PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM"

Transkrypt

1 PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego

2 CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW PLANISTYCZNYCH, OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA OBSZARACH MORSKICH. RACJONALIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO PRZY ZAPEWNIENIU PRZESTRZEGANIA ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W ODNIESIENIU DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO I KULTUROWEGO ORAZ OCHRONY INTERESU OSÓB TRZECICH. 2

3 CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY c.d. UPORZĄDKOWANIE SYTUACJI PLANISTYCZNEJ: 1) wprowadzenie hierarchii dokumentów planistycznych i powiązanie z nią procesu uchwalania planów oraz realizacji inwestycji - integracja planowania przestrzennego z procedurami planowania rozwoju; 2) objęcie obszarów o największej presji inwestycyjnej pracami planistycznymi i rozwojem lokalnej infrastruktury; 3) powiązanie planowania przestrzennego z wymogami związanymi z oceną wpływu przedsięwzięcia na środowisko; 4) powiązanie decyzji indywidualnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego z polityką przestrzenną określoną w studium, przy zapewnieniu kontroli społecznej; 5) wprowadzenie możliwości realizacji przez gminę zadań własnych na niektórych terenach zamkniętych po uzgodnieniu z wojewodą 3

4 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI UŁATWIENIE I PRZYSPIESZENIE BUDOWLANYCH PROCESÓW INWESTYCYJNYCH 1. ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH Z TYTUŁU REALIZACJI INWESTYCJI. Wprowadzenie uproszczonych i przyspieszonych procedur lokalizacji niewielkich obiektów sportowych i turystycznych, budynków jednorodzinnych o powierzchni do 350 m 2 oraz budynków o innej funkcji i kubaturze do 1000m 3 w obszarze zabudowanym i wyposażonym w niezbędną infrastrukturę, w ramach uzupełniania zabudowy, a także dla budynków jednorodzinnych o powierzchni do 350 m 2 realizowanych na obszarach rozwoju zabudowy; Integracja procedur planistycznych i środowiskowych - zredukowanie czasu potrzebnego na realizację poszczególnych procedur administracyjnych. 4

5 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 2. USPRAWNIENIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PRZEZ SAMORZĄD. Uelastycznienie instrumentów planowania przestrzennego i dostosowanie ich do zmiennych uwarunkowań oraz potrzeb gmin; wprowadzenie do systemu, obok planu miejscowego, nowego aktu prawa miejscowego - miejscowych przepisów urbanistycznych (MPU), pozwalających ustalać zasady zagospodarowania terenu, w tym warunki zabudowy, dla terenów niewymagających sporządzenia planu, a także określającego przeznaczenie terenu na obszarach rozwoju zabudowy, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). ustalenie niezbędnego zakresu zgodności planów miejscowych z ustaleniami studium gminnego, przez co studium stanie się dokumentem bardziej elastycznym. 5

6 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 2. USPRAWNIENIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PRZEZ SAMORZĄD c.d. Wzmocnienie współdziałania wszystkich uczestników procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego; wprowadzenie instytucji umowy urbanistycznej i infrastrukturalnej, zawieranej pomiędzy inwestorem a gminą, określającej zasady współdziałania w realizacji infrastruktury technicznej i społecznej oraz sposób spełnienia wymagań miejscowych, lub wojewódzkich lub krajowych przepisów urbanistycznych, wprowadzenie możliwości określania przez inwestora warunków i cech planowanej zabudowy, w przedkładanym organom gminy do zatwierdzenia urbanistycznym planie realizacyjnym, wprowadzenie instytucji mediatora, którego rolą będzie równoważenie w polityce przestrzennej gminy interesu jednostkowego i publicznego oraz osiągniecie porozumienia pomiędzy społecznością lokalną i władzami gminy w procedurze sporządzania studiów gminnych, planów miejscowych i miejscowych przepisów urbanistycznych oraz zatwierdzania 6 urbanistycznego planu realizacyjnego;

7 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 2. USPRAWNIENIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PRZEZ SAMORZĄD c.d. Powiązanie planowania przestrzennego z planowaniem społecznym, gospodarczym i ekonomicznym; wzmocnienie roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ograniczenie rozlewania się planowanej urbanizacji gmin do granic wynikających z ich aglomeracji ściekowych oraz ustalenie w studium obszarów urbanizacji i obszarów przestrzeni chronionej, ustalenie rodzaju inwestycji, które mogą być lokalizowane poza obszarami urbanizacji (katalog zamknięty), wprowadzenie do systemu dokumentu określającego prognozę rozwoju gminy na okres 7 lat. 7

8 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 2. USPRAWNIENIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PRZEZ SAMORZĄD c.d. Zwiększenie skuteczności (efektywności) i spójności planowania przestrzennego; Wzmocnienie zasady hierarchiczności planowania przestrzennego, zgodnie którą, wiążące ustalenia aktów planistycznych wyższego rzędu oraz inwestycje, których lokalizacja odbywa się w trybie odrębnych ustaw, będą obowiązkowo przenoszone do aktów planistycznych niższego szczebla, wprowadzenie czasowych rezerw terenu dla inwestycji celu publicznego, ściślejsze powiązanie studium gminnego z decyzjami administracyjnymi, ustalającymi zasady zagospodarowania terenu, w tym jego zabudowy (UPR). Wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jawności postępowania; Ustanowienie zasad monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i aktualności aktów planistycznych oraz przesłanek do ich zmiany. 8

9 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 3. PODNIESIENIE POZIOMU STOSOWANIA ZASAD ŁADU PRZESTRZENNEGO W ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW. wprowadzenie krajowych przepisów urbanistycznych, ustanawiających normy dopuszczalnych zasad zagospodarowania terenów, na obszarach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub miejscowymi przepisami urbanistycznymi, stosowane w indywidualnych decyzjach lokalizacyjnych; zaproponowanie wskaźników zagospodarowania, służących do ustalania zasad zagospodarowania i użytkowania terenów. 9

10 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 4. DOSTOSOWANIE SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO DO PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ Uwzględnienie wymogów dyrektywy INSPIRE; wprowadzenie wymogu prowadzenia monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny aktualności aktów planistycznych oraz ekofizjograficznych wraz z obowiązkiem publicznego prezentowania raportów i ocen w tej sprawie, zapewnienie spójności pomiędzy kategoriami opisów użytkowania terenu określanymi w ramach poszczególnych aktów planistycznych, zgodnie ze standardami dyrektywy INSPIRE. 10

11 SYSTEM PLANOWANIA PROJEKTOWANE ZMIANY ustalenia wiążące (poziom krajowy) obszary przestrzeni chronionej (poziom krajowy) czasowe rezerwy terenu dla i.c.p. (poziom krajowy) PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU (PZPK) STUDIUM GMINY Nowe elementy w studium: zgody rolne i leśne na obszarze urbanizacji wyznaczenie obszaru urbanizacji wyznaczenie obszaru rozwoju zabudowy i obszaru zabudowanego (w obszarze urbanizacji) wyznaczenie obszaru przestrzeni chronionej czasowe rezerwy terenu dla i.c.p. (poziom krajowy i wojewódzki) obszary przestrzeni chronionej (poziom krajowy i wojewódzki) ustalenia wiążące (poziom krajowy i wojewódzki) PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA (PZPW) Plan obszaru funkcjonalnego jako część PZPW OBSZAR URBANIZACJI (OU) obszar na którym można lokalizować każdą zabudowę POZOSTAŁE OBSZARY GMINY możliwa lokalizacja zabudowy i obiektów wymienionych w art. 4a OBSZAR ROZWOJU ZABUDOWY (ORZ) lokalizacja zabudowy wymagającej wykonania infrastruktury technicznej (w tym drogowej) OBSZAR ZABUDOWANY (OZ) lokalizacja zabudowy niewymagającej wykonania infrastruktury technicznej (w tym drogowej) obszar wyposażony w niezbędną infrastrukturę 11

12 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju przyjmuje Rada Ministrów w drodze uchwały. Prezes Rady Ministrów przedstawia Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju sejmowi do wiadomości. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU INNE STRATEGIE ROZWOJU (ZPPR) Akty prawne odnoszące się do inwestycji strategicznych lub inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU (PZPK) w ujęciu wariantowym Programy zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym (art.48 ust.1) 12

13 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU NIEKTÓRE NOWE ELEMENTY W PLANOWANIU NA POZIOMIE KRAJOWYM: W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Kraju ustala się m. in. rozmieszczenie : strategicznych inwestycji o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym, wynikających ze średniookresowej strategii rozwoju kraju lub innych strategii rozwoju i aktów prawnych, inwestycji celu publicznego (i.c.p.) o znaczeniu krajowym, wynikających ze średniookresowej strategii rozwoju kraju lub innych strategii rozwoju i aktów prawnych, obszarów przestrzeni chronionej o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym, stanowiących ustalenia wiążące organy administracji przy sporządzaniu aktów planistycznych ustanawianie czasowych rezerw terenu dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym na okres nie dłuższy niż 48 mieś. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie art. 48 ust.1 programy sporządzane przez ministrów i centralne organy administracji rządowej, zawierają zadania rządowe służące realizacji i.c.p., o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym, 13

14 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA, UWZGLĘDNIAJĄC USTALENIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SPORZĄDZANYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU uzgadnia właściwy minister ŚREDNIOOKRESO WA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU uzgadnia właściwy minister PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU ustalenia wiążące PZPK, rezerwy terenowe dla inwestycji celu publicznego. uzgadnia właściwy minister INNE STRATEGIE ROZWOJU (ZPPR) uzgadnia właściwy minister Programy zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym (art.48 ust.1) uzgadnia właściwy minister PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA (PZPW) w ujęciu wariantowym Plan obszaru funkcjonalnego (jest częścią PZPW) STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PROGRAM ZADAŃ WOJEWÓDZKICH (art.38 ust.2) 14

15 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA, JAKO USTALENIA WIĄŻĄCE, (dla organów gminy przy sporządzaniu aktów planistycznych) WSKAZUJE I USTALA ROZMIESZCZENIE: inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wynikających z: PZPK, Strategii rozwoju, Programów (art.48 ust.1), Programów zadań wojewódzkich (art..38 ust.2), inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, zawartych w programach operacyjnych, wojewódzkich programach rozwoju, inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym, innych inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i powiatowym, obszarów przestrzeni chronionej o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Ustala również zasady rozwoju i ochrony obszarów rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Sejmik województwa może podjąć uchwałę w sprawie ustanowienia czasowej rezerwy terenu dla i.c.p. o znaczeniu powiatowym i wojewódzkim gdy teren ten nie jest objęty mpzp, na okres max 48 miesięcy (art.45a). Uchwała ta jest aktem prawa miejscowego 15

16 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ GMINY, NIE JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU ŚREDNIOTERMINO WA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU ostateczne decyzje o lokalizacji: - drogi krajowej, woj. - linii kolejowej - lotniska - terminalu - EURO 2012 tereny zamknięte. o których mowa w art. 3 ust 1b PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU ustalenia wiążące PZPK Programy zadań rządowych art.48 ust.1 rezerwy terenowe dla inwestycji celu publicznego (poziom krajowy) STUDIUM GMINY Obszar urbanizacji PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ustalenia wiążące PZPW: o znaczeniu wojewódzkim i powiatowym rezerwy terenu dla inwestycji celu publicznego. (poziom wojew. i powiat.) Projekt studium sporządza się w ujęciu wariantowym Dla gruntów rolnych i leśnych uzyskiwane są zgody na zmianę przeznaczenia INNE STRATEGIE ROZWOJU (USTAWA O ZPPR) STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA STRATEGIA ROZWOJU GMINY (jeżeli została sporządzona) 16

17 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO USTALA PRZEZNACZENIE TERENU, LOKALIZACJĘ ZABUDOWY I ROZMIESZCZENIE I.C.P., OKREŚLA SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY. Ustalenia wiążące w PZPK Rezerwy terenu (poziom krajowy) (uzgadnia wojewoda) Programy zadań rządowych (art.48 ust.1) (uzgadnia wojewoda) Studium gminy (zgodność ze studium stwierdza rada gminy) Przepisy odrębne (nadzór wojewody) ostateczne decyzje o lokalizacji: - drogi krajowej, woj. - linii kolejowej - lotniska - terminalu - EURO 2012 tereny zamkn. o których mowa w art. 3 ust 1b (uzgadnia wojewoda) MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) Projekt mpzp sporządza się w ujęciu wariantowym PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ustalenia wiążące PZPW: o znaczeniu wojew. i powiat. (uzgadnia odpowiednio zarząd wojew. i powiatu). rezerwy terenu dla i.c.p. (poziom wojew. i powiat.) obszary przestrzeni chronionej Wiążące ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza się do studium, planu miejscowego, przepisów urbanistycznych lub planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (Art ). 17

18 MIEJSCOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE (MPU) SĄ AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO. SĄ SPORZĄDZANE DLA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OBSZARU GMINY. Ustalają: sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, w tym wynikające z potrzeb kształtowania ładu przestrzennego, w odniesieniu do obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych. Mają zastosowanie na obszarach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obszarze urbanizacji na terenie nie objętym mpzp, w MPU można ustalić przeznaczenie terenu. Uchwalenie mpzp powoduje utratę mocy MPU, w części, w jakiej ustalenia mpzp z zakresem MPU. pokrywają się Decyzje wydawane na podstawie przepisów odrębnych i na terenach wymienionych w art.3 ust.1b STUDIUM GMINY USTALENIA WIĄŻĄCE w PZPK Programy zadań rządowych (art.48 ust.1) USTALENIA WIĄŻĄCE w PZPW MIEJSCOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE (MPU) Rada gminy uchwala MPU, po stwierdzeniu ich zgodności ze studium PRZEPISY ODRĘBNE KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE (KPU) Mają zastosowanie na terenach objętych indywidualnymi decyzjami lokalizacyjnymi, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i miejscowe lub wojewódzkie przepisy urbanistyczne. KPU stanowią załącznik do ustawy. 18

19 DECYZJA W SPRAWIE URBANISTYCZNEGO PLANU REALIZACYJNEGO (UPR) W przypadku braku planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu, wymaga ustalenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w drodze decyzji w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego (art ). W przypadku objęcia wnioskiem inwestora obszaru, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia MPZP, lub jeżeli wniosek dotyczy inwestycji wymienionych w art.50 ust.5, postępowanie może być prowadzone wyłącznie na podstawie planu miejscowego. Miejscowe przepisy urbanistyczne Krajowe przepisy urbanistyczne STUDIUM GMINY PRZEPISY ODRĘBNE PZPK/PZPW - ustalenia wiążące - Programy zadań rządowych (art.48 ust.1) - Rezerwy czasowe terenu W przypadku braku MPU CZASOWE REZERWY TERENU zawieszenie postępowania, do terminu, na jaki ustanowiono rezerwę. decyzja odmowna w przypadkach określonych w ustawie Wniosek w sprawie UPR analiza wniosku inwestora zawieszenie postępowania w przypadkach określonych w ustawie korekta wniosku przez inwestora dalsze postępowanie administracyjne, wezwanie inwestora do przedstawienia projektu UPR procedura administracyjna określona w ustawie o pzp ostateczne decyzje o lokalizacji: - drogi krajowej, woj. - linii kolejowej - lotniska - terminalu - EURO 2012 tereny zamknięte. o których mowa w art. 3 ust 1b wydanie decyzji zatwierdzającej UPR 19

20 ZGŁOSZENIE URBANISTYCZNE Zmiana zagospodarowania terenu, sposobu użytkowania obiektu lub jego części, jeżeli nie wymaga decyzji w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego wymaga zgłoszenia urbanistycznego z zastrzeżeniem art. 67d ust 14. MIEJSCOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE lub WOJEWÓDZKIE PRZEPISY URBANISTYCZNE lub KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE ZGŁOSZENIE URBANISTYCZNE Zmiana zagospodarowania terenu, sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, która: powoduje ograniczenia w użytkowaniu działek sąsiednich, poprzez konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub jest realizowana na terenie obiektu zaliczonego do tych przedsięwzięć, powoduje potencjalne znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, Może być dokonana po uzyskaniu decyzji w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego zatwierdzającej ten plan. (art.67d ust.14) 20

21 UPROSZCZONA PROCEDURA LOKALIZACJI INWESTYCJI NA OBSZARACH NIE OBJĘTYCH MPZP Decyzja w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków dot. budynków wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na terenach wpisanych do rejestru zabytków o ile spełnione są warunki określone w ustawie RODZAJ INWESTYCJI OBJĘTYCH UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIEM W OBSZARZE ZABUDOWANYM BUDYNKI MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE O POW. CAŁK DO 350 m 2 BUDYNKI O INNEJ FUNKCJI NIŻ MIESZKANIOWA O KUBATURZE DO 1000m 3 W OBSZARZE ROZWOJU ZABUDOWY BUDYNKI MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE O POW. CAŁK DO 350 m 2 POZA OBSZAREM URBANIZACJI OBIEKTY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ OBIEKTY SPORTOWE I TURYSTYCZNE wymienione w art.4a ust.2 pkt.1 i 2, 21

22 UPROSZCZONA PROCEDURA LOKALIZACJI INWESTYCJI NA OBSZARACH NIE OBJĘTYCH MPZP WARUNKI WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE UPR W UPROSZCZONEJ PROCEDURZE 1)dla planowanego zamierzenia istnieje lub została zagwarantowana, w drodze umowy urbanistycznej albo infrastrukturalnej, obsługa w zakresie uzbrojenia terenu wymaganego przepisami odrębnymi; 2)teren, którego dotyczy wniosek, ma dostęp do drogi publicznej; 3)wniosek nie dotyczy terenu objętego obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 5 pkt 1 i 4; 4)wniosek nie dotyczy terenu, dla którego ustanowiono czasową rezerwę terenu na rzecz innej inwestycji; 5)zamierzenie objęte wnioskiem jest zgodne z przepisami prawa, w tym z miejscowymi przepisami urbanistycznymi, a w przypadku ich braku, krajowymi przepisami urbanistycznymi; 6)zamierzenie nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 7)nie stwierdzono możliwości potencjalnego znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, powodującego konieczność wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 53 ust. 5 i 6; 8)nie stwierdzono niezgodności zaproponowanego sposobu kształtowania przestrzeni, w odniesieniu do przeznaczenia terenu, gabarytów obiektów budowlanych, linii zabudowy, kolorystyki obiektów oraz geometrii dachów z wymaganiami i walorami, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego, archeologicznego i krajobrazu oraz zapewnienia możliwości utworzenia uporządkowanej, harmonijnej całości. 22

23 Dziękujemy za uwagę 23

PROJEKT ZMIANY USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIANY USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIANY USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA I OCHRONY PRZYRODY W PROJEKCIE USTAWY Krystyna Łazutka NIEKTÓRE CELE NOWELIZACJI USTAWY 1. Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska

PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska Program zajęć: PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska Środa, 1 czerwca 2011 r.: 10.00-10.30 Recepcja seminarium/ kawa powitalna 10.30-12.00

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r.

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Zmiany przepisów w budownictwie Kodeks urbanistyczno budowlany Wiesław Bocheńczyk Zadanie nowej normy prawnej w budownictwie,,kodeks urbanistyczno

Bardziej szczegółowo

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Red.: Ryszard Cymerman Przedmowa 1. Podstawowe pojęcia i istota przestrzeni planistycznej 1.1. Przestrzeń - jej cechy i struktura 1.2.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek Zarejestrowano:... (miejscowości, data) Wnioskodawca Imię i nazwisko... Adres:... Tel. kontaktowy Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony) Imię i nazwisko... Adres:... Tel. kontaktowy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dr Piotr Raźniak, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny

Dr Piotr Raźniak, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny Dr Piotr Raźniak, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny Mgr inż. Monika Grochal, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego GMINA I MIASTO DOBCZYCE W KRAKOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 13 września 2010r. przyjęty na posiedzeniu KRM w dniu 13 września 2010r. - pogrubioną kursywą zaznaczono uwzględnione uwagi KRM.

Projekt z dnia 13 września 2010r. przyjęty na posiedzeniu KRM w dniu 13 września 2010r. - pogrubioną kursywą zaznaczono uwzględnione uwagi KRM. Projekt z dnia 13 września 2010r. przyjęty na posiedzeniu KRM w dniu 13 września 2010r. - pogrubioną kursywą zaznaczono uwzględnione uwagi KRM. Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia przewidziane w projekcie

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Projekt częściowo finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Proces planowania przestrzennego w Polsce kształtują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Planowanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE REWITALIZACJI Ustawa o rewitalizacji, Wytyczne w zakresie rewitalizacji. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

ASPEKTY PRAWNE REWITALIZACJI Ustawa o rewitalizacji, Wytyczne w zakresie rewitalizacji. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. ASPEKTY PRAWNE REWITALIZACJI Ustawa o rewitalizacji, Wytyczne w zakresie rewitalizacji Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Akty prawne Ustawa z dnia 9.10.2015 roku o rewitalizacji podstawa do opracowania gminnego

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje telekomunikacyjne w planach miejscowych r

Inwestycje telekomunikacyjne w planach miejscowych r Inwestycje telekomunikacyjne w planach miejscowych 17.06.2011r W dniu 17 lipca 2010 r., weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106,

Bardziej szczegółowo

SoftGIS s.c., Wrocław, ul. Parkowa 25, tel. (071) , NIP , REGON

SoftGIS s.c., Wrocław, ul. Parkowa 25, tel. (071) , NIP , REGON Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziadowa Kłoda i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

Nysa, r. PP.AU

Nysa, r. PP.AU PP.AU.671.3.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Wstęp uzasadnienie potrzeby wprowadzenia nowych regulacji

UZASADNIENIE. I. Wstęp uzasadnienie potrzeby wprowadzenia nowych regulacji UZASADNIENIE I. Wstęp uzasadnienie potrzeby wprowadzenia nowych regulacji Wzrost gospodarczy ostatnich lat spowodował zwielokrotnienie potrzeb inwestycyjnych i zapotrzebowania na tereny, a konkurencja

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego Małgorzata Opęchowska Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SIERAKOWICE REFERAT BUDOWNICTWA

WÓJT GMINY SIERAKOWICE REFERAT BUDOWNICTWA Wnioskodawca:.... (pełna nazwa, imię i nazwisko)...... (adres)........ (telefon kontaktowy, faks, e-mail)...... Sierakowice, dnia... Nr sprawy: RSB.6730... (wypełnia organ wydający decyzję) Pełnomocnik:.........

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa,

POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, 23 24.01.2012 Poniedziałek, 23.01.2012: 10.00 10.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna 10.30 12.00 Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

Procedury planistyczne a strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Procedury planistyczne a strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Dr Andrzej Tyszecki EKO-KONSULT Biuro Projektowo-Doradcze Gdańsk Procedury planistyczne a strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Wstęp Od 2001 roku procedury ocen oddziaływania na środowisko zostały

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r.

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Zadania GDOŚ Współudział

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Projekt decyzji Szczutowo, dnia...2015 r. Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14.061960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowany gazociąg wysokoprężny

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław Patron honorowy

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław Patron honorowy Planowanie przestrzenne elektrowni wiatrowych, stosowane procedury, planowane zmiany Monika Pezdek urbanistka Wrocław 24.06.2010 Czynniki decydujące o atrakcyjności lokalizacji punkt widzenia INWESTORA

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato ᐗ剷 NR 360/LI/06 R DY MIEJSKIEJ ŚREMIE z dnia 2 czerwca 2006 r. ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐧ咷ᐗ剷żᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaki wniosek należy złożyć w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Procedura uchwalania miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Zespół. na terenie gmin Gubin i Brody w Zmianie Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego

Zespół. na terenie gmin Gubin i Brody w Zmianie Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Zespół zagłębia węgla brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody w Zmianie Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 18 kwiecień 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Dr Piotr Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 1 Planowanie przestrzenne jako Jedyny sposób osiągania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia

Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca etap II. Przedmiotowa uchwała

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi dr inż. arch. Robert Warsza Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wydanie decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. PP.AU.671.11.2016 Nysa, 16.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka Podstawa

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP RI.6733.3.2012.LP Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. wg rozdzielnika Działając na podstawie art. 10 w związku z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tj.dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PROJEKT UCHWAŁY UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890. U Z AS AD N I E NIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą SIDORSKA-KAMPUS Projekt miejscowego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy KI GP/03, ed.1, w.2 KARTA INFORMACYJNA Decyzja o warunkach zabudowy Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r., Nr 80,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, Uniwersytet Zielonogórski

Mgr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, Uniwersytet Zielonogórski Analiza podstaw prawnych dla gminy oraz miejscowego planu pod kątem wprowadzenia oszczędności energetycznej Mgr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, Uniwersytet Zielonogórski W dniu 11 lipca 2004 r. weszła w

Bardziej szczegółowo

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków dr inż. Andrzej Tyszecki Poznań, 21 listopada 2012 Aspekty prawne Obszary: lądowe i morskie Prawo: krajowe, UE i międzynarodowe Problemy: zmienność

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 14. 1. W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.)

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.) Lp. Treść dokumentu Podstawy prawne Forma dokumentu 1. Opinia w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. art. 11 pkt 6 lit. m ustawy z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Co powinna wiedzieć gmina o nowym prawie urbanistycznym i budowlanym. Michał Pierzchalski

Co powinna wiedzieć gmina o nowym prawie urbanistycznym i budowlanym. Michał Pierzchalski Co powinna wiedzieć gmina o nowym prawie urbanistycznym i budowlanym Michał Pierzchalski Kodeks urbanistyczno-budowlany Zastąpi: Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawę Prawo budowlane.

Bardziej szczegółowo

projekt USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

projekt USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw projekt 06.12.06. USTAWA z dnia.. 2006 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Cele i zasady planowania przestrzennego oraz lokalizowanie inwestycji

Cele i zasady planowania przestrzennego oraz lokalizowanie inwestycji ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego Zespół ds. Planowania Przestrzennego i Lokalizacji Inwestycji KKPP 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I II III Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo