Oznaczenie sprawy: DOA-IV Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań)"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: DOA-IV Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Usługa wdroŝenia e-usług samorządowych w ramach projektu pn. Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji (wykaz minimalnych wymagań) Spis treści Dostosowanie systemu komunikacji wewnętrznej do obsługi e-usług oraz integracja z platformą epuap...3 Wstęp...3 OGÓLNE WYTYCZNE BUDOWY OPROGRAMOWANIA...4 Ogólne wymagania dotyczące Platformy...4 Wymagania dotyczące architektury...4 Wymagania bezpieczeństwa, spójności i dostępu do danych...4 Wymagania dotyczące wydajności...5 Wymagania dotyczące licencji oraz kodów źródłowych dostarczonego rozwiązania...5 Analiza przedwdrożeniowa...7 Dokumentacja...7 Wymagania ogólne...7 Dokumentacja projektowa...8 Dokumentacja systemowa...8 Dokumentacja eksploatacyjna...9 Instrukcje stanowiskowe...9 Dokumentacja powykonawcza i rozwojowa...9 Wymagania dotyczące realizacji Projektu...10 Termin realizacji 31 marca 2015 roku...10 Terminy realizacji etapów...10 Szczegółowy zakres etapów...10 Zarządzanie realizacją Projektu...11 Testy...12 Wdrożenie...12 Wytyczne oprogramowania...12

2 Dostarczenie modułu rejestru pism...12 Wykonanie podsystemu powiadomień...14 Wykonanie modułu komunikacyjnego do systemu epuap...14 Dostarczenie podsystemu do obsługi procesu wydawania wewnętrznych certyfikatów...15 Gwarancja...15 Asysta techniczna...15 Szkolenia dla administratorów w zakresie obsługi dostarczonego rozwiązania...16 Szkolenia dla użytkowników systemu w zakresie użytkowania systemu...16 Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług oraz projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług...16 Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług...17 Przygotowanie projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług...18 Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację eusług...18 Szkolenia dla pracowników z zarządzania platformą DRACO/ePUAP...19 Ogólne wytyczne organizowanych szkoleń...19 Obowiązujące akty prawne...21

3 Dostosowanie systemu komunikacji wewnętrznej do obsługi e-usług oraz integracja z platformą epuap Wstęp Założone w projekcie rozwiązania kładą silny nacisk na uniformizację systemów informatycznych administracji publicznej. Niezwykle istotną cechą przedmiotowego projektu jest jego interoperacyjność. Założeniem budowy systemu jest bowiem jego współdziałanie z istniejącymi rządowymi systemami informatycznymi, w szczególności z platformą epuap co ma na celu dążenie do standaryzacji wymiany danych, zapewnienia spójności, jednoznaczności informacji wykorzystywanych w ważnych procesach w różnych jednostkach administracji publicznej. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: Dostosowanie posiadanego przez Zamawiającego autorskiego systemu komunikacji wewnętrznej do obsługi e-usług oraz integracja z platformą epuap: Analiza wymagań i projektowanie (w tym analiza przedwdrożeniowa, uszczegółowienie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych) Oprogramowanie dostarczonego rozwiązania i przekazanie do testów w środowisku testowym Weryfikacja działania dostarczonego rozwiązania Uruchomienie produkcyjne dostarczonego rozwiązania, w terminie do 30 listopada 2014 roku Asysta techniczna Szkolenia dla administratorów w zakresie obsługi dostarczonego rozwiązania, Szkolenia dla użytkowników systemu w zakresie użytkowania systemu, Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług oraz projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług o Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług, o Przygotowanie projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług, o Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację eusług, o Szkolenia dla pracowników z zarządzania platformą DRACO/ePUAP co związane jest z realizacją Projektu pn. Opolskie w Internecie Obywatel bliski Administracji, realizowanego w ramach Priorytetu V dobre rządzenie Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania

4 OGÓLNE WYTYCZNE BUDOWY OPROGRAMOWANIA Ogólne wymagania dotyczące Platformy 1. Kod strony rejestru pism musi być zgodny z wytycznymi W3C Platforma musi pomyślnie przejść testy W3C: a) Markup Validation Service, b) CSS Validation Service. Wszystkie strony w ramach Platformy muszą bez błędów przechodzić walidację zgodności z powyższymi standardami. 2. Dostarczone w ramach zamówienia rozwiązanie musi umożliwiać pracę w najnowszych, oficjalnych wersjach następujących przeglądarek: a) Internet Explorer, b) Firefox, c) Chrome, Wymagania dotyczące architektury 1. Dostarczone elementy muszą być rozwiązaniem zintegrowanym: opracowane, dostarczone i wdrożone moduły muszą stanowić logiczną całość, skonstruowaną tak, aby informacje wprowadzone w jakimkolwiek jego module były dostępne dla posiadających odpowiednie uprawnienia w innych modułach z zapewnieniem pełnej spójności danych we wszystkich modułach. Rozwiązanie musi stanowić rozwinięcie posiadanego przez Zamawiającego systemu komunikacji wewnętrznej, szczególnie w zakresie integracji rozwiązania z modułem zarządzania tożsamością, strukturą organizacyjną. Dane powinny być wprowadzane tylko raz i powinny być udostępniane w miejscach, w których są niezbędne. 2. Architektura powinna być wykorzystywać podejście SOA 3. Dostarczone rozwiązania powinny mieć jasno określony podział warstw: a) warstwa prezentacji, b) warstwa logiki biznesowej, c) warstwa repozytorium danych, oparta na komponencie dostępu do danych, d) warstwy zarządzania, bezpieczeństwa i raportowania. Rejestr pism powinien być zbudowany zgodnie z wzorcem MVC (Model, View, Controller). Wymagania bezpieczeństwa, spójności i dostępu do danych 1. Dostarczone elementy muszą wykorzystywać mechanizmy autoryzacji zabezpieczeń opartych o środowisko domenowe Zamawiającego. W aplikacji WWW, wykorzystane uwierzytelnianie zintegrowane Windows, oraz zabezpieczenia do poszczególnych modułów i funkcjonalności oparte o grupy zabezpieczeń Windows. Komunikacja pomiędzy rejestrem, a innymi

5 systemami powinna posiadać mechanizmy bezpieczeństwa gwarantujące poufność i niezaprzeczalność przesyłanych danych. 2. Platforma musi zapewniać: a. poufność polega na zagwarantowaniu, że informacje przesyłane w ramach dostarczonego rozwiązania mogą zostać odczytane tylko przez uprawnione osoby, b. uwierzytelnienie polega na poprawnym określeniu pochodzenia komunikatu, w tym zapewnienia autentyczności jego źródła (użytkownika), c. nienaruszalność polega na zagwarantowaniu, aby dane przechowywane w rejestrze oraz informacje przesyłane pomiędzy modułami mogły być modyfikowane jedynie przez upoważnione osoby; do modyfikacji zaliczamy pisanie, zmiany, zmiany stanu, kasowanie, tworzenie rekordów, przetwarzanie przesyłanych pomiędzy elementami Platformy komunikatów, d. rozliczalność polega na zapewnieniu pełnej informacji na temat wszystkich podejmowanych przez każdego z użytkowników rejestru działań, związanych z modyfikacją i przeglądaniem danych; dla rekordu powinna być dostępna historia zmian, z odnotowaniem, jakie elementy zostały zmienione, kiedy i przez kogo, 3. Platforma musi być odporna na ataki: a. Session Hijacking, b. Code Injection c. SQL Injection, d. Cross-Site Scripting (XSS), e. Cross-Site Request Forgery (CSRF), 4. Dostarczone rozwiązanie musi zapewniać rejestrowanie stanów niesprawności modułów, podsystemów i ich przyczyn w dziennikach systemowych: data zdarzenia, identyfikator błędu, opis błędu itp. 5. Dostarczone rozwiązanie musi zostać wykonane RWD (Reponsive Web Design) i musi mieć możliwość działania pomiędzy rozdzielczością 400px a 1200px, nie wyświetlając przy tym poziomego paska przewijania. Wymagania dotyczące wydajności Czas odpowiedzi Platformy na zapytania w 95% przypadków, w szczególności generowania strony WWW na serwerze (przy założeniu wielkości strony 1 MB) nie może przekraczać 2 sekund, przy maksymalnie 500 użytkownikach jednoczesnych. Parametr ten będzie mierzony narzędziem JMeter. Wymagania dotyczące licencji oraz kodów źródłowych dostarczonego rozwiązania 1. Dostarczone rozwiązanie musi być autorskim projektem Wykonawcy. Jako projekt autorski Zamawiający rozumie posiadanie autorskich praw majątkowych. Platforma może

6 wykorzystywać Pluginy, biblioteki oraz inne komponenty na licencji OSS (Open Source Software). 2. Wykonawca musi, przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji bez nieograniczeń w czasie i co do terytorium oraz nieodwołalnie umożliwiając korzystanie i rozporządzanie dostarczonym rozwiązaniem wraz z modyfikacjami Oprogramowania, Utworów oraz Dokumentacji. 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 obejmuje również prawo do wykonywania zależnych praw autorskich zawierających prawo dokonywania modyfikacji i opracowań zwłaszcza tłumaczeń, przeróbek, adaptacji Platformy, Oprogramowania i modyfikacji Oprogramowania, Dokumentacji i innych Utworów, pobierania pożytków, jak również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawo udzielania sublicencji osobom trzecim, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 4. Wykonawca musi zagwarantować, że Zamawiający, bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub opłat na rzecz osób trzecich, począwszy od dnia dostawy Oprogramowania lub Modyfikacji Oprogramowania uzyskają prawo do korzystania z Oprogramowania oraz do jego Modyfikacji na podstawie niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji udzielonej przez producenta Oprogramowania lub Modyfikacji Oprogramowania, której warunki tenże producent dołączył do Oprogramowania. 5. Wykonawca musi zagwarantować, że uzyskał zgodę producenta na korzystanie z Oprogramowania i Modyfikacji Oprogramowania oraz przekazywania Oprogramowania i Modyfikacji Oprogramowania Zamawiającemu, w zakresie koniecznym do realizacji Umowy przez Wykonawcę, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji. 6. Zamawiający wymaga przekazania kodu źródłowego aplikacji wraz z licencjami na wykorzystanie wszelkich bibliotek użytych w projekcie (biblioteki, asssembly)

7 Analiza przedwdrożeniowa Faza rozpoczęcia: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych oraz przedstawienie Zamawiającemu sposobu realizacji zadania w ramach zaoferowanego rozwiązania, 2. Harmonogram wdrożenia. Dokumentacja Wymagania ogólne 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym rozdziale, następujące rodzaje dokumentacji bezpośrednio związanej z przedmiotem zamówienia: a. dokumentację projektową, b. dokumentację systemową, c. dokumentację eksploatacyjną, d. instrukcje stanowiskowe, e. dokumentację powykonawczą i rozwojową. 2. Termin dostarczenia ww. dokumentacji zostanie umieszczony w harmonogramie szczegółowym, zawartym w Analizie przedwdrożeniowej. 3. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania każdej z wymienionych w pkt 1. powyżej dokumentacji w języku polskim w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku CD-ROM/DVD bez możliwości ponownego zapisu w formacie MS Word, RTF i PDF. Przekazywane materiały nie mogą być szyfrowane i muszą być przeskanowane na obecność szkodliwego oprogramowania (wirusów komputerowych). 4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki, jak: a. czytelna i zrozumiała struktura zarówno poszczególnych dokumentów, jak i całej dokumentacji z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje; b. kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków, przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do systemu; c. spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumiane jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

8 5. Wymagania opisane w powyższych punktach odnoszą się również do dokumentacji kodów źródłowych oprogramowania wytworzonego w ramach realizacji umowy, a w szczególności sposobu komentowania plików źródłowych. W szczególności nie jest dopuszczalne dostarczenie kodu zanonimizowanego względnie zaszyfrowanego (np. przez zastąpienie nazw zmiennych, obiektów metod itp. przypadkowymi lub losowymi nazwami). 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do stworzonej dokumentacji. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa musi być spójna i skoordynowana we wszystkich dziedzinach wiążących się z realizacją przedmiotu zamówienia oraz sporządzona w takiej formie i na takim poziomie szczegółowości, aby możliwe było dokonanie jej oceny przez inny niezależny podmiot, co zastrzega sobie Zamawiający, w szczególności musi zawierać opis techniki zarządzania projektem. Dokumentacja systemowa 1. Dokumentacja systemowa musi zawierać: a. wprowadzenie opisujące cele i zakres, b. ograniczenia rozwiązania, c. założenia i zależności, d. ogólną charakterystykę użytkowników, e. opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, f. opis wymagań sprzętowych i programowych, g. opis i specyfikację interfejsów zawierający informacje o stosowanych protokołach komunikacji oraz interfejsach programistycznych, h. kody źródłowe (o ile będą wytwarzane w ramach projektu) względnie dostarczane wraz z oprogramowaniem. 2. Dokumentacja systemowa musi w pełni odzwierciedlać architekturę systemu, jego organizację oraz wszystkie funkcje przewidziane do realizowania przez system, a także administratorów i użytkowników. 3. Dokumentacja systemowa musi zawierać kompletny i szczegółowy opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, konstrukcyjnych, użytkowych i sprzętowych, z wyspecyfikowaniem asortymentowym i ilościowym wszystkich elementów składowych oraz oprogramowania. 4. Dokumentacja systemowa musi określać zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrożenia systemu. 5. Dokumentacja systemowa musi określać rodzaje, zasady i plan testów akceptacyjnych odbioru systemu wraz z kryteriami ich akceptacji oraz procedury przeprowadzenia testów.

9 Dokumentacja eksploatacyjna 1. Dokumentacja eksploatacyjna musi zawierać co najmniej: a. procedury zabezpieczeń (backupowe), b. procedury awaryjne, c. procedury użytkownika. 2. Każda z procedur, o których mowa powyżej, powinna zawierać co najmniej następujące informacje: a. identyfikator i nazwę procedury, b. rodzaj procedury, c. datę utworzenia oraz wersję procedury, d. cel i zakres procedury, e. warunki uruchomienia procedury i oczekiwany rezultat jej wykonania, f. dane osób, które opracowały procedurę, g. działania, które występują jedno po drugim, jakie należy wykonać, aby osiągnąć postawiony cel, w tym informacja o osobach (zgodnie z zaproponowanymi rolami), które powinny wykonać dane czynności. Instrukcje stanowiskowe 1. Instrukcje stanowiskowe powinny umożliwiać samodzielne i sprawne wykonywanie wszelkich operacji przez użytkownika w pracy z systemem. 2. Dokumentacja powinna przedstawiać nie tylko elementarne operacje manipulacyjne w systemie, ale zapewniać zadaniowy opis wykonywanych przez użytkowników działań. 3. Dokumentacja powinna zawierać załączone przykłady jak Użytkownik/Administrator może wykonać typowe zadania. Dokumentacja powykonawcza i rozwojowa 1. Dokumentację powykonawczą systemu stanowić będzie zaktualizowana dokumentacja projektowa uzupełniona o opis wykonanych instalacji technicznych, opis zainstalowanego sprzętu i oprogramowania wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, instrukcje techniczno-instalacyjne, instrukcje obsługi sprzętu i oprogramowania oraz inne dokumenty producentów, a także materiały szkoleniowe i podręczniki w zakresie dotyczącym systemu. 2. Dokumentację rozwojową systemu stanowić będzie zbiór informacji niezbędnych dla dalszej rozbudowy systemu w sposób samodzielny przez Zamawiającego, bez konieczności wsparcia ze strony Wykonawcy.

10 Wymagania dotyczące realizacji Projektu Termin realizacji 31 marca 2015 roku Terminy realizacji etapów Etap Zakres prac Termin zakończenia od dnia zawarcia umowy 1. Analiza wymagań i projektowanie (w tym analiza przedwdrożeniowa, uszczegółowienie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych) 2. Oprogramowanie dostarczonego rozwiązania i przekazanie do testów na środowisku testowym do 14 dni do 15 tygodni 3. Weryfikacja działania dostarczonego rozwiązania do 20 tygodni, 4. Uruchomienie produkcyjne dostarczonego rozwiązania do 30 listopada 2014 r. 5. Asysta techniczna po zakończeniu Etapu 4 6. Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług oraz projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług do 26 tygodni Szczegółowy zakres etapów Etap I: Etap Analiza wymagań i projektowanie Etap II: Oprogramowanie dostarczonego rozwiązania i przekazanie do testów na środowisku testowym Etap III: Weryfikacja działania dostarczonego rozwiązania Opis Szczegółowa analiza funkcjonalna doprecyzowanie rozumienia zadania, uszczegółowienie opisu oprogramowania oraz oferowanej funkcjonalności, przedstawienie gotowej koncepcji poszczególnych modułów przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, uzgodnienie dalszych działań. Etap I kończy się podpisaniem protokołu odbioru częściowego. Wdrożenie oprogramowania prototypowanie, mapa serwisu, testy funkcjonalne i bezpieczeństwa, wykonanie i wdrożenie przedmiotu zamówienia, przeniesienie przykładowych danych z dotychczasowego systemu (wybrane kompletne wpisy; dobór umożliwiający sprawdzenie wszystkich funkcjonalności oprogramowania). Etap II kończy się podpisaniem protokołu odbioru częściowego. Instalacja w środowisku Zamawiającego poprzedzona przekazaniem niezbędnych licencji oraz Odbiór oprogramowania sprawdzenie pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z założeniami funkcjonalnymi, ewentualna korekta (dostrajanie oprogramowania) zgodnie z uwagami Zamawiającego. Etap III kończy się podpisaniem protokołu odbioru częściowego.

11 Etap IV: Etap Uruchomienie produkcyjne dostarczonego rozwiązania Etap V Etap VI Opis Uruchomienie produkcyjne, szkolenie administratorów i użytkowników, przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji użytkownika, administratora oraz technicznej i kompletu licencji. Dostarczenie usługi Asysty Technicznej Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług oraz projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług wraz ze szkoleniami dla pracowników zaangażowanych w realizację eusług oraz dla pracowników z zarządzania platformą DRACO/ePUAP Po etapie VI podpisywany jest Protokół Odbioru Końcowego Zarządzanie realizacją Projektu 1. Zamawiający wymaga, aby cały proces realizacji Projektu podzielony był na fazy, które pozwolą na sprawniejsze sterowanie Projektem oraz ograniczą ryzyko niewykonania przedsięwzięcia. a. Zamawiający wymaga, aby cały proces zarządzania projektem programistycznym był realizowany z wykorzystaniem używanych przez Zamawiającego metodyk zwinnych Scrum. W ramach projektu Zamawiający wyznaczy po swojej stronie osobę odpowiedzianą za komunikację z Wykonawcą ( product owner ), który będzie uczestniczył w spotkaniach projektowych (Sprint planing meeting, sprint review). Zamawiający dopuszcza możliwość udziału product ownera w formie wideokonferencji lub udział osobisty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Przedstawiciel Zamawiającego będzie uczestniczył w określaniu priorytetów zgłoszeń, zatwierdzał zadania w kolejnych etapach. 2. Zamawiający wymaga, aby dla każdej fazy Wykonawca przedstawił szczegółowy harmonogram (uszczegółowiający ramowy harmonogram zamieszczony w niniejszym dokumencie) wraz z zasadami raportowania i monitorowania postępu prac, zapewniającymi, że: a. wszelkie działania w zakresie realizacji Projektu, szczególnie w zakresie wprowadzonych zmian, będą pod kontrolą; b. na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będą dokonywane kontrole w zakresie jakości wykonywania prac; c. przedsięwzięcie będzie prowadzone w sposób skuteczny i efektywny, a wszystkie zmiany będą przed ich wprowadzaniem zidentyfikowane, udokumentowane, poddane przeglądom i zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Wykonawca umożliwi zdalny dostęp do instancji tworzonego systemu (środowisko developerskie), w celu bieżącej weryfikacji realizacji przedmiotu umowy.

12 Testy 1. Zamawiający zakłada, że zakres testów (systemowych i akceptacyjnych) obejmie następujące zagadnienia: a. funkcjonalne, b. niefunkcjonalne (obciążenie, wydajności i ergonomii, uprawnień i dostępu), c. integracji (współpracy z innymi systemami, współpracy między komponentami oprogramowania zgodnie z wymaganiami). 2. Testy systemowe zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Zatwierdzenie protokołu z testów systemowych stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia testów akceptacyjnych. 3. Testy akceptacyjne będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego. Za zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia testów (sale, sprzęt komputerowy oraz niezbędne wyposażenie) odpowiada Zamawiający. 4. Wyniki testów winny być dokumentowane w arkuszach testowych wypełnianych przez testerów. 5. Arkusze testowe wypełniane przez testerów Zamawiającego będą podstawą do przygotowania na zakończenie testów zbiorczego raportu z testów opracowanego przez Wykonawcę warunkującego odbiór jakościowy (akceptację) Systemu. Wdrożenie 1. W ramach wdrożenia Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi dostarczone rozwiązanie we wskazanym przez Zamawiającego środowisku. 2. Prace wdrożeniowe będą wykonywane w terminach (do 4 tygodni) określonych przez Zamawiającego. Wytyczne oprogramowania Dostarczenie modułu rejestru pism 1. Spis wymagań funkcjonalnych Rejestracja pisma, Dekretacja pisma z możliwością rozdzielenia na więcej niż jeden proces dekretacji. Zarządzanie procesem dekretacji (zakończenie, przywrócenie, przejęcie). Zarządzanie słownikami JRWA (tworzenie listy kategorii JRWA). Zarządzanie teczkami spraw (tworzenie teczek dostępnych w komórkach organizacyjnych). Zarządzanie sprawami (utworzenie/zakończenie/przywrócenie sprawy, dodawanie pism w sprawie). Integracja z posiadanym przez Zamawiającego repozytorium plików.

13 Implementacja podpisu elektronicznego w celu zapewnienia integralności dokumentu oraz weryfikacji tożsamości osoby podpisującej dokument (podpis wymagany w formacie XAdES). o Podpisanie pliku znajdującego się na serwerze http (wskazanie ścieżki URI do pliku) o Walidację podpisu elektronicznego. o Możliwość użycia podpisów kwalifikowanych wystawionych przez krajowe centra certyfikacji (Zamawiający posiada podpisy UNIZETO oraz KIR) oraz własnych niekwalifikowanych podpisów wystawionych przez Centrum Certyfikacji Zamawiającego. o Wybór serwera CA jako parametr dostępny na etapie konfiguracji. o Konfiguracja wyboru biblioteki PKCS11/CSP jako parametr. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę gotowego apletu kryptograficznego realizujące powyższe funkcje podpisu elektronicznego bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca pokryje koszty wsparcia technicznego, prawa do najnowszej wersji oprogramowania na okres nie krótszy niż dostarczony moduł. Wykonawca zapewni w formie licencji prawo na wykorzystanie apletu, w co najmniej jednym systemie Zamawiającego bez ograniczenia w czasie i ilość użytkowników. Przy zastosowaniu przez Wykonawcę gotowego apletu kryptograficznego zapisy dotyczące przekazania praw autorskich opisane w rozdziale Wymagania dotyczące licencji oraz kodów źródłowych dostarczonego rozwiązania nie mają zastosowania. Śledzenie korespondencji wychodzącej (poleconej) w ramach usług Poczty Polskiej. Śledzenie dokumentu\sprawy przez pracownika (Integracja z podsystemem powiadomień realizowanego w ramach oferowanego rozwiązania) Komunikacja dwustronna epuap za pomocą dostarczonego moduł epuap Czasowe powiadomienia o zdarzeniach związanych z ryzykiem przedawnienia pisma. 2. Spis wymagań pozafunkcjonalnych W związku z posiadanymi przez Zamawiającego kompetencjami, Zamawiający wymaga użycia języka C#, JavaScript, budowy modułu w technologii.net Framework 4.5 oraz użycia szablonu Bootstrap 3 bez modyfikacji pliku CSS, tak aby możliwa była podmiana szaty graficznej z użyciem dowolnej palety kolorów wygenerowanej na stronie https://kuler.adobe.com/ Zamawiający wymaga budowy modułu w technologii ASP.NET MVC. Zamawiający wymaga dostarczenia kodu źródłowego w formie projektu Visual Studio Warstwa DAL w oparciu o Entity Framework Code First 3. Zamawiający dla zapewnienia jednolitej nomenklatury nazewniczej posiadanych systemów zastrzega sobie prawo nadania nazw systemom oraz określenia znaków graficznych (logo), które dostarczy wykonawcy na etapie realizacji.

14 4. Wykonawca dokona instalacji systemu w środowisku Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałek-piątek Wykonawca przetestuje wszystkie funkcjonalności w środowisku Zamawiającego, co stanowić będzie podstawę do odbioru systemu. 6. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji oraz asysty technicznej na dostarczony podsystem. Wykonanie podsystemu powiadomień 1. Spis wymagań funkcjonalnych dla serwera powiadomień Rejestracja powiadomienia. Subskrypcja zdarzenia powiadomienia. Dostarczenie powiadomienia do adresata online. Przechowanie powiadomienia do adresata offline. Pobranie i publikowanie informacji o statusie obecności pracownika. Zintegrowane uwierzytelnianie aplikacji klienckiej w usłudze. 2. Spis wymagań funkcjonalnych dla aplikacji klienckiej Zintegrowane uwierzytelnianie Windows klienta w usłudze Odebranie i prezentacja powiadomienia użytkownikowi. Informacja zwrotna o wyniku powiadomienia. 3. Spis wymagań pozafunkcjonalnych dla aplikacji klienckiej Aplikacja w formie JavaScript do użycia na stronie www. Aplikacja windows gotowa do zainstalowania na stacjach roboczych w formie pliku.msi gotowa do instalacji poprzez mechanizm GPO w usłudze katalogowej Zamawiającego. Aplikacja zgodna z systemami MS Windows 7, 8, 32/64bit. 4. Spis wymagań pozafunkcjonalnych dla serwera powiadomień W związku z posiadanymi przez Zamawiającego kompetencjami, Zamawiający wymaga użycia języku C#, budowy podsystemu w technologii.net Framework 4.5, oraz wymaga aby interfejsy komunikacyjne zrealizowane były przy wykorzystaniu technologii WebService/RESTfull/ WebSocket. 5. Zamawiający wymaga przekazanie autorskich praw majątkowych do podsystemu na rzecz Zamawiających na wszystkich polach eksploatacji. 6. Zamawiający wymaga przekazania kodu źródłowego aplikacji wraz z licencjami na wykorzystanie wszelkich bibliotek użytych w projekcie (biblioteki, assembly) 7. Zamawiający wymaga dostarczenia kodu źródłowego w formie projektu Visual Studio 2012/2013 (Solution). Wykonanie modułu komunikacyjnego do systemu epuap 1. Spis wymagań funkcjonalnych automatyczne przyjęcie dokumentu ze skrzynki elektronicznej (skrytka PUSH). Wysłanie dokumentu do podmiotu zarejestrowanego n epuap z wykorzystaniem formularza pisma ogólnego. Pobranie statusu doręczenia.

15 2. W związku z posiadanymi przez Zamawiającego kompetencjami, Zamawiający wymaga użycia w projekcie języka C#, budowy modułu w technologii.net Framework 4.5, oraz budowy interfejsów komunikacyjnych w technologii WebService/RESTful. 3. Zamawiający wymaga przekazania kodu źródłowego aplikacji wraz z niezbędnymi licencjami na wykorzystanie wszelkich bibliotek użytych w projekcie (biblioteki, assembly). 4. Zamawiający wymaga dostarczenia kodu źródłowego w formie projektu Visual Studio 2012/2013 (Solution). Dostarczenie podsystemu do obsługi procesu wydawania wewnętrznych certyfikatów. 1. Spis wymagań funkcjonalnych Generowanie żądania, wydania certyfikatu przez użytkownika (interfejs www). Obsługa żądania w aplikacji desktop pozwalające na wydanie certyfikatu użytkownikowi, instalacja certyfikatu na karcie. 2. Spis wymagań pozafunkcjonalnych Aplikacja windows do zainstalowania na stacjach roboczych z systemem MS Windows 7,8, 8.1, 32/64 bit. Aplikacja windows dostarczona w formie pliku.msi gotowa do instalacji. 3. Zamawiający wymaga przekazania kodu źródłowego aplikacji wraz z niezbędnymi licencjami na wykorzystanie wszelkich bibliotek użytych w projekcie (biblioteki, assembly). 4. Zamawiający wymaga dostarczenia kodu źródłowego podsystemu w formie projektu Visual Studio 2012/2013 (Solution). Gwarancja Za naprawę gwarancyjną uważa się realizacją zgłoszeń użytkowników powodującą niemożliwość pracy w systemie, spowodowane normalnym użytkowaniem systemu. Za awarię gwarancyjną uważa się nieprawidłowe działanie systemu, odbiegające od działania systemu w stosunku do działania systemu w chwili odbioru. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji, a także zapewni prawo do najnowszej wersji oprogramowania przez ten okres. Za datę rozpoczęcia 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego uznaje się datę odbioru końcowego dostarczonego rozwiązania. Asysta techniczna 20 godzin prac zespołu programistycznego (minimum jeden programista, analityk, specjalista baz danych) na kwartał do wykorzystania przez Zamawiającego w celu wprowadzania zmian funkcjonalnych w systemie.

16 Szkolenia dla administratorów w zakresie obsługi dostarczonego rozwiązania Szkolenia mają umożliwić samodzielną obsługę i zapewnienie ciągłości pracy wdrożonego systemu. Szkolenie techniczne dla 10 administratorów dotyczącego dostarczonego rozwiązania obejmuje przeszkolenie z zakresu: oprogramowania środowiska systemowego dotyczy serwerowego systemu operacyjnego stanowiącego środowisko pracy dostarczonego systemu w zakresie specyficznych parametrów pracy systemu bazodanowego dotyczącego systemu baz danych dla dostarczonego systemu w tym model danych dostarczonych rozwiązań narzędziowych oprogramowania, stanowiącego przedmiot zamówienia; w przypadku gdy zamawiający nie wymaga specjalistycznego szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie w ramach odbioru do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego z dostarczonego, skonfigurowanego i uruchomionego rozwiązania 24 godzinne szkolenie 1 grupy administratorów systemu wskazanych przez Zamawiającego realizowane w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego. (24 godz. x 1 gr. x 10 os./gr. = 24 godz.). Realizacja w okresie co najmniej 3 dniowym wg harmonogramu przekazanego przez Zamawiającego po wdrożeniu dostarczonego rozwiązania. Szkolenia dla użytkowników systemu w zakresie użytkowania systemu Przeszkolenie użytkowników ma na celu umożliwić samodzielne i sprawne wykonywanie zadań we wdrożonym systemie. Szkolenie użytkowników systemy obejmuje przeszkolenie z zakresu użytkowania: modułu rejestru pism wraz z apletem podpisu elektronicznego podsystemu powiadomień modułu komunikacyjnego do systemu epuap 16 godzinne szkolenie 20 grup użytkowników systemu wskazanych przez Zamawiającego realizowane w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego. (16 godz. x 20 gr. x 10 os./gr. = 320 godz.). Realizacja szkolenia dla 1 grupy w okresie co najmniej 2 dniowym wg harmonogramu przekazanego przez Zamawiającego po wdrożeniu dostarczonego rozwiązania Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług oraz projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług

17 Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług 1. Liczba eusług min 20: a. Wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego b. Zgłoszenie do programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych c. Wniosek o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju i upowszechniania edukacji d. Wniosek o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego "Prymus Opolszczyzny" e. Wniosek o przyznanie nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze f. Wniosek o przyznawanie stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów/słuchaczy/studentów g. Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego "Złota Maska" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej h. Wniosek o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury i. Zgłoszenie do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego j. Zgłoszenie do ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii k. Nadawanie uprawnień pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym l. Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych m. Wydawanie zaświadczeń do przeprowadzania szkoleń kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych n. Wniosek o objęcie patronatem imprezy - objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym o. Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych - odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom p. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek q. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie r. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania s. Wniosek o udzielenie informacji o jakości wody w wodociągach t. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. 2. Dla jednostki Zamawiającego musi zostać przygotowana lista ustandaryzowanych projektów dokumentów niezbędnych dla świadczenia usług. 3. Opracowanie listy ustandaryzowanych projektów dokumentów niezbędnych dla świadczenia usług dla jednostek musi zostać poprzedzone analizą. 4. Ustandaryzowane projekty dokumentów niezbędnych przy świadczeniu usług muszą obejmować wszystkie projekty dokumentów z opracowanej i zatwierdzonej listy dokumentów niezbędnych dla świadczenia zelektronizowanych usług. 5. Ustandaryzowane projekty dokumentów niezbędnych przy świadczeniu usług muszą zostać przygotowane w oparciu o: a. Przeprowadzoną analizę,

18 b. Ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), c. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 93 poz. 546). d. Wymagania nakładane przez akty prawne obowiązujące przy świadczeniu zelektronizowanych usług, e. Dobre praktyki stosowane do projektowania dokumentów. 6. Lista oraz ustandaryzowane projekty dokumentów niezbędnych przy świadczeniu usług muszą zostać przedstawione w formie raportu, który musi zostać dostarczony w formie papierowej (wydruk komputerowy trwale zbindowany) oraz elektronicznej (nagrany na nośniku CD, DVD lub Pendrive-USB). Forma raportu musi być zgodna z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowanie projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług 1. Dla urzędu Zamawiającego muszą zostać opracowane projekty dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług. 2. Opracowanie projektów dokumentacji zgłoszeniowej musi zostać poprzedzone analizą. 3. Projekty dokumentacji zgłoszeniowej muszą zostać przygotowane w oparciu o: a. Przeprowadzoną analizę, b. Ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), c. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 93 poz. 546), d. Wymagania nakładane przez akty prawne obowiązujące przy świadczeniu zelektronizowanych usług, e. Dobre praktyki stosowane do projektowania dokumentów. 4. Projekty dokumentacji zgłoszeniowej muszą zostać przedstawione w formie raportu, który musi zostać dostarczony w formie papierowej (wydruk komputerowy trwale zbindowany) oraz elektronicznej (nagrany na nośniku CD, DVD lub Pendrive-USB). Forma raportu musi być zgodna z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację eusług (2 godz. x 20 gr. x 10 os./gr. = 40 godz.) 1. Dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu eusług muszą zostać przeprowadzone szkolenia. 2. Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację eusług muszą zostać przeprowadzone dla dwudziestu dziesięcioosobowych grup, przy czym każde szkolenie musi obejmować 2 godziny. 3. Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację eusług muszą obejmować co najmniej: a. Zapoznanie pracowników zaangażowanych w realizację projektu z procedurami i dokumentami dotyczącymi elektronizowanych usług, b. Przedstawienie pracownikom zaangażowanym w realizację projektu dokumentów niezbędnych przy świadczeniu elektronizowanych usług,

19 c. Przedstawienie pracownikom zaangażowanym w realizację projektu dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług, d. Zapoznanie pracowników zaangażowanych w realizację projektu z nowymi zasadami postępowania wynikającymi z wprowadzenia elektronizowanych usług. 4. Treść merytoryczna szkoleń musi być przedstawiana w formie prezentacji elektronicznej. 5. Uczestnicy szkoleń muszą otrzymać materiały szkoleniowe w formie papierowej. 6. Organizacja szkoleń informacyjnych (oznaczenie miejsca szkolenia, przygotowanie materiałów szkoleniowych) musi uwzględniać zapisy wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia dla pracowników z zarządzania platformą DRACO/ePUAP (32 godz. x 1 gr. x 10os./gr. = 32 godz.) 1. Dla pracowników Zamawiającego musi zostać przeprowadzone szkolenie z zarządzania platformą DRACO/ePUAP. 2. Szkolenie dla pracowników z zarządzania platformą DRACO/ePUAP musi być przeprowadzone dla jednej dziesięcioosobowej grupy i misi trwać 32 godziny. 3. Szkolenie dla pracowników z zarządzania platformą DRACO/ePUAP musi obejmować: a. Definicje podstawowych pojęć (DRACO, epuap, profil zaufany) b. Funkcjonalności systemu c. Strukturę systemu d. Zakładanie kont na epuap e. Logowanie do systemu epuap f. Pozostałe funkcje platformy 4. Szkolenie dla pracowników z zarządzania platformą DRACO/ePUAP musi zawierać informacje zawarte w: a. Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), b. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 93 poz. 546). 5. Treść merytoryczna szkoleń musi być przedstawiana w formie prezentacji elektronicznej. 6. Uczestnicy szkoleń muszą otrzymać materiały szkoleniowe w formie papierowej. 7. Organizacja szkoleń informacyjnych (oznaczenie miejsca szkolenia, przygotowanie materiałów szkoleniowych) musi uwzględniać zapisy wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólne wytyczne organizowanych szkoleń 1. Sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, w co najmniej: rzutnik multimedialny, projektor, ekran, tablice, plansze, sprzęt A/V, itp. sale wykładowe wyposażone w minimum 10 miejsc szkoleniowych, sale komputerowe wyposażone w minimum 10 stanowisk komputerowych z siecią wewnętrzną i dostępem do Internetu,

20 catering (uzupełniany w trakcie szkolenia), minimalny zakres: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce; a w przypadku szkoleń trwających powyżej 6 godz. dodatkowo obiad, spełniające wymagania przepisów bhp, swobodny dostęp do sanitariatów. 2. Sale szkoleniowe muszą być zlokalizowane nie dalej niż w odległości 500 metrów od siedziby Zamawiającego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, ul. Piastowska Wystarczająca liczba własnych licencji na oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji szkoleń, które zostaną przedstawione przed podpisaniem umowy na przedmiotowe zamówienie. 4. Każda osoba szkoląca się powinna mieć do dyspozycji stanowisko z osobnym komputerem 5. Zastępcza infrastruktura informatyczna dla szkoleń komputerowych w przypadku awarii sprzętu. 6. Warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 7. Nieodpłatne materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych modułów szkoleniowych w postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia oraz materiały piśmiennicze (długopis, ołówek, notatnik formatu A4) lub w formie elektronicznej wraz z czytnikiem, które po zakończeniu szkolenia przekazuje każdemu z kursantów na własność. 8. Nieodpłatne materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia. 9. Odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m.in.: oznaczenia sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. Ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, w przypadku szkoleń prowadzonych przy stanowiskach komputerowych. 11. Sposób sprawdzania efektów szkolenia - Wykonawca na koniec szkolenia przeprowadzi ankietę przygotowaną przez Zamawiającego. 12. Kwalifikacje i umiejętności wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń. 13. Czynne uczestnictwo w procesie dydaktycznym wszystkich wykładowców/instruktorów wyszczególnionych w ofercie, tj. praktyczne prowadzenie zajęć szkoleniowych co będzie miało swoje odzwierciedlenie w dzienniku szkolenia. 14. Treści programów szkoleń muszą odpowiadać wyżej wymienionym poszczególnym modułom szkoleniowym. 15. Dostarczenie jednego, dodatkowego kompletu do dokumentacji szkoleniowej. 16. Przekazanie dokumentacji szkolenia (najpóźniej 3 dni robocze po odbytym szkoleniu), do której zalicza się:

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.35.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy : DOA-IV.272.36.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT dla JOPS dla uczestników projektu systemowego pt. :Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 07.10.2009 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak postępowania: 1/POKL/5.2.1/2009 WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ- V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ- V SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ- V Zał. nr 1.5 do siwz Oznaczenie części Nazwa zadania Maksymalna liczba uczestników szkolenia Miejsce szkolenia CZĘŚĆ V Programowanie Aplikacji Internetowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków Numer postępowania: 16/ ZO/SZKOLENIE/KŁ/WRZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na utrzymywanie i rozwijanie autorskiego systemu webowego w technologii ASP.NET MVC będącego własnością spółki Energia dla firm S.A Rozdział 1. Informacje ogólne 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: Systemie - należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Wybór trenerów do przeprowadzenia szkoleń doskonalących kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014 r. PCPR-V-POKL.SZ.271.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

L. Dz. FRL/942/15 Lublin, dnia 30 kwietnia 2015 roku Znak sprawy: SL/8.1.1/2015/12. Zapytanie ofertowe

L. Dz. FRL/942/15 Lublin, dnia 30 kwietnia 2015 roku Znak sprawy: SL/8.1.1/2015/12. Zapytanie ofertowe FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Lubartowska 74 A, I p. 20-094 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 01 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl REGON 430353642; NIP 712-016-65-05;

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ Lublin 15 kwietnia 2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Ja i moja przyszłość, w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności Koszalin, 24.06.202 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń AYA Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 75-728 ul. H. Modrzejewskiej 7, zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki

Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki Podręcznik użytkownika 2015-09-04 Biuro Informacji Kredytowej S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje zawarte w dokumencie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. ... pieczęć zamawiającego Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro ZAPYTANIE OFERTOWE w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. 1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne. 2. Przedmiot zamówienia, informacje szczegółowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. 1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne. 2. Przedmiot zamówienia, informacje szczegółowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie podstawowym dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 Nr sprawy POIG 2014/6 Reda, dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 W związku z realizacją przez Gminę Miasto Reda projektu Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 Program Aktywności Samorządowej - PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro Żnin, dnia 28 lutego 2011r. OR. 2722.7.2011 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na wdrożenie części informatycznej dla potrzeb obsługi systemu monitorowania poziomu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo