PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM"

Transkrypt

1 PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego

2 CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW PLANISTYCZNYCH, OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA OBSZARACH MORSKICH. RACJONALIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO PRZY ZAPEWNIENIU PRZESTRZEGANIA ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W ODNIESIENIU DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO I KULTUROWEGO ORAZ OCHRONY INTERESU OSÓB TRZECICH. 2

3 CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY c.d. UPORZĄDKOWANIE SYTUACJI PLANISTYCZNEJ: 1) wprowadzenie hierarchii dokumentów planistycznych i powiązanie z nią procesu uchwalania planów oraz realizacji inwestycji - integracja planowania przestrzennego z procedurami planowania rozwoju; 2) objęcie obszarów o największej presji inwestycyjnej pracami planistycznymi i rozwojem lokalnej infrastruktury; 3) powiązanie planowania przestrzennego z wymogami związanymi z oceną wpływu przedsięwzięcia na środowisko; 4) powiązanie decyzji indywidualnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego z polityką przestrzenną określoną w studium, przy zapewnieniu kontroli społecznej; 5) wprowadzenie możliwości realizacji przez gminę zadań własnych na niektórych terenach zamkniętych po uzgodnieniu z wojewodą 3

4 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI UŁATWIENIE I PRZYSPIESZENIE BUDOWLANYCH PROCESÓW INWESTYCYJNYCH 1. ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH Z TYTUŁU REALIZACJI INWESTYCJI. Wprowadzenie uproszczonych i przyspieszonych procedur lokalizacji niewielkich obiektów sportowych i turystycznych, budynków jednorodzinnych o powierzchni do 350 m 2 oraz budynków o innej funkcji i kubaturze do 1000m 3 w obszarze zabudowanym i wyposażonym w niezbędną infrastrukturę, w ramach uzupełniania zabudowy, a także dla budynków jednorodzinnych o powierzchni do 350 m 2 realizowanych na obszarach rozwoju zabudowy; Integracja procedur planistycznych i środowiskowych - zredukowanie czasu potrzebnego na realizację poszczególnych procedur administracyjnych. 4

5 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 2. USPRAWNIENIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PRZEZ SAMORZĄD. Uelastycznienie instrumentów planowania przestrzennego i dostosowanie ich do zmiennych uwarunkowań oraz potrzeb gmin; wprowadzenie do systemu, obok planu miejscowego, nowego aktu prawa miejscowego - miejscowych przepisów urbanistycznych (MPU), pozwalających ustalać zasady zagospodarowania terenu, w tym warunki zabudowy, dla terenów niewymagających sporządzenia planu, a także określającego przeznaczenie terenu na obszarach rozwoju zabudowy, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). ustalenie niezbędnego zakresu zgodności planów miejscowych z ustaleniami studium gminnego, przez co studium stanie się dokumentem bardziej elastycznym. 5

6 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 2. USPRAWNIENIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PRZEZ SAMORZĄD c.d. Wzmocnienie współdziałania wszystkich uczestników procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego; wprowadzenie instytucji umowy urbanistycznej i infrastrukturalnej, zawieranej pomiędzy inwestorem a gminą, określającej zasady współdziałania w realizacji infrastruktury technicznej i społecznej oraz sposób spełnienia wymagań miejscowych, lub wojewódzkich lub krajowych przepisów urbanistycznych, wprowadzenie możliwości określania przez inwestora warunków i cech planowanej zabudowy, w przedkładanym organom gminy do zatwierdzenia urbanistycznym planie realizacyjnym, wprowadzenie instytucji mediatora, którego rolą będzie równoważenie w polityce przestrzennej gminy interesu jednostkowego i publicznego oraz osiągniecie porozumienia pomiędzy społecznością lokalną i władzami gminy w procedurze sporządzania studiów gminnych, planów miejscowych i miejscowych przepisów urbanistycznych oraz zatwierdzania 6 urbanistycznego planu realizacyjnego;

7 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 2. USPRAWNIENIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PRZEZ SAMORZĄD c.d. Powiązanie planowania przestrzennego z planowaniem społecznym, gospodarczym i ekonomicznym; wzmocnienie roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ograniczenie rozlewania się planowanej urbanizacji gmin do granic wynikających z ich aglomeracji ściekowych oraz ustalenie w studium obszarów urbanizacji i obszarów przestrzeni chronionej, ustalenie rodzaju inwestycji, które mogą być lokalizowane poza obszarami urbanizacji (katalog zamknięty), wprowadzenie do systemu dokumentu określającego prognozę rozwoju gminy na okres 7 lat. 7

8 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 2. USPRAWNIENIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PRZEZ SAMORZĄD c.d. Zwiększenie skuteczności (efektywności) i spójności planowania przestrzennego; Wzmocnienie zasady hierarchiczności planowania przestrzennego, zgodnie którą, wiążące ustalenia aktów planistycznych wyższego rzędu oraz inwestycje, których lokalizacja odbywa się w trybie odrębnych ustaw, będą obowiązkowo przenoszone do aktów planistycznych niższego szczebla, wprowadzenie czasowych rezerw terenu dla inwestycji celu publicznego, ściślejsze powiązanie studium gminnego z decyzjami administracyjnymi, ustalającymi zasady zagospodarowania terenu, w tym jego zabudowy (UPR). Wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jawności postępowania; Ustanowienie zasad monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i aktualności aktów planistycznych oraz przesłanek do ich zmiany. 8

9 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 3. PODNIESIENIE POZIOMU STOSOWANIA ZASAD ŁADU PRZESTRZENNEGO W ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW. wprowadzenie krajowych przepisów urbanistycznych, ustanawiających normy dopuszczalnych zasad zagospodarowania terenów, na obszarach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub miejscowymi przepisami urbanistycznymi, stosowane w indywidualnych decyzjach lokalizacyjnych; zaproponowanie wskaźników zagospodarowania, służących do ustalania zasad zagospodarowania i użytkowania terenów. 9

10 CELE SZCZEGÓŁOWE REGULACJI c. d. 4. DOSTOSOWANIE SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO DO PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ Uwzględnienie wymogów dyrektywy INSPIRE; wprowadzenie wymogu prowadzenia monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny aktualności aktów planistycznych oraz ekofizjograficznych wraz z obowiązkiem publicznego prezentowania raportów i ocen w tej sprawie, zapewnienie spójności pomiędzy kategoriami opisów użytkowania terenu określanymi w ramach poszczególnych aktów planistycznych, zgodnie ze standardami dyrektywy INSPIRE. 10

11 SYSTEM PLANOWANIA PROJEKTOWANE ZMIANY ustalenia wiążące (poziom krajowy) obszary przestrzeni chronionej (poziom krajowy) czasowe rezerwy terenu dla i.c.p. (poziom krajowy) PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU (PZPK) STUDIUM GMINY Nowe elementy w studium: zgody rolne i leśne na obszarze urbanizacji wyznaczenie obszaru urbanizacji wyznaczenie obszaru rozwoju zabudowy i obszaru zabudowanego (w obszarze urbanizacji) wyznaczenie obszaru przestrzeni chronionej czasowe rezerwy terenu dla i.c.p. (poziom krajowy i wojewódzki) obszary przestrzeni chronionej (poziom krajowy i wojewódzki) ustalenia wiążące (poziom krajowy i wojewódzki) PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA (PZPW) Plan obszaru funkcjonalnego jako część PZPW OBSZAR URBANIZACJI (OU) obszar na którym można lokalizować każdą zabudowę POZOSTAŁE OBSZARY GMINY możliwa lokalizacja zabudowy i obiektów wymienionych w art. 4a OBSZAR ROZWOJU ZABUDOWY (ORZ) lokalizacja zabudowy wymagającej wykonania infrastruktury technicznej (w tym drogowej) OBSZAR ZABUDOWANY (OZ) lokalizacja zabudowy niewymagającej wykonania infrastruktury technicznej (w tym drogowej) obszar wyposażony w niezbędną infrastrukturę 11

12 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju przyjmuje Rada Ministrów w drodze uchwały. Prezes Rady Ministrów przedstawia Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju sejmowi do wiadomości. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU INNE STRATEGIE ROZWOJU (ZPPR) Akty prawne odnoszące się do inwestycji strategicznych lub inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU (PZPK) w ujęciu wariantowym Programy zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym (art.48 ust.1) 12

13 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU NIEKTÓRE NOWE ELEMENTY W PLANOWANIU NA POZIOMIE KRAJOWYM: W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Kraju ustala się m. in. rozmieszczenie : strategicznych inwestycji o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym, wynikających ze średniookresowej strategii rozwoju kraju lub innych strategii rozwoju i aktów prawnych, inwestycji celu publicznego (i.c.p.) o znaczeniu krajowym, wynikających ze średniookresowej strategii rozwoju kraju lub innych strategii rozwoju i aktów prawnych, obszarów przestrzeni chronionej o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym, stanowiących ustalenia wiążące organy administracji przy sporządzaniu aktów planistycznych ustanawianie czasowych rezerw terenu dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym na okres nie dłuższy niż 48 mieś. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie art. 48 ust.1 programy sporządzane przez ministrów i centralne organy administracji rządowej, zawierają zadania rządowe służące realizacji i.c.p., o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym, 13

14 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA, UWZGLĘDNIAJĄC USTALENIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SPORZĄDZANYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU uzgadnia właściwy minister ŚREDNIOOKRESO WA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU uzgadnia właściwy minister PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU ustalenia wiążące PZPK, rezerwy terenowe dla inwestycji celu publicznego. uzgadnia właściwy minister INNE STRATEGIE ROZWOJU (ZPPR) uzgadnia właściwy minister Programy zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym (art.48 ust.1) uzgadnia właściwy minister PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA (PZPW) w ujęciu wariantowym Plan obszaru funkcjonalnego (jest częścią PZPW) STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PROGRAM ZADAŃ WOJEWÓDZKICH (art.38 ust.2) 14

15 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA, JAKO USTALENIA WIĄŻĄCE, (dla organów gminy przy sporządzaniu aktów planistycznych) WSKAZUJE I USTALA ROZMIESZCZENIE: inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wynikających z: PZPK, Strategii rozwoju, Programów (art.48 ust.1), Programów zadań wojewódzkich (art..38 ust.2), inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, zawartych w programach operacyjnych, wojewódzkich programach rozwoju, inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym, innych inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i powiatowym, obszarów przestrzeni chronionej o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Ustala również zasady rozwoju i ochrony obszarów rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Sejmik województwa może podjąć uchwałę w sprawie ustanowienia czasowej rezerwy terenu dla i.c.p. o znaczeniu powiatowym i wojewódzkim gdy teren ten nie jest objęty mpzp, na okres max 48 miesięcy (art.45a). Uchwała ta jest aktem prawa miejscowego 15

16 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ GMINY, NIE JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU ŚREDNIOTERMINO WA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU ostateczne decyzje o lokalizacji: - drogi krajowej, woj. - linii kolejowej - lotniska - terminalu - EURO 2012 tereny zamknięte. o których mowa w art. 3 ust 1b PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU ustalenia wiążące PZPK Programy zadań rządowych art.48 ust.1 rezerwy terenowe dla inwestycji celu publicznego (poziom krajowy) STUDIUM GMINY Obszar urbanizacji PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ustalenia wiążące PZPW: o znaczeniu wojewódzkim i powiatowym rezerwy terenu dla inwestycji celu publicznego. (poziom wojew. i powiat.) Projekt studium sporządza się w ujęciu wariantowym Dla gruntów rolnych i leśnych uzyskiwane są zgody na zmianę przeznaczenia INNE STRATEGIE ROZWOJU (USTAWA O ZPPR) STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA STRATEGIA ROZWOJU GMINY (jeżeli została sporządzona) 16

17 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO USTALA PRZEZNACZENIE TERENU, LOKALIZACJĘ ZABUDOWY I ROZMIESZCZENIE I.C.P., OKREŚLA SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY. Ustalenia wiążące w PZPK Rezerwy terenu (poziom krajowy) (uzgadnia wojewoda) Programy zadań rządowych (art.48 ust.1) (uzgadnia wojewoda) Studium gminy (zgodność ze studium stwierdza rada gminy) Przepisy odrębne (nadzór wojewody) ostateczne decyzje o lokalizacji: - drogi krajowej, woj. - linii kolejowej - lotniska - terminalu - EURO 2012 tereny zamkn. o których mowa w art. 3 ust 1b (uzgadnia wojewoda) MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) Projekt mpzp sporządza się w ujęciu wariantowym PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ustalenia wiążące PZPW: o znaczeniu wojew. i powiat. (uzgadnia odpowiednio zarząd wojew. i powiatu). rezerwy terenu dla i.c.p. (poziom wojew. i powiat.) obszary przestrzeni chronionej Wiążące ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza się do studium, planu miejscowego, przepisów urbanistycznych lub planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (Art ). 17

18 MIEJSCOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE (MPU) SĄ AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO. SĄ SPORZĄDZANE DLA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OBSZARU GMINY. Ustalają: sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, w tym wynikające z potrzeb kształtowania ładu przestrzennego, w odniesieniu do obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych. Mają zastosowanie na obszarach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obszarze urbanizacji na terenie nie objętym mpzp, w MPU można ustalić przeznaczenie terenu. Uchwalenie mpzp powoduje utratę mocy MPU, w części, w jakiej ustalenia mpzp z zakresem MPU. pokrywają się Decyzje wydawane na podstawie przepisów odrębnych i na terenach wymienionych w art.3 ust.1b STUDIUM GMINY USTALENIA WIĄŻĄCE w PZPK Programy zadań rządowych (art.48 ust.1) USTALENIA WIĄŻĄCE w PZPW MIEJSCOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE (MPU) Rada gminy uchwala MPU, po stwierdzeniu ich zgodności ze studium PRZEPISY ODRĘBNE KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE (KPU) Mają zastosowanie na terenach objętych indywidualnymi decyzjami lokalizacyjnymi, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i miejscowe lub wojewódzkie przepisy urbanistyczne. KPU stanowią załącznik do ustawy. 18

19 DECYZJA W SPRAWIE URBANISTYCZNEGO PLANU REALIZACYJNEGO (UPR) W przypadku braku planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu, wymaga ustalenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w drodze decyzji w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego (art ). W przypadku objęcia wnioskiem inwestora obszaru, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia MPZP, lub jeżeli wniosek dotyczy inwestycji wymienionych w art.50 ust.5, postępowanie może być prowadzone wyłącznie na podstawie planu miejscowego. Miejscowe przepisy urbanistyczne Krajowe przepisy urbanistyczne STUDIUM GMINY PRZEPISY ODRĘBNE PZPK/PZPW - ustalenia wiążące - Programy zadań rządowych (art.48 ust.1) - Rezerwy czasowe terenu W przypadku braku MPU CZASOWE REZERWY TERENU zawieszenie postępowania, do terminu, na jaki ustanowiono rezerwę. decyzja odmowna w przypadkach określonych w ustawie Wniosek w sprawie UPR analiza wniosku inwestora zawieszenie postępowania w przypadkach określonych w ustawie korekta wniosku przez inwestora dalsze postępowanie administracyjne, wezwanie inwestora do przedstawienia projektu UPR procedura administracyjna określona w ustawie o pzp ostateczne decyzje o lokalizacji: - drogi krajowej, woj. - linii kolejowej - lotniska - terminalu - EURO 2012 tereny zamknięte. o których mowa w art. 3 ust 1b wydanie decyzji zatwierdzającej UPR 19

20 ZGŁOSZENIE URBANISTYCZNE Zmiana zagospodarowania terenu, sposobu użytkowania obiektu lub jego części, jeżeli nie wymaga decyzji w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego wymaga zgłoszenia urbanistycznego z zastrzeżeniem art. 67d ust 14. MIEJSCOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE lub WOJEWÓDZKIE PRZEPISY URBANISTYCZNE lub KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE ZGŁOSZENIE URBANISTYCZNE Zmiana zagospodarowania terenu, sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, która: powoduje ograniczenia w użytkowaniu działek sąsiednich, poprzez konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub jest realizowana na terenie obiektu zaliczonego do tych przedsięwzięć, powoduje potencjalne znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, Może być dokonana po uzyskaniu decyzji w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego zatwierdzającej ten plan. (art.67d ust.14) 20

21 UPROSZCZONA PROCEDURA LOKALIZACJI INWESTYCJI NA OBSZARACH NIE OBJĘTYCH MPZP Decyzja w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków dot. budynków wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na terenach wpisanych do rejestru zabytków o ile spełnione są warunki określone w ustawie RODZAJ INWESTYCJI OBJĘTYCH UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIEM W OBSZARZE ZABUDOWANYM BUDYNKI MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE O POW. CAŁK DO 350 m 2 BUDYNKI O INNEJ FUNKCJI NIŻ MIESZKANIOWA O KUBATURZE DO 1000m 3 W OBSZARZE ROZWOJU ZABUDOWY BUDYNKI MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE O POW. CAŁK DO 350 m 2 POZA OBSZAREM URBANIZACJI OBIEKTY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ OBIEKTY SPORTOWE I TURYSTYCZNE wymienione w art.4a ust.2 pkt.1 i 2, 21

22 UPROSZCZONA PROCEDURA LOKALIZACJI INWESTYCJI NA OBSZARACH NIE OBJĘTYCH MPZP WARUNKI WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE UPR W UPROSZCZONEJ PROCEDURZE 1)dla planowanego zamierzenia istnieje lub została zagwarantowana, w drodze umowy urbanistycznej albo infrastrukturalnej, obsługa w zakresie uzbrojenia terenu wymaganego przepisami odrębnymi; 2)teren, którego dotyczy wniosek, ma dostęp do drogi publicznej; 3)wniosek nie dotyczy terenu objętego obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 5 pkt 1 i 4; 4)wniosek nie dotyczy terenu, dla którego ustanowiono czasową rezerwę terenu na rzecz innej inwestycji; 5)zamierzenie objęte wnioskiem jest zgodne z przepisami prawa, w tym z miejscowymi przepisami urbanistycznymi, a w przypadku ich braku, krajowymi przepisami urbanistycznymi; 6)zamierzenie nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 7)nie stwierdzono możliwości potencjalnego znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, powodującego konieczność wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 53 ust. 5 i 6; 8)nie stwierdzono niezgodności zaproponowanego sposobu kształtowania przestrzeni, w odniesieniu do przeznaczenia terenu, gabarytów obiektów budowlanych, linii zabudowy, kolorystyki obiektów oraz geometrii dachów z wymaganiami i walorami, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego, archeologicznego i krajobrazu oraz zapewnienia możliwości utworzenia uporządkowanej, harmonijnej całości. 22

23 Dziękujemy za uwagę 23

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r.

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Zmiany przepisów w budownictwie Kodeks urbanistyczno budowlany Wiesław Bocheńczyk Zadanie nowej normy prawnej w budownictwie,,kodeks urbanistyczno

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Proces planowania przestrzennego w Polsce kształtują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Planowanie

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Wstęp uzasadnienie potrzeby wprowadzenia nowych regulacji

UZASADNIENIE. I. Wstęp uzasadnienie potrzeby wprowadzenia nowych regulacji UZASADNIENIE I. Wstęp uzasadnienie potrzeby wprowadzenia nowych regulacji Wzrost gospodarczy ostatnich lat spowodował zwielokrotnienie potrzeb inwestycyjnych i zapotrzebowania na tereny, a konkurencja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi dr inż. arch. Robert Warsza Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wydanie decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP RI.6733.3.2012.LP Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. wg rozdzielnika Działając na podstawie art. 10 w związku z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tj.dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

Cele i zasady planowania przestrzennego oraz lokalizowanie inwestycji

Cele i zasady planowania przestrzennego oraz lokalizowanie inwestycji ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego Zespół ds. Planowania Przestrzennego i Lokalizacji Inwestycji KKPP 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Dr Piotr Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 1 Planowanie przestrzenne jako Jedyny sposób osiągania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków dr inż. Andrzej Tyszecki Poznań, 21 listopada 2012 Aspekty prawne Obszary: lądowe i morskie Prawo: krajowe, UE i międzynarodowe Problemy: zmienność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Zadania GDOŚ Współudział

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa wiążący organy AAB i NB

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa wiążący organy AAB i NB Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa wiążący organy AAB i NB Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Ustroń 19-21 listopada 2014 Art. 81 Prawa budowlanego Do podstawowych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

Problemy w zakresie ochrony środowiska

Problemy w zakresie ochrony środowiska Problemy w zakresie ochrony środowiska www.plk-sa.pl Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan prezentacji 1. Zagadnienia priorytetowe 2. Inne ważne Regulacje ustawowe 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Imię i Nazwisko: Dariusz Brzozowski Podpis: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Imię i Nazwisko: Leszek Granat Podpis: wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 647 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 647 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 647 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT- na sesję UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie

PROJEKT- na sesję UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia.. Na podstawie art. 27 w związku z art. 20 ust. 1 i art. 29 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katarzyna Łabarzewska Wydział Rozwoju Regionalnego Rybnik, 16 kwietnia2015 r. 1.Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 7/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 0 listopada 0 Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 0-08 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA WARUNKIEM SKUTECZNOŚCI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA WARUNKIEM SKUTECZNOŚCI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Arch. Marcin Świetlik Towarzystwo Urbanistów Polskich Zarząd Oddziału w Warszawie PARTYCYPACJA SPOŁECZNA WARUNKIEM SKUTECZNOŚCI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO i przyczynkiem do budowania społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Solina 18 czerwca 2015 KONWENCJA KRAJOBRAZOWA RADY EUROPY KRAJOBRAZ JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM DOBROBYTU

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalistyczne - gospodarka przestrzenna

Szkolenie specjalistyczne - gospodarka przestrzenna Szkolenie specjalistyczne - gospodarka przestrzenna dr Łukasz Mikuła Miasto Obywateli - działania Działania w ramach projektu: badania opinii dotyczące rad osiedli, konferencja podsumowująca 4 lata działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r.

z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. Opracowano na podstawie Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennymw planie miejscowym

Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennymw planie miejscowym Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennymw planie miejscowym Inwestycje telekomunikacyjne, a ład przestrzenny praktyczne wskazania dla dokumentów planistycznych Gdańsk, 12.04.2011

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH ROZDZIAŁ 5. REALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH Art. 354. 1. Infrastrukturę techniczną z zakresu sieci przesyłowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/39 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I SYNTEZA

UZASADNIENIE I SYNTEZA ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr UZASADNIENIE I SYNTEZA Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 2016 r. dot. uchwalenia SZÓSTEJ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY

Bardziej szczegółowo

KODEKS URBANISTYCZNO - BUDOWLANY

KODEKS URBANISTYCZNO - BUDOWLANY Projekt roboczy - do dalszych prac wersja 1 z dnia 10 lipca 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KODEKS URBANISTYCZNO - BUDOWLANY TEZY Warszawa 2013 Tezy Kodeksu urbanistyczno-budowlanego projekt

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska Koncepcja zintegrowanego systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Aglomeracji Opolskiej Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Co to jest przedsięwzięcie?

Co to jest przedsięwzięcie? Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko Krzysztof Mielniczuk r. Co to jest przedsięwzięcie? Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO MPZP NR 175/2 / 2009 WILKOWYJA KAMIONKA PRZY UL. LWOWSKIEJ W RZESZOWIE

PODSUMOWANIE DO MPZP NR 175/2 / 2009 WILKOWYJA KAMIONKA PRZY UL. LWOWSKIEJ W RZESZOWIE PODSUMOWANIE DO MPZP NR 175/2 / 2009 WILKOWYJA KAMIONKA PRZY UL. LWOWSKIEJ W RZESZOWIE sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw Uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw Podstawowym założeniem zmian w prawie budowlanym, ustawie o

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim

Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządzono w Poznaniu, dnia 24.10.2015 r. dla: Jan Kowalski ul. Królewska 1 00-000 Warszawa AUDYT możliwości inwestycyjnych dla działki o nr ewid. (), obręb (), gmina (), powiat międzyrzecki, województwo

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

UWAGI i WNIOSKI DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO z dnia 24. 03. 2014

UWAGI i WNIOSKI DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO z dnia 24. 03. 2014 UWAGI i WNIOSKI DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO z dnia 24. 03. 2014 Uwagi dotyczą tych zasadniczych kwestii, które decydować będą o kompletności i spójności rozwiązań Kodeksu : funkcja zgody

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 28. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT nr 28. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 28 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r. Na dwudziestym ósmym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Krajobrazy miejskie w politykach publicznych: Francja / Polska PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Jerzy Zbiegień Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie Strefy, obszary i układy podlegające ochronie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 379 USTAWA. z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U. 2014 poz. 379 USTAWA. z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 2014 poz. 379 USTAWA z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo