Lp. Autor uwagi PIIT Polkomtel TP IŁ. Paragraf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. Autor uwagi PIIT Polkomtel TP IŁ. Paragraf"

Transkrypt

1 Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń ( ) Lp. Paragraf 1. Uwaga ogólna Uwaga 2. ogólna Zał. 1 Zał. 1 Autor uwagi IŁ KIGEiT 5. Zał. 1 UKE Treść uwagi Przyjęło się stosowanie określenia ruting, tablice rutingu, numery rutingowe. Proponujemy, by w rozporządzeniu dot. zasad adresowania połączeń zamiast słowa routing stosować ruting. Należy uporządkować numerację paragrafów i podpunktów i nadać im jednolity charakter w obu projektach. 1projektu przewiduje zasadę, iż informacja adresowa o numerze abonenta i użytkownika wywołującego musi być niezmieniona na całej drodze połączeniowej. Odnosząc się do powyższego postanowienia należy wskazać, iż postanowienie to powinno być uzupełnione o wskazanie, iż obowiązek ten należy wykonać w miarę możliwości technicznych. Należy bowiem wskazać, iż bardzo często dane adresowe przychodzą do sieci w postaci zmienionej(brak numeru abonenta A). Ponadto nie wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni używają sygnalizacji SS7 na punktach styku sieci co powoduje, iż nie wszystkie informacje adresowe są przekazywane między sieciami. Warto także zwrócić uwagę, iż niektóre centrale analogowe nie zapewniają możliwości prezentacji numeru, a tym samym, z definicji, naruszone zostałoby postanowienie 1(liczba takich central jest zapewne marginalna, ale nie można wykluczyć ich stosowania przez mniejsze podmioty). Najważniejszą kwestią jest jednak fakt, iż takie zasady kierowania połączeń prowadzą do wyeliminowania technologii VoIP, gdzie możliwość zachowania informacji adresowych są bardzo ograniczone. Należy także pamiętać, iż w toczącej się obecnie debacie nt. urządzeń FCT, wszelkie argumenty za i przeciw tym urządzeniom stracą znaczenie, gdyż 1 projektu w zasadzie eliminuje z obrotu urządzenia FCT, które, jak powszechnie wiadomo, nie dają możliwości przekazywania wiadomości sygnalizacyjnych. Oprócz powyższych przykładów, można wskazać szereg innych, w których informacje adresowe mogą być zmienione, przykładowo przy usłudze przekierowania połączeń dla wielu połączeń pozostawia oryginalny numer abonenta wywołującego, zamiast numeru abonenta B, dla którego ustawiona jest usługa przekierowania połączeń. Niezależnie od tego, należy wskazać, iż cała redakcja 1 budzi duże wątpliwości co do wykładni tego postanowienia. Dlatego też KIGEiT zwraca uwagę, iż postanowienie to powinno być przeredagowane, a dodatkowo uzupełnione w sposób wskazany powyżej tj. poprzez wskazanie, iż obowiązek ten ciąży na operatorze w miarę możliwości technicznych. Regulację przepisu 1 załącznika do projektu rozporządzenia proponuje się zamieścić w obrębie dwóch ustępów, w brzmieniu: 1. 1 Informacja adresowa o numerze abonenta i użytkownika wywołującego powinna być niezmienna na całej drodze połączeniowej, z zastrzeżeniem ust Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy połączenie jest realizowane z terminalu (..).. Proponuję zmianę brzmienia przepisu 1, tak aby odpowiadało ono dyspozycji do wydania aktu oraz przepisowi 1 rozporządzenia. Zatem proponuję brzmienie: 1. Informacja adresowa o numerze abonenta i użytkownika wywołującego musi być niezmienna na całej drodze połączeniowej., albowiem część wypowiedzi rozpoczynająca się wyrazami z wyjątkiem sytuacji, gdy realizowane jest połączenie. Nie dotyczy zasady niezmienności informacji adresowej na całej drodze połączeniowej. Określenie informacja adresowa wymaga zdefiniowania, gdyż jego znaczenie nie jest powszechnie zrozumiałe. Ta część wypowiedzi odnosi się bowiem do sytuacji, w której dopuszcza się wykorzystanie numeru technicznego w przypadku: 1) realizowania połączenia z terminala bez karty SIM lub 2) używania w danym połączeniu karty SIM zalogowanej w sieci operatora innego niż operator, z którym abonent wywołujący zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z powodu braku zasięgu. Zatem jest to odrębna zasada, którą należy zredagować w kolejnej jednostce redakcyjnej w następujący sposób: Numer zastępujący numer abonenta i użytkownika (numer techniczny) można wykorzystywać w przypadku: 1) realizowania połączenia z urządzenia końcowego (terminala) bez użycia przez abonenta wielofunkcyjnej, inteligentnej karty identyfikacyjnej (Subscriber Identity Module), zwanej dalej kartą SIM lub 2) używania przez abonenta - z powodu braku zasięgu w Stanowisko MT i UKE Wymagane konsultacje podczas konferencji uzgodnieniowej Nie uwzględniono Uwzględniona Informacja adresowa nie musi być zdefiniowana Propozycja uwzględniona przy przeredagowaniu 1

2 6. Zał Zał Zał IŁ danym połączeniu karty SIM zalogowanej w sieci operatora innego niż operator, z którym abonent wywołujący zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zbiera dane o wykorzystywanych przez operatorów numerach technicznych i podaje do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz aktualizuje je niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie. Zaproponowana redakcja ustępu drugiego stanowiącego szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zasady określonej w ust. 1 zastąpiłaby przepis 2, który wykracza poza delegację upoważniającą Ministra do wydania rozporządzenia. Proponujemy zmianę 1 na: 1. Informacja adresowa o numerze abonenta i użytkownika wywołującego musi być niezmienna na całej drodze połączeniowej, z zastrzeżeniem ust W przypadku połączeń alarmowych wykonywanych z ruchomych publicznych sieciach telefonicznych na numer 112, jeśli połączenie realizowane jest z terminala z kartą SIM będącego poza zasięgiem sieci operatora, będącego właścicielem karty SIM lub z terminala bez karty SIM, dopuszczalne jest wykorzystanie przez centralę źródłową numeru technicznego w miejsce informacji adresowej o numerze abonenta i użytkownika. W celu zwiększenia przejrzystości zapisów związanych z informacją adresową, 1 należy podzielić na dwa ustępy. W ust. 1 należy zdefiniować podstawową regułę, co do której w ust. 2 określone zostały precyzyjnie wyjątki czyli: sytuacji, w której terminal wraz z kartą SIM znajduje się poza zasięgiem sieci operatora, który jest właścicielem karty SIM oraz sytuacji, w której terminal nie zawiera karty SIM; Proponowany w projekcie kształt regulacji był niejasny i stwarzał możliwości zmiany numeru A w zbyt wielu, nieuzasadnionych Numery techniczne nie powinny być publikowane na www Uwzględniona. technicznie przypadkach. Proponujemy dodać słowa identyfikujący terminal. Nie uwzględniono patrz powyżej Celem doprecyzowania treści 1 proponuje się nadanie mu następującego brzmienia: Informacja adresowa o numerze abonenta i użytkownika wywołującego musi być niezmieniana na całej drodze połączeniowej (w tym łącznie z wyróżnikiem wskazującym na połączenia międzynarodowe), za wyjątkiem sytuacji, gdy realizowane jest połączenie z sieci ruchomej do numeru alarmowego z terminala bez karty SIM lub, gdy używana w danym połączeniu karta SIM jest zalogowana w sieci innego operatora z powodu braku zasięgu sieci operatora, z którym abonent lub użytkownik wywołujący zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W takim przypadku dopuszczane jest wykorzystanie numeru technicznego. Zał. 2 2 załącznika do projektu rozporządzenia wykracza poza upoważnienie ustawowe, ponieważ nakłada na operatorów obowiązek polegający na informowaniu Prezesa UKE o wykorzystywanych numerach technicznych oraz o ich zmianach. W związku z powyższym przepis powinien być skreślony. Zał. 3 Regulacja 3 5 załącznika do projektu rozporządzenia jest w dalszym ciągu nieczytelna(.) Proponowana obecnie w 3 ust. 1, 4 ust. 1 i 5 ust. 1 załącznika do projektowanego rozporządzenia regulacja nie stanowi przepisu materialnego. Wyczerpuje ona znamiona informacji wskazującej czego dotyczy objęta nią w poszczególnych przepisach materia. W związku z powyższym ww.przepisy wymagają odpowiednich zmian redakcyjnych w tym zakresie. 3 proponuję nadać redakcję: 3. Dla numeracji służącej realizacji uprawnień abonentów i użytkowników do przenoszenia przydzielonego numeru między operatorami ustala się: 1) format numeru (.) 2) następujące zasady adresowania ( ). Analogiczna propozycja odnosi się do 4 i 5. Zał. 3 UKE 3. W celu realizowania uprawnień abonenta i użytkownika do przenoszenia przydzielonego numeru pomiędzy operatorami zgodnie z następującymi zasadami: 3) numer routingowy (NR NP) zamieszcza się w parametrze (..) 4) numer routingowy (NR NP) dołącza się po odpytaniu bazy ( ) 5) wartość parametru NoA (.) Uwzględniona. Nieuwzględniona konieczność przeredagowania zapisu przeredagowaniu zapisów przy

3 Zał. 3 ust. 3 pkt 2 Zał. 3 ust. 2 Zał. 3 ust Zał. 4 KIGEiT 16. Zał. 4 ustala się format numeru routingowego (NR NP.) dla numer ów geograficznych i niegeograficznych: NR NP. (5 cyfr) = C hex + XYZT, gdzie: XY = AB = wskaźnik strefy numeracyjnej (X = 1 9), ZT = numer HOST tzw. HOST ID w danej strefie numeracyjnej (SN) (dla danego XY), z tym że, jeżeli ZT osiągnie wartość 99, Prezes UKE niezwłocznie ustala inny AB dla danej SN oraz podaje do publicznej wiadomości na stronach BIP UKE. - jako szczegółowe wymaganie dotyczące zasad adresowania określonych w pkt 1 3. Analogiczną redakcję proponuję przyjąć w 4 oraz 5. W 3 ust. 3 pkt 2 proponuje się nadanie następującego brzmienia: 2) numer rutingowy (NR NP) dołącza się po odpytaniu bazy dla numerów przeniesionych; dopuszcza się dołączanie po odpytaniu dla numerów nieprzeniesionych.. Propozycja ma charakter doprecyzowujący. Zasadą jest bowiem dołączenie NR po odpytaniu bazy, a więc nie ma potrzeby wskazania, iż nie ma obowiązku odpytywania przy numerach nieprzeniesionych. Dla przejrzystości zapisu słuszne jest zaakcentowanie, iż dopuszczalne jest nie odpytywanie bazy przy numerach nieprzeniesionych. W 3 ust. 2 dodać sformułowanie: Dla numerów geograficznych decyzja o stosowaniu NR NP. w formacie CXYZT (X=0) leży w gestii operatora Biorcy. Numer routingowy (NR) przypisany do numeru przeniesionego wskazuje na sieć Biorcy - NR jest przyznany Biorcy przez Prezesa UKE. W procesie przeniesienia numeru to Biorca określa, jaki NR będzie użyty dla danego numeru przeniesionego. Proponowany zapis ma na celu doprecyzowanie, że Biorca może przeniesionemu numerowi geograficznemu przypisać zarówno NR w formacie CXYZT, gdzie XY = AB (format strefowy), jak i w formacie CXYZT, gdzie X=0 (format sieciowy). Co więcej stosowanie tego formatu CXYZT, gdzie X=0 jest preferowane, gdyż w tym przypadku konfiguracja tablic kierowania ruchu w sieciach pozostałych operatorów jest znacznie prostsza. Do dyskusji na konferencji uzgodnieniowej W 3 ust. 3 należy połączyć ppkt. 1 i ppkt. 3 Nie uwzględniono Połączenie tych dwóch punktów wynika z powiązania logicznego tych dwóch punktów. Pkt. 3 nie powinien funkcjonować jako samodzielny element na równi z informacją z pkt. 1 i 2, ponieważ jest on ściśle logicznie związany z pkt. 1. W 3 ust. 3 po połączeniu ppkt. 1 i ppkt. 3 należy dodać kolejny ppkt. następującej treści: SCCP do dyskusji na NR NP w formacie XYZT (X=0) wykorzystywany jest także w konferencji adresowaniu wiadomości SCCP. Umieszczany jest przed numerem uzgodnieniowej abonenta B w parametrze Called Party Address, wartość parametru NoA równa 3. Wprowadzony zapis ma na celu usankcjonowanie zaimplementowanego przez operatorów sposobu adresacji wiadomości SCCP pozwalającego zrealizować przenośność numerów dla usług niegłosowych (np. SMS, MMS) w adresacji wiadomości SCCP wykorzystywane są te same NR NP, co w przypadku połączeń głosowych. 4 projektu przewiduje wprowadzenie zasad adresowania dla usługi WLR. Niemniej jednak pojęcie WLR nie jest pojęciem ustawowym, a co więcej nie jest pojęciem polskim. Stąd też wskazane jest zastąpienie tego pojęcia zwrotem usługa hurtowego dostępu do sieci - zgodnie z terminologią przyjętą w decyzji Prezesa UKE. Poza tym, numery routingowe wskazane w 4 rozporządzenia są już faktycznie stosowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a tym samym powstaje pytanie, czy po wejściu w życie rozporządzenia konieczne będzie wystąpienie do Prezesa UKE o przyznanie tych numerów? W chwili obecnej, wobec braku jasnej podstawy prawnej, numery routingowe dla procesu NP nie są przydzielane w drodze decyzji, ale po ustaleniu formatu tego numeru oraz numeru routingowego dla WLR może powstać wątpliwość, czy numery te nie powinny być przyznawane przez Prezesa UKE w drodze decyzji. Należy usunąć 4. Wprowadzenie numeru WNR do projektu rozporządzenia budzi znaczne wątpliwości PTC. W szczególności, gdy numer WNR został sztucznie wprowadzony przez na potrzeby realizacji usługi WLR i de facto komplikuje on wprowadzanie tej usługi. W ocenie PTC numer WNR może zostać swobodnie zastąpiony wskaźnikiem NDS - mechanizmem wdrożonym do kierowania połączeń poprzez NDS. Jednocześnie wprowadzenie numeru WNR powoduje rozróżnienie na połączenia strefowe i pozostałe połączenie, co stwarza ryzyko definicję WLR. Dla nowych NR będą wydawane decyzje Prezesa UKE Do dyskusji. powinna odnieść się do tej uwagi na konferencji uzgodnieniowej, gdyż to zaproponowała zapisy WLR

4 17. Zał. 4 KIGEiT powiązania usług międzyoperatorskich z usługami detalicznym świadczonymi użytkownikom. Warto zwrócić uwagę, iż operatorowi świadczącego usług WLR, nie jest potrzebna dodatkowa informacja adresowa w numerze B stwierdzająca czy połączenie jest strefowe czy tez nie. W zupełności wystarczająca ilość informacji znajduje się w połączeniu poprzedzonym numerem NDS. Wiązanie usług międzyoperatorskich oraz usług detalicznych powoduje ponadto pojawienie się ryzyka stosowana przez wymogu budowania 49 poziomu dawnego LPSS-2 do obsługi ruchu strefowego z WNR. W tym zakresie istotne jest również rozporządzenie MTiB z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych, w którym 11 wyraźne wskazano, iż to operator o znaczącej pozycji rynkowej (tj. w tym przypadku ) ma obowiązek przedstawić użytkownikowi końcowemu zapowiedz o niedostępności usług konkretnego dostawcy usług (operatora NDS). Wprowadzenie WNR powoduje, ze połączenia z NDS dostawców usług, którzy nie są dostępni, są kierowane do operatora WLR, co powoduje, iż to właśnie na tego operatora (a nie na ) spadnie obowiązek przedstawienia zapowiedzi słownej, co jest niezgodne ww. rozporządzeniem. Warto wskazać, iż projekt rozporządzenia nie posługuje się jednolitą terminologią. W 3 rozporządzenia numer routingowy jest określany NR, a w 4 RN (jak można przypuszczać od angielskiego routing number). Wydaje się, iż konsekwentnie powinno używać się zwrotu NR. 18. Zał. 4 ust. 1 IŁ Proponujemy wprowadzić określenie numeru routingowego. Nie uwzględniono Zał. 4 ust pkt 2 i IŁ Proponujemy konsekwentnie stosować skróty NR dla numeru routingowego dla usługi WLR tak jak w 3, czyli zamiast (RN WNR) wprowadzić (NR WLR), (dodatkowo zmieniając w skrócie WNL literę N na L ). Zał. 5 ust. 1 IŁ Proponujemy uwzględnić w formacie kierowania Numeru Kierowania Alarmowego (NKA) i zasadach kierowania ruchu do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy i numeru 112 planowanych Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) zlokalizowanych w każdym województwie (zgodnie z Ustawą o Ratownictwie Medycznym z dnia 20 października 2006 r.) dla potrzeb przyjmowania wywołań przez CPR oraz przekierowania ich z CPR do właściwych służb niesienia pomocy. Realizacją będzie uzależniona od przyjętej koncepcji funkcjonowania systemu ratowniczego. Zał. 5 ust. 3 - PTC W 5 ust. 3 należy usunąć ppkt 2 Ppkt 2 jest tożsamy z ppkt. 3 ust. 2 5, w związku z tym za nieuzasadnione należy uznać powtarzanie tej samej informacji. Do dyskusji do wyjaśnienia przez Nie uwzględniono. Potrzebne dodatkowe wyjaśnienia z IŁ Potrzebne dodatkowe wyjaśnienie PTC, ponieważ nie ma 5 ust. 2 pkt Zał. 5 ust. 3 MSWiA Zał. 6 - PTC W 5 ust. 3 po wyrazach Ustala się zasady kierowania ruchu do proponuje się dopisać wyrazy numerów alarmowych. Ponadto w tym samym paragrafie i ustępie, w pkt 3 po wyrazach następuje konwersja z numeru proponuje się dopisać wyraz alarmowego. Dodatkowo należy uzupełnić zwrot numer 112 o przymiotnik alarmowy ze względu na fakt, że w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i ustawie Prawo telekomunikacyjne zastosowano właśnie taką terminologię. Należy dodać 6 o następujące treści: 1. Numeracja służąca do realizacji uprawnień abonentów i użytkowników w zakresie wyboru dostawcy publiczne dostępnych usług telefonicznych. 2. Ustala się zasady adresowana dla właściwego kierowania połączeń w zakresie numeracji służącej do uprawnień abonentów i użytkowników w zakresie wyboru dostawcy publiczne dostępnych usług telefonicznych: 1) Na łączach międzyoperatorskich NDS + KNA przesyłany jest w polu Called Party Number. 2) Numer NDS służy do zaadresowana sieci dostawcy publiczne dostępnych usług telefonicznych. Połączenie adresowane w formacie NDS + KNA trafia do sieci dostawcy publiczne dostępnych usług telefonicznych, gdzie NDS jest usuwany i nie jest stosowany w dalszej części drogi połączeniowej. 3) Jeśli abonent i użytkownik usługi WLR wybierze numer KNA poprzedzony NDS, wówczas połączenie obsługiwane jest tak jak każde inne połączenie NDS w sieci obsługującej zakończenie sieci tego abonenta i użytkownika. 3. Wskaźnik NDS wykorzystywany jest do realizacji usługi WLR. Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących NR NP, NKA - konieczne jest określenie wymagań dotyczących adresowania dla właściwego kierowania ruchu w przypadku wywołań z wykorzystaniem NDS. Numer NDS służy do zaadresowana sieci dostawcy publiczne dostępnych usług telefonicznych i powinien być usuwany z informacji Do dyskusji potrzebne wyjaśnienia PTC i

5 24. Uzasadnienie i OSR SEP adresowej przez tę sieć (stosowanie go w dalszej części drogi połączeniowej byłoby nielogiczne). Przedsiębiorcy telekomunikacyjni (Operatorzy) mogą ponieść nie bez znaczenia koszty związane z adaptacją oprogramowania centralowego (dodatkowy patching), ponieważ zmiany o których mowa w większości może się nie dać/(nie da się) wprowadzić za pomocą komend MML. Nie uwzględniono. Propozycja rozporządzenia jest jedynie usankcjonowaniem obowiązującego stanu faktycznego.

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie pierwotne (od 2011-01-12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

PLICBD to dwie główne g funkcjonalności:

PLICBD to dwie główne g funkcjonalności: CPD 1 CPD 2 PLICBD to dwie główne g funkcjonalności: ci: -Funkcjonalność lokalizacyjna - udostępnianie służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy, na ich żądanie, informacji o lokalizacji abonenta

Bardziej szczegółowo

Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP

Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP Warszawa, maj 004 r. . Przenośność numeru w publicznych sieciach telefonicznych. Pojęcie przenośności numeru (number portability) oznacza uprawnienie abonenta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych 1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

FNP pomiędzy PTC i NOLbezPSS

FNP pomiędzy PTC i NOLbezPSS P O R O Z U M I E N I E w sprawie uregulowania zasad współpracy międzyoperatorskiej wynikającej z obowiązku realizacji uprawnień Abonentów publicznych sieci stacjonarnych do zachowania numeru w przypadku

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR DRT-WWM /05( )

DECYZJA NR DRT-WWM /05( ) PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 2006 r. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Polkomtel S.A. ul. Postępu 3 02-676 Warszawa DECYZJA NR DRT-WWM-60600-20/05( )

Bardziej szczegółowo

P O R O Z U M I E N I E

P O R O Z U M I E N I E P O R O Z U M I E N I E w sprawie uregulowania zasad współpracy międzyoperatorskiej wynikającej z obowiązku realizacji uprawnień Abonentów publicznych sieci stacjonarnych do zachowania numeru w przypadku

Bardziej szczegółowo

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej w zakresie połączenia sieci

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej w zakresie połączenia sieci Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej w zakresie połączenia sieci W ramach toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA Dariusz Prymon aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Abonent sieci publicznej może w każdym czasie wystąpić do prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Uzasadnienie ogólne:

UZASADNIENIE. Uzasadnienie ogólne: UZASADNIENIE Uzasadnienie ogólne: Główną przyczyną zmian przedmiotowego rozporządzenia jest potrzeba przyspieszenia procedury przenoszenia numerów. Zgodnie ze wstępem do dyrektywy 2002/22/WE o usłudze

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego Numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych

Regulamin przenoszenia przydzielonego Numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych Regulamin przenoszenia przydzielonego Numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych Regulamin obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 r. do odwołania Niniejszy Regulamin w całości

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) Identyfikacja problemów w przenośności numerów telefonicznych dla usług świadczonych w technologii VoIP

Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) Identyfikacja problemów w przenośności numerów telefonicznych dla usług świadczonych w technologii VoIP Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) Identyfikacja problemów w przenośności numerów telefonicznych dla usług świadczonych w technologii VoIP Warszawa - Miedzeszyn Wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez NetRunner Anna Polak z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Świętojańskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland

Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)...... Miejscowość Data wypełnienia Na podstawie niniejszego wzoru Wniosku,

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2008 r., znak: DZC-WAP-5174-1/08 (238) doręczonego do PIIT w dniu 3 grudnia 2008 r., Polska Izba

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801. obowiązuje od r.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801. obowiązuje od r. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801 obowiązuje od 01.03.2012 r. DEFINICJE:... 3 Taryfa SPECJALNA 800 i 801... 4 1. Opłata Instalacyjna (jednorazowa)... 4 2. Opłaty abonamentowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania 1 postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia przydzielonego numeru przy

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 20 grudnia 2011 r. do odwołania

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 20 grudnia 2011 r. do odwołania 1 postanowienia ogólne OGSM/PDF08/1211, Strona 1 z 10 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie operatora. 2. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1. tytuł 2. 1 Minister Polityki Społecznej Treść uwagi Po wyrazie badań dodać wyrazy lekarskich - przygotowanie dokumentacji wniosku do ZUS, KRSU lub zespołu orzekającego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Projekt

MINISTERSTWO TRANSPORTU URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Projekt MINISTERSTWO TRANSPORTU URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Projekt Implementacja numeru alarmowego 112 w Polsce, w tym w szczególności dostęp dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy do informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przenoszenia przydzielonego numeru. przy zmianie operatora

Regulamin. przenoszenia przydzielonego numeru. przy zmianie operatora Załącznik do uchwały nr 48/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 14.05.2014 r. Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie operatora maj 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich P4 Sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz klienta, będącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin usługi Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 131 7802 Poz. 765 765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Na podstawie art. 126

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02 222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

- o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-141-07 Druk nr 56 Warszawa, 10 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku TPB konsultacje w ramach procesu TTM Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku Spis treści TPB kształt usługi określony w RIO 2008 z dnia 4.11.2009

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI 1) z dnia w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

1. Procedura dotycząca zawierania umów o połączeniu sieci oraz wprowadzania zmian do umów o połączeniu sieci

1. Procedura dotycząca zawierania umów o połączeniu sieci oraz wprowadzania zmian do umów o połączeniu sieci Informacja Polkomtel dotycząca zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do sieci ruchomej Polkomtel Sp. z o.o. w zakresie połączenia sieci w celu świadczenia przez Polkomtel Sp. z o.o. usługi zakańczania

Bardziej szczegółowo

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Spis treści 1. Cel dokumentu... 3 2. Zastosowane nazwy i skróty... 4 3. Opis procesu... 5 4. Informowanie... 9 5. Proces zamówienia usługi migracji LLU

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w Mobilnej Sieci Orange obowiązuje od 7 stycznia 2014 r. do odwołania

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w Mobilnej Sieci Orange obowiązuje od 7 stycznia 2014 r. do odwołania Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w Mobilnej Sieci Orange obowiązuje od 7 stycznia 2014 r. do odwołania 1 postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia przydzielonego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 tel.: (022) 6848 333; 684 80 24; faks: 6847 310; 6848 017 9 marca 2012r. dot.: zawarcie umów ramowych na kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl Rzecz o terapii Warunki skuteczności: 1. adekwatność; 2. proporcjonalność; 4. konsekwencja; 3. aspekt psychologiczny; Rynki detaliczne najważniejszy problem regulacyjny: poziome wiązanie usług przez operatora

Bardziej szczegółowo

oraz centrali tranzytowej DGT SKB z oprogramowaniem Millenium zainstalowanej w Radomiu ul. Potkanowska 54a.

oraz centrali tranzytowej DGT SKB z oprogramowaniem Millenium zainstalowanej w Radomiu ul. Potkanowska 54a. Informacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ubiegających się o dostęp do publicznej sieci telefonii stacjonarnej MNI Telecom S.A. w zakresie usług zakańczania w niej połączeń: CZĘŚĆ TECHNICZNA Podstawowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 18 lutego 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU... WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU... WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU... WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO PODSTAWA PRAWNA: OBOWIĄZEK WDROŻENIA W POLSCE ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyłączenie do sieci Cyfrowego Polsatu w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)

Wniosek o przyłączenie do sieci Cyfrowego Polsatu w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór) Wniosek o przyłączenie do sieci Cyfrowego Polsatu w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)...... Miejscowość Data wypełnienia Na podstawie niniejszego wzoru

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO POLSKIEJ TELEFONII CYFROWEJ W SPRAWIE PROJEKTU ENUM ZGŁOSZONEGO PRZEZ NASK

STANOWISKO POLSKIEJ TELEFONII CYFROWEJ W SPRAWIE PROJEKTU ENUM ZGŁOSZONEGO PRZEZ NASK Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa, dn. 23 października 2007 r. DN-4500/DRR/341/2007 Sz.P. Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r.

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r. CENNIK USŁUGI WLR MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania 1 postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie

Bardziej szczegółowo

U w a g i do polskiej wersji unijnego rozporządzenia o produktach biobójczych (w brzmieniu przyjętym przez Parlament Europejski w dn.

U w a g i do polskiej wersji unijnego rozporządzenia o produktach biobójczych (w brzmieniu przyjętym przez Parlament Europejski w dn. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. U w a g i do polskiej wersji unijnego rozporządzenia o produktach biobójczych (w brzmieniu przyjętym przez Parlament Europejski w dn. 2012-01-19) Uwagi ogólne 1. W artykule

Bardziej szczegółowo

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych INEA S.A. Usługi dodatkowe dla Usług głosowych I Opis Usług dodatkowych dostępnych standardowo 1) przekierowanie połączeń: natychmiastowe Usługa polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW Warszawa, maja 2017 r. DDR-II.054.10.2017 IK 312430 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu):

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu): WNIOSEK jednostki samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 ust. 1 Ustawy)

Bardziej szczegółowo

Podmiot wnoszący uwagę Treść uwagi Stanowisko KG PSP

Podmiot wnoszący uwagę Treść uwagi Stanowisko KG PSP L. p. Podmiot wnoszący uwagę Treść uwagi Stanowisko KG PSP 1. Rządowe Centrum Legislacji Zwraca się uwagę, że w tytule oraz w nazwach według sugestii RCL (RCL) rozdziałów projektu, w ustawie upoważniającej

Bardziej szczegółowo

PYTANIE NR 2 : Czy połączenia realizowane poprzez łącze ISDN PRA mają być rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego?

PYTANIE NR 2 : Czy połączenia realizowane poprzez łącze ISDN PRA mają być rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego? Mińsk Mazowiecki, dnia 7 kwietnia 2014 r. I.272.3.2014 Wykonawcy wszyscy Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: Świadczenie usług połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 24 czerwca 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 24 czerwca 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 24 czerwca 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Ogólna NFZ Proponuję wprowadzić do rozporządzenia zapis, który normowałby obowiązek weryfikacji oświadczeń rolników przez oraz określenie terminu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 78 4725 Poz. 734 i 735 4. Wymagania, jakim powinno odpowiadaç gospodarowanie numeracjà AUS: 1) numery AUS przydziela si operatorowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej lub innej

Bardziej szczegółowo

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244)

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) I. Cel i przedmiot ustawy Podatek tonażowy jest instytucją prawną, która miała

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instytucja zgłaszająca. Uwaga Uzasadnienie uwagi Stanowisko MNiSW. rozporządzenia / przepis

Instytucja zgłaszająca. Uwaga Uzasadnienie uwagi Stanowisko MNiSW. rozporządzenia / przepis Lp. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu ich przekazywania Część rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2006 roku CPR- /12/06. Szanowny Pan Wiceprezes dr Maciej Rogalski Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Warszawa, dnia 11 grudnia 2006 roku CPR- /12/06. Szanowny Pan Wiceprezes dr Maciej Rogalski Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Telekomunikacja Polska S.A. Zarząd Spółki ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa www.tp.pl Warszawa, dnia 11 grudnia 2006 roku CPR- /12/06 Szanowny Pan Wiceprezes dr Maciej Rogalski Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

v. 30.12.2014 rev Paragraf 1

v. 30.12.2014 rev Paragraf 1 UWAGI DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI REJESTRU ZBIORÓW DANYCH v. 30.12.2014 rev Użyte skróty:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa

OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa OFERTA interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa Telekomunikacja Polska Domena Hurt Zarządzanie Relacjami z Klientami - Operatorami Marketing i Strategia Hurtowa 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały Tekst prawny jest zbudowany na bazie tzw. jednostek podstawowych, charakterystycznych dla poszczególnych przepisów prawa, przyjmujących postać normy prawnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi epaso. 1 Definicja i interpretacje. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca konto na platformie epaso.

REGULAMIN usługi epaso. 1 Definicja i interpretacje. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca konto na platformie epaso. REGULAMIN usługi epaso 1 Definicja i interpretacje Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca konto na platformie epaso. Dostawca - LoVo Telekom Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP SPIS TREŚCI: 1 Definicje... 2 2 Informacje i objaśnienia... 2 3 Stacjonarny Numer IP... 3 3.1 Opłata Aktywacyjna... 3 3.2 Abonament... 3 3.3 Opłaty za krajowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I. W odniesieniu do uwag dotyczących kwestii organizacyjnych zawartych w projekcie aktu: 1. Uwaga nieuwzględniona Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wniosek o potwierdzenie możliwości przeniesienia swojego numeru.

Załącznik nr 1 Wniosek o potwierdzenie możliwości przeniesienia swojego numeru. Załącznik nr 1 Wniosek o potwierdzenie możliwości przeniesienia swojego numeru. Wniosek o potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobnie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2012 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel Sp. z o.o. jako przedsiębiorcę zajmującego

Bardziej szczegółowo