Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji"

Transkrypt

1 Sesja Uczenie się dorosłych - umiejętności podstawowe a sukces w życiu Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Alina Respondek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, Warszawa

2 Porządek prezentacji 1. Przypomnienie, jak program Grundtvig wspierał niezawodową edukację dorosłych w Polsce w latach Nowy program Erasmus + od roku struktura i oferta 3. Platforma elektroniczna dla kadry edukacji dorosłych EPALE

3 Wspieranie rozwoju niezawodowej edukacji dorosłych w Europie Socrates Grundtvig ( ) Uczenie się przez całe życie Grundtvig ( ) Erasmus+ Edukacja dorosłych ( )

4 Socrates Grundtvig niezawodowa edukacja dorosłych Trzy akcje zdecentralizowane wnioski do Narodowej Agencji ( ): - projekty partnerskie - niskobudżetowe projekty współpracy kilku organizacji z min. 3 krajów Europy, (zrealizowano 266 projektów) - wyjazdy kadry edukacji dorosłych na zagraniczne kursy, konferencje/seminaria, praktyki (zrealizowano 217 wyjazdów) - wizyty przygotowawcze za granice do przyszłych partnerów lub na seminaria kontaktowe (zrealizowano 135 wyjazdów) Polska wykorzystała przez 6 lat ponad 2,7 mln EUR

5 Uczenie się przez całe życie Grundtvig (kontynuacja do 2015) niezawodowa edukacja dorosłych Siedem akcji zdecentralizowanych - Projekty Partnerskie Grundtviga (7 lat, 701 dwuletnich projektów) - Warsztaty Grundtviga (5 lat, 107 warsztatów) - Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych (7 lat, 565 wyjazdów) - Projekty Wolontariatu seniorów (5 lat, 58 dwuletnich projektów) - Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (5 lat, 177 wyjazdów) - Asystentury Grundtviga (5 lat, 44 wyjazdy) - Wizyty Przygotowawcze Grundtviga (6 lat, 273 wyjazdy) Polska wykorzystała przez 7 lat 17,6 mln EUR

6 Program Grundtvig niezawodowa edukacja dorosłych Przykładowe obszary tematyczne (1/2) rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych, kompetencje matematyczne, naukowotechniczne i informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna) motywowanie osób dorosłych do dalszej nauki, zwłaszcza tych, które ją przedwcześnie przerwały metodyka nauczania osób dorosłych

7 Program Grundtvig niezawodowa edukacja dorosłych Przykładowe obszary tematyczne (2/2) włączanie do aktywnego życia w społeczeństwie poprzez edukację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych niezawodowa edukacja dorosłych na terenach wiejskich uczenie się osób w starszym wieku i edukacja międzypokoleniowa edukacja rodziców, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych edukacja prozdrowotna profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego, rozwój intelektu trening mózgu edukacja interkulturowa, kreatywność artystyczna edukacja osób osadzonych lub po odbyciu kary pozbawienia wolności edukacja bezrobotnych, migrantów

8 Program Grundtvig niezawodowa edukacja dorosłych Typy organizacji realizujących projekty (1/2) Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje prowadzące działalność edukacyjną na rzecz osób dorosłych wymagających szczególnego wsparcia (np. niepełnosprawni, rodziny dysfunkcyjne, mieszkańcy terenów wiejskich, ubodzy, migranci, osoby bez średniego wykształcenia i inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym) Placówki kultury prowadzące działalność edukacyjną na rzecz dorosłych (np. biblioteki, domy kultury, muzea) Centra popularno-naukowe prowadzące niezawodową edukację osób dorosłych (np. obserwatoria astronomiczne, centra nauki)

9 Program Grundtvig niezawodowa edukacja dorosłych Typy organizacji realizujących projekty (2/2) Uniwersytety Trzeciego Wieku CKU Urzędy, władze samorządowe i inne instytucje publiczne, do zadań których należy prowadzenie, organizowanie lub nadzorowanie niezawodowej edukacji dorosłych (np. placówki systemu opieki społecznej, urzędy pracy, policja) Inne organizacje i placówki, w tym firmy komercyjne, o ile prowadziły, organizowały lub nadzorowały w regionie lub kraju niezawodową edukację dorosłych, innych niż własna kadra

10 Program Grundtvig niezawodowa edukacja dorosłych Typy organizacji - statystyka Liczby dotyczą dwóch lat: 2011 i 2013 (2012 pominięty ER 2012) Organizacje pozarządowe - 59,5% (447, w tym 17 UTW) Placówki kultury (w tym ile bibliotek) 4,7% (38, w tym 11 bibliotek) UTW - 3,5% (28, w tym 17 ngo, 11 uczelniane) Jst (gmina, miasto) 3,1% (25) Szkoły dla dorosłych w edukacji formalnej - 1,9% (15, głównie CKU) Zakłady karne, areszty - 0,6% (5) Placówki pomocy społecznej 0,5% (4) Urzędy Pracy - 0,5% (4 WUP, PUP) Policja 0,1% (1) Firmy komercyjne działające na rynku edukacji dorosłych 17,5% (140, w tym uczelnie niepubliczne nie non profit) Inne - ponad 11% (np. uczelnie, instytuty badawcze)

11 Program Grundtvig MISJA (zwyczajowa) programu w Polsce Poprawa jakości życia osób wymagających szczególnego wsparcia poprzez działania edukacyjne

12 Program Grundtvig - realizacja misji Wyznaczanie narodowych priorytetów dodatkowe punkty za złożenie wniosku o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji grup wymagających szczególnego wsparcia, szczególnie ważne w latach 2010, 2011 i 2012: Rok 2010: Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym Rok 2011: Europejski Rok Wolontariatu Rok 2012: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

13 Program ERASMUS Szkolnictwo wyższe Edukacja szkolna Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja dorosłych Młodzież

14 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+ Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Jean Monnet, Tempus, Alfa, Edulink + dodany jest sport Program ERASMUS

15 Program ERASMUS+ CELE Realizacja celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020 (ET 2020), Rozwój krajów partnerskich w obszarze edukacji na poziomie wyższym, Realizacja celów współpracy europejskiej w obszarze młodzieży, Realizacja celów związanych z rozwojem europejskiego wymiar sportu, Promowanie wartości europejskich takich jak godność ludzka, wolność, demokracja, równość, respektowanie prawa i praw obywatelskich.

16 Program ERASMUS+ Program zwraca szczególną uwagę na: Uznawanie nabytych umiejętności i kwalifikacji, Upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektów, Otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów wyprodukowanych w programie, Międzynarodowy wymiar, Wielojęzyczność, Równe szanse i włączenie (dostęp do programu wszelkich grup z mniejszymi możliwościami i wymagających szczególnego wsparcia) Ochronę i bezpieczeństwo uczestników programu.

17 E R A S M U S + 5 SEKTORÓW: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Mobilność edukacyjna Sektor Edukacja dorosłych: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Sektor Edukacja dorosłych: Wsparcie reform w edukacji Mobilność kadry edukacji dorosłych (1-2 letnie projekty, wnioski o dofinansowanie składane przez organizację zamierzająca wysyłać swoich pracowników na zagraniczne wyjazdy edukacyjne do Narodowej Agencji w swoim kraju do ) Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych (2-3 letnie projekty partnerskie realizowane wspólnie z partnerami z Europy, wnioski składane przez koordynującą organizację do Narodowej Agencji w swoim kraju do ) EPALE - eplatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (platforma elektroniczna dla kadr w obszarze uczenia się dorosłych, wspierająca rozwój i współpracę t kadr oraz poprawę jakości uczenia się dorosłych w Europie, bezpłatny dostęp) oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych tylko centralnie: Jean Monnet i Sport

18 Program ERASMUS+ Edukacja dorosłych Cele akcji AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Poprzez mobilność edukacyjną kadry edukacji dorosłych: wspieranie profesjonalnego rozwoju kadry edukacji dorosłych, w tym rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacji dorosłych podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej rozwój organizacji i lepsze dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji dorosłych wzmacnianie synergii między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną, edukacją w kierunku zatrudnienia i przedsiębiorczości, zapewnianie uznawania umiejętności i kompetencji nabytych podczas wyjazdu AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych opracowanie, transfer i /lub wdrożenie innowacyjnych praktyk edukacyjnych współpraca, wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń na poziomie europejskim

19 Program ERASMUS+ Edukacja dorosłych Przykładowe działania AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych prowadzenie zajęć edukacyjnych w obszarze edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji partnerskiej udział w kursach oraz pobyt typu job shadowing/obserwacja pracy w zagranicznej organizacji zajmującej się edukacją dorosłych AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wypracowanie i wdrażanie innowacyjnych produktów, np. programów edukacyjnych wspólne szkolenia dla kadry partnerskich organizacji, wyjazdy kadry na praktyk typu job-shadowing lub inne pobyty edukacyjne współpraca, wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń na poziomie europejskim

20 Program ERASMUS+ Edukacja dorosłych Priorytety Partnerstw Stategicznych (akcja 2) Priorytety specyficzne dla obszaru edukacji dorosłych: Poprawa umiejętności podstawowych u dorosłych (pisanie, czytanie, TIK) tworzenie wysokiej jakości i łatwo dostępnej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb dorosłych słuchaczy Innowacyjne sposoby zachęcania do nauki, poradnictwo Uznawanie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego Rozwój kompetencji edukatorów dorosłych (w tym umiejętność wykorzystania nowych technologii) Ewaluacja efektywności strategii w obszarze edukacji dorosłych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym Priorytety horyzontalne (w każdym sektorze) m.in.: Rozwijanie przedsiębiorczości, kompetencji językowych i w zakresie TIK Zmniejszanie różnic w efektach uczenia się słuchaczy pozostających w niekorzystnej sytuacji i z mniejszymi szansami, Zwiększanie efektywności publicznych wydatków i inwestycji w edukację

21 EPALE - Elektroniczna platforma uczenia się dorosłych w Europie (1/3) Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma internetowa dedykowana specjalistom zajmującym się tematyką uczenia się dorosłych Uruchomiona oficjalnie 1 października 2014 Finansowana w ramach programu Erasmus+ (sektor Edukacja dorosłych) Tematy i grupy docelowe są takie same jak w programie Grundtvig oraz Erasmus+ Edukacja dorosłych plus dodatkowo doskonalenie zawodowe (CVET) Bezpłatna i ogólnodostępna

22 EPALE - Elektroniczna platforma uczenia się dorosłych w Europie (2/3) CEL Integracja europejskiej społeczności specjalistów zajmujących się uczeniem dorosłych - umożliwienie nawiązywania kontaktów i wymiany informacji Wsparcie rozwoju organizacji i doskonalenia kompetencji kadry edukacji dorosłych a w efekcie poprawa jakości działań w sektorze Wsparcie tworzenia bazy zasobów edukacyjnych do wspierania uczenia się dorosłych Wsparcie rozwoju strategii i działań zwiększających uczestnictwo dorosłych w uczeniu się i zwiększenie świadomości znaczenia tego uczenia ADRESACI - osoby zajmujące się tematyką uczenia się dorosłych Specjaliści w tym obszarze (szkoleniowcy, nauczyciele, naukowcy, pracownicy NGOs, itd.); decydenci; dziennikarze; pracownicy instytucji kultury; wolontariusze; inne osoby działające na rzecz uczenia się dorosłych

23 EPALE - Elektroniczna platforma uczenia się dorosłych w Europie (3/3) ZAWARTOŚĆ Kalendarz wydarzeń organizowanych w Europie w obszarze uczenia się dorosłych (konferencje i seminaria, kursy dla kadry) Aktualności w obszarze edukacji dorosłych, analizy, raporty z badań, artykuły Biblioteka materiałów w obszarze uczenia się dorosłych Miejsce wirtualnych spotkań społeczności edukacji dorosłych blogi, kontakty z ekspertami, grupy dyskusyjne Glosariusz terminów w obszarze uczenia się dorosłych Poszukiwanie partnerów do projektów STRUKTURA OBSŁUGI PLATFORMY CSS (Central Support Service) i sieć krajowych NSS (National Support Services). W Polsce Krajowe Biuro EPALE jest w FRSE Narodowej Agencji programu Erasmus+, w pionie Edukacja dorosłych.

24 Kontakt Erasmus+ Edukacja dorosłych: tel , Kontakt EPALE : tel , Więcej informacji: grundtvig.org.pl, erasmusplus.org.pl ec.europa.eu/epale ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm Dziękuję za uwagę! Alina Respondek

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW

GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW 10 YEARS OF THE GRUNDTVIG PROGRAMME THROUGH THE EYES OF ITS BENEFICIARIES GDYBY NIEGRUNDTVIG... 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Wizerunek polskiego seniora kojarzy się nam przede wszystkim ze smutną starością, chorobami, często

Bardziej szczegółowo

Programy edukacyjne Unii Europejskiej

Programy edukacyjne Unii Europejskiej Programy edukacyjne Unii Europejskiej W celu praktycznej realizacji postanowień traktatów Rada Unii Europejskiej i Parlament swoimi decyzjami uruchomiły programy edukacyjne dla podmiotów wspólnotowych,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/453/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 28.10.2014 C 382/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/31/2014 Program Erasmus+, podstawowe działanie 3 Wsparcie w reformowaniu polityk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej

Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej Maj 2011 Warszawa Spis treści: Podziękowanie I. Wstęp II. III. IV. Lista uczestników procesu międzysektorowego Czym jest edukacja globalna?

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo