przez klientów indywidualnych - mapy percepcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przez klientów indywidualnych - mapy percepcji"

Transkrypt

1 DiJ[f 581 Agata Jonas Katedra Marketingu Postrze~anie banków przez klientów indywidualnych - mapy percepcji l. Wprowadzenie Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze banku przez klientów indywidualnych jest wizerunek i opinie o nim wśród klientów. Dlatego też banki chcące uzyskać przewagę na rynku i zdobyć klientów musz'l świadomie kształtować swój wizerunek w spoleczel\stwie. Sposób postrzegania banku i jego oceny jest jednak bardzo zlożony. Ponieważ banki są instytucjami usiugowymi, trudno jest dokonać ich oceny porównuj"c bezpośrednio same ich produkty. Ocena banków wiąże się z ogólnym zadowoleniem z jego uslug. Na jego poziom może mieć wplyw zarówno wysokość oprocentowania lokat i kredytów, jak i szybkość obsiugi i upr lej mość personelu. Liczne badania wskazują, że na ocenę banku może mieć wplyw także jego dostępność - lokaiizacja i liczba oddziałów czy godziny otwarcia I. Tworzenie obrazu banku w świadomości klientów jest więc procesem skomplikowanym, wieloetapowym, w którym trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Punktem wyjścia dalszych dzialm\ powinna być analiza obecnej sytuacji banku, dająca odpowiedź na pytanie, jak klienci oceniają bank i jaka jest jego sytuacja na tle ocen konkurencji. W celu ustalenia pozycji banku w świadomości klientów stosuje się wiele metod analizy marketingowej. Jednym z podstawowych i naj popularniejszych narzędzi określania pozycji banku i jego ocen oraz porównania z bankami konkurencyjnymi są mapy percepcji. Są to najczęściej dwuwymiarowe ukiady I Por. K.P, Wojdacki, Preferencje nabywców IISłllg bankowych. "Marketing i Rynek" 1995, nr 5; A. Glill.sku-Ncwcś, A. Krcja, Polski bank IV oczach klielllll, "Marketing w Praklyce" 1997, nr 6; J, Hurasim, Kryteria wyborll i occlly lumk", "Mnrkcting w Praklyce" 1997, nr 4; J. I31uszkicwski. Popy/na kolllll osobisie ",Marketing w Prnktyce" 1998, nr I; J. Sielicki, PO/lik IV bankii, "Marketing w Praktyce" 1999, nr 5.

2 I Agata JOllas wspólrzędnych, których osie odpowiadają określonym wymiarom oceny, a punkty na mapie pokazują średnią ocenę danego banku. Ich analiza pozwala, obok określenia pozycji poszczególnych banków, na wyodrębnienie grup banków podobnie postrzeganych oraz stworzenie dla banku planu pożądanych działań w celu poprawy wizerunku. 2. Budowa map percepeli Przedstawione w niniejszym artykule mapy percepcji zostały zbudowane na podstawie ocen poszczególnych czynników, dokonywanych przez klientów banków. Badaniami objęto uslugobiorców 14 banków dzialających w Krakowie. Były to: Pekao SA, Bank Przemy słowo-h and low y, PKO BP, Bank Śląski, Bank Współpracy Regionalnej, Powszechny Bank Kredytowy, Pierwszy Polsko-Amerykański Bank, Kredyt Bank PBI, BIG Bank Gdań sk i, Małopolski Bank Rozwoju, Invest Bank, Pros per Bank, Bank Zachodni oraz Bank Gospodarki Żywnościowej. Badania zostały przeprowadzone za pomocą metody wywiadu skategoryzowanego przez przeszkolonych ankieterów w oddziałach wymienionych banków znajdujących się na terenie Krakowa i większych miast byłego województwa krakowskiego na przełomie lat 1998 i Próba badawcza została dobrana w sposób celowy. Badaniami objęto 400 klientów o zróżnicowanej charakterystyce pod względem pici, wieku, wykształcenia oraz wysokości dochodów, a także liczby banków, z którymi mają kontakty oraz długości czasu korzystania z ich usług. W celu stworzenia map percepcji elementy oceniane przez klientów pogrupowano twor ząc cztery ogólne wymiary postrzegania banków: - atrakcyjność oferty - jej kompleksowość, dostosowanie do indywidualnych potrzeb, oprocentowanie lokat, oprocentowanie kredytów, wysokość opłat i prowizji, łatwość uzyskiwania kredytów, - jakość działania i poziom obsługi - prostota procedur i formularzy bankowych, szybkość i terminowość realizacji zlecell, mozliwość uzyskania informacji telefonicznej, uprzejmość personelu, fachowość i kompetencje personelu, szybkość obs ługi, czas oczekiwania w banku, - wizerunek i działania promocyjne banku - wizerunek i renoma banku, wiarygodność banku, opinie o banku w otoczeniu, sytuacja finansowa banku, działania promocyjne banku, dostępność informacji o u s ługach, wygląd płacówek bankowych, - dostępność -lokalizacja oddziałów, godziny otwarcia, liczba bankomatów, liczba oddzialów na terenie kraju'. 2 Narzędzie m pomocnym w wyodrę bnianiu glównych kryterió w budowy m.1p percepcji jcla naj cz~śc icj analiza czynnikowa. TworzlJc kryteria na potrzeby tej analizy, skor/.ystano z doświadczcli badaczy OCllloskopu. Zob. P. Jakubowski, Jak cię widzą, tak odbierają. "Marketing w Praktyce" 1997, nr 1. Wyodrcbnionc przez nich kryteria lo atrnkcyjno~ć orerty, jakość dzialrmin i wizc-

3 Postrzeganie banków przez klientów indywidualnych.., I Tabela I, Średnie stanelaryzowane oceny banków Bank cyjność oferty Atrakl akosć Wizerunek Dos tęp- d zi ałania banku ność Powszechny Bank Kredytowy (PBK) -0,17-0,26-0,03-0,05 Bank Gospodarki Żywn ościowej (BGZ) 0,04 0,30 0,14-0,22 Pekao SA -0,22 5 0,20 0,25 Bank Przemyslowo-Handlowy (BPH) -0,17-0,22 0,11 0,10 Pien"s>,y Polsko-Amerykut\ski Bank (PPA Bank) 0,24 0,20 0,24 0,21 Kredyt Bank PBI -0,1 1-0,1 I - 0,23-0,10 BIG Bank Gd ański 0,25 0,25 0,05 0,13 Malopolski Bank Rozwoju (MBR) 0,20 0,4 1-0,Q4 0,44 Invcst Bank 0,16 0,04-0,17 2 Pros per Bank 0,06 0,13-0,07 0,06 Bank Znchodni 0,Q7 0,25-0,28 0,17 Balik Wspólpraey Gospo<larezej (BWR) -0,17 0,Q4-0,30 0,36 PKO BP -0,23-0,3 1 0,04 0,20 Bank Śl'ISk i - 0,21-0,35 0,01-0,14 Źród ł o: opracowanie w ł asne. 0,6 0,4 MUR a nwr ngl Znchoolli _ BIG Dank PPA!lnuk Prosper.lIl\'csl Kred. t Bunk -(l,6 : VI:~ P~O BP lqs ki Pekao SA, -0,2 o 0,2 0,4 Atra kcyj ność Oferty Rys, l, Mapa percepcj i banków - ocena a lr akcyj n ości oferty i j akośc i d z ia ł nnia Źród ł o: badfl llia w ł as n e. runek. W przedstawionych badaninch dodano czwarte kryterium: d ostępność, gdyż takie ono okazalo si'y istotne w róż n icowa n i u banków.

4 I Agata Jonas 0,4.<1 la.o '" " c 0,2 I'Ck30 SA 2 1! ~ -0,2 OPli I~~,~.~ I' -0,2 PIlK Kredyt lnnk. nwr.i:!gz rpa B:lIlk BIG B:mk l'.osijcr MOR lnvcst Z;u:luxhli Atrnkcyj n ość oferty 0,2 0,4 Rys. 2. Mapa percepcji banków - ocen. atrakcyjności oferty i wizerunku banku Źród ło: badnnin własne. 0,6 0,4 -._ 0,2 - g> :2 :l;! o ~... -0, ,6 o IB" BGŻ Zachodni BlGIJlluk PPA l1ank op ospcr BWR JUycst Kr~dyt I1~nk.01'11 PAK ~ IlIs'j P~o Ol ' Pekao SA -0,2 0,2 0,4 WiZCl11Ilck banku Rys. 3. Mapa percepcji banków - ocena wizerunku banku i jakości działani a Źródło: badania w łasne.

5 Postrzeganie banków przez klielllów indywidualnych.., I 0,6 0,4 BWR MflR ' U 0,2,~ o. 8 ~, -0,2 P\!Kao SA. I'KO BI' OPli D PI3K Kreu} I Bnnk Slilsk.i pra 1'1:111); Z~łl(ldni _ BIG Bllnk ProS]lcr BG1. luvesl -0,6-0,2 0,2 0.4 Atra kcyjność oferty Rys, 4, Mapa percepcji banków - ocena a l rak c yjn ości oferly i d ostępn ości Ź ródł o : badania w ł as ne. 0,6 0,4 _ UWR MUR ' U ~ ł l'l Q 0,2 O - 0,2-0.4 )'ckuosa liko or BPII POK K, ShlSki dyl Bank Invcsl PPA 11mlI.: f;;i~ ' \'i 'n; ł ~ lik Prosllcr [JoZ -0,6-0,6-0,2 0,2 J a k ość obslugi 0,4 Q,6 Rys, 5, Mapa percepcji banków - ocena j akości działa ni a i do s tępu ośc i Ż ródl o : badani:. wlasne.

6 I Agata Janas 0,6 0,4 BWR 1BR Zachodni Pekao SA PKO BP rpa Bank B~GB~'lVk Pr( sllcr POK Kredyt Bank Sląski BOZ lnve~i1-0,6-0,2 0,2 0,4 Wizerunek banku Rys. 6, Mapa percepcji banków - ocena wizerunku i dostępności Źródło: badania własne. Aby zbudować mapy percepcji, obliczono oceny przedstawionych powyżej grup kryteriów w wypadku badanych banków, Następnie obliczono ogólne średnie wartości tych wymiarów, Przedstawiane na mapach oceny S'l wartościami standaryzowanymi, tzn, odzwierciedlają odległość oceny tego banku od średniej oceny wszystkich banków w danym wymiarze (otrzymano je odejmując od oceny danego banku ocenę średnią dla wszystkich banków), Wartości ujemne oznaczają więe, że dany bank oceniany jest poniżej średniej, oceny dodatnie, że bank otrzymał notę wyższą niż średnia wszystkich ocen, Standaryzowane oceny banków w czterech wyodrębnionych wymiarach przedstawiono w tabeli l, Na jej podstawie zbudowano 6 map percepcji (rys, 1-6), 3. Analiza map percepcli Opracowane mapy percepcji pozwoliły na analizę pozycji poszczególnych banków ze względu na wybrane do budowy map wymiary, Analiza ta objęła 4 wymienione kryteria, Pod względem atrakcyjności oferty najlepiej ocenianym bankiem był BIG Bank Gdmlski. Niewiele pod tym względem ustępował mu Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie oraz Małopolski Bank Rozwoju, Poza wymienionymi bankami jeszcze 4 inne uzyskały oceny powyżej średniej, Najgorzej respondenci oceniają atrakcyjność oferty PKO BP, niewiele

7 Postrzeganie balików przez klientów ;'ulywidualnych... I lepiej (także poniżej średniej dla wszystkich banków) oferty Banku Śląskiego, Pekao SA, BPI-! oraz Powszechnego Banku Kredytowego, Analiza oceny drugiego czynnika - jako ści dzialania wskazuje, że istnieje w przekonaniu i ocenie klientów ścisły związek mi ędzy nim a atrakcyjnością oferty (rys, I), Banki, których oferta została oceniona wysoko, uzyskały także wysokie noty jakości działania, i odwrotnie, niska jakość obsługi związana jest tak że w drugiej grupie banków z mało atrakcyjną ofertą produktową, Taka zależność ocen spowodowała, że na mapie percepcji ukazujiłcej oceny atrakcyjności oferty i jukości działania banki umiejscowiły się tylko w dwóch ćwiartkach: obu wartości dodatnich i obu war tości ujemnych. Jedynym bankiem, którego nie dotyczy ta zasada, jest Bank Współpracy Regionalnej, Jego oferta została oceniona bardzo nisko,jednakjakość działalności - nieco powyżej śre dniej, Ścisła za leżno ść między tymi dwoma czynnikami świadczy prawdopodobnie o bardzo dużym wpływie jakości obsługi i kompetencji personelu na ocenę samej oferty, a nie tylko procesu jej świadczenia, Trudności w uzyskaniu informacji, niekompetentny i nieuprzejmy personel, długi czas oczekiwania czy brak terminowo śc i w reałizowaniu zlecejl mogą bowiem spowodować, że klient nie jest w stanie poznać calej oferty banku lub nie jest nią w ogóle zainteresowany, zakładając z góry, że jest ona nieatrakcyjna lub nie odpowiada jego potrzebom, Brak wyszkołonego personelu, starającego się po zna ć potrzeby klientów i wychodzić im naprzeciw, może spowodować niską ocenę całej oferty banku, wynikającą przede wszystkim z jej niezn ajomości, Istnieje także odwrotna za leżno ść, Ocena atrakcyjności oferty wplywa na ocenę jako ści działania banków, Na ocenę atrakcyjności oferty bankowej bardzo duży wpływ mają bowiem ceny usług, wysokie oprocentowanie kredytów czy duże opłaty i prowizje, które obniżając ocenę samych produktów podnoszą zarazem oczekiwania wobec jakości obsługi i personelu, Wysokie ceny mus zą być bowiem uzasadnione (zrekompensowane) przez wyższąjakość innych elementów, Dlatego też wydaje się, że z dwóch usług świadczonych na tym samym poziomie wyżej zostanie oceniona tmlsza, Wobec tych dwóch zależności zbież no ść ocen atrakcyjności oferty i jakości obsługi nie powinna dziwić, Dwa pozostałe kryteria oceny nie są tak ściś łe związane z pozo stały mi. Na wizerunek banku nie wpływa więc bezpośrednio żaden inny element. Najwyżej pod względem wizerunku został oceniony Pierwszy Polsko-Amerykmlski Bank. Poza wymienionym bankiem powyżej średniej zostały w tym zakresie ocenione jedynie banki du że, krajowe, z długoletnią tradycją - Pekao SA, PKO BP, BGŻ oraz wyodrębnione ze struktur NBP w 1989 l'. - BPH, Bank Śląski i BIG Bank Gdailski. Wśród badanych respondentów jedynie Bank Zachodni uzyskał oc enę wizerunku znacznie poniżej śre dniej (co może wynikać z innego głównego obszaru działania tego banku i malej jego znajom ości w województwie krakowskim), Podobnie pod względem dostępności banki duże, długo działające na rynku ocenione zostały powyżej średniej - wyjątkiem był jedynie Bank Śląski i BOŻ,

8 I Aga/a JOlJas Najwyżej pod tym względem uplasowaly się jednak banki mniejsze - Malopolski Bank Rozwoju i Bank Wspólpracy Gospodarczej. Na pozycję tych banków znaczny wplyw miala ocena ich lokalizacji, dokonywana przez klientów, którzy wlaśnie nią kierowali się przy wyborze banku, nie oczekując ich szerokiej dostępności. Z tego samego względu prawdopodobnie nisko zostaly ocenione duże wymienione wcześniej banki, które mają w Krakowie swoje placówki w malo atrakcyjnych miejscach, do których trudno dotrzeć środkami komunikacji miejskiej'. Zajmowane miejsce na mapie percepcji wskazuje bankom na dalsze możliwości dzialania i rozwoju oraz konieczne przedsięwzięcia w celu poprawy pozycji na rynku. W zależności od umiejscowienia na mapie banku oraz jego konkurentów wskazuje możliwości wyróżnienia się i zdobycia przewagi konkurencyjnej. Jedynie dwa spośród analizowanych banków - BIG Bank Gdański i Pierwszy Polsko-Amerykański Bank otrzymaly oceny wszystkich czterech kryteriów powyżej średniej. W wypadku Malopolskiego Banku Rozwoju i Prosp er Banku konieczna okazuje się poprawa jedynie ich wizerunku, Bank Gospodarki Zywnościowej powinien natomiast zwiększyć dostępno ść swoich placówek i uslug. Największ e i najbardziej znane z ocenianych banków - PKO BP, Pekao SA, BPH powinny natomiast zwrócić szc ze gólną uwagę na swoją ofertę i jakość dzialania. W wypadku tych banków wysoka ocena ich wizerunku oraz dostępności nie rekompensuje bowiem du żo niższej oceny wymienionych elementów. W wypadku PKO BP bardzo niska pozycja przede wszystkim pod względem atrakcyjności oferty spowodowała nawet, że bank ten ma ogólną ocenę niższą niż takie banki, jak Powszechny Bank Kredytowy i Kredyt Bank PB!, w których ocena wszystkich czterech czynników kształtowała się poniżej średniej (rys. 7). Można stwierdzić, że mocną stroną dużych banków jest ich wizerunek oraz dostępność, natomiast banki mniejsze (takie jak Prosper Bank, Invest Bank, czy mniej znany w Małopołsce Bank Zachodni) przewyższają inne pod wzgłędem jakości obsługi, i co za tym idzie, oceny atrakcyjności oferty. Analizując ogólną ocenę wszystkich banków, trzeba zwrócić uwagę na wy sok ą pozycję banków mniej znanych i stosunkowo niską banków największych. Układ taki można wyjaśnić dwojako. Po pierwsze, banki mniejsze bardziej starają się zaspokoić potrzeby kłientów, podejmują wiele działań w celu pozyskania nowych i utrzymania dotychczasowych. Mniejsza w porównaniu z dużymi bankami liczba klientów ułatwia ci <! głe doskonalenie jakości ich obsługi i procesu świadczenia usług. Tak wysokie oceny mogą takżc wynikać z faktu, że banki te zostały wybrane przez oceniajl]cych je klientów w sposób bardziej świadomy, po uprzedniej analizie świadczonych przez bank usług. ) Od momentu przeprowadzenia badlllj Bank SI<]ski znac7.ilic zw iększylliczbę swoich placó. wek na lerenie województwa i prawdopodobnie ocena jego dostępllo~ci byłaby obecnie nicco lepsza, Może jednak dziwić tak niska ocena dostc;pności tego banku w zestawieniu z faktem. że dla 65% badanych klientów tego banku włłlśnie ona była decydl1jąca przy jego wyborze.

9 Postrzeganie balików przez klientów indywidualnych... I Banki duże (PKO BP, Pekao SA, BPH) są natomiast najczęściej wybierane w sposób przypadkowy, często jedynie ze względu na bliskość placówki czy przyzwyczajenie lub też ze względu na renomę banku i gwarancje bezpieczel\ stwa, w skrajnych wypadkach wybór zostaje narzucony np. przez zakład pracy. Weryfikacja jako śc i działania i oferty następuje więc dopiero w trakcie korzystania z usług i wiąże się nieraz z dużymi rozczarowaniami. 0,3, , - 0,2 L- --' Rys. 7. Ogólna ocena banków przez klientów indywidnalnych Żrótllo: badania wlasne. Na szczególną uwagę zasługuje natomiast fakt wysokiej oceny Banku Gospodarki Żywnościowej. Wydaje się, że wobec nieprzychylnych opinii o bankach spółdzielczych, BGŻ włożył dużo wysiłku w budowę swojego wizerunku oraz dbało ść o jakość kontaktów z klientami. Niewątpliwie pomocne w tworzeniu wizerunku okazało się posiadanie przez ten bank gwarancji Skarbu Pat\stwa. Można mieć jednak nadzieję, że ich wygaśnięcie nie zaważy na renomie tego banku, dla którego koni eczna jest jednak budowa dobrego wizerunku nie tylko wśród dotychczasowych klientów, ałe podejmowanie działań szerszych, zmierzających do pozyskania nowych nabywców. Analiza stworzonych map percepcji pozwala także ocenić, które banki postrzegane są w sposób podobny. Na podstawie prezentowanych map nie da się stwo rzyć grup banków podobnych we wszystkich czterech wymiarach. Wyodrębnić mo ż na jednak dwie grupy banków najbardziej do siebie z bliżonych. Pierwszą tworzą PKO BP oraz Bank Śląski (różnią się jedynie do s tęp-

10 I Aga/a JOlla,l' nością), a tak że w pewnym zakresie Pekao SA - ma jednak lepszy wizerunek od pozostalych, Drugą grupę stanowią BIG Bank Gdański, PPA Bank oraz Bank Zachodni. Jedynym elementem różnicującym te banki jest ich wizerunek; najlepszy ma PPA Bank, zdecydowanie gorszy Bank Zachodni. Poza tym pod względem ocen dwóch kryteriów - a tra kcyjności oferty i jakości działania podobnie oceniane są : Bank Przemyslowo-Handlowy i Powszechny Bank Kredytowy (oceny poniżej średniej) oraz BGZ i Bank Zachodni (powyżej średniej). Banki należące do przedstawionych grup powinny upatrywać swoich największych konkurentów wśród banków należących do tej samej grupy, LIIelarura BIlIs"kiewiez L, Popy/lla kall/a o.l'obis/e, "Mnrketing w Praktyce" 1998, nr l, GIi,iska-Neweś A., Krej. A., Polski balik w oczach kliellta, "Marketing IV Praktyce" 1997, nr 6, Hamsim J" Kryteria wyboru i ocelly baliku,.. M;.lI'keling w Praktyce" nr 4. Jakubowski P" Jak cię witlzq,/ak odbierają, "Marketing IV Praktyce" 1997, nr l. Sielicki L, Po/ak IV balikii, "Marketing w Praktyce" 1999, nr 5. Wojdacki K" Preferencje nabywców lis/ug balikowych. "Marketing i Rynek" 1995, nr 5. Indlvidual Cllen!s' Perceplions ol Banks - Perceplion Maps One af the most important factors determining an individual client's choice of bank is its image. toge ther with the opinions ar that bank in the community. The way a bank is pcrccived, however, is a very complex procedure. Banks are evaluated on the basis of cjients' generał satisfaction with their services. The level of satisfaction can be affected by such faetars as the interest rate on deposits and credits, and also by the speed of service, the pleasantness ot' staff, and even the aecessibility of the ba nk - ils location, the number of branehes and open ing hours. One basic, popular instrument for dctcrmining a bank's performance and making comparisolls wilh compeling brmks are perception maps. In the present article, the author expla ins how perception maps are constructed and looks at how they arc lised in bank eva luatioljs. The author presents her OWIJ research re s ułts, iiiustrating clients' perceptions of fourleen banks operating in Małopol s ka.

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 Martin & Jacob przygotował ranking Bank Najlepszy dla Rolnika. Wstęp Ranking Bank Najlepszy dla Rolnika jest pierwszym tego typu rankingiem w Polsce. Zrealizowała go

Bardziej szczegółowo

LAMPARTY ROKU 2004. Najbardziej podziwiane w środowisku bankowym kreacje marek

LAMPARTY ROKU 2004. Najbardziej podziwiane w środowisku bankowym kreacje marek LAMPARTY ROKU 2004 Najbardziej podziwiane w środowisku bankowym kreacje marek CELE, PRÓBA, METODA (1) W ocenie bankowców działające w Polsce banki przywiązują co najmniej dość duże znaczenie do promowania

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Banki spółdzielcze w oczach Polaków Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Informacje o badaniu telefonicznym Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych (CATI) na próbie

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Rolnicy na rynku usług bankowych. Anna Rosa

Rolnicy na rynku usług bankowych. Anna Rosa Rolnicy na rynku usług bankowych Anna Rosa Struktura prezentacji Wprowadzenie Cel badania Metodyka badań i źródła danych Charakterystyka próby badawczej Wyniki badań i wnioski Podsumowanie Ubankowienie

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Wykład. Relacje firmy z klientami

Wykład. Relacje firmy z klientami Wykład Relacje firmy z klientami Podejście do obsługi klientów Oferta usług bankowych dla studentów w Wielkiej Brytanii Relacje dochodów z pracy wśród osób z różnym poziomem wykształcenia, 2010 Źródło:

Bardziej szczegółowo

Wykład. Relacje firmy z klientami

Wykład. Relacje firmy z klientami Wykład Relacje firmy z klientami Oferta usług bankowych dla studentów w Wielkiej Brytanii Relacje dochodów z pracy wśród osób z różnym poziomem wykształcenia, 2010 Źródło: Education at a Glance 2012. Motywy

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych na zlecenie PRÓBA Badanie realizowane w ramach cyklicznego badania opinii o polskim sektorze bankowym Bankometr REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wykład: Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wpływy ze sprzedaży nowych leków Sprzedaż 12,6 mld USD w pierwszym roku na rynku Źródło: Evaluate, 2016. Produkt relacyjny Produkt relacyjny - produkt,

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

Wykład. Relacje firmy z klientami

Wykład. Relacje firmy z klientami Wykład Relacje firmy z klientami Zgodnie z analizami Barclays i EIU osobiste bogactwo najczęściej pochodzi z pracy zarobkowej, inwestycji finansowych, przedsiębiorczości oraz dziedziczenia majątku /

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Wykład. Relacje firmy z klientami

Wykład. Relacje firmy z klientami Wykład Relacje firmy z klientami Podejście do obsługi klientów Oferta usług bankowych dla studentów w Wielkiej Brytanii Relacje dochodów z pracy wśród osób z różnym poziomem wykształcenia, 2010 Źródło:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich CEL I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA RANKINGU BANKÓW PZFD X edycja Rankingu Banków Deweloperzy zrzeszeni w PZFD oceniali banki pod kątem współpracy

Bardziej szczegółowo

Porównanie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych na cele modernizacji budynków

Porównanie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych na cele modernizacji budynków Instytut Ekonomii Środowiska Inicjatywa Efektywna Polska Porównanie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych na cele modernizacji budynków jako ważny element Krajowego Programu Remontów (KPR) Edyta Walczak

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy marcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Indeks

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa za indeks

Karta kredytowa za indeks Karta kredytowa za indeks Autor: Michał Sadrak, Open Finance 09.09.2010. Na miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego sześć banków oferuje karty kredytowe dla niepracujących studentów. To o trzy instytucje

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy listopadowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy kwietniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r.

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r. Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy wrześniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Polityka cenowa a relacje z klientami

Polityka cenowa a relacje z klientami Wykład: Polityka cenowa a relacje z klientami Najważniejsze kryteria wyboru marki preparatu na kaszel (n=463) Średnie ceny popularnych syropów na kaszel Pozycja rynkowa najpopularniejszych marek preparatów

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411/09/03/EK Warszawa, 17.06.2003 r. DECYZJA Nr DAR...8.../2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 20072013 Nabór wniosków w ramach PROW

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy majowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

1 Audyt Bankowości Sektora MSP 2008 Oferta badawcza 2 AUDYT BANKOWOŚCI SEKTORA MSP Audyt Bankowości Przedsiębiorstw Sektora MSP Cel Audytu Oferowane możliwości Produkt badawczy PENTOR RI Ukazuje i monitoruje

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Placówki bankowe znowu w modzie?

Placówki bankowe znowu w modzie? Warszawa, 19 lipca 2006 Placówki bankowe znowu w modzie? W Polsce wraca moda na placówki bankowe. Mimo rosnącego znaczenia kanałów elektronicznych, banki masowo otwierają nowe oddziały. To zmiana dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek pochodzących z listopada i grudnia 2011. Liczba wzmianek.

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2307/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIGO. z dnia 15 lutego 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 2307/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIGO. z dnia 15 lutego 2017 roku. UCHWAŁA Nr 2307/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIGO z dnia 15 lutego 2017 roku. w sprawie przyjęcia procedury lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w

Bardziej szczegółowo

Wszyscy mają konto, mam i ja!

Wszyscy mają konto, mam i ja! Wszyscy mają konto, mam i ja! Banki oraz ich oferty nadal pozostają często sferą znaną dla większości ludzi. Seminarium Bank Bez Tajemnic dla Ciebie było okazją do przeprowadzenia ankiety dotyczącej znajomości

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA Eric Hampel Andrea Moneta (pominięto) 2 PROGRAM Scenariusz, pozycjonowanie i cele Strategiczne filary planu trzyletniego Inicjatywy ponadnarodowe Pomyślne

Bardziej szczegółowo

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Agenda STBU Advance Architektura rynku bancassurance Klient jego potrzeby i oczekiwania Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Wnioski i rekomendacje STBU Advance STBU Advance Konsorcjum STBU Brokerzy

Bardziej szczegółowo

Wykład. Relacje firmy z klientami

Wykład. Relacje firmy z klientami Wykład Relacje firmy z klientami Rachunki dla studentów wczesne wejście w relacje Oferta usług bankowych dla studentów w Wielkiej Brytanii Bank Zachęty Warunki cenowe Dodatki Barclays Bank Vauchery o wartości

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

> funkcjonalność aplikacji

> funkcjonalność aplikacji Oferowane przez Bankier.pl narzędzie umożliwia pracownikom Banku porównanie jakości i istotnych cech swoich produktów z podobnymi oferowanymi przez inne Banki. Bazy danych o produktach finansowych aktualizowane

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (01.06.2015-05.06.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (01.06.2015-05.06.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (01.06.2015-05.06.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 01.06.2015-05.06.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA A RELACYJNA

BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA A RELACYJNA Wykład: BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA A RELACYJNA Marketing transakcyjny Marketing transakcyjny - ma na celu maksymalizację korzyści firmy w krótkim okresie czasu. Większość działań marketingowych nastawionych

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.03.2015-06.03.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.03.2015-06.03.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W (02.03.2015-06.03.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie 02.03.2015-06.03.2015. Nie obejmują one deklarowanych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

Modele Biznesowe Bankowości MSP

Modele Biznesowe Bankowości MSP Seminarium bankowe w ramach Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców KIG - PAFD WIB, Maj 2006 Problemy bankowości MSP w latach 90-tych w Polsce (1) Niska jednostkowa wartość transakcji Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY WYBORU BANKU PRZEZ MŁODYCH KLIENTÓW

DETERMINANTY WYBORU BANKU PRZEZ MŁODYCH KLIENTÓW Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XXII, 2015. Politechnika Rzeszowska DETERMINANTY WYBORU BANKU PRZEZ MŁODYCH KLIENTÓW Wprowadzenie W obecnych czasach dynamiczny rozwój gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA A RELACYJNA

BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA A RELACYJNA Wykład: BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA A RELACYJNA Marketing transakcyjny Marketing transakcyjny - ma na celu maksymalizację korzyści banku w krótkim okresie czasu. Większość działań marketingowych nastawionych

Bardziej szczegółowo

Klienci banków: liczy się solidność

Klienci banków: liczy się solidność Raport specjalny Acxiom i Open Finance, 17 lipca 2007 r. Klienci banków: liczy się solidność Osoby wybierające ofertę bankową dla siebie najbardziej zwracają uwagę na solidność banku. Liczy się też bliskość

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO Artykuł wprowadzający do e-debaty Marta Penczar, Piotr Górski, Monika Liszewska Edukacja finansowa szansą na zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników? Mateusz Galica, PTBRiO

Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników? Mateusz Galica, PTBRiO Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników? Mateusz Galica, PTBRiO 1 Czy ewaluator ma mieć wpływ na finalne wykorzystanie wyników? 2 Badacz = źródło: Badacz w kulturze; Krzysztof Polak, Marzena

Bardziej szczegółowo

Ranking centrów handlowych 2012 według Najemców III edycja wrzesień 2012

Ranking centrów handlowych 2012 według Najemców III edycja wrzesień 2012 Ranking centrów handlowych 2012 według Najemców III edycja wrzesień 2012 GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 1 Spis treści 1. Informacje o badaniu 2. Wnioski z analizy 3. Rankingi cząstkowe

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Oferta dla Klientów Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Kilka słów o Perfect NDF SA: Firma Perfect NDF powstała 22 lipca 1994r. Od samego początku strategia Spółki ukierunkowana jest na kompleksową

Bardziej szczegółowo