redukcję emisji i dostosowanie do zmian powodowanych przez zmiany klimatu. Warto wspomnieć, Ŝe Polska była juŝ organizatorem konferencji klimatycznej ONZ (COP 14/CMP 4) - w roku Obrady szczytu klimatycznego odbywały się wówczas w Poznaniu. (JB) 4

5 Opracowano na podstawie: Boba J., Jurka T., Badania nad wpływem EU ETS (wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych) na stopień zanieczyszczenia atmosfery pyłami, gazami i substancjami chemicznymi, praca statutowa Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, 2011, (nieopublikowana) Karski L., System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz do ustawy, wyd. Wolters Kluwer, LEX, Warszawa, p19.html 5

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. GIS System Zielonych Inwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. GIS System Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji GIS System Zielonych Inwestycji Warszawa 2011 ystem ziel Rachunek Klimatyczny oferta dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wersja końcowa z dn. 10.05.2013

Wersja końcowa z dn. 10.05.2013 Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania.

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. Climate Change Services DNV Certification Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. DNV tworzymy wartość poprzez niezależną certyfikację. www.dnv.pl MANAGING RISK Wprowadzenie Zmiany

Bardziej szczegółowo

Światowa polityka ochrony klimatu

Światowa polityka ochrony klimatu Światowa polityka ochrony klimatu Wprowadzenie, założenia, główne akty prawne 30 października 2013 Założenia globalnej polityki ochrony klimatu Założenia globalnej polityki ochrony klimatu Potrzeba podejmowania

Bardziej szczegółowo

System Zielonych Inwestycji GIS - III konkurs: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Na przełomie marca i kwietnia ruszy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Z dziejów konferencji klimatycznych ONZ 1972 2013

Z dziejów konferencji klimatycznych ONZ 1972 2013 Z dziejów konferencji klimatycznych ONZ 1972 2013 W dniu 11 listopada 2013 zaczęły się w Warszawie obrady 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9 Tytuł: Handel emisjami w teorii i praktyce Autorzy: Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Książka przedstawia handel emisjami jako jeden z kluczowych

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonychw sprawie Zmian Klimatu COP 18, Doha, Katar Oczekiwania WWF

XVIII Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonychw sprawie Zmian Klimatu COP 18, Doha, Katar Oczekiwania WWF XVIII Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonychw sprawie Zmian Klimatu COP 18, Doha, Katar Oczekiwania WWF Najważniejszym zadaniem uczestników COP18 jest zbudowanie podstawy do sprawiedliwego,

Bardziej szczegółowo

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery CO 2 w transporcie Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery 1 Ochrona klimatu Ochrona klimatu jest od co najmniej 15 lat jednym z najwaŝniejszych globalnych zagadnień obejmujących

Bardziej szczegółowo

Ustalenia konwencji klimatycznych

Ustalenia konwencji klimatycznych Janina Kawałczewska Ustalenia konwencji klimatycznych 1. Co robi świat, aby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom klimatu? Powołanie Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w 1988r: w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Klimat w co gra świat?

Klimat w co gra świat? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki Klimat w co gra świat? Marcin Korolec Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska Od redakcji Zmienia się logika

Bardziej szczegółowo

Zmiany klimatu ATMOTERM S.A. Gdański Obszar Metropolitalny 2015. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zmiany klimatu ATMOTERM S.A. Gdański Obszar Metropolitalny 2015. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zmiany klimatu Gdański Obszar Metropolitalny 2015 Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka i rozwój konflikt racji państw wobec zmian klimatu

Polityka i rozwój konflikt racji państw wobec zmian klimatu Dr Janusz Radziejowski Wszechnica Polska Szkoła WyŜsza Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Katedra Turystyki i Ekonomii Polityka i rozwój konflikt racji państw wobec zmian klimatu Ochrona klimatu wymaga szeregu

Bardziej szczegółowo

Porozumienie dla Klimatu być albo nie być dla naszej planety Kopenhaga 2009 Postulaty Greenpeace

Porozumienie dla Klimatu być albo nie być dla naszej planety Kopenhaga 2009 Postulaty Greenpeace Wyprodukowano na papierze ekologicznym. Greenpeace Polska ul. Lirowa 13 02-387 Warszawa Polska Porozumienie dla Klimatu być albo nie być dla naszej planety Kopenhaga 2009 Postulaty Greenpeace tel. +48

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIMATU W PRAWIE UE I W PRAWIE KRAJOWYM

OCHRONA KLIMATU W PRAWIE UE I W PRAWIE KRAJOWYM OCHRONA KLIMATU W PRAWIE UE I W PRAWIE KRAJOWYM Dr hab. Anna Haładyj, Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem WPPKiA KUL ŚRODOWISKO A KLIMAT Art.. 3 pkt 39) upoś Ilekroć w ustawie jest mowa o środowisku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE POWIETRZNYCH O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE POWIETRZNYCH O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW PODSTAWOWE INFORMACJE O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW POWIETRZNYCH MATERIAŁ PRZYGOTOWANY W OPRACIU O DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/101/WE

Bardziej szczegółowo

Czym jest rozwój zrównowaŝony

Czym jest rozwój zrównowaŝony Rozwój zrównowaŝony Millenimacje Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r. www.polskapomoc.gov.pl Czym jest rozwój zrównowaŝony

Bardziej szczegółowo

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE Warszawa, 23 lutego 2010 Marzena Chodor DG Środowisko, Komisja Europejska Transport wyzwanie na najbliŝsze lata Emisje GC z transportu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu Toruń, 7 stycznia 2013 r. Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu W grudniu 2012 r. wolumen handlowanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynku spotowym był

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Konferencja pn. 11 września 2012 roku

Konferencja pn. 11 września 2012 roku Konferencja pn. 11 września 2012 roku Zadanie realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej współfinansowane ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WARSZAWSKA

DEKLARACJA WARSZAWSKA DEKLARACJA WARSZAWSKA Warunki życia na naszej planecie są zagrożone i wymagają natychmiastowych działań. Wyzwaniem dla wszystkich rządów i społeczeństwa obywatelskiego jest ochrona i zrównoważone wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Morska farma wiatrowa Bałtyk Środkowy III. Raport o oddziaływaniu na środowisko Tom I. Rozdział 2

Morska farma wiatrowa Bałtyk Środkowy III. Raport o oddziaływaniu na środowisko Tom I. Rozdział 2 Morska farma wiatrowa Bałtyk Środkowy III Raport o oddziaływaniu na środowisko Wykonawca: Grupa Doradcza SMDI Zamawiający: Polenergia Bałtyk III Sp. z o.o. Warszawa, kwiecień 2015 r. Informacje o dokumencie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Panel Ekspertów KLIMAT 1 LASY I DREWNO A ZMIANY KLIMATYCZNE: ZAGROŻENIA I SZANSE SESJA 4

Panel Ekspertów KLIMAT 1 LASY I DREWNO A ZMIANY KLIMATYCZNE: ZAGROŻENIA I SZANSE SESJA 4 Panel Ekspertów KLIMAT 1 LASY I DREWNO A ZMIANY KLIMATYCZNE: ZAGROŻENIA I SZANSE Termin: 18 czerwca 2013 SESJA 4 UDZIAŁ LASÓW W POLSCE W OCHRONIE KLIMATU: ZOBOWIĄZANIA I MOŻLIWOŚCI Mgr inż. Tomasz KOWALCZEWSKI,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922 1 z 5 2011-09-09 10:24 Warszawa: Usługi logistyczne w zakresie organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń w kraju i zagranicą, które odbędą się podczas polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 22.5.2015 2015/2112(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA Ku nowemu międzynarodowemu porozumieniu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Zakres działań dostępnych polskim przedsiębiorcom w celu dostosowania firmy do funkcjonowania w ramach niskoemisyjnej gospodarki

Zakres działań dostępnych polskim przedsiębiorcom w celu dostosowania firmy do funkcjonowania w ramach niskoemisyjnej gospodarki Zakres działań dostępnych polskim przedsiębiorcom w celu dostosowania firmy do funkcjonowania w ramach niskoemisyjnej gospodarki Izabela Kielichowska Tomasz Koryl XXV Spotkanie PDiOC Licheń Licheń, 16-18.06.2009

Bardziej szczegółowo

Konferencja naukowo-techniczna Wdzydze Kiszewskie 27-29 maja 2009r. Strona 1

Konferencja naukowo-techniczna Wdzydze Kiszewskie 27-29 maja 2009r. Strona 1 GSE FM GMES Service Element Forest Monitoring polska implementacja Anna Orlińska, GEOSYSTEMS Polska Consortium led by: Project funded by Project Part of Struktura Prezentacji Lasy w Polsce Założenia Projektu

Bardziej szczegółowo

GLOBALNE NEGOCJACJE KLIMATYCZNE: COP 19, 2013. DROGA Z RIO DO WARSZAWY.

GLOBALNE NEGOCJACJE KLIMATYCZNE: COP 19, 2013. DROGA Z RIO DO WARSZAWY. GLOBALNE NEGOCJACJE KLIMATYCZNE: COP 19, 2013. DROGA Z RIO DO WARSZAWY. Izabela Ratajczak Juszko Research Associate SEI Oxford, UK e-mail: izaratajczak@gmail.com Gdańsk, 6 listopada 2013 . Spis treści

Bardziej szczegółowo

klimat.edu.pl nie podgrzewaj atmosfery

klimat.edu.pl nie podgrzewaj atmosfery nie podgrzewaj atmosfery foto: Flash Press Media Organizator projektu: Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła Projekt dofinansowany ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Warszawa, 18 listopada 2010 Tomasz Chruszczow Ministerstwo Środowiska Dep. Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery 1 Ochrona klimatu Ochrona klimatu

Bardziej szczegółowo

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Wczoraj, Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła 2 nowe programy finansowe pn. SOWA i GAZELA. Z pewnością zainteresują one m.in. te samorządy i przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej: Protokół paryski plan przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie po 2020 r

Pytania i odpowiedzi w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej: Protokół paryski plan przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie po 2020 r Komisja Europejska - Zestawienie informacji Pytania i odpowiedzi w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej: Protokół paryski plan przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie po 2020 r Bruksela, 25 luty

Bardziej szczegółowo

Geneza, pojęcie i funkcje Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji. Genesis, concept and functions of National Green Investment Scheme

Geneza, pojęcie i funkcje Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji. Genesis, concept and functions of National Green Investment Scheme Katarzyna Kierzkowska* Geneza, pojęcie i funkcje Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji Genesis, concept and functions of National Green Investment Scheme Streszczenie w języku polskim System zielonych

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Projekt

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Projekt Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Projekt Ogłoszenie konkursu planowane jest na I kwartał 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI KOMISJI ESDZ NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

ODPOWIEDZI KOMISJI ESDZ NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.1.2014 r. COM(2014) 13 final ODPOWIEDZI KOMISJI ESDZ NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO "Finansowanie przez UE działań związanych ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komunikat XVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 6 marca 2013 r.

Komunikat XVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 6 marca 2013 r. Komunikat XVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 6 marca 2013 r. W dniu 6 marca 2013 r. w Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie)

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Klimatyczne negocjacje ONZ: Bonn, 1 12 czerwca 2009

Klimatyczne negocjacje ONZ: Bonn, 1 12 czerwca 2009 czerwiec 29 Klimatyczne negocjacje ONZ: Bonn, 1 12 czerwca 29 Niewygodna rzeczywistość Negocjacje ONZ w Bonn (1 12 czerwca 29) odbywają się w kontekście globalnego kryzysu klimatycznego. Jego skutki są

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008 Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008 1 Energia, a CO2 Zapotrzebowanie na energie na świecie wzrasta w tempie ok. 1,8%/rok; czemu towarzyszy

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN GLOBAL PLAN OF ACTION FOR ANIMAL GENETIC RESOURCES and the INTERLAKEN DECLARATION przyjęte przez Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UN FCCC) oraz Protokół z Kioto do tej Konwencji

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UN FCCC) oraz Protokół z Kioto do tej Konwencji Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UN FCCC) oraz Protokół z Kioto do tej Konwencji Ministerstwo Środowiska Warszawa, styczeń 2006 r. Przyczyny powstania Ramowej Konwencji Narodów

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia brytyjskie w zakresie efektywności energetycznej

Doświadczenia brytyjskie w zakresie efektywności energetycznej Doświadczenia brytyjskie w zakresie efektywności energetycznej POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 15 maja 2008, Tomaszowice Wyzwania i Rozwiązania Redukcja

Bardziej szczegółowo

Przyszły Globalny Cel dla Zasobów Wodnych

Przyszły Globalny Cel dla Zasobów Wodnych Przyszły Globalny Cel dla Zasobów Wodnych Krajowe Konsultacje Slide 1 Cele ogólne i działania Konsultacje wodne, będące częścią tematycznych konsultacji, mających na celu osiągniecie Celów Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

System Zielonych Inwestycji w Polsce. System Zielonych Inwestycji w Polsce

System Zielonych Inwestycji w Polsce. System Zielonych Inwestycji w Polsce System Zielonych Inwestycji w Polsce System Zielonych Inwestycji w Polsce Warszawa, 2014 I www.mos.gov.pl www.nfosigw.gov.pl Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Czym są zmiany klimatu Ziemi? Czym grożą nam zmiany klimatu? Co robi świat, aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zmianom? Co dalej z redukcją gazów cieplarnianych po 2012 roku? - Konferencja

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku CO2. Nr 7, październik 2012. Wykres 1. Dzienne ceny zamknięcia uprawnień EUA na rynku spot w październiku 2012 roku [w euro]

Raport z rynku CO2. Nr 7, październik 2012. Wykres 1. Dzienne ceny zamknięcia uprawnień EUA na rynku spot w październiku 2012 roku [w euro] Raport z rynku CO2 Nr 7, październik 2012 Analiza kształtowania się poziomu cen jednostek EUA w październiku Dzienne ceny zamknięcia uprawnień EUA na rynku spot w październiku 2012 roku poruszały się w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy stałej w Europie

Wykorzystanie biomasy stałej w Europie Wykorzystanie biomasy stałej w Europie Rafał Pudełko POLSKIE Wykorzystanie biomasy stałej w Europie PLAN PREZENTACJI: Aktualne dane statystyczne Pierwsze pomysły dot. energetycznego wykorzystania biomasy

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła

Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła 2 Dyrektywa ErP Przepisy Unii Europejskiej wprowadziły z dniem 26 września 2015 r. nowe wymagania odnośnie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

1000 słów o trudnych słowach

1000 słów o trudnych słowach Warszawa, 21 listopada 2008 1000 słów o trudnych słowach Słownik 1. CARBON LEAKAGE CARBON LEAKAGE wyciek węgla, a raczej dwutlenku węgla, a w rzeczywistości ucieczka produkcji i inwestycji poza granice

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa ochrona środowiska. Konrad Prandecki

Międzynarodowa ochrona środowiska. Konrad Prandecki Międzynarodowa ochrona środowiska Konrad Prandecki 1. Teoretyczne aspekty ochrony środowiska Tradycyjnie pojmowany rozwój cywilizacji ludzkiej jest powszechnie akceptowanym i pożądanym procesem. Powoduje

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI lipiec, 2015 Agenda 1. Wstęp 2. Ogólne informacje dotyczące gospodarki niskoemisyjnej 3. Porozumienie między burmistrzami 4. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec DZIAŁANIA LOKALNE I REGIONALNE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I OGRANICZANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH PRZYKŁADY POLSKICH DOŚWIADCZEŃ REGIONALNYCH I LOKALNYCH Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

EFEKT CIEPLARNIANY A OSŁABIENIE WARSTWY OZONOWEJ XX ROCZNICA PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ

EFEKT CIEPLARNIANY A OSŁABIENIE WARSTWY OZONOWEJ XX ROCZNICA PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ EFEKT CIEPLARNIANY A OSŁABIENIE WARSTWY OZONOWEJ XX ROCZNICA PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ Ryszard Purski Program prezentacji 1. Protokół montrealski ochrona

Bardziej szczegółowo

Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o.

Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o. Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o. Zawartość wykładu Kilka słów o Ecofys Rys historyczny Zakres

Bardziej szczegółowo

Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu

Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu Zmiany klimatu Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu Duża zmienność w przeszłości Problem z odzieleniem wpływów naturalnych i antropogenicznych Mechanizm sprzężeń zwrotnych Badania naukowe Scenariusze

Bardziej szczegółowo

Analizy i opinie. Zmiany klimatu: wyzwania dla gospodarki. Znaczenie rozwoju technologii CCS w Polsce. Program: Klimat i Energia.

Analizy i opinie. Zmiany klimatu: wyzwania dla gospodarki. Znaczenie rozwoju technologii CCS w Polsce. Program: Klimat i Energia. Program: Klimat i Energia Analizy i opinie w cyklu: Zmiany klimatu: wyzwania dla gospodarki Nr 2(październik)/2009 Znaczenie rozwoju technologii CCS w Polsce Anna Serzysko Postępujące zmiany klimatyczne

Bardziej szczegółowo

e-mail: leszek.karski@ieib.edu.pl Urodzenie: 03. 04. 1977 r.

e-mail: leszek.karski@ieib.edu.pl Urodzenie: 03. 04. 1977 r. LESZEK KARSKI e-mail: leszek.karski@ieib.edu.pl Urodzenie: 03. 04. 1977 r. Pełnione funkcje: prodziekan ds. kierunku ochrona środowiska na WFCh UKSW (2008-2012), ekspert koordynujący w Zespole Konwencji

Bardziej szczegółowo

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Współorganizator Warszawa, 28 maja 2012 Polityka klimatyczna a zrównoważony transport w miastach Andrzej Rajkiewicz, Edmund Wach Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Podstawy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE MECHANIZMY FINANSOWANIA. KONFERENCJA POLSKIE MIASTA I GMINY DLA KLIMATU 17 18 czerwca 2010 r.

DODATKOWE MECHANIZMY FINANSOWANIA. KONFERENCJA POLSKIE MIASTA I GMINY DLA KLIMATU 17 18 czerwca 2010 r. DODATKOWE MECHANIZMY FINANSOWANIA WYNIKAJĄCE Z PROTOKOŁU Z KIOTO KONFERENCJA POLSKIE MIASTA I GMINY DLA KLIMATU 17 18 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Z KIOTO protokół stworzył możliwość wywiązywania się z podjętych

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 Toruń, 7 marca 2013 r. Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 W związku z nadziejami rynku na skuteczność lutowych rozmów Komisji ds. Środowiska na temat interwencji

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2016-2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2016-2020 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2016-2020 2015 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM...4 I.1. Podstawy formalno-prawne opracowania... 4 I.2. Struktura

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Nr 19 2009 r. TEMAT WYDANIA KONFERENCJA KLIMATYCZNA COP 15 ISSN 1426-9546

ZMIANY KLIMATU. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Nr 19 2009 r. TEMAT WYDANIA KONFERENCJA KLIMATYCZNA COP 15 ISSN 1426-9546 ZMIANY KLIMATU B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Nr 19 2009 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA ISSN 1426-9546 S p i s t r e ś c i POLITYKA Przemówienie Ministra Macieja Nowickiego prezydenta COP14 na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/159/2016 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wodzierady

UCHWAŁA NR XIV/159/2016 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wodzierady UCHWAŁA NR XIV/159/2016 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wodzierady Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja uczestników konferencji obywatelskiej na temat technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS)

Rekomendacja uczestników konferencji obywatelskiej na temat technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS) Rekomendacja uczestników konferencji obywatelskiej na temat technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS) Spis treści 1. Generalne informacje o CCS... 3 2. CCS w wymiarze krajowym....4 3. CCS w wymiarze

Bardziej szczegółowo

Szczyt klimatyczny ONZ w Kopenhadze, 7-18 grudnia

Szczyt klimatyczny ONZ w Kopenhadze, 7-18 grudnia Szczyt klimatyczny ONZ w Kopenhadze, 7-18 grudnia Niewygodna rzeczywistość Szczyt klimatyczny ONZ w Kopenhadze (7-18 listopada 2009) ma być odpowiedzią na kryzys klimatyczny, którego skutki są coraz boleśniej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1

U S T A W A. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1 Projekt U S T A W A z dnia o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Ustawa określa: Art. 1 1 ) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) 1 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE... 3 I. WSTĘP... 5 I.1 PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA... 5 I.2 PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Connecting and Accelerating

Connecting and Accelerating Możliwości finansowania projektów ze źródeł międzynarodowych w 2012 Regionalny system gospodarki odpadami w Polsce. Wrocław, 19 marca 2012 Connecting and Accelerating 3/7/2012 1 OBSZARY WSPARCIA Obszar

Bardziej szczegółowo

Ile za konsensus? Polskie zaangaŝowanie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Ile za konsensus? Polskie zaangaŝowanie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym BIULETYN OPINIE Nr 5/2009 Ile za konsensus? Polskie zaangaŝowanie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym Małgorzata Jastrzębska Warszawa, marzec 2009 Dynamiczne, negatywne zmiany klimatu konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Ochrona klimatu czy gra interesów? Drugi pakiet klimatyczno-energetyczny UE

Ochrona klimatu czy gra interesów? Drugi pakiet klimatyczno-energetyczny UE Ochrona klimatu czy gra interesów? Drugi pakiet klimatyczno-energetyczny UE Paweł Turowski W tym roku Unia Europejska planuje przyjęcie nowych celów dotyczących ochrony klimatu nazywanych drugim pakietem

Bardziej szczegółowo

Nowe moŝliwości dla gmin Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy

Nowe moŝliwości dla gmin Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy Nowe moŝliwości dla gmin Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy Sławomir Pasierb s.pasierb@fewe.pl Seminarium Poprawa efektywności wykorzystania energii wzorcowa rola samorządu terytorialnego 15-16 maj

Bardziej szczegółowo

NIE PODGRZEWAJ ATMOSFERY. raport z ewaluacji projektu

NIE PODGRZEWAJ ATMOSFERY. raport z ewaluacji projektu NIE PODGRZEWAJ ATMOSFERY raport z ewaluacji Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła grudzień 2009 1 INFORMACJE O BADANIU TEMAT: ORGANIZATOR: Nie podgrzewaj atmosfery raport z ewaluacji Ośrodek Działań Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka

Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka IOŚ PIB Raport U Thanta potoczna nazwa dokumentu Rady Ekonomiczno-Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych pt. The problems of human environment

Bardziej szczegółowo

O projekcie Sustainable Energy Promotion in Poland

O projekcie Sustainable Energy Promotion in Poland O projekcie Sustainable Energy Promotion in Poland Okręg Górnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego wspólnie z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach realizował projekt Sustainable

Bardziej szczegółowo

Cieplarniane ABC handel emisjami dla każdego

Cieplarniane ABC handel emisjami dla każdego Cieplarniane ABC handel emisjami dla każdego Autorka: Marta Towpik ( Nowy Przemysł kwiecień 2006) Temat uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, od lat był przedmiotem dyskusji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 11

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania instrumentami finansowymi ochrony środowiska w energetyce

Strategia zarządzania instrumentami finansowymi ochrony środowiska w energetyce Strategia zarządzania instrumentami finansowymi ochrony środowiska w energetyce Kliknij, Maciej aby Wiśniewski edytować styl wzorca podtytułu Consus S.A. ul. Dominikańska 9 87-100 Toruń www.consus.eu Polityka

Bardziej szczegółowo

NOWA MISJA- NISKA EMISJA

NOWA MISJA- NISKA EMISJA NOWA MISJA- NISKA EMISJA Gospodarka niskoemisyjna. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Sylwia Brzezicka-Tesarczyk Szkolenie regionalne Czym jest i jakie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA 15 stycznia 2013

KONFERENCJA 15 stycznia 2013 KONFERENCJA 15 stycznia 2013 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli zawodowych szkół rolniczych

Bardziej szczegółowo

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski Energetyka węglowa a zdrowie World Health Organization - WHO Światowa Organizacja Zdrowia jest wyspecjalizowaną agendą ONZ powołaną do rozwiązywania problemów międzynarodowych w zakresie zdrowia publicznego.

Bardziej szczegółowo

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ErP. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła. Ciepło, które polubisz

Dyrektywa ErP. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła. Ciepło, które polubisz Dyrektywa ErP Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła Ciepło, które polubisz Przepisy Unii Europejskiej wprowadzają z dniem 26 września 2015 r. nowe wymagania odnośnie efektywności

Bardziej szczegółowo

ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa tel. 022 851 04 02, -03, -04 fax 022 851 04 00 e-mail: ine@ine-isd.org.pl http://www.ine-isd.org.

ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa tel. 022 851 04 02, -03, -04 fax 022 851 04 00 e-mail: ine@ine-isd.org.pl http://www.ine-isd.org. okladkaineklimat.qxd 2008-01-24 19:40 Page 1 WA NE STRONY INTERNETOWE Strona Sekretariatu Konwencji Klimatycznej http://unfccc.int Miêdzyrz¹dowy Zespó³ ds. Zmian Klimatu www.ipcc.ch Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

GIS nadzieją zielonych inwestycji w Polsce

GIS nadzieją zielonych inwestycji w Polsce GIS nadzieją zielonych inwestycji w Polsce Autor: Yoshiho Umeda ( Wokół Energetyki październik 2005) Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) zobowiązuje sygnatariuszy do

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo