System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła"

Transkrypt

1 Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła dr inż. Wojciech JAWORSKI

2 The National Centre for Emissions Management in Poland KOBiZE to zaplecze merytoryczne Rządu Rzeczpospolitej, nadzorowane przez Ministra Środowiska ZADANIA: Obsługa administracyjna i merytoryczna wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO 2 dawniej: KASHUE Bilansowanie krajowych emisji ponad 60 najważniejszych substancji wprowadzanych do powietrza, w tym wszystkich GHG metodą bilansu krajowego top down i bilansu z największych zakładów krajowych poprzez Krajową Bazę bottom up ) Analiza dokumentów międzynarodowych pod kątem skutków - efektów dla bilansu emisji w Polsce Współudział w eksperckiej współpracy krajowej i międzynarodowej nad dokumentami związanymi z ochroną powietrza Przygotowywanie krajowych i sektorowych programów redukcji emisji substancji wprowadzanych do powietrza, co ma zapewnić trwałe ich dotrzymywanie oraz wypełnianie standardów jakości powietrza 2

3 DUŻE ŹRÓDŁA A SPALANIA Historia Porozumienie Jaworznickie usbire 3

4 Ścieżka ZMIANY WSKAŹNIKA EMISJI SO 2 4

5 EMISJA GHG

6 POLSKA

7 regulacje krajowe Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Dz. U. Nr 122, poz. 695 z r.; weszła w życie r. Ta ustawa to etap przejściowy pomiędzy regulacjami dla I okresu rozliczeniowego i II okresu rozliczeniowego , a przed nowym i zdecydowanie innym od poprzednich okresem rozliczeniowym

8 EU ETS i

9 art. 10c dyrektywy EU ETS KPI Krajowy Plan Inwestycyjny dotyczy możliwości ustanowienia dla krajowego systemu elektroenergetycznego okresu przejściowego i przyznania w tym okresie darmowych uprawnień na produkcję energii elektrycznej pod warunkiem realizacji zawartych w KPI inwestycjiw sektorze, których koszty zrównoważą wartość przyznanych darmowych uprawnień 9

10 art. 10a dyrektywy EU ETS KŚW Krajowe Środki Wykonawcze Odpowiednik KPRU, w którym przyznane zostaną (na wniosek PL ale po analizie i akceptacji KE) darmowe uprawnienia dla producentów ciepła sieciowego dla odbiorców komunalnych gospodarstw domowych oraz darmowe uprawnienia dla instalacji z listy aktywności narażonych na ucieczkę emisji 10

11 uprawnienia bezpłatne uprawnienia na aukcji 11

12 wspomaganie przedsiębiorstw i ich produktów oraz pomoc publiczna DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Artykuł 10 Sprzedaż uprawnień na aukcji 1.Począwszy od 2013 r., państwa członkowskie sprzedają na aukcji wszystkie uprawnienia, które nie są przydzielone jako bezpłatne uprawnienia zgodnie z art. 10a i 10c. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja ustala i publikuje szacunkową liczbę uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji. 2.Całkowita liczba uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji przez państwa członkowskie, składa się z: a) 88 % całkowitej liczby uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji, rozdzielonych między państwa członkowskie w proporcjach odpowiadających udziałowi danego państwa członkowskiego w zweryfikowanych emisjach w ramach systemu wspólnotowego za rok 2005 lub w średnich emisjach w latach ,w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa; 12

13 wspomaganie przedsiębiorstw i ich produktów oraz pomoc publiczna DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Artykuł 10 Sprzedaż uprawnień na aukcji 2.Całkowita liczba uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji przez państwa członkowskie, składa się z: b) 10 % całkowitej liczby uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji, rozdzielonych między określone państwa członkowskie w interesie solidarności i wzrostu we Wspólnocie, zwiększając w ten sposób liczbę uprawnień, które te państwa członkowskie sprzedają na aukcji na mocy lit. a), o wartości procentowe określone w załączniku IIa; oraz c) 2 % całkowitej ilości uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji, rozdzielonych między państwa członkowskie, których emisje gazów cieplarnianych w 2005 r. były przynajmniej 20 % niższe od ich emisji w roku bazowym mającym w odniesieniu do nich zastosowanie na mocy protokołu z Kioto. Sposób rozdzielania tej wartości procentowej pomiędzy danymi państwami członkowskimi określony jest w załączniku Iib. 13

14 wspomaganie przedsiębiorstw i ich produktów oraz pomoc publiczna DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Artykuł 10 Sprzedaż uprawnień na aukcji 2.Całkowita liczba uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji przez państwa członkowskie, składa się z: Na użytek lit. a), w odniesieniu do państw członkowskich, które nie uczestniczyły w systemie wspólnotowym w 2005 r., ich udziały są obliczane przy wykorzystaniu ich zweryfikowanych emisji w ramach systemu wspólnotowego w roku Jeśli jest to konieczne, wartości procentowe, o których mowa w lit. b) i c), są proporcjonalnie dostosowywane, tak aby zapewnić rozdzielenie w wysokości odpowiednio 10 % i 2 %. 14

15 wspomaganie przedsiębiorstw i ich produktów oraz pomoc publiczna DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Artykuł 10 Sprzedaż uprawnień na aukcji 3.Państwa członkowskie określają sposób wykorzystywania dochodów uzyskanych ze sprzedaży uprawnień na aukcji. Przynajmniej 50 % dochodów uzyskanych ze sprzedaży na aukcji uprawnień, o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie dochody ze sprzedaży na aukcji uprawnień, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c), lub równowartość finansowa tych dochodów, powinny zostać wykorzystane na jeden lub większą ilość następujących celów: a) redukcja emisji gazów cieplarnianych, w tym przez wkład na rzecz Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej oraz na rzecz Funduszu Adaptacyjnego wprowadzonego w życie na konferencji w sprawie zmian klimatu w Poznaniu (COP 14 i COP/MOP 4), adaptacja do skutków zmian klimatu oraz finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz projektów demonstracyjnych w zakresie zmniejszania emisji i adaptacji do zmian klimatu, w tym udział w inicjatywach realizowanych w ramach europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych i Europejskich Platform Technologicznych; 15

16 wspomaganie przedsiębiorstw i ich produktów oraz pomoc publiczna DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych w celu realizacji zobowiązania Wspólnoty dotyczącego wykorzystywania w 20 % energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020, jak również rozwój innych technologii przyczyniających się do przejścia do bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej oraz pomoc w realizacji zobowiązania Wspólnoty dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej o 20 %do 2020 r.; c) środki mające na celu unikanie wylesiania oraz zwiększenie zalesiania i ponownego zalesiania w krajach rozwijających się, które ratyfikowały międzynarodowe porozumienie w sprawie zmian klimatu; środki mające na celu transfer technologii i ułatwienie adaptacji do niekorzystnych skutków zmian klimatu w tych krajach; d) pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy we Wspólnocie; e) bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO 2, w szczególności pochodzącego z elektrowni opalanych stałym paliwem kopalnym oraz z szeregu sektorów i podsektorów przemysłu, również w krajach trzecich; 16

17 wspomaganie przedsiębiorstw i ich produktów oraz pomoc publiczna DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych f) zachęty do przestawiania się na niskie emisje i publiczne środki transportu; g) finansowanie badań i rozwoju w zakresie efektywności energetycznej oraz czystych technologii w sektorach objętych niniejszą dyrektywą; h) środki służące zwiększeniu efektywności energetycznej i termomodernizacji budynków lub dostarczeniu wsparcia finansowego w celu uwzględnienia aspektów społecznych w przypadku gospodarstw domowych o niższych i średnich dochodach; i) pokrycie wydatków administracyjnych związanych z zarządzaniem systemem wspólnotowym. Uważa się, że państwa członkowskie spełniają wymogi przepisów niniejszego ustępu, jeżeli przyjmują i wprowadzają w życie politykę wsparcia podatkowego lub finansowego ( ) 17

18 Wspomaganie przedsiębiorstw i ich produktów oraz pomoc publiczna 18

19 EMISJA LCP SO - NO - PM2.5 2 x

20 Ścieżka redukcji emisji do roku

21 Ścieżka redukcji emisji do roku

22 Ścieżka redukcji emisji do roku

23 23

24 kontakt * Warszawa, Kolektorska 4 * Warszawa, Chmielna 132/134 od XII 2011 : ( DZIĘKUJĘ za UWAGĘ