Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom"

Transkrypt

1 W praktyce spółki wykorzystują jeden z trzech sposobów przeprowadzenia subskrypcji, a następnie przydziału akcji: subskrypcja z ceną sztywną, sprzedaż z ceną minimalną, sprzedaż akcji po cenie sztywnej według kolejności złożonych zapisów (według zasady: kto pierwszy, ten lepszy). Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom W praktyce spółki wykorzystują jeden z trzech sposobów przeprowadzenia subskrypcji, a następnie przydziału akcji: subskrypcja z ceną sztywną, sprzedaż z ceną minimalną, sprzedaż akcji po cenie sztywnej według kolejności złożonych zapisów (według zasady: kto pierwszy, ten lepszy). Subskrypcja z ceną sztywną - ogłoszenie ceny emisyjnej i rozpoczęcie przyjmowania zapisów. Publiczną subskrypcję przeprowadza się w oparciu o ostatecznie ustaloną, jedną cenę emisyjną akcji. Spółka dokładnie ustala cenę zgodnie z oczekiwaniami inwestorów i zapotrzebowaniem spółki na kapitał. Zapisy na akcje przyjmowane są od wszystkich zainteresowanych nabyciem akcji spółki, w ramach współpracującej z emitentem sieci punktów obsługi klienta biur maklerskich. Często zdarzają się sytuacje, w których zgłoszone zapotrzebowanie na walory spółki przekracza wystawione do sprzedaży akcje. W tym przypadku dokonanie przydziału akcji odbywa się na podstawie proporcjonalnej redukcji wszystkich zapisów. 1 / 6

2 W sytuacji, gdy zgłoszony przez inwestorów popyt odpowiada ilości akcji w publicznej ofercie, wówczas wszystkim inwestorom przydziela się akcje w ilości odpowiadającej złożonemu zamówieniu. W sytuacji, gdy popyt ze strony inwestorów jest mniejszy od planowanej puli sprzedaży, możliwe jest dokonanie przydziału inwestorom, którzy złożyli na nie zamówienie. Spółka może również wcześniej określić próg minimalnej liczby akcji, których objęcie powoduje ważność publicznej subskrypcji. W sytuacji, jeżeli zapisy na akcje nie pokryły tej minimalnej liczby, operację tę uznaje się za niedoszłą do skutku. Sprzedaż z ceną minimalną - przyjmowanie zamówień na akcje już wyemitowane, przy czym kupujący musi zaproponować cenę. W tym przypadku przydział akcji dokonywany jest w dużym stopniu w oparciu o cenę zaproponowaną przez wszystkich zainteresowanych nabyciem akcji. Na podstawie złożonych przez inwestorów zapisów emitent ustala cenę emisyjną akcji, która pozwala maksymalizować spółce wpływy z emisji. W wyniku takiej metody akcje przydzielane są tylko inwestorom, którzy zaproponowali cenę nie niższą od wskazanej przez spółkę ceny emisyjnej. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, dokonywana jest proporcjonalna redukcja zapisów. Zaletą tego sposobu sprzedaży akcji jest to, że pozwala emitentowi uzyskać maksymalnie korzystną cenę sprzedaży walorów, a inwestorom - uniknąć znaczących redukcji zamówień, które są na porządku dziennym w okresie hossy. Wadą jest natomiast ograniczona możliwość dalszego wzrostu kursu akcji na giełdzie oraz rezygnacja ze złożenia zapisu przez inwestorów, którzy uważają, że z powodu podania przez nich zbyt niskiej ceny nie uda im się kupić akcji. Sprzedaż akcji po cenie sztywnej według kolejności złożonych zapisów - jest to metoda bardzo wygodna dla spółki, ponieważ nie ma konieczności zwracania inwestorom wpłaconych przez nich środków finansowych, gdyż nadsubskrypcja jest mało prawdopodobna. Akcje są sprzedawane do czasu wyczerpania się puli, według zasady: kto pierwszy, ten lepszy. Powoduje to powstanie gigantycznych kolejek przed domami maklerskimi, tworzą się listy oraz komitety kolejkowe. Taka forma zapisów jest krzywdząca dla inwestorów, ponieważ nie stwarza równych szans dostępu do akcji spółki, a z drugiej strony nie służy maksymalizacji wpływów 2 / 6

3 spółki z oferty publicznej. Dlatego choć dalej forma ta jest możliwa, spółki nie decydują się na taki sposób sprzedaży akcji. Subskrypcja akcji Zadaniem domu maklerskiego, pełniącego funkcje oferującego, jest zorganizowanie sieci sprzedaży dla umożliwienia inwestorom składania zapisów na akcje. Składa się ona z Punktów Obsługi Klienta (POK-ów) które mogą być uzupełniane przez placówki macierzystego banku (w przypadku bankowego domu maklerskiego) przystosowane do sprzedaży akcji na rynku pierwotnym. Możliwe jest również składanie dyspozycji telefonicznych i za pośrednictwem internetu po uprzednim podpisaniu przez klientów odpowiednich umów. Wielkość takiej sieci sprzedaży może zależeć od adresatów oferty i jej wielkości. Jeżeli oferta jest skierowana przede wszystkim do inwestorów indywidualnych, ma znaczenie także szerokość takiej sieci. Biura maklerskie mogą również tworzyć konsorcja składające się z sieci sprzedaży kilku podmiotów. Zwykle sieć sprzedaży przy średniej wielkości emisjach liczy kilkanaście do kilkudziesięciu punktów. Należy zauważyć, że również na rynku pierwotnym wzrasta znaczenie internetu, tj. coraz większa ilość zapisów na akcje jest dokonywana przez ten kanał sprzedaży. Czas trwania zapisów na akcje wynosi od kilku do kilkunastu dni, w zależności od wielkości oferty. Rozliczenie transakcji 3 / 6

4 Biura maklerskie przyjmują zapisy inwestorów i wpłaty na akcje, wydając w zamian dokument zapisu na akcje. Po zamknięciu zapisów na akcje, emitent przydziela akcje inwestorom na podstawie złożonych zapisów. W ciągu 14 dni od zamknięcia publicznej subskrypcji emitent zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości oraz do KNF informacje w formie raportu bieżącego informacji związanych z przebiegiem publicznej subskrypcji akcji, obejmujących 1 : - datę rozpoczęcia i zakończenia publicznej subskrypcji, - datę przydziału akcji, - liczbę akcji objętych subskrypcją, akcji, na które złożono zapisy oraz akcji, które przydzielono inwestorom, - cenę, po jakiej akcje były nabywane, - liczbę osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją, - liczbę osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji, - stopę redukcji w poszczególnych transzach, - ewentualną nazwę subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję z określeniem liczby objętych akcji wraz z ceną emisyjną (po odliczeniu wynagrodzenia za objęte akcje), - wartość przeprowadzonej subskrypcji odpowiadającą iloczynowi liczby akcji i ich ceny emisyjnej, - średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, - łączne koszty emisji w podziale na koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia dla subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego (z uwzględnieniem kosztów doradztwa) oraz promocji oferty, ze wskazaniem metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta. 4 / 6

5 Jeżeli wszystkie oferowane akcje nie zostały objęte przez inwestorów, emitent wzywa subemitentów inwestycyjnych, z którymi zawarł umowę, do objęcia pozostałych akcji. Subemitenci obejmują akcje po cenie emisyjnej, pobierając jednocześnie premię za objęcie emisji akcji według umowy z emitentem. W przypadku korzystania przez spółkę z usług subemitenta inwestycyjnego, spółka ma obowiązek poinformowania o podmiotach, które objęły akcje w wyniku wykonania umowy oraz liczbie akcji objętych przez te podmioty. Przydział akcji inwestorom Prospekt emisyjny zawiera nieprzekraczalny termin przydziału akcji przez zarząd emitenta. Spółka może uznaniowo potraktować inwestorów instytucjonalnych oraz posiada możliwość przyznania dowolnej liczby akcji poszczególnym subskrybentom lub nieprzyznania ich wcale. Na etapie przydziału akcji inwestorom, jeżeli to przewiduje prospekt, istnieje możliwość przesunięć między poszczególnymi transzami w zakresie zdefiniowanym w prospekcie. W przypadku nadmiaru popytu emitent dokonuje redukcji zapisów. Prospekt emisyjny może zawierać limity, określające maksymalną liczbę akcji, na którą można złożyć zapis. Po dokonaniu przydziału akcji konieczne jest sporządzenie wykazu subskrybentów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu akcji oraz udostępnienie tych wykazów osobom zainteresowanym w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji. Inwestorzy, którym nie przydzielono akcji lub przydzielono je w mniejszej ilości, powinni zgłosić się po odbiór wpłaconych kwot. Rozliczenie subskrypcji powinno się zakończyć w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia przydziału akcji. 5 / 6

6 Uwaga: niniejszy artykuł stanowią podrozdziały rozdziału 4 Droga na giełdę - krok po kroku" książki - pracy zbiorowej ekspertów BDO pt. Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej" wydanej przez Difin, 2008 r. Więcej informacji o tej książce zamieszczamy w dziale Literatura biznesu". 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Dz.U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744, art. 33 i / 6

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

Temat: Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitałów

Temat: Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitałów Wykład do kształcenia indywidualnego. Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw. Temat: Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitałów Jednym z ważniejszych źródeł pozyskiwania kapitałów przez

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI BEST S.A.

OSTATECZNE WARUNKI BEST S.A. OSTATECZNE WARUNKI 3 lutego 2015 r. BEST S.A. Obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 35.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości wynoszącej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA WYEMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PROWADZONEJ

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM. ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.PL ( SPÓŁKA ) Niniejsze zasady nabywania akcji zostały sporządzone przez

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Kryzys finansowy wpłynął na istotne ograniczenia w możliwości finansowania przedsiębiorstwa kredytem bankowym. W poprzednich latach był on łatwy do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T B P H F U N D U S Z U I N W E S T Y C Y J N E G O Z A M K N I Ę T E G O D O C H O D O W Y C H S U R O W C Ó W Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Telewizja Niezależna SA z siedzibą w Warszawie

Telewizja Niezależna SA z siedzibą w Warszawie MEMORANDUM INFORMACYJNE Telewizja Niezależna SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 9 października 2013 roku WSTĘP MEMORANDUM INFORMACYJNE EMITENT: Nazwa (firma) Kraj: Siedziba: Polska Warszawa Telewizja

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo