Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty euro netto (bez podatku VAT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty euro netto (bez podatku VAT) Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, ul. Warszawska 24 Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania obiektu Domu Studenckiego PK przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: 1.Opracowanie oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego i projektu koncepcji dostosowania do wymagań ochrony ppoż. budynku Domu Studenckiego Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa do pozwolenia na budowę 1. Etap I: Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej na korytarzach i klatkach schodowych (centralka p.poż.) + monitorowanie sygnału pożaru do PSP (tzw. monitoring p.poż.) 2. Etap II: Projekt budowlano-wykonawczy do pozwolenia na budowę, wydzielenia stref pożarowych 3. Etap III: Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej w pokojach (uzupełnienie Etapu I) 4. Etap IV: Projekt budowlano-wykonawczy do pozwolenia na budowę, systemu oddymiania 5. Przedmiary, kosztorysy, specyfikacje dla każdego z etapów. 6. W ofercie należy podać wycenę prac dla każdego etapu oddzielnie 7. W ofercie należy podać cenę za jeden nadzór autorski (nadzory autorskie objęte będą osobną umową) Zakres wykonania dokumentacji projektowej: - mapa syt-wys do celów projektowych - projekt zagospodarowania terenu - inwentaryzacja architektoniczna do celów projektowych - wielobranżowy projekt budowlany - wielobranżowy projekt wykonawczy - ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego i koncepcja zabezpieczeń ppoż. zatwierdzona przez komendanta państwowej straży pożarnej w Krakowie - przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiOR - informacja dotycząca planu BIOZ - uzyskanie uzgodnień potwierdzających spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, sanitarnohigienicznych (SANEPiD), bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) - opinia konstrukcyjna - opinia geologiczna - charakterystyka energetyczna inwestycji Forma opracowania projektu budowlanego 1. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia - edycja w formie jednego tomu (w tym projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany). Inne opracowania stanowiące załączniki np. uzgodnienia formalne, odstępstwa itp. 2. Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk z wersji elektronicznej), oraz w wersji elektronicznej - 2 egz. płytek w formacie oryginalnych plików i 2 egz. płytek w formacie *.pdf. Forma opracowania inwentaryzacji Inwentaryzację budowlaną należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji tradycyjnej w skali 1:50 oraz w wersji elektronicznej - 2 egz. płytek w formacie oryginalnych plików i 2 egz. płytek w formacie *.pdf Forma opracowania projektu wykonawczego 1. Dokumentację w podziale na projekty branżowe oraz etapy należy wykonać w technice tradycyjnej (opisowej i graficznej) oraz w formie elektronicznej. 2. Podstawowym wymaganiem jest kompletność pozwalająca na wyspecyfikowanie wszystkich rodzajów robót oraz określenie ich parametrów ilościowych i kosztowych.. 3. Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk wersji elektronicznej), oraz w wersji elektronicznej - 2 egz. płytek w formacie oryginalnych plików i 2 egz. płytek w formacie *.pdf.

2 Forma opracowania przedmiaru robót i opracowań kosztorysowych zgodnie z zawartością projektu wykonawczego 1) Forma opracowania przedmiaru robót i kosztorysów ofertowych ma być zgodna z treścią stosownego Rozporządzenia 2) Struktura podziału projektu wykonawczego (rysunki i specyfikacje) winna znaleźć swoje odzwierciedlenie w strukturze podziału kosztorysów, 3) Opracowanie zbiorczych kosztów inwestycji 4) Przedmiary robót i kosztorysy swoim podziałem mają odzwierciedlać etapowanie robót budowlanych. 5) Dokumentację przedmiarowo-kosztorysową należy wykonać w 3 egzemplarzach tradycyjnych z podziałem na przedmiary i kosztorysy w programie Norma, Rodos lub Zuzia oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną na dwóch płytkach CD w formacie oryginalnych plików z podziałem na przedmiary i kosztorysy oraz 2x w formacie *.pdf z podziałem na przedmiary w dwóch osobnych folderach 6) Opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach i w pozycjach przedmiarowych 7) STWiOR należy wykonać w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną na 2 płytkach w formacie oryginalnym plików oraz na 2 -ch płytkach w formacie *.pdf Istotne warunki zamówienia dla Wykonawców 1) Projektant będzie pełnił nadzory autorskie na podstawie odrębnej umowy 2) Płatne będą jedynie te nadzory autorskie,które nie będą wynikać z błędów dokumentacji projektowo - kosztorysowej 3) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia prowadzonego na podstawie dokumentacji projektowej okaże się, że wskutek ukrytych wad lub braków projektowych konieczne stało się wykonanie robót dodatkowych. Wykonawca- Projektant ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu oraz koszty z tym związane, za błędy projektowe,w konsekwencji których występuje konieczność wykonania robot dodatkowych -zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi robotami 4) Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie za Etap I oraz Etap ll-iv jednorazowo, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez zamawiającego 5) Inwentaryzację wykonana w czasie uzgodnionym z użytkownikiem Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wiedza i doświadczenie 0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: Wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 3 projekty budowy, przebudowy lub remontów budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej, w tym co najmniej 1 projekt budowy przebudowy lub remontu budynku zamieszkania zbiorowego (np. DPS, akademiki, itp.), z podaniem ich wartości oraz wartości inwestycji, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że projekty te zostały wykonane z należytą starannością. Ponadto co najmniej jeden z wykazanych projektów powinien być dla budynku średnio-wysokiego ZL 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie wykazu wykonanych zamówień i dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Za dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uzna się Wykonawcę, który będzie dysponował zespołem projektowym w składzie: 1. główny projektant, koordynujący działania zespołu projektowego posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadający doświadczenie w nadzorowaniu /projektowaniu nie mniej niż trzech projektów o zakresie i złożoności podobnej do będącej przedmiotem niniejszej procedury przetargowej 2. wielobranżowy zespół projektowy składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, przynależnych do właściwej izby zawodowej w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, rzeczoznawcę d.s. pożarowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

3 zamówienia, oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawne i terminowe wykonanie zamówienia oraz wykażą się posiadaniem polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do realizacji powyższego zamówienia Kraków, Wymagany termin realizacji zamówienia: Etap I 1,5 miesiąca, Etap II-IV 4,5 miesiąca od dnia podpisania umowy. Okres gwarancji:.. Warunki płatności: przelew Kary umowne: 0,3% Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: - cena 100% lub: Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami. Wszelkich informacji udziela: mgr inż. Piotr Król, tel imię, nazwisko, telefon, osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu Oferta Cenowa, załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w wytycznych do zamówienia i przekazać do zamawiającego osobiście, faksem lub drogą elektroniczną bud pok. 40, fax , do dnia r. do godziny r. Piotr Król data i podpis prowadzącego postępowanie Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyn. Kraków, r. miejscowość, data

4 OFERTA CENOWA DANE WYKONAWCY: Imię i nazwisko (nazwa firmy): Adres:. Telefon:.. nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:... oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 1. Ocena stanu bezpieczeństwa ppoż. i koncepcja zabezpieczeń 2. Etap I 3. Etap II 4. Etap III 5. Etap IV 6. Przedmiary, kosztorysy i specyfikacje dla każdego etapu Załącznikami do oferty są:.... data, podpis Wykonawcy

5

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Do przetargu nie mają zastosowania przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Lędziny: Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin - Plac Farski Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. +4862 7654300.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. +4862 7654300. Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.06.2015 Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu do wymagań przeciwpożarowych Numer ogłoszenia w BZP: 76362-2015; data

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ 318 60 14, fax /32/ 318 60 48 ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo