Oznaczenie sprawy: DOA-IV Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań)"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: DOA-IV Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Usługa wdroŝenia e-usług samorządowych w ramach projektu pn. Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji (wykaz minimalnych wymagań) Spis treści Dostosowanie systemu komunikacji wewnętrznej do obsługi e-usług oraz integracja z platformą epuap...3 Wstęp...3 OGÓLNE WYTYCZNE BUDOWY OPROGRAMOWANIA...4 Ogólne wymagania dotyczące Platformy...4 Wymagania dotyczące architektury...4 Wymagania bezpieczeństwa, spójności i dostępu do danych...4 Wymagania dotyczące wydajności...5 Wymagania dotyczące licencji oraz kodów źródłowych dostarczonego rozwiązania...5 Analiza przedwdrożeniowa...7 Dokumentacja...7 Wymagania ogólne...7 Dokumentacja projektowa...8 Dokumentacja systemowa...8 Dokumentacja eksploatacyjna...9 Instrukcje stanowiskowe...9 Dokumentacja powykonawcza i rozwojowa...9 Wymagania dotyczące realizacji Projektu...10 Termin realizacji 31 marca 2015 roku...10 Terminy realizacji etapów...10 Szczegółowy zakres etapów...10 Zarządzanie realizacją Projektu...11 Testy...12 Wdrożenie...12 Wytyczne oprogramowania...12

2 Dostarczenie modułu rejestru pism...12 Wykonanie podsystemu powiadomień...14 Wykonanie modułu komunikacyjnego do systemu epuap...14 Dostarczenie podsystemu do obsługi procesu wydawania wewnętrznych certyfikatów...15 Gwarancja...15 Asysta techniczna...15 Szkolenia dla administratorów w zakresie obsługi dostarczonego rozwiązania...16 Szkolenia dla użytkowników systemu w zakresie użytkowania systemu...16 Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług oraz projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług...16 Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług...17 Przygotowanie projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług...18 Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację eusług...18 Szkolenia dla pracowników z zarządzania platformą DRACO/ePUAP...19 Ogólne wytyczne organizowanych szkoleń...19 Obowiązujące akty prawne...21

3 Dostosowanie systemu komunikacji wewnętrznej do obsługi e-usług oraz integracja z platformą epuap Wstęp Założone w projekcie rozwiązania kładą silny nacisk na uniformizację systemów informatycznych administracji publicznej. Niezwykle istotną cechą przedmiotowego projektu jest jego interoperacyjność. Założeniem budowy systemu jest bowiem jego współdziałanie z istniejącymi rządowymi systemami informatycznymi, w szczególności z platformą epuap co ma na celu dążenie do standaryzacji wymiany danych, zapewnienia spójności, jednoznaczności informacji wykorzystywanych w ważnych procesach w różnych jednostkach administracji publicznej. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: Dostosowanie posiadanego przez Zamawiającego autorskiego systemu komunikacji wewnętrznej do obsługi e-usług oraz integracja z platformą epuap: Analiza wymagań i projektowanie (w tym analiza przedwdrożeniowa, uszczegółowienie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych) Oprogramowanie dostarczonego rozwiązania i przekazanie do testów w środowisku testowym Weryfikacja działania dostarczonego rozwiązania Uruchomienie produkcyjne dostarczonego rozwiązania, w terminie do 30 listopada 2014 roku Asysta techniczna Szkolenia dla administratorów w zakresie obsługi dostarczonego rozwiązania, Szkolenia dla użytkowników systemu w zakresie użytkowania systemu, Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług oraz projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług o Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług, o Przygotowanie projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług, o Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację eusług, o Szkolenia dla pracowników z zarządzania platformą DRACO/ePUAP co związane jest z realizacją Projektu pn. Opolskie w Internecie Obywatel bliski Administracji, realizowanego w ramach Priorytetu V dobre rządzenie Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania

4 OGÓLNE WYTYCZNE BUDOWY OPROGRAMOWANIA Ogólne wymagania dotyczące Platformy 1. Kod strony rejestru pism musi być zgodny z wytycznymi W3C Platforma musi pomyślnie przejść testy W3C: a) Markup Validation Service, b) CSS Validation Service. Wszystkie strony w ramach Platformy muszą bez błędów przechodzić walidację zgodności z powyższymi standardami. 2. Dostarczone w ramach zamówienia rozwiązanie musi umożliwiać pracę w najnowszych, oficjalnych wersjach następujących przeglądarek: a) Internet Explorer, b) Firefox, c) Chrome, Wymagania dotyczące architektury 1. Dostarczone elementy muszą być rozwiązaniem zintegrowanym: opracowane, dostarczone i wdrożone moduły muszą stanowić logiczną całość, skonstruowaną tak, aby informacje wprowadzone w jakimkolwiek jego module były dostępne dla posiadających odpowiednie uprawnienia w innych modułach z zapewnieniem pełnej spójności danych we wszystkich modułach. Rozwiązanie musi stanowić rozwinięcie posiadanego przez Zamawiającego systemu komunikacji wewnętrznej, szczególnie w zakresie integracji rozwiązania z modułem zarządzania tożsamością, strukturą organizacyjną. Dane powinny być wprowadzane tylko raz i powinny być udostępniane w miejscach, w których są niezbędne. 2. Architektura powinna być wykorzystywać podejście SOA 3. Dostarczone rozwiązania powinny mieć jasno określony podział warstw: a) warstwa prezentacji, b) warstwa logiki biznesowej, c) warstwa repozytorium danych, oparta na komponencie dostępu do danych, d) warstwy zarządzania, bezpieczeństwa i raportowania. Rejestr pism powinien być zbudowany zgodnie z wzorcem MVC (Model, View, Controller). Wymagania bezpieczeństwa, spójności i dostępu do danych 1. Dostarczone elementy muszą wykorzystywać mechanizmy autoryzacji zabezpieczeń opartych o środowisko domenowe Zamawiającego. W aplikacji WWW, wykorzystane uwierzytelnianie zintegrowane Windows, oraz zabezpieczenia do poszczególnych modułów i funkcjonalności oparte o grupy zabezpieczeń Windows. Komunikacja pomiędzy rejestrem, a innymi

5 systemami powinna posiadać mechanizmy bezpieczeństwa gwarantujące poufność i niezaprzeczalność przesyłanych danych. 2. Platforma musi zapewniać: a. poufność polega na zagwarantowaniu, że informacje przesyłane w ramach dostarczonego rozwiązania mogą zostać odczytane tylko przez uprawnione osoby, b. uwierzytelnienie polega na poprawnym określeniu pochodzenia komunikatu, w tym zapewnienia autentyczności jego źródła (użytkownika), c. nienaruszalność polega na zagwarantowaniu, aby dane przechowywane w rejestrze oraz informacje przesyłane pomiędzy modułami mogły być modyfikowane jedynie przez upoważnione osoby; do modyfikacji zaliczamy pisanie, zmiany, zmiany stanu, kasowanie, tworzenie rekordów, przetwarzanie przesyłanych pomiędzy elementami Platformy komunikatów, d. rozliczalność polega na zapewnieniu pełnej informacji na temat wszystkich podejmowanych przez każdego z użytkowników rejestru działań, związanych z modyfikacją i przeglądaniem danych; dla rekordu powinna być dostępna historia zmian, z odnotowaniem, jakie elementy zostały zmienione, kiedy i przez kogo, 3. Platforma musi być odporna na ataki: a. Session Hijacking, b. Code Injection c. SQL Injection, d. Cross-Site Scripting (XSS), e. Cross-Site Request Forgery (CSRF), 4. Dostarczone rozwiązanie musi zapewniać rejestrowanie stanów niesprawności modułów, podsystemów i ich przyczyn w dziennikach systemowych: data zdarzenia, identyfikator błędu, opis błędu itp. 5. Dostarczone rozwiązanie musi zostać wykonane RWD (Reponsive Web Design) i musi mieć możliwość działania pomiędzy rozdzielczością 400px a 1200px, nie wyświetlając przy tym poziomego paska przewijania. Wymagania dotyczące wydajności Czas odpowiedzi Platformy na zapytania w 95% przypadków, w szczególności generowania strony WWW na serwerze (przy założeniu wielkości strony 1 MB) nie może przekraczać 2 sekund, przy maksymalnie 500 użytkownikach jednoczesnych. Parametr ten będzie mierzony narzędziem JMeter. Wymagania dotyczące licencji oraz kodów źródłowych dostarczonego rozwiązania 1. Dostarczone rozwiązanie musi być autorskim projektem Wykonawcy. Jako projekt autorski Zamawiający rozumie posiadanie autorskich praw majątkowych. Platforma może

6 wykorzystywać Pluginy, biblioteki oraz inne komponenty na licencji OSS (Open Source Software). 2. Wykonawca musi, przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji bez nieograniczeń w czasie i co do terytorium oraz nieodwołalnie umożliwiając korzystanie i rozporządzanie dostarczonym rozwiązaniem wraz z modyfikacjami Oprogramowania, Utworów oraz Dokumentacji. 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 obejmuje również prawo do wykonywania zależnych praw autorskich zawierających prawo dokonywania modyfikacji i opracowań zwłaszcza tłumaczeń, przeróbek, adaptacji Platformy, Oprogramowania i modyfikacji Oprogramowania, Dokumentacji i innych Utworów, pobierania pożytków, jak również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawo udzielania sublicencji osobom trzecim, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 4. Wykonawca musi zagwarantować, że Zamawiający, bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub opłat na rzecz osób trzecich, począwszy od dnia dostawy Oprogramowania lub Modyfikacji Oprogramowania uzyskają prawo do korzystania z Oprogramowania oraz do jego Modyfikacji na podstawie niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji udzielonej przez producenta Oprogramowania lub Modyfikacji Oprogramowania, której warunki tenże producent dołączył do Oprogramowania. 5. Wykonawca musi zagwarantować, że uzyskał zgodę producenta na korzystanie z Oprogramowania i Modyfikacji Oprogramowania oraz przekazywania Oprogramowania i Modyfikacji Oprogramowania Zamawiającemu, w zakresie koniecznym do realizacji Umowy przez Wykonawcę, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji. 6. Zamawiający wymaga przekazania kodu źródłowego aplikacji wraz z licencjami na wykorzystanie wszelkich bibliotek użytych w projekcie (biblioteki, asssembly)

7 Analiza przedwdrożeniowa Faza rozpoczęcia: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych oraz przedstawienie Zamawiającemu sposobu realizacji zadania w ramach zaoferowanego rozwiązania, 2. Harmonogram wdrożenia. Dokumentacja Wymagania ogólne 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym rozdziale, następujące rodzaje dokumentacji bezpośrednio związanej z przedmiotem zamówienia: a. dokumentację projektową, b. dokumentację systemową, c. dokumentację eksploatacyjną, d. instrukcje stanowiskowe, e. dokumentację powykonawczą i rozwojową. 2. Termin dostarczenia ww. dokumentacji zostanie umieszczony w harmonogramie szczegółowym, zawartym w Analizie przedwdrożeniowej. 3. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania każdej z wymienionych w pkt 1. powyżej dokumentacji w języku polskim w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku CD-ROM/DVD bez możliwości ponownego zapisu w formacie MS Word, RTF i PDF. Przekazywane materiały nie mogą być szyfrowane i muszą być przeskanowane na obecność szkodliwego oprogramowania (wirusów komputerowych). 4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki, jak: a. czytelna i zrozumiała struktura zarówno poszczególnych dokumentów, jak i całej dokumentacji z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje; b. kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków, przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do systemu; c. spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumiane jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

8 5. Wymagania opisane w powyższych punktach odnoszą się również do dokumentacji kodów źródłowych oprogramowania wytworzonego w ramach realizacji umowy, a w szczególności sposobu komentowania plików źródłowych. W szczególności nie jest dopuszczalne dostarczenie kodu zanonimizowanego względnie zaszyfrowanego (np. przez zastąpienie nazw zmiennych, obiektów metod itp. przypadkowymi lub losowymi nazwami). 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do stworzonej dokumentacji. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa musi być spójna i skoordynowana we wszystkich dziedzinach wiążących się z realizacją przedmiotu zamówienia oraz sporządzona w takiej formie i na takim poziomie szczegółowości, aby możliwe było dokonanie jej oceny przez inny niezależny podmiot, co zastrzega sobie Zamawiający, w szczególności musi zawierać opis techniki zarządzania projektem. Dokumentacja systemowa 1. Dokumentacja systemowa musi zawierać: a. wprowadzenie opisujące cele i zakres, b. ograniczenia rozwiązania, c. założenia i zależności, d. ogólną charakterystykę użytkowników, e. opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, f. opis wymagań sprzętowych i programowych, g. opis i specyfikację interfejsów zawierający informacje o stosowanych protokołach komunikacji oraz interfejsach programistycznych, h. kody źródłowe (o ile będą wytwarzane w ramach projektu) względnie dostarczane wraz z oprogramowaniem. 2. Dokumentacja systemowa musi w pełni odzwierciedlać architekturę systemu, jego organizację oraz wszystkie funkcje przewidziane do realizowania przez system, a także administratorów i użytkowników. 3. Dokumentacja systemowa musi zawierać kompletny i szczegółowy opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, konstrukcyjnych, użytkowych i sprzętowych, z wyspecyfikowaniem asortymentowym i ilościowym wszystkich elementów składowych oraz oprogramowania. 4. Dokumentacja systemowa musi określać zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrożenia systemu. 5. Dokumentacja systemowa musi określać rodzaje, zasady i plan testów akceptacyjnych odbioru systemu wraz z kryteriami ich akceptacji oraz procedury przeprowadzenia testów.

9 Dokumentacja eksploatacyjna 1. Dokumentacja eksploatacyjna musi zawierać co najmniej: a. procedury zabezpieczeń (backupowe), b. procedury awaryjne, c. procedury użytkownika. 2. Każda z procedur, o których mowa powyżej, powinna zawierać co najmniej następujące informacje: a. identyfikator i nazwę procedury, b. rodzaj procedury, c. datę utworzenia oraz wersję procedury, d. cel i zakres procedury, e. warunki uruchomienia procedury i oczekiwany rezultat jej wykonania, f. dane osób, które opracowały procedurę, g. działania, które występują jedno po drugim, jakie należy wykonać, aby osiągnąć postawiony cel, w tym informacja o osobach (zgodnie z zaproponowanymi rolami), które powinny wykonać dane czynności. Instrukcje stanowiskowe 1. Instrukcje stanowiskowe powinny umożliwiać samodzielne i sprawne wykonywanie wszelkich operacji przez użytkownika w pracy z systemem. 2. Dokumentacja powinna przedstawiać nie tylko elementarne operacje manipulacyjne w systemie, ale zapewniać zadaniowy opis wykonywanych przez użytkowników działań. 3. Dokumentacja powinna zawierać załączone przykłady jak Użytkownik/Administrator może wykonać typowe zadania. Dokumentacja powykonawcza i rozwojowa 1. Dokumentację powykonawczą systemu stanowić będzie zaktualizowana dokumentacja projektowa uzupełniona o opis wykonanych instalacji technicznych, opis zainstalowanego sprzętu i oprogramowania wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, instrukcje techniczno-instalacyjne, instrukcje obsługi sprzętu i oprogramowania oraz inne dokumenty producentów, a także materiały szkoleniowe i podręczniki w zakresie dotyczącym systemu. 2. Dokumentację rozwojową systemu stanowić będzie zbiór informacji niezbędnych dla dalszej rozbudowy systemu w sposób samodzielny przez Zamawiającego, bez konieczności wsparcia ze strony Wykonawcy.

10 Wymagania dotyczące realizacji Projektu Termin realizacji 31 marca 2015 roku Terminy realizacji etapów Etap Zakres prac Termin zakończenia od dnia zawarcia umowy 1. Analiza wymagań i projektowanie (w tym analiza przedwdrożeniowa, uszczegółowienie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych) 2. Oprogramowanie dostarczonego rozwiązania i przekazanie do testów na środowisku testowym do 14 dni do 15 tygodni 3. Weryfikacja działania dostarczonego rozwiązania do 20 tygodni, 4. Uruchomienie produkcyjne dostarczonego rozwiązania do 30 listopada 2014 r. 5. Asysta techniczna po zakończeniu Etapu 4 6. Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług oraz projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług do 26 tygodni Szczegółowy zakres etapów Etap I: Etap Analiza wymagań i projektowanie Etap II: Oprogramowanie dostarczonego rozwiązania i przekazanie do testów na środowisku testowym Etap III: Weryfikacja działania dostarczonego rozwiązania Opis Szczegółowa analiza funkcjonalna doprecyzowanie rozumienia zadania, uszczegółowienie opisu oprogramowania oraz oferowanej funkcjonalności, przedstawienie gotowej koncepcji poszczególnych modułów przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, uzgodnienie dalszych działań. Etap I kończy się podpisaniem protokołu odbioru częściowego. Wdrożenie oprogramowania prototypowanie, mapa serwisu, testy funkcjonalne i bezpieczeństwa, wykonanie i wdrożenie przedmiotu zamówienia, przeniesienie przykładowych danych z dotychczasowego systemu (wybrane kompletne wpisy; dobór umożliwiający sprawdzenie wszystkich funkcjonalności oprogramowania). Etap II kończy się podpisaniem protokołu odbioru częściowego. Instalacja w środowisku Zamawiającego poprzedzona przekazaniem niezbędnych licencji oraz Odbiór oprogramowania sprawdzenie pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z założeniami funkcjonalnymi, ewentualna korekta (dostrajanie oprogramowania) zgodnie z uwagami Zamawiającego. Etap III kończy się podpisaniem protokołu odbioru częściowego.

11 Etap IV: Etap Uruchomienie produkcyjne dostarczonego rozwiązania Etap V Etap VI Opis Uruchomienie produkcyjne, szkolenie administratorów i użytkowników, przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji użytkownika, administratora oraz technicznej i kompletu licencji. Dostarczenie usługi Asysty Technicznej Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług oraz projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług wraz ze szkoleniami dla pracowników zaangażowanych w realizację eusług oraz dla pracowników z zarządzania platformą DRACO/ePUAP Po etapie VI podpisywany jest Protokół Odbioru Końcowego Zarządzanie realizacją Projektu 1. Zamawiający wymaga, aby cały proces realizacji Projektu podzielony był na fazy, które pozwolą na sprawniejsze sterowanie Projektem oraz ograniczą ryzyko niewykonania przedsięwzięcia. a. Zamawiający wymaga, aby cały proces zarządzania projektem programistycznym był realizowany z wykorzystaniem używanych przez Zamawiającego metodyk zwinnych Scrum. W ramach projektu Zamawiający wyznaczy po swojej stronie osobę odpowiedzianą za komunikację z Wykonawcą ( product owner ), który będzie uczestniczył w spotkaniach projektowych (Sprint planing meeting, sprint review). Zamawiający dopuszcza możliwość udziału product ownera w formie wideokonferencji lub udział osobisty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Przedstawiciel Zamawiającego będzie uczestniczył w określaniu priorytetów zgłoszeń, zatwierdzał zadania w kolejnych etapach. 2. Zamawiający wymaga, aby dla każdej fazy Wykonawca przedstawił szczegółowy harmonogram (uszczegółowiający ramowy harmonogram zamieszczony w niniejszym dokumencie) wraz z zasadami raportowania i monitorowania postępu prac, zapewniającymi, że: a. wszelkie działania w zakresie realizacji Projektu, szczególnie w zakresie wprowadzonych zmian, będą pod kontrolą; b. na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będą dokonywane kontrole w zakresie jakości wykonywania prac; c. przedsięwzięcie będzie prowadzone w sposób skuteczny i efektywny, a wszystkie zmiany będą przed ich wprowadzaniem zidentyfikowane, udokumentowane, poddane przeglądom i zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Wykonawca umożliwi zdalny dostęp do instancji tworzonego systemu (środowisko developerskie), w celu bieżącej weryfikacji realizacji przedmiotu umowy.

12 Testy 1. Zamawiający zakłada, że zakres testów (systemowych i akceptacyjnych) obejmie następujące zagadnienia: a. funkcjonalne, b. niefunkcjonalne (obciążenie, wydajności i ergonomii, uprawnień i dostępu), c. integracji (współpracy z innymi systemami, współpracy między komponentami oprogramowania zgodnie z wymaganiami). 2. Testy systemowe zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Zatwierdzenie protokołu z testów systemowych stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia testów akceptacyjnych. 3. Testy akceptacyjne będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego. Za zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia testów (sale, sprzęt komputerowy oraz niezbędne wyposażenie) odpowiada Zamawiający. 4. Wyniki testów winny być dokumentowane w arkuszach testowych wypełnianych przez testerów. 5. Arkusze testowe wypełniane przez testerów Zamawiającego będą podstawą do przygotowania na zakończenie testów zbiorczego raportu z testów opracowanego przez Wykonawcę warunkującego odbiór jakościowy (akceptację) Systemu. Wdrożenie 1. W ramach wdrożenia Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi dostarczone rozwiązanie we wskazanym przez Zamawiającego środowisku. 2. Prace wdrożeniowe będą wykonywane w terminach (do 4 tygodni) określonych przez Zamawiającego. Wytyczne oprogramowania Dostarczenie modułu rejestru pism 1. Spis wymagań funkcjonalnych Rejestracja pisma, Dekretacja pisma z możliwością rozdzielenia na więcej niż jeden proces dekretacji. Zarządzanie procesem dekretacji (zakończenie, przywrócenie, przejęcie). Zarządzanie słownikami JRWA (tworzenie listy kategorii JRWA). Zarządzanie teczkami spraw (tworzenie teczek dostępnych w komórkach organizacyjnych). Zarządzanie sprawami (utworzenie/zakończenie/przywrócenie sprawy, dodawanie pism w sprawie). Integracja z posiadanym przez Zamawiającego repozytorium plików.

13 Implementacja podpisu elektronicznego w celu zapewnienia integralności dokumentu oraz weryfikacji tożsamości osoby podpisującej dokument (podpis wymagany w formacie XAdES). o Podpisanie pliku znajdującego się na serwerze http (wskazanie ścieżki URI do pliku) o Walidację podpisu elektronicznego. o Możliwość użycia podpisów kwalifikowanych wystawionych przez krajowe centra certyfikacji (Zamawiający posiada podpisy UNIZETO oraz KIR) oraz własnych niekwalifikowanych podpisów wystawionych przez Centrum Certyfikacji Zamawiającego. o Wybór serwera CA jako parametr dostępny na etapie konfiguracji. o Konfiguracja wyboru biblioteki PKCS11/CSP jako parametr. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę gotowego apletu kryptograficznego realizujące powyższe funkcje podpisu elektronicznego bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca pokryje koszty wsparcia technicznego, prawa do najnowszej wersji oprogramowania na okres nie krótszy niż dostarczony moduł. Wykonawca zapewni w formie licencji prawo na wykorzystanie apletu, w co najmniej jednym systemie Zamawiającego bez ograniczenia w czasie i ilość użytkowników. Przy zastosowaniu przez Wykonawcę gotowego apletu kryptograficznego zapisy dotyczące przekazania praw autorskich opisane w rozdziale Wymagania dotyczące licencji oraz kodów źródłowych dostarczonego rozwiązania nie mają zastosowania. Śledzenie korespondencji wychodzącej (poleconej) w ramach usług Poczty Polskiej. Śledzenie dokumentu\sprawy przez pracownika (Integracja z podsystemem powiadomień realizowanego w ramach oferowanego rozwiązania) Komunikacja dwustronna epuap za pomocą dostarczonego moduł epuap Czasowe powiadomienia o zdarzeniach związanych z ryzykiem przedawnienia pisma. 2. Spis wymagań pozafunkcjonalnych W związku z posiadanymi przez Zamawiającego kompetencjami, Zamawiający wymaga użycia języka C#, JavaScript, budowy modułu w technologii.net Framework 4.5 oraz użycia szablonu Bootstrap 3 bez modyfikacji pliku CSS, tak aby możliwa była podmiana szaty graficznej z użyciem dowolnej palety kolorów wygenerowanej na stronie https://kuler.adobe.com/ Zamawiający wymaga budowy modułu w technologii ASP.NET MVC. Zamawiający wymaga dostarczenia kodu źródłowego w formie projektu Visual Studio Warstwa DAL w oparciu o Entity Framework Code First 3. Zamawiający dla zapewnienia jednolitej nomenklatury nazewniczej posiadanych systemów zastrzega sobie prawo nadania nazw systemom oraz określenia znaków graficznych (logo), które dostarczy wykonawcy na etapie realizacji.

14 4. Wykonawca dokona instalacji systemu w środowisku Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałek-piątek Wykonawca przetestuje wszystkie funkcjonalności w środowisku Zamawiającego, co stanowić będzie podstawę do odbioru systemu. 6. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji oraz asysty technicznej na dostarczony podsystem. Wykonanie podsystemu powiadomień 1. Spis wymagań funkcjonalnych dla serwera powiadomień Rejestracja powiadomienia. Subskrypcja zdarzenia powiadomienia. Dostarczenie powiadomienia do adresata online. Przechowanie powiadomienia do adresata offline. Pobranie i publikowanie informacji o statusie obecności pracownika. Zintegrowane uwierzytelnianie aplikacji klienckiej w usłudze. 2. Spis wymagań funkcjonalnych dla aplikacji klienckiej Zintegrowane uwierzytelnianie Windows klienta w usłudze Odebranie i prezentacja powiadomienia użytkownikowi. Informacja zwrotna o wyniku powiadomienia. 3. Spis wymagań pozafunkcjonalnych dla aplikacji klienckiej Aplikacja w formie JavaScript do użycia na stronie www. Aplikacja windows gotowa do zainstalowania na stacjach roboczych w formie pliku.msi gotowa do instalacji poprzez mechanizm GPO w usłudze katalogowej Zamawiającego. Aplikacja zgodna z systemami MS Windows 7, 8, 32/64bit. 4. Spis wymagań pozafunkcjonalnych dla serwera powiadomień W związku z posiadanymi przez Zamawiającego kompetencjami, Zamawiający wymaga użycia języku C#, budowy podsystemu w technologii.net Framework 4.5, oraz wymaga aby interfejsy komunikacyjne zrealizowane były przy wykorzystaniu technologii WebService/RESTfull/ WebSocket. 5. Zamawiający wymaga przekazanie autorskich praw majątkowych do podsystemu na rzecz Zamawiających na wszystkich polach eksploatacji. 6. Zamawiający wymaga przekazania kodu źródłowego aplikacji wraz z licencjami na wykorzystanie wszelkich bibliotek użytych w projekcie (biblioteki, assembly) 7. Zamawiający wymaga dostarczenia kodu źródłowego w formie projektu Visual Studio 2012/2013 (Solution). Wykonanie modułu komunikacyjnego do systemu epuap 1. Spis wymagań funkcjonalnych automatyczne przyjęcie dokumentu ze skrzynki elektronicznej (skrytka PUSH). Wysłanie dokumentu do podmiotu zarejestrowanego n epuap z wykorzystaniem formularza pisma ogólnego. Pobranie statusu doręczenia.

15 2. W związku z posiadanymi przez Zamawiającego kompetencjami, Zamawiający wymaga użycia w projekcie języka C#, budowy modułu w technologii.net Framework 4.5, oraz budowy interfejsów komunikacyjnych w technologii WebService/RESTful. 3. Zamawiający wymaga przekazania kodu źródłowego aplikacji wraz z niezbędnymi licencjami na wykorzystanie wszelkich bibliotek użytych w projekcie (biblioteki, assembly). 4. Zamawiający wymaga dostarczenia kodu źródłowego w formie projektu Visual Studio 2012/2013 (Solution). Dostarczenie podsystemu do obsługi procesu wydawania wewnętrznych certyfikatów. 1. Spis wymagań funkcjonalnych Generowanie żądania, wydania certyfikatu przez użytkownika (interfejs www). Obsługa żądania w aplikacji desktop pozwalające na wydanie certyfikatu użytkownikowi, instalacja certyfikatu na karcie. 2. Spis wymagań pozafunkcjonalnych Aplikacja windows do zainstalowania na stacjach roboczych z systemem MS Windows 7,8, 8.1, 32/64 bit. Aplikacja windows dostarczona w formie pliku.msi gotowa do instalacji. 3. Zamawiający wymaga przekazania kodu źródłowego aplikacji wraz z niezbędnymi licencjami na wykorzystanie wszelkich bibliotek użytych w projekcie (biblioteki, assembly). 4. Zamawiający wymaga dostarczenia kodu źródłowego podsystemu w formie projektu Visual Studio 2012/2013 (Solution). Gwarancja Za naprawę gwarancyjną uważa się realizacją zgłoszeń użytkowników powodującą niemożliwość pracy w systemie, spowodowane normalnym użytkowaniem systemu. Za awarię gwarancyjną uważa się nieprawidłowe działanie systemu, odbiegające od działania systemu w stosunku do działania systemu w chwili odbioru. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji, a także zapewni prawo do najnowszej wersji oprogramowania przez ten okres. Za datę rozpoczęcia 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego uznaje się datę odbioru końcowego dostarczonego rozwiązania. Asysta techniczna 20 godzin prac zespołu programistycznego (minimum jeden programista, analityk, specjalista baz danych) na kwartał do wykorzystania przez Zamawiającego w celu wprowadzania zmian funkcjonalnych w systemie.

16 Szkolenia dla administratorów w zakresie obsługi dostarczonego rozwiązania Szkolenia mają umożliwić samodzielną obsługę i zapewnienie ciągłości pracy wdrożonego systemu. Szkolenie techniczne dla 10 administratorów dotyczącego dostarczonego rozwiązania obejmuje przeszkolenie z zakresu: oprogramowania środowiska systemowego dotyczy serwerowego systemu operacyjnego stanowiącego środowisko pracy dostarczonego systemu w zakresie specyficznych parametrów pracy systemu bazodanowego dotyczącego systemu baz danych dla dostarczonego systemu w tym model danych dostarczonych rozwiązań narzędziowych oprogramowania, stanowiącego przedmiot zamówienia; w przypadku gdy zamawiający nie wymaga specjalistycznego szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie w ramach odbioru do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego z dostarczonego, skonfigurowanego i uruchomionego rozwiązania 24 godzinne szkolenie 1 grupy administratorów systemu wskazanych przez Zamawiającego realizowane w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego. (24 godz. x 1 gr. x 10 os./gr. = 24 godz.). Realizacja w okresie co najmniej 3 dniowym wg harmonogramu przekazanego przez Zamawiającego po wdrożeniu dostarczonego rozwiązania. Szkolenia dla użytkowników systemu w zakresie użytkowania systemu Przeszkolenie użytkowników ma na celu umożliwić samodzielne i sprawne wykonywanie zadań we wdrożonym systemie. Szkolenie użytkowników systemy obejmuje przeszkolenie z zakresu użytkowania: modułu rejestru pism wraz z apletem podpisu elektronicznego podsystemu powiadomień modułu komunikacyjnego do systemu epuap 16 godzinne szkolenie 20 grup użytkowników systemu wskazanych przez Zamawiającego realizowane w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego. (16 godz. x 20 gr. x 10 os./gr. = 320 godz.). Realizacja szkolenia dla 1 grupy w okresie co najmniej 2 dniowym wg harmonogramu przekazanego przez Zamawiającego po wdrożeniu dostarczonego rozwiązania Przygotowanie projektów dokumentów i procedur administracyjnych niezbędnych przy świadczeniu eusług oraz projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich eusług

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.35.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 I. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę zaprojektowania i wdrożenia systemów informatycznych wraz z dostawą wymaganej

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy : DOA-IV.272.36.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (zwanych dalej Sprzętem )

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego 00-955 Warszawa Al. Jerozolimskie 7 Dokumentacja przetargowa w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurami Banku Światowego

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo