SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA"

Transkrypt

1 SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń, WBU we Wrocławiu

2 RETROSPEKCJE W USTAWIE Z 31 STYCZNIA 1961 R. O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM: - CELEM PLANOWANIA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW KRAJU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH WZAJEMNYCH ZWIĄZKÓW I INTERESÓW OGÓLNOKRAJOWYCH ORAZ USTALENIE PRAWIDŁOWYCH WSPÓŁZALEŻNOŚCI PRZESTRZENNYCH, - FUNKCJE PLANOWANIA TO USTALENIE PRZEZNACZENIA I SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW NA OKREŚLONE CELE Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO. USTAWA TRAKTUJE KONSEKWENTNIE PLANOWANIE PRZESTRZENNE JAKO NARZĘDZIE RACJONALNEGO ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI, USTANOWIONYCH W PLANACH SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

3 1984 W USTAWIE Z DNIA 12 LIPCA 1984 R. O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - WSPÓŁZALEŻNOŚĆ RELACJI POMIĘDZY PLANOWANIEM SPOŁECZNO GOSPODARCZYM I PRZESTRZENNEYM I ZOBLIGOWANIE DO WZAJEMNEGO UWZGLĘDNIANIA UWARUNKOWAŃ, PREDYSPOZYCJI I CELÓW W OPRACO-WYWANYCH PLANACH. ZGODNIE Z USTAWĄ OPRACOWANO W 1988 R. PROJEKT PERSPEKTYWICZNEGO PLANU ROZWOJU KRAJU, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI: ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ORAZ PRZESTRZEN-NEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU (NIE PRZEDSTAWIONO GO JEDNAKŻE DO PRZYJĘCIA PRZEZ SEJM) W KPZK 2030 NOWE UJĘCIE PROBLEMATYKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU TO ZMIANA PODEJŚCIA DO ROLI POLITYKI PRZESTRZENNEJ PAŃSTWA W OSIĄGANIU NAKREŚLONYCH WIZJI ROZWOJOWYCH. W KPZK PROPONUJE SIĘ ZERWANIE Z DOTYCHCZASOWĄ DYCHOTOMIĄ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE KRAJOWYM, WOJEWÓDZKIM I LOKALNYM ORAZ W ODNIESIENIU DO OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH, WPROWADZA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ CELÓW POLITYKI PRZESTRZENNEJ Z CELAMI POLITYKI REGIONALNEJ, WIĄŻE PLANOWANIE STRATEGICZNE Z PROGRAMOWANIEM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMÓW ROZWOJU I PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

4 ZARYS METODYKI PRAC NAD AKTUALIZACJĄ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU ZMIANY PLANU PRZYJĘTA ZOSTAŁA ZINDYWIDUALIZOWANA METODYKA JEGO OPRACOWANIA, KTÓREJ PODSTAWOWYMI WYRÓŻNIKAMI SĄ: SPEŁNIENIE OBOWIĄZUJĄCYCHWYMOGÓW W ODNIESIENIU DO ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU PRZYJĘCIE W PRACACH DIAGNOSTYCZNYCH I PLANISTYCZNYCH PODZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ NA DOMENY: PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ZE SFERAMI: PRZYRODNICZO-KULTUROWĄ, OSADNICZĄ, TECHNICZNĄ I POWIĄZAŃ Z OTOCZENIEM KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM PROJEKTU; PLANOWANIA STRATEGICZNEGO SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ZE SFERAMI: SPOŁECZNĄ I GOSPODARCZĄ, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA INNYCH DOKUMENTÓW PLANOWANIA STRATEGICZNEGO. PRZYJĘCIE ROZSZERZONEGO ROZUMIENIA ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU JAKO TWORZENIA ŁADU ZINTEGROWANEGO ROZSZERZENIE USTALEŃ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA, UJĘTYCH W JEJ CELU PRZESTRZENNYM I UWZGLĘDNIENIE CELÓW SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO POPRZEDZENIE OPRACOWANIA PROJEKTU SPORZĄDZENIEM OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO I KOMPLEKSOWEJ DIAGNOZY STANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWANIE PROJEKTU W 3 CZĘŚCIACH, OBEJMUJĄCYCH: UWARUNKOWANIA, PROBLEMY I WIZJE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA (O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-PROGNOSTYCZNYM), USTALENIA PLANU - CELE, KIERUNKI I ZASADY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA W PERSPEKTYWIE 2020 R. (O CHARAKTERZE STANOWIĄCYM), ZASADY I NARZĘDZIA REALIZACJI PLANU (W CZĘŚCI O CHARAKTERZE INFORMACYJNO- POSTULATYWNYM)

5 ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH NAD PROJEKTEM ZMIANY PLANU

6

7 WDRAŻANIE IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PROJEKCIE ZMIANY PLANU DLA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTU ISTOTNE BYŁO PRZYJĘCIE NASTĘPUJĄCEGO ROZUMIENIA IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY - TO SPÓJNE, JEDNOCZESNE TWORZENIE ŁADÓW : ŚRODOWISKOWEGO (PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO), PRZESTRZENNEGO, SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I INSTYTUCJONALNEGO. WYRAZEM ZWIĄZANYCH Z ICH TWORZENIEM PROCESÓW WINIEN BYĆ ŁAD ZINTEGROWANY PODSTA- WOWA CECHA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO. WDRAŻANIE ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WIĄŻE SIĘ Z OKREŚLENIEM W PROJEKCIE ZMIANY PLANU ZRÓŻNICOWANYCH POLITYK OCHRONY ZASOBÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH I KULTUROWYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA, UWZGLĘDNIAJĄCYCH ROZBUDOWYWANY SYSTEM TERENÓW CHRONIONYCH O RÓŻNYCH REŻIMACH OCHRONNYCH I JEDNOCZEŚNIE SŁUŻĄCYCH ODPOWIEDNIM POTRZEBOM ROZWOJU OSADNICTWA I GOSPODARKI. ROZWIĄZANIA W TYM ZAKRESIE, JAKIE PRZYJĘTO W PROJEKCIE ZMIANY PLANU, ZOSTAŁY OKREŚLONE W ZGENERALIZOWANY SPOSÓB, ZE SZCZEGÓŁOWOŚCIĄ ADEKWATNĄ DO STOPNIA OGÓLNOŚCI PLANU, ZE WSKAZANIEM SZEREGU ZADAŃ I PROJEKTÓW, SŁUŻĄCYCH REALIZACJI PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE CELÓW I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA.

8 SYSTEM WDRAŻANIA ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A REALIZACJA ZADAŃ` i PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

9 WDRAŻANIE PROJEKTU NA RÓŻNYCH POZIOMACH PLANOWANIA W PROJEKCIE PLANU WSKAZANY ZOSTAŁ ZESTAW JEGO OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ, A SAM PROJEKT ZOSTAŁ OPRACOWANY W SYNTETYCZNY SPOSÓB, M. IN. W FORMIE OBSZERNYCH ZESTAWIEŃ TABELAR- YCZNYCH, TAK, ABY UŁATWIĆ WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NIM USTALEŃ PRZY OPINIOWANIU I UZGADNIANIU DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH DLA POZIOMU LOKALNEGO ORAZ WNOSZENIU WNIOSKÓW I PROPOZYCJI DO DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH POZIOMU REGIONALNEGO I KRAJOWEGO, TAKICH JAK: NA POZIOMIE LOKALNYM: STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO GMIN, MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, OKRESOWE OCENY AKTUAL- NOŚCI STUDIÓW I PLANÓW MIEJSCOWYCH ORAZ ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMIN, STRATEGIE ROZWOJU I PROGRAMY SEKTOROWE NA POZIOMIE REGIONALNYM: PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU METROPOLITAL- NEGO I PLANY OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA I PROGRAMY, ZAWIERAJĄCE ZADANIA WOJEWÓDZKIE; NA POZIOMIE KRAJOWYM: DŁUGO- I ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU, KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU, KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ PROGRAMY, ZAWIERAJĄCE ZADANIA RZĄDOWE.

10 ZASADY ZINTEGROWANIA PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW DLA PLANOWANIA ROZWOJUWOJEWÓDZTWA DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ SPÓJNOŚCI (INTEGRACJI) PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ROZWOJU REGIONU JAKIMI SĄ PROJEKT ZMIANY PLANU ORAZ STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZAKŁADA SIĘ PRZY ICH OPRACOWYWANIU STOSOWANIE TAKICH ZASAD JAK: UTRZYMANIE RÓWNORZĘDNOŚCI OBU W/W SFER PLANOWANIA I ROZBUDOWANIE ICH WZAJEMNYCH RELACJI PRZY FORMUŁOWANIU CELÓW I KIERUNKÓW ROZWOJU W OBU DOKUMETACH PROWADZENIE PRAC PLANISTYCZNYCH NAD W/W DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI I ICH KONSULTO- WANIE W SPOSÓB KOMPLEKSOWY I PRZY ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI I JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH PRZYGOTOWANIE PRZYJMOWANIE WSPÓLNYCH, GENERALNYCH ROZWIĄZAŃ DLA OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU, OCHRONY ZABYTKÓW, ROZWOJU OSADNICTWA, TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PROWADZENIA STAŁEGO MONITOROWANIA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU ORAZ OBSERWACJI I OCENY ZACHODZĄCYCH PRZEMIAN SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH, A TAKŻE STOPNIA REALIZACJI ZAŁOŻO- NYCH CELÓW I WIZJI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO; ROZBUDOWY METOD PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W PLANOWANIU ROZWOJU ORAZ POPRAWY DOSTĘP- NOŚCI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH.

11 MODELOWE ZASADY ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM WOJEWÓDZTWA

12

13 ZAKRES FINALNYCH PRAC NAD PROJEKTEM ZMIANY PLANU UZUPEŁNIENIE PROJEKTU M.IN. ZW. Z WPROWADZENIEM USTALEŃ ZAWARTYCH W KPZK I WYZNACZENIE OBSZARÓW METROPOLITALNEGO, FUNKCJONALNYCH ORAZ AKTUALIZACJA DANYCH PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW EKSPERCKICH NT SPOSOBÓW I ZASAD UZYSKANIA SPÓJNOŚCI PROJEKTU PLANU I STRATEGII DLA UZYSKANIE ICH SPÓJNOŚCI PONOWNE OPINIOWANIE I UZGADNIANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, W TYM W GŁÓWNYCH SUBREGIONACH WRAZ Z PROJEKTEM AKTUALIZACJI STRATEGII.UZYSKANIE OPINII MRR (?) NT ZGODNOŚCI Z KPZK.UZYSKANIE STANOWISKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA W SPRAWIE PRZEDŁOŻE-NIA DO UCHWALENIA PROJEKTU ZMIANY PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ORAZ OPINII KOMISJI SEJMIKU WOJ. O PROJEKCIE.PRZEDŁOŻENIE PROJEKTU ZMIANY PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ DO UCHWALENIA PRZEZ SEJMIK DOLNOŚLĄSKI.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ JANUSZ KORZEŃ,WBU

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI WSPÓLNA STRATEGIA DZIAŁANIA Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM W REGIONIE WODNYM

PROGRAM W REGIONIE WODNYM PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY PROJEKT (wersja pierwsza poprawiona) Warszawa, grudzień 2012 r. Status dokumentu Niniejszy dokument jest pierwszą wersją Programu Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7]

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] Opole, luty 2014 r. 2 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 jest Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA RYBNIKA (POSPH)

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA RYBNIKA (POSPH) o Urząd Miasta Rybnika PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA RYBNIKA (POSPH) PROJEKT Rybnik 2013 Wykonanie na zlecenie Urzędu Miasta Rybnika: ATMOTERM S.A.

Bardziej szczegółowo