Pracownia Salonu Optycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia Salonu Optycznego"

Transkrypt

1 Poradnik dla ucznia

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2 2. WYMAGANIA WSTĘPNE 3 3. CELE KSZTAŁCENIA 4 4. MATERIAŁ NAUCZANIA Rodzaje pomocy wzrokowych i akcesoriów optycznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rozpoznawanie potrzeb klienta w zakresie wyrobów i akcesoriów optycznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Środki techniczne wspomagające sprzedaŝ Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Informowanie klienta o zasadach higieny pracy wzrokowej i uzyskaniu refundacji kosztów pomocy wzrokowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ LITERATURA 41 1

3 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie pomocny w przyswajaniu wiedzy o technikach sprzedaŝy wyrobów optycznych i akcesoriów. PrzybliŜy sposoby prowadzenia rozmów z klientem i rozpoznawania jego potrzeb. Ułatwi nabycie umiejętności doprowadzenia rozmowy z klientami do finału zakończonego sprzedaŝą. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, cele kształcenia, materiał nauczania dotyczący: rodzajów pomocy wzrokowych i akcesoriów optycznych, rozpoznawanie potrzeb klienta w zakresie wyrobów i akcesoriów optycznych, środków technicznych wspomagających sprzedaŝ informowania klienta o zasadach higieny pracy wzrokowej i uzyskaniu refundacji kosztów pomocy wzrokowej. pytania sprawdzające (do jednostki szkoleniowej), ćwiczenia (do jednostki szkoleniowej), sprawdzian postępów (do jednostki szkoleniowej), sprawdzian osiągnięć, wykaz literatury zawierającej treści z zamieszczonego zakresu. Szczególną uwagę naleŝy zwróć na: umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta, przestrzegania reguł stawiania pytań klientowi, dobór innych poza okularami pomocy wzrokowych, stosowania akcesoriów pomocnych w sprzedaŝy, sporządzania ewidencji sprzedaŝy i sporządzania zamówień, umiejętność samokontroli prowadzonych sprzedaŝy, udzielanie wskazówek dotyczących higieny i ochrony narządu wzroku, korzystanie z właściwych norm, katalogów, tablic i wzorów obliczeniowych, przestrzeganie zasad bhp i ochrony ppoŝ. na stanowisku pracy. 2

4 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej uczeń powinien umieć: stosować i przeliczać jednostki układu SI, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu optyki, fizjologii oczu, elektrotechniki i elektroniki, posiadać umiejętności montaŝu, napraw i konserwacji urządzeń optycznych rozróŝniać podstawowe wielkości optyczne i optometryczne oraz ich jednostki, rozpoznać rodzaje soczewek okularowych, odczytać receptę okularową i ocenić jej poprawność, dobrać soczewki okularowe do opraw okularowych, dobrać i dopasować oprawy okularowe do kształtu głowy i twarzy klienta, zmierzyć odległość źrenic do dali i bliŝy, długość zausznika, szerokość mostka, wysokość środka soczewki od dołu tarczy oprawki okularowej, dokonywać pomiarów soczewek i opraw, stosować techniki aktywnego słuchania w rozmowie z klientem, rozróŝniać podstawowe typy klientów, charakteryzować cechy dobrego sprzedawcy, korzystać z róŝnych źródeł informacji, obsługiwać komputer, współpracować w grupie. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na: umiejętność pomiaru okularów i odległości źrenic, znajomość oznaczeń stosowanych na opakowaniach soczewek i oprawach, rolę powłok uszlachetniających, dobór i dopasowywanie opraw okularowych do kształtu głowy i twarzy klienta, rodzaje i właściwości róŝnych konstrukcji opraw okularowych, stosowanie zasad dobierania opraw do mocy szkieł i budowy głowy klienta, korzystanie z właściwych norm, katalogów, tablic i wzorów obliczeniowych, rozpoznawanie potrzeb klientów, przestrzeganie zasad bhp i ochrony ppoŝ. na stanowisku pracy. 3

5 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: rozpoznać potrzeby klienta w zakresie wyrobów i akcesoriów optycznych, rozróŝnić rodzaje, budowę i przeznaczenie wyrobów optycznych, określić rodzaje i przeznaczenie akcesoriów optycznych, dobrać pomoce optyczne dla osób słabowidzących, poinstruować klienta o zasadach uŝytkowania wyrobów optycznych oraz zasadach higieny i ochrony narządu wzroku, sporządzić zamówienie na wyroby i akcesoria optyczne, obsłuŝyć kasę fiskalną, zidentyfikować podmioty uprawniające do realizacji refundacji kosztów pomocy wzrokowych, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpoŝarowej i ochrony środowiska. 4

6 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Rodzaje pomocy wzrokowych i akcesoriów optycznych Materiał nauczania Przyrządy optyczne poza okularami Poza podstawową pomocą optyczną jaką są okulary dla wspomagania układu wzrokowego uŝywa się układów powiększających i filtrów. Najprostszym układem powiększającym jest lupa i moŝna ją polecić wszystkim klientom jako pomoc przy odczytywaniu map, numerów PESEL w dowodzie osobistym i innych podobnych zastosowaniach. PrzybliŜony sposób doboru lupy przedstawia Tabela 1. Ustalamy jakiej wielkości obrazy klient moŝe rozpoznać i jakiej wielkości przedmioty chciałby widzieć. Dzieląc te dwie wartości otrzymujemy niezbędne powiększenie. Ustalamy sposób posługiwania się lupą i odnajdując we właściwej kolumnie potrzebne powiększenie z pierwszej kolumny odczytujemy moc optyczną lupy. Tabela 1. Powiększenie lupy [opracowanie własne] Moc [dptr] Ogniskowa [cm] Odległość dobrego widzenia 30 cm 25 cm 20 cm Γ = D/f Γ = D/f 1 Γ = D/f Γ=D/f 1 Γ = D/f Γ = D/f 1 5,00 20,00 1,50 0,50 1,25 0,25 1,00 0,00 6,00 16,67 1,80 0,80 1,50 0,50 1,20 0,20 7,00 14,29 2,10 1,10 1,75 0,75 1,40 0,40 8,00 12,50 2,40 1,40 2,00 1,00 1,60 0,60 9,00 11,11 2,70 1,70 2,25 1,25 1,80 0,80 10,00 10,00 3,00 2,00 2,50 1,50 2,00 1,00 11,00 9,09 3,30 2,30 2,75 1,75 2,20 1,20 12,00 8,33 3,60 2,60 3,00 2,00 2,40 1,40 13,00 7,69 3,90 2,90 3,25 2,25 2,60 1,60 14,00 7,14 4,20 3,20 3,50 2,50 2,80 1,80 15,00 6,67 4,50 3,50 3,75 2,75 3,00 2,00 16,00 6,25 4,80 3,80 4,00 3,00 3,20 2,20 17,00 5,88 5,10 4,10 4,25 3,25 3,40 2,40 18,00 5,56 5,40 4,40 4,50 3,50 3,60 2,60 19,00 5,26 5,70 4,70 4,75 3,75 3,80 2,80 20,00 5,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 22,00 4,55 6,60 5,60 5,50 4,50 4,40 3,40 24,00 4,17 7,20 6,20 6,00 5,00 4,80 3,80 25,00 4,00 7,50 6,50 6,25 5,25 5,00 4,00 27,00 3,70 8,10 7,10 6,75 5,75 5,40 4,40 30,00 3,33 9,00 8,00 7,50 6,50 6,00 5,00 40,00 2,50 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 45,00 2,22 13,50 12,50 11,25 10,25 9,00 8,00 50,00 2,00 15,00 14,00 12,50 11,50 10,00 9,00 60,00 1,67 18,00 17,00 15,00 14,00 12,00 11,00 70,00 1,43 22,40 21,40 18,90 17,90 15,40 14,40 80,00 1,25 27,20 26,20 23,20 22,20 19,20 18,20 Wzór Γ = D/f stosujemy przy umieszczeniu przedmiotu w ognisku lupy, wzór Γ = D/f 1 stosujemy przy umieszczeniu lupy przed okiem uŝywając akomodacji Γ powiększenie liniowe D odległość dobrego widzenia f ogniskowa lupy 5

7 Osobom o normalnej ostrości wzroku równieŝ polecane są lornetki, lunety astronomiczne, mikroskopy, rzutniki, projektory multimedialne, aparaty fotograficzne. To wszystko moŝe zwiększyć sprzedaŝ, a optyk jest najwłaściwszym doradcą pomagającym w zakupie sprzętu optycznego. Znajomość praw optyki i umiejętność określania zdolności rozdzielczej, jasności, wielkości powiększenia i innych własności uŝytkowych urządzeń optycznych sprawia, Ŝe potencjał moŝliwości zawodowych optyków moŝe być wykorzystany przy sprzedaŝy tych urządzeń. Przyrządy optyczne i pomoce dla słabowidzących Osobom o słabej ostrości wzroku moŝna zaproponować przede wszystkim lupy Rys. 1, monookulary, okulary lupowe, okulary lornetkowe Rys. 2, czytniki pisma, powiększalniki monitorowe Rys. 3 pozwalające uzyskiwać powiększenie tekstu nawet do 40 razy. Monookular Rys. 4 ułatwia poruszanie w nieznanym terenie, pozwala osobom niedowidzącym na odczytanie tablic informacyjnych: numeru domu, nazwy ulicy, numeru autobusu. Rys. 1. Lupa z oświetlaczem Rys. 2. Okulary lornetkowe Rys. 3. Powiększalnik monitorowy Rys. 4. Monokular 6

8 Potrzebne powiększenie moŝna określić z Tabela 2 przedstawiając klientowi tekst pisany coraz mniejszą czcionką rozpoczynając od liter o wysokości 40 mm. Z tej tabeli moŝna skorzystać przy pierwszych przymiarkach okularów lupowych Tabela 2. Dobór pomocy dla słabowidzących na podstawie rozpoznawania tekstu [opracowanie własne] Wysokość liter Odległość 40 cm Odległość 25 cm Lp. Czcionka Times [pkt] DuŜych [mm] Małych [mm] Powiększenie Odpowiednik ostrości wzroku do dali z 5 m moc okularów lupowych [dptr] odległość czytania w lupie [cm] Odpowiednik ostrości wzroku do dali z 5 m moc okularów lupowych [dptr] odległość czytania w lupie [cm] ,25 1,5 1 5/12 2, /20 4, ,0 2,0 1,3 5/16 3, /26 5, ,6 2,4 1,6 5/20 4, /32 6,50 15, ,5 3,0 2 5/25 5, /40 8,00 12, ,7 3,8 2,5 5/31 6,25 16,0 5/50 10,0 10, ,75 4,5 3 5/38 7,50 13,3 5/60 12,0 8, ,8 5,2 3,5 5/44 8,75 11,4 5/70 14,0 7, ,0 6,0 4 5/50 10,0 10,0 5/80 16,0 6, ,25 7,5 5 5/62 12,5 8,0 5/100 20,0 5, ,5 9,0 6 5/75 15,0 6,7 5/120 24,0 4, ,0 12,0 8 5/100 20,0 5,0 5/ ,5 15,0 10 5/125 25,0 4,0 5/ ,0 18,0 12 5/150 5/ ,75 22,5 15 5/188 5/ ,5 27,0 18 5/225 5/360 Filtry osłabiające intensywność światła słonecznego stosowane w okularach przeciwsłonecznych moŝna polecić większości osób osobom noszącym okulary jako nakładki lub stałe zabarwienie okularów do dali. Osoby które nie noszą okularów mogą nosić dobrej jakości okulary słoneczne lub z soczewkami o zmiennym zabarwieniu zaleŝnym od nasłonecznienia fotochromowe, osobom przebywającym nad wodą i kierowcom moŝna zademonstrować okulary z filtrami polaryzacyjnymi wygaszającymi odbicia od płaskich powierzchni. Soczewki kontaktowe SprzedaŜ soczewek kontaktowych jest waŝnym uzupełnieniem wykonywania i sprzedaŝy okularów. Prawie kaŝdy uŝytkownik okularów jest potencjalnym kandydatem do noszenia soczewek kontaktowych. Trzeba klientowi wskazać sytuację gdzie soczewki kontaktowe będą lepszym rozwiązaniem jego potrzeby dobrego widzenia niŝ okulary. W wysokiej krótkowzroczność soczewki kontaktowe nie pomniejszają obrazu przez co widać lepiej niŝ w okularach. Chronią soczewki oczu przed promieniowaniem UV. UmoŜliwiają uprawianie sportu (hippika, narciarstwo, pływanie). Polecane są w czasie pracy na wysokości. Nie parują w czasie deszczu, mgły, zmian temperatury ani przy pochylaniu się nad gorącym garnkiem. pole spojrzenia jest większe i bardziej naturalne. Pozwalają na 7

9 zmianę koloru oczu. Najlepiej postawić klientowi pytanie czy nie odczuwał w pewnych sytuacjach, Ŝe lepiej by się czuł bez okularów, ale zdjęcie okularów pozbawiło by go ostrego widzenia. Trzeba pamiętać Ŝe okulary czasem są lepszym rozwiązaniem od soczewek kontaktowych. Nie moŝna zastosować soczewek kontaktowych: w leczeniu zeza pryzmatami, w miejscach duŝego zapylenia, osobom nie dbającym o higienę rąk, przy małej sprawności palców, uŝytkownikom okularów fotochromatycznych. Akcesoria pomocnicze Przy okazji sprzedaŝy okularów i innych pomocy optycznych jest okazja do sprzedaŝy dodatkowych akcesoriów. Akcesoria związane z okularami to przede wszystkim futerały, łańcuszki, ściereczki, bibułki do czyszczenia, płyny do czyszczenia, płyny przeciw zaparowaniu, nakładki przeciwsłoneczne, nakładki polaryzacyjne. Rozszerzeniem oferty sprzedaŝy mogą być obturatory zasłaniające i obniŝające ostrość wzroku, folie Fresnella i folie pryzmatyczne przyklejane od strony wewnętrznej do soczewek okularowych. Folie Fresnella i pryzmatyczne są stosowane dla zmniejszenia grubości soczewek o bardzo duŝych mocach a czasem będące jedyną moŝliwość uzyskania takich mocy. Akcesoria do pielęgnacji soczewek kontaktowych są niezbędnym asortymentem przy sprzedaŝy soczewek kontaktowych. UŜytkownicy soczewek kontaktowych muszą mieć zapewniony dostęp do płynów do przechowywania i mycia, środków do odbiałczania, kropli nawilŝających, pojemników do przechowywania i odbiałczania soczewek, przyssawek do zdejmowania, lusterek do zakładania i zdejmowania. Przy sprzedaŝy innego sprzętu optycznego trzeba zapewnić uŝytkownikom części zamienne zuŝywające się w czasie eksploatacji: baterie, Ŝarówki oraz środki do czyszczenia części optycznych: pędzelki, bibułki, ściereczki Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie najprostsze przyrządy optyczne moŝna polecić kaŝdemu klientowi? 2. Jakie bardziej złoŝone przyrządy optyczne optyk moŝe polecać? 3. Komu moŝna polecać monookulary i okulary lornetkowe? 4. Jakie powiększenia moŝna uzyskać w powiększalnikach monitorowych? 5. Jakie są najwaŝniejsze wskazania dla zachęcenia klienta do zakupu soczewek kontaktowych? 6. Gdzie przykleja się folie pryzmatyczne? 7. Jakie akcesoria moŝna sprzedawać przy sprzedaŝy okularów? 8. Jakie akcesoria moŝna sprzedawać przy sprzedaŝy innych sprzętów optycznych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dobierz moc lupy dla osoby której odległość dobrego widzenia wynosi 25 cm. Osoba ta widzi tekst o wysokości 30 punktów, a chciała by czytać zwykły tekst zapisany czcionką 12 punktów. Korzystając z Tabela 1 określ potrzebną moc lupy przy posługiwaniu się lupą trzymaną w odległości ogniskowej przed przedmiotem oraz przy trzymaniu lupy przed okiem. Sposób wykonania ćwiczenia 8

10 Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) obliczyć potrzebne powiększenie, 2) znaleźć w Tabela 1 kolumny odpowiadające odległości dobrego widzenia, 3) wyszukać w kolumnie odpowiadającej pracy z lupą w odległości ogniskowej od tekstu, wielkość powiększenia najbliŝszą obliczonej, 4) w pierwszej kolumnie znaleźć wielkość mocy lupy a w drugiej jej ogniskową, 5) wyszukać w kolumnie odpowiadającej pracy z lupą przy oku, wielkość powiększenia najbliŝszą obliczonej, 6) w pierwszej kolumnie znaleźć wielkość mocy lupy a w drugiej jej ogniskową, 7) wyszukać w katalogu lupy odpowiadające potrzebom klienta i przygotować zamówienie na obie lupy. WyposaŜenie stanowiska pracy: instrukcja opracowana przez nauczyciela, katalog lup, wzorce róŝnych wielkości liter, papier formatu A4. Ćwiczenie 2 WskaŜ sytuacje i wskazania medyczne gdzie noszenie soczewek kontaktowych jest korzystniejsze od noszenia okularów. Przedstaw sytuacje odwrotne gdzie nie moŝna zastosować soczewek kontaktowych i okulary są korzystniejszym wariantem korekcji wzroku. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przygotować duŝy arkusz papieru, 2) podzielić arkusz na dwie części linia pionową i opisać tytuły obu stron Okulary są lepsze Soczewki są lepsze, 3) podjąć dyskusje nad róŝnymi sytuacjami w Ŝyciu codziennym i podczas uprawiania hobby, 4) podjąć dyskusję o wskazaniach i przeciwwskazaniach korekcji wzroku okularami i soczewkami przy róŝnych chorobach i wadach oczu. WyposaŜenie stanowiska pracy: duŝy arkusz papieru, grube flamastry. Ćwiczenie 3 Przedstawić klientowi akcesoria pomocne w pielęgnacji i przechowywaniu soczewek kontaktowych. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przygotować wystawę środków stosowanych do pielęgnacji i przechowywania soczewek kontaktowych oraz akcesoriów pomocnych przy zakładaniu soczewek i ich przechowywaniu, 2) przeczytać wszystkie instrukcje dołączone do kaŝdego przedmiotu, 3) wyjaśnić klientowi przeznaczenie kaŝdego przedmiotu i sposób posługiwania, 9

11 4) ocenić swój sposób prowadzenia prezentacji, przedstawić argumentacje takiego sposobu prowadzenia prezentacji. WyposaŜenie stanowiska pracy: zestaw środków do pielęgnacji i przechowywania soczewek złoŝony z: a) kilku opakowań róŝnych płynów do pielęgnacji, b) pojemników zwykłych i ozdobnych do przechowywania i odbiałczania soczewek, c) przyssawek do zdejmowania soczewek twardych d) lusterek instrukcje do kaŝdego przedmiotu, papier formatu A4. Ćwiczenie 4 Przedstawienie klientowi dodatkowych korzyści przy zakupie akcesoriów do okularów Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przydzielić role sprzedawcy, klienta i obserwatora, 2) przygotować potrzebne akcesoria okularowe do prezentacji, 3) przygotować do kaŝdego przedmiotu zestaw korzyści dla klienta jakie zyska z zakupionych akcesoriów, 4) przedstawić te korzyści klientowi, 5) obserwator powinien notować uwagi o przebiegu prezentacji, 6) podzielić się uwagami na temat prezentacji akcesoriów przez wszystkie osoby, 7) zamienić się rolami i powtórzyć ćwiczenie. WyposaŜenie stanowiska pracy: zastaw akcesoriów okularowych złoŝony z róŝnych: a) ściereczek do czyszczenia, b) płynów do pielęgnacji, c) futerałów, d) łańcuszków, e) uchwytów samochodowych do okularów, f) nakładek przeciwsłonecznych. papier formatu A Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) polecić klientowi lupę? 2) rekomendować klientowi bardziej złoŝone przyrządy optyczne? 3) wskazać zastosowanie okularów lornetowych i monookularów? 4) przedstawić wielkość powiększenia w powiększalnikach monitorowych? 5) przedstawić wskazania dla soczewek kontaktowych? 6) wskazać miejsca nalepiania folii pryzmatycznych? 7) zaprezentować akcesoria pomocne w uŝytkowaniu okularów? 8) wskazać na moŝliwość sprzedaŝy akcesoriów do innych przyrządów optycznych? 10

12 4.2. Rozpoznawanie potrzeb klienta w zakresie wyrobów i akcesoriów optycznych Materiał nauczania Nawiązanie kontaktu z klientem Musimy zdać sobie sprawę jaką rolę w całym mechanizmie funkcjonowania pełni klient. Klient jest najwaŝniejszą osobą w firmie. Nie jest zaleŝny od sprzedawcy, to pracownicy firmy są zaleŝni od niego. Nie zakłóca pracy, on jest jej celem. Robi nam uprzejmość, gdy decyduje się wejść do naszego salonu. To klient płaci pracownikom i szefowi pensje! Współczesny klient nie ma czasu, ciągle się spieszy, odrzuca niepotrzebne informacje. Ma coraz większe oczekiwania i czuje się waŝny w swojej roli. Od sprzedawcy oczekuje fachowej porady, lubi stawiać warunki, czeka na korzystne oferty, promocje i nie toleruje niedotrzymywania obietnic. Bardzo często, zanim klient przyjdzie do naszego sklepu szuka informacji. Decyzje o wyborze miejsca zakupów podejmuje spontanicznie na przykład na podstawie rozmowy telefonicznej. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale ma to ogromny wpływ na dalszą sprzedaŝ. Klient dzwoniący do firmy nie zna nas, lecz wyciąga wnioski o naszej wiedzy, autorytecie, typie osobowości. Robi to na podstawie tonu głosu, Ŝyczliwości, chęci do pomocy, profesjonalnych odpowiedzi. Trzeba prowadzić rozmowę telefoniczną tak, by doprowadzić do wizyty klienta w naszym salonie. Klient wchodzący do sklepu zwraca uwagę na jego wystrój, wygląd personelu i jego sposób zachowania. Bardzo liczy się pierwsze wraŝenie. Często spotyka się stwierdzenie, Ŝe pierwsze 10 sekund to równieŝ ostatnie 10 sekund. Ubiór personelu musi być prosty ale elegancki, mankiet koszuli powinien wystawać spod rękawa marynarki a koniec krawata powinien zasłaniać sprzączkę paska. Włosy muszą być umyte, uczesane. Jeśli kobiety mają włosy dłuŝsze niŝ do ramion to powinny być spięte. MęŜczyźni powinni unikać długich włosów. Buty powinny być wyczyszczone na połysk, do garnituru sznurowane, obuwie sportowe wykluczone. Kobiety mogą nosić buty tylko na niewysokim obcasie. MakijaŜ dyskretny. Dobre wraŝenia robi widoczna wizytówka określająca imię, nazwisko i zajmowane stanowisko. Zwracamy się do klienta z uśmiechem pozdrawiając go, przedstawiając się imieniem i nazwiskiem i pytamy: W czym moŝna panu/pani pomóc? lub Czego pan/pani sobie Ŝyczy?. NaleŜy unikać pytań typu czy mogę pomóc? bo moŝe paść odpowiedź nie kończąca dialog. Rozpoznanie potrzeb klienta Po powitaniu jesteśmy zawsze w pobliŝu klienta. Klient nie powinien szukać pomocy, powinien mieć ją pod ręką bo klient nie lubi czekać, zniecierpliwiony pójdzie do konkurencji. Na początku rozmowy gdy staramy się poznać potrzeby klienta stawiamy pytania otwarte: Jak? Gdzie? Kiedy? Co? Dlaczego? Unikamy pytań zamkniętych: Czy? 11

13 Uzyskujemy zgodę na przeprowadzenie wywiadu, zdobycie więcej informacji o kliencie. Stawiamy wcześniej przygotowane pytania, pomagające odkryć potrzeby klienta. Ale staramy się przede wszystkim słuchać, pozostawiając klientowi 80% czasu przeznaczonego na rozmowę Przykłady standardowych wcześniej przygotowanych pytań: Kiedy było przeprowadzone badanie wzroku? Jakie moce okularów są zapisane na recepcie? Jakie moce mają dotychczasowe okulary? Do czego słuŝyły? Dlaczego teraz chce Pani zrobić nowe? W przypadku prezbiopii: a) Jaki rodzaj okularów, chce Pani zamówić? b) Dlaczego Pani chce mieć dwie oddzielne pary do bliŝy i do dali, a nie jedną? c) Co Pani słyszała o okularach dwuogniskowych i progresywnych? W czasie wywiadu staramy się odkryć motywy zakupu. Czy o potrzebie zakupu decyduje: duma, czy zysk, czy moŝe przyjemność? Koncentrujemy się tylko na zaspokajaniu odkrytych potrzeb klienta. Mówimy o korzyściach, a nie o cechach produktu i nie uŝywamy fachowego języka zrozumiałego tylko wśród optyków. Ograniczamy naszą wypowiedź do tego co klient chce wiedzieć, a nie mówimy wszystkiego co wiemy. Rozmowę o cenie komentujemy, Ŝe cena jest naturalną konsekwencją korzyści dla klienta. Na zakończenie powtarzamy potrzeby klienta, które odkryliśmy, mówimy o korzyściach, obserwujemy reakcje klienta, pytamy o jego opinie, odczucia, podkreślamy to, co jest dla niego waŝne. Demonstracja najlepszego rozwiązania Gdy odkryjemy, Ŝe o potrzebie zakupu decyduje: duma, przedstawiamy najlepsze oprawy znanej marki z ostatniej kolekcji. Jeśli zaś klient był nastawiony na zysk, trzeba przedstawić jedną parę okularów dwuogniskowych tańszych niŝ dwie pary oddzielne lub wyroby objęte promocją. Klientce, dla której kupowanie jest przyjemnością moŝna proponować modne kształty opraw dobrane kolorem do nowego kostiumu. Klientowi ceniącemu bezpieczeństwo moŝna polecić okulary z wytrzymałych tworzyw, które go nie skaleczą przy stłuczeniu, ceniącemu trwałość wybrać oprawy tytanowe. Z kolei osobie, dla której najwaŝniejszy jest komfort noszenia moŝna podać oprawę bezramkową o wadze kilku gramów. Zakończeniem tego etapu sprzedaŝy jest polecenie takiego rozwiązania które najpełniej spełnia potrzeby klienta. Podsumowując naleŝy klientowi przedstawić wszystkie składniki kosztów wykonania okularów: ceny soczewek, oprawy, montaŝu jeŝeli montaŝ nie był wliczony w kosztach oprawy, dodatkowych kosztów np. barwienia, wysyłki oraz udzielanych rabatów. Przełamywanie zastrzeŝeń JeŜeli klient zgłasza się do nas ze swoim problemem czy zastrzeŝeniem to oznacza, Ŝe nam ufa i daje moŝliwość rozwiązania problemu. Najczęściej występują 2 rodzaje zastrzeŝeń: prawdziwe oddające rzeczywisty stan uczuć i obaw klienta, często z powodu niedostatecznej wiedzy oraz nieprawdziwe ujawniające strach przed zakupem, sprawdzające kompetencje sprzedawcy, szukające moŝliwości negocjacji ceny. Weryfikujemy, czy zastrzeŝenie jest prawdziwe zadając pytania pogłębione. NaleŜy uznać prawo klienta do zgłaszania zastrzeŝeń, podziękować za to pytanie, poniewaŝ prawdopodobnie niezbyt jasno wyraziliśmy swoją myśl. Powinno upewnić się, czy 12

14 zastrzeŝenie jest dobrze zrozumiane. Trzeba wyrazić zrozumienie dla obaw i powtórzyć te obawy własnymi słowami. Na przykład Przykro mi Ŝe jest pan zdenerwowany, ale o ile dobrze zrozumiałem chodzi o to, Ŝe wolałby Pan soczewki które się bardziej przyciemniają?. albo Proszę pozwolić mi zrozumieć dokładniej Panie X, zauwaŝył Pan, Ŝe ta oprawa jest niewygodna na nosie, czy tak? MoŜna teŝ odpowiedzieć na zastrzeŝenie w sposób bliskoznaczny, wykazując swój punkt widzenia: O ile dobrze zrozumiałem to chciałby Pan podjąć ryzyko i zrezygnować z najtrwalszych soczewek z trivex u na rzecz tańszych soczewek. Czy dobrze rozumiem? Bardzo waŝne by po kaŝdej wypowiedzi klienta zapadła chwila ciszy, dla upewnienia się Ŝe zakończył swoją wypowiedź. W tym momencie nie wolno okazywać sarkazmu ani znuŝenia. Nie naleŝy teŝ natychmiast udowadniać swojej racji, a wykazać cierpliwość i zrozumienie. KaŜde zastrzeŝenie moŝna zminimalizować (lub wskazać na jego bezzasadność), tylko trzeba być do tego przygotowanym. Dobrze stworzyć listę najczęściej zadawanych pytań i zastrzeŝeń oraz często ją uzupełniać i korygować. Przykład zastrzeŝenia: Lekarz w przychodni mówił, Ŝe do tego trzeba się przyzwyczaić. Przykład przygotowanej odpowiedzi: Rozumiem, Ŝe moŝe mieć Pani pewne obawy, ale zapewniam Panią, Ŝe nowoczesne soczewki progresywne są szybko adaptowane i dające komfort. W Niemczech nosi je juŝ 30% społeczeństwa. Soczewki progresywne w naszej firmie noszą wszyscy pracownicy po 40. Zamknięcie sprzedaŝy Zamknięcie to pytanie o decyzję klienta. Sztuką sprzedaŝy jest wybranie właściwego czasu. Pytamy dopiero wtedy, gdy wiemy, Ŝe klient powie tak. W tym miejscu juŝ nie stawiamy pytań otwartych, tylko zadajemy pytania zamknięte, zaczynające się słowem czy Dwa przykłady: Czy chce Pani aby wybrane oprawki po zamontowaniu soczewek wysłać pocztą, czy odbierze Pani osobiście? Czy zapisać Panią na badanie wzroku? Gabinet właśnie w tej chwili jest wolny. Gdy sprzedaŝ została sfinalizowana naleŝy: pogratulować dobrego wyboru, upewnić, Ŝe to najlepsza opcja, podziękować za zakupy, poprosić o rekomendację. Te kilka miłych słów pomoŝe pozostawić pozytywne wraŝenie. Trzeba pamiętać Musimy finalizować sprzedaŝ, bo to od klienta zaleŝy wypłata pensji pracownikom i szefowi. Wydanie wykonanych okularów Po wykonaniu okularów w ustalonym wcześniej terminie naleŝy wydać je klientowi. W czasie odbioru trzeba: sprawdzić czy spełniają oczekiwania klienta, skontrolować dopasowanie oprawy, przedstawić klientowi sposób uŝytkowania, przechowywania i konserwacji zaprosić ponownie do odwiedzenia sklepu, podjąć starania sprzedaŝy dodatkowych akcesoriów, pogratulować dobrego wyboru i zaprosić klienta do następnych wizyt. 13

15 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Dlaczego klient jest najwaŝniejszą osoba w firmie? 2. Jakie cechy charakteryzują współczesnego klienta? 3. Do czego powinna doprowadzić rozmowa telefoniczna z klientem? 4. Ile czasu mamy na zrobienie pierwszego wraŝenia na kliencie? 5. Jaką rolę odgrywa ubiór sprzedawcy? 6. Jakie informacje powinny znaleźć się na identyfikatorach? 7. Jakie pytania stawiamy na początku poznawania potrzeb klienta? 8. Jaką część czasu w czasie rozmowy pozostawiamy do dyspozycji klienta? 9. Jaki jest najwaŝniejszy cel prowadzenia rozmowy? 10. W jaki sposób prezentujemy wyrób? 11. Jakie dwie grupy zastrzeŝeń klienta spotykamy najczęściej? 12. Jak naleŝy postąpić przy zastrzeŝeniach klienta? 13. Co trzeba mieć przygotowane przy zastrzeŝeniach klienta? 14. Kiedy naleŝy zamknąć sprzedaŝ? 15. Jakie pytanie stawiamy przy zakończeniu sprzedaŝy? 16. W jaki sposób poŝegnać klienta po zakończeniu sprzedaŝy? 17. O czym trzeba pamiętać przez cały czas prowadzenia sprzedaŝy? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przygotuj się na wejście klienta do salonu optycznego. Powitaj go i nawiąŝ z nim rozmowę. Staraj się zachować dystans gdy klient ogląda wystawiony sprzęt optyczny stosowny do potrzeb wykonania ćwiczenia. Sposób wykonania: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przydzielić role sprzedawcy, klienta i obserwatora, 2) sprzedawca ma zająć miejsce przy stoliku 3) sprzedawca powinien powitać klienta, 4) klient ma wyjaśnić cel wizyty i oglądać wystawiony sprzęt optyczny stosowny do potrzeb wykonania ćwiczenia, 5) obserwator notować wszystkie dobre i zła zachowania sprzedawcy, 6) sprzedawca powinien ocenić swoje zachowanie, 7) obserwator, sprzedawca i klient wymienić się swoimi spostrzeŝeniami i uczuciami jakie im towarzyszyły w tej scence, 8) obserwator, klient i sprzedawca zamienić się rolami, powtarzając ćwiczenie. WyposaŜenie stanowiska pracy: stolik z dwoma krzesłami, sprzęt optyczny: a) okulary słoneczne b) oprawy okularowe, c) lupy, d) futerały, e) płyny do czyszczenia okularów, 14

16 drzwi, papier formatu A4. Ćwiczenie 2 Oceń poprawność ubioru i zachowania sprzedawcy. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przyjść w dniu ćwiczenia do szkoły ubrany w bardziej niŝ codzienny ubiór, 2) przydzielić role sprzedawcy i klienta, 3) przygotować sobie identyfikator, 4) wejść do sali, 5) przedstawić się klientowi i zająć miejsce na końcu sali by klient bez obracania do tyłu nie widział sprzedawcy, 6) klient wymienia wszystkie błędy w ubiorze i ocenia zachowanie sprzedawcy skupiając się przede wszystkim na wraŝeniu jakie zrobił sprzedawca. WyposaŜenie stanowiska pracy: bardziej niŝ codzienny, uroczysty ubiór, kolorowe flamastry, okładki do identyfikatorów, papier formatu A4. Ćwiczenie 3 Przeprowadź wywiad z klientem stawiając mu pytania otwarte. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przygotować sobie zestaw 10 pytań otwartych, 2) przydzielić role sprzedawcy, klienta i obserwatora, 3) przeprowadzić przy stoliku wywiad w zakresie zamawiania okularów dla osoby 50 letniej, 4) obserwator notuje wszystkie pytania sprzedawcy zaznaczając przy kaŝdym pytaniu: czy było to pytanie zamknięte czy otwarte oraz procent czasu wyznaczony przez sprzedawcę na wypowiedź klienta, 5) obserwator, sprzedawca i klient wymieniają się swoimi spostrzeŝeniami, 6) obserwator, klient i sprzedawca zamieniają się rolami, powtarzając ćwiczenie, 7) podjąć dyskusję o trudnościach w stawianiu pytań otwartych i nie ograniczaniu czasu dla klienta. WyposaŜenie stanowiska pracy: stolik z krzesełkami, stare okulary i recepta na nowe stoper, papier formatu A4. Ćwiczenie 4 Przekonaj klienta Ŝe jego zastrzeŝenia są mało istotne przy jego głównych potrzebach. Sposób wykonania: 15

17 Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przydzielić role sprzedawcy, klienta i obserwatora, 2) wysłuchać zastrzeŝeń klienta o powłokach AR, które wydają mu się zbędne a ponadto słyszał, Ŝe się je trudno czyści, 3) potwierdzić zrozumienie problemu, 4) przedstawić swój punkt widzenia, 5) obserwator, sprzedawca i klient wymieniają się swoimi spostrzeŝeniami, 6) obserwator, klient i sprzedawca zamieniają się rolami, powtarzając ćwiczenie. WyposaŜenie stanowiska pracy: soczewki demonstracyjne z powłokami AR, kamera wideo, telewizor, papier formatu A Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjaśnić, dlaczego klient jest najwaŝniejszą osoba w firmie? 2) wyjaśnić, czym charakteryzuje się współczesny klient? 3) wskazać cel prowadzenia rozmowy telefonicznej? 4) wskazać czas na zrobienie pierwszego wraŝenia? 5) wyjaśnić, dlaczego ubiór odgrywa waŝną role przy robieniu pierwszego wraŝenia? 6) wskazać jakie informacje powinny znaleźć się na identyfikatorach? 7) wymienić pytania otwarte? 8) wskazać na procentowy udział czasu na wypowiedzi klienta? 9) przedstawić jak powinien wyglądać ubiór i wygląd sprzedawcy? 10) wskazać najwaŝniejszy cel prowadzenia rozmowy z klientem? 11) wskazać sposób prowadzenia rozmowy z klientem? 12) wskazać sposób prezentacji wyrobu? 13) w którym momencie zamknąć sprzedaŝ? 14) jakimi zdaniami poŝegnać klienta? 15) o czym naleŝy pamiętać w czasie całego procesu sprzedaŝy? 16

18 4.3. Środki techniczne wspomagające sprzedaŝ Materiał nauczania Stanowisko obsługi klienta Wybór opraw we współczesnych salonach optycznych sięga kilku tysięcy. Katalogi producentów soczewek okularowych zawierają kilkadziesiąt a często przekraczają sto stron róŝnych typów soczewek z których większość moŝe mieć po kilka opcji barwienia i powłok uszlachetniających co pozwala wybierać z kilku tysięcy moŝliwości. Taki oszałamiające moŝliwości wyboru wymagają poświęcenia klientowi dłuŝszego czasu. Zdarza się, Ŝe wybór oprawki trwa kilkadziesiąt minut a nawet kilka godzin. Klient powinien być obsługiwany nie przy ladzie w czapce i płaszczu, lecz siedzący na wygodnym krześle przy stole po pozostawieniu płaszcza i czapki w szatni. Bardzo często przy takiej gamie oferowanych rozwiązań klientowi towarzyszy zaufana osoba doradzająca, która teŝ powinna mieć moŝliwość zajęcia wygodnego miejsca. Stanowisko powinno być wyposaŝone w lustro by klient widział całą głowę podczas przymierzania opraw. Lustro powinno być duŝe, stabilne dobrej jakości, z moŝliwością łatwego pochylania. Na stanowisku powinny być dostępne dla sprzedawcy oprawy okularowe, katalogi soczewek, cenniki, zestawy soczewek do demonstracji, wykresy i tablice ułatwiające prezentacje róŝnych korzyści dla klienta oraz formularze zamówień a takŝe kalkulator. Sprzedawca powinien mieć dostęp do pupilometru Rys. 5 oraz kasety okulistycznej z oprawką próbną do weryfikacji jak klient będzie widział w przepisanych okularach. Na stanowisku powinny być narzędzia do modelowania opraw z podgrzewaczem do opraw. Rys. 5. Pupilometr [11] Przy wyborze opraw trzeba kierować się moŝliwością percepcji klienta, dla którego wybór oprawy z 20 przedstawionych do przymiarki modeli moŝe być za trudny i moŝe zrezygnować z zakupu. Optymalną liczbą do wyboru jest pięć opraw. Po przymierzeniu tych opraw klient przedstawia zastrzeŝenia do kaŝdego rozwiązania po ich wyjaśnieniu naleŝy odłoŝyć egzemplarze odrzucone i przedstawić następne pięć do wyboru. Sprzedawca powinien mieć dostęp do telefonu celem uzgodnienia moŝliwości wykonawczych i terminów w warsztacie oraz w wytwórni soczewek. Stanowisko powinno teŝ umoŝliwiać dostęp do narzędzi i sprzętu do dopasowywania opraw do głowy, zmierzenia parametrów opraw i okularów. Wydawanie wykonanych pomocy wzrokowych moŝe odbywać się na tym samym stanowisku lub w innym miejscu. Podczas wydawania konieczne jest dodatkowe wyposaŝenie dla sprawdzenia wykonanych pomocy takie jak tablice do badania ostrości do dali i bliŝy. Pomoce do demonstrowania wyrobów 17

19 Dla przedstawienia róŝnych moŝliwości rozwiązania potrzeb klienta przydatne są róŝne przyrządy. Do demonstracji uŝytkowania okularów dla presbyopów słuŝy kaseta Aida firmy Essilor (Rys. 6), gdzie do prowizorycznej oprawy mamy moŝliwość wstawienia demonstracyjnych soczewek jednoogniskowych tylko do czytania, soczewek dwuogniskowych i progresywnych z róŝnymi dodatkami mocy. Rys. 6. Zestaw soczewek z oprawkami do demonstracji okularów dla presbyopów [11] Tę oprawę moŝemy zakładać na okulary do dali klienta lub dla osób nie wymagających korekcji do dali bezpośrednio na nos. Pomocne podczas pomiaru odległości źrenic mogą być pupilometry Rys. 5 do mierzenia odległości źrenic z cyfrowym wyświetlaniem zmierzonych wartości Przydatne są rysunki porównujące grubość soczewek wykonanych z materiałów o róŝnych współczynnikach załamania i róŝnych konstrukcjach, tablice przedstawiające wagę soczewek. Klienta jednak bardziej niŝ rysunki wykresy i tablice przekonują prawdziwe soczewki, które moŝe obejrzeć z kaŝdej strony, porównać wagę kolor i stopień zabarwienia. Do demonstracji właściwości soczewek fotochromowych uŝywa się specjalnych lamp UV pozwalających symulować działanie słońca na soczewkę. UŜycie ditestu przyrządu ułatwiającego określenie średnicy soczewki w wybranej oprawie pozwala na wybór średnicy w czasie ustalania z klientem. Rys. 7. Ditest [11] Na stanowisku sprzedaŝy mogą być pomocne drobne przedmioty ułatwiające prace: pisaki do zaznaczania na atrapach soczewek wysokość źrenic, specjalne pryzmaty do oceny odległości soczewki od rogówki, kartki z samoprzylepne do ustalenia linii podziału soczewek dwuogniskowych. Środki do czyszczenia wyrobów Na stanowisku sprzedaŝy powinna się znajdować płuczka ultradźwiękowa do umycia okularów klienta, ściereczki do osuszeniu po myciu. Jest to miejsce gdzie moŝna klientowi zademonstrować właściwy sposób czyszczenia i pielęgnacji, przedstawić ofertę środków do czyszczenia: ściereczki, bibuła, płyny czyszczące i zapobiegające zaparowaniu. Na stanowisku wydawania powinny znaleźć się środki do zmywania fabrycznych oznaczeń na soczewkach wieloogniskowych spirytus, aceton i ściereczki jednorazowe lub bibuła. 18

20 Ewidencja sprzedaŝy Przyjęte zamówienie na pomoce optyczne naleŝy zaewidencjonować. W zaleŝności od przyjętego systemu w firmie moŝna prowadzić zapis w papierowej formie lub w postaci elektronicznej. W systemie elektronicznym moŝna przechowywać znacznie więcej informacji i są one łatwiej dostępne. PoŜądane jest by w ewidencji znalazły się dane osobowe klienta: nazwisko, kontakt telefoniczny ewentualnie adres. Koniecznie trzeba rejestrować datę zamówienia, i jego elementy wraz z cenami i parametrami. Jeśli tylko jest moŝliwe powinno się zapisywać nazwę oprawy i jej dostawcę oraz moce, średnice, typ i producenta soczewek. PoŜądane jest gromadzenie danych z recepty: przepisanej korekcji, odległości źrenic, nazwiska lekarza i daty badania. Zapisanie danych dokumentacji technologicznej w ewidencji bardzo ułatwia załatwianie róŝnych reklamacji i przyjmowanie następnych zamówień. Ewidencję sprzedaŝy prowadzi się równieŝ dla celów fiskalnych. W większych zakładach istnieje ustawowy obowiązek ewidencji sprzedaŝy za pomocą urządzeń rejestrujących kaŝdą sprzedaŝ. MoŜe odbywać się to za pomocą komputerowych systemów ewidencji sprzedaŝy wyposaŝonych w drukarki fiskalne lub prostsze urządzenia rejestrujące kasy fiskalne. Ze względu na ogromny wybór tych urządzeń nie moŝna omówić Ŝadnego rodzaju kas bowiem kaŝde urządzenie jest diametralnie róŝne. Są w uŝyciu małe kasy umoŝliwiające ewidencję sprzedaŝy tylko z podziałem towarów według stawek podatku VAT (Rys. 8). Rys. 8. Mała kasa fiskalna [12] Bardziej rozbudowane kasy (Rys. 9) mają moŝliwości ewidencji kaŝdego artykułu oddzielnie, sprzedaŝy i zwrotu opakowań, rozdzielania ewidencji dla kaŝdego sprzedawcy, rozróŝniania róŝnych sposobów płatności gotówka, czeki, karta płatnicza, umoŝliwienia dokonywania płatności w róŝnych walutach złotówki, euro. Kasy mogą być dodatkowo wyposaŝone w szufladę na gotówkę, czytnik kodów kreskowych, czytnik kart płatniczych a takŝe łącze do systemu ewidencji stanu magazynu. W większości zakładów optycznych pracownicy dokonujący sprzedaŝy zajmują się równieŝ przyjmowaniem rozliczeń z klientem, bowiem tylko w duŝych centrach optycznych występuje stanowisko kasjera. Trzeba zauwaŝyć Ŝe często przy zakupie okularów operacje kasowe dokonuje się dwukrotnie: przyjmując zaliczkę przy składaniu zamówienia i przyjmując ostateczną dopłatę przy odbiorze zamówienia. 19

Prowadzenie sprzedaży wyrobów i akcesoriów optycznych

Prowadzenie sprzedaży wyrobów i akcesoriów optycznych Piotr Michałowski Prowadzenie sprzedaży wyrobów i akcesoriów optycznych Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Wydanie drugie luty 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut Zadanie egzaminacyjne Do zakładu optycznego zgłosił się klient z receptą wystawioną przez lekarza okulistę w celu wykonana okularów z soczewkami progresywnymi. Po dopasowaniu anatomicznym metalowej pełnej

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Do zakładu optycznego zgłosił się klient z receptą w celu wykonania (pomocy wzrokowej) okularów. Klient do zamówionych okularów wybrał soczewki mineralne i metalową oprawę. Opracuj

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Do zakładu optycznego zgłosił się klient z receptą w celu wykonana okularów korekcyjnych. Wybrał oprawkę metalową na Ŝyłkę o kształcie pokazanym na zdjęciu. Okulary będą słuŝyły do

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Projekt Czy te oczy mogą kłamac

Projekt Czy te oczy mogą kłamac Projekt Czy te oczy mogą kłamac Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu Cel główny: Rozszerzenie wiedzy na temat mechanizmu widzenia. Treści kształcenia zajęć interdyscyplinarnych: Fizyka: Rozchodzenie

Bardziej szczegółowo

Zobacz wszystko. superbohaterów? W trosce o Twoje oczy

Zobacz wszystko. superbohaterów? W trosce o Twoje oczy Zobacz wszystko superbohaterów? W trosce o Twoje oczy Zobacz wszystko Nie chodzi o to żeby coś zobaczyć chodzi o to żeby zobaczyć wszystko. Z soczewkami progresywnymi Hoyalux id żaden szczegół nie pozostanie

Bardziej szczegółowo

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją CZĘŚĆ A CZŁOWIEK Pytania badawcze: Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją Czy obraz świata jaki rejestrujemy naszym okiem jest zgodny z rzeczywistością? Jaki obraz otoczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Ćwiczenia Nr 6 Akomodacja

Sprawozdanie z Ćwiczenia Nr 6 Akomodacja Społeczny Ośrodek Szkoleniowy Data wykonania ćwiczenia.... Pomiar i korygowanie wad refrakcji Data oddania sprawozdania... ul. Kopcińskiego 5/11 Ocena......... Nazwisko i imię słuchacza Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik optyk 322[16]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik optyk 322[16] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik optyk 322[16] 1 2 3 4 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia

Bardziej szczegółowo

Soczewki PNX Kids. Stworzone z myślą o dzieciach. Wygodne. Precyzyjne. Wytrzymałe.

Soczewki PNX Kids. Stworzone z myślą o dzieciach. Wygodne. Precyzyjne. Wytrzymałe. Soczewki PNX Kids Stworzone z myślą o dzieciach Wygodne. Precyzyjne. Wytrzymałe. Ochrona, której potrzebują Dzieci bawią się bardzo żywiołowo, dlatego tak ważne jest, aby ich oczy były chronione przez

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik optyk 322[16]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik optyk 322[16] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik optyk 322[16] Zadanie egzaminacyjne Salon optyczny prowadzi działalność usługową w zakresie wykonywania pomocy wzrokowych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1

Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1 Spis treści Wstęp do wydania czwartego Wstęp do wydania pierwszego Skróty xiii xiv xv Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1 1.1 Anatomia stosowana 1 1.2 Fizjologia stosowana 4 1.3 Fizyczne

Bardziej szczegółowo

ĈƻǠǛŒǸǸ. ĜǯǡǙǬĕ. ƻǙİDZǸĜǯǡǙǬǸǯǸnjǯǧǡǛǠǸǧǛDzǙǛǠǸ DzǸǫǧǛDzǝǯǣǙǥǡǸǨǪǧǟǪǝǫDZǯǦDZǥǡǸ ǀǧDZǙǤǭǰǸǡƼ. W trosce o Twoje oczy

ĈƻǠǛŒǸǸ. ĜǯǡǙǬĕ. ƻǙİDZǸĜǯǡǙǬǸǯǸnjǯǧǡǛǠǸǧǛDzǙǛǠǸ DzǸǫǧǛDzǝǯǣǙǥǡǸǨǪǧǟǪǝǫDZǯǦDZǥǡǸ ǀǧDZǙǤǭǰǸǡƼ. W trosce o Twoje oczy ĈƻǠǛŒǸǸ DzǯǡǝǜDzǙŏǸǸ ĜǯǡǙǬĕ ƻǙİDZǸĜǯǡǙǬǸǯǸnjǯǧǡǛǠǸǧǛDzǙǛǠǸ DzǸǫǧǛDzǝǯǣǙǥǡǸǨǪǧǟǪǝǫDZǯǦDZǥǡǸ ǀǧDZǙǤǭǰǸǡƼ W trosce o Twoje oczy Tylko dzięki przenikliwości spojrzenia możesz zmienić marzenia w realne plany. Soczewki

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH

KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH NEOLENS sp. z o.o. 52-21 Wrocław, ul. Gen. Stanisława Maczka 25a/5 tel. 71 798 26 4, fax 71 798 26 42 e-mail: zamowienia@neolens.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej

Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym z najprostszych urządzeń optycznych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[16]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

katalog soczewek okularowych

katalog soczewek okularowych katalog soczewek okularowych NEOLENS sp. z o.o. 52-21 Wrocław, ul. Gen. Stanisława Maczka 25a/5 tel. 71 798 26 4, fax 71 798 26 42 e-mail: zamowienia@neolens.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

www.opralens.pl edycja sierpień 2013 tel. 723 980 100 tel. 693 151 488 Marcin Machulak 20-150 Lublin ul. Bursaki 18 lok. 2A

www.opralens.pl edycja sierpień 2013 tel. 723 980 100 tel. 693 151 488 Marcin Machulak 20-150 Lublin ul. Bursaki 18 lok. 2A ALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH I PRODUKTÓW OPTYCZNYCH edycja sierpień 213 OPRALENS Marcin Machulak 2-15 Lublin ul. Bursaki 18 lok. 2A tel. 723 98 1 e-mail: zamowienia@opralens.pl www.opralens.pl DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu OKEYE. LOCIN Sp. z o.o.

Instrukcja programu OKEYE. LOCIN Sp. z o.o. Instrukcja programu OKEYE LOCIN Sp. z o.o. OKEYE to profesjonalne urządzenie, które wesprze Państwa sprzedaż, OKEYE to wspomaganie procesu doboru opraw okularowych dla każdego użytkownika, OKEYE istotny

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia 3.12.2009 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA SEM 3. Laboratorium PODSTAW TECHNIKI ŚWIETLNEJ TEMAT: OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr : Soczewki Cel ćwiczenia: Wyznaczenie ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiającej i rozpraszającej) oraz ogniskowej soczewki rozpraszającej

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE W największym skrócie prezentacja to pokaz. Dlatego pamiętaj, Ŝe prezentacja jest przedstawieniem, w którym grasz główną rolę. RóŜnica polega na tym, Ŝe celem twojego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 322[16]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Fakty i szczegóły 11 o wzrok zimą. magazynoptyczny.pl. Magazyn optyczny firmy OPTYKA Jolanta Deka-Boruszewska, nr 10/2014 (11)

Fakty i szczegóły 11 o wzrok zimą. magazynoptyczny.pl. Magazyn optyczny firmy OPTYKA Jolanta Deka-Boruszewska, nr 10/2014 (11) 6 JOOP! Najnowsze kolekcje 10 JOOP! JAK ZADBAĆ Fakty i szczegóły 11 o wzrok zimą Magazyn optyczny firmy OPTYKA Jolanta Deka-Boruszewska, nr 10/2014 (11) WYGRAJ OPRAWY JOOP! Szczegóły na OptykaDzierzoniow

Bardziej szczegółowo

soczewki jesień 209 od1.1.209r.

soczewki jesień 209 od1.1.209r. soczewki jesień 29 od1.1.29r. promocje! promocje! promocje! promocje! promocje! Listopad Organica 1.59 Kinetik poliwęglan z antyrefleksem, cały zakres -% Organica 1.6 Komfort z powłoką oleofobową, cały

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa?

Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa? Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Sp. z o.o. Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa? www.rekshop.pl Poradnik, który przeprowadzi cię krok po kroku przez kolejne etapy dokonywania zakupów za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Rycina 2 Zwiększanie działania pryzmatycznego soczewki w miarę oddalania się od środka optycznego soczewki

Rycina 2 Zwiększanie działania pryzmatycznego soczewki w miarę oddalania się od środka optycznego soczewki DZIIAŁANIIE PRYZMATYCZNE SOCZEWEK OKULAROWYCH Konstruktorzy soczewek okularowych dokładają wszelkich starań by widzenie było najlepsze. Wieloletnie doświadczenia w projektowaniu i szlifowaniu soczewek

Bardziej szczegółowo

Metody badawcze Marta Więckowska

Metody badawcze Marta Więckowska Metody badawcze Marta Więckowska Badania wizualne pozwalają zrozumieć proces postrzegania oraz obserwować jakie czynniki wpływają na postrzeganie obrazu. Czynniki wpływające na postrzeganie obrazu to:

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK OPTYK Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja guided inquiry

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja guided inquiry CZĘŚĆ A CZŁOWIEK Pytania badawcze: Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja guided inquiry Czy obraz świata jaki rejestrujemy naszym okiem jest zgodny z rzeczywistością? Jaki obraz otoczenia

Bardziej szczegółowo

Ćw. nr 41. Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą wzoru soczewkowego

Ćw. nr 41. Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą wzoru soczewkowego 1 z 7 JM-test-MathJax Ćw. nr 41. Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą wzoru soczewkowego Korekta 24.03.2014 w Błąd maksymalny (poprawione formuły na niepewności maksymalne dla wzorów 41.1 i 41.11)

Bardziej szczegółowo

W trosce o Twoje oczy

W trosce o Twoje oczy W trosce o Twoje oczy Pow oki antyrefleksyjne Po egnaj si z refleksami Spojrzeniem można wyrazić bardzo wiele, pod warunkiem, że nic nie stanie na przeszkodzie. Taką przeszkodę stanowić mogą okulary z

Bardziej szczegółowo

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE INSTRUKCJA Test składa się z 28 pytań. Pytania są o zróżnicowanym stopniu trudności, ale ułożone w takiej kolejności aby ułatwić Ci pracę.

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie do dowodu lub paszportu. Informacja o usłudze OBYWATEL.GOV.PL BETA. Ogólne informacje

Zdjęcie do dowodu lub paszportu. Informacja o usłudze OBYWATEL.GOV.PL BETA. Ogólne informacje 1 z 8 2015-12-04 12:06 OBYWATEL.GOV.PL BETA Zdjęcie do dowodu lub paszportu Chcesz wyrobić dowód osobisty lub paszport i potrzebujesz zdjęcie? Poniżej dowiesz się, jak powinno wyglądać. Informacja o usłudze

Bardziej szczegółowo

Dla zwi kszenia komfortu w cyfrowym Êwiecie

Dla zwi kszenia komfortu w cyfrowym Êwiecie Dla zwi kszenia komfortu w cyfrowym Êwiecie Soczewki, które polecił Ci optyk, posiadają powłokę Hoya BlueControl. Ze względu na wyjątkowe cechy tej powłoki, soczewki są nie tylko niezwykle odporne na zarysowania,

Bardziej szczegółowo

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych Pracownia Molekularne Ciało Stałe Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych Brygida Mielewska, Tomasz Neumann Zagadnienia do przygotowania: 1. Budowa mikroskopu elektronowego 2. Wytwarzanie wiązki

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki.

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki. 1 Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy tworzone przez soczewki. Czas trwania zajęć: 2h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: OPTYK-MECHANIK

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: OPTYK-MECHANIK EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: OPTYK-MECHANIK Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu

Bardziej szczegółowo

Magia sprzedaŝy? Czy rzeczywiście sprzedaŝ to alchemiczne sztuczki i magiczne zagrania?

Magia sprzedaŝy? Czy rzeczywiście sprzedaŝ to alchemiczne sztuczki i magiczne zagrania? Anna Madziewicz Magia sprzedaŝy? Czy rzeczywiście sprzedaŝ to alchemiczne sztuczki i magiczne zagrania? Co to jest sprzedaŝ? ...... Zaspokajanie potrzeb klienta naszym produktem Ludzie nie znoszą jak im

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf B Dodatek C f h A x D y E G h Z podobieństwa trójkątów ABD i DEG wynika z h x a z trójkątów DC i EG ' ' h h y ' ' to P ( ) h h h y f to ( 2) y h x y x y f ( ) i ( 2) otrzymamy to yf xy xf f f y f h f yf

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

sandy grendel swiss loupes

sandy grendel swiss loupes sandy grendel OPTYKA swiss loupes Rodzinna, szwajcarska firma Sandy Grendel Design oferuje produkt o wybitnych właściwościach. Ergonomiczny design, najlepsze materiały i perfekcyjna funkcjonalność zapewniają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne (czerwiec 2012)

Zadanie egzaminacyjne (czerwiec 2012) Zadanie egzaminacyjne (czerwiec 2012) Zakład optyczny prowadzi działalność usługową, w zakresie wykonywania pomocy wzrokowych. Klient zlecił wykonanie okularów na podstawie recepty (Załącznik 1). Wybrał

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Optyka 2012/13 powtórzenie

Optyka 2012/13 powtórzenie strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Słońce w ciągu dnia przemieszcza się na niebie ze wschodu na zachód. W którym kierunku obraca się Ziemia? Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

TRUDNA! ORTOGRAFIA JEST JAK ĆWICZYĆ ORTOGRAFIĘ?

TRUDNA! ORTOGRAFIA JEST JAK ĆWICZYĆ ORTOGRAFIĘ? ORTOGRAFIA JEST TRUDNA! JAK ĆWICZYĆ ORTOGRAFIĘ? INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Często słyszysz, Ŝe ortografia jest łatwa, Ŝe jeśli tylko się postarasz będziesz bardziej uwaŝny... uda Ci się pisać lepiej.

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy z komputerem:

Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Materiały szkoleniowe Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na

Bardziej szczegółowo

ABC filtrowania w ciemni - Jerzy Kołaczyński 1. Teoria 1. Teoria 2. Zastosowanie 3. Split grading 4. Tabele dla głowic kolorowych

ABC filtrowania w ciemni - Jerzy Kołaczyński 1. Teoria 1. Teoria 2. Zastosowanie 3. Split grading 4. Tabele dla głowic kolorowych ABC filtrowania w ciemni - Jerzy Kołaczyński 1. Teoria 2. Zastosowanie 3. Split grading 4. Tabele dla głowic kolorowych 1. Teoria Dawno temu nie uŝywano w ciemni filtrów innych niŝ czerwony nie zaświetlający

Bardziej szczegółowo

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi Dalmierz laserowy LRF1 1. Wstęp Dalmierz laserowy jest przenośnym urządzeniem, łączącym w sobie lornetkę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przy uŝyciu arkusza kalkulacyjnego

Modelowanie przy uŝyciu arkusza kalkulacyjnego Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja technologii odlewniczych Modelowanie przy uŝyciu Projektowanie informatycznych systemów zarządzania 2Modelowanie przy uŝyciu Modelowania przy uŝyciu Wprowadzenie Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ULTRADŹWIĘKOWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI Z WSKAŹNIKIEM LASEROWYM MDM 201 # wersja 1.2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ULTRADŹWIĘKOWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI Z WSKAŹNIKIEM LASEROWYM MDM 201 # wersja 1.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ULTRADŹWIĘKOWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI Z WSKAŹNIKIEM LASEROWYM MDM 201 #03941 wersja 1.2 Wstęp Ultradźwiękowy miernik odległości jest to urządzenie umoŝliwiające uŝytkownikowi łatwe dokonanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Administracyjnego WiMAX 2

Instrukcja obsługi Panelu Administracyjnego WiMAX 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO WIMAX SPIS TREŚCI 1. Logowanie...3 2. Zlecenia...5 2.1. Przeglądanie zleconych instalacji i wywiadów...6 2.2. Umawianie klientów...7 2.3. Uzupełnienie informacji

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D Instrukcja instalacji i uŝytkowania Młynki do mięsa Typ : T-8, S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent oświadcza, Ŝe urządzenia spełniają

Bardziej szczegółowo

Poradnik Jak walczyć z CVS

Poradnik Jak walczyć z CVS Poradnik Jak walczyć z CVS Bardzo często zapominamy o podstawowych zasadach zachowania zdrowia w czasie długotrwałej pracy przy komputerze. Ile razy zdarzyło się Wam usiąść rano do biurka i wstać późnym

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: O sztuce chodzenia po drabinie Cele Wiadomości Umiejętności Metody, techniki, formy pracy Środki dydaktyczne Faza lekcji wprowadzająca - rozpoznanie cech osobowości,

Bardziej szczegółowo

II. Lekcja odnosi do programu Wydawnictwa Nowa Era Nr. DKW-4014-165/ 99. Mieści się w dziale programu: "Poznajemy nasze otoczenie".

II. Lekcja odnosi do programu Wydawnictwa Nowa Era Nr. DKW-4014-165/ 99. Mieści się w dziale programu: Poznajemy nasze otoczenie. SCENARIUSZ LEKCJI: "POZNAJEMY LAS I JEGO MIESZKAŃCÓW" - zajęcia rozpisane na 2 godziny lekcyjne. I. CELE LEKCJI -uczeń potrafi określić warunki panujące w lesie; -zna piętra roślinności w lesie; -potrafi

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D

Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D Sekcja Informatyki Sokółka Okna i Drzwi S.A. Sokółka dn.15.08.206 Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D 1. Instalacja licencji klienta... 2 2. Utworzenie danych dodatkowych firmy... 3 3. ZałoŜenie prefiksów

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy

Plan wykładu. Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy Plan wykładu Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy Ergonomia Ergonomia - nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA ZDJĘĆ

INSTRUKCJA WYKONYWANIA ZDJĘĆ Tytuł dokumentu: INSTRUKCJA WYKONYWANIA ZDJĘĆ DO DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH ORAZ DOWODÓW OSOBISTYCH Wersja: 1.0 Data wersji: 24.11.2014 1. FORMAT ZDJĘCIA Zdjęcie kolorowe w formacie: szerokość 35 mm, wysokość

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Przykłady prawidłowych zdjęć:

Przykłady prawidłowych zdjęć: Zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej od dnia 28 sierpnia 2006 roku państwa członkowskie UE mają obowiązek wydawania paszportów przystosowanych do zapisu i odczytu danych biometrycznych posiadacza paszportu

Bardziej szczegółowo

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 3 godziny

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji obrazu z zastosowaniem płaszczyzn głównych

Zasady konstrukcji obrazu z zastosowaniem płaszczyzn głównych Moc optyczna (właściwa) układu soczewek Płaszczyzny główne układu soczewek: - płaszczyzna główna przedmiotowa - płaszczyzna główna obrazowa Punkty kardynalne: - ognisko przedmiotowe i obrazowe - punkty

Bardziej szczegółowo

Badania ewaluacyjne WYWIAD 6 ZAJĘCIA

Badania ewaluacyjne WYWIAD 6 ZAJĘCIA Badania ewaluacyjne WYWIAD 6 ZAJĘCIA 01.12.2008 Wywiad Czym jest wywiad? Wywiad jest rozmową, której celem jest pozyskanie informacji. Kiedy wywiad jest odpowiedni? Kiedy poszukujemy pogłębionej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B.

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B. Imię i nazwisko Pytanie 1/ Zaznacz właściwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi podłużnymi Pytanie 2/ Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla uŝytkowników Subiekta 5 Euro dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.01.2011r.

Poradnik dla uŝytkowników Subiekta 5 Euro dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.01.2011r. Poradnik dla uŝytkowników Subiekta 5 Euro dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.01.2011r. Od 1 stycznia 2011r. wchodzi w Ŝycie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński Załamanie światła 35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI sin sin Gdy v 1 > v 2, więc gdy n 2 >n 1, czyli gdy światło wchodzi do ośrodka gęstszego optycznie,

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia IX

Grafika komputerowa. Zajęcia IX Grafika komputerowa Zajęcia IX Ćwiczenie 1 Usuwanie efektu czerwonych oczu Celem ćwiczenia jest usunięcie efektu czerwonych oczu u osób występujących na zdjęciu tak, aby plik wynikowy wyglądał jak wzor_1.jpg

Bardziej szczegółowo

ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 1. Informacje ogólne Zadaniem analityka systemów komputerowych jest przeprowadzenie analizy systemów komputerowych oraz sprzętu komputerowego potrzebnego do konkretnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz informacja o opłacie za jej wydanie

Instrukcja przygotowania zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz informacja o opłacie za jej wydanie Instrukcja przygotowania zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz informacja o opłacie za jej wydanie Spis treści Rozdział 1. Etapy przygotowania zdjęcia do elektronicznej legitymacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Soczewki jednodniowe Wygoda odpowiadająca wyzwaniom nowoczesnego stylu życia

Soczewki jednodniowe Wygoda odpowiadająca wyzwaniom nowoczesnego stylu życia Soczewki jednodniowe Wygoda odpowiadająca wyzwaniom nowoczesnego stylu życia Soczewki jednodniowe Soczewki jednodniowe Dk/t (przy -3,00 DS) Dk (ISO 9913-1998) ZAKRES MOCY ŚREDNICA (mm) PROMIEŃ KRZYWIZNY

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych.

Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych. msg O 7 - - Temat: Badanie soczewek, wyznaczanie odległości ogniskowej. Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów

Bardziej szczegółowo