KOMUNIKAT nr 16 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 8 maja 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT nr 16 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 8 maja 2013 r."

Transkrypt

1 KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 16 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 8 maja 2013 r. Na szesnastym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego obecni byli: 1. prof. Zygmunt Niewiadomski - Przewodniczący Komisji 2. Krzysztof Antczak - Sekretarz Komisji 3. prof. Tomasz Bąkowski 4. dr Andrzej Bratkowski 5. Robert Dziwiński 6. prof. Roman Hauser 7. prof. Hubert Izdebski 8. dr Adam Kowalewski 9. Anna Kubik 10. Maciej Lisicki 11. Maciej Mosiej 12. Eugeniusz Mzyk 13. dr Piotr Otawski 14. prof. Marek Szewczyk 15. Ryszard Trykosko Obradom Komisji przewodniczył prof. Zygmunt Niewiadomski. Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Posiedzenie przeprowadzono zgodnie z przyjętym porządkiem: 1. Ochrona wartości wysoko cenionych - minister Piotr Otawski. 2. Dyskusja. 3. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesu inwestycyjnego - dyrektor Anna Kubik oraz dr Adam Kowalewski. 4. Dyskusja. 5. Ustalenia i sprawy organizacyjne. 1

2 Minister Piotr Otawski przedstawił opracowane założenia Kodeksu w części dotyczącej ochrony wartości wysoko cennych. Zaprezentowana teza 1 ustanawia zasadę, zgodnie z którą w Kodeksie znajduje się zamknięty katalog wartości wysoko cennych. Teza 2 to wyliczenie tych wartości (są pośród nich: ład przestrzenny, ład architektoniczny, krajobraz, środowisko, zdrowie, dziedzictwo kulturowe i zabytki, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo mienia, potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa). Zgodnie z tezą 3 Kodeks zawiera również zamknięty katalog ograniczeń związanych z ochroną dóbr wysoko cennych - osobny dla aktów planistycznych wprowadzanych przez gminę oraz dla aktów prawa miejscowego tworzonych przez inne organy. Zaprezentowane założenia przewidują również istnienie mechanizmu odszkodowawczego w związku z ograniczeniami w wykonywaniu prawa własności nieruchomości. W tezie 6 omówiony został mechanizm odszkodowawczy w odniesieniu do aktów prawa miejscowego tworzonych na podstawie ustaw odrębnych. Zgodnie z zaproponowaną regulacją, jeżeli dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości stał się niemożliwy właścicielowi nieruchomości przysługiwałoby żądanie wykupu nieruchomości lub - jeżeli dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości został ograniczony - żądanie odszkodowania. Roszczenia można będzie wnosić do organu rozstrzygającego o ograniczeniu w terminie 5 lat od wejścia w życie aktu. Minister Otawski wyjaśnił, że zdaniem Zespołu nie jest zasadne uchylanie wszystkich ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości wynikających z ustaw odrębnych, ale należy zachować zgodność ograniczeń o charakterze budowlanym z ograniczeniami wprowadzanymi w Kodeksie. W tezie 7 zawarto propozycję nowej instytucji - opłaty za wzrost wartości nieruchomości spowodowany wejściem w życie aktów prawa miejscowego innych niż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kodeks powinien ponadto zawierać zamknięty katalog przypadków, w których uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe (teza 8). Do Kodeksu przeniesiona powinna być także kwestia dokumentów studialnych. W tezie 9 wskazano przykładowo na opracowanie ekofizj o graficzne, które obecnie uregulowane jest w ustawie - Prawo ochrony środowiska. Dokument ten powinien być regularnie aktualizowany, zgodnie z propozycją Zespołu będzie to co najmniej raz w okresie kadencji organów gminy. W zakresie ocen oddziaływania na środowisko nie proponuje się zasadniczych zmian. Zespół zaproponował nie poddawanie lokalnych przepisów urbanistycznych strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Jest to bowiem akt prawotwórczy, uchwala normy abstrakcyjne i generalne, a zatem co do zasady nie ma takiego obowiązku. Zespół zaproponował ponadto nie integrowanie procedury oceny oddziaływania na środowisko z procedurami budowlanymi. Argumentem przeciwko integracji jest między innymi fakt wielostopniowości systemu ocen oddziaływania na środowisko (środowiskowe uwarunkowania, ponowna ocena na etapie decyzji realizacyjnej). Dopóki zatem system prawny zakłada istnienie dwóch decyzji: lokalizacyjnej i budowlanej, z orzecznictwa sądów unijnych wynika, że muszą być przeprowadzane dwie oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest na etapie inwestycji, na którym inwestor nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości. Jeśli nastąpi pełna integracja, rozważenia będzie wymagać wprowadzenie procedury korekty projektu budowlanego, która nastąpiłaby na skutek ustaleń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie decyzja wydawana na etapie lokalizacyjnym określa wymagania względem projektu budowlanego, inwestor ma zatem czas, żeby wymagania te uwzględnić. Proponuje się ponadto uregulowanie kwestii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach względem urbanistycznego planu realizacyjnego (UPR). Co do zasady UPR wymagałby uzyskania decyzji o 2

3 środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli dotyczyłby przedsięwzięć wskazanych przez odrębne ustawy jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Kwestią do rozstrzygnięcia jest etap procedury UPR, na którym wymagana byłaby decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, mógłby to być przykładowo etap zawarcia umowy urbanistycznej (decyzja środowiska w takim wypadku załączana byłaby do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej UPR). W przypadku procedury UPR inicjowanej przez gminę, to właśnie gmina miałaby obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Kolejną propozycją Zespołu jest instytucja opłaty lokalnej związanej z wyższymi standardami przestrzeni. W przypadku wprowadzenia standardów urbanistycznych (normatywu urbanistycznego), Kodeks mógłby przewidzieć mechanizm ponoszenia opłat lokalnych za przestrzeń charakteryzującą się wyższymi standardami urbanistycznymi niż wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących np. w zakresie zieleni urządzonej na terenach zabudowanych. Ostateczna regulacja tej kwestii związana jest jednak z przesądzeniem brzmienia części urbanistycznej Kodeksu. W dyskusji członkowie Komisji wskazali między innymi na problem braku uregulowań wariantowania lokalizacji inwestycji w powiązaniu z ustaleniami opracowania ekofizjograficznego. Dr Otawski wyjaśnił, że obowiązek wariantowania można nałożyć, ale wyłącznie w ramach jednej gminy, zaś z punktu widzenia inwestora kryterium wyboru lokalizacji nie jest związane z obszarem konkretnej gminy. Zauważył także, że tematyka wariantowania powinna być ujęta w sposób odmienny w odniesieniu do ponadlokalnych inwestycji liniowych. Minister Dziwiński zauważył, że w przypadku inwestowania na podstawie planu miejscowego procedura środowiskowa jest w istocie trójetapowa. W takim przypadku powinno się dążyć do jej ograniczenia, zaś decyzja środowiskowa powinna zawierać wskazania odnośnie treści projektu budowlanego. Obecnie praktyka zakłada przedstawienie do wniosku o decyzję środowiskową szczegółowych rozwiązań projektowych. W dyskusji wiele miejsca poświęcono katalogowi wartości wysoko cennych. Prof. Izdebski wskazał, że katalog ten powinien mieć w jego ocenie charakter zamknięty oraz zauważył, że kolejność wymienienia w nim wartości może być wskazówką interpretacyjną w przypadku ich konfliktu. Pozostaje też problem ustaw szczególnych wprowadzających nowe wartości wysoko cenne. Minister Otawski zauważył, że katalog zamknięty wzmacnia element pewności właścicieli nieruchomości. Wskazał też, że w ramach jednej wartości mogą być realizowane inwestycje o różnym stopniu istotności dla interesu publicznego, np. strategiczne obiekty wojskowe i mniej znaczące obiekty treningowe. Ekspert Komisji, pan Jacek Bielecki podniósł kwestię braku zamiaru zdefiniowania wartości wysoko cennych w Kodeksie oraz zauważył, że pośród tych wartości brakuje własności. Minister Otawski wyjaśnił, że ewentualne definicje będą musiały mieć ogólny charakter, doprecyzowywany przez orzecznictwo. Generalnie jednak pojęcia te powinny mieć charakter niedookreślony. Własność nie jest dobrem, dla którego ochrony powinny być używane środki publicznoprawne - w tym przypadku wystarczające wydają się mechanizmy prawa cywilnego. Prof. Bąkowski wskazał, że wartości wysoko cenione powinny odnosić się także do działań w procesie budowlanym. Zauważył także, że nie jest jasne wg jakiego klucza formułowany był katalog tych wartości oraz czy w Kodeksie będzie potrzebny taki katalog w sytuacji, gdy niektóre z wartości są zapisane w Konstytucji oraz w projekcie preambuły Kodeksu. Odnośnie nowych mechanizmów finansowych zaproponował powiązanie zmiany wartości nieruchomości z podatkiem od nieruchomości - jako element porządkujący system. 3

4 Prof. Marek Szewczyk podzielił wątpliwości odnośnie zamieszczenia w Kodeksie katalogu wartości i uznania go za zamknięty. Wskazał, że wartości wysoko cenione poza Konstytucją wymienia przykładowo Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Odnośnie definicji legalnych wartości wskazał, że kwestię tę regulują zasady techniki prawodawczej. Obecnie - zauważył - definicja ładu przestrzennego nie wnosi żadnej treści w praktycznym zastosowaniu przepisów. Prof. Szewczyk wyraził także wątpliwość czy istnieje uzasadnienie dla wprowadzenia osobnych katalogów ograniczeń dla tych wprowadzanych planem miejscowym i innymi aktami planistycznymi, zwłaszcza, że katalogi te nie różnią się w dużym stopniu. Odnośnie zaprezentowanych przez ministra Otawskiego mechanizmów finansowych, prof. Szewczyk zauważył, że opłata planistyczna zawarta w tezie 6 powinna być ujęta w formie podatku ad valorem (od wzbogacenia). Obecnie podatek taki funkcjonuje w odniesieniu do budowli, ale nie w odniesieniu do budynków i nieruchomości zabudowanych. W zakresie wywłaszczenia planistycznego prof. Szewczyk zauważył, że roszczenie z tego tytułu nie powinno przysługiwać także za odebranie możliwości korzystania z nieruchomości w sposób dotychczas możliwy (hipotetyczne wykorzystanie). Dr Kowalewski ocenił zaprezentowane założenia jako co do zasady zbieżne z projektem tez części urbanistycznej Kodeksu. W jego ocenie katalog wartości powinien mieć charakter zamknięty, ale podlegający aktualizacji (wymóg ten powinien być opisany w Kodeksie). Wskazał także na potrzebę ustalenia zasad wyważania wartości wysoko cennych w sytuacji ich konfliktu. Zgłosił zastrzeżenie dotyczące procedury dwukrotnego przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko w przypadku realizacji inwestycji w oparciu o UPR, który przewiduje jedną decyzję administracyjną. Dr Kowalewski poparł ponadto sformułowanie katalogu wartości wysoko cennych, wskazał jednak, że należy rozważyć na jakim etapie ma on funkcjonować (studium, plan miejscowy, pozwolenie na budowę). Wskazał również, że uregulowania wymaga status prawny opracowania ekofizjograficznego i jego wpływu na brzmienie dokumentów planistycznych. Minister Otawski wyjaśnił, że opracowanie ekofizjograficzne ma być dokumentem studialnym, nie zaś elementem studium, jego zadaniem jest bowiem weryfikacja posiadanych przez gminę informacji o terenie. Wątpliwości dr Kowalewskiego wzbudziła realność realizacji tezy 13, dotyczącej opłaty za szczególne walory przestrzeni. Wskazał, że nie jest możliwe monitorowanie tego zjawiska nawet w sytuacji wdrożenia dyrektywy INSPIRE w 2017 roku. Wymagałoby to bowiem systematycznego zbierania szczegółowych danych w dziedzinie urbanistyki i analiz porównawczych, tymczasem obecnie w Polsce dane dotyczące zmian zagospodarowania terenu nie są gromadzone i analizowane. Minister Dziwiński zauważył, że charakter prawny urbanistycznego planu realizacyjnego nie został przesądzony. Ustalenia wymaga także, czy na gruncie projektowanej regulacji gmina będzie aktywnym uczestnikiem w obrocie gruntami (wtedy renta planistyczna jest zbędna). Zaproponował również, aby katalog wartości wysoko cennych znajdował się w rozbudowanej preambule. Minister Otawski opowiedział się za umieszczeniem katalogu wartości w Kodeksie. Podtrzymał także koncepcję funkcjonowania katalogów ograniczeń, mimo możliwości wprowadzenia innych ograniczeń w ustawach szczególnych. Wyjaśnił, że drugi katalog możliwych ograniczeń obowiązywałby wyłącznie dla aktów prawa miejscowego wprowadzających je, lecz nie mających podstawy prawnej wydania w Kodeksie. 4

5 Po dyskusji Komisja przyjęła następujące ustalenia: 1. Zespół ministra Otawskiego po posiedzeniu Komisji poświęconemu zasadom lokalizacji inwestycji przedstawi szczegółowe tezy w zakresie ochrony wartości wysoko cennych. 2. Katalog wartości wysoko cenionych zostanie powtórnie sformułowany po posiedzeniu Komisji poświęconemu zasadom lokalizacji inwestycji. 3. Katalog będzie miał charakter otwarty (z użyciem sformułowania w szczególności"). 4. Katalog wartości wysoko cenionych nie będzie zakładał hierarchii tych wartości. 5. Katalog ograniczeń wykonywania prawa własności w związku z wymogami ochrony wartości wysoko cenionych będzie miał charakter ogólny, jednocześnie ograniczenia szczegółowe pozostaną w ustawach szczególnych, z wyjątkiem tych, które w całości dotyczą sfery procesu inwestycyjno-budowlanego. Założenia Kodeksu w zakresie działu II - społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesu inwestycyjnobudowlanego przedstawiła dyrektor Anna Kubik. Wystąpienie rozpoczęło się od wskazania, że nie jest możliwe opracowanie odrębnego rozdziału Kodeksu poświęconego udziałowi społeczeństwa w procesie inwestycyjno-budowlanym (poprzez regulację np. konsultacji społecznych). Zasadne jest natomiast stworzenie wzorów klauzul, które mogą być wykorzystywane w poszczególnych częściach Kodeksu. W dalszej części wystąpienia dyrektor Kubik wskazała na potrzebę dostosowania realizacji polityki partnerstwa (udziału społeczeństwa w procesie planistycznym) do projektowanej instytucji prawnej, np. w zakresie projektowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić konsultacje społeczne na etapie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie każda instytucja - zauważyła dyr. Kubik - będzie wymagała tak szerokiego forum konsultacji dla podjęcia decyzji. W przypadku opracowywania lokalnych przepisów urbanistycznych można zdecydowanie ograniczyć krąg zainteresowanych, którzy mogą się wypowiedzieć, np. tylko do podmiotów profesjonalnych współpracujących z gminą w zakresie polityki przestrzennej - są to jednak już rozstrzygnięcia merytoryczne, zależne od kształtu danej instytucji i powinny zostać zaprojektowane na etapie tworzenia kompleksowych propozycji konkretnych przepisów. Odnośnie zasady dobrego sąsiedztwa - w zależności od przyjętego kształtu instytucji będzie można konstruować konieczność brania pod uwagę uwarunkowań społecznych przez organ administracji publicznej przy wydawaniu np. decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komisji kształt zasady dobrego sąsiedztwa zostanie zasadniczo zmieniony, będzie odnosić się raczej do pierwowzoru niemieckiego. Z tych powodów niecelowe jest regulowanie uwarunkowań społecznych tej instytucji prawnej poza rozdziałem tego dotyczącym. W zakresie uwarunkowań społeczno-gospodarczych dyrektor Kubik zauważyła, że uwarunkowania te w rozumieniu strategii lizbońskiej oraz strategii Europa 2020 powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu przed organy administracji publicznej decyzji generalnych dotyczących rozwoju gminy. Cale określone w tych strategiach, a w szczególności strategii Europa jak wspomaganie włączeniu społecznemu (inkluzji), nie mają wartości normatywnej są jednak imperatywem dla podejmowanych działań o znaczeniu horyzontalnym. Z tego też powodu nie ma potrzeby aby stanowiły samoistne przepisy odrębnego rozdziału projektowanego kodeksu. 5

6 Dr Adam Kowalewski w swoim koreferacie wskazał, że ustalenia w zakresie udziału społeczeństwa i partnerów społeczno-gospodarczych w podejmowaniu decyzji przez organy administracji publicznej, zasady dobrego sąsiedztwa oraz zasady uwzględniania uwarunkowań społeczno-gospodarczych przy podejmowaniu przed organy administracji publicznej decyzji generalnych dotyczących rozwoju gminy są dobrze sformułowane i powinny uzyskać akceptację Komisji. Wyraził jednocześnie pogląd, że zagadnienia związane z uwarunkowaniem społeczno-ekonomicznym procesu inwestycyjno-budowlanego co do zasady posiadają wartość normatywną. Jako zasadniczy problem wymagający decyzji Komisji wskazał konieczność zdefiniowania kodeksowych granic rozpatrywanych zagadnień. Szerokie pojmowanie społecznych uwarunkowań procesu inwestycyjnego obejmuje bowiem nie tylko socjologię miasta - postawy, zachowania i mechanizmy działania obywateli i grup społecznych (lokalnych, grup interesu itp.) lecz także treść prawa regulującego procesy inwestycyjne oraz politykę państwa ograniczająca lub poszerzająca uspołecznienie procesów decyzyjnych. Z kolei szerokie pojmowanie ekonomicznych uwarunkowań dotyczy zarówno kapitałów dostępnych do inwestowania, ekonomicznych możliwości gminy lecz także funkcjonowania rynku i popytu na dobra inwestycyjne oraz regulacje optymalizujące inwestowanie, które decydują o możliwości osiągania celów inwestowania. Kolejna kwestia oceniona jako dylemat to ocena efektów inwestowania i poszukiwania zależności pomiędzy uwarunkowaniami procesu inwestycyjnego i jego końcowymi efektami społecznymi i gospodarczymi. Ostatnie zagadnienie wymagające analizy dotyczy wiedzy eksperckiej - i sposobu jej gromadzenia - niezbędnej dla oceny trzech poprzednich zjawisk i procesów. Wydaje się bowiem, że nie jest celowe podejmowanie trudu definiowania uwarunkowań, jeśli nie potrafimy ocenić rzetelnie przebiegu procesów inwestycyjnych oraz ich efektu. Istnieje poważna obawa, że wiedza ekspercka w tej dziedzinie ma charakter szczątkowy i przypadkowy, aczkolwiek niektórzy eksperci i politycy z wielką odwagą formułują ogólne oceny. Jako główne społeczne (o równorzędnym charakterze) uwarunkowania sprawnego inwestowania, pominięte przez referenta, dr Kowalewski wskazał na szereg elementów, spośród których można wyróżnić takie, jak system prawa (jako element ładu społecznego zapewniający ochronę interesu publicznego a zwłaszcza wartości wysoko cenionych, społeczną racjonalność inwestowania, racjonalne i korzystne społecznie inwestycje publiczne, eliminowanie niekorzystnych i społecznych skutków inwestycji), wysoki poziom społecznej akceptacji, osiągany przez rzeczywistą partycypację społeczną, przejrzystość procesu, rzetelną i na czas informację oraz sprawne i kompetentne organy władzy publicznej, przejrzysty proces decyzyjny, proste procedury i ograniczenie biurokracji w urzędach. Z kolei wśród głównych gospodarczych uwarunkowań sprawnego inwestowania przedstawione zostały takie elementy jak między innymi: pełna, rzetelna, aktualna, wiarygodna informacja oraz sprawne przygotowanie terenów dla potrzeb inwestycji - zaplanowanie i uzbrojone oraz budowa dróg. Dr Kowalewski w tym kontekście wspomniał także o stabilnej polityce terenowej gminy, która realizuje trzy cele - dostępność terenów budowlanych, racjonalne ceny terenu i ograniczanie spekulacji na rynku nieruchomości. Następnie dr Kowalewski przeszedł do zagadnienia oceny skutków istniejących uwarunkowań społecznoekonomicznych procesu inwestycyjno-budowlanego, koniecznej do doskonalenia warunków inwestowania. Wskazał, że ocena ta powinna być oparta o analizy i oceny realizacji celów inwestycji - w wymiarze społecznym i gospodarczym - którym miało służyć przedsięwzięcie inwestycyjne publiczne lub prywatne. Główne kryteria tej oceny to: 6

7 1. Zysk inwestora, kiedy inwestycja służy jego własnej działalności gospodarczej i przynosi korzyści długofalowe. 2. Wartości użytkowe, szczególnie ważne w inwestowaniu mieszkaniowym (osiedlowe i indywidulane budownictwo) oraz w inwestycjach o charakterze usługowym. 3. Dodane wartości społeczne (jak aktywizacja regionu lub poprawa warunków życia), które nie stanowiły celu inwestycji o zróżnicowanych funkcjach, kosztach i trybach realizacji (takich jak drogi, obiekt kultury czy osiedlowy zespół zieleni). 4. Krótkoterminowy i maksymalnie wysoki zysk dewelopera lub inwestora (handel terenem) na rynku nieruchomości. 5. Trafność 'rynkowa' inwestowania (brak popytu lub nadmierny popyt). 6. Ilość czasu koniecznego dla zrealizowania inwestycji, z podziałem na rodzaje inwestycji (publiczna czy prywatna), lokalizacje (od dużego miasta do gminy wiejskiej), sytuację planistyczną oraz etapy (projektowanie, pozwolenia na budowę, realizacja, początek użytkowania). 7. Ilość czasu i zyski przy obrocie terenami budowlanymi. Z kolei ocena społecznych i gospodarczych (przeważnie niezamierzonych i niebadanych) efektów zewnętrznych (externalities) - negatywnych i pozytywnych - jakie wywołuje zrealizowana inwestycja powinna następować w oparciu o czynniki szczegółowo przedstawione w toku wystąpienia, w tym między innymi zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych - racjonalne (przewidziane) lub nieuzasadnione (nadmierne), a także nieracjonalne koszty ekonomiczne inwestycji poza obszarami urbanizacji, pokrywane przez sektor publiczny (zwłaszcza dotyczy budowy infrastruktury i dróg) i nieracjonalnie wysokie koszty (straty) sektora publicznego w wyniku zaplanowanych inwestycji publicznych (drogi i infrastruktura) w uchwalonych dokumentach planistycznych pozbawionych ocen ekonomicznych i prawidłowego systemu wymiarowania potrzeb inwestycyjnych gminy. Dr Kowalewski w konkluzji wystąpienia wskazał na następujące wnioski: 1. Regulacje kodeksowe (lub z zakresu statystyki publicznej) powinny wprowadzić obowiązek monitorowania zjawisk i procesów inwestycyjnych od fazy planowania przestrzennego do etapu eksploatacji inwestycji. Monitoring należy rozbudowywać etapowo, w oparciu o koncepcje docelową, wraz z rozwojem technik informatycznych (dyrektywa INSPIRE) oraz planistycznych, rozpoczynając od gromadzenia danych łatwo dostępnych, dotyczących najważniejszych zjawisk. 2. Zdefiniowane uwarunkowania i system ocen powinny stanowić jedno z kryteriów oceny poprawności przyjmowanych rozwiązań Kodeksowych. W dyskusji nad zaprezentowaną problematyką wskazano między innymi, że rozstrzygnięcia wymaga, czy materia będąca przedmiotem działu II ma charakter normatywny i czy w związku z tym utrzymać należy koncepcję zamieszczenia tych zagadnień w osobnych rozdziałach. Wskazano w tym zakresie, że obecnie uwarunkowania społeczno-ekonomiczne w procesie planistycznym regulowane są przez wiele przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazano także na brak powiązania planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym, zwłaszcza w aspekcie rozwoju mieszkalnictwa. Zwrócono uwagę, że akty planistyczne gminy powinny w momencie projektowania i realizacji być ściśle powiązane z instrumentami zarządzania finansowego (co powinno skutkować w obowiązku kontrasygnaty skarbnika gminy na projektach tych dokumentów). Zmiany wymaga między innymi sposób formułowania prognozy finansowej do planów miejscowych. Minister Dziwiński zauważył, że regulacje w zakresie skutków finansowych w procesie inwestycyjno-budowlanym będą obszerniejsze niż obecnie, gdyż dojdą nowe instrumenty, takie jak lokalne przepisy urbanistyczne oraz zajdzie potrzeba regulacji tych skutków w procesie budowlanym. Prof. Niewiadomski wskazał ponadto, że do rozdziału tego wejdą regulacje z zakresu opłaty adiacenckiej, planistycznej, kosztów scaleń i podziałów nieruchomości. 7

8 Po dyskusji Komisja ustaliła, że problematyka finansowych skutków działań w procesie inwestycyjnobudowlanym będzie ujęta w formie odrębnego działu, do którego tezy przygotuje prof. Marek Szewczyk - ich zreferowanie nastąpi na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2013 r. Komisja przyjęła zmiany w harmonogramie - wykazane w załączeniu do niniejszego komunikatu. Na tym posiedzenie zakończono.

KOMUNIKAT nr 28. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT nr 28. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 28 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r. Na dwudziestym ósmym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 6 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 19 grudnia 2012 r.

KOMUNIKAT nr 6 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 19 grudnia 2012 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 6 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 19 grudnia 2012 r. Na szóstym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego obecni

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 32. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 stycznia 2014 r.

KOMUNIKAT nr 32. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 stycznia 2014 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 32 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 stycznia 2014 r. Na trzydziestym drugim posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 13 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 20 marca 2013 r.

KOMUNIKAT nr 13 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 20 marca 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 13 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 20 marca 2013 r. Na trzynastym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Dr Piotr Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 1 Planowanie przestrzenne jako Jedyny sposób osiągania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 29. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 4 grudnia 2013 r.

KOMUNIKAT nr 29. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 4 grudnia 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 29 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 4 grudnia 2013 r. Na dwudziestym dziewiątym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 17 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 maja 2013 r.

KOMUNIKAT nr 17 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 maja 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 17 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 maja 2013 r. Na siedemnastym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 6823 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.159.2015.JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji społecznych tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Podsumowanie konsultacji społecznych tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Podsumowanie konsultacji społecznych tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego Konsultacje społeczne trwały od 4 października

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 5 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 5 grudnia 2012 r.

KOMUNIKAT nr 5 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 5 grudnia 2012 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 5 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 5 grudnia 2012 r. Na piątym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego obecni

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 4 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 21 listopada 2012 r.

KOMUNIKAT nr 4 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 21 listopada 2012 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 4 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 21 listopada 2012 r. Czwarte posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego odbyło

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 18 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 5 czerwca 2013 r.

KOMUNIKAT nr 18 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 5 czerwca 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 18 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 5 czerwca 2013 r. Na osiemnastym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Red.: Ryszard Cymerman Przedmowa 1. Podstawowe pojęcia i istota przestrzeni planistycznej 1.1. Przestrzeń - jej cechy i struktura 1.2.

Bardziej szczegółowo

Cel spotkania i przedstawienie zagadnień wypracowanych przez Zespół ekspercki ds. polityki przestrzennej.

Cel spotkania i przedstawienie zagadnień wypracowanych przez Zespół ekspercki ds. polityki przestrzennej. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Planowania Regionalnego Wydział Planowania i Informacji Przestrzennej Cel spotkania i przedstawienie zagadnień wypracowanych przez

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE KOŚCIELISKO

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE KOŚCIELISKO PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE KOŚCIELISKO Krótki przewodnik Szanowni Państwo, Studium i plany zagospodarowania przestrzennego to dokumenty planistyczne stanowiące bardzo ważne elementy polityki prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska

PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska Program zajęć: PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska Środa, 1 czerwca 2011 r.: 10.00-10.30 Recepcja seminarium/ kawa powitalna 10.30-12.00

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZÓW 2008 UCHWAŁA Nr LXXV/62/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

SKUTKI EKONOMICZNE proponowanych zmian w prawie budowlanym i planistycznym

SKUTKI EKONOMICZNE proponowanych zmian w prawie budowlanym i planistycznym proponowanych zmian w prawie budowlanym i planistycznym Janusz Lipiński Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości Europejski Instytut Nieruchomości Sopot 2015 proponowanych zmian w prawie budowlanym

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania metropolitalnego stan i perspektywy

Podstawy prawne planowania metropolitalnego stan i perspektywy Podstawy prawne planowania metropolitalnego stan i perspektywy dr Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM WARSZTATY NT. WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W PLANOWANIU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

UWAGI i WNIOSKI DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO z dnia 24. 03. 2014

UWAGI i WNIOSKI DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO z dnia 24. 03. 2014 UWAGI i WNIOSKI DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO z dnia 24. 03. 2014 Uwagi dotyczą tych zasadniczych kwestii, które decydować będą o kompletności i spójności rozwiązań Kodeksu : funkcja zgody

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Partycypacja w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kraków, r.

Partycypacja w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kraków, r. Partycypacja w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kraków, 12.01.2016 r. Definicja PARTYCYPACJA PUBLICZNA udział mieszkańców w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów lokalnych

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania Wprowadzenie do zmiany Studium. Pierwsza edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany opracowana została

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie nadzorcze. stwierdzam nieważność. Uzasadnienie

Rozstrzygnięcie nadzorcze. stwierdzam nieważność. Uzasadnienie Warszawa, 22 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.42.2016.MO Rada Miejska Góry Kalwarii ul. 3 Maja 10 05 530 Góra Kalwaria Rozstrzygnięcie nadzorcze Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Czyli o tym jak obywatel może wpływać na kształt otaczającej go przestrzeni i na co pozwala nam ustawa Zespół ds. konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610).

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157 (5)/10 Warszawa, 16 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała 1 z dnia 29 marca 1993 r. Sygn. akt (W. 13/92)

Uchwała 1 z dnia 29 marca 1993 r. Sygn. akt (W. 13/92) 17 Uchwała 1 z dnia 29 marca 1993 r. Sygn. akt (W. 13/92) w sprawie wykładni art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

Jednym z podstawowych aktów prawnych, regulujących udział mieszkańców w życiu publicznym, jest Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL).

Jednym z podstawowych aktów prawnych, regulujących udział mieszkańców w życiu publicznym, jest Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL). Jedną z bardzo ważnych kwestii, jakie pojawiają się w praktycznym aspekcie inicjowania i prowadzenia działań konsultacyjnych, jest ich formalne oraz nieformalne uregulowanie. Okoliczność ta jest o tyle

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE OBECNIE PROBLEMY PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE WYNIKI SONDAŻU

GŁÓWNE OBECNIE PROBLEMY PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE WYNIKI SONDAŻU GŁÓWNE OBECNIE PROBLEMY PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE WYNIKI SONDAŻU Główne obecnie problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce 1. Chaos przestrzenny wywoływany

Bardziej szczegółowo

- 1 - PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- 1 - PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 1 - WSI JENKOWICE OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Mirosław Śmietanka mgr. Krzysztof Osiński - 2 - ZESTAWIENIE l.p Wyszczególnienie 1 Wstęp - podstawa prawna 2 Wykorzystane akty prawne 3 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

uzasadnienie Strona 1 z 5

uzasadnienie Strona 1 z 5 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów geodezyjnych: Bogdałów Kolonia, Krwony i Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew

Bardziej szczegółowo

Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw.

Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw. Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania dr Marcin Pchałek adw. Paulina Kupczyk Kluczowe etapy oceny habitatowej: Etap pierwszy: Screening Etap drugi:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia

Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia Pytania do egzaminu inżynierskiego Egzamin dyplomowy obejmuje zestaw 3 pytań podzielonych na dwa działy: - wiedza ogólna, - wiedza specjalnościowa. Na

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 293 /2014 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 30 października 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/ 293 /2014 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 30 października 2014 roku UCHWAŁA NR XXXVI/ 293 /2014 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych opracowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 214/PP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 214/PP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 214/PP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich

KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich Czym jest KARTA? Karta jest wyrazem troski o przestrzeń publiczną

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

P R AW N E P R O B L E M Y F U N KC J O N O WA N I A I N F R A S T R U K T U R Y I N F O R M A C J I P R Z E S T R Z E N N E J

P R AW N E P R O B L E M Y F U N KC J O N O WA N I A I N F R A S T R U K T U R Y I N F O R M A C J I P R Z E S T R Z E N N E J Gmina Lesznowola P R AW N E P R O B L E M Y F U N KC J O N O WA N I A I N F R A S T R U K T U R Y I N F O R M A C J I P R Z E S T R Z E N N E J W S A M O R Z Ą D A C H T E R Y TO R I A L N YC H UDOSTĘPNIANIE

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Co powinna wiedzieć gmina o nowym prawie urbanistycznym i budowlanym. Michał Pierzchalski

Co powinna wiedzieć gmina o nowym prawie urbanistycznym i budowlanym. Michał Pierzchalski Co powinna wiedzieć gmina o nowym prawie urbanistycznym i budowlanym Michał Pierzchalski Kodeks urbanistyczno-budowlany Zastąpi: Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawę Prawo budowlane.

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym. Ryszard Kowalski

Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym. Ryszard Kowalski Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym Ryszard Kowalski Nadmierne ryzyko i koszty inwestycyjnego procesu budowlanego w Polsce są konsekwencją regulacji, postaw społecznych i niskich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. Projekt uchwały- etap wyłożenie publiczne w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, Żabia Wola, adres do doręczeń: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, , Żabia Wola

Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, Żabia Wola, adres do doręczeń: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, , Żabia Wola Żabia Wola, dnia 7 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4 00 013 Warszawa za pośrednictwem Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5 00 142 Warszawa Skarżący:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r.

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2011 z dnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego Na podstawie art. 12 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg g Krajowych na lata

Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg g Krajowych na lata Przygotowanie projektów drogowych a ochrona środowiska" Jak sprawnie przygotowywać inwestycje infrastrukturalne w świetle nowych wymogów ekologicznych? Wnioski z wyników w konsultacji społecznych Prognozy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI ANALIZY STANU, STUDIÓW, UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ:

WSTĘPNE WYNIKI ANALIZY STANU, STUDIÓW, UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ: Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" WSTĘPNE WYNIKI ANALIZY STANU, STUDIÓW, UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ: Wyzwania i bariery

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 20 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 3 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT nr 20 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 3 lipca 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 20 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 3 lipca 2013 r. Na dwudziestym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE ZAPISÓW PLANU MIEJSCOWEGO

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE ZAPISÓW PLANU MIEJSCOWEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE ZAPISÓW PLANU MIEJSCOWEGO Marek Kończak rzeczoznawca majątkowy, doradca rynku nieruchomości KONFERENCJA PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ REGIONALNY I AGLOMERACYJNY Wrocław

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń wspólna sprawa

Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń to nie tylko estetyka czy tzw. marketing miejsca. Planowanie przestrzenne jest fundamentem rozwoju miast i dotyka wielu sfer życia społeczno gospodarczego, jak choćby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Krzaczyna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3028/2017

Zarządzenie Nr 3028/2017 Zarządzenie Nr 3028/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu. Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

Komitetu albo złożenie szczegółowego sprawozdania z wyników dyskusji celem zaprezentowania inspirujących ocen i poglądów autorskich.

Komitetu albo złożenie szczegółowego sprawozdania z wyników dyskusji celem zaprezentowania inspirujących ocen i poglądów autorskich. Stanowisko Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN w sprawie kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego (Kodeksu Budowlanego) z dnia 14 stycznia 2013 r. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY NOWODWÓR W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPDOAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWODWÓR

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY NOWODWÓR W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPDOAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWODWÓR UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY NOWODWÓR W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPDOAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWODWÓR Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. projekt miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Przedstawiono koncepcję Księgi urbanistycznej Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Przedstawiono koncepcję Księgi urbanistycznej Kodeksu urbanistyczno-budowlanego Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, które miało miejsce 28 października br. zakończyło etap przygotowania dwóch podstawowych części Kodeksu urbanistyczno-budowlanego przez dwa równolegle

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady i sposoby realizacji rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady i sposoby realizacji rewitalizacji obszarów zdegradowanych. projekt z uwzględnieniem opinii prawnej USTAWA z dnia r. o rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i sposoby

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Ustka z dnia...

Rady Miasta Ustka z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Ustka z dnia... projekt w sprawie: zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Miejską Słupsk w sprawie działań z zakresu planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030

Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030 Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030 Olgierd Dziekoński Kraków 22.02.2016 1 Rynek wobec przestrzeni miasta; ustawa

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I)

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) Opracowanie analizy SWOT: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, definiowanie potrzeb i problemów występujących na obszarze LGD. Określenie mocnych i słabych stron

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY

KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO PROJEKT wersja podstawowa przyjęty przez Komisję w dniu 16 kwietnia 2014 r. KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY Warszawa 2014 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi dr inż. arch. Robert Warsza Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wydanie decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-48/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Przedmiotowa Karta Efektów Kształcenia Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie środowiskiem ogólnoakademicki I /2 semestr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 10.12.2015 r. o przyjęciu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn Na podstawie art. 43 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH ROZDZIAŁ 5. REALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH Art. 354. 1. Infrastrukturę techniczną z zakresu sieci przesyłowych

Bardziej szczegółowo

dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz Korpetta dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW

dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz Korpetta dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW Nowe uwarunkowania projektowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, a potrzeby kształcenia na studiach inżynierskich gospodarki przestrzennej dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo