Mathematica (1) Organizacja Mathematica Notebooks. Style dokumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mathematica (1) Organizacja Mathematica Notebooks. Style dokumentów"

Transkrypt

1 Mathematica (1) Organizacja Mathematica Notebooks Dokument Mathematica zorganizowany jest w tzw. komórki. KaŜda komórka zawiera materiał określonego rodzaju: tekst, grafikę, dane wejściowe, dane wyjściowe itp. Zakres pojedynczej komórki wskazywany jest przez niebieską linię (Bracket) po prawej stronie dokumentu. Ciągi komórek moŝna łączyć w większe grupy (np. sekcje, rozdziały itp). To jest komórka tekstowa Komórka niŝej to Input Cell In[1]:= 3 +3 Komórka niŝej to Output Cell Out[13]= 6 Umieszczenie kursora gdziekolwiek między komórkami i wprowadzenie znaku z klawiatury automatycznie inicjuje komórkę typu Input Style dokumentów Mathematica pozwala tworzyć dokumenty o bardzo róŝnym wyglądzie (StyleSheets). KaŜdy styl ma zdefiniowany układ formatowania poszczególnych typów komórek Tak wyglądają komórki typu Input i Output w aktualnie uŝywanym StyleSheet: In[1]:= Out[1]= Piê3D è!!! 3 2

2 2 Mathematica-1.nb à To jest tytuł mniejszej jednostki, zwanej Subsection To jest komórka tekstowa w nowej "subsection". Wiersze takiej komórki albo są łamane automatycznie, albo przez uŝytkownika Nowy wiersz wprowadzony przez uŝytkownika (większy niŝ zwykle odstęp od poprzedniego wiersza). Grupę komórek moŝna zamykać i otwierać klikając w ogranicznik grupy (niebieska linia z prawej strony grupy komórek). MoŜna teŝ to uczynić z klawiatury, umieszczając kursor w komórce inicjującej grupę i naciskając sekwencję Ctrl + ' Podstawowe operacje Przeliczenie komórki następuje po wprowadzeniu do niej wyraŝenia (w szczególności polecenia) i naciśnięciu Shift+Enter (lub Enter na klawiaturze numerycznej). Na samym początku ilustracja efektu nieumyślnego przeliczenia komórki typu Input, w której chcieliśmy umieścić zwykły tekst. In[2]:= MoŜemy niechący zacząć pisać tekst w komórce przeznaczonej na dane wejściowe. Przeliczenie takiej komórki za pomocą klawiszy Shift + Enter da czasem ciekawe rezultaty popatrzmy sami BasiaiJolaposzłynalody ITomekznimii MaciekzPawłemiswoim psem czyli3dziewczynyi3chłopcyipiesrazem6osóbipies Out[2]= 54chłopcyczylidziewczynyi 3 osóbpies 2 razem + ciekawe czasem da Enter rezultaty popatrzmy sami Basiai 3 JolalodyMacieknanimiPawłemposzłypsemswoimTomekz 2 + dane klawiszy komórce komórki MoŜemy na niechący pisać pomocą przeznaczonej Shift takiej tekst w za zacząć wejściowe.przeliczenie Efekty tego typu jest bardzo łatwo objaśnić. KaŜdy ciąg znaków nie zaczynający się od cyfry Mathematica traktuje jak symbol (w klasycznym ujęciu - nazwę zmiennej), kaŝdą spację jak znak mnoŝenia, myślniki jak minusy, kropki jak znaki iloczynu skalarnego lub iloczynu macierzy. Operatory arytmetyczne: + plus - minus * iloczyn ^ potęga / iloraz

3 Mathematica-1.nb 3 Przykłady najprostszych obliczeń: In[5]:= H2 +2L^3 W jednej komórce moŝe znajdować się kilka wyraŝeń. Odzielamy je znakiem nowej linii In[6]:= CosA 2 3 πe Out[4]= 1 2 Out[5]= 3 Out[6]= 64D π 4 Uwaga. Iloczyn liczby i symbolu moŝe być napisany w klasyczny matematyczny sposób, bez spacji. Iloczyn dwóch symboli moŝe być napisany ze spacją w roli znaku mnoŝenia. In[16]:= Out[16]= Out[17]= 2 φd 2 φd φd 2 φd 2 Umieszczenie średnika na końcu wyraŝenia powoduje, Ŝe wynik nie jest wyświetlany. In[9]:= ; Out[7]= 15 Jeśli chcemy umieścić kilka wyraŝeń w jednej linijce, musimy oddzielić je średnikami. Wszystkie wyraŝenia będą przeliczone. Wyświetlony będzie wartość ostatniego wyraŝenia, o ile nie następuje po nim średnik In[22]:= uproszczone = 1ëArcTanA è!!!! 3 E; Out[22]= 81, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024< In[23]:= Out[23]= uproszczone 3 π Komórkę, zawierającą więcej niŝ 1 linijkę, moŝemy podzielić (menu lub Ctrl+Shift+D). Podobnie, moŝemy połączyć dwie osobne komórki (Ctrl+Shift+M). Terminologia: Divide, Merge In[12]:= In[13]:= a = 1; In[14]:= In[15]:= := xd Hx al In[16]:= 8x, a 2, a +2<, PlotStyle 0, 0D, 0, 1D<D;

4 4 Mathematica-1.nb Zaznacz myszą ostatnie 5 komórek i połącz je w jedną. (Aby zaznaczyć komórki, kliknij myszą w niebieski ogranicznik pierwszej komórki i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągnij zaznaczenie na ograniczniki następnych komórek). Uzyskiwanie informacji i korzystanie z systemu pomocy Aby uzyskać pomoc na temat danego symbolu, naleŝy uŝyć składni postaci?nazwasymbolu lub??nazwasymbolu In[24]:= In[1]:=?Plot 8x, xmin, xmax<d generates a plot of f as a function of x from xmin to xmax. f2,... <, 8x, xmin, xmax<d plots several functions fi. More?? Plot 8x, xmin, xmax<d generates a plot of f as a function of x from xmin to xmax. f2,... <, 8x, xmin, xmax<d plots several functions fi. More = 8HoldAll, Protected< 1 = 8AspectRatio GoldenRatio, Axes Automatic, AxesLabel None, AxesOrigin Automatic, AxesStyle Automatic, Background Automatic, ColorOutput Automatic, Compiled True, DefaultColor Automatic, DefaultFont $DefaultFont, DisplayFunction $DisplayFunction, Epilog 8<, FormatType $FormatType, Frame False, FrameLabel None, FrameStyle Automatic, FrameTicks Automatic, GridLines None, ImageSize Automatic, MaxBend 10., PlotDivision 30., PlotLabel None, PlotPoints 25, PlotRange Automatic, PlotRegion Automatic, PlotStyle Automatic, Prolog 8<, RotateLabel True, TextStyle $TextStyle, Ticks Automatic< In[2]:=?Plot* System` Plot Plot3Matrix PlotJoined PlotPoints PlotRegion Plot3D PlotDivision PlotLabel PlotRange PlotStyle

5 Mathematica-1.nb 5 Obsługiwane typy "proste" (z punktu widzenia klasycznych języków) Z punktu widzenia klasycznych języków programowania moŝna powiedzieć, Ŝe Mathematica obsługuje 4 typy liczbowe, typ łańcuchowy i typ "symboliczny". W tej części ograniczymy się tylko do definicji i wstępnych uwag. Zagadnienia związane z typem rzeczywistym omówimy dokładniej w innym miejscu. Integer Rational Real Complex dowolna liczba całkowita Integer/Integer gdzie licznik i mianownik są względnie pierwsze przybliŝenie rzeczywiste z dowolną zadaną dokładnością (szczegóły później) liczba zespolona postaci number + number I WyraŜenia wymierne, gdzie licznik i mianownik są całkowite, są zawsze skracane: In[25]:= ê Out[25]= Wymuszenie potraktowania liczby całkowitej jak przybliŝonej liczby rzeczywistej - uŝywamy funkcji N lub dodajemy kropkę dziesiętną: In[26]:= Out[26]= 8 è!!! 2, , < Liczba cyfr znaczących moŝe być dowolnie duŝa (z wyjątkami, które osobno omówimy później). In[28]:= 50D Out[28]= In[29]:= bardzomala = Out[29]= 1 100! 1ê In[30]:= Out[30]= bardzomala êê N Dokładniejsze wartości: In[31]:= Out[31]= 30D Ta sama liczba, ale określona od początku jako rzeczywista:

6 6 Mathematica-1.nb In[32]:= malarzecz = Out[32]= ! Tym razem N zachowuje się inaczej. Wyświetlana jest stale wartość z 5 cyframi po przecinku. In[34]:= Out[34]= 50D Do ustalenia liczby wyświetlanych cyfr (łącznie części całkowitej i ułamkowej) przybliŝonej liczby rzeczywistej słuŝy funkcja SetPrecision. In[40]:= Out[40]= 50D Liczby całkowite - wybrane funkcje EvenQ[x] OddQ[x] Mod[ n, k ] Quotient[ n, k ] Reszta z dzielenia n przez k Część całkowita ilorazu n/k Divisors[n] GCD[ n 1, n 2,...] LCM Divisors[x] Prime[k] FactorInteger[n] PrimeQ[n] Największy wspólny dzielnik Najmniejsza wspólna wielokrotność Dzielniki liczby x k-ta liczba pierwsza Lista czynników pierwszych liczby n z odpowiednimi potęgami True jeśli n jest pierwsza, False w przeciwnym wypadku

7 Mathematica-1.nb 7 Liczby zespolone x + I y Re[z] Im[z] Conjugate[z] Abs[z] Arg[z] Mathematica uŝywa zbioru liczb zespolonych przy znajdowaniu pierwiastków. In[3]:= Out[3]= 4D 2 In[4]:= 1^H1ê3L Out[4]= 1 Pierwiastek stopnia nieparzystego z liczby rzeczywistej jest obliczany jako główny pierwiastek zespolony, nie jako liczba rzeczywista. In[5]:= H 1L 1 3 % êê N Out[5]= Out[6]= H 1L 1ê Inne efekty (wyjaśnione na wykładzie): In[7]:= Out[7]= Out[8]= iii = êê N iii In[9]:= Out[9]= 1.

8 8 Mathematica-1.nb Obliczenia dokładne Mathematica wykonuje obliczenia dokładne na liczbach wymiernych i liczbach zespolonych o wymiernych częściach rzeczywistych i urojonych In[10]:= +64ê128 Out[10]= In[11]:= Out[11]= è!!! 1 3 9! 4! H9 4L! In[3]:= 123! Out[3]= In[12]:= Out[12]= i j 1 k 2 +Iy z i { k j Iy { z Mathematica automatycznie redukuje wyrazy podobne w sumach algebraicznych, skraca wyraŝenia ułamkowe i oblicza potęgi. In[13]:= 2 x^3 7 + x^ x^3 Out[13]= 1 +x 2 +7x 3 In[14]:= Hx + 1L^3êHx +1L Out[14]= H1 +xl 2 In[15]:= Out[15]= H1 +yl H1 + yl Obliczenia przybliŝone Umieszczenie kropki dziesiętnej za liczbą całkowitą powoduje, Ŝe Mathematica uŝywa wartości przybliŝonych typu Real

9 Mathematica-1.nb 9 In[3]:= Out[3]= Innym sposobem jest uŝycie wbudowanej funkcji N In[4]:= Out[4]= RównowaŜna składnia: In[5]:= êê N Out[5]= Obliczenia z dokładnością do zadanej liczby cyfr: In[6]:= 20D Out[6]= Dualność składni pokazana wyŝej stosuje się do wszystkich funkcji w Mathematica (patrz dalej). Uwaga. Mathematica inaczej zachowuje się w sytuacji, gdy podajemy przybliŝenie rzeczywiste liczby wymiernej In[10]:= Out[10]= In[11]:= 30D Out[11]= a inaczej, gdy podajemy wartość dokładną i Ŝądamy wyświetlenia podanej liczby cyfr znaczących: In[8]:= 30D Out[8]= Nadawanie symbolom wartości czyli "definiowanie zmiennych" i związane z tym konsekwencje x = value x = y = value x =. lub Clear[x] przypisanie wartości zmiennej x przypisanie wartości zmiennym x i y jednocześnie usunięcie wartości przypisanych do x Próba uŝycia w obliczeniach symbolicznych symbolu, któremu wcześniej przypisano wartość jest jednym z najczęstszych błędów uŝytkownika.

10 10 Mathematica-1.nb Raz uczynione za pomocą przypisań definicje będą przez Mathematica stosowane przy kaŝdorazowym uŝyciu symbolu z nadaną wartością, do momentu ich usunięcia przez całą resztę aktualnej sesji. à Przykłady Funkcja Eliminate eliminuje zmienną z układu równań. śaden symbol uŝyty jako zmienna formalna nie moŝe mieć przypisanej wartości. Przykład niŝej ilustrueje znajdowanie krzywej przecięcia stoŝka płaszczyznami o róŝnym nachyelniu. In[359]:= In[436]:= y_d:= è!!!!!!!!!!!!!!!! x 2 +y 2 ; stoŝka: z = ", ydd; y_d:= 6; prostopadła do osi stoŝka: z = ", ydd; przecięcia stoŝka i płaszczyzny: okrąg."d krzywa = yd, z yd<, zd 8x, 6, 6<, ImageSize 72 3D; y_d:= 1 x; "Płaszczyzna, która nie jest równoległa do osi stoŝka: z = ", ydd; przecięcia płaszczyzny i stoŝka: parabola."d krzywa = yd, z yd<, zd 8x, 6, 6<, ImageSize 72 3D; y_d:= x 1; równoległa do tworzącej stoŝka: z = ", ydd; przecięcia płaszczyzny i stoŝka: hiperbola."d krzywa = yd, z yd<, zd Równanie stoŝka: z = è!!!!!!!!!!!!!!! x 2 +y 2 Płaszczyzna prostopadła do osi stoŝka: z = 6 Krzywa przecięcia stoŝka i płaszczyzny: okrąg. Out[441]= 36 y 2 x 2

11 Mathematica-1.nb Płaszczyzna, która nie jest równoległa do osi stoŝka: z = 1 x Krzywa przecięcia płaszczyzny i stoŝka: parabola. Out[446]= y 2 1 2x Płaszczyzna równoległa do tworzącej stoŝka: z = 1 +x Krzywa przecięcia płaszczyzny i stoŝka: hiperbola. Out[451]= y 2 1 2x Nadanie symbolowi y wartości 4 powoduje, Ŝe funkcja Eliminate zgłasza błąd. In[9]:= y = 4; 2 +y 2 4, y b x<, yd Out[10]= General::ivar : 4 is not a valid variable. More 3b x&&x 2 12 Symboliczne całkowanie i róŝniczkowanie

12 12 Mathematica-1.nb In[12]:= In[13]:= Out[13]= Out[14]= 2 xd 2 xd H 2 +x 2 x 2 In[15]:= x = 7; 2 xd Out[16]= General::ivar : 7 is not a valid variable. More 7 Nie wszystkie funkcje Mathematica "załamują się" przy uŝyciu w nich formalnej zmiennej symbolicznej, której nadano wcześniej wartość. W następnej komórce symbolom x i y są nadane wartości, natomiast wykres powierzchni rysuje się prawidłowo. (Natomiast po tytule wykresu widać, Ŝe naprawdę nastąpiło przypisanie). Wykonaj poniŝszą komórkę. In[59]:= x = y = 0; Hx 2 +y 2 LD, 8x, π, π<, 8y, π, π<, PlotLabel "Funkcja z = " Hx 2 +y 2 LDDD; x = y =. Usuwanie wartości nadanych symbolom i samych symboli In[17]:= a = 7?a Out[17]= 7 Global`a a = 7 In[19]:= Global`a Inny sposób usunięcia wartości przypisanej zmiennej - funkcja Unset (uŝyta w składni =. ): In[21]:= a = 2; a a =.; a Out[21]= 104 Out[22]= 100 +a 2 Usuwanie wszelkich wartości nadanych wszystkim istniejącym w pamięci symbolom:

13 Mathematica-1.nb 13 In[23]:= "D Usuwanie samych symboli: In[24]:= a = 87;?a Global`a a = 87 In[26]:= Information::notfound : Symbol a not found. More Usuwanie wszystkich symboli z pamięci: In[28]:= In[29]:= "D? Global`* Information::nomatch : No symbol matching Global` found. More Definiowanie funkcji - wprowadzenie f [ x_ ] := rhs f [ x_ ] = rhs funkcja uŝytkownika inny sposób definiowania (szczegóły później) ZNAK PODKREŚLENIA PO LEWEJ STRONIE OBOWIĄZKOWY In[32]:= In[33]:= Out[33]= :=x 3 2 fa1 + E i j H 1 +x3 L 3 y x k 3 z { 3 à Problem funkcji odwrotnej In[34]:= 1 2, xe Out[34]= Solve::ifun : Inverse functions are being used by Solve, so some solutions may not be found; use Reduce for complete solution information. More 99x π 6 ==

14 14 Mathematica-1.nb à Pierwiastki nieparzystych stopni z liczb ujemnych Równanie x 3 = ama zawsze dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste dla kaŝdego a rzeczywistego. Mathematica traktuje jednak to równanie ogólniej. In[35]:= Out[35]= In[36]:= Out[36]= H 8L 1ê3 2 H 1L 1ê3 8L 1ê3 D In[37]:= 3 8, xd Out[37]= 88x 2<, 8x 2 H 1L 1ê3 <, 8x 2 H 1L 2ê3 << Aby mieć wyłącznie rzeczywiste pierwiastki 3 stopnia z liczb ujemnych, musimy napisać własną funkcję In[38]:= In[39]:= Out[39]= := 1ê3 8D 2 Dwie składnie wywoływania funkcji Mathematica In[89]:= In[90]:= 1 êê ArcTan Druga składnia ma zastosowanie, gdy uŝywana funkcja ma 1 argument. In[91]:= H1 2 H1 2 êê Simplify 4 rodzaje nawiasów Nawiasy okrągłe słuŝą do grupowania wyraŝeń. In[31]:= H3 xl H5 +yl +7 Argumenty funkcji podawane są w nawiasach kwadratowych

15 Mathematica-1.nb 15 In[32]:= x ApartA E Hx 1L Hx 2 +x+1l 2 Nawiasy klamrowe określają listę. Elementy listy muszą być oddzielone przecinkami. In[33]:= mojalista = 9 π 3, π, π= Podwójne nawiasy kwadratowe słuŝą do indeksowania elementów list. In[34]:= In[35]:= In[36]:= In[37]:= In[38]:= macierz = 883, 2, 1<, 84, 3, 2<, 8a, b, c<, 8u, v, w<< macierz êê MatrixForm jedenelement = 2DD wiersz = kolumna = 1DD Wykorzystywanie poprzednich obliczeń Mathematica numeruje kolejne komórki typu Input i Output. Numeracja prowadzona jest w kolejności wykonywania obliczeń, nie w kolejności komórek w dokumencie! In[105]:= IntegrateA xe Do wyniku poprzednich obliczeń moŝna się odwoływać przy uŝyciu symbolu %. ZróŜniczkujemy ostatni wynik, aby przekonać się, czy otrzymamy całkowane przed chwilą wyraŝenie. In[106]:= xd Dodatkowo upraszczamy In[107]:= In[108]:= In[109]:= In[110]:= SinA π E; 4 % +1 H ostatni wynik plus 1 L %% +10 H przedostatni wynik plus 10 L Numer ostatniej komórki pamiętany jest w zmiennej systemowej $Line In[111]:= $Line In[112]:= $Line = 0; In[1]:=

16 16 Mathematica-1.nb Posługiwanie się odwołaniami do poprzednich obliczeń wymaga pamiętania, Ŝe numeracja przebiega wg kolejności wykonywania obliczeń, NIE ZAŚ wg kolejności, w jakiej rozmieszczone są komórki w dokumencie. W odwołaniach do poprzednich obliczeń moŝna teŝ uŝywać funkcji In i Out. %n jest równowaŝne Out[n] In[2]:= H wynik pierwszego obliczenia w sesji lub pierwszego obliczenia po zresetowaniu zmiennej $Line L "Historię" obliczeń moŝna wyczyścić. Jest to czasem konieczne w celu zwolnienia pamięci In[3]:= OutD; OutD; OutD; Komunikaty i ostrzeŝenia programu Komunikaty Mathematica są pogrupowane w kategorie. Przykład: ostrzeŝenie o moŝliwej literówce. In[4]:= punktx = 7 In[5]:= punktz = 8 Komunikat składa się z dwóch "identyfikatorów": kategorii komunikatu i jego nazwy. In[6]:= In[40]:= Out[40]= πê2d 1ê0 Power::infy : Infinite expression 1 0 ComplexInfinity encountered. More Komunkaty moŝna deaktywować za pomocą funkcji Off In[41]:= In[42]:= Out[42]= 1ê0 ComplexInfinity Błąd polegający na "literówce" jest na ogół wychwytywany, jednak tylko "przy pierwszej pomyłce". Komórkę niŝej wykonajmy dwa razy, obserwując reakcję programu za kaŝdym razem. "Literówka" znajduje się w nazwie funkcji InverseLaplaceTransform. In[43]:= Out[43]= s InverselaplaceTransformA, s, te Hs 2 +6L General::spell1 : Possible spelling error: new symbol name "InverselaplaceTransform" is similar to existing symbol "InverseLaplaceTransform". More s InverselaplaceTransformA 6 +s2, s, te

Zastosowanie programu Derive 4 w nauczaniu matematyki

Zastosowanie programu Derive 4 w nauczaniu matematyki Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze WEWNĄTRZSZKOLNY KURS DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI Artur Adam Zastosowanie programu Derive 4 w nauczaniu matematyki Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Algorytmika oraz programowanie w Języku Pascal

Algorytmika oraz programowanie w Języku Pascal 1 Algorytmika oraz programowanie w Języku Pascal 2 Algorytmika Definicja 1. Algorytm jest to pewien ciąg czynności, który prowadzi do rozwiązania danego problemu. Definicja 2. Algorytm to jednoznaczny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pisania Script-Fu w GIMP.

Wprowadzenie do pisania Script-Fu w GIMP. Poradnik Prezentowany poniżej poradnik, to wynik analizy dostępnych informacji oraz własnych doświadczeń i przemyśleń. Wiedza dotycząca tego tematu jest rozproszona, a jednocześnie stale się rozwija. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów Andrzej Borowiecki Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów Kraków 2007 1. Wstęp Język Visual Basic jest produktem firmy Microsoft i działa w środowisku Windows nie tylko jako samodzielne

Bardziej szczegółowo

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis Języki programowania Warszawa 2011 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna"

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program XLink. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01

Program XLink. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Str. 2 UWAGA Prawa wynikające z Warunków

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Mykhaylo

Bardziej szczegółowo

2.5 Podstawy programowania w bash'u

2.5 Podstawy programowania w bash'u 2-87 2.5 Podstawy programowania w bash'u Powłoka Linuksa jest programowalna, można używać edytora vi do pisania programów. Zwykle skrypt powłoki jest zapisany w pliku tekstowym i zaczyna się następującym

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Excela

Wprowadzenie do Excela Wprowadzenie do Excela Budowa arkusza Arkusz Excela podzielony jest na komórki. Każdą komórkę lub zbiór komórek można formatować w podobny sposób, jak tekst w edytorze tekstu. Narzędzia do tego służące

Bardziej szczegółowo

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help Oficjalny Podręcznik 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help 3.2 Ostatnio modyfikowany: listopad 16, 2009 Autorzy Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

1. Edytor tekstu (Word)

1. Edytor tekstu (Word) Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) 3 1.1. Paski narzędziowe Worda 4 1.2. Linijka 4 1.3. Pasek stanu 5 1.4. Przełączniki widoku dokumentu 5 1.5. Tworzenie dokumentu 6 1.5.1. Wpisywanie i kasowanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP)

Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Uwagi wstępne Aby móc dalej poznawać JavaScript i PHP trzeba dokładnie przeczytać ten rozdział. PoniŜsze przykłady ilustrują zagadnienia, ale próby

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Mathematica - organizacja. czyli sztuka obliczeń symbolicznych. Możliwości. Mathematica do czego można ją użyć. Możliwości, cd. Mathematica publikacje

Mathematica - organizacja. czyli sztuka obliczeń symbolicznych. Możliwości. Mathematica do czego można ją użyć. Możliwości, cd. Mathematica publikacje czyli sztuka obliczeń symbolicznych Mathematica - organizacja Dokument Mathematica zorganizowany jest w tzw. komórki. Ręczne zerowanie zmiennych Clear[variables] (* czyści wartości zmiennych*) x=. (* to

Bardziej szczegółowo

Arkusze Kalkulacyjne

Arkusze Kalkulacyjne Arkusze Kalkulacyjne O czym będziemy mówić Nawigacja w arkuszu Formuły Nagłówki Suma Pośrednia Tabela Przestawna Łączenie Tabeli i Pobieranie Informacji Formularz Sortowanie, Filtr Definicja, historia

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo