Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1

2 Audyt Bankowości Sektora MSP 2008 Oferta badawcza 2

3 AUDYT BANKOWOŚCI SEKTORA MSP Audyt Bankowości Przedsiębiorstw Sektora MSP Cel Audytu Oferowane możliwości Produkt badawczy PENTOR RI Ukazuje i monitoruje opinie, postawy i zachowania kadry zarządzającej firm MSP wobec banków oraz korzystanie z usług i produktów bankowych przez te firmy. Dostarczanie szeregu kompleksowych informacji o postawach, opiniach, zachowaniach i potrzebach kadry zarządzającej przedsiębiorstw wobec rynku usług bankowych Monitoring segmentu MSP i spojrzenie na rynek usług bankowych z perspektywy tej grupy firm Rozpoznawalność banków i ich ofert Ocena banków i oferowanych przez nie produktów Sposób i częstotliwość korzystania z poszczególnych usług bankowych Lojalność wobec banków i mobilność klientów 3

4 BADANE ASPEKTY Potencjał rynku Środowisko rynkowe przedsiębiorstw Rynkowa rozpoznawalność banków przez sektor MSP Lojalność wobec banków Audyt Bankowości Sektora MSP Ocena poszczególnych banków Dystrybucja produktów bankowych Rynek kredytowy sektora MSP Rynek produktów i usług bankowych 4

5 ROZPOZNAWALNOŚĆ Rynkowa rozpoznawalność banków przez firmy z sektora MSP Ogólna rozpoznawalność banków Rozpoznawalność ofertowa banków Zauważalność reklamy Banki, z którymi współpraca ma podstawowe znaczenie (główny bank) Rezerwowe banki strategiczne Przykładowy wykres Czy zna Pan(i) następujące banki? Bank 1 17% 42% 28% 3% 10% Bank 2 15% 27% 35% 6% 17% Bank 3 11% 29% 32% 4% 21% 3% Bank 4 11% 26% 32% 4% 24% 3% Bank 5 9% 24% 35% 3% 27% 3% Bank 6 12% 24% 28% 5% 28% 3% Wie Pan(i) bardzo dużo o tym banku Wie Pan(i) trochę o tym banku Nie wie Pan(i) nic poza tym, że istnieje taki bank Wie Pan(i) dużo o tym banku Nie wie Pan(i) prawie nic o tym banku Po raz pierwszy Pan(i) słyszy o tym banku 5

6 WYBÓR BANKU Cechy decydujące o wyborze głównego banku Reklama/działania promocyjne Opinie innych firm, znajomych Decyzja organu zwierzchniego firmy Oferta obsługi elektronicznej Wielkość banku Niskie koszty obsługi Profesjonalizm obsługi Korzystne oprocentowanie Możliwość negocjowania Reputacja banku Atrakcyjność oferty Sprawność obsługi Kompleksowość obsługi Bliskość placówki bankowej Firma od lat współpracuje z tym bankiem Przykładowy wykres Przedsiębiorcy mają różne oczekiwania wobec banków. Proszę powiedzieć, na ile ważne lub nieważne jest dla Pana(i) firmy, aby bank spełniał poniższe oczekiwania. ŚREDNIE OCEN szybkość dokonywania rozliczeń kompetentni i życzliwi pracownicy korzystne warunki lokat doradztwo kredytowe doradztwo, rozwiązywanie problemów liczba placówek bankowych 8,1 8,1 8,1 8,0 7,4 7,0 8,1 8,1 8,2 7,9 7,6 7,1 dyskrecja obsługi 6,7 6,8 zrozumiała oferta banku 6,7 6,7 kompleksowa oferta usług warunki spłaty kredytu 6,7 6, ,8 6, SKALA OCEN: [1 ] - dany obszar jest nieważny [10] - bardzo ważny dla Pana(i) firmy 6

7 OCENA BANKÓW Ocena banków ze względu na Zakres usług w ramach rachunku głównego Prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku Warunki lokat Kompleksowość oferowanych usług Zrozumiałość oferty banku Faktyczna realizacja obietnic zawartych w reklamach Kompetencje i życzliwość pracowników Szybkość obsługi - brak kolejek Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i preferencji danej firmy Szybkość dokonywania rozliczeń Doradztwo, rozwiązywanie problemów Dyskrecja obsługi Dostępność informacji o ofercie banku Liczba stanowisk obsługi klienta Dogodne usytuowanie placówek bankowych ich lokalizację Liczba placówek bankowych Liczba miejsc parkingowych w pobliżu placówek bankowych Czas oczekiwania na przyznanie kredytu Wysokość prowizji i opłat od kredytu Wysokość oprocentowania kredytu Wymagane zabezpieczenia kredytu Warunki spłaty kredytu Maksymalną wysokość dostępnego kredytu Doradztwo kredytowe 7

8 KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH Rachunki Działalność inwestycyjna sektora MSP Rachunek bieżący złotowy Rachunek złotowy bieżący pomocniczy Rachunek skonsolidowany Rachunek walutowy Rachunek inwestycyjny Stopień satysfakcji z obsługi rachunku bieżącego Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej Liczba posiadanych kredytów każdego rodzaju Wartość kredytów poszczególnych typów Ilościowe udziały banków w rynku kredytowym Kredyt obrotowy Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt dyskontowy Kredyt inwestycyjny Ocena działalności kredytowej Czasochłonność rozpatrywania wniosków kredytowych Wysokość prowizji opłat pobieranych od kredytów Wysokość oprocentowania kredytów Stawiane przez banki wymagania w zakresie zabezpieczeń kredytów Warunki spłaty kredytów Stosowanie procedur kredytowych. Maksymalna wysokość dostępnego kredytu Doradztwo kredytowego 8

9 KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH Przykładowy wykres Z jakich produktów i usług bankowych korzysta Pana(i) firma za pośrednictwem głównego banku? kredyt w rachunku bieżącym 62% 61% 64% kredyt obrotowy złotowy kredyt inwestycyjny złotowy 42% 40% 47% 28% 27% 31% kredyt obrotowy w walutach obcych 7% 6% 9% kredyty preferencyjne 6% 5% 8% kredyt samochodowy kredyt inwestycyjny w walutach obcych kredyt dyskontowy (pod weksel) 5% 5% 4% 5% 4% 7% 3% 2% 5% OGÓŁEM Firmy małe Formy średnie 9

10 KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH Lokata terminowa Karty płatnicze Wkłady złotowe Wkłady walutowe Lokaty typu overnight, call 48 Certyfikaty złotowe i walutowe Ilościowe udziały banków w obsłudze lokat terminowych Ilościowe udziały banków w rynku kart płatniczych i kredytowych Inne produkty i usługi Polecenia zapłaty (direct debit) Przelew krajowy Polecenie wypłaty za granicę Operacje gotówkowe Faktoring Leasing Home banking Zlecenia telefoniczne Karty płatnicze Gwarancje bankowe Doradztwo Zarządzanie płynnością firmy Inkaso dokumentowe Obrót czekowy Skrytki sejfowe 10

11 KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH Przykładowy wykres Z jakich usług i produktów bankowych korzysta Pana(i) firma za pośrednictwem innego banku niż ten, w którym firma posiada rachunek bieżący? home banking - łącze komputerowe z bankiem wpłaty i wypłaty gotówkowe przelewy do Urzędu Skarbowego i ZUS zlecenia telefoniczne (phone banking) negocjowanie kursu walutowego polecenie zapłaty (direct debit) karty kredytowe leasing 5% 16% 18% 17% 21% 23% 13% 6% 21% 24% 21% 7% 39% 40% 30% 44% 46% 32% 39% 36% 31% 42% 44% 37% 39% 36% 30% 33% 42% 32% 10% 22% 14% 24% 32% 15% 6% 6% 6% 10% 9% 7% 6% 8% 10% 12% 11% 10% Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 11

12 DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW BANKOWYCH Wykorzystywane kanały dystrybucji produktów bankowych Tradycyjne oddziały banku Telefoniczne usługi bankowe Komputerowe usługi bankowe (home banking i internet banking) Zakres korzystania Telefoniczne usługi bankowe Infolinie banków Komputerowe usługi bankowe Strony internetowe banków Przykładowy wykres W jaki sposób ostatnio kontaktował(a) się Pan(i) z bankiem, z którym współpracuje Pana(i) firma. Czy poprzez telefon? OGÓŁEM Firmy małe Firmy średnie 89% 89% 87% Tak Nie 11% 11% 13% Obsługa Pozycja banków w obsłudze elektronicznej firm Niedogodności w komputerowej obsłudze bankowej Odległość banku od siedziby firmy Ocena ważności poszczególnych form współpracy z bankami 12

13 MOBILNOŚĆ KLIENTÓW I POTENCJAŁ RYNKU Czas współpracy z bankiem Zmiana banku prowadzącego rachunek bieżący Preferowany kierunek zmiany współpracy z bankiem (rozszerzenie, bez zmian, ograniczenie) Preferowane banki w przypadku zmiany dotychczasowego głównego banku. Poziom lojalności firm z sektora MSP w stosunku do głównych banków. Przykładowy wykres Na ile jest prawdopodobne, że w najbliższym roku Pana(i) firma skorzysta z produktów i usług, z których firma obecnie nie korzysta? udzielanie gw arancji bankow ych przelew y do Urzędu Skarbow ego i ZUS rachunek inw estycyjny przelew y krajow e 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 rachunek złotow y bieżący rachunek bieżący pomocniczy kredyt w rachunku bieżącym negocjow anie w arunków lokaty kredyt obrotow y złotow y lokaty terminow e złotow e home banking - łącze komputerow e z bankiem w płaty i w ypłaty gotów kow e kredyt inw estycyjny złotow y zlecenia internetow e OGÓŁEM Firmy małe Firmy średnie 13

14 WYKORZYSTYWANE METODY ANALIZ Wielowymiarowa analiza słabych i mocnych stron poszczególnych banków Mocne strony banku Słabe strony banku Szanse na rozwój Przykładowy wykres 5 Do rozważenia 4,5 uwzględnianie indywidualnych potrzeb i preferencji mojej firmy szybkość dokonywania rozliczeń dyskrecja obsługi Utrzymać prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku OCENA 4 3,5 Nie zależy nam 3 2,5 wysokość prowizji i opłat od kredytu wysokość oprocentowania kredytu kompetencje i życzliwość pracowników obsługa w ramach bankowości internetowej 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 WAŻNOŚĆ Poprawić 14

15 WYKORZYSTYWANE METODY ANALIZ Model Satysfakcji Klientów CSI Weryfikuje ogólne zadowolenie klientów banków Metoda pozwalana na analizę poziomu zadowolenia klientów banków z każdego aspektu związanego ze współpracą z bankiem Wskazuje, które aspekty współpracy w głównej mierze budują ogólne zadowolenie klientów banku Daje możliwość zweryfikowania jak poszczególne elementy współpracy z bankiem oddziałują na siebie nawzajem, pokazuje sieć zależności między nimi Schemat zależności KREDYT?? JAKOŚĆ/ CENA?? OFERTA?? SATYSFAKCJA?? LOJALNOŚĆ?? PLACÓWKA?? FUNKCJONALNOŚĆ?? OBSŁUGA?? KONTAKT?? 15

16 METODA BADANIA Badanie jest realizowane raz do roku przy użyciu techniki wywiadu telefonicznego CATI na reprezentatywnej losowo dobranej próbie 600 przedstawicieli kadry zarządzającej segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Dobór ze względu na obroty: segment MSP przychody netto pomiędzy 2 a 50 mln. Euro, w tym: przedsiębiorstwa małe przychody w przedziale 2 10 mln. przedsiębiorstwa średnia mln. Próba dobierana jest losowo w założonych warstwach: branży i przychodu. Badania CATI są obsługiwane przez stały i doświadczony zespół, składający się z wieloletnich pracowników Instytutu, który ma na swoim koncie ponad 700 przeprowadzonych projektów badawczych. Realizacja części dużych, międzynarodowych projektów badawczych jest poddawana audytowi wykonywanemu przez niezależne firmy zewnętrzne i za każdym razem Instytut Pentor otrzymuje pozytywną opinię o jakości świadczonych usług. Pentor RI uczestniczy w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów prowadzonym przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR. 16

17 FORMA RAPORTU Zawartość raportu Notę metodologiczną Wstęp Omówienie i analiza wyników Podsumowanie, tabele statystyczne Graficzne przedstawienie wyników badania Dwie wersje raportu PentorStat Drukowana Część prezentacyjno-opisowa Tabelaryczne zestawienie wyników badań Elektroniczna Część prezentacyjno-opisowa Tabelaryczne zestawienie wyników badań ( w formacie Excel) Dane źródłowe (w formacie SPSS) Przeglądarka statystyczno prezentacyjna PentorStat umożliwia samodzielną analizę wyników badań przeprowadzanych przez Instytut Pentor. stanowi poręczne narzędzie pozwalające natychmiast odpowiadać na pytania, jakie nasuwają się podczas lektury raportu, czy w trakcie wtórnych analiz danych tabelarycznych 17

18 KOSZT, TERMIN REALIZACJI I KONTAKT Raport opracowywany jest w cyklu rocznym Badanie zrealizowane zostało w II kwartale 2008 roku KOSZT PLN + VAT TERMIN Październik 2008 KONTAKT Agnieszka Rządca Research Executive Marcin Idzik Account Director

19 19

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1]

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1] WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1] dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl robert.zajkowski@umcs.lublin.pl WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Agnieszka Bretyn Katedra Ekonomii Porównawczej Uniwersytet Szczeciński ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Abstrakt Znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw nie sposób

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA,w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Oferta banków dla organizacji pozarządowych. Raport Bankier.pl luty 2009

Oferta banków dla organizacji pozarządowych. Raport Bankier.pl luty 2009 Oferta banków dla organizacji pozarządowych luty 2009 Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) tworzą tzw. trzeci sektor. Określenie to nawiązuje do podziału aktywności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II

Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców Część I i II Informacje na temat banków, ich struktury oraz oferty bankowej skierowanej do podmiotów gospodarczych działających w sektorze mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 24 VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ VI.1. Bankowość detaliczna Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

8. Korporacje i Rynki Finansowe

8. Korporacje i Rynki Finansowe 8. Korporacje i Rynki Finansowe Obszar Korporacji i Rynków Finansowych Segment Korporacje i Rynki Finansowe obsługuje 17 787 klientów korporacyjnych, w tym duże przedsiębiorstwa (K1 roczne obroty w wysokości

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 9 2013 Wojciech Sadkowski Uniwersytet Jagielloński Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część ustna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część ustna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU JAKO POśREDNIKA FINANSOWEGO? 2. W JAKI SPOSóB BANK FINANSUJE SWOJą DZIAłALNOść? 3. JAKą ROLę ODGRYWAJą DEPOZYTY W DZIAłALNOśCI BANKU? 4. JAKą

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Produkty bankowości transakcyjnej i kredytowej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Małgorzata Kałamarz Doradca Klienta MSP Tel 0 41 266 06 87 Tel kom723 678 134 Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Spis treści List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List prezesa Zarządu 6 Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej jest dost pny w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40; w Centrum Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe Przed nami wiele pracy rozmowa z Prezes KZBS str. 22 Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie str. 28 Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały str. 26 Magazyn Grupy BPS str. 7 Z MŚP na

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Standard Kwalifikacyjny. Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)

Standard Kwalifikacyjny. Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) Standard Kwalifikacyjny Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) /opis/ Poniżej prezentujemy Standard Kwalifikacyjny dotyczący pracowników obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych. Jest to szeroka

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo