Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 ANEKS NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie warunków dystrybucji i przydziału Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. został sporządzony w związku z podjęciem decyzji przez Emitenta, Sprzedającego oraz Oferującego w zakresie zmodyfikowania warunków dystrybucji i przydziału Akcji Oferowanych. Zmiany wprowadzane niniejszym aneksem: - uszczegółowienie zasad przeprowadzenia księgi popytu, - zmiana charakteru Deklaracji składanych w procesie budowy księgi popytu z niewiążących na wiążące, - zmiana sposobu przeprowadzenia przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej przydział dokonany zostanie za pośrednictwem systemu informatycznego GPW. Aktualizacja nr 1 Strona 303, Dokument Ofertowy, punkt Warunki oferty, po W celu przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu zostanie ustalony orientacyjny przedział cenowy dla Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym, który nie zostanie podany do publicznej wiadomości. Przedział cenowy mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia księgi popytu. Budowa Księgi Popytu zostanie przeprowadzona w terminach wskazanych w pkt Dokumentu Ofertowego Prospektu, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu trwania procesu budowy Księgi Popytu Deklaracje przyjmowane będą do godz. 15:00. Nowe terminy realizacji Publicznej Oferty, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Komunikatu Aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Budowa Księgi Popytu odbywać się będzie zgodnie z następującymi zasadami:

2 w Deklaracji inwestor wskaże liczbę Akcji Oferowanych, jaką jest zainteresowany objąć oraz proponowaną przez siebie cenę, jaką jest gotowy zapłacić za Akcje Oferowane. Liczba Akcji Oferowanych, na jaką opiewa Deklaracja nie może być mniejsza niż akcji i nie większa niż liczba Akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej. Deklaracja na większą liczbę Akcji, niż oferowana w ramach Transzy Instytucjonalnej będzie traktowana jak Deklaracja na liczbę Akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej; w Deklaracji inwestor zobowiąże się, iż w przypadku, gdy zawierać ona będzie cenę wyższą lub równą ustalonej cenie emisyjnej, opłaci on i obejmie Akcje Oferowane po cenie równej cenie emisyjnej w liczbie wynikającej z Listy Wstępnego Przydziału. Zobowiązanie inwestora wynikające z ww. Listy nie może być wyższe, niż liczba Akcji Oferowanych określona przez niego w Deklaracji. Niewywiązanie się przez inwestora z ww. zobowiązania może spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych wynikających z zapisów Kodeksu Cywilnego; proponowana w Deklaracji cena musi zawierać się w Przedziale cenowym. Deklaracje zawierające cenę spoza przedziału cenowego będą nieważne; dopuszczalne jest złożenie więcej niż jednej Deklaracji z propozycjami różnych poziomów cen, przy czym Deklaracje złożone przez jednego inwestora nie będą kumulowane, a przy sporządzaniu Listy Wstępnego Przydziału będą brane pod uwagę Deklaracje z najwyższym poziomem ceny; inwestor ma prawo odwołać Deklarację przed zakończeniem procesu budowy Księgi Popytu, wskutek czego wygasają jego zobowiązania wynikające z Deklaracji. W przypadku podania do publicznej wiadomości aneksu do Prospektu emisyjnego, inwestor ma prawo odwołać Deklarację w dowolnym momencie, zgodnie z zapisami w pkt Dokumentu Ofertowego Prospektu. Odwołanie Deklaracji następuje poprzez złożenie u Oferującego kopii uprzednio złożonej Deklaracji z naniesioną adnotacją ANULOWANA i podpisem inwestora; po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu inwestor ma prawo odwołać Deklarację jedynie w przypadku podania do publicznej wiadomości aneksu do Prospektu emisyjnego, zgodnie z zapisami w pkt Dokumentu Ofertowego Prospektu; na podstawie złożonych Deklaracji zostanie sporządzona Księga Popytu zawierająca zestawienie inwestorów i liczby Akcji Oferowanych, które gotowi są objąć; w oparciu o Księgę Popytu zostanie sporządzone zestawienie inwestorów i liczby wstępnie przydzielonych im Akcji Oferowanych (Lista Wstępnego Przydziału); do inwestorów wskazanych na Liście Wstępnego Przydziału zostaną rozesłane zaproszenia do złożenia zapisu i opłacenia Akcji Oferowanych w terminie umożliwiającym złożenie zapisu, nie później jednak niż w pierwszym dniu przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej do godz tej. Zaproszenia zostaną skierowane, zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści Deklaracji. Nie otrzymanie przez inwestora zaproszenia do złożenia zapisu w terminie wskazanym powyżej skutkuje zwolnieniem inwestora ze złożonego zobowiązania objęcia Akcji Oferowanych w liczbie wskazanej przez Emitenta w Liście Wstępnego Przydziału. zaproszenia skierowane do zarządzających portfelem papierów wartościowych na zlecenie będą traktowane jak zaproszenia skierowane do tych, których portfelem zarządzający zarządza. Emitent zastrzega, że po ogłoszeniu ceny emisyjnej Deklaracja nie może być przez inwestora wycofana z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w pkt Dokumentu Ofertowego Prospektu. Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie może złożyć łączną Deklarację Nabycia, obejmującą zarządzane przez siebie rachunki. W procesie budowania Księgi Popytu mogą wziąć udział instytucje finansowe działające lub inwestujące środki finansowe w Polsce oraz prowadzące działalność inwestycyjną na polskim rynku tj.: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne lub zakłady ubezpieczeń. Oferujący nie będzie kierować do ww. potencjalnych inwestorów propozycji udziału w book- buildingu. Inni inwestorzy, aby móc uczestniczyć w budowie Księgi Popytu muszą otrzymać od Oferującego stosowną propozycję udziału uczestniczenia w procesie budowy Księgi Popytu. Wyżej wymienione propozycje kierowane będą do inwestorów w formie dowolnej. Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobie, która złożyła zapis lub deklarację nabycia przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie emisyjnej, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, przez złożenie oświadczenia na piśmie w jednym z POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji.

3 Aktualizacja nr 2 Strona 303, Dokument Ofertowy, punkt Warunki oferty, po W sytuacji, gdy przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów ogłoszone zostanie, odwołanie Publicznej Oferty, wszystkie Deklaracje złożone w trakcie tworzenia księgi popytu będą anulowane. dodano zdanie w brzmieniu: Po ogłoszeniu odwołania Publicznej Oferty, złożone przez inwestorów Deklaracje przestają mieć charakter wiążący. Aktualizacja nr 3 Strona 305, punkt Zasady i procedura składania zapisów na akcje oferowane, po Zapisy na Akcje będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w domu maklerskim przyjmującym zapisy, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w Prospekcie. Z uwagi na fakt, że przydział Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym zamierza złożyć zapis subskrypcyjny. Osoby które nie posiadają rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapisy, powinny wcześniej taki rachunek otworzyć. Lista domów maklerskich członków Giełdy, uczestników konsorcjum dystrybucyjnego, uprawnionych do przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie. Zapisy subskrypcyjne na Akcje Oferowane złożone przez inwestorów stanowić będą podstawę do wystawienia przez dom maklerski odpowiednich zleceń kupna Akcji Oferowanych i wprowadzenia ich do systemu informatycznego Giełdy. Za poprawność zapisów i ich wprowadzenie do systemu informatycznego GPW odpowiadają domy maklerskie przyjmujące zapisy. Zapisy nie mogą zawierać żadnych dodatkowych warunków realizacji. Termin ważności zleceń upływa z chwilą zakończenia sesji giełdowej, na której będą realizowane. W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza zlecenie powinno zostać złożone zgodnie z zasadami składania zleceń przez klientów banku depozytariusza. Aktualizacja nr 4 Strona 305, punkt Zasady i procedura składania zapisów na akcje oferowane, po Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej, w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu. W przypadku złożenia przez inwestora zapisu na liczbę akcji wyższą niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu inwestor musi liczyć się z możliwością przydzielenia mu mniejszej liczby akcji, jednak nie mniejszej niż zagwarantowana w przekazanym zaproszeniu do złożenia zapisu. W przypadku, gdy inwestor złoży zapis na mniejszą liczbę akcji niż wskazana w zaproszeniu, musi liczyć się z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji niż określona w zapisie lub nieprzydzielenia akcji, z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia księgi popytu (szczegóły w pkt poniżej). Wykonaniem zobowiązania wynikającego ze złożenia Deklaracji jest opłacenie Akcji Oferowanych w liczbie określonej w zaproszeniu do opłacenia akcji i w terminie opisanym w Dokumencie Ofertowym Prospektu.

4 Nieopłacenie zapisu zgodnie z przekazanym zaproszeniem do złożenia zapisu, skutkować może dochodzeniem roszczeń przez Emitenta lub Oferującego na zasadach określonych w art. 471 i następnych Kodeksu Cywilnego. Podstawą odpowiedzialności inwestora są zasady odpowiedzialności kontraktowej. Termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynosi dziesięć lat od daty powstania szkody. Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania inwestora do opłacenia zapisu przysługuje Emitentowi lub Oferującemu również w przypadku, gdy inwestor opłacił zapis na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba podana w zaproszeniu skierowanym do inwestora. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w POK Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Lista POK Domu Maklerskiego BOŚ przyjmujących zapisy w Transzy Instytucjonalnej zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie. Aktualizacja nr 5 Strona 306, punkt Zasady i procedura składania zapisów na akcje oferowane, po Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej wraz ze składaniem zapisu na akcje tak, aby w dniu składania zapisu mógł wypełnić dyspozycję deponowania akcji. Brak dyspozycji deponowania akcji będzie skutkować odmową przyjęcia zapisu. Inwestorowi nabywającemu Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej przydzielone Akcje zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego wykonane zostało zlecenie nabycia (zapis) akcji. Aktualizacja nr 6 Strona 307, punkt Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta może zostać wycofana lub zawieszona oraz czy wycofanie może wystąpić po rozpoczęciu oferty, po W sytuacji, gdy przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów ogłoszone zostanie, odwołanie Publicznej Oferty, wszystkie Deklaracje złożone w trakcie tworzenia księgi popytu będą anulowane. dodano zdanie w brzmieniu: Po ogłoszeniu odwołania Publicznej Oferty, złożone przez inwestorów Deklaracje przestają mieć charakter wiążący. Aktualizacja nr 7 Strona 307, punkt Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta może zostać wycofana lub zawieszona oraz czy wycofanie może wystąpić po rozpoczęciu oferty, po W przypadku odwołania Oferty Publicznej inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków w sposób wskazany przez inwestora w formularzu zapisu. Zwrot środków zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od dnia podania do wiadomości publicznej informacji o odwołaniu Oferty Publicznej, bez żadnych odsetek i odszkodowań. W przypadku inwestorów składających zapis w Transzy Indywidualnej zwrot zostanie dokonany na rachunek papierów wartościowych, z którego nastąpiło opłacenie nabywanych Akcji Oferowanych. Aktualizacja nr 8 Strona 308, punkt Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot, po W takim przypadku nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału akcji, na rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

5 Przydział Akcji Oferowanych nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką, GPW i Oferującym. Zwrot nadpłaconych kwot oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych, lub których zapisy zostały zredukowane nastąpi poprzez odblokowanie nadpłaconych kwot na rachunki, z których inwestorzy subskrybowali Akcje Oferowane najpóźniej w dniu rozliczenia sesji GPW przez KDPW. Aktualizacja nr 9 Strona 308, punkt Minimalna lub maksymalna wielkość zapisu, po W ramach Transzy Indywidualnej inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane, przy czym łączna liczba Akcji Oferowanych, określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora, nie może być większa niż Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na akcji. W przypadku przekroczenia tego limitu zapisy złożone przez inwestora zostaną poddane proporcjonalnej redukcji, tak aby łącznie opiewały na nie więcej niż sztuk. Powyższa redukcja zleceń zostanie dokonana z udziałem Oferującego, w domach maklerskich które przyjmą zapis od inwestora. Aktualizacja nr 10 Strona 309, Zasady dokonywania wpłat, po W przypadku wpłat dokonywanych w ramach zapisów w Transzy Indywidualnej pełna wpłata (bez względu na formę wpłaty) powinna nastąpić do momentu złożenia zapisu. Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej będzie dokonywany za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, w chwili składania zapisu inwestor musi posiadać na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym składa zapis, lub na rachunku banku depozytariusza (w odniesieniu do osób korzystających z rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariusza) środki w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na którą inwestor zamierza złożyć zapis i ich ceny emisyjnej, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję maklerską danego domu maklerskiego. Na zasadach obowiązujących w danym domu maklerskim, pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży. Domy maklerskie są uprawnione do pobierania prowizji od inwestorów z tytułu zrealizowanych zleceń wystawionych na podstawie zapisów na Akcje Oferowane, na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług brokerskich. Płatność za Akcje Oferowane powiększona o prowizję maklerską zostaje zablokowana w chwili składania zapisu. Kwota stanowiąca iloczyn liczby przydzielonych Akcji Oferowanych i ceny emisyjnej, jako wpłata za przydzielone Akcje Oferowane oraz prowizja maklerska, zostanie pobrana z rachunku subskrybenta w dniu rozliczenia transakcji, tj. w pierwszym dniu roboczym, w którym zostanie przeprowadzona sesja rozliczeniowa w KDPW, następującym po dniu, w którym nastąpi przydział Akcji Oferowanych. Aktualizacja nr 11 Strona 310, punkt Dostarczenie akcji, po Po dokonaniu przez Spółkę oraz Sprzedającego przydziału Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, podjęte zostaną działania mające na celu zarejestrowanie na rachunkach inwestycyjnych osób, którym przydzielono Akcji serii H i PDA serii I.

6 Akcje Oferowane przydzielone inwestorom w ramach Transzy Indywidualnej zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych, z których realizowane będą zlecenia nabycia Akcji Oferowanych. Po dokonaniu przez Spółkę oraz Sprzedającego przydziału Akcji Oferowanych, Zarząd podejmie działania mające na celu zarejestrowanie na rachunkach inwestycyjnych osób, którym przydzielono Akcje Serii I - Praw do Akcji Serii I. Aktualizacja nr 12 Strona 310, punkt Szczegółowy opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości, po W przypadku niedojścia Publicznej Oferty do skutku po jej rozpoczęciu, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie i na zasadach opisanych powyżej w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty do skutku. Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. W przypadku inwestorów składających zapis w Transzy Indywidualnej zwrot zostanie dokonany na rachunek papierów wartościowych, z którego nastąpiło opłacenie nabywanych Akcji Oferowanych. Aktualizacja nr 13 Strona 312, punkt Metoda lub metody przydziału, które będą stosowane w odniesieniu do transz, po Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno inwestorom, którzy dokonali zapisu na największą liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej, a w przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie. Przydział przez system informatyczny GPW w Transzy Indywidualnej zostanie zrealizowany zgodnie z następującymi zasadami: w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone Zapisy w Transzy Indywidualnej będzie mniejsza lub równa liczbie Akcji Oferowanych objętych tą transzą zlecenia kupna zostaną zrealizowane w całości; w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone Zapisy w Transzy Indywidualnej będzie większa od liczby Akcji Oferowanych objętych tą transzą, z uwzględnieniem przesunięć między transzami zlecenia zostaną zrealizowane na zasadzie proporcjonalnej redukcji; stopa alokacji wyrażona będzie w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; w przypadku, gdy pozostaną akcje nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń, Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom zgodnie z zasadami przydziału stosownymi na GPW. Aktualizacja nr 14 Strona 312, punkt Metoda lub metody przydziału, które będą stosowane w odniesieniu do transz, po Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. Po dokonaniu ewentualnych przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy transzami i zmian wielkości transz, o których mowa w pkt Części Ofertowej Prospektu, przydział Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej zostanie dokonany na mocy postanowień umowy zawartej pomiędzy Emitentem, Oferującym oraz GPW. Na podstawie prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów na Akcje Oferowane domy maklerskie wystawią do systemu

7 informatycznego GPW odpowiednie zlecenia kupna akcji. W tym samym dniu Oferujący wystawi zlecenie sprzedaży. Aktualizacja nr 15 Strona 313, punkt Wielokrotne zapisy, po W ramach Transzy Indywidualnej inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane, przy czym łączna liczba Akcji Oferowanych, określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora, nie może być większa ilość akcji oferowana w Transzy Indywidualnej. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na ilość akcji oferowaną w Transzy Indywidualnej. W ramach Transzy Indywidualnej inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane, przy czym łączna liczba Akcji Oferowanych, określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora, nie może być większa niż W przypadku przekroczenia tego limitu zapisy złożone przez inwestora zostaną poddane proporcjonalnej redukcji, tak aby łącznie opiewały na nie więcej niż sztuk. Powyższa redukcja zleceń zostanie dokonana z udziałem Oferującego, w domach maklerskich które przyjmą zapis od inwestora. Aktualizacja nr 16 Strona 314, punkt Wskazanie ceny po której będą oferowane akcje, po W momencie składania zapisów inwestor nie ponosi dodatkowych kosztów ani podatków, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor takiego rachunku nie posiadał wcześniej. Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Oferowanej w Transzy Indywidualnej będzie dokonywany za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, w chwili składania zapisu inwestor musi posiadać na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym składa zapis, lub na rachunku banku depozytariusza (w odniesieniu do osób korzystających z rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariusza) środki w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na którą inwestor zamierza złożyć zapis i ich ceny emisyjnej, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję maklerską danego domu maklerskiego. Domy maklerskie są uprawnione do pobierania prowizji od inwestorów z tytułu zrealizowanych zleceń wystawionych na podstawie zapisów na Akcje Oferowanych, na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług brokerskich. Aktualizacja 17 Strona 314, punkt Wskazanie ceny po której będą oferowane akcje, po W celu przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu zostanie ustalony orientacyjny przedział cenowy dla Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, który nie zostanie podany do publicznej wiadomości. Przedział cenowy mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia księgi popytu. W przypadku zmiany przedziału cenowego w trakcie przeprowadzania procesu budowy księgi popytu, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie osobie, która złożyła zapis lub deklarację nabycia przed zmianą ww. przedziału, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, przez złożenie oświadczenia na piśmie w jednym z POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r. NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE,

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale Skróty i definicje.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale Skróty i definicje. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji

23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji Aneks nr 1, zatwierdzony decyzją KNF w dniu 23 listopada 2007 roku, do Prospektu Emisyjnego spółki Nepentes S.A. zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 19 listopada 2007 roku. Treść aneksu nr 1: 1) w pkt 20.3.3

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. sporządzony w związku z przeprowadzonym procesem przyjmowania deklaracji

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka )

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) WWW.ATM.PL Niniejsze zasady nabywania praw poboru zostały przygotowane w związku z proponowaniem nabycia do 1.622.559

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA DOTYCZĄCA EMISJI NIE WIĘCEJ NIŻ A.

INSTRUKCJA OPERACYJNA DOTYCZĄCA EMISJI NIE WIĘCEJ NIŻ A. INSTRUKCJA OPERACYJNA DOTYCZĄCA EMISJI NIE WIĘCEJ NIŻ 8.890.000 (OSIEM MILIONÓW OSIEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII H W WYKONANIU PRAWA POBORU SPÓŁKI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8 FAM Technika Odlewnicza S.A. 86-200 Chełmno, ul. Polna 8 Raport nr 64/2006 Tytuł: Złożenie ogłoszenia o drugim terminie poboru akcji serii D. Data:8.30, 25.07.2006 r. Zarząd FAM Technika Odlewnicza Spółka

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII D POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII D POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Warszawa, 15 maja 2018 roku OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII D POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty Obligacji emitowanych przez Polski Koncern

Bardziej szczegółowo

Komunikat Aktualizujący nr 4 z dnia 25 września 2013 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A.

Komunikat Aktualizujący nr 4 z dnia 25 września 2013 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A. Komunikat Aktualizujący nr 4 z dnia 25 września 2013 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A. W związku ze zmianą zasad w zakresie organizacji i prowadzenia subksrypcji listów

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie Oferującego Niniejszy aneks

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA INSTRUKCJA OPERACYJNA dotycząca emisji 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D kierowanej do Niniejsza instrukcja przeznaczona jest jedynie do użytku wewnętrznego domu maklerskiego przyjmującego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 7/2007

Raport bieżący nr 7/2007 PEMUG: ogłoszenie o drugim terminie poboru akcji Pemug S. A. serii E w ramach oferty publicznej (Emitent - PAP - poniedziałek, 29 stycznia 17:04) Raport bieżący nr 7/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 10. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na

Aneks nr 10. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na Aneks nr 10 Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D Zakładów Mięsnych Herman S.A. Sporządzony

Bardziej szczegółowo

Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy.

Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy. Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy. Umowa zawarta w dniu 2009r. pomiędzy: Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Warszawa, 15 listopada 2017 roku OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty Obligacji emitowanych przez Polski

Bardziej szczegółowo

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom W praktyce spółki wykorzystują jeden z trzech sposobów przeprowadzenia subskrypcji, a następnie przydziału akcji: subskrypcja z ceną sztywną, sprzedaż z ceną minimalną, sprzedaż akcji po cenie sztywnej

Bardziej szczegółowo

Oferujący Listy Zastawne objęte niniejszym prospektem. Doradca Finansowy. BRE Corporate Finance S.A.

Oferujący Listy Zastawne objęte niniejszym prospektem. Doradca Finansowy. BRE Corporate Finance S.A. Aneks nr 12 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 17 września 2012 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AC EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AC EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AC EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym www.pcc.rokita.pl Obligacje serii AC emitowane są na warunkach

Bardziej szczegółowo

Wszelkich informacji dotyczącej emisji Akcji Serii D zainteresowanym podmiotom udziela:

Wszelkich informacji dotyczącej emisji Akcji Serii D zainteresowanym podmiotom udziela: Instrukcja Operacyjna dotycząca Oferty Publicznej 84.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii D Presto Spółki Akcyjnej kierowana w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2008 r. DO/ZW/1249/2008 ONP/06/0382. Uczestnicy KDPW

Warszawa, dnia 6 czerwca 2008 r. DO/ZW/1249/2008 ONP/06/0382. Uczestnicy KDPW Warszawa, dnia 6 czerwca 2008 r. DO/ZW/1249/2008 ONP/06/0382 Uczestnicy KDPW Zgodnie z informacją uzyskaną od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. przekazujemy Procedurę przyjmowania zapisów na akcje serii D

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa, 02.06.2011 r. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a,

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII A POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII A POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Warszawa, 4 września 2017 OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII A POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty Obligacji emitowanych przez Polski Koncern

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AD EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AD EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AD EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym www.pcc.rokita.pl Obligacje serii AD emitowane są na warunkach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A.

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A. FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A. Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki pod firmą Assetus S.A. ( Emitent ) z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1

Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1 Misją Taxus Fund S.A. jest, być najbardziej wizjonerskim holdingiem na świecie. Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1 oferowanych w ramach oferty publicznej akcji nowej emisji serii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SUBSKRYPCJI W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ DO AKCJI SERII J O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 GROSZY KAŻDA ( AKCJE NOWEJ EMISJI )

WARUNKI SUBSKRYPCJI W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ DO AKCJI SERII J O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 GROSZY KAŻDA ( AKCJE NOWEJ EMISJI ) WARUNKI SUBSKRYPCJI W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ DO 272.190.000 AKCJI SERII J O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 GROSZY KAŻDA ( AKCJE NOWEJ EMISJI ) SPÓŁKI BIOTON S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, POLSKA ( BIOTON, SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 roku Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ) przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedłożyć na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 kwietnia 2017 roku: UCHWAŁA NR 1

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI FABRYK MEBLI FORTE S.A.

ZAPROSZENIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI FABRYK MEBLI FORTE S.A. ZAPROSZENIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI FABRYK MEBLI FORTE S.A. Niniejsze zaproszenie do zapisywania się na sprzedaż akcji w ramach skupu akcji własnych FABRYK MEBLI FORTE S.A. ( Zaproszenie ),

Bardziej szczegółowo

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 11 maja 2010 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4 POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA I. INFORMACJE OGÓLNE WZYWAJĄ CY: Adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Komunikat prasowy Warszawa, 14 października 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent )

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO MAKSYMALNEJ KWOTY 20.000.000 EUR NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A.

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Korporacji KGL SA prowadzi działalność na rynku dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII BA EMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII BA EMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII BA EMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym www.pcc.rokita.pl www.pccinwestor.pl Obligacje serii

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (d. Electus Hipoteczny S.A.)

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (d. Electus Hipoteczny S.A.) Aneks nr 1 z dnia 22 grudnia 2010 roku do prospektu emisyjnego spółki Polski Fundusz Hipoteczny z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2010 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CENTRE S.A. ( Emitent )

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CENTRE S.A. ( Emitent ) PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CENTRE S.A. ( Emitent ) NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 34 UST. 1 USTAWY O OBLIGACJACH Z DNIA 15 STYCZNIA 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA WYEMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PROWADZONEJ

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCEJ SZTUK OBLIGACJI PCC EXOL S.A. SERII B1 PROWADZONEJ PRZEZ

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCEJ SZTUK OBLIGACJI PCC EXOL S.A. SERII B1 PROWADZONEJ PRZEZ INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCEJ 60.000 SZTUK OBLIGACJI PCC EXOL S.A. SERII B1 WYEMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PROWADZONEJ PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 5. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna ogłoszonej w dniu 1 września 2016 r. przez Benefit Systems S.A. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1. z dnia 21 marca 2017 r. do Memorandum Informacyjnego Waimea Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

Aneks nr 1. z dnia 21 marca 2017 r. do Memorandum Informacyjnego Waimea Holding S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks nr 1 z dnia 21 marca 2017 r. do Memorandum Informacyjnego Waimea Holding S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 10.000 Obligacji na okaziciela serii M o wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY III TRANSZY OBEJMUJĄCEJ SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY III TRANSZY OBEJMUJĄCEJ SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY III TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA WYEMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PROWADZONEJ

Bardziej szczegółowo

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła:

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła: Niniejszy dokument nie podlega przepisom art. 77 i 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-23 Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia r. S T A T U T

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia r. S T A T U T S T A T U T B P H F U N D U S Z U I N W E S T Y C Y J N E G O Z A M K N I Ę T E G O S E K T O R A N I E R U C H O M O Ś C I 2 Rozdział 1 Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Fundusz prowadzi działalność pod

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa poboru. Jesteś tu: Bossa.pl

Realizacja prawa poboru. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Podwyższając kapitał zakładowy Spółka może wyemitować nowe akcje. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy musi podjąć jednak decyzję, komu zaproponować ich objęcie. Zgodnie z Kodeksem Spółek

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTRIM S.A.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTRIM S.A. Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży ( Zaproszenie ) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W NOBLE SECURITIES S.A. Czekając Na Obligacje. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI W NOBLE SECURITIES S.A. Czekając Na Obligacje. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI W NOBLE SECURITIES S.A. 1 Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje: 1) Organizator Promocji Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Warszawa, 9 stycznia 2017 r. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PKO BANK HIPOTECZNY S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

PKO BANK HIPOTECZNY S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 R. PKO BANK HIPOTECZNY S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu Strona znajduje się w archiwum. Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu 05.10.2011-04.11.2011 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia Akcji. 20.12.2011

Bardziej szczegółowo

Jest: PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Jest: PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2 Z DNIA 27 KWIETNIA 2012 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego QUMAK-SEKOM S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 lipca 2006 r. Prospekt Emisyjny QUMAK-SEKOM S.A. został zatwierdzony przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych FIZ z dnia 27 stycznia 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych FIZ z dnia 27 stycznia 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych FIZ z dnia 27 stycznia 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2. Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej.

ANEKS NR 2. Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej. ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego spółki Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 r. Niniejszy aneks został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 20.000.000 EUR Serii HPE7

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 20.000.000 EUR Serii HPE7 Suplement Suplement z dnia 27 maja 2014 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 20.000.000 EUR Serii HPE7 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie

Bardziej szczegółowo

KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII W 1 EMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu www.kruksa.pl Obligacje serii W 1 emitowane są na warunkach i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 09.02.2018 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo

1 DANE O EMISJI I OFERCIE

1 DANE O EMISJI I OFERCIE Warszawa, dnia 18 kwietnia 2008 roku WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D S P Ó Ł K I K O M P U T R O N I K S. A. Z S I E D Z I B Ą W P O Z N A N I U UL. WOŁCZYŃSKA 37, 60-003 POZNAŃ WWW.KOMPUTRONIK.COM (

Bardziej szczegółowo

W memorandum informacyjnym, uzupełniającym Propozycję Nabycia obligacji serii N, dokonuje się następujących zmian:

W memorandum informacyjnym, uzupełniającym Propozycję Nabycia obligacji serii N, dokonuje się następujących zmian: Uchwała nr 01/05/06/ Zarządu Legimi S.A. w Poznaniu z dnia 5 czerwca r. w przedmiocie korekty dokumentów związanych z emisją obligacji serii N Art. 1 Z uwagi na dostrzeżone omyłki i nieścisłości w dokumentach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji )

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) Wstęp Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w formie raportu bieŝącego, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Oferta zakupu akcji Netii. 13 marca 2013

Oferta zakupu akcji Netii. 13 marca 2013 Oferta zakupu akcji Netii 13 marca 2013 Zastrzeżenie Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym oficjalnym dokumentem dotyczącym oferty nabycia akcji własnych Netii ( Oferta ) jest

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) Adres zamieszkania / Adres siedziby Nr PESEL/ Nr REGON Nazwa i numer dokumentu tożsamości /Nr właściwego rejestru.

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) Adres zamieszkania / Adres siedziby Nr PESEL/ Nr REGON Nazwa i numer dokumentu tożsamości /Nr właściwego rejestru. ZARZĄD ELEKTRIM SA (SPÓŁKA) INFORMUJE, IŻ W PRZYPADKU UDZIELENIA PEŁNOMOCNIKOWI PRZEZ AKCJONARIUSZA INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA, SPÓŁKA NIE BĘDZIE WERYFIKOWAŁA, CZY PEŁNOMOCNIK WYKONUJE PRAWO GŁOSU ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

STATUT Esaliens Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

STATUT Esaliens Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego STATUT Esaliens Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego www.esaliens.pl 25 maja 2018 r. 1 STATUT ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI PGS SOFTWARE S.A.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI PGS SOFTWARE S.A. Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży ( Zaproszenie ) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat) 1. Zmiana tytułu wezwania Pierwotne

Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat) 1. Zmiana tytułu wezwania Pierwotne Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat) 1. Zmiana tytułu wezwania Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Sare Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII DA EMITOWANYCH W RAMACH IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII DA EMITOWANYCH W RAMACH IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII DA EMITOWANYCH W RAMACH IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym www.pcc.rokita.pl www.pccinwestor.pl Obligacje serii

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NR 43/2016. Temat: informacja poufna ogłoszenie rozpoczęcia skupu akcji własnych

RAPORT BIEŻĄCY NR 43/2016. Temat: informacja poufna ogłoszenie rozpoczęcia skupu akcji własnych Ostrów Mazowiecka, dn. 8 grudnia 2016 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 43/2016 Temat: informacja poufna ogłoszenie rozpoczęcia skupu akcji własnych Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY ZDEMATERIALIZOWANYCH AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY ZDEMATERIALIZOWANYCH AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII CA EMITOWANYCH W RAMACH III PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII CA EMITOWANYCH W RAMACH III PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII CA EMITOWANYCH W RAMACH III PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym www.pcc.rokita.pl www.pccinwestor.pl Obligacje serii

Bardziej szczegółowo