OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)"

Transkrypt

1 DOA-ZP-VIII Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania; 2) Dodatkowe kody CPV*: plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje; usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe; usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; planowanie rozwoju środowiska miejskiego. 2. Kategoria usług: 12 (1-27)* 3. Przedmiotem niniejszego postępowania jest Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego i wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą budynku zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łąkowej 20 (działka nr ew. 71/6, obręb P-20), znajdującego się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków pn. Dzielnica WIĄZOWA. Wykaz nieruchomości objętych Zamówieniem Adres nieruchomości Kubatura budynków (m 3 ) W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z administratorem ds. obsługi technicznej nieruchomości Łąkowa 20 ok ,00 Pani Urszula Zawadzka tel wew.31, A. Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynku znajdującego się na nieruchomości. Inwentaryzację budynku należy wykonać wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego; B. Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku; C. Opracowanie Programu funkcjonalno użytkowego (PFU); D. Koncepcję zagospodarowania pomieszczeń budynków obejmującą w szczególności rysunki rzutów, przekroi i elewacji budynków znajdujących się na nieruchomości wraz

2 z docelową funkcją wykorzystania pomieszczeń zgodną z ustaleniami z Zamawiającym oraz z planowanymi urządzeniami i wyposażeniem zgodnie z ich funkcjami. Powyższe Wykonawca przedstawi w formie graficznej na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz w formie opisowej. Koncepcja przedstawiać będzie także plan zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym, również w formie graficznej; E. Oszacowanie wartości prac projektowych i robót budowlano montażowych (przedmiar i kosztorysy) z uwzględnieniem kosztów wyposażenia i urządzeń Program funkcjonalno użytkowy ma uwzględniać wymagania Zamawiającego, w szczególności: a) Funkcje i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń budynku. b) Szczegółowy zakres remontu zostanie określony po wykonaniu ekspertyz i orzeczeń o stanie technicznym, będzie on obejmował m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie braków, częściowa renowacja zakres zależny od decyzji MKZ; remont dachów i elewacji oraz docieplenie budynku zakres zależny od decyzji MKZ; Zagospodarowanie terenu (m. in. nawierzchnia podwórza, parkingi, zieleń, ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne terenu ); Wymiana lub modernizacja istniejących instalacji (np.: wod-kan, c.o., elektrycznej, wentylacyjnej); Wykonanie nowych instalacji m.in. teleinformatycznej, instalacji p. poż. itp.; Dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. c) Zamawiający wymaga aby PFU na podstawie wykonanej wielobranżowej inwentaryzacji a także na podstawie koniecznych do wykonania ekspertyzy budynku oraz na podstawie zakresów robót do wykonania określił szacunkową wartość zamówienia, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. d) Dokumentacja kosztorysowa powinna zawierać szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów, w tym mi. in.: kosztów dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego, nadzoru autorskiego, kosztów wykonania prac remontowych ( przedmiary i kosztorysy), kosztów urządzeń i wyposażenia, kosztów zagospodarowania terenu.

3 3.2. Program funkcjonalno użytkowy wymaga uzyskania pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków Zakres przedmiotu zamówienia: a) Opracowanie będzie obejmować: Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynku znajdującego się na nieruchomości. Inwentaryzację budynku należy wykonać wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego. Wykonanie ekspertyzy budynku. Wykonanie Programu funkcjonalno użytkowego (PFU). Koncepcję zagospodarowania pomieszczeń budynku obejmującą w szczególności rysunki rzutów, przekroi i elewacji budynku znajdujących się na nieruchomości wraz z docelową funkcją wykorzystania pomieszczeń zgodną z ustaleniami z Zamawiającym oraz z planowanymi urządzeniami i wyposażeniem zgodnie z ich funkcjami. Powyższe Wykonawca przedstawi w formie graficznej na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz w formie opisowej. Koncepcja przedstawiać będzie także plan zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym, również w formie graficznej; Oszacowanie wartości prac projektowych i robót budowlano montażowych (przedmiar i kosztorysy) z uwzględnieniem kosztów wyposażenia i urządzeń. b) Zamawiający wymaga, aby PFU był kompletny w zakresie wytycznych do dalszego projektowania, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych i budowlanych. c) W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzgadniać szczegółowe rozwiązania z Zamawiającym, opracowanie powinno spełniać wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych a zwłaszcza przepisów art. 29 i 30. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie mogą naruszać uczciwej konkurencji, jak również nie mogą zawierać wskazań znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że byłoby to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wykonawca zobowiązany jest więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Wykonawca podczas opracowywania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót powinien m.in. dla każdej pozycji przedmiaru opracować i wskazać właściwy numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4 d) PFU winien zawierać w szczególności wielobranżową inwentaryzację - rzuty, przekroje, elewacje budynku znajdującego się na nieruchomości wraz docelową funkcją wykorzystania pomieszczeń zgodną z ustaleniami z Zamawiającym oraz z planowanymi urządzeniami i wyposażeniem zgodnie z ich funkcjami. Powyższe należy przedstawić w formie graficznej na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz w formie opisowej. PFU powinien także obejmować plan zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich i ustaleń z Zamawiającym. e) Program funkcjonalno - użytkowy winien być uzgodniony z instytucjami państwowymi: Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną, Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz innymi instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania dalszych prac budowlanych uwzględnionych w Programie funkcjonalno - użytkowym. f) Przyjęte rozwiązania PFU muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i odpowiadać będą wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom, i przepisom techniczno -budowlanym z Prawem Zamówień Publicznych a w szczególności: określonymi w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 poz z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2010 nr 243 poz. 1623, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130.poz.1389). Zestawienie danych dotyczących budynku: Budynek Powierzchnia zabudowy [m 2 ] Ilość kondygnacji Kubatura [m 3 ] Łąkowa ,00 4 ~ 3.140, Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu dokumentacji oraz na nośnikach CD.

5 3.5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. Program winien w całości odzwierciedlać potrzeby Zamawiającego przekazane Wykonawcy w trakcie opracowywania przedmiotu Zamówienia Wymagania dotyczące formy realizacji Zamówienia: Przedmiot Zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej formie: - 5 kompletów opracowań zawierających inwentaryzację, ekspertyzę budynku oraz program funkcjonalno użytkowy (w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD, w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej w formacie *doc, *xls, *dwg, *ath, zalecana rozdzielczość plików dpi.) 3.7. Wykonawcom ubiegającym się o Zamówienie, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, celem szczegółowego zapoznania się przed złożeniem oferty, z aktualnym stanem technicznym budynków wchodzących w skład nieruchomości objętych Zamówieniem. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru zlecanej usługi, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 4. Miejsce wykonania (adresy miejsc dostaw, wykonywania usług lub robót budowlanych): Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta ul. Piotrkowska 171, Łódź. 5. Warunki gwarancji i rękojmi za wady*: 60 miesięcy. 6. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia r.

6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 2) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania; 2) Dodatkowe kody CPV*: plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje; usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe; usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; planowanie rozwoju środowiska miejskiego. 2. Kategoria usług: 12 (1-27)* 3. Przedmiotem niniejszego postępowania jest Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego i wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 10 (działka nr ew. 263/1, obręb P-19), znajdujących się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków pn. Dzielnica WIĄZOWA. Wykaz nieruchomości objętych Zamówieniem Adres nieruchomości Kubatura budynków (m 3 ) W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z administratorem ds. obsługi technicznej nieruchomości go Sierpnia 10 ok ,00 Pan Krzysztof Roszkowski tel wew.137, A. Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków znajdujących się na nieruchomości. Inwentaryzację budynków należy wykonać wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego; B. Wykonanie ekspertyz budynków; C. Opracowanie Programu funkcjonalno użytkowego (PFU) D. Koncepcję zagospodarowania pomieszczeń budynków obejmującą w szczególności rysunki rzutów, przekroi i elewacji budynków znajdujących się na nieruchomości

7 wraz z docelową funkcją wykorzystania pomieszczeń zgodną z ustaleniami z Zamawiającym oraz z planowanymi urządzeniami i wyposażeniem zgodnie z ich funkcjami. Powyższe Wykonawca przedstawi w formie graficznej na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz w formie opisowej. Koncepcja przedstawiać będzie także plan zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym, również w formie graficznej E. Oszacowanie wartości prac projektowych i robót budowlano - montażowych (przedmiar i kosztorysy) z uwzględnieniem kosztów wyposażenia i urządzeń Program funkcjonalno użytkowy ma uwzględniać wymagania Zamawiającego, w szczególności: a) Funkcje i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń budynków. b) Szczegółowy zakres remontu zostanie określony po wykonaniu ekspertyzy budynków, będzie on obejmował m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie braków, częściowa renowacja zakres zależny od decyzji MKZ; remont dachów i elewacji oraz docieplenie budynków zakres zależny od decyzji MKZ; Zagospodarowanie terenu (m. in. nawierzchnia podwórza, parkingi, zieleń, ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne terenu ); Wymiana lub modernizacja istniejących instalacji (np.: wod-kan, c.o., elektrycznej, wentylacyjnej); Wykonanie nowych instalacji m.in. teleinformatycznej, instalacji p. poż. itp.; Dostosowanie budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych; c) Zamawiający wymaga aby PFU na podstawie wykonanej wielobranżowej inwentaryzacji a także na podstawie koniecznych do wykonania ekspertyzy budynków oraz na podstawie zakresów robót do wykonania określił szacunkową wartość zamówienia, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. d) Dokumentacja kosztorysowa powinna zawierać szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów, w tym mi. in.: kosztów dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego, nadzoru autorskiego,

8 kosztów wykonania prac remontowych ( przedmiary i kosztorysy), kosztów urządzeń i wyposażenia, kosztów zagospodarowania terenu Program funkcjonalno użytkowy wymaga uzyskania pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków Zakres przedmiotu zamówienia: a) Opracowanie będzie obejmować: Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków znajdujących się na nieruchomości. Inwentaryzację budynków należy wykonać wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego. Wykonanie ekspertyzy budynków. Wykonanie Programu funkcjonalno użytkowego (PFU). Koncepcję zagospodarowania pomieszczeń budynków obejmującą w szczególności rysunki rzutów, przekroi i elewacji budynków znajdujących się na nieruchomości wraz z docelową funkcją wykorzystania pomieszczeń zgodną z ustaleniami z Zamawiającym oraz z planowanymi urządzeniami i wyposażeniem zgodnie z ich funkcjami. Powyższe Wykonawca przedstawi w formie graficznej na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz w formie opisowej. Koncepcja przedstawiać będzie także plan zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym, również w formie graficznej; Oszacowanie wartości prac projektowych i robót budowlano montażowych (przedmiar i kosztorysy) z uwzględnieniem kosztów wyposażenia i urządzeń. b) Zamawiający wymaga, aby PFU był kompletny w zakresie wytycznych do dalszego projektowania, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych i budowlanych. c) W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzgadniać szczegółowe rozwiązania z Zamawiającym, opracowanie powinno spełniać wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych a zwłaszcza przepisów art. 29 i 30. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie mogą naruszać uczciwej konkurencji, jak również nie mogą zawierać wskazań znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,

9 chyba że byłoby to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wykonawca zobowiązany jest więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Wykonawca podczas opracowywania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót powinien m.in. dla każdej pozycji przedmiaru opracować i wskazać właściwy numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. d) PFU winien zawierać w szczególności wielobranżową inwentaryzację - rzuty, przekroje, elewacje budynków znajdujących się na nieruchomości wraz docelową funkcją wykorzystania pomieszczeń zgodną z ustaleniami z Zamawiającym oraz z planowanymi urządzeniami i wyposażeniem zgodnie z ich funkcjami. Powyższe należy przedstawić w formie graficznej na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz w formie opisowej. PFU powinien także obejmować plan zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich i ustaleń z Zamawiającym. e) Program funkcjonalno - użytkowy winien być uzgodniony z instytucjami państwowymi: Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną, Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz innymi instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania dalszych prac budowlanych uwzględnionych w Programie funkcjonalno - użytkowym. f) Przyjęte rozwiązania PFU muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i odpowiadać będą wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom, i przepisom technicznobudowlanym z Prawem Zamówień Publicznych a w szczególności: określonymi w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 poz z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2010 nr 243 poz. 1623, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130.poz.1389). Zestawienie danych dotyczących budynku:

10 Budynek Powierzchnia zabudowy [m 2 ] Ilość kondygnacji Kubatura [m 3 ] 6-go Sierpnia , Narożny bud. frontowy ma 3 kondygnacje naziemne i jest częściowo podpiwniczony; oficyny mają 5 kondygnacji naziemnych i są również częściowo podpiwniczone. ~ , Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu dokumentacji oraz na nośnikach CD W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. Program winien w całości odzwierciedlać potrzeby Zamawiającego przekazane Wykonawcy w trakcie opracowywania przedmiotu Zamówienia Wymagania dotyczące formy realizacji Zamówienia: Przedmiot Zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej formie: - 5 kompletów opracowań zawierających inwentaryzację, ekspertyzy i budynków oraz program funkcjonalno użytkowy (w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD, w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej w formacie *doc, *xls, *dwg, *ath, zalecana rozdzielczość plików dpi.) 3.7. Wykonawcom ubiegającym się o Zamówienie, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, celem szczegółowego zapoznania się przed złożeniem oferty, z aktualnym stanem technicznym budynków wchodzących w skład nieruchomości objętych Zamówieniem. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru zlecanej usługi, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 4. Miejsce wykonania (adresy miejsc dostaw, wykonywania usług lub robót budowlanych): Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta ul. Piotrkowska 171, Łódź. 5.Warunki gwarancji i rękojmi za wady*: 60 miesięcy. 6. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia : r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program Funkcjonalno-Użytkowy (zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r Nr 130, poz.1389 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący:

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący: Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: RGPiIK/RPO.042.1.2011 Piechowice, dnia 07.12.2011 r.

Znak pisma: RGPiIK/RPO.042.1.2011 Piechowice, dnia 07.12.2011 r. Znak pisma: RGPiIK/RPO.042.1.2011 Piechowice, dnia 07.12.2011 r. ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot.: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn.: Renowacja wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Niniejsze postępowanie zamawiający prowadzi z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.53.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi. 71540000-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 4 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 10279-2016 z dnia 2016-01-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu ofert Termomodernizacja budynku T Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach

Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu ofert Termomodernizacja budynku T Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu ofert Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU

WYTYCZNE DO PROJEKTU WYTYCZNE DO PROJEKTU NAZWA ZADANIA: Inwestycja pn.: Remont podłogi w p. F111 w budynku 11-1 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej ul. Podchorążych 1 w Krakowie - w formule zaprojektuj

Bardziej szczegółowo

-Wzór umowy Załącznik Nr 2. UMOWA Nr. /2016

-Wzór umowy Załącznik Nr 2. UMOWA Nr. /2016 UMOWA Nr. /2016 Zawarta w dniu roku w Urzędzie Gminy w Żarnowie pomiędzy: Gminą Żarnów 26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5, NIP 768-17-17-807 zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane. I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Rutki reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Inwentaryzacja sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Inwentaryzacja sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji w zakresie pełnej inwentaryzacji architektonicznej i instalacji wraz z oceną stanu technicznego wybranych instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA BZP.272.1.2.2015 Jelenia Góra, dnia 31 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania polegającego na termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.

Opis przedmiotu zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa zespołu 3 garaży w konstrukcji stalowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr. Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (około 15 lokali mieszkalnych) wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 Kraków 12.09.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 W Związku z toczącym się postępowaniem znak DA.24-07/12 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr. Uniwersytetem Rzeszowskim, al. Rejtana 16 c, Rzeszów reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr. Uniwersytetem Rzeszowskim, al. Rejtana 16 c, Rzeszów reprezentowanym przez: ZP/UR/13/2016 Zał. nr 4 do SIWZ Wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę dla przeprowadzenia rewitalizacji parku, spichlerza oraz łaźni końskiej na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 01/2016r. 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie w

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32308-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia są usługi: 1) opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych...

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych... GBPP.271.1.2016 Lipiny, dnia 20 czerwca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej na Wykonanie koncepcji i projektu adaptacji budynku przy ul.damrota 5 na potrzeby stowarzyszeń.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na Wykonanie koncepcji i projektu adaptacji budynku przy ul.damrota 5 na potrzeby stowarzyszeń. Zaproszenie do składania oferty cenowej na Wykonanie koncepcji i projektu adaptacji budynku przy ul.damrota 5 na potrzeby stowarzyszeń. Pilchowice, dnia 05.08.2015r. Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI Załącznik nr 9.1B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI dla Zadania Nr 2: usługa dot. wykonania dokumentacji dla potrzeb budowy przenoski kajakowej w obrębie Śluzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

Staszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Staszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 328667-2016 z dnia 21-10-2016 - Staszów Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, na modernizację budynku Ratusza w Staszowie w

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 27.01.2016r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja winna być wykonana jako dwa odrębne kompletne opracowania dla dwóch różnych zakresów robót oddzielnie.

Dokumentacja winna być wykonana jako dwa odrębne kompletne opracowania dla dwóch różnych zakresów robót oddzielnie. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i termomodernizacji budynku gimnazjum imienia Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie 1. Informacje ogólne 1. Wykonawca powinien

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.56.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71-24-70-00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 71-54-00-00-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn.

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn. Projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której działa: Joanna Kołoczek-Wybierek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 5 2014-02-03 09:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/FNRRKKS/ 07.... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści : 1

UMOWA NR 1/FNRRKKS/ 07.... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści : 1 UMOWA NR 1/FNRRKKS/ 07 Zawarta w dniu... 2007 r pomiędzy: Fundacją na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera 91 072 Łódź ul. Legionów 81 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez 1. prof. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kruszwica, dnia 29 maja 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: programu inwestycji i programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7, garażu nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. Page 1 of 7. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.iwonicz-zdroj.pl Iwonicz-Zdrój: Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY z 5 2016-10-03 10:02 Ogłosze nr 316489-2016 z dnia 2016-10-03 r. Świecie nad Osą: Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na poprawę efektywności energetycznej przez kompleksową termomodernizację

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 Zawarta dnia... r. w Wleniu, pomiędzy Gminą Wleń z siedzibą przy Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń NIP reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Wykonanie usług projektowych w zakresie opracowania i wykonania projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji nawierzchni tarasu i izolacji fundamentów ściany od strony skweru B. Wodiczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2013r. na prace projektowe

UMOWA NR./2013r. na prace projektowe UMOWA NR./2013r. na prace projektowe zawarta w dniu 2013r. w Słubicach pomiędzy Gminną Słubice reprezentowaną przez: Burmistrza Słubic w osobie TOMASZA CISZEWICZA przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 3 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 90936-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki Część I - opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku mieszkalno - użytkowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny. Pawilon C parter Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31-913 Kraków

Opis Techniczny. Pawilon C parter Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31-913 Kraków Nr Sprawy ZP 17/2008 Załącznik nr 4 do SIWZ Opis Techniczny GRUPA 1 Nazwa zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ogólnobudowlanej wraz z projektami branżowymi, na podstawie koncepcji

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Święciechowa-Gołanice Numer ogłoszenia: 214959-2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

OGŁOSZENIE. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. OGŁOSZENIE Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz przebudowę istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych.

Bardziej szczegółowo

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OR.3431-28/09 Chojnice: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta Numer ogłoszenia: 212519-2009; data zamieszczenia: 18.11.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Wasza data: Wasz znak: Nasz znak: Nasza data: NR-202-3/16/ko ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Demontaż kraty okiennej zewnętrznej w pokoju nr 3314 na elewacji nr V2 bloku C1 dziedzińca wewnętrznego w gmachu Ministerstwa Finansów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: Zał. Nr 5 Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Kalwaria Pacławska, dnia

Kalwaria Pacławska, dnia Kalwaria Pacławska, dnia 4.10.2016. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Adres: Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa

Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Adres: Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Adres: Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTITUTE OF SPORT - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTITUTE OF SPORT - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE Wasza data: Wasz znak: Nasz znak: Nasza data: NR-202-2/16/ko ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108426-2015r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108426-2015r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 108426-2015 z dnia 2015-05-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biłgoraj 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach

Bardziej szczegółowo

Nazwy i kody robót: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Nazwy i kody robót: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. Wykonanie sieci wodociągowej z miejscowości Sławno do miejscowości Dębe z przyłączeniem miejscowości Prusinowo Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 9 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno GMINA NOWE WARPNO Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno ogłasza że : przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na usługi od 14000 euro do kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo