Metodyki i Techniki Programowania MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA"

Transkrypt

1 Metodyki i Techniki Programowania 1 1 ZAJ CIA MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA IDE zintegrowane środowisko programistyczne, zawierające kompilator, edytor tekstu i linker, pozwalające sterować nimi w ramach jednego programu, np.: środowisko Borland C lub Bloodshed DEV C++. Edytor tekstowy program, w którym zapisujemy kod źródłowy (.cpp). Pliki bibliotek (.h) zawierają standardowe funkcje języka C. Preprocesor zajmuje się kodem źródłowym, zanim jeszcze rozpocznie się kompilacja, m.in. potrafi dołączać wybrane pliki oraz określać, które części kodu widoczne dla kompilatora. Dyrektywy preprocesora umieszcza się na początku kodu źródłowego i obejmują obszar od symbolu # do najbliŝszego znaku końca linii. Kompilator program przetwarzający kod i umieszczający go w pliku (.obj). źródłowy (.cpp) na kod maszynowy Linker program scalający plik (.obj) z kodem startowym i kodem bibliotek na plik wykonywalny (.exe). Kod startowy stanowi interfejs pomiędzy programem a systemem operacyjnym. Debugger program słuŝący do eliminowania błędów (ang. bugs). KOMPILATOR I LINKER PROCES POWSTAWANIA PROGRAMU mgr inŝ. Adam Idźkowski 1

2 Metodyki i Techniki Programowania 1 2 WYKONYWANIE PROGRAMU PYTANIA KONTROLNE 1. Wyjaśnij róŝnicę między plikiem kodu źródłowego, plikiem kodu obiektowego a plikiem wykonywalnym. 2. Do czego słuŝy preprocesor, kompilator, linker? 3. Wyjaśnij proces wykonywania programu przez komputer. mgr inŝ. Adam Idźkowski 2

3 Metodyki i Techniki Programowania OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU, PIERWSZY PROGRAM W JĘZYKU C, FUNKCJA printf STRUKTURA PROGRAMU PISANEGO W JĘZYKU C Rys. 2. Struktura programów w języku C. Modułowa struktura programów tworzonych w języku C. Funkcje moduły składają się z instrukcji. Jest 5 rodzajów instrukcji. Instrukcje składają się ze słów kluczowych, danych i operatorów. PIERWSZY PROGRAM W JĘZYKU C Napiszmy nasz pierwszy program w języku C. 1. KaŜdy program w C musi obowiązkowo zawierać funkcję main. Od tej funkcji program rozpoczyna zawsze swoje działanie (słowo kluczowe void przed main mgr inŝ. Adam Idźkowski 3

4 Metodyki i Techniki Programowania 1 4 oznacza, Ŝe funkcja nie zwraca Ŝadnej wartości, natomiast void w nawiasach, Ŝe nie ma ona parametrów). 2. Instrukcje funkcji zapisujemy wewnątrz nawiasów { }, poszczególne instrukcje oddzielamy średnikami. 3. Przed funkcją main umieszczamy tzw. dyrektywy preprocesora. 4. NaleŜy równieŝ zwrócić uwagę na to, Ŝe w języku C rozróŝniane małe i duŝe litery, a więc printf, Printf lub PRINTF dla kompilatora to nie to samo (oczywiście poprawny jest tylko pierwszy zapis). 5. Komentarze w języku C umieszcza się pomiędzy zestawem znaków /* i */, lub //. #include <stdio.h> // dyrektywy preprocesora int main(void) /* Nasz pierwszy program w C */ { printf( Dzien dobry ); // uzycie funkcji printf } /* innych funkcji w tym programie nie ma */ W kodzie źródłowym pojawiły się następujące zestawy znaków: /* Tak zamieszczamy komentarz */ #include dyrektywa dołączenia tekstu zawartego w pliku stdio.h plik biblioteka (Standard Input Output), w nim zawarte definicje funkcji wejścia/wyjścia, między innymi funkcja ptintf( ) main() główna funkcja programu void typ danej pustej, tu: brak argumentów funkcji main() int typ zwracanej wartości przez funkcję (integer liczba całkowita) { początek treści funkcji } koniec treści funkcji printf() standardowa funkcja formatowanego wyjścia (to ona pozwala wyświetlić na ekranie łańcuchy znaków oraz liczby we właściwym formacie) 3. Dane w j zyku C, dane stałe, deklaracje i typy zmiennych, operatory arytmetyczne i przypisania, funkcje printf i scanf DANE W JĘZYKU C Nie ma porządnego programu bez danych. Kiedy wprowadzamy do jakiegoś programu liczby, litery czy całe łańcuchy znaków oczekujemy, zostaną Ŝe one w jakiś sposób przetworzone. Mamy tu do czynienia z danymi wejściowymi. Program komputerowy przetwarza te dane na konkretne wyniki. Tu z kolei mamy do czynienia z danymi wyjściowymi. NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe bez względu czy to dane wejściowe czy teŝ wyjściowe mamy dwie rodziny typów danych: całkowite i zmiennoprzecinkowe. Czym typy danych, jak dane deklarować i jak je uŝywać? mgr inŝ. Adam Idźkowski 4

5 Metodyki i Techniki Programowania 1 5 Dane moŝna podzielić teŝ na stałe i zmienne. Stałe, raz zadeklarowane, nie juŝ zmieniają swojej wartości w całym programie. Dane zmienne zwykle swoją wartość zmieniają. DANE STAŁE, DEKLARACJA STAŁYCH W programie daną Są stałą moŝe być np. znana z matematyki liczba π. Jak takie stałe zadeklarować? dwa równowaŝne sposoby, jedna za pomocą instrukcji preprocesora # define, druga za pomocą słowa kluczowego const. #define PI 3.14 const PI=3.14 TYPY ZMIENNYCH, DEKLARACJA ZMIENNYCH KaŜda zmienna w pisanym przez nas programie musi być najpierw zadeklarowana, Zapis int x; (patrz przykład 1.) oznacza, Ŝe zmienna jest typu int (ang. integer liczba całkowita). Dane typu unsigned short int (bez znaku) mogą przechowywać liczby całkowite z zakresu <0; 65535>, a więc róŝnych wartości. Dane typu short int (ze znakiem) mogą przechowywać liczby całkowite z zakresu <-32768; 32768>, a więc równieŝ róŝnych wartości. W zaleŝności od kompilatora dane typu int zajmują 2 lub 4 bajty, czyli 16 lub 32 bity. A więc mogą przyjmować 2 16 =65536 lub 2 32 = róŝnych wartości. Typy zmiennych prezentuje tabela 1. Tabela 1. Typy danych w języku C (kompilator DevC++ 5.0) Nazwa_typu Ile bajtów pami ci Zakres unsigned char 1 bajt char 1 bajt unsigned short int (lub unsigned short) 2 bajty short int (lub short) 2 bajty unsigned int (lub unsigned long) 4 bajty int (lub long) 4 bajty long long (lub long long int) 8 bajtów jeszcze większy zakres... float 4 bajty 3.4 * (10-38 ) 3.4 * (10 38 ) (do 7 znaków po przecinku) double 8 bajtów 1.7 * ( ) 1.7 * ( ) (do 15 znaków po przecinku) long double 12 bajtów jeszcze więcej miejsc po przecinku... mgr inŝ. Adam Idźkowski 5

6 Metodyki i Techniki Programowania 1 6 Widzimy więc, Ŝe deklaracja zmiennej odbywa się poprzez zapisanie nazwy typu zmiennej oraz nazwy zmiennej. Taka deklaracja oznacza przydzielenie dla zmiennej w zaleŝności od typu określonej ilości bajtów pamięci. Deklaracja pojedynczej zmiennej: Nazwa_typu nazwa zmiennej; Deklaracja kilku zmiennych jednego typu: Nazwa_typu nazwa zmiennej_1, nazwa zmiennej_2, nazwa zmiennej_3 ; Typ char przechowuje wartości liczbowe od 0 do 255, co moŝe zostać przełoŝone na kod ASCII danego znaku (patrz tabele 2 i 3). Ogólnie, typy int i long uŝywane do deklaracji zmiennych będących liczbami całkowitymi natomiast float i double do deklaracji zmiennych będących liczbami rzeczywistymi (zmiennoprzecinkowymi). Wybór typu zaleŝy od tego jaką wartość moŝe osiągnąć zmienna. Tabela 2. Kody ASCII (Dec liczba w kodze dziesiętnym, Chr odpowiadający jej znak, Hx liczba w kodzie szesnastkowym, Oct liczba w kodze ósemkowym ) mgr inŝ. Adam Idźkowski 6

7 Metodyki i Techniki Programowania 1 7 Tabela 3. Tabela kodów ASCII pozostałe znaki od 128 do 255 OPERATORY ARYTMETYCZNE I PRZYPISANIA W przykładzie 1. spotkamy się z następującym zapisem: pole_kola = PI*r*r; gdzie: PI stała, r zmienna opisująca promień koła. Wykorzystano tu operator arytmetyczny mnoŝenia * oraz tzw. instrukcję przypisania =. Zmiennej pole_kola przypisaliśmy wartość PI*r*r. PoniŜej przedstawiony jest sposób zapisu operatorów arytmetycznych i przypisania w języku C. operatory arytmetyczne: + dodawanie odejmowanie mnoŝenie / dzielenie % reszta z dzielenia operatory przypisania: = zwykłe przypisanie x = 2; += przypisanie sumy x+=2; x = x + 2; = przypisanie róŝnicy x =2; x = x 2; = przypisanie iloczynu x =2; x = x 2; /= przypisanie ilorazu x /=2; x = x / 2; %= przypisanie reszty x%=2; x = x % 2; mgr inŝ. Adam Idźkowski 7

8 Metodyki i Techniki Programowania 1 8 Funkcje z biblioteki <stdio.h> FUNKCJA printf wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ; tekst sterujący jest to stała łańcuchowa (w podwójnych cudzysłowach) zawierająca: zwykłe znaki (które po prostu kopiowane na ekran) kody formatuj ce kolejnych argumentów: %c pojedynczy znak %s łańcuch znaków %d liczba dziesiętna ze znakiem %f liczba zmiennoprzecinkowa (notacja dziesiętna) %e liczba zmiennoprzecinkowa (notacja wykładnicza) %g liczba zmiennoprzecinkowa (krótszy z formatów %f %e) %u liczba dziesiętna bez znaku %x liczba w kodzie szesnastkowym (bez znaku) %o liczba w kodzie ósemkowym (bez znaku) l przedrostek (long) stosowany przed: d u x o FUNKCJA scanf odczytuje dane ze standardowego strumienia wejściowego w/g zadanego formatu i zapamiętuje je pod zadanymi adresami pamięci int scanf ( tekst_sterujący, adres_1, adres_2,... ) ; tekst sterujący jest to stała łańcuchowa (w podwójnych cudzysłowach) zawierająca instrukcję jak traktować kolejne dane wczytywane ze strumienia (jakie typy zmiennych pod adresami adres_1, adres_2,... ) Kody formatuj ce (podobne jak dla printf() ): %c pojedynczy znak %s łańcuch znaków %d liczba dziesiętna ze znakiem %f lub %e liczba zmiennoprzecinkowa %u liczba dziesiętna bez znaku %x liczba w kodzie szesnastkowym (bez znaku) %o liczba w kodzie ósemkowym (bez znaku) l przedrostek stosowany przed: d u x o (long int) l przedrostek stosowany przed: f e (double) L przedrostek stosowany przed: f e (long double) & operator adresowania (zwraca adres zmiennej podanej po operatorze) mgr inŝ. Adam Idźkowski 8

9 Metodyki i Techniki Programowania 1 9 PRZYKŁAD #include <stdio.h> #include <conio.h> #include<stdlib.h> #define PI 3.14 int main(void) { system( cls ); //funkcja czyszczaca ekran (z stdlib.h) float pole_kola, r; //deklaracja zmiennych printf( Podaj promien kola r = ); // zastosowanie printf scanf( %f, &r ); // zastosowanie scanf printf( \n ); pole_kola = PI*r*r; //przypisanie printf( Wynik: %f, pole_kola); /* printf wyswietlenie wyniku we wlasciwym formacie */ } getch(); /* funkcja oczekujaca na nacisniecie dowolnego klawisza (z conio.h) */ PYTANIA 1. Jakich typów danych uŝyjesz do przedstawienia następujących danych? ładunek elektronu, najczęściej występująca litera w Twoim imieniu, liczba studentów w Twojej grupie, liczba mieszkańców Londynu. 2. Jak deklaruje się stałe? 3. Jak deklaruje się zmienne? 4. Jaka jest róŝnica pomiędzy stałą a zmienną? 5. Do czego słuŝą kody formatujące w funkcjach printf i scanf? 6. Jakie znasz operatory arytmetyczne? ZADANIA 1. Napisz program, na dodawanie dwóch liczb zmiennoprzecinkowych. Wynik wyświetl z dwoma miejscami po przecinku. 2. Napisz program liczący rezystancję połączenia równoległego dwóch rezystorów. 3. Napisz program, który przedstawi wybraną liczbę całkowitą w kodzie ósemkowym i szesnastkowym. 4. Napisz program, który pobierze dowolny znak z klawiatury i przedstawi jego wartość w kodzie dziesiętnym, ósemkowym i szesnastkowym. mgr inŝ. Adam Idźkowski 9

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzecia Jednostki leksykalne i proste typy danych Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Łagodny start

Podstawy programowania. Łagodny start Podstawy programowania Łagodny start mgr Tomasz Jach WWW: E-mail: Adres: Instytut Informatyki ul. Będzińska 39 41-200 Sosnowiec Pokój 214 Telefon: 32 3689765 Warunki zaliczenia Krótki test na ostatnim

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów Andrzej Borowiecki Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów Kraków 2007 1. Wstęp Język Visual Basic jest produktem firmy Microsoft i działa w środowisku Windows nie tylko jako samodzielne

Bardziej szczegółowo

Program XLink. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01

Program XLink. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Str. 2 UWAGA Prawa wynikające z Warunków

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Rozproszone

Przetwarzanie Rozproszone Katedra Architektury Systemów Komputerowych Laboratorium Przetwarzanie Rozproszone Instrukcje wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych 1. Dynamiczne struktury danych 2. Biblioteki statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Metodyki i techniki programowania Kod przedmiotu: TS1C00

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE

J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE Przykład (program zamieniaj cy temperatur podan w skali Fahrenheita na temperatur w skali Celsjusza) Jak ma działa program? 1.

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder. O czym będziemy mówić? Krótka historia C++ (od C zaczynając) Narzędzie.

Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder. O czym będziemy mówić? Krótka historia C++ (od C zaczynając) Narzędzie. Podstawy O czym będziemy mówić? Krótka historia C++ (od C zaczynając) Język C wyłonił się z języka B, który powstał z kolei z języka BCPL (Basic Combined Programming Language). BCPL został stworzony przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści KODOWANIE DANYCH I METODY WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI KODOWANIA PI04. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści KODOWANIE DANYCH I METODY WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI KODOWANIA PI04. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia KODOWANIE DANYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE OKIENKOWE już interfejs graficzny Graficzny interfejs użytkownika interaktywnej grafiki reakcji

APLIKACJE OKIENKOWE już interfejs graficzny Graficzny interfejs użytkownika interaktywnej grafiki reakcji 1 APLIKACJE OKIENKOWE Wyobraź sobie, że gdy w każdy czwartek zwyczajnie zawiązujesz sobie buty, one eksplodują. Coś takiego cały czas dzieje się z komputerami i jakoś nikt na to nie narzeka. Jeff Raskin,

Bardziej szczegółowo