Zarządzanie projektami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie projektami"

Transkrypt

1 Zarządzanie projektami Dr Sławomir Kotylak WYKŁAD 1

2 Przetrwają gatunki nie najsilniejsze, ani nie najinteligentniejsze, lecz te, które najlepiej reagują na zmiany. Karol Darwin Nic nie jest pewniejszą oznaką szaleństwa niż robić to samo w kółko i oczekiwać innych rezultatów. Albert Einstein

3 Plan wykładów: 1) Wprowadzenie 2) Zespół projektowy 3) Strukturyzowanie i planowanie działań 4) Diagram sieciowy, Harmonogram, 5) Budżet i umowa

4 Faza formułowania projektu Zespół projektowy Struktura organizacyjna Matryca logiczna Struktura podziału prac Metoda ścieżki krytycznej Harmonogram projektu Budżet projektu Przygotowanie wniosku aplikacyjnego

5 Wprowadzenie Pojęcie projektu znane jest od bardzo dawna. Już w starożytności wielkie budowle wykonywane były na podstawie szczegółowych, jednorazowych planów technicznych i organizacyjnych, szczegółowo określających zadania oraz zasady kierowania pracą wykonawców. Złożoność przedsięwzięć i zwykle nowatorska koncepcja w pełni uzasadniały nadanie tym planom nazwy oddającej ich twórczy charakter. Bowiem projekt wywodzi się z łacińskiego słowa proiectus, oznaczającego wysunięcie ku przodowi, co interpretuje się jako zamiar, plan zamierzonej budowy[1]. [1] Matczewski Andrzej, Zarządzanie Projektami, w: Koźmiński K. Andrzej (red. nauk.), Piotrowski Włodzimierz (red. nauk.), Zarządzanie Teoria i Praktyka, Wydanie V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s.455

6 Wprowadzenie Działania projektu dzieli się na dwie podstawowe grupy[1]: działania podstawowe związane bezpośrednio z powstawaniem przedmiotu projektu, np. pisanie programu komputerowego, działania kierownicze obejmujące wyznaczanie celów, planowanie, organizowanie, motywowanie personelu i kontrolowanie przebiegu projektu, np. spotkanie z zespołem piszącym oprogramowania w celu rozdzielenia zadań. [1] Łada Monika, Kozarkiewicz Chlebowska Alina, Podstawy Controllingu Projektów, Centrum Badań nad Projektami s.c., 2006, s.17

7 Wprowadzenie Mianem projektu można określić przedsięwzięcie realizowane w ramach organizacji, które jest przedsięwzięciem nowym, nietypowym, odmiennym od działań rutynowych, takim z jakim dana organizacja nie miała nigdy wcześniej do czynienia[1]. Zwykle jest ono zainicjowane albo przez jakąś potrzebę organizacji albo na zlecenie klienta[2]. James P. Lewis definiuje projekt jako jednorazowe zadanie, które posiada określony termin rozpoczęcia i termin zakończenia, jasno określone cele, zakres działania i (z reguły) określony budżet [1] Pawlak Marek, Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s.17 [2] Schwindt Christoph, Resource Allocation in Project Management, Springer, 2005, s.1

8 Wprowadzenie Projekt jest przedsięwzięciem jednorazowym i w jego wyniku powstaje jedyny w swoim rodzaju produkt lub usługa. Niektóre czynności powtarzalne, jak na przykład budowa serii typowych domów może wydawać się procesem lub operacją o charakterze powtarzalnym. Jednak w rzeczywistości każda z nich jest odrębnym projektem, realizowanym na terenie o innej charakterystyce podłoża, z udziałem innych ekip budowlanych lub zespołów pracowników, przy różnych relacjach czasowych pomiędzy każdym z poszczególnych etapów wykonywanych prac. W definicji J. M. Jurana pojawia się słowo problem, co sugeruje istnienie rozbieżności pomiędzy obecnym i pożądanym stanem rzeczy, a także uznanie faktu, że likwidacja rozbieżności pociągnie za sobą konieczność pokonania przeszkód. Innymi słowy, celem projektu jest likwidacja wyżej wspomnianej rozbieżności.

9 Cechy projektu ZAKŁADA CEL ANGAŻUJE ZASOBY MA OGRANICZONY CZAS JEST UNIKALNY POWODUJE ZMIANY

10 Można wymienić szereg przykładowych przedsięwzięć, które pasują do definicji. Projektem będzie, więc: stworzenie nowego wyrobu lub usługi, wprowadzenie zmiany w strukturze organizacyjnej, strukturze zatrudnienia lub stylu funkcjonowania organizacji, zaprojektowanie nowego środka transportu, opracowanie lub pozyskanie nowego lub udoskonalonego systemu informatycznego, budowa budynku lub obiektu przemysłowego, budowa instalacji wodno kanalizacyjnych dla potrzeb lokalnej społeczności w kraju rozwijającym się, przeprowadzenie kampanii politycznej, wdrożenie nowej procedury lub procesu w organizacji

11 Projekty zewnętrzne projekty obiektów budowlanych różnego rodzaju (budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, budowli przemysłowych, obiektów infrastruktury itp.); projekty wytwarzania złożonych obiektów technicznych (statków, samolotów, dużych maszyn i urządzeń itp.); produkcja filmów; przygotowanie i realizacja wielkich kampanii promocyjnych; prowadzenie złożonych prac badawczych[1]; organizowanie konferencji, szkoleń itp.; opracowywanie dużych projektów konsultingowych. [1] Definicja projektu [online], Presell Mocne Linki [dostęp 4 lutego 2008r.], dostępny w Internecie:

12 Projekty wewnętrzne wewnętrzne projekty badawczo rozwojowe, wprowadzenie nowych produktów na rynek, rozwój sieci dystrybucyjnej, projektowanie oraz wdrażanie dużych systemów informatycznych, przygotowanie i wdrażanie projektów restrukturyzacyjnych[1]. [1] Klasyfikacja projektów [online], Presell Mocne Linki [dostęp 8 lutego 2008r.], dostępny w Internecie: klasyfikacja projektow.html

13 Rodzaje projektów Źródło: Trocki Michał, Podstawy Zarządzania Projektami prezentacja PowerPoint, SGH w Warszawie, s.5

14 Okres realizacji projektów Źródło: Z. Knecht, Zarządzanie Projektami prezentacja PowerPoint, s.10

15 Rys historyczny Zarządzanie projektami, tym razem jako dziedzina wiedzy człowieka, nie jest dziedziną nową, bo jej początki sięgają czasów II wojny światowej. (Speer Alfred)

16 Co to takiego ZP? Czym więc konkretnie jest zarządzanie projektami? Wyjaśniając to pojęcie mówimy o zdolnościach i umiejętnościach, które sprawiają, że przeprowadzenie projektu jest możliwe[1]. Zwięzła Międzynarodowa Encyklopedia Biznesu i Zarządzania grupuje owe umiejętności w sześć kategorii: planowanie, budżetowanie, sporządzanie harmonogramu, zaopatrywanie, monitorowanie, kontrolowanie[2]. [1] Abrignani Bernard, Gomes Rui, de Vilder Dirk, Zarządzanie Projektem: Pakiet Szkoleniowy Nr3, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2000, s.39 [2] Kloppenborg J. Timothy, Mantel J. Samuel Jr., Project Management: The Concise International Encyclopedia of Business and Management, 2nd Edition, Thompson Press, London 2001, s.5438

17 Korzyści i trudnosci ZP o o o o o o KORZYŚCI identyfikacja ram czasowych dla harmonogramu zadań; mierzalność stopnia realizacji w stosunku do planów; wczesna identyfikacja problemów, by możliwe było wprowadzenie niezbędnych korekt; polepszenie zdolności szacowania dla przyszłego planowania; umiejętność poznawania, które cele nie mogą zostać osiągnięte lub są poza zasięgiem; zwiększa szansę na sukces w przyszłych projektach i in. TRUDNOŚCI złożoność projektów; specjalne wymagania klienta oraz zmiany zamierzeń; restrukturyzacja organizacyjna; ryzyko projektów; zmiany w technologii; przyszłościowe planowanie i oceny i in. Źródła: Kerzner Harold, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 7th Edition, John Wiley & Sons, New York 2000, s.23archibald D. Russell, Doskonalenie Project Management artykuł z 17 Światowego Kongresu Project Management, Moskwa 2003, s.1

18 Triada zarządzania projketami Źródło: Trocki Michał, Podstawy Zarządzania Projektami prezentacja PowerPoint, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s.24

19 Złote zasady ZP W skutecznym zarządzaniu projektami pomocne mogą okazać się poniższe złote zasady zarządzania projektami wymienione przez Nitish Shah: wyznaczenie głównych celów; wyznaczenie celów podrzędnych; określenie zakresu projektu; opracowanie struktury zadań; wymyślenie organizacji i zakresu odpowiedzialności; identyfikacja ryzyka i działań; stworzenie systemu kontroli[1]. [1] Shah Nitish, The Golden Rules Of Project Management prezentacja PowerPoint, s.4

20 Uczestnicy ZP W procesie zarządzania projektem biorą zwykle udział interesariusze wewnętrzni (należący do organizacji) oraz zewnętrzni. Ilość uczestników oraz ich rola uzależnione są w dużym stopniu od charakteru konkretnego projektu. Jednak można wśród nich wyróżnić cztery podstawowe podmioty: sponsor projektu osoba lub podmiot finansujący przedsięwzięcie lub zlecający wykonanie projektu, w przypadku produktów projektów jest to klient, kierownik projektu osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu, zespół projektowy pracownicy bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie projektu, podwykonawcy podmioty zewnętrzne (przedsiębiorstwa), którym zleca się wykonanie części działań składających się na projekt[1]. (LGOM) [1] Łada Monika, Kozarkiewicz Chlebowska Alina, Podstawy Controllingu Projektów, Centrum Badań nad Projektami s.c., 2006, s.10

21 Co to jest zespół? ZESPÓŁ to grupa ludzi współpracujących ze sobą po to, by zrealizować określony cel. Wspólna praca możliwa jest wtedy, gdy skoordynowane są indywidualne wysiłki poszczególnych osób.

22 Czym jest komunikacja? KOMUNIKACJA Informacja jest absolutnie niezbędna dla utrzymania projektu przy życiu. Wśród problemów z komunikacją występują: komunikacja jako cel, a nie środek; zablokowanie kanałów komunikacji; zniekształcenie informacji.

23 KAŻDY KTOŚ KTOKOLWIEK NIKT Było ważne zadanie do zrobienia i KAŻDYzostał poproszony o jego wykonanie. KAŻDYprzypuszczał, że KTOŚje wykona. KTOKOLWIEKmógł to zrobić, ale nie wykonał tego NIKT. KTOŚz tego powodu się zdenerwował, ponieważ była to praca KAŻDEGO. KAŻDYmyślał, że KTOKOLWIEKmoże to zrobić, NIKTnie zdał sobie sprawy, że KAŻDYtego nie zrobi. Skończyło się na tym, że KTOŚwinił KAŻDEGOpodczas, gdy KTOKOLWIEK nie mógł winić NIKOGO. Można było winić WSZYSTKICH

24 WYSŁANIE WIADOMOŚCI NIE RÓWNA SIĘ ZAKOMUNIKOWANIU WIADOMOŚCI KOMUNIKACJA = STOPIEŃ KOMPLIKACJI KLAROWNOŚĆ ZAUFANIE

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem Program Rozwoju Instytucjonalnego MS P MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO WEWNĄTRZ: ZARZĄDZANIE Definicja projektu PROJEKTEM Definicja

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

znaczenie i rola projektów w zarządzaniu współczesnymi organizacjami

znaczenie i rola projektów w zarządzaniu współczesnymi organizacjami nr 1/2010(13) Ws p ó ł c z e s n a e k o n o m i a Waldemar Walczak* znaczenie i rola projektów w zarządzaniu współczesnymi organizacjami Nadesłany: 10 grudnia 2009 r. Zaakceptowany: 1 marca 2010 r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Jolanta SŁONIEC Streszczenie: Publikacja prezentuje zmiany w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami 1. Metodyka zarządzania projektami podstawy definicyjne Punktem wyjścia dla zdefiniowania i wyjaśnienia pojęcia metodyki zarządzania projektami powinno

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Advanced Project Management. Edycja polska

Advanced Project Management. Edycja polska Advanced Project Management. Edycja polska Autorzy: Harold Kerzner, Ph. D. T³umaczenie: Tomasz Rzychoñ ISBN: 83-7361-730-2 Tytu³ orygina³u: Advanced Project Management Format: B5, stron: 1088 Na wspó³czesnym

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT WIEDZA DLA GOSPODARKI NR POKL 04.01.01-00-250/09 Realizator projektu POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 113 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami. projektami

Podstawy zarządzania projektami. projektami Podstawy zarządzania projektami Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Cel szkolenia Zapoznanie słuchaczy z podstawami zarządzania projektami Szkolenie prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA A ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO STUDIUM LITERATURY

STRATEGIA A ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO STUDIUM LITERATURY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 63 Nr kol. 1888 Barbara SORYCHTA-WOJSCZYK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE WROCŁAW 2012 Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara prof. dr hab. inż. Tadeusz Trzaskalik Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PROJEKTOWEGO PRZY WDROŻENIU INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA

ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PROJEKTOWEGO PRZY WDROŻENIU INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PROJEKTOWEGO PRZY WDROŻENIU INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Waldemar SKOMUDEK Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład zastosowania podejścia projektowego

Bardziej szczegółowo

ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU ORAZ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU ORAZ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI mgr Jolanta KLIMIUK Dział Obsługi Badań CNBOP ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU ORAZ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Streszczenie W materiale opisano rolę i funkcje oraz kompetencje jakimi powinien

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej

Kompleksowe podejście do zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo SAN ISSN 1733-2486 tom XIV, zeszyt 12, część I, ss. 247 262 Małgorzata Baran Collegium Civitas Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

Określanie i organizowanie projektu 24 Planowanie projektu 30 Zarządzanie wykonaniem projektu 32 Zamknięcie projektu 32 Podsumowanie 33

Określanie i organizowanie projektu 24 Planowanie projektu 30 Zarządzanie wykonaniem projektu 32 Zamknięcie projektu 32 Podsumowanie 33 Spis treści Wprowadzenie 9 1. Zarządzanie projektem jako proces 21 Cztery etapy Określanie i organizowanie projektu 24 Planowanie projektu 30 Zarządzanie wykonaniem projektu 32 Zamknięcie projektu 32 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE 39-60 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie Biuro Zarządzania Projektami (PMO Project Management Office) to jedna z najnowszych koncepcji w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2 Piotr Szczęsny ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2 SPIS

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji dr inż. Andrzej Parafian Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji Streszczenie Organizacje decydują się na podejście projektowe w zarządzaniu wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo