ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r.

2 1. Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa? 2. Aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. 3. Dlaczego zmieniamy Plan? 4. Na czym polega zmiana Planu? 5. W jaki sposób sporządzamy zmianę Planu? 6. Jaki mamy ogólny harmonogram prac?

3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawowym aktem planistycznym samorządu województwa, stanowiącym instrument polityki przestrzennej województwa, przez który polityka ta jest wyrażana i realizowana. Podstawa prawna - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan wskazuje cele, kierunki i działania dotyczące przestrzennego rozwoju województwa. Plan odnosi się do obszaru w granicach administracyjnych województwa. Plan uwzględnia ustalenia zawarte w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz w strategii rozwoju województwa. Plan sporządza marszałek województwa i uchwala sejmik województwa.

4 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Obowiązujący Plan został uchwalony w 2004 r. W 2010 r. dokonano częściowej zmiany Planu polegającej na uszczegółowieniu zapisów dotyczących MPL Katowice w Pyrzowicach. W 2013 r. przeprowadzono okresową ocenę aktualności Planu, która wykazała, że Plan wymaga aktualizacji ze względu na: zmieniające się uwarunkowania przestrzenne, nowe edycje strategicznych dokumentów krajowych i regionalnych. Dodatkowo nastąpiły zmiany w przepisach prawa: zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (określa nowy zakres planu), zmiana ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju (obliguje samorząd województwa do dokonania zmiany planu do kwietnia 2016 r.). WNIOSEK: Konieczność weryfikacji i uzupełnienia zapisów tekstowych i graficznych obowiązującego Planu

5 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO CEL OPRACOWANIA Celem opracowania zmiany Planu jest stworzenie AKTUALNEGO DOKUMENTU, stanowiącego podstawowe narzędzie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej województwa, w tym koordynowania form przestrzennego rozwoju i dostarczania wskazań strategicznych.

6 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAKRES ZMIANY Dokument Planu 2020+: Kontynuacja przyjętej polityki przestrzennej województwa Aktualizacja obowiązującego dokumentu Planu: -aktualizacja danych diagnozy stanu -weryfikacja ustaleń Planu (zadania rządowe i samorządowe) -dostosowanie do nowych wymagań ustawowych Charakter Planu 2020+: Plan jest aktem kierownictwa wewnętrznego wiążącego samorząd województwa jako deklaracja prowadzenia polityki przestrzennej zgodnie z ustalonymi celami i kierunkami. Zakres Planu nie narusza uprawnień gmin w zakresie miejscowego planowania zagospodarowania przestrzennego oraz nie stanowi podstawy wydawania decyzji administracyjnych ustalających lokalizacje inwestycji.

7 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAKRES RZECZOWY podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązania komunikacyjne oraz infrastrukturalne, w tym kierunki powiązań transgranicznych; system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym oraz, w zależności od potrzeb, granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym; obszary szczególnego zagrożenia powodzią; granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.

8 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBSZARY FUNKCJONALNE Plan określa następujące obszary funkcjonalne: 1. Miejskie obszary funkcjonalne 1.1. Ośrodka wojewódzkiego (w tym obszar metropolitalny) 1.2. Ośrodków regionalnych 2. Wiejskie obszary funkcjonalne 3. Obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej 3.1. Górskie 3.2. Tereny zamknięte 3.3. Narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy 4. Obszary kształtowania potencjału rozwojowego 4.1. Cenne przyrodniczo 4.2. Ochrony krajobrazów kulturowych 4.3. Strategicznych złóż kopalin 5. Obszary funkcjonalne wymagające rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej 5.1. Przygraniczne

9 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STRUKTURA DOKUMENTU WPROWADZENIE I. DIAGNOZA STANU 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2.STAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA OBSZARY FUNKCJONALNE POWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE 3.TRENDY PRZESTRZENNEGO ROZWOJU REGIONU II. WYZWANIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA III. USTALENIA PLANU 1.WIZJA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 2.ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ 3.CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ I SPOSOBY ICH REALIZACJI PODSUMOWANIE ANEKSY

10 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UCZESTNICY PRAC Organy województwa właściwe odpowiedzialne za sporządzenie zmiany Planu: Marszałek Województwa Śląskiego opracowuje dokument zmiany Planu Zarząd Województwa Śląskiego przyjmuje kolejne etapy prac Sejmik Województwa Śląskiego uchwala zmianę Planu Uczestnicy powołani Zarządzeniem Marszałka: Komitet Sterujący ds. zmiany Planu koordynacja prac, określenie kierunku prac Zespół Zadaniowy ds. zmiany Planu wkład merytoryczny Zespół Projektantów opracowanie dokumentu Konsultant ds. zmiany Planu: prof. Zbigniew J. Kamiński prowadzenie prac projektowych Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna opiniuje projekt zmiany Planu Plan powstaje w procesie partycypacji społecznej przy szerokim udziale instytucji, organizacji i osób.

11 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO TOK PRAC Tok prac nad zmianą Planu - trzy etapy: etap wstępny przyjęcie metodologii prac, analiza dokumentów krajowych i regionalnych oraz rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w związku z zawiadomieniem; etap koncepcyjny - aktualizacja uwarunkowań, aktualizacja zapisów diagnozy oraz weryfikacja wizji, celów i kierunków polityki przestrzennej; etap projektowy weryfikacja koncepcji, ostateczne ustalenie celów i kierunków polityki przestrzennej, nadanie ostatecznego kształtu dokumentowi.

12 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC Przystąpienie do sporządzenia zmiany Planu Informowanie o przystąpieniu do zmiany Planu : Etap wstępny : Etap prac koncepcyjnych : Etap prac projektowych, w tym: : Opiniowanie i uzgadnianie projektu zmiany Planu, konsultacje społeczne : Przyjęcie projektu zmiany Planu przez Zarząd Województwa i przekazanie Sejmikowi Województwa Śląskiego do uchwalenia : Uchwalenie zmiany Planu przez Sejmik Województwa Śląskiego : Przekazanie zmiany Planu wraz z dokumentacją prac planistycznych Wojewodzie Śląskiemu w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

13 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PRACE KONCEPCYJNE Prezentacja koncepcji PLANU w subregionach (4 spotkania informacyjno-konsultacyjne poza procedurą ustawową): RYBNIK KATOWICE BIELSKO-BIAŁA CZĘSTOCHOWA

14 Dziękuję za uwagę Katarzyna Łabarzewska Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Wydział Rozwoju Regionalnego Tel

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Kraków 2003 ISBN 83-920726-0-X

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Zmiana przeznaczenia gruntów.

Zmiana przeznaczenia gruntów. Mgr inż. Jan Bielański 2014=10=16 /Spała/ Zmiana przeznaczenia gruntów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.2004.121.1266 ze zm./ 1. Ochrona gruntów polega

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Cele i zasady planowania przestrzennego oraz lokalizowanie inwestycji

Cele i zasady planowania przestrzennego oraz lokalizowanie inwestycji ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego Zespół ds. Planowania Przestrzennego i Lokalizacji Inwestycji KKPP 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA POWAŻNYCH AWARII WWOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM JAKO ELEMENT DOKUMENTACJI Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA RYZYKA POWAŻNYCH AWARII WWOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM JAKO ELEMENT DOKUMENTACJI Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO SEMINARIUM NA TEMAT WYNIKÓW WDRAŻANIA PROJEKTU UE RIVER SHIELD W POLSCE RS/PL/SEM.3/R.2 (Gorzów Wielkopolski, 23 kwietnia 2008 r.) ANALIZA RYZYKA POWAŻNYCH AWARII WWOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM JAKO ELEMENT DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu Projektowego - do dnia 14 stycznia 2010 r.

Skład Zespołu Projektowego - do dnia 14 stycznia 2010 r. Skład Zespołu Projektowego - do dnia 14 stycznia 2010 r. Załącznik nr 1 do uchwały XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r. imię i nazwisko projektanta rodzaj uprawnień mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Stan aktualności studiów uwarunkowań

Stan aktualności studiów uwarunkowań MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim Warszawa 2015 Opracowanie MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ZASADY I KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASADY I KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM DOKUMENT WDROŻENIOWY ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony.

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Materiały instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ROZPATRZENIE WNIOSKÓW DO PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo