IF Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IF.272.2.02.2015 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego"

Transkrypt

1 IF Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej modernizacji i przebudowy wskazanych obiektów 1.Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej modernizacji i przebudowy obiektów istniejących i terenów do nich przyległych tj. : 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 65 składającego się z budynków : a) administracyjno socjalnego; b) dydaktycznego; c) warsztatów hali produkcyjnej; d) hali warsztatowej 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Nowa Sól, ul. Kościuszki 28 oraz 3) terenów przyległych do obiektu hali widowiskowo sportowej, Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 61. Koncepcja programowo-przestrzenna powinna być opracowana ze szczegółowością właściwą dla fazy koncepcyjnej, z analizą szczególnie istotnych rozwiązań związanych z inwestycją, w celu zapewnienia dokonania wyboru najkorzystniejszego (optymalnego) wariantu rozwiązania inwestycji jako całości pod względem urbanistyczno-architektonicznym, funkcjonalno-użytkowym, technicznoeksploatacyjnym i kosztowym. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany z najwyższą starannością, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2.Cele wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia 1) Opracowana koncepcja programowo przestrzenna ma służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, stanowić podstawę do wyłonienia wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w odrębnym postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Celem opracowania koncepcji jest uzyskanie: a) najlepszej, optymalnej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i estetycznym koncepcji modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów wraz z inwentaryzacją architektoniczną; b) najlepszego rozwiązania projektowego zwiększającego powierzchnię użytkową (sale lekcyjne), dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie atrakcyjności istniejącej zabudowy. Zamawiający zakłada, że obiekty po modernizacji i przebudowie będą pełnić rolę nowoczesnego centrum kształcenia wykorzystując maksymalnie ich ograniczoną, fizyczną wielkość. Rozwiązania zawarte w koncepcjach będą stanowić podstawę do działań Zamawiającego zmierzających do wykonania dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji. 3.Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia 1) Wykonawca przedmiotu zamówienia zrealizuje zadanie w ściśle określonym przez Zamawiającego terminie. 2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania ważnych dla całości opracowania rozwiązań i pozyskiwania od Zamawiającego dodatkowych informacji, których nie zawarto w opisie przedmiotu zamówienia.

2 3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję możliwości skomunikowania obiektów istniejących ze sobą. 4) Wykonawca zweryfikuje otrzymaną dokumentację obiektów w stosunku do stanu istniejącego. 4.Szczegółowy zakres koncepcji programowo-przestrzennej Koncepcja programowo-przestrzenna inwestycji powinna składać się z części opisowej, graficznej i załączników - w postaci odrębnych opracowań obiektów wymienionych w ust.1 pkt. 1,2 i 3. Część opisowa koncepcji programowo-przestrzennej powinna zawierać co najmniej : a) spis zawartości opracowania b) określenie przedmiotu inwestycji i przewidywanych efektów z tytułu realizacji inwestycji, c) podstawy formalne i merytoryczne podjęcia przygotowania dokumentacyjnego inwestycji, d) opis lokalizacji inwestycji, e) problematykę rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych inwestycji; f) zakres rzeczowy inwestycji podstawowej i inwestycji towarzyszących: opis stanu istniejącego, propozycja rozwiązań architektoniczno budowlanych i funkcjonalno-użytkowych, określenie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych, bilans powierzchni i pomieszczeń (zestawienie pomieszczeń), dostępność dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie p.poż., g) oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne, h) rozwiązania branżowe infrastruktury technicznej, i) szacunkowy koszt inwestycji (WKI) z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie Należy sporządzić odrębny szacunek kosztów inwestycji dla poszczególnych obiektów. Szacunkowe koszty inwestycji dla poszczególnych obiektów powinny stanowić odrębne elementy dla modernizacji i przebudowy związanej bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu, w tym w szczególności warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu oraz odrębne elementy dla infrastruktury o charakterze administracyjno biurowym i socjalno bytowym i zagospodarowanie terenu przyległego j) wykaz aktów prawnych w zgodzie z którymi została opracowana koncepcja programowoprzestrzenna. Część graficzna powinna zawierać: a) inwentaryzację stanu istniejącego wraz z instalacjami powierzchni modernizowanych i przebudowywanych; b) zagospodarowanie przestrzenne terenu - wrysowane na podkładach mapowych w skali 1:500; c) schemat infrastruktury zewnętrznej, d) rzuty kondygnacji, e) przekroje niezbędne do sprecyzowania przyjętych rozwiązań - min. 2, f) elewacje dot. części nowoprojektowanych g) wizualizacje min.5,w różnych ujęciach w 3D h) schemat instalacji wewnętrznych określony na rzutach. oraz a) inne elementy ilustrujące opracowane koncepcje, które zdaniem Wykonawcy powinny być znane Zamawiającemu. Koncepcje programowo - przestrzenne należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w minimum 2 wariantach dla każdego obiektu oddzielnie, o których mowa w ust.1 pkt.1, 2,3 - jako opracowania:

3 a) w wersji papierowej, w skali min.1:100 (wydruk kolorowy i czarnobiały w zależności od treści rysunku, przygotowane w ramach koncepcji wraz z opisem w formie A4 - po trzy egzemplarze każdy wariant; b) w wersji elektronicznej, dla każdego opracowania, w tym dla plików tekstowych w formacie edytowalnym *DOC oraz w formacie *.pdf dla plików nieedytowalnych po dwa egzemplarze każdy wariant na nośnikach elektronicznych ( np. CD/DVD, pendrivach); c) w wersji elektronicznej - wizualizacje w formacie *jpg po dwa egzemplarze każdy wariant na nośnikach elektronicznych ( np. CD/DVD, pendrivach); 5.Informacje Zamawiającego funkcjonalno użytkowe Zakres prac do wykonania w funkcjonujących obiektach w ramach programu inwestycyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 65 Piętro II 1) Wyburzenie ścianek działowych w salach 303 (obecnie Wydział Społeczny), połączenie pomieszczeń w 1 salę lekcyjna 2) Wyburzenie ścian działowych w salach , w celu utworzenia 4 większych sal lekcyjnych z zapleczami. Każda z sal ma być dostosowana do przyłączenia 16 zestawów komputerowych, projektora, tablicy multimedialnej itd. Każda z sal ma mieć zaplecze, może być wspólne dla 2 sal. Można wykorzystać istniejące pomieszczenia. Przeszklenie od strony korytarza ma zostać zabudowane. 3) Obłożenie ścian korytarzy i klatek schodowych płytkami klinkierowymi, odnowienie stopni na Piętro I (istniejące, z salą konferencyjną (sesyjną) 1) Stworzenie z sali konferencyjnej 1 sali dydaktycznej oraz zaplecza socjalnego dla uczniów mających zajęcia praktyczne. Każda z sal na tej kondygnacji (projektowana i istniejące) ma być dostosowana do przyłączenia 16 zestawów komputerowych, projektora, tablicy multimedialnej itd. 2) Pomiędzy salami 204 i 205 należy zaplanować wspólne zaplecze dla obu sal. Zaplecze ma być wydzielone z sali ) Zaprojektowanie rozwiązań komunikacyjnych, uwzględniających połączenie z projektowaną nową kondygnacją w hali produkcyjnej. 4) Obłożone ścian korytarzy i klatek schodowych płytkami klinkierowymi, odnowienie stopni na Parter (korytarz północny) 1) Sale przebudowane w ramach projektu LRPO zostają bez zmian. 2) Z lewej strony od wejścia, stworzenie 5 sal z zapleczami, zaplecza mogą być wspólne dla 2 sal. Każda z sal ma być dostosowana do przyłączenia 16 zestawów komputerowych, projektora, tablicy multimedialnej lub innych urządzeń elektrycznych. 3) Odnowienie zaplecza socjalnego dla uczniów. Parter (korytarz wschodni) 1) W części od ulicy należy zaplanować 4 sale lekcyjne z zapleczami, mogą być wspólne dla 2 sal. Każda z sal ma być dostosowana do przyłączenia 16 zestawów komputerowych, projektora, tablicy multimedialnej lub innych urządzeń elektrycznych. 2) Pomieszczenia od strony hali i patio mają być przeznaczone na cześć socjalną dla nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi (szatnie, natryski, toalety, itp) 3) Z sali naprzeciwko portierni należy wydzielić sekretariat oraz gabinet kierownika d.s. kształcenia praktycznego. 4) Obłożone ścian korytarzy i klatek schodowych płytkami klinkierowymi, odnowienie stopni na Parter (korytarz południowy, hala produkcyjna) 1) Należy zaprojektować podział hali na 2 kondygnacje, planując 2 klatki schodowe, korytarze oraz doświetlenie powierzchni 2 kondygnacji. Obłożenie ścian korytarzy i klatek schodowych płytkami klinkierowymi, odnowienie stopni na Budynek w całości powinien być dostosowany do osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy, toalety itp.)

4 2) Na parterze należy zlokalizować pracownię obrabiarek CNC (ok. 200m2). W pracowni należy zaplanować rozmieszczenie i przyłączenie 6 obrabiarek przemysłowych, 6 komputerów, projektora, tablicy multimedialnej itp. Do pracowni powinno przylegać zaplecze. 3) Obok pracowni CNC należy zaplanować pracownię trenażerów, w której należy zaplanować przyłączenie 16 trenażerów, 16 zestawów komputerowych, projektora itp. 4) Należy uwzględnić magazyn, narzędziownie.. 5) Należy zaplanować pracownie (poligon doświadczalny (ok. 150m2) w postaci symulacji mieszkania, z podziałem na kotłownię, kuchnię, łazienkę, salon oraz 2 sypialnie. W tych pomieszczeniach uczniowie będą uczyć się wykonywać prace budowlane, montaż elektryczny, montaż hydrauliczny, montaż klimatyzacji, montaż wentylacyjny, montaż urządzeń energetyki odnawialnej itp. Do pracowni ma przylegać zaplecze. 6) Należy zaplanować pracownię budowlaną, przystosowana do prowadzenia prac budowlanych oraz wykończeniowych oraz montażu elektrycznego i hydraulicznego. Do pracowni ma przylegać zaplecze. 7) Należy zaplanować pracownię obróbki mechanicznej i plastycznej. Do pracowni ma przylegać zaplecze 8) Należy zaplanować odświeżenie sali 31, pracownia obrabiarek konwencjonalnych oraz zaplecza do tej sali. 9) Połączyć oraz odnowić pomieszczenia nr 33, 34, 35 oraz 36, 37, tworząc 2 pracownie obróbki ręcznej, mechaniczne i plastycznej. Szczególny nacisk należy położyć na wykończenie ścian (klinkier) oraz podłogi (materiał sprężysty, odporny na uderzenie). 10) Pozostawić bramę wjazdową oraz wyjście ewakuacyjne od strony patio. Korytarze muszą być dostosowane do transportu maszyn, urządzeń oraz materiałów. (szerokość, wysokość, brak stopni). I piętro (korytarz południowy, hala produkcyjna) 1) Należy uwzględnić 8 sal (w tym 6 dostosowanych do grup ćwiczeniowych oraz 2 dla całych klas). Każda z sal ma być dostosowana do przyłączenia 16 zestawów komputerowych, projektora, tablicy multimedialnej lub innych urządzeń elektrycznych: a) dwie pracownie montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej oraz urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Każda z sal ma być dostosowana do przyłączenia 16 zestawów komputerowych, projektora, tablicy multimedialnej lub innych urządzeń elektrycznych. Obie pracownie powinny być wybudowane w systemie budynków/pomieszczeń inteligentnych z funkcjonującymi urządzeniami/systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, elektrycznymi itp. pozwalającymi na częściową niezależność tych pomieszczeń od całego budynku. Do pracowni ma przylegać zaplecze; b) dwie pracownie technologii mechanicznej i materiałoznawstwa; c) pracownię badania właściwości materiałów; d) pracownię miernictwa; e) dwie pracownie rysunku technicznego. 2) Należy uwzględnić pokój nauczycielski oraz zaplecze socjalne dla nauczycieli i pracowników. 3) Połączenie z pierwszym piętrem korytarza wschodniego. Patio 1) Zagospodarowanie terenu. 2) Zakrycie części terenu np.poliwęglanem zaprojektowanie: stołówki, baru, części socjalnej dla uczniów. Całość obiektu 1) Internet przewodowy we wszystkich salach, biurach itp.(serwerownie). 2) Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa. 3) Monitoring budynku i terenów zewnętrznych. 4) Instalacja radiowęzła. 5) Klimatyzacja w salach egzaminacyjnych. 6) Rolety zewnętrzne w salach. 7) Instalacja elektryczna pozwalająca na umieszczenie nazwy szkoły. 8) Miejsca do lokalizacji automatów z napojami i żywnością. Uwaga:

5 1) Jeden z wariantów powinien uwzględniać podział hali warsztatowej na 2 kondygnacje, z zaplanowaniem klatki schodowej, korytarzy, sal lekcyjnych; 2) Należy zaplanować pomieszczenie lekcyjne pod potrzeby niekonwencjonalnych źródeł energii. Zespól Szkół Ponadginazjalnych nr 3, Nowa Sól, ul. Kościuszki 28 remont pomieszczeń szkoły wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz Całość obiektu 1) Internet przewodowy we wszystkich salach, biurach itp.(serwerownie). 2) Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa. 3) Monitoring budynku i terenów zewnętrznych. 4) Instalacja radiowęzła. 5) Klimatyzacja w salach egzaminacyjnych. 6) Rolety zewnętrzne w salach. 7) Instalacja elektryczna pozwalająca na umieszczenie nazwy szkoły. 8) Miejsca do lokalizacji automatów z napojami i żywnością. Hala sportowo widowiskowa, Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 61 - zagospodarowanie terenu pod potrzeby lekkoatletyki. 6.Informacje uzupełniające 1) W ramach opracowanych koncepcji programowo przestrzennych Wykonawca oceni stan techniczny istniejących instalacji i uwzględni ich stan w opracowaniu. 2) W opracowanych koncepcjach programowo przestrzennych należy uwzględnić stan techniczny poszczególnych elementów obiektów, podać dokładne rozwiązania - ich naprawy, wzmocnienia, zabezpieczenia, niezbędne wymiany.

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 INSTYTUT MASZYN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

PROGRAM. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Adres obiektu budowlanego: Dobrzechów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia 1/6 Załącznik Nr 2 DO SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art.93 ust. 1a ustawy PZP.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art.93 ust. 1a ustawy PZP. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Spójności Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający przewiduje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji Warszawa marzec 2015 Zamawiający: GUS Warszawa al. Niepodległości 208 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1c do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Mazowieckiego 2007-2013 INSTYTUT MASZYN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ OPS 01/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ OPS 01/2015 O Ś R O D E K P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J D Z IE L N IC Y B IE L A N Y M.S T. W A R S Z A W Y 0 1-8 24 W a rs z a w a, ul. P rz y b y s ze w s k ie g o 80/82 tel. 22 56 89 100, fa x 22 8 64 59 52 NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 SPIS TREŚCI PREAMBUŁA...5 1. WSTĘP...6 1.1. Przedmiot STWiORB... 6 1.2. Zakres stosowania STWiORB... 6 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO załącznik nr 7 do siwz. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót remontowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, dnia 08.08.2014 r. AG. 2512.45.2014.NM-Z Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, iż wartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA MERYTORYCZNE 10.11.2014 Pytanie 1 W załączniku nr 5 (Wytyczne funkcjonalno-użytkowe-uzupełnienie) punkt 1 podpunkt D jest mowa

Bardziej szczegółowo