PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM"

Transkrypt

1 PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego

2 CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW PLANISTYCZNYCH, OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA OBSZARACH MORSKICH. RACJONALIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO PRZY ZAPEWNIENIU PRZESTRZEGANIA ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W ODNIESIENIU DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO I KULTUROWEGO ORAZ OCHRONY INTERESU OSÓB TRZECICH. 2

3 CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY c.d. UPORZĄDKOWANIE SYTUACJI PLANISTYCZNEJ: 1) wprowadzenie hierarchii dokumentów planistycznych i powiązanie z nią procesu uchwalania planów oraz realizacji inwestycji - integracja planowania przestrzennego z procedurami planowania rozwoju; 2) objęcie obszarów o największej presji inwestycyjnej pracami planistycznymi i rozwojem lokalnej infrastruktury; 3) powiązanie planowania przestrzennego z wymogami związanymi z oceną wpływu przedsięwzięcia na środowisko; 4) powiązanie decyzji indywidualnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego z polityką przestrzenną określoną w studium, przy zapewnieniu kontroli społecznej; 5) wprowadzenie możliwości realizacji przez gminę zadań własnych na niektórych terenach zamkniętych po uzgodnieniu z wojewodą 3

4 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI UŁATWIENIE I PRZYSPIESZENIE BUDOWLANYCH PROCESÓW INWESTYCYJNYCH 1. ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH Z TYTUŁU REALIZACJI INWESTYCJI. Wprowadzenie uproszczonych i przyspieszonych procedur lokalizacji niewielkich obiektów sportowych i turystycznych, budynków jednorodzinnych o powierzchni do 350 m 2 oraz budynków o innej funkcji i kubaturze do 1000m 3 w obszarze zabudowanym i wyposażonym w niezbędną infrastrukturę, w ramach uzupełniania zabudowy, a także dla budynków jednorodzinnych o powierzchni do 350 m 2 realizowanych na obszarach rozwoju zabudowy; Integracja procedur planistycznych i środowiskowych - zredukowanie czasu potrzebnego na realizację poszczególnych procedur administracyjnych. 4

5 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 2. USPRAWNIENIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PRZEZ SAMORZĄD. Uelastycznienie instrumentów planowania przestrzennego i dostosowanie ich do zmiennych uwarunkowań oraz potrzeb gmin; wprowadzenie do systemu, obok planu miejscowego, nowego aktu prawa miejscowego - miejscowych przepisów urbanistycznych (MPU), pozwalających ustalać zasady zagospodarowania terenu, w tym warunki zabudowy, dla terenów niewymagających sporządzenia planu, a także określającego przeznaczenie terenu na obszarach rozwoju zabudowy, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). ustalenie niezbędnego zakresu zgodności planów miejscowych z ustaleniami studium gminnego, przez co studium stanie się dokumentem bardziej elastycznym. 5

6 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 2. USPRAWNIENIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PRZEZ SAMORZĄD c.d. Wzmocnienie współdziałania wszystkich uczestników procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego; wprowadzenie instytucji umowy urbanistycznej i infrastrukturalnej, zawieranej pomiędzy inwestorem a gminą, określającej zasady współdziałania w realizacji infrastruktury technicznej i społecznej oraz sposób spełnienia wymagań miejscowych, lub wojewódzkich lub krajowych przepisów urbanistycznych, wprowadzenie możliwości określania przez inwestora warunków i cech planowanej zabudowy, w przedkładanym organom gminy do zatwierdzenia urbanistycznym planie realizacyjnym, wprowadzenie instytucji mediatora, którego rolą będzie równoważenie w polityce przestrzennej gminy interesu jednostkowego i publicznego oraz osiągniecie porozumienia pomiędzy społecznością lokalną i władzami gminy w procedurze sporządzania studiów gminnych, planów miejscowych i miejscowych przepisów urbanistycznych oraz zatwierdzania 6 urbanistycznego planu realizacyjnego;

7 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 2. USPRAWNIENIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PRZEZ SAMORZĄD c.d. Powiązanie planowania przestrzennego z planowaniem społecznym, gospodarczym i ekonomicznym; wzmocnienie roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ograniczenie rozlewania się planowanej urbanizacji gmin do granic wynikających z ich aglomeracji ściekowych oraz ustalenie w studium obszarów urbanizacji i obszarów przestrzeni chronionej, ustalenie rodzaju inwestycji, które mogą być lokalizowane poza obszarami urbanizacji (katalog zamknięty), wprowadzenie do systemu dokumentu określającego prognozę rozwoju gminy na okres 7 lat. 7

8 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 2. USPRAWNIENIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PRZEZ SAMORZĄD c.d. Zwiększenie skuteczności (efektywności) i spójności planowania przestrzennego; Wzmocnienie zasady hierarchiczności planowania przestrzennego, zgodnie którą, wiążące ustalenia aktów planistycznych wyższego rzędu oraz inwestycje, których lokalizacja odbywa się w trybie odrębnych ustaw, będą obowiązkowo przenoszone do aktów planistycznych niższego szczebla, wprowadzenie czasowych rezerw terenu dla inwestycji celu publicznego, ściślejsze powiązanie studium gminnego z decyzjami administracyjnymi, ustalającymi zasady zagospodarowania terenu, w tym jego zabudowy (UPR). Wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jawności postępowania; Ustanowienie zasad monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i aktualności aktów planistycznych oraz przesłanek do ich zmiany. 8

9 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 3. PODNIESIENIE POZIOMU STOSOWANIA ZASAD ŁADU PRZESTRZENNEGO W ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW. wprowadzenie krajowych przepisów urbanistycznych, ustanawiających normy dopuszczalnych zasad zagospodarowania terenów, na obszarach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub miejscowymi przepisami urbanistycznymi, stosowane w indywidualnych decyzjach lokalizacyjnych; zaproponowanie wskaźników zagospodarowania, służących do ustalania zasad zagospodarowania i użytkowania terenów. 9

10 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 4. DOSTOSOWANIE SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO DO PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ Uwzględnienie wymogów dyrektywy INSPIRE; wprowadzenie wymogu prowadzenia monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny aktualności aktów planistycznych oraz ekofizjograficznych wraz z obowiązkiem publicznego prezentowania raportów i ocen w tej sprawie, zapewnienie spójności pomiędzy kategoriami opisów użytkowania terenu określanymi w ramach poszczególnych aktów planistycznych, zgodnie ze standardami dyrektywy INSPIRE. 10

11 SYSTEM PLANOWANIA PROJEKTOWANE ZMIANY ustalenia wiążące (poziom krajowy) obszary przestrzeni chronionej (poziom krajowy) czasowe rezerwy terenu dla i.c.p. (poziom krajowy) PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU (PZPK) STUDIUM GMINY Nowe elementy w studium: zgody rolne i leśne na obszarze urbanizacji wyznaczenie obszaru urbanizacji wyznaczenie obszaru rozwoju zabudowy i obszaru zabudowanego (w obszarze urbanizacji) wyznaczenie obszaru przestrzeni chronionej czasowe rezerwy terenu dla i.c.p. (poziom krajowy i wojewódzki) obszary przestrzeni chronionej (poziom krajowy i wojewódzki) ustalenia wiążące (poziom krajowy i wojewódzki) PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA (PZPW) Plan obszaru funkcjonalnego jako część PZPW OBSZAR URBANIZACJI (OU) obszar na którym można lokalizować każdą zabudowę POZOSTAŁE OBSZARY GMINY możliwa lokalizacja zabudowy i obiektów wymienionych w art. 4a OBSZAR ROZWOJU ZABUDOWY (ORZ) lokalizacja zabudowy wymagającej wykonania infrastruktury technicznej (w tym drogowej) OBSZAR ZABUDOWANY (OZ) lokalizacja zabudowy niewymagającej wykonania infrastruktury technicznej (w tym drogowej) obszar wyposażony w niezbędną infrastrukturę 11

12 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju przyjmuje Rada Ministrów w drodze uchwały. Prezes Rady Ministrów przedstawia Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju sejmowi do wiadomości. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU INNE STRATEGIE ROZWOJU (ZPPR) Akty prawne odnoszące się do inwestycji strategicznych lub inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU (PZPK) w ujęciu wariantowym Programy zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym (art.48 ust.1) 12

13 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU NIEKTÓRE NOWE ELEMENTY W PLANOWANIU NA POZIOMIE KRAJOWYM: W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Kraju ustala się m. in. rozmieszczenie : strategicznych inwestycji o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym, wynikających ze średniookresowej strategii rozwoju kraju lub innych strategii rozwoju i aktów prawnych, inwestycji celu publicznego (i.c.p.) o znaczeniu krajowym, wynikających ze średniookresowej strategii rozwoju kraju lub innych strategii rozwoju i aktów prawnych, obszarów przestrzeni chronionej o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym, stanowiących ustalenia wiążące organy administracji przy sporządzaniu aktów planistycznych ustanawianie czasowych rezerw terenu dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym na okres nie dłuższy niż 48 mieś. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie art. 48 ust.1 programy sporządzane przez ministrów i centralne organy administracji rządowej, zawierają zadania rządowe służące realizacji i.c.p., o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym, 13

14 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA, UWZGLĘDNIAJĄC USTALENIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SPORZĄDZANYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU uzgadnia właściwy minister ŚREDNIOOKRESO WA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU uzgadnia właściwy minister PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU ustalenia wiążące PZPK, rezerwy terenowe dla inwestycji celu publicznego. uzgadnia właściwy minister INNE STRATEGIE ROZWOJU (ZPPR) uzgadnia właściwy minister Programy zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym (art.48 ust.1) uzgadnia właściwy minister PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA (PZPW) w ujęciu wariantowym Plan obszaru funkcjonalnego (jest częścią PZPW) STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PROGRAM ZADAŃ WOJEWÓDZKICH (art.38 ust.2) 14

15 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA, JAKO USTALENIA WIĄŻĄCE, (dla organów gminy przy sporządzaniu aktów planistycznych) WSKAZUJE I USTALA ROZMIESZCZENIE: inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wynikających z: PZPK, Strategii rozwoju, Programów (art.48 ust.1), Programów zadań wojewódzkich (art..38 ust.2), inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, zawartych w programach operacyjnych, wojewódzkich programach rozwoju, inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym, innych inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i powiatowym, obszarów przestrzeni chronionej o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Ustala również zasady rozwoju i ochrony obszarów rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Sejmik województwa może podjąć uchwałę w sprawie ustanowienia czasowej rezerwy terenu dla i.c.p. o znaczeniu powiatowym i wojewódzkim gdy teren ten nie jest objęty mpzp, na okres max 48 miesięcy (art.45a). Uchwała ta jest aktem prawa miejscowego 15

16 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ GMINY, NIE JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU ŚREDNIOTERMINO WA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU ostateczne decyzje o lokalizacji: - drogi krajowej, woj. - linii kolejowej - lotniska - terminalu - EURO 2012 tereny zamknięte. o których mowa w art. 3 ust 1b PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU ustalenia wiążące PZPK Programy zadań rządowych art.48 ust.1 rezerwy terenowe dla inwestycji celu publicznego (poziom krajowy) STUDIUM GMINY Obszar urbanizacji PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ustalenia wiążące PZPW: o znaczeniu wojewódzkim i powiatowym rezerwy terenu dla inwestycji celu publicznego. (poziom wojew. i powiat.) Projekt studium sporządza się w ujęciu wariantowym Dla gruntów rolnych i leśnych uzyskiwane są zgody na zmianę przeznaczenia INNE STRATEGIE ROZWOJU (USTAWA O ZPPR) STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA STRATEGIA ROZWOJU GMINY (jeżeli została sporządzona) 16

17 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO USTALA PRZEZNACZENIE TERENU, LOKALIZACJĘ ZABUDOWY I ROZMIESZCZENIE I.C.P., OKREŚLA SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY. Ustalenia wiążące w PZPK Rezerwy terenu (poziom krajowy) (uzgadnia wojewoda) Programy zadań rządowych (art.48 ust.1) (uzgadnia wojewoda) Studium gminy (zgodność ze studium stwierdza rada gminy) Przepisy odrębne (nadzór wojewody) ostateczne decyzje o lokalizacji: - drogi krajowej, woj. - linii kolejowej - lotniska - terminalu - EURO 2012 tereny zamkn. o których mowa w art. 3 ust 1b (uzgadnia wojewoda) MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) Projekt mpzp sporządza się w ujęciu wariantowym PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ustalenia wiążące PZPW: o znaczeniu wojew. i powiat. (uzgadnia odpowiednio zarząd wojew. i powiatu). rezerwy terenu dla i.c.p. (poziom wojew. i powiat.) obszary przestrzeni chronionej Wiążące ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza się do studium, planu miejscowego, przepisów urbanistycznych lub planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (Art ). 17

18 MIEJSCOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE (MPU) SĄ AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO. SĄ SPORZĄDZANE DLA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OBSZARU GMINY. Ustalają: sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, w tym wynikające z potrzeb kształtowania ładu przestrzennego, w odniesieniu do obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych. Mają zastosowanie na obszarach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obszarze urbanizacji na terenie nie objętym mpzp, w MPU można ustalić przeznaczenie terenu. Uchwalenie mpzp powoduje utratę mocy MPU, w części, w jakiej ustalenia mpzp z zakresem MPU. pokrywają się Decyzje wydawane na podstawie przepisów odrębnych i na terenach wymienionych w art.3 ust.1b STUDIUM GMINY USTALENIA WIĄŻĄCE w PZPK Programy zadań rządowych (art.48 ust.1) USTALENIA WIĄŻĄCE w PZPW MIEJSCOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE (MPU) Rada gminy uchwala MPU, po stwierdzeniu ich zgodności ze studium PRZEPISY ODRĘBNE KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE (KPU) Mają zastosowanie na terenach objętych indywidualnymi decyzjami lokalizacyjnymi, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i miejscowe lub wojewódzkie przepisy urbanistyczne. KPU stanowią załącznik do ustawy. 18

19 DECYZJA W SPRAWIE URBANISTYCZNEGO PLANU REALIZACYJNEGO (UPR) W przypadku braku planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu, wymaga ustalenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w drodze decyzji w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego (art ). W przypadku objęcia wnioskiem inwestora obszaru, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia MPZP, lub jeżeli wniosek dotyczy inwestycji wymienionych w art.50 ust.5, postępowanie może być prowadzone wyłącznie na podstawie planu miejscowego. Miejscowe przepisy urbanistyczne Krajowe przepisy urbanistyczne STUDIUM GMINY PRZEPISY ODRĘBNE PZPK/PZPW - ustalenia wiążące - Programy zadań rządowych (art.48 ust.1) - Rezerwy czasowe terenu W przypadku braku MPU CZASOWE REZERWY TERENU zawieszenie postępowania, do terminu, na jaki ustanowiono rezerwę. decyzja odmowna w przypadkach określonych w ustawie Wniosek w sprawie UPR analiza wniosku inwestora zawieszenie postępowania w przypadkach określonych w ustawie korekta wniosku przez inwestora dalsze postępowanie administracyjne, wezwanie inwestora do przedstawienia projektu UPR procedura administracyjna określona w ustawie o pzp ostateczne decyzje o lokalizacji: - drogi krajowej, woj. - linii kolejowej - lotniska - terminalu - EURO 2012 tereny zamknięte. o których mowa w art. 3 ust 1b wydanie decyzji zatwierdzającej UPR 19

20 ZGŁOSZENIE URBANISTYCZNE Zmiana zagospodarowania terenu, sposobu użytkowania obiektu lub jego części, jeżeli nie wymaga decyzji w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego wymaga zgłoszenia urbanistycznego z zastrzeżeniem art. 67d ust 14. MIEJSCOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE lub WOJEWÓDZKIE PRZEPISY URBANISTYCZNE lub KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE ZGŁOSZENIE URBANISTYCZNE Zmiana zagospodarowania terenu, sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, która: powoduje ograniczenia w użytkowaniu działek sąsiednich, poprzez konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub jest realizowana na terenie obiektu zaliczonego do tych przedsięwzięć, powoduje potencjalne znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, Może być dokonana po uzyskaniu decyzji w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego zatwierdzającej ten plan. (art.67d ust.14) 20

21 UPROSZCZONA PROCEDURA LOKALIZACJI INWESTYCJI NA OBSZARACH NIE OBJĘTYCH MPZP Decyzja w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków dot. budynków wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na terenach wpisanych do rejestru zabytków o ile spełnione są warunki określone w ustawie RODZAJ INWESTYCJI OBJĘTYCH UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIEM W OBSZARZE ZABUDOWANYM BUDYNKI MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE O POW. CAŁK DO 350 m 2 BUDYNKI O INNEJ FUNKCJI NIŻ MIESZKANIOWA O KUBATURZE DO 1000m 3 W OBSZARZE ROZWOJU ZABUDOWY BUDYNKI MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE O POW. CAŁK DO 350 m 2 POZA OBSZAREM URBANIZACJI OBIEKTY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ OBIEKTY SPORTOWE I TURYSTYCZNE wymienione w art.4a ust.2 pkt.1 i 2, 21

22 UPROSZCZONA PROCEDURA LOKALIZACJI INWESTYCJI NA OBSZARACH NIE OBJĘTYCH MPZP WARUNKI WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE UPR W UPROSZCZONEJ PROCEDURZE 1)dla planowanego zamierzenia istnieje lub została zagwarantowana, w drodze umowy urbanistycznej albo infrastrukturalnej, obsługa w zakresie uzbrojenia terenu wymaganego przepisami odrębnymi; 2)teren, którego dotyczy wniosek, ma dostęp do drogi publicznej; 3)wniosek nie dotyczy terenu objętego obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 5 pkt 1 i 4; 4)wniosek nie dotyczy terenu, dla którego ustanowiono czasową rezerwę terenu na rzecz innej inwestycji; 5)zamierzenie objęte wnioskiem jest zgodne z przepisami prawa, w tym z miejscowymi przepisami urbanistycznymi, a w przypadku ich braku, krajowymi przepisami urbanistycznymi; 6)zamierzenie nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 7)nie stwierdzono możliwości potencjalnego znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, powodującego konieczność wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 53 ust. 5 i 6; 8)nie stwierdzono niezgodności zaproponowanego sposobu kształtowania przestrzeni, w odniesieniu do przeznaczenia terenu, gabarytów obiektów budowlanych, linii zabudowy, kolorystyki obiektów oraz geometrii dachów z wymaganiami i walorami, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego, archeologicznego i krajobrazu oraz zapewnienia możliwości utworzenia uporządkowanej, harmonijnej całości. 22

23 Dziękujemy za uwagę 23

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Cele i zasady planowania przestrzennego oraz lokalizowanie inwestycji

Cele i zasady planowania przestrzennego oraz lokalizowanie inwestycji ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego Zespół ds. Planowania Przestrzennego i Lokalizacji Inwestycji KKPP 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z Prawo ochrony środowiska 1) 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/170 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Zmiana przeznaczenia gruntów.

Zmiana przeznaczenia gruntów. Mgr inż. Jan Bielański 2014=10=16 /Spała/ Zmiana przeznaczenia gruntów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.2004.121.1266 ze zm./ 1. Ochrona gruntów polega

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/221 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146. 1) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 21 maja 2013 roku Projekt Ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2007.16.94 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Przepisy ustawy określają: 1) zasady korzystania z infrastruktury kolejowej,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W OPRACOWANIACH PLANISTYCZNYCH

INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W OPRACOWANIACH PLANISTYCZNYCH INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W OPRACOWANIACH PLANISTYCZNYCH INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W USTAWIE O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM Art. 1 ust. 2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

1 z 64 2013-10-03 15:15

1 z 64 2013-10-03 15:15 1 z 64 2013-10-03 15:15 Wydruk z 2013.10.03 Dz.U.2007.16.94 -j.t. - Transport kolejowy. Wersja 2014.03.31 do... Dz.U.2007.16.94 j.t. 2014.03.31 zm. Dz.U.2013.1152 art. 1 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli zarządzania środowiskiem w gminach

Informacja o wynikach kontroli zarządzania środowiskiem w gminach N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA KSR-4101-06-00/2010 Nr ewid.137/2011/p10113/ksr Informacja o wynikach kontroli zarządzania środowiskiem w gminach W a r s z a w a p a ź

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo