Najbardziej optymalną i najpopularniejszą metodą ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej jest tzw. księga popytu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najbardziej optymalną i najpopularniejszą metodą ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej jest tzw. księga popytu."

Transkrypt

1 Najbardziej optymalną i najpopularniejszą metodą ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej jest tzw. księga popytu. Roadshow Jednym z kluczowych etapów oferty publicznej jest organizowanie semina riów i prezentacji spółki, w czasie których aranżowane są spotkaniami z inwe storami, analitykami giełdowymi oraz dziennikarzami. Spotkania takie odbywają się najczęściej w dużych miastach i uczestniczą w nich przede wszystkim człon kowie zarządu spółki. Podczas tych spotkań podstawowym zadaniem emitenta jest przekonanie potencjalnych inwestorów do dokonania inwestycji w akcje spółki. Roadshow składa się z cyklu prezentacji spółki, poświęconych przybliżeniu inwe storom modelu biznesowego spółki, strategii na najbliższe lata oraz struktury publicznej oferty. Uczestnicy tego rodzaju spotkań otrzymują raport analityczny spółki. Prezentacja spółki powinna składać się z następujących elementów: - kluczowe informacje o spółce (zasięg działania, osoby kierujące, struktura orga nizacyjna), - atuty spółki, dotychczasowe osiągnięcia, flagowe produkty, posiadane certy fikaty i nagrody, partnerzy biznesowi, - perspektywy rozwoju spółki, - szczegółowe przedstawienie struktury przeprowadzanej oferty publicznej, ter miny, warunki sprzedaży akcji, - prognoza wyników na najbliższe lata, - sposoby wykorzystania uzyskanego od inwestorów kapitału, co powinno przełożyć się w przyszłości na wzrost zysku na akcje. Zarząd spółki powinien być przygotowany do prowadzenia rozmów z inwe storami, do odpowiedzi na wszystkie pojawiające się pytania, w tym pytania do tyczące prospektu 1 / 16

2 emisyjnego. Osoby prowadzące prezentacje powinny wzbu dzać zaufanie inwestorów i przekonać do zainwestowania w spółkę. Typowy cykl roadshows trwa zazwyczaj od 2 do 3 tygodni. Book-building W myśl Ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej, prospekt emisyjny może nie zawierać ceny emisyjnej akcji i/lub ostatecznej liczby proponowanych akcji, jednak należy uwzględnić w dokumencie ofertowym cenę maksymalną lub kryteria i zasady ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej i/lub ostatecznej liczby oferowanych akcji. Zamiast podawania tej informacji emitent może zamieścić w prospekcie emisyjnym oświadczenie, że osobie, która złożyła zapis na akcje przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o cenie emisyjnej lub liczbie oferowanych akcji, przysługuje prawo odstąpienia od transakcji zakupu 112. Dla powodzenia pierwszej oferty publicznej duże znaczenie ma właściwe usta lenie ceny emitowanych akcji. Cena ta powinna opierać się na rzetelnej analizie wartości spółki i zawierać dyskonto od tej wyceny dla potencjalnych inwestorów. Od tego zależy przyszłość firmy jako emitenta na rynku kapitałowym - ustalenie zbyt wysokiej ceny emisyjnej, nawet w przypadku powodzenia emisji, może w przy szłości zniechęcić inwestorów do obejmowania akcji nowych emisji tej spółki. 2 / 16

3 Przy ustaleniu ceny emisyjnej dochodzi do konfliktu interesów emitenta i in westorów. Z jednej strony mamy często przeszacowane oczekiwania udziałow ców spółki, a z drugiej spotykamy się z agresywnymi żądaniami inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji. Rozkład sił w tej konfrontacji gene ralnie zależy od bieżącej koniunktury na giełdzie. W okresie dynamicznego wzrostu indeksów i hossy na rynku inwestorzy są o wiele bardziej zdetermino wani w ulokowaniu gotówki w akcjach i papierach wartościowych, które dadzą im ponadprzeciętną stopę zwrotu, pozwalając emitentowi ustalić cenę na mak symalnym poziomie w zakresie widełek cenowych. W sytuacji gorszej koniunk tury pozycja inwestorów jest o wiele silniejsza, gdyż inwestor ma szerokie moż liwości dokonania inwestycji alternatywnych, ponieważ bieżące wyceny spółek już notowanych na giełdzie mogą w istotny sposób ograniczać możliwości usta lenia ceny emisyjnej. Z punktu widzenia inwestora przyjmuje się, że akcje spółki warto kupować, jeżeli ich wycena wynikająca z analizy porównawczej i fundamentalnej jest przynajmniej o 15% wyższa, niż cena emisyjna. Najbardziej optymalną i najpopularniejszą metodą ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej jest tzw. księga popytu. Book-building, inaczej książka zamówień bu dowana jest, aby ocenić, ile za akcje danej spółki są skłonni zapłacić potencjalni inwestorzy oraz ile akcji są oni gotowi kupić. Proces ustalenia ceny emisyjnej zakłada badanie popytu przez oferującego poprzez zbieranie deklaracji inwesto rów instytucjonalnych, dotyczących ilości akcji, które zamierzają nabyć podczas oferty publicznej oraz proponowanej ceny, mieszczącej się w ramach wcześniej określonych na podstawie wyceny spółki widełek cenowych. Osoby biorące udział w konstruowaniu księgi popytu wskazują liczbę akcji, którą są skłonni nabyć, z uwzględnieniem różnych poziomów ceny emisyjnej. Dzięki zapisom księgi popytu spółka może oszacować zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych jej walorami. Akcje sprzedaje się za taką cenę, by zgłoszone podczas budowania księgi popytu zainteresowanie było większe od podaży, aby uzyskać pewien nad miar zamówień w stosunku do liczby oferowanych akcji, co spowoduje przenie sienie się części popytu na rynek wtórny. To gwarantuje stabilne zachowanie się kursu w początkowym okresie notowań i daje szansę na wzrost kursu akcji spół ki na giełdzie. W niektórych przypadkach budowie księgi popytu towarzyszy forma umowy cywilnej, na 3 / 16

4 podstawie której osoby wpisujące się do księgi do zapisu na akcje (na zadeklarowanych warunkach) zobowiązują się objąć akcje podczas publicz nej subskrypcji. Emitent może zachęcić uczestników rynku do wzięcia udziału w budowie książki popytu, gwarantując im objęcie akcji w zapisanej w książce ilości, nawet w przypadku nadsubskrypcji lub dopuszczając do zapisów na akcje wyłącznie inwestorów, którzy wzięli udział w budowie księgi popytu. Przykładowa książka popytu, zbudowana na podstawie zgłoszonej gotowości nabycia akcji przez inwestorów instytucjonalnych. Przyjęto następujące założe nia: Liczba akcji w ofercie: Przedział ceny: zł. Inwestor / Cena (zł) Asset Management I 4 / 16

5 Asset Management II / 16

6 Asset Management III Asset Management IV 6 / 16

7 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych I / 16

8 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych II 50 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych III 8 / 16

9 75 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych IV 130 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych V 9 / 16

10 40 Otwarty Fundusz Emerytalny I / 16

11 Otwarty Fundusz Emerytalny II Otwarty Fundusz Emerytalny III 11 / 16

12 Otwarty Fundusz Emerytalny IV / 16

13 Otwarty Fundusz Emerytalny V Otwarty Fundusz Emerytalny VI / 16

14 Ł ą czny popyt / 16

15 Rekomendowana cena sprzedaży akcji wynosi 22 zł, która gwarantuje odpo wiedni poziom nadsubskrypcji, jak również zadowalające wpływy z emisji. Przy ustalaniu ceny emisyjnej brane są pod uwagę następujące czynniki: - podział instytucji na grupy o zróżnicowanej jakości (jakość pochodną strate gii inwestycyjnych), - najczęściej spotykana sytuacja, to: wysoka jakość inwestora = wysoka wraż liwość cenowa, - ustalenie ceny na poziomie gwarantującym satysfakcjonującą jakość akcjona riatu, jak i odpowiedni poziom nadsubskrypcji. Celem procesu ustalenia ceny emisyjnej jest uzyskanie jak najbardziej warto ściowego akcjonariatu wśród inwestorów instytucjonalnych i przydzielenie im akcji. Inwestorzy, którzy zakupili akcje w ofercie publicznej, będą zainteresowani dalszym losem przedsiębiorstwa, zapisując się na akcje w trakcie następnej emisji. Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych w procesie book -buildingu: - równolegle z zapisami dla inwestorów instytucjonalnych - z ceną maksymalną z przedziału cenowego. Powoduje konieczność zwrotu nadpłaconych środ ków w przypadku ustalenia ceny na nie najwyższym możliwym poziomie. Jednak w czasie hossy popyt zgłaszany przez inwestorów oraz kredyty na za kup akcji oferowane przez biura maklerskie powodują dużą nadsubskrypcję i ustalenie ceny na maksymalnym poziomie z zakresu widełek cenowych. Możliwy jedynie w przypadku akcji już istniejących; - z ceną już ustaloną, po zakończeniu procesu budowy księgi popytu - w przy padku pogorszenia się koniunktury na rynku istnieje ryzyko nieobjęcia przez drobnych inwestorów wszystkich przeznaczonych dla nich akcji, co spowo duje konieczność dokonania przesunięcia między transzami. Z organizacyj nego punktu widzenia jest prostszy od pierwszego sposobu. W myśl Ustawy o ofercie publicznej informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej oraz liczbie oferowanych akcji powinna być natychmiast przekazana do publicznej wiadomości oraz Komisji Nadzoru Finansowego 113. Jednak często się zdarza, że emitent zwleka do ostatniej chwili z podaniem tej informacji, uza sadniając ten fakt potrzebą uwzględnienia w wysokości ostatecznej ceny emisyj nej ciągle zmieniających się warunków rynkowych, które mają wpływ na popyt zgłoszony przez inwestorów. 15 / 16

16 112. Ustawa z 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej, art. 54 Uwaga: niniejszy artykuł stanowią podrozdziały rozdziału 4 Droga na giełdę krok po kroku książki pracy zbiorowej ekspertów BDO pt. Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej wydanej przez Difin, 2008 r. Więcej informacji o tej książce zamieszczamy w dziale Literatura biznesu. 16 / 16

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom W praktyce spółki wykorzystują jeden z trzech sposobów przeprowadzenia subskrypcji, a następnie przydziału akcji: subskrypcja z ceną sztywną, sprzedaż z ceną minimalną, sprzedaż akcji po cenie sztywnej

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA

FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA FIOI Ł UIRYTT MRII CURI KŁODOKIJ LUBLII YDZIŁ KOOMICZY Z punktu widzenia pochodzenia kapitały własne możemy podzielić na: 1. ewnętrzne zysk zatrzymany, amortyzacja lajd 123 2. Zewnętrzne emisja akcji (publiczna,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

prospekt emisyjny wklejka

prospekt emisyjny wklejka prospekt emisyjny wklejka PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we Wrocławiu www.travelplanet.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest MCI Management S.A. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Kryzys finansowy wpłynął na istotne ograniczenia w możliwości finansowania przedsiębiorstwa kredytem bankowym. W poprzednich latach był on łatwy do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 05 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu: PROSPEKT EMISYJNY Na podstawie niniejszego Prospektu: IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 47-120 Zawadzkie, ul. Polna 3 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izostal.com.pl - oferowanych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 PROSPEKT EMISYJNY FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 Oferta publiczna 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TETA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Oferujący: Prospekt został sporządzony w Krakowie, w dniu 31 lipca 2005 roku i zawiera dane aktualizujące na dzień 17 października 2005

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo