KOMUNIKAT nr 16 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 8 maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT nr 16 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 8 maja 2013 r."

Transkrypt

1 KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 16 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 8 maja 2013 r. Na szesnastym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego obecni byli: 1. prof. Zygmunt Niewiadomski - Przewodniczący Komisji 2. Krzysztof Antczak - Sekretarz Komisji 3. prof. Tomasz Bąkowski 4. dr Andrzej Bratkowski 5. Robert Dziwiński 6. prof. Roman Hauser 7. prof. Hubert Izdebski 8. dr Adam Kowalewski 9. Anna Kubik 10. Maciej Lisicki 11. Maciej Mosiej 12. Eugeniusz Mzyk 13. dr Piotr Otawski 14. prof. Marek Szewczyk 15. Ryszard Trykosko Obradom Komisji przewodniczył prof. Zygmunt Niewiadomski. Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Posiedzenie przeprowadzono zgodnie z przyjętym porządkiem: 1. Ochrona wartości wysoko cenionych - minister Piotr Otawski. 2. Dyskusja. 3. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesu inwestycyjnego - dyrektor Anna Kubik oraz dr Adam Kowalewski. 4. Dyskusja. 5. Ustalenia i sprawy organizacyjne. 1

2 Minister Piotr Otawski przedstawił opracowane założenia Kodeksu w części dotyczącej ochrony wartości wysoko cennych. Zaprezentowana teza 1 ustanawia zasadę, zgodnie z którą w Kodeksie znajduje się zamknięty katalog wartości wysoko cennych. Teza 2 to wyliczenie tych wartości (są pośród nich: ład przestrzenny, ład architektoniczny, krajobraz, środowisko, zdrowie, dziedzictwo kulturowe i zabytki, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo mienia, potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa). Zgodnie z tezą 3 Kodeks zawiera również zamknięty katalog ograniczeń związanych z ochroną dóbr wysoko cennych - osobny dla aktów planistycznych wprowadzanych przez gminę oraz dla aktów prawa miejscowego tworzonych przez inne organy. Zaprezentowane założenia przewidują również istnienie mechanizmu odszkodowawczego w związku z ograniczeniami w wykonywaniu prawa własności nieruchomości. W tezie 6 omówiony został mechanizm odszkodowawczy w odniesieniu do aktów prawa miejscowego tworzonych na podstawie ustaw odrębnych. Zgodnie z zaproponowaną regulacją, jeżeli dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości stał się niemożliwy właścicielowi nieruchomości przysługiwałoby żądanie wykupu nieruchomości lub - jeżeli dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości został ograniczony - żądanie odszkodowania. Roszczenia można będzie wnosić do organu rozstrzygającego o ograniczeniu w terminie 5 lat od wejścia w życie aktu. Minister Otawski wyjaśnił, że zdaniem Zespołu nie jest zasadne uchylanie wszystkich ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości wynikających z ustaw odrębnych, ale należy zachować zgodność ograniczeń o charakterze budowlanym z ograniczeniami wprowadzanymi w Kodeksie. W tezie 7 zawarto propozycję nowej instytucji - opłaty za wzrost wartości nieruchomości spowodowany wejściem w życie aktów prawa miejscowego innych niż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kodeks powinien ponadto zawierać zamknięty katalog przypadków, w których uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe (teza 8). Do Kodeksu przeniesiona powinna być także kwestia dokumentów studialnych. W tezie 9 wskazano przykładowo na opracowanie ekofizj o graficzne, które obecnie uregulowane jest w ustawie - Prawo ochrony środowiska. Dokument ten powinien być regularnie aktualizowany, zgodnie z propozycją Zespołu będzie to co najmniej raz w okresie kadencji organów gminy. W zakresie ocen oddziaływania na środowisko nie proponuje się zasadniczych zmian. Zespół zaproponował nie poddawanie lokalnych przepisów urbanistycznych strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Jest to bowiem akt prawotwórczy, uchwala normy abstrakcyjne i generalne, a zatem co do zasady nie ma takiego obowiązku. Zespół zaproponował ponadto nie integrowanie procedury oceny oddziaływania na środowisko z procedurami budowlanymi. Argumentem przeciwko integracji jest między innymi fakt wielostopniowości systemu ocen oddziaływania na środowisko (środowiskowe uwarunkowania, ponowna ocena na etapie decyzji realizacyjnej). Dopóki zatem system prawny zakłada istnienie dwóch decyzji: lokalizacyjnej i budowlanej, z orzecznictwa sądów unijnych wynika, że muszą być przeprowadzane dwie oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest na etapie inwestycji, na którym inwestor nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości. Jeśli nastąpi pełna integracja, rozważenia będzie wymagać wprowadzenie procedury korekty projektu budowlanego, która nastąpiłaby na skutek ustaleń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie decyzja wydawana na etapie lokalizacyjnym określa wymagania względem projektu budowlanego, inwestor ma zatem czas, żeby wymagania te uwzględnić. Proponuje się ponadto uregulowanie kwestii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach względem urbanistycznego planu realizacyjnego (UPR). Co do zasady UPR wymagałby uzyskania decyzji o 2

3 środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli dotyczyłby przedsięwzięć wskazanych przez odrębne ustawy jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Kwestią do rozstrzygnięcia jest etap procedury UPR, na którym wymagana byłaby decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, mógłby to być przykładowo etap zawarcia umowy urbanistycznej (decyzja środowiska w takim wypadku załączana byłaby do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej UPR). W przypadku procedury UPR inicjowanej przez gminę, to właśnie gmina miałaby obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Kolejną propozycją Zespołu jest instytucja opłaty lokalnej związanej z wyższymi standardami przestrzeni. W przypadku wprowadzenia standardów urbanistycznych (normatywu urbanistycznego), Kodeks mógłby przewidzieć mechanizm ponoszenia opłat lokalnych za przestrzeń charakteryzującą się wyższymi standardami urbanistycznymi niż wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących np. w zakresie zieleni urządzonej na terenach zabudowanych. Ostateczna regulacja tej kwestii związana jest jednak z przesądzeniem brzmienia części urbanistycznej Kodeksu. W dyskusji członkowie Komisji wskazali między innymi na problem braku uregulowań wariantowania lokalizacji inwestycji w powiązaniu z ustaleniami opracowania ekofizjograficznego. Dr Otawski wyjaśnił, że obowiązek wariantowania można nałożyć, ale wyłącznie w ramach jednej gminy, zaś z punktu widzenia inwestora kryterium wyboru lokalizacji nie jest związane z obszarem konkretnej gminy. Zauważył także, że tematyka wariantowania powinna być ujęta w sposób odmienny w odniesieniu do ponadlokalnych inwestycji liniowych. Minister Dziwiński zauważył, że w przypadku inwestowania na podstawie planu miejscowego procedura środowiskowa jest w istocie trójetapowa. W takim przypadku powinno się dążyć do jej ograniczenia, zaś decyzja środowiskowa powinna zawierać wskazania odnośnie treści projektu budowlanego. Obecnie praktyka zakłada przedstawienie do wniosku o decyzję środowiskową szczegółowych rozwiązań projektowych. W dyskusji wiele miejsca poświęcono katalogowi wartości wysoko cennych. Prof. Izdebski wskazał, że katalog ten powinien mieć w jego ocenie charakter zamknięty oraz zauważył, że kolejność wymienienia w nim wartości może być wskazówką interpretacyjną w przypadku ich konfliktu. Pozostaje też problem ustaw szczególnych wprowadzających nowe wartości wysoko cenne. Minister Otawski zauważył, że katalog zamknięty wzmacnia element pewności właścicieli nieruchomości. Wskazał też, że w ramach jednej wartości mogą być realizowane inwestycje o różnym stopniu istotności dla interesu publicznego, np. strategiczne obiekty wojskowe i mniej znaczące obiekty treningowe. Ekspert Komisji, pan Jacek Bielecki podniósł kwestię braku zamiaru zdefiniowania wartości wysoko cennych w Kodeksie oraz zauważył, że pośród tych wartości brakuje własności. Minister Otawski wyjaśnił, że ewentualne definicje będą musiały mieć ogólny charakter, doprecyzowywany przez orzecznictwo. Generalnie jednak pojęcia te powinny mieć charakter niedookreślony. Własność nie jest dobrem, dla którego ochrony powinny być używane środki publicznoprawne - w tym przypadku wystarczające wydają się mechanizmy prawa cywilnego. Prof. Bąkowski wskazał, że wartości wysoko cenione powinny odnosić się także do działań w procesie budowlanym. Zauważył także, że nie jest jasne wg jakiego klucza formułowany był katalog tych wartości oraz czy w Kodeksie będzie potrzebny taki katalog w sytuacji, gdy niektóre z wartości są zapisane w Konstytucji oraz w projekcie preambuły Kodeksu. Odnośnie nowych mechanizmów finansowych zaproponował powiązanie zmiany wartości nieruchomości z podatkiem od nieruchomości - jako element porządkujący system. 3

4 Prof. Marek Szewczyk podzielił wątpliwości odnośnie zamieszczenia w Kodeksie katalogu wartości i uznania go za zamknięty. Wskazał, że wartości wysoko cenione poza Konstytucją wymienia przykładowo Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Odnośnie definicji legalnych wartości wskazał, że kwestię tę regulują zasady techniki prawodawczej. Obecnie - zauważył - definicja ładu przestrzennego nie wnosi żadnej treści w praktycznym zastosowaniu przepisów. Prof. Szewczyk wyraził także wątpliwość czy istnieje uzasadnienie dla wprowadzenia osobnych katalogów ograniczeń dla tych wprowadzanych planem miejscowym i innymi aktami planistycznymi, zwłaszcza, że katalogi te nie różnią się w dużym stopniu. Odnośnie zaprezentowanych przez ministra Otawskiego mechanizmów finansowych, prof. Szewczyk zauważył, że opłata planistyczna zawarta w tezie 6 powinna być ujęta w formie podatku ad valorem (od wzbogacenia). Obecnie podatek taki funkcjonuje w odniesieniu do budowli, ale nie w odniesieniu do budynków i nieruchomości zabudowanych. W zakresie wywłaszczenia planistycznego prof. Szewczyk zauważył, że roszczenie z tego tytułu nie powinno przysługiwać także za odebranie możliwości korzystania z nieruchomości w sposób dotychczas możliwy (hipotetyczne wykorzystanie). Dr Kowalewski ocenił zaprezentowane założenia jako co do zasady zbieżne z projektem tez części urbanistycznej Kodeksu. W jego ocenie katalog wartości powinien mieć charakter zamknięty, ale podlegający aktualizacji (wymóg ten powinien być opisany w Kodeksie). Wskazał także na potrzebę ustalenia zasad wyważania wartości wysoko cennych w sytuacji ich konfliktu. Zgłosił zastrzeżenie dotyczące procedury dwukrotnego przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko w przypadku realizacji inwestycji w oparciu o UPR, który przewiduje jedną decyzję administracyjną. Dr Kowalewski poparł ponadto sformułowanie katalogu wartości wysoko cennych, wskazał jednak, że należy rozważyć na jakim etapie ma on funkcjonować (studium, plan miejscowy, pozwolenie na budowę). Wskazał również, że uregulowania wymaga status prawny opracowania ekofizjograficznego i jego wpływu na brzmienie dokumentów planistycznych. Minister Otawski wyjaśnił, że opracowanie ekofizjograficzne ma być dokumentem studialnym, nie zaś elementem studium, jego zadaniem jest bowiem weryfikacja posiadanych przez gminę informacji o terenie. Wątpliwości dr Kowalewskiego wzbudziła realność realizacji tezy 13, dotyczącej opłaty za szczególne walory przestrzeni. Wskazał, że nie jest możliwe monitorowanie tego zjawiska nawet w sytuacji wdrożenia dyrektywy INSPIRE w 2017 roku. Wymagałoby to bowiem systematycznego zbierania szczegółowych danych w dziedzinie urbanistyki i analiz porównawczych, tymczasem obecnie w Polsce dane dotyczące zmian zagospodarowania terenu nie są gromadzone i analizowane. Minister Dziwiński zauważył, że charakter prawny urbanistycznego planu realizacyjnego nie został przesądzony. Ustalenia wymaga także, czy na gruncie projektowanej regulacji gmina będzie aktywnym uczestnikiem w obrocie gruntami (wtedy renta planistyczna jest zbędna). Zaproponował również, aby katalog wartości wysoko cennych znajdował się w rozbudowanej preambule. Minister Otawski opowiedział się za umieszczeniem katalogu wartości w Kodeksie. Podtrzymał także koncepcję funkcjonowania katalogów ograniczeń, mimo możliwości wprowadzenia innych ograniczeń w ustawach szczególnych. Wyjaśnił, że drugi katalog możliwych ograniczeń obowiązywałby wyłącznie dla aktów prawa miejscowego wprowadzających je, lecz nie mających podstawy prawnej wydania w Kodeksie. 4

5 Po dyskusji Komisja przyjęła następujące ustalenia: 1. Zespół ministra Otawskiego po posiedzeniu Komisji poświęconemu zasadom lokalizacji inwestycji przedstawi szczegółowe tezy w zakresie ochrony wartości wysoko cennych. 2. Katalog wartości wysoko cenionych zostanie powtórnie sformułowany po posiedzeniu Komisji poświęconemu zasadom lokalizacji inwestycji. 3. Katalog będzie miał charakter otwarty (z użyciem sformułowania w szczególności"). 4. Katalog wartości wysoko cenionych nie będzie zakładał hierarchii tych wartości. 5. Katalog ograniczeń wykonywania prawa własności w związku z wymogami ochrony wartości wysoko cenionych będzie miał charakter ogólny, jednocześnie ograniczenia szczegółowe pozostaną w ustawach szczególnych, z wyjątkiem tych, które w całości dotyczą sfery procesu inwestycyjno-budowlanego. Założenia Kodeksu w zakresie działu II - społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesu inwestycyjnobudowlanego przedstawiła dyrektor Anna Kubik. Wystąpienie rozpoczęło się od wskazania, że nie jest możliwe opracowanie odrębnego rozdziału Kodeksu poświęconego udziałowi społeczeństwa w procesie inwestycyjno-budowlanym (poprzez regulację np. konsultacji społecznych). Zasadne jest natomiast stworzenie wzorów klauzul, które mogą być wykorzystywane w poszczególnych częściach Kodeksu. W dalszej części wystąpienia dyrektor Kubik wskazała na potrzebę dostosowania realizacji polityki partnerstwa (udziału społeczeństwa w procesie planistycznym) do projektowanej instytucji prawnej, np. w zakresie projektowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić konsultacje społeczne na etapie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie każda instytucja - zauważyła dyr. Kubik - będzie wymagała tak szerokiego forum konsultacji dla podjęcia decyzji. W przypadku opracowywania lokalnych przepisów urbanistycznych można zdecydowanie ograniczyć krąg zainteresowanych, którzy mogą się wypowiedzieć, np. tylko do podmiotów profesjonalnych współpracujących z gminą w zakresie polityki przestrzennej - są to jednak już rozstrzygnięcia merytoryczne, zależne od kształtu danej instytucji i powinny zostać zaprojektowane na etapie tworzenia kompleksowych propozycji konkretnych przepisów. Odnośnie zasady dobrego sąsiedztwa - w zależności od przyjętego kształtu instytucji będzie można konstruować konieczność brania pod uwagę uwarunkowań społecznych przez organ administracji publicznej przy wydawaniu np. decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komisji kształt zasady dobrego sąsiedztwa zostanie zasadniczo zmieniony, będzie odnosić się raczej do pierwowzoru niemieckiego. Z tych powodów niecelowe jest regulowanie uwarunkowań społecznych tej instytucji prawnej poza rozdziałem tego dotyczącym. W zakresie uwarunkowań społeczno-gospodarczych dyrektor Kubik zauważyła, że uwarunkowania te w rozumieniu strategii lizbońskiej oraz strategii Europa 2020 powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu przed organy administracji publicznej decyzji generalnych dotyczących rozwoju gminy. Cale określone w tych strategiach, a w szczególności strategii Europa jak wspomaganie włączeniu społecznemu (inkluzji), nie mają wartości normatywnej są jednak imperatywem dla podejmowanych działań o znaczeniu horyzontalnym. Z tego też powodu nie ma potrzeby aby stanowiły samoistne przepisy odrębnego rozdziału projektowanego kodeksu. 5

6 Dr Adam Kowalewski w swoim koreferacie wskazał, że ustalenia w zakresie udziału społeczeństwa i partnerów społeczno-gospodarczych w podejmowaniu decyzji przez organy administracji publicznej, zasady dobrego sąsiedztwa oraz zasady uwzględniania uwarunkowań społeczno-gospodarczych przy podejmowaniu przed organy administracji publicznej decyzji generalnych dotyczących rozwoju gminy są dobrze sformułowane i powinny uzyskać akceptację Komisji. Wyraził jednocześnie pogląd, że zagadnienia związane z uwarunkowaniem społeczno-ekonomicznym procesu inwestycyjno-budowlanego co do zasady posiadają wartość normatywną. Jako zasadniczy problem wymagający decyzji Komisji wskazał konieczność zdefiniowania kodeksowych granic rozpatrywanych zagadnień. Szerokie pojmowanie społecznych uwarunkowań procesu inwestycyjnego obejmuje bowiem nie tylko socjologię miasta - postawy, zachowania i mechanizmy działania obywateli i grup społecznych (lokalnych, grup interesu itp.) lecz także treść prawa regulującego procesy inwestycyjne oraz politykę państwa ograniczająca lub poszerzająca uspołecznienie procesów decyzyjnych. Z kolei szerokie pojmowanie ekonomicznych uwarunkowań dotyczy zarówno kapitałów dostępnych do inwestowania, ekonomicznych możliwości gminy lecz także funkcjonowania rynku i popytu na dobra inwestycyjne oraz regulacje optymalizujące inwestowanie, które decydują o możliwości osiągania celów inwestowania. Kolejna kwestia oceniona jako dylemat to ocena efektów inwestowania i poszukiwania zależności pomiędzy uwarunkowaniami procesu inwestycyjnego i jego końcowymi efektami społecznymi i gospodarczymi. Ostatnie zagadnienie wymagające analizy dotyczy wiedzy eksperckiej - i sposobu jej gromadzenia - niezbędnej dla oceny trzech poprzednich zjawisk i procesów. Wydaje się bowiem, że nie jest celowe podejmowanie trudu definiowania uwarunkowań, jeśli nie potrafimy ocenić rzetelnie przebiegu procesów inwestycyjnych oraz ich efektu. Istnieje poważna obawa, że wiedza ekspercka w tej dziedzinie ma charakter szczątkowy i przypadkowy, aczkolwiek niektórzy eksperci i politycy z wielką odwagą formułują ogólne oceny. Jako główne społeczne (o równorzędnym charakterze) uwarunkowania sprawnego inwestowania, pominięte przez referenta, dr Kowalewski wskazał na szereg elementów, spośród których można wyróżnić takie, jak system prawa (jako element ładu społecznego zapewniający ochronę interesu publicznego a zwłaszcza wartości wysoko cenionych, społeczną racjonalność inwestowania, racjonalne i korzystne społecznie inwestycje publiczne, eliminowanie niekorzystnych i społecznych skutków inwestycji), wysoki poziom społecznej akceptacji, osiągany przez rzeczywistą partycypację społeczną, przejrzystość procesu, rzetelną i na czas informację oraz sprawne i kompetentne organy władzy publicznej, przejrzysty proces decyzyjny, proste procedury i ograniczenie biurokracji w urzędach. Z kolei wśród głównych gospodarczych uwarunkowań sprawnego inwestowania przedstawione zostały takie elementy jak między innymi: pełna, rzetelna, aktualna, wiarygodna informacja oraz sprawne przygotowanie terenów dla potrzeb inwestycji - zaplanowanie i uzbrojone oraz budowa dróg. Dr Kowalewski w tym kontekście wspomniał także o stabilnej polityce terenowej gminy, która realizuje trzy cele - dostępność terenów budowlanych, racjonalne ceny terenu i ograniczanie spekulacji na rynku nieruchomości. Następnie dr Kowalewski przeszedł do zagadnienia oceny skutków istniejących uwarunkowań społecznoekonomicznych procesu inwestycyjno-budowlanego, koniecznej do doskonalenia warunków inwestowania. Wskazał, że ocena ta powinna być oparta o analizy i oceny realizacji celów inwestycji - w wymiarze społecznym i gospodarczym - którym miało służyć przedsięwzięcie inwestycyjne publiczne lub prywatne. Główne kryteria tej oceny to: 6

7 1. Zysk inwestora, kiedy inwestycja służy jego własnej działalności gospodarczej i przynosi korzyści długofalowe. 2. Wartości użytkowe, szczególnie ważne w inwestowaniu mieszkaniowym (osiedlowe i indywidulane budownictwo) oraz w inwestycjach o charakterze usługowym. 3. Dodane wartości społeczne (jak aktywizacja regionu lub poprawa warunków życia), które nie stanowiły celu inwestycji o zróżnicowanych funkcjach, kosztach i trybach realizacji (takich jak drogi, obiekt kultury czy osiedlowy zespół zieleni). 4. Krótkoterminowy i maksymalnie wysoki zysk dewelopera lub inwestora (handel terenem) na rynku nieruchomości. 5. Trafność 'rynkowa' inwestowania (brak popytu lub nadmierny popyt). 6. Ilość czasu koniecznego dla zrealizowania inwestycji, z podziałem na rodzaje inwestycji (publiczna czy prywatna), lokalizacje (od dużego miasta do gminy wiejskiej), sytuację planistyczną oraz etapy (projektowanie, pozwolenia na budowę, realizacja, początek użytkowania). 7. Ilość czasu i zyski przy obrocie terenami budowlanymi. Z kolei ocena społecznych i gospodarczych (przeważnie niezamierzonych i niebadanych) efektów zewnętrznych (externalities) - negatywnych i pozytywnych - jakie wywołuje zrealizowana inwestycja powinna następować w oparciu o czynniki szczegółowo przedstawione w toku wystąpienia, w tym między innymi zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych - racjonalne (przewidziane) lub nieuzasadnione (nadmierne), a także nieracjonalne koszty ekonomiczne inwestycji poza obszarami urbanizacji, pokrywane przez sektor publiczny (zwłaszcza dotyczy budowy infrastruktury i dróg) i nieracjonalnie wysokie koszty (straty) sektora publicznego w wyniku zaplanowanych inwestycji publicznych (drogi i infrastruktura) w uchwalonych dokumentach planistycznych pozbawionych ocen ekonomicznych i prawidłowego systemu wymiarowania potrzeb inwestycyjnych gminy. Dr Kowalewski w konkluzji wystąpienia wskazał na następujące wnioski: 1. Regulacje kodeksowe (lub z zakresu statystyki publicznej) powinny wprowadzić obowiązek monitorowania zjawisk i procesów inwestycyjnych od fazy planowania przestrzennego do etapu eksploatacji inwestycji. Monitoring należy rozbudowywać etapowo, w oparciu o koncepcje docelową, wraz z rozwojem technik informatycznych (dyrektywa INSPIRE) oraz planistycznych, rozpoczynając od gromadzenia danych łatwo dostępnych, dotyczących najważniejszych zjawisk. 2. Zdefiniowane uwarunkowania i system ocen powinny stanowić jedno z kryteriów oceny poprawności przyjmowanych rozwiązań Kodeksowych. W dyskusji nad zaprezentowaną problematyką wskazano między innymi, że rozstrzygnięcia wymaga, czy materia będąca przedmiotem działu II ma charakter normatywny i czy w związku z tym utrzymać należy koncepcję zamieszczenia tych zagadnień w osobnych rozdziałach. Wskazano w tym zakresie, że obecnie uwarunkowania społeczno-ekonomiczne w procesie planistycznym regulowane są przez wiele przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazano także na brak powiązania planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym, zwłaszcza w aspekcie rozwoju mieszkalnictwa. Zwrócono uwagę, że akty planistyczne gminy powinny w momencie projektowania i realizacji być ściśle powiązane z instrumentami zarządzania finansowego (co powinno skutkować w obowiązku kontrasygnaty skarbnika gminy na projektach tych dokumentów). Zmiany wymaga między innymi sposób formułowania prognozy finansowej do planów miejscowych. Minister Dziwiński zauważył, że regulacje w zakresie skutków finansowych w procesie inwestycyjno-budowlanym będą obszerniejsze niż obecnie, gdyż dojdą nowe instrumenty, takie jak lokalne przepisy urbanistyczne oraz zajdzie potrzeba regulacji tych skutków w procesie budowlanym. Prof. Niewiadomski wskazał ponadto, że do rozdziału tego wejdą regulacje z zakresu opłaty adiacenckiej, planistycznej, kosztów scaleń i podziałów nieruchomości. 7

8 Po dyskusji Komisja ustaliła, że problematyka finansowych skutków działań w procesie inwestycyjnobudowlanym będzie ujęta w formie odrębnego działu, do którego tezy przygotuje prof. Marek Szewczyk - ich zreferowanie nastąpi na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2013 r. Komisja przyjęła zmiany w harmonogramie - wykazane w załączeniu do niniejszego komunikatu. Na tym posiedzenie zakończono.

KOMUNIKAT nr 28. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT nr 28. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 28 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r. Na dwudziestym ósmym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 6 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 19 grudnia 2012 r.

KOMUNIKAT nr 6 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 19 grudnia 2012 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 6 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 19 grudnia 2012 r. Na szóstym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego obecni

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 13 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 20 marca 2013 r.

KOMUNIKAT nr 13 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 20 marca 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 13 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 20 marca 2013 r. Na trzynastym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 32. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 stycznia 2014 r.

KOMUNIKAT nr 32. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 stycznia 2014 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 32 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 stycznia 2014 r. Na trzydziestym drugim posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 17 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 maja 2013 r.

KOMUNIKAT nr 17 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 maja 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 17 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 maja 2013 r. Na siedemnastym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Dr Piotr Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 1 Planowanie przestrzenne jako Jedyny sposób osiągania

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 4 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 21 listopada 2012 r.

KOMUNIKAT nr 4 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 21 listopada 2012 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 4 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 21 listopada 2012 r. Czwarte posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego odbyło

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 18 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 5 czerwca 2013 r.

KOMUNIKAT nr 18 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 5 czerwca 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 18 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 5 czerwca 2013 r. Na osiemnastym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

UWAGI i WNIOSKI DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO z dnia 24. 03. 2014

UWAGI i WNIOSKI DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO z dnia 24. 03. 2014 UWAGI i WNIOSKI DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO z dnia 24. 03. 2014 Uwagi dotyczą tych zasadniczych kwestii, które decydować będą o kompletności i spójności rozwiązań Kodeksu : funkcja zgody

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw.

Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw. Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania dr Marcin Pchałek adw. Paulina Kupczyk Kluczowe etapy oceny habitatowej: Etap pierwszy: Screening Etap drugi:

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia

Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia Pytania do egzaminu inżynierskiego Egzamin dyplomowy obejmuje zestaw 3 pytań podzielonych na dwa działy: - wiedza ogólna, - wiedza specjalnościowa. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. Projekt uchwały- etap wyłożenie publiczne w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Komitetu albo złożenie szczegółowego sprawozdania z wyników dyskusji celem zaprezentowania inspirujących ocen i poglądów autorskich.

Komitetu albo złożenie szczegółowego sprawozdania z wyników dyskusji celem zaprezentowania inspirujących ocen i poglądów autorskich. Stanowisko Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN w sprawie kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego (Kodeksu Budowlanego) z dnia 14 stycznia 2013 r. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Czyli o tym jak obywatel może wpływać na kształt otaczającej go przestrzeni i na co pozwala nam ustawa Zespół ds. konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym. Ryszard Kowalski

Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym. Ryszard Kowalski Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym Ryszard Kowalski Nadmierne ryzyko i koszty inwestycyjnego procesu budowlanego w Polsce są konsekwencją regulacji, postaw społecznych i niskich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r.

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Zmiany przepisów w budownictwie Kodeks urbanistyczno budowlany Wiesław Bocheńczyk Zadanie nowej normy prawnej w budownictwie,,kodeks urbanistyczno

Bardziej szczegółowo

KODEKS URBANISTYCZNO - BUDOWLANY

KODEKS URBANISTYCZNO - BUDOWLANY Projekt roboczy - do dalszych prac wersja 1 z dnia 10 lipca 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KODEKS URBANISTYCZNO - BUDOWLANY TEZY Warszawa 2013 Tezy Kodeksu urbanistyczno-budowlanego projekt

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi dr inż. arch. Robert Warsza Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wydanie decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 Rozdział 1. Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami 23 1.1. SYTUACJA PRAWNA ZARZĄDCY 25 1.1.1. Regulacje prawne dotyczące zawodu zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej - wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi

Problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej - wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi Problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej - wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi Dr Anicenta Bubak Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce - problemy

Bardziej szczegółowo

Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO BUDOWLANI W SPRAWIE Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Prawne uwarunkowania poddawania terenów ochronie instrumenty odszkodowawcze i roszczenie o wykup nieruchomości Przyroda a teren

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH ROZDZIAŁ 5. REALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH Art. 354. 1. Infrastrukturę techniczną z zakresu sieci przesyłowych

Bardziej szczegółowo

KPMR. III Europejski Kongres Finansowy SOPOT / czerwiec 2013

KPMR. III Europejski Kongres Finansowy SOPOT / czerwiec 2013 III Europejski Kongres Finansowy SOPOT / czerwiec 2013 Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rudnicki radca prawny DK Doradcy Korporacyjni Kancelaria Prawna Maciej Rudnicki i Partnerzy Of Counsel w Partnerskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko www.energoekspert.com.pl Wrzesień, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna i przebieg procedury...

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Cele i zasady planowania przestrzennego oraz lokalizowanie inwestycji

Cele i zasady planowania przestrzennego oraz lokalizowanie inwestycji ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego Zespół ds. Planowania Przestrzennego i Lokalizacji Inwestycji KKPP 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA ELŻ BIETA CZEKIEL-Ś WITALSKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA Prognoza skutków finansowych, która musi być sporządzana od lipca 2003 r., w związku z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Ekspert: adw. Rafał Dybka Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt III CZP 81/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych Cel programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO Skutki uchwalenia planu w odniesieniu do mocy obowiązującej poprzedniego planu i wydanych decyzji o warunkach zabudowy Art. 34 ust. 1 u.p.z.p. Wejście w życie

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania termoizolacji w ścianach zewnętrznych

Zasady projektowania termoizolacji w ścianach zewnętrznych Zagadnienia na egzamin inżynierski kierunek gospodarka przestrzenna rok akad. 2014-15 Bloki tematyczne A. Budownictwo A.1. Zasady ustalania głębokości posadowienia budynku A.2. A.3. A.4. A.5. A.6. A.7.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Dokonując oceny poszczególnych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy wskazać należy,

Dokonując oceny poszczególnych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy wskazać należy, Prezydent Miasta Poznania Poznań, dnia 19 czerwca 2013 r. Szanowny Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Prezydencie, pragnę wyrazić swoje poparcie dla generalnego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 października 2014 r.

Olsztyn, dnia 6 października 2014 r. Olsztyn, dnia 6 października 2014 r. Numer sprawy: 221/DOR/2014 Podmiot zadający pytanie: Urząd Gminy X Imię i nazwisko eksperta: dr Stanisław Bułajewski Afiliacja eksperta: UWM w Olsztynie OPINIA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I METODY ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROF.DR HAB. JACEK PAWŁOWSKI

PROCEDURA I METODY ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROF.DR HAB. JACEK PAWŁOWSKI PROCEDURA I METODY ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROF.DR HAB. JACEK PAWŁOWSKI POJĘCIE I CEL SPBN SPBN TO KOMPLEKS DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw Uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw Podstawowym założeniem zmian w prawie budowlanym, ustawie o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 roku STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ Część 3 S Y N T E Z A U

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Przejrzysta Polska PP 5. Procedura konsultacji społecznych

Przejrzysta Polska PP 5. Procedura konsultacji społecznych I. Cel działania Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego przepływu informacji oraz szerokich konsultacji dotyczących istotnych ze społecznego punktu widzenia decyzji między władzami samorządowymi

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katarzyna Łabarzewska Wydział Rozwoju Regionalnego Rybnik, 16 kwietnia2015 r. 1.Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 0/0 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. badania stanu prawnego nieruchomości

Specjalista ds. badania stanu prawnego nieruchomości Ekspert: adw. Rafał Dybka Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Dr KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA SP. K. W POZNANIU

Dr KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA SP. K. W POZNANIU Czy rewitalizacja powinna być celem publicznym z punktu widzenia ustawy o gospodarce nieruchomościami? PROF. UAM DR HAB. KRYSTIAN M. ZIEMSKI KANCELARIA PRAWNA DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS SP.K. w POZNANIU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 87/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo