KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2015"

Transkrypt

1 KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2015 Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat Raport wykonany na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Warszawa, październik Warszawa, ul. Krucza 5/11d NIP REGON Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami The National Centre for Emissions Management Warszawa, ul. Chmielna 132/134 (22) (22)

2 Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2015 Inwentaryzacja gazów cieplarnianych dla lat Raport wykonany na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Raport wykonany przez: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym Warszawa październik 2015 Zespół autorski: Anna Olecka Katarzyna Bebkiewicz Bogusław Dębski Monika Kanafa Iwona Kargulewicz Janusz Rutkowski Jacek Skośkiewicz Damian Zasina Magdalena Zimakowska - Laskowska Marcin Żaczek Działalność KOBiZE jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 STRESZCZENIE S.1. Informacje wstępne nt. inwentaryzacji gazów cieplarnianych oraz zmian klimatu Rzeczpospolita Polska, ratyfikując Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238), zwaną dalej konwencją klimatyczną" oraz w 2002 r. Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684), zwany dalej "Protokołem z Kioto", włączyła się w międzynarodowe działania mające na celu zapobieganie zmianom klimatu. Jednym z głównych zobowiązań wynikających z ratyfikacji Protokołu z Kioto przez Polskę jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 6% w latach w stosunku do roku bazowego oraz o 20% w latach wspólnie z Unią Europejską. Zgodnie z zapisami artykułu 4.6 konwencji UNFCCC oraz decyzji 9/CP.2 Polska stosuje rok 1988 jako bazowy do szacowania i raportowania inwentaryzacji gazów cieplarnianych. Dla następujących grup gazów: HFCs, PFCs oraz sześciofluorku siarki (SF 6 ) przyjęto rok 1995 jako bazowy, natomiast dla trójfluorku azotu (NF 3 ) Polska przyjmuje rok 2000 jako bazowy. Niniejszy raport prezentujący wyniki krajowej inwentaryzacji gazów cieplarnianych w roku 2013, wraz z trendem od 1988 r., wykonano zgodnie z wytycznymi UNFCCC do raportowania rocznych inwentaryzacji przez kraje wymienione w załączniku I do konwencji, zawartymi w decyzji 24/CP.19. Krajowa inwentaryzacja obejmuje następujące gazy i grupy gazów cieplarnianych: dwutlenek węgla (CO 2 ), metan (CH 4 ), podtlenek azotu (N 2 O), grupę gazów HFC (fluorowęglowodory), grupę gazów PFC (perfluorowęglowodory) sześciofluorek siarki (SF 6 ),trójfluorek azotu (NF 3 ), które są raportowane w pięciu kategoriach: 1. Energia, 2. Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów, 3. Rolnictwo, 4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF) oraz 5. Odpady. Ponadto w raporcie przedstawiono także informacje o emisji dwutlenku siarki (SO 2 ) oraz następujących prekursorów gazów cieplarnianych: tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NO X ), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO). Do obliczania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych zastosowano metodykę zalecaną w decyzji 24/CP.19,opublikowaną przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) w 2006 r., a mianowicie: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IPCC, w celu uzyskania dokładniejszych danych o emisji zastosowano, tam gdzie to było możliwe, krajową metodykę szacowania emisji. Jednocześnie niniejszy raport został sporządzony celem wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję 280/2004/WE oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 749/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie struktury, formatu, procesu przekazywania i przeglądu informacji zgłaszanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013. Jednostką odpowiedzialną za opracowywanie krajowej inwentaryzacji gazów cieplarnianych na potrzeby Unii Europejskiej oraz konwencji klimatycznej, zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz z późn. zm.), jest Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym, nadzorowany przez Ministra Środowiska. 1

4 S.2. Przegląd trendów emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych W tabeli S.1 przedstawiono emisję gazów cieplarnianych wyrażoną w ekwiwalencie CO 2 dla roku bazowego (patrz rozdz. S.1) oraz I tak w 2013 r. całkowita krajowa emisja GC wyniosła 394,89 milionów ton ekw. CO 2, wyłączając emisję i pochłanianie gazów cieplarnianych z kategorii 4. (Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo LULUCF). W porównaniu do roku bazowego, wielkość emisji za rok 2013 zmniejszyła się o 32.0%. Tabela S.1. Krajowa emisja gazów cieplarnianych w roku bazowym i w 2013 r. Zanieczyszczenie Rok bazowy 2013 Emisja w ekw. CO 2 [kt] Emisja w ekw. CO 2 [kt] (2013- bazowy)/bazowy [%] CO 2 - netto z kategorią , ,89-38,01 CO 2 - bez kategorii , ,21-31,97 CH 4 - netto z kategorią , ,12-45,49 CH 4 - bez kategorii , ,14-45,51 N 2 O - netto z kategorią , ,95-29,86 N 2 O - bez kategorii , ,61-29,85 HFCs NA,NO 9 606,78 NA,NO PFCs 147,26 14,64-90,06 Miks HFC i PFC NA NA NA SF 6 NA,NO 39,15 NA,NO NF 3 NA NA,NO NA,NO Suma - netto z kategorią , ,53-36,92 Suma - bez kategorii , ,52-32,02 Dominującą rolę w emisji krajowej odgrywa dwutlenek węgla (81,8%), udział metanu i podtlenku azotu jest znacznie mniejszy i wynosi odpowiednio: 10,7% i 5,1%. Wszystkie gazy przemysłowe mają niewielki udział w krajowej emisji GC (łącznie ok. 2,4%). Udziały poszczególnych gazów, bez uwzględnienia emisji i pochłaniania z kategorii 4, zilustrowano na rysunku S.1. CH 4 10,66% N 2 O 5,12% HFC 2,43% CO 2 81,77% PFC 0,004% SF 6 0,01% Rys. S.1. Udziały poszczególnych GC w całkowitej emisji krajowej w 2013 (bez kategorii 4) 2

5 [Mt ekw. CO2] KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2015 Wieloletni przebieg zmian zagregowanej emisji gazów cieplarnianych powiela trend emisji dwutlenku węgla, dominującego gazu cieplarnianego emitowanego w Polsce. Widoczny jest drastyczny spadek emisji gazów cieplarnianych pomiędzy 1988 i 1990 rokiem spowodowany znaczącymi zmianami w polskiej gospodarce, szczególnie w przemyśle ciężkim. Sytuacja ta była wynikiem rozpoczętej transformacji politycznej i przechodzenia od gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej. Spadek emisji trwał do 1994 r., po czym emisje zaczęły rosnąć osiągając lokalne maksimum w 1996 r., co było skutkiem rozwoju przemysłu ciężkiego oraz innych sektorów, jak również dynamicznym wzrostem gospodarczym. Kolejne lata charakteryzował powolny spadek emisji aż do 2002 r., któremu towarzyszyły programy i działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii, po czym nastąpił lekki wzrost emisji, trwający do 2007 r., stymulowany ożywionym rozwojem gospodarczym. Od 2008 r. zanotowano stabilizację w emisji, poza wyraźnym jej spadkiem w 2009 r. spowodowanym światowym spowolnieniem gospodarczym (rys. S.2, tab. S.2). Od roku 2010 emisja gazów cieplarnianych w Polsce stopniowo maleje. Od 2005 r. Polska bierze udział w unijnym systemie handlu pozwoleniami na emisję, stanowiącym jeden z mechanizmów elastyczności Protokołu z Kioto wspomagających działania na rzecz ograniczenia emisji. I tak udział emisji z instalacji biorących udział w systemie EU ETS w całkowitej emisji krajowej w Polsce w okresie wyniósł średnio ok. 50% (od 49% w latach do 52% w 2013 r.), przy czym należy zwrócić uwagę, że od 2013 r. zakres EU ETS rozszerzył się o nowe przemysły (np. produkcja kwasu azotowego) i gazy cieplarniane (podtlenek azotu) (rys. S.2) non-ets EU ETS Rys. S.2. Emisje gazów cieplarnianych bez kategorii 4 w okresie [Mt ekw. CO 2 ] 3

6 Tabela S.2. Krajowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w latach według gazów [kt ekw. CO 2 ] Zanieczyszczenie CO 2 - netto z kategorią , , , , , , , , , , , , ,87 CO 2 - bez kategorii , , , , , , , , , , , , ,57 CH 4 - netto z kategorią , , , , , , , , , , , , ,39 CH 4 - bez kategorii , , , , , , , , , , , , ,84 N 2O - netto z kategorią , , , , , , , , , , , , ,48 N 2O - bez kategorii , , , , , , , , , , , , ,75 HFCs NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 97,34 228,41 373,93 462,23 673, ,19 PFCs 147,26 147,51 141,87 141,31 134,63 144,86 152,78 171,97 161,07 173,36 174,86 168,71 176,68 Mix HFC i PFC NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SF 6 NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 13,27 29,12 23,80 22,91 23,94 23,50 23,07 NF 3 NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO Suma - netto z kategorią , , , , , , , , , , , , ,67 Suma - bez kategorii , , , , , , , , , , , , ,10 Tabela S.2. (cd.) Krajowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w latach wg gazów [kt ekw. CO 2 ] Zanieczyszczenie CO 2 - netto z kategorią , , , , , , , , , , , , ,89 CO 2 - bez kategorii , , , , , , , , , , , , ,21 CH 4 - netto z kategorią , , , , , , , , , , , , ,12 CH 4 - bez kategorii , , , , , , , , , , , , ,14 N 2O - netto z kategorią , , , , , , , , , , , , ,95 N 2O - bez kategorii , , , , , , , , , , , , ,61 HFCs 2 323, , , , , , , , , , , , ,78 PFCs 197,34 207,33 201,08 205,07 187,41 193,58 184,63 163,12 17,97 17,07 16,22 15,41 14,64 Mix HFC i PFC NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SF 6 22,86 23,29 20,72 22,36 26,80 33,20 31,16 32,87 37,60 35,37 39,02 40,13 39,15 NF 3 NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO Suma - netto z kategorią , , , , , , , , , , , , ,53 Suma - bez kategorii , , , , , , , , , , , , ,52 4

7 [Mt ekw. CO 2 ] KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2015 S.3. Emisja i pochłanianie gazów cieplarnianych według źródeł W tabeli S.3 przedstawiono emisje gazów cieplarnianych wyrażone w ekwiwalencie CO 2 dla roku bazowego i 2013 oraz zmiany emisji w okresie w podziale na główne kategorie źródeł. We wszystkich kategoriach źródeł zanotowano spadek emisji w stosunku do roku bazowego, natomiast w sektorze 4 widoczny jest wzrost pochłaniania węgla. Największy spadek w emisji GC zanotowano w kategorii 3.Rolnictwo (o ok. 38%), co było spowodowane znaczącymi zmianami strukturalnymi i ekonomicznymi po 1989 r. w tym sektorze, w tym zmniejszeniem produkcji zwierzęcej i roślinnej (np. nastąpił spadek pogłowia bydła w latach z ponad 10 mln szt. do 5,7 mln czy owiec z 4,4 mln szt. do 223 tys.). Drugą z kolei kategorią o największej redukcji emisji jest 1.Energia (o 32%), co było spowodowane zarówno procesem transformacji przemysłu ciężkiego w Polsce, spadkiem wykorzystania i wydobycia węgla, jak również wdrażanymi działaniami na rzecz efektywniejszego wykorzystania energii. Tabela S.3. Krajowa emisja gazów cieplarnianych wg kategorii w roku bazowym i 2013 Suma [kt ekw. CO 2 ] (2013- bazowy)/bazowy Rok bazowy 2013 [%] Total (z sektorem 4) , ,53-36,92 Total (bez sektora 4) , ,52-32,02 1. Energia , ,71-33,09 2. Procesy przemysłowe i użytkowanie , ,96-11,56 3. Rolnictwo , ,41-37,86 4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania , ,99 160,26 5. Odpady , ,45-25, Odpady 3. Rolnictwo 2. Procesy przemysłowe 1. Energia Rys. S.3. Zagregowane emisje gazów cieplarnianych (bez kategorii 4) w okresie wg kategorii źródeł 5

8 Tabela S.4. Krajowa inwentaryzacja gazów cieplarnianych w latach według kategorii źródeł [kt ekw. CO 2 ] Sektor Energia , , , , , , , , , , , , ,24 2. Procesy przemysłowe , , , , , , , , , , , , ,57 3. Rolnictwo , , , , , , , , , , , , ,23 4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo , , , , , , , , , , , , ,43 5. Odpady , , , , , , , , , , , , ,06 6. Inne NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Suma - netto z kategorią , , , , , , , , , , , , ,67 Suma - bez kategorii , , , , , , , , , , , , ,10 Tabela S.4. (cd.) Krajowa inwentaryzacja gazów cieplarnianych w latach wg kategorii źródeł [kt ekw. CO 2 ] Sektor Energia , , , , , , , , , , , , ,71 2. Procesy przemysłowe , , , , , , , , , , , , ,96 3. Rolnictwo , , , , , , , , , , , , ,41 4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo , , , , , , , , , , , , ,99 5. Odpady , , , , , , , , , , , , ,45 6. Inne NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Suma - netto z kategorią , , , , , , , , , , , , ,53 Suma - bez kategorii , , , , , , , , , , , , ,52 6

9 Emisja dwutlenku węgla Emisję CO 2 (bez kategorii 4) w roku 2013 oszacowano na ok. 322,90 milionów ton. Jest to o 32,0% mniej w porównaniu do emisji w roku bazowym (1988). Emisja CO 2 (bez kategorii 4) stanowiła 81,8% całkowitej emisji GC w Polsce w roku Głównym źródłem emisji CO 2 jest podkategoria Spalanie Paliw (1.A). Udział tej podkategorii stanowił 92,4% w całkowitej emisji CO 2 w roku Udziały głównych podkategorii kategorii 1.A były następujące: Przemysły energetyczne 52,4%, Przemysł wytwórczy i budownictwo 9,2%, Transport 13,4% oraz Inne Sektory 17,3%. Dla Procesów przemysłowych udział w całkowitej emisji CO 2 w roku 2013 wyniósł 6,0%. W tej kategorii głównym źródłem emisji są Produkty mineralne (szczególnie Produkcja cementu). Pochłanianie CO 2 w kategorii 4 w roku 2013 oszacowano na ok. 37,6 milionów ton. Oznacza to, że ok. 11,7% całkowitej emisji CO 2 jest pochłaniane przez lasy. Emisja metanu Emisja metanu (bez kategorii 4) w roku 2013 wyniosła 1 683,89 kt tj. 42,10 milionów ton ekwiwalentu CO 2. Emisja w roku 2013 w porównaniu do roku bazowego była mniejsza o 45,5%. Udział metanu w całkowitej krajowej emisji GC w roku 2013 wyniósł 10,7%. Trzy z głównych źródeł emisji metanu występują w kategoriach: Emisja lotna z paliw, Rolnictwo oraz Odpady. Ich udziały w krajowej emisji metanu w roku 2013 wynoszą odpowiednio 35,4%, 32,3% i 22,7%. Na emisję z pierwszej z wymienionych kategorii składa się emisja z kopalń podziemnych (ok. 29,6% całkowitej emisji CH 4 ) oraz emisja z systemu ropy naftowej i gazowniczego (łącznie ok. 5,8% emisji). Emisja z kategorii Fermentacja jelitowa (4.A) była dominującym źródłem emisji w kategorii Rolnictwa z udziałem ok. 27,8% w emisji metanu w roku Emisja ze Składowisk odpadów stanowiła ok. 20,3% krajowej emisji metanu, natomiast emisja z Gospodarki ściekami wyniosła 2,1% emisji krajowej. Emisja podtlenku azotu Emisja podtlenku azotu (bez kategorii 4) w roku 2013 wyniosła 67,90 kt tj. ok. 20,23 milionów ton ekwiwalentu CO 2. Emisja N 2 O była o 29,8% mniejsza niż w roku bazowym. Udział emisji N 2 O stanowił 5,1% całkowitej emisji GC w roku Główne źródła emisji podtlenku azotu i ich udziały w całkowitej emisji N 2 O w roku 2013 są następujące: Gleby rolne 67,3%, Odchody zwierzęce 9,9%, Przemysł chemiczny 5,5% oraz Spalanie paliw 12,2%. Emisja gazów fluorowanych Emisja fluorowanych gazów przemysłowych (HFCs, PFCs i SF 6 ) w roku 2013 wyniosła łącznie 9 660,57 kt ekwiwalentu CO 2, co stanowi ok. 2,4% całkowitej emisji GC w roku Emisja gazów przemysłowych była o 6460,3% większa w stosunku do roku bazowego (1995). Tak znaczący wzrost emisji w tej grupie gazów spowodowany jest wzrostem emisji związanym z użytkowaniem urządzeń chłodzących i klimatyzacyjnych. Udziały emisji HFCs, PFCs i SF 6 w całkowitej emisji w roku 2013 wynoszą odpowiednio: 2,43%, 0,004% i 0,010%. Emisji NF 3 nie odnotowano. 7

10 S.4. Trendy emisji prekursorów gazów cieplarnianych (CO, NO x, NMLZO) oraz SO 2 Emisja dwutlenku siarki oraz prekursorów gazów cieplarnianych zmniejszyła się znacząco od roku W przypadku SO 2, którego emisja wyniosła 846,8 kt w 2013 r., zanotowano spadek emisji ponad 70% w okresie , co było spowodowane przede wszystkim załamaniem się przemysłu ciężkiego w końcu lat 1980 i na początku lat W końcu lat 1990, do zmniejszenia emisji tego gazu przyczynił się spadek udziału węgla (kamiennego i brunatnego) w paliwach stosowanych do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Ponadto wpływ na zmniejszenie emisji SO 2 miało wprowadzanie instalacji odsiarczania spalin. Emisja NO X wyniosła 798,2 kt w 2013 r. i zmniejszyła się o ok. 36% od 1990 r. Przyczyny redukcji emisji NO X są podobne jak w przypadku SO 2 załamanie się przemysłu ciężkiego na przełomie lat i 1990 oraz zmniejszenie udziału węgla w spalanych paliwach w latach Ograniczone tempo redukcji NO X wynika ze zwiększonej aktywności niektórych sektorów gospodarki, w tym transportu, oraz konsekwencji technologicznych redukcji emisji pozostałych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, a w szczególności CO 2, SO 2, niespalonych węglowodorów i pyłów. Podobnie emisja CO w 2013 r. wyniosła 2876,4 kt i spadła w latach o ponad 60% z tych samych przyczyn, jakie opisano wcześniej dla SO 2 i NO x. Natomiast emisja NMLZO, wynosząca w 2013 r. ok. 635,8 kt, zmniejszyła się o ok. 24% od 1990 r. 8

KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2014

KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2014 KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2014 Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2012 Raport wykonany na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2016

KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2016 I N S T Y T U T O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A P A Ń S T W O W Y I N S T Y T U T B A D A W C Z Y INSTI TU TE OF ENVIRONMENTAL P RO TECTION NATIONAL RESEARC H INSTITUTE K R A J O W Y O Ś R O D E K B

Bardziej szczegółowo

Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1

Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1 2016 Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1 Elżbieta Niemierka Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 2016-01-07 1. SPIS TREŚCI 2. Gaz cieplarniany - definicja...

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

1 Zmiany emisji gazów cieplarnianych w Polsce w latach na tle zmian emisji w krajach UE

1 Zmiany emisji gazów cieplarnianych w Polsce w latach na tle zmian emisji w krajach UE 1 Zmiany emisji gazów cieplarnianych w Polsce w latach 1990-2005 na tle zmian emisji w krajach UE Skali emisji gazów cieplarnianych i zmian, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat w mieście Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Główne dokumenty strategiczne w zakresie redukcji emisji z sektora transportu

Bardziej szczegółowo

Krajowy bilans emisji SO2, NO X, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata w układzie klasyfikacji SNAP

Krajowy bilans emisji SO2, NO X, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata w układzie klasyfikacji SNAP I N S T Y T U T O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A P A Ń S T W O W Y I N S T Y T U T B A D A W C Z Y INSTI TU TE OF ENVIRONMENTAL P RO TECTION NATIONAL RESEARC H INSTITUTE K R A J O W Y O Ś R O D E K B

Bardziej szczegółowo

Bilans emisji krajowej zanieczyszczeń powietrza na potrzeby Konwencji LRTAP

Bilans emisji krajowej zanieczyszczeń powietrza na potrzeby Konwencji LRTAP Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Bilans emisji krajowej zanieczyszczeń powietrza na potrzeby Konwencji LRTAP Bogusław Dębski Seminarium Konwencja LRTAP i kierunki dalszego jej rozwoju

Bardziej szczegółowo

Co najbardziej przyczyniło się do ich zmniejszenia?

Co najbardziej przyczyniło się do ich zmniejszenia? EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH: Co najbardziej przyczyniło się do ich zmniejszenia? Zmiana klimatu Zaprzestanie stosowania gazów typu CFC (chlorofluorometanów)! Bardzo istotną rolę odegrały w tym gazy typu

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Ograniczanie rozproszonej emisji CO w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektor rolny

Uwarunkowania skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektor rolny Uwarunkowania skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektor rolny J.Lech Jugowar ITP Falenty Jacek Walczak IZ PIB Kraków Wprowadzenie Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Handel emisjami w teorii i praktyce / Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko. Warszawa, Spis treści. Wprowadzenie 9

Handel emisjami w teorii i praktyce / Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko. Warszawa, Spis treści. Wprowadzenie 9 Handel emisjami w teorii i praktyce / Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 9 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne funkcjonowania handlu emisjami 13 1.1. Teoria

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA POLSKI DOTYCZĄCE OCHRONY KLIMATU. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

ZOBOWIĄZANIA POLSKI DOTYCZĄCE OCHRONY KLIMATU. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ZOBOWIĄZANIA POLSKI DOTYCZĄCE OCHRONY KLIMATU Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki UE a Protokół z Kioto 1992 Podpisanie Konwencji ONZ ds. zmian klimatu 1997 Protokół do Konwencji podpisany na COP IV w Kioto

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 225 15594 Poz. 1472 1472 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. Środy z Böllem Warszawa, 27 maja 2015 r.

TRANSPORT. Środy z Böllem Warszawa, 27 maja 2015 r. TRANSPORT Środy z Böllem Warszawa, 27 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Transport tło prawne 2. Cele dla Polski w non-ets 3. Transport w non-ets 4. Emisje w transporcie 5. Transport a EU ETS Transport tło

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) TEMAT 2 Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) Treść prezentacji 1. Wprowadzenie: znaczenie BEI 2. Podstawowe zasady inwentaryzacji 3. Sektory, które należy uwzględnić w BEI 4. Jak wyliczyć wielkość emisji?

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9 Tytuł: Handel emisjami w teorii i praktyce Autorzy: Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Książka przedstawia handel emisjami jako jeden z kluczowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja grupy A ZAPRASZAMY

Prezentacja grupy A ZAPRASZAMY Prezentacja grupy A Pojecie kluczowe: Globalne i lokalne problemy środowiska. Temat: Jaki wpływ mają nasze działania na globalne ocieplenie? Problem badawczy: Jaki wpływ ma zużycie wody na globalne ocieplenie?

Bardziej szczegółowo

Globalne ocieplenie, mechanizm, symptomy w Polsce i na świecie

Globalne ocieplenie, mechanizm, symptomy w Polsce i na świecie Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Globalne ocieplenie, mechanizm, symptomy w Polsce i na świecie Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok luty 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania.

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. Climate Change Services DNV Certification Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. DNV tworzymy wartość poprzez niezależną certyfikację. www.dnv.pl MANAGING RISK Wprowadzenie Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zmiany proponowane przez Komisję Europejską w systemie EU ETS oraz ich konsekwencje dla Polski. Warszawa,

Zmiany proponowane przez Komisję Europejską w systemie EU ETS oraz ich konsekwencje dla Polski. Warszawa, Zmiany proponowane przez Komisję Europejską w systemie EU ETS oraz ich konsekwencje dla Polski Warszawa, 2008.12.09 Modyfikacja systemu EU ETS proponowana w projekcje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Emisje z sektora rolniczego problem, którego nie unikniemy

Emisje z sektora rolniczego problem, którego nie unikniemy Emisje z sektora rolniczego problem, którego nie unikniemy J.Lech Jugowar Wojciech Rzeźnik Paulina Mielcarek OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA UPOWSZECHNIENIOWO-WDROŻENIOWA INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Jako stoimy energetycznie? Leżymy...

Jako stoimy energetycznie? Leżymy... Jako stoimy energetycznie? Leżymy... Autor: Szymon Kuczyński - Instytut Technologii Elektronowej, Kraków ( Energia Gigawat - marzec 2010) Energia elektryczna produkowana w Polsce oparta jest niemal wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Patrycja Płonka Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU ZA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ UWAŻANE SĄ: -przemysł -transport -rolnictwo -gospodarka komunalna Zanieczyszczenie gleb Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność

Bardziej szczegółowo

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku UZASADNIENIE Wniosek dotyczy przyjęcia, na mocy art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2013R0525 PL 17.07.2014 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34 /2017 w sprawie zasad ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa przepisach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

Lokalną Grupę Działania. Debata realizowana w ramach projektu. wdrażanego przez

Lokalną Grupę Działania. Debata realizowana w ramach projektu. wdrażanego przez Odchylenie od normy (1961-1990; o C) 2016-09-12 Debata realizowana w ramach projektu wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania a finansowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ze środków

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

WAŻNE DLA: Wszystkie gałęzie przemysłu, transport oraz sektor bytowo-komunalny.

WAŻNE DLA: Wszystkie gałęzie przemysłu, transport oraz sektor bytowo-komunalny. Projekt dyrektywy w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE (zmiana tzw. Dyrektywy NEC) COM(2013) 920 final WAŻNE DLA: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Światowa polityka klimatyczna

Światowa polityka klimatyczna Światowa polityka klimatyczna (emisja tlenku azotu w zależności od regionu) Wykonali : Magdalena Kulczyk oraz Piotr Wrzeszcz Efekt cieplarniany jako dobro publiczne Zasadaniewykluczalności -jeśli dobro

Bardziej szczegółowo

EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH W POLSKIM ROLNICTWIE POZIOM I ŹRÓDŁA POCHODZENIA GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN POLISH AGRICULTURE THE LEVEL AND SOURCES

EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH W POLSKIM ROLNICTWIE POZIOM I ŹRÓDŁA POCHODZENIA GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN POLISH AGRICULTURE THE LEVEL AND SOURCES Emisja STOWARZYSZENIE gazów cieplarnianych EKONOMISTÓW w polskim rolnictwie ROLNICTWA poziom I AGROBIZNESU i źródła pochodzenia Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 3 71 Piotr Gołasa Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania aktualizacja

Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania aktualizacja Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania 2014-2020 aktualizacja 1 Główne cele i zadania funduszy UE w sektorze energetyki

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski Energetyka węglowa a zdrowie World Health Organization - WHO Światowa Organizacja Zdrowia jest wyspecjalizowaną agendą ONZ powołaną do rozwiązywania problemów międzynarodowych w zakresie zdrowia publicznego.

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

OCENA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 42, T. 2 DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-02 Elżbieta Broniewicz* Politechnika Białostocka OCENA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR

Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR Eugeniusz Głowacki G Warszawa 16 maj 2011 r. Definicja rejestru PRTR PRTR jest rejestrem zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza, wód

Bardziej szczegółowo

Program czy może dać czas na efektywny rozwój polskiej energetyki. Forum Innowacyjnego Węgla

Program czy może dać czas na efektywny rozwój polskiej energetyki. Forum Innowacyjnego Węgla Program 200+ - czy może dać czas na efektywny rozwój polskiej energetyki Aktualne megatrendy w gospodarkach i społeczeństwach zmiana społeczeństw przemysłowych w społeczeństwa informatyczne rozszerzanie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 3 kwietnia 2013 r. (OR. en) 2011/0372 (COD) PE-CONS 1/13 ENV 7 ENER 3 TRANS 3 IND 2 ONU 2 AGRIFORET 2 ECOFIN 2 CODEC 8 OC 4 AKTY USTAWODAWCZE I INNE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3381 Warszawa, 14 października 2004 r.

Druk nr 3381 Warszawa, 14 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-164-04 Druk nr 3381 Warszawa, 14 października 2004 r. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Emisja rtęci do powietrza, wód i gleby w Polsce

Emisja rtęci do powietrza, wód i gleby w Polsce Damian Panasiuk, Anna Głodek Norwegian Institute for Air Research POLSKA Norweski Instytut Badań Powietrza Oddział Polski www.nilupolska.eu Emisja rtęci do powietrza, wód i gleby w Polsce 15 th ICHMET

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 161/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2006 DYREKTYWA 2006/40/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych o emisjach i zużyciu energii problemy i rozwiązania

Gromadzenie danych o emisjach i zużyciu energii problemy i rozwiązania Gromadzenie danych o emisjach i zużyciu energii problemy i rozwiązania zania Katarzyna Juras, Tomasz Pawelec Konferencja To działa! Planowanie energetyczne w mieście Warszawa, 29 października 2012 r. O

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM Wiesław Steinke Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Cele prezentacji : Zapoznanie z prawem

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.10.2015 L 268/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1844 z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty transportu zrównoważonego

Wybrane aspekty transportu zrównoważonego [1 000 toe] Logistyka - nauka Urszula Motowidlak Uniwersytet Łódzki Wybrane aspekty transportu zrównoważonego Transport, obok rolnictwa i przemysłu, stał się jednym z podstawowych działów europejskiej

Bardziej szczegółowo

SO 2, NO x, CO, NH 3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO

SO 2, NO x, CO, NH 3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO I N S T Y T U T O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A P A Ń S T W O W Y I N S T Y T U T B A D A W C Z Y INSTITUTE OF ENVIRONMEN TAL PROTECTION NATIONAL RESEARCH INSTITUTE _ K R A J O W Y O Ś R O D E K B I

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Protokół z Kioto 1997

Protokół z Kioto 1997 Protokół z Kioto 1997 Artur WYRWA AGH, University of Science and Technology, Kraków Protokół z Kioto Trzecia Konferencja stron (COP 3, Conference of Parties, Stron do UNFCCC) Kyoto, Japonia, w roku 1997.

Bardziej szczegółowo

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE Warszawa, 23 lutego 2010 Marzena Chodor DG Środowisko, Komisja Europejska Transport wyzwanie na najbliŝsze lata Emisje GC z transportu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

ZUŻYCIE ENERGII W ROLNICTWIE NA TLE INNYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI W POLSCE I NA UKRAINIE

ZUŻYCIE ENERGII W ROLNICTWIE NA TLE INNYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI W POLSCE I NA UKRAINIE ZUŻYCIE ENERGII W ROLNICTWIE NA TLE INNYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI W POLSCE I NA UKRAINIE, dr inż. Jacek Skudlarski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Oksana Makarchuk National University

Bardziej szczegółowo

CYKL: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

CYKL: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA Magdalena Szewczyk Dział programowy : Ekologia CYKL: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA temat lekcji : Przyczyny i rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Cele lekcji w kategoriach czynności uczniów ( cele operacyjne):

Bardziej szczegółowo

LEŚNICTWO W OBLICZU GLOBALNYCH ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

LEŚNICTWO W OBLICZU GLOBALNYCH ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO LEŚNICTWO W OBLICZU GLOBALNYCH ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Prof. Jan Szyszko Minister Środowiska Sękocin Stary, 14 marca 2017 Plan prezentacji Zrównoważona gospodarka leśna Wylesianie problem globalny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy stałej w Europie

Wykorzystanie biomasy stałej w Europie Wykorzystanie biomasy stałej w Europie Rafał Pudełko POLSKIE Wykorzystanie biomasy stałej w Europie PLAN PREZENTACJI: Aktualne dane statystyczne Pierwsze pomysły dot. energetycznego wykorzystania biomasy

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe Plan wykładu: Wstęp Klasyfikacja odpadów i zanieczyszczeń Drogi przepływu substancji odpadowych Analiza instalacji przemysłowej w aspekcie ochrony środowiska Parametry charakterystyczne procesu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

ŚLAD WĘGLOWY ZWIĄZANY Z TRANSPORTEM BIOMASY DROGĄ MORSKĄ

ŚLAD WĘGLOWY ZWIĄZANY Z TRANSPORTEM BIOMASY DROGĄ MORSKĄ ŚLAD WĘGLOWY ZWIĄZANY Z TRANSPORTEM BIOMASY DROGĄ MORSKĄ Jarosław Zuwała Forum Biomasy Produkcja, Kontraktowanie, Logistyka Ostrołęka, 22 23 marca 2012 r. Wprowadzenie Energia z biomasy - stabilną energią

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU. Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU. Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 23 grudnia 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0448 (NLE) 18165/13 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 20 grudnia 2013 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HANDEL EMISJAMI EMISSIONS TRADE Kierunek: ZARZADZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE. Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE

POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE. Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE PAKIET KLIMATYCZNY 23.01. 2008 Komisja Europejska przedstawia Pakiet Klimatyczny zbiór

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Notatka Informacyjna Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery CO 2 w transporcie Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery 1 Ochrona klimatu Ochrona klimatu jest od co najmniej 15 lat jednym z najwaŝniejszych globalnych zagadnień obejmujących

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki bazowe związane z celami

Wskaźniki bazowe związane z celami Wskaźniki bazowe związane z celami Załącznik 7 Wskaźnik 1 UE-25 gospodarczy Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w PPS, wyrażony jako średniej, UE-25 = 100, średnia z 3 lat Średnia z lat 2003 2003 46,9

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek Warszawa, dnia 14-07-2016 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek DOP-I.070.51.2016.AR 160446.419070.331894 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

Polska, kwiecień 2005 r.

Polska, kwiecień 2005 r. Raport dla Komisji Europejskiej wynikający z art 4(1) dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2004 r. Opracowano

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Jak działamy dla dobrego klimatu?

Jak działamy dla dobrego klimatu? Jak działamy dla dobrego klimatu? Utrzymanie stanu czystości powietrza Zanieczyszczenia powietrza w istotny sposób wpływają na społeczeństwo. Grupy najbardziej narażone to: dzieci, osoby starsze oraz ludzie

Bardziej szczegółowo

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia)

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Aleksander Warchałowski Katarzyna Bebkiewicz Warszawa, wrzesień 2011 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SO 2, NO x, CO, NH 3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO

SO 2, NO x, CO, NH 3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO I N S T Y T U T O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A P A Ń S T W O W Y I N S T Y T U T B A D A W C Z Y INSTITUTE OF ENVIRONMEN TAL PROTECTION NATIONAL RESEARCH INSTITUTE _ K R A J O W Y O Ś R O D E K B I

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 130 poz USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 1)

Dz.U Nr 130 poz USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 1) Dz.U. 2009 Nr 130 poz. 1070 USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1107, z 2014 r. poz. 1101. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU

PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU WERBKOWICE, 23 czerwca 2016 r. Martin Todorow, dr inż. Krzysztof Dziuba Prezentacja została wykonana w ramach projektu nr BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1294 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych,

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości

Bardziej szczegółowo

Zmiany klimatu ATMOTERM S.A. Gdański Obszar Metropolitalny 2015. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zmiany klimatu ATMOTERM S.A. Gdański Obszar Metropolitalny 2015. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zmiany klimatu Gdański Obszar Metropolitalny 2015 Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo