PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?"

Transkrypt

1 PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wprowadzenie nowych akcji do obrotu giełdowego. Jeżeli Inwestor posiada akcje spółki przeprowadzającej emisję z prawem poboru, zostanie wyróżniony specjalnym przywilejem pozwalającym na zakup nowych walorów po ustalonej cenie emisyjnej, zazwyczaj niższej niż cena starych akcji. Ten przywilej powstaje wraz z nadaniem akcjonariuszowi tzw. prawa poboru. Cel przeprowadzania emisji z prawem poboru Wprowadzanie nowych papierów wartościowych do obrotu giełdowego w drodze emisji z prawem poboru ma na celu umożliwienie akcjonariuszom zachowania swojego dotychczasowego procentowego udziału w spółce. Jest to szczególnie istotne dla akcjonariuszy większościowych, których interesy mogłyby znacząco ucierpieć, gdyby doszło do spadku tego udziału. Wykorzystanie praw poboru Prawo poboru można wykorzystać na dwa sposoby: zrealizować je bądź dokonać jego sprzedaży na giełdzie. Prawo poboru może zostać zrealizowane jedynie poprzez zapisanie się na akcje nowej emisji w wyznaczonym terminie. Zapis na akcje można złożyć w odpowiednim domu maklerskim bądź w jego punktach obsługi klienta. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z uzyskaniem prawa do nowych akcji. Z kolei Inwestor, który zdecyduje się na sprzedaż praw poboru, utraci możliwość nabycia akcji po ustalonej cenie emisyjnej, ale w zamian uzyskuje środki pieniężne równe wartości rynkowej sprzedanych praw. W tym momencie należy zadać pytanie, co się stanie, jeśli Inwestor po prostu zignoruje przyznane mu prawa poboru. Otóż, jeśli Inwestor nie dokona ich sprzedaży i nie zapisze się na akcje z nowej emisji, poniesie stratę finansową, gdyż prawa poboru wygasną bez realizacji praw z nich przysługujących. Przebieg emisji z prawem poboru Pierwszym krokiem w przygotowaniach do emisji z prawem poboru jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. We wspomnianej uchwale powinien zostać określony dzień, w którym dotychczasowym akcjonariuszom zostaną nadane prawa poboru do nowych walorów. Ten dzień określany jest jako dzień ustalenia prawa poboru i jest istotny z punktu widzenia posiadaczy akcji lub osób, które chciałyby nabyć akcje spółki przeprowadzającej nową emisję. Należy bowiem pamiętać, iż prawo poboru przysługuje akcjonariuszowi jedynie w momencie, gdy dokona zakupu akcji tej spółki na minimum 3 dni przed dniem ustalenia prawa poboru.

2 Ważnym etapem w procesie przeprowadzania emisji z prawem poboru jest także ustalenie tzw. teoretycznej wartości prawa poboru. Jest ona niezwykle istotna, gdyż właśnie o tę kwotę zostanie skorygowany rynkowy kurs starych akcji na pierwszej sesji giełdowej po ostatnim dniu, w którym można dokonać zakupu akcji z prawem poboru. Teoretyczna wartość prawa poboru zależy od różnicy pomiędzy rynkową ceną starych akcji i emisyjną ceną nowych akcji oraz od liczby praw koniecznych do objęcia jednej nowej akcji. Przedstawia ją następujący wzór: gdzie: V wartość teoretyczna prawa poboru M cena rynkowa starych akcji S cena emisyjna nowych akcji N ilość praw poboru upoważniających do objęcia 1 nowej akcji (źródło: bossa.pl) Przykład: Spółka X przeprowadza emisję akcji z prawem poboru. Liczba akcji tej spółki znajdujących się w obrocie giełdowym wynosi Na giełdę zostanie wprowadzone nowych akcji tej spółki. Każdy akcjonariusz tej spółki otrzyma 1 prawo poboru na każdą akcje. Oznacza to, iż do zakupu 1 akcji z nowej emisji niezbędne są 2 prawa poboru ( : ). Rynkowa cena starych akcji na zamknięciu trzy dni przed dniem ustalenia prawa poboru wyniosła 30 zł, natomiast cena emisyjna nowych akcji została ustalona na poziomie 9 zł. Wartość teoretyczna prawa poboru to: Na następnej sesji giełdowej po ostatnim dniu uprawniającym do zakupu akcji z prawem poboru kurs akcji spółki zostaje skorygowany o teoretyczną wartość prawa poboru i wynosi wtedy 23 zł (30 zł 7 zł). Można więc zauważyć, że wartość starych akcji po prostu rozdziela się na dwie części: skorygowany kurs akcji oraz wartość prawa poboru. Należy w tym momencie zaznaczyć, iż z tego rodzaju podziałem wartości wiąże się możliwość poniesienia znaczącej straty przez akcjonariusza, który nie wykorzysta w żaden sposób przyznanych mu praw poboru. Zignorowane prawa poboru znikają bowiem z rachunku, a wraz z nimi kwota pieniężna reprezentująca ich wartość.

3 Z kolei w momencie realizacji nadanych praw poboru sytuacja finansowa Inwestora nie ulegnie zmianie (zakładając, że na kurs akcji i praw poboru nie mają wpływu żadne czynniki zewnętrzne), co najlepiej wyjaśnić kontynuując powyższy przykład: Załóżmy, iż trzeciego dnia przed dniem ustalenia prawa poboru Inwestor posiadał 10 akcji. Całkowita wartość portfela Inwestora wynosiła 300 zł (10 30 zł). Na następnej sesji giełdowej kurs akcji został skorygowany o wartość teoretyczną prawa poboru (7 zł) i został ustalony na poziomie 23 zł. Wartość portfela akcji Inwestora spadła więc do 230 zł, czyli o 70 zł. W dniu ustalenia praw poboru Inwestorowi przyznano 10 praw poboru (2 prawa poboru uprawniały do zakupu 1 nowej akcji). Inwestor wykorzystał wszystkie nadane mu prawa poboru i dokonał zapisu na 5 akcji po cenie emisyjnej 9 zł. Zainwestował więc w sumie 45 zł w nowe akcje. Ponieważ skorygowany kurs akcji wynosił 23 zł Inwestor zarobił na kupnie nowych akcji 70 zł (5 23 zł 45 zł). Zatem, biorąc pod uwagę utratę wartości starych akcji, Inwestor wyszedł na zero. Przyznanie praw poboru Jednak zanim akcjonariusz będzie miał możliwość wykorzystania przysługujących mu praw poboru muszą one najpierw pojawić się na jego rachunku maklerskim. Zapisanie ich na rachunkach akcjonariuszy następuje w dniu ustalenia prawa poboru. Zatem, jeśli Inwestor jest posiadaczem akcji spółki przeprowadzającej emisję z prawem poboru, w dniu ustalenia prawa poboru na jego rachunku powinien pojawić się zapis z nazwą spółki oraz oznaczeniem PP. Obrót prawami poboru na giełdzie W momencie gdy Inwestor posiada już prawa poboru danej spółki, może dokonać ich sprzedaży na giełdzie lub wykorzystać je do złożenia zapisu na zakup akcji z nowej emisji. Należy zaznaczyć, iż prawa poboru notowane są na GPW w taki sam sposób, jak inne instrumenty finansowe. Pierwszy dzień ich notowań następuje na pierwszej sesji giełdowej po dniu, w którym podana została do wiadomości publicznej cena emisyjna nowych akcji. Ich notowania nie mogą jednak rozpocząć się wcześniej niż na pierwszej sesji giełdowej następującej po dniu ustalenia praw poboru. Należy również pamiętać, iż koniec notowań praw poboru przypada na trzecią sesję przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje z nowej emisji. W momencie, gdy prawa poboru spółki znajdują się w obrocie giełdowym, akcjonariusz tej spółki może dokonać sprzedaży przyznanych mu praw, jeśli nie ma zamiaru obejmować akcji z nowej emisji. Z drugiej strony, Inwestorzy zainteresowani nowo emitowanymi walorami mogą zakupić prawa poboru do akcji. Realizacja praw poboru Jeśli Inwestor podjął decyzję o wykorzystaniu przyznanego mu prawa poboru do zakupu akcji z nowej emisji, będzie musiał dokonać zapisu w domu maklerskim bądź w jego

4 punktach obsługi klienta. Zapis na akcje z nowej emisji można złożyć w pierwszym lub drugim terminie zapisów. Pierwszy termin obejmuje zapisy podstawowe. Do złożenia zapisu podstawowego upoważniony jest Inwestor, który posiada na rachunku maklerskim odpowiednią ilość praw poboru. Po zakończeniu zapisów podstawowych niewykorzystane prawa poboru znikają z rachunku Inwestora. Podczas drugiego terminu odbywają się zapisy dodatkowe. Wtedy na akcje z nowej emisji mogą zapisać się Inwestorzy, którzy w dniu ustalenia prawa poboru posiadali na rachunku akcje spółki przeprowadzającej emisję. Wprowadzenie drugiego terminu zapisów ma na celu zwiększenie szansy na uplasowanie całej emisji akcji. Wynika to z faktu, iż niektórzy Inwestorzy nie wykorzystują przyznanych im praw poboru, natomiast inni chętnie zapisaliby się na więcej akcji, niż im przysługuje. W związku z tym, podczas drugiego terminu możliwe jest dokonanie zapisu na dowolną liczbę akcji, mniejszą niż całkowita liczba akcji w ofercie. Jeśli Inwestor dokonał zapisu na nowe akcje w pierwszym lub drugim terminie, na jego rachunku w miejscu praw poboru powinny pojawić się (w zależności od decyzji spółki): prawa do nowej emisji (PNE) lub prawa do akcji (PDA). Prawa do nowej emisji stanowią jedynie zapis, który upoważnia Inwestora do przyszłego otrzymania akcji. Prawa do akcji stanowią natomiast oddzielny instrument finansowy, który znajduje się w obrocie giełdowym. Prawa do akcji zostały wprowadzone w celu wypełnienia luki czasowej, która powstaje pomiędzy chwilą przydzielenia akcji Inwestorowi, a momentem rozpoczęcia obrotu tymi akcjami na giełdzie. Inwestor, na którego rachunku zostały zapisane PDA nie musi więc czekać do momentu wprowadzenia nowych akcji na giełdę, lecz może obracać PDA na giełdzie. Wprowadzenie nowych akcji do obrotu giełdowego Ostatnim etapem przeprowadzania emisji z prawem poboru jest faktyczne wprowadzenie nowych akcji do obrotu giełdowego. Z tą chwilą prawa do akcji stają się nowymi akcjami i asymilują się ze starymi.

5 Kolejne etapy przeprowadzania emisji z prawem poboru obrazuje dokładnie poniższy schemat: Ostatni dzieo kiedy można nabyć akcje z PP Dzieo ustalenia prawa poboru Podanie ceny emisyjnej nowych akcji Idzieo notowao PP na giełdzie I dzieo zapisów na akcje Koniec notowao PP na giełdzie Ostatni dzieo zapisów na akcje 3dni 1dzień 3dni 12.VII 15.VII 28.VII 29.VII 8.VIII 12.VIII 15.VIII Daty przedstawione na schemacie są przykładowe i zostały wprowadzone po to, aby pokazać relację czasową pomiędzy poszczególnymi etapami dokonywania emisji.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce System Rekompensat Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce Rynek kapitałowy, jako jeden z segmentów rynku finansowego, umożliwia pozyskiwanie przez emitentów kapitału od

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE www.gpw.pl TO TRZEBA WIEDZIEĆ O WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE: największyrynekeuropyśrodkowo-wschodniej, jedenznajdynamiczniejrozwijającychsię

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE. Postanowienia Ogólne

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE. Postanowienia Ogólne ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy dokument ( Założenia ) określa przesłanki, na jakich ma się opierać Program

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

RENTOWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ W POLSCE

RENTOWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ W POLSCE RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 1-2 2001 ARTUR DEMBNY RENTOWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ W POLSCE 1. WSTĘP W obiegowej opinii prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo