Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej w zakresie połączenia sieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej w zakresie połączenia sieci"

Transkrypt

1 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej w zakresie połączenia sieci W ramach toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie zmiany oferty ramowej ( OFERTA ) Telekomunikacji Polskiej ( TP ) w zakresie połączenia sieci, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ( PIIT ) w imieniu członków Izby mających korzystać z tej OFERTY przedstawia następujące uwagi: 1. Regulacja zasad realizacji usług w sieci TP na numery AUS W ramach połączenia sieci operatorów, usługi dostępne dla Abonentów jednego operatora powinny być również dostępne dla abonentów drugiego operatora. W szczególności dotyczy to dostępu do usług dostępnych w sieci TP. W odniesieniu do połączeń na numery AUS w przedstawionym przez TP Ofercie znajdują się wyłącznie kategorie połączeń na numery alarmowe i do Usługi Biura Numerów. Pominięto połączenia na numery AUS, które stanowią odrębną kategorię w cenniku detalicznym TP, np. połączenia do Banku Danych, na Informację Kolejową, Informację Miejską itp. Brak ujęcia tego rodzaju połączeń w Ofercie może powodować trudności w negocjacjach z TP z uwagi na brak przejrzystego i publicznie znanego modelu współpracy w tym zakresie. Problemy mogą dotyczyć w szczególności wysokości stawek za takie połączenia. W związku z tym, proponujemy aby pkt Części 2 Oferty otrzymał następujące brzmienie: Usługi zakończenia połączeń do numerów AUS w Sieci TP. Zakończenie do Biura Numerów odcinek połączenia w Sieci TP od LPSS-2 lub LPSS-3 do numeru AUS usługi Biura Numerów TP. Usługa jest świadczona z poziomu LPSS-2 lub LPSS-3 dla Przedsiębiorców telekomunikacyjnych Informacja Biura Numerów informacja o krajowych numerach telefonicznych oraz krajowych i międzynarodowych numerach kierunkowych 1

2 Zakończenie do usługi Międzynarodowe Biuro Numerów odcinek połączenia w Sieci TP od LPSS-2 lub LPSS-3 do numeru AUS usługi Międzynarodowe Biuro Numerów w Sieci TP. Usługa jest świadczona z poziomu LPSS-2 lub LPSS-3 dla Przedsiębiorców telekomunikacyjnych Zakończenie do usługi Bank Danych odcinek połączenia w Sieci TP od LPSS-2 lub LPSS-3 do numeru AUS usługi Bank Danych w Sieci TP. Usługa jest świadczona z poziomu LPSS-2 lub LPSS-3 dla Przedsiębiorców telekomunikacyjnych Zakończenie do usługi Informacja Miejska odcinek połączenia w Sieci TP od LPSS-2 lub LPSS-3 do numeru AUS usługi Informacja Miejska w Sieci TP. Usługa jest świadczona z poziomu LPSS-2 lub LPSS-3 dla Przedsiębiorców telekomunikacyjnych Zakończenie do usług ASI (Automatycznych Serwisów Informacyjnych) odcinek połączenia w Sieci TP od LPSS-2 lub LPSS-3 do numeru AUS usług ASI w Sieci TP. Usługa jest świadczona z poziomu LPSS-2 lub LPSS-3 dla Przedsiębiorców telekomunikacyjnych Proponujemy, aby w pkt Części 5 Oferty dodane zostały tabele nr o następującym brzmieniu (numeracja kolejnych tabel powinna ulec odpowiedniej zmianie): Tabela nr 22 Opłata za zakończenie do usługi Międzynarodowe Biuro Numerów Poziom LPSS Zakończenie do usługi Międzynarodowe Biuro Numerów [zł/min] LPSS-2 1,00 LPSS-3 1,00 Tabela nr 23 Opłata za zakończenie do usługi Bank Danych Poziom LPSS Zakończenie do usługi Bank Danych [zł/min] LPSS-2 1,00 LPSS-3 1,00 Tabela nr 24 Opłata za zakończenie do usługi Informacja Miejska Poziom LPSS Zakończenie do usługi Informacja Miejska [zł/min] 2

3 LPSS-2 1,00 LPSS-3 1,00 Tabela nr 25 Opłata za zakończenie do usługi ASI (Automatycznych Serwisów Informacyjnych) Poziom LPSS Zakończenie do usługi ASI (Automatycznych Serwisów Informacyjnych) [zł/min] LPSS-2 0,40 LPSS-3 0,40 *lista usług ASI stanowi załącznik do Umowy o Połączeniu Sieci. Zmiana listy numerów ASI nie stanowi zmiany Umowy o Połączeniu Sieci. W przypadku zmiany listy numerów ASI, TP prześle Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu zmienioną listę z wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego. 2. Definicja Ruch SN PIIT pragnie potrzymać stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 17 marca 2006 r., gdzie proponował zmianę definicji ruchu SN. Zdaniem PIIT realizacji ruchu SN nie powinna być ograniczona do posiadania przez operatora punktu styku sieci poziomu LPPS-2 lecz powinna być rozszerzona o poziom LPSS Wprowadzenie pojęcia sieć ruchoma przy definicji Zakończenie w OT PIIT podtrzymuje stanowisko wykreślenia w zdaniu (s. 25 Oferty TP): Usługa jest świadczona na rzecz Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego posiadającego LPSS-3 lub LPSS-2 [ ] na rzecz Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego posiadającego LPSS-3 eksploatującego sieci ruchome. sformułowania na rzecz Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego posiadającego LPSS-3 eksploatującego sieci ruchome. Dostęp do usługi AUS Radio Taxi powinien być z poziomu LPSS-2 i LPSS-3 dostępny dla operatorów niezależnie od tego, jakie sieci są przez eksploatowane. Jest to spełnienie zasady niedyskryminacji w prowadzeniu współpracy w zakresie dostępu telekomunikacyjnego. 4. Definicja pojęcia Abonent Proponowana przez TP definicja Abonenta jest zbyt wąska, ponieważ obejmuje jedynie podmioty, które zawarły w formie pisemnej umowę o świadczeniu usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. W związku z powyższym istniej konieczność rozszerzenia 3

4 definicji abonenta w taki sposób, aby obejmowała swoim zakresem również tych użytkowników, którzy nie zawarli umowy o świadczenie w formie pisemnej, np. używających kart pre-paid. Rozszerzenie definicji abonenta o urządzenie wywołujące/wywoływane wynika z faktu, iż połączenia mogą być kierowane niekoniecznie do podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) ale również np. do poczty głosowej. 5. Wprowadzenie usługi Tranzyt Lokalny W opinii izby gospodarczej PIIT zmiany zaproponowane przez TP w zakresie rozszerzenie dostępności usług realizacji tranzytu są niewystarczające. Niezbędne jest wprowadzenie nowej usługi Tranzyt Lokalny, który polegałby na realizacji tranzytu pomiędzy LPPS-3 różnych operatorów w ramach tej samej lokalizacji (tej samej centrali). W oparciu o obecny projekt oferty ramowej TP tranzyt w ramach tej samej lokalizacji poziomu LPSS-3 jest realizowany przez TP, jednakże został wyceniony w oparciu o wysokość opłaty za Tranzyt Strefowy. W opinii PIIT opłata za tranzyt realizowany w ramach jednej lokalizacjo poziomu LPSS-3 nie odzwierciedla niższych kosztów realizacji tej usługi. Usługa Tranzytu Strefowego oznacza zaangażowanie po stronie sieci TP przynajmniej trzech elementów sieci: centrali, w której ruch jest dostarczany do sieci TP, transmisji międzycentralowej oraz centrali, w której ruch jest wysyłany z sieci TP. Natomiast w przypadku Tranzytu Lokalnego zaangażowana jest tylko jedna centrala poziomu LPSS-3, bez transmisji międzycentralowej. Oznacza to, iż opłata za tranzyt realizowany na jednej lokalizacji jest zawyżony, ponieważ uwzględnia koszty elementów sieci (transmisja międzycentralowa), które nie biorą udziału w świadczeniu usługi. W związku z tym, proponujemy wyliczyć opłatę za Tranzyt Lokalny według ½ opłaty za Tranzyt Strefowy. Proponowana opłata i tak jest zawyżona, ponieważ zawiera część kosztów związanych z realizacją transmisji międzycentralowej, nie biorącej udział w świadczeniu usługi. Koszty te można w części przypisać do działań/procesów związanych z prowadzeniem współpracy międzyoperatorskiej przez TP. Ostatecznie przy uwzględnieniu opłat proponowany w Ofercie, PIIT proponuje przyjąć następujące opłaty za Tranzyt Lokalny. W przypadku przyjęcia przez Prezesa UKE nowych, niższych opłat za usługi świadczone przez TP, opłaty za Tranzyt Lokalny powinna być odpowiednia dostosowana do przyjętych nowych opłat. Tranzyt lokalny poziom LPSS-3 [w PLN] T1 T2 T3 1 0,0078 0,0058 0,0039 4

5 6. Przenoszalność numerów TP pismem z dnia 16 marca 2006 roku zaproponowała dodanie do Oferty postanowień dotyczących warunków realizacji usługi przenoszalności numerów między sieciami operatorów. Proponujemy następujące zmiany w przedłożonej propozycji TP: Część - Definicje Proponujemy doprecyzować definicje zaproponowane przez TP, jak również wprowadzić definicje, które są niezbędne dla prawidłowego realizowania procesu przenoszalności numerów i zostały zaakceptowane w trakcie prowadzonych negocjacji pomiędzy operatorami i TP: Biorca przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, do którego Abonent zamierza przenieść lub przeniósł swój Numer Przydzielony. Dawca przedsiębiorca telekomunikacyjny, świadczący usługi w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, którego Abonent wykorzystywał Numer Przydzielony przed dokonaniem przeniesienia tego Numeru Przydzielonego do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego świadczącego usługi w publicznej stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej. Metoda Onward Routing (Metoda OR) metoda realizacji sieciowej Przenośności Numerów, polegająca na kierowaniu połączenia od abonenta inicjującego połączenie do Numeru Przeniesionego za pośrednictwem sieci Przedsiębiorcy Macierzystego. Przedsiębiorca Macierzysty dodaje do Numeru Przydzielonego Numer Routingowy umożliwiający kierowanie połączeń na Numer Przeniesiony do Sieci Biorcy. Przez cały czas trwania połączenia wykorzystywane są zasoby Sieci Przedsiębiorcy Macierzystego. Metoda All Call Query (Metoda ACQ) metoda realizacji sieciowej Przenośności Numerów, polegająca na kierowaniu połączenia od abonenta inicjującego połączenie do Numeru Przeniesionego bezpośrednio do sieci Dawcy (bez pośrednictwa sieci Przedsiębiorcy Macierzystego). Przedsiębiorca stosujący metodę ACQ dodaje do Numeru Przydzielonego Numer Routingowy umożliwiający kierowanie połączeń na Numer Przeniesiony do Sieci Biorcy. Numer Przeniesiony Numer Przydzielony, który Abonent zachował przy zawarciu Umowy Abonenckiej z Biorcą, został przeniesiony do Sieci Biorcy i który nie jest wykorzystywany przez innego Abonenta w sieci Przedsiębiorcy Macierzystego. Numer Routingowy (NR) numer o formacie określonym w Załączniku Nr 4 do Porozumienia, który umożliwia skierowanie połączeń na Numer Przeniesiony do stacjonarnej publicznej sieci 5

6 telefonicznej, w której Biorca świadczy usługi. Przy stosowaniu metody ACQ możliwe jest dołączanie NR także przed numerami nieprzeniesionymi. Numer sprawy numer nadawany w procesie Przenoszenia numeru przez Biorcę w momencie zainicjowania procesu, łączący ze sobą Numer Przydzielony, Dawcę i Biorcę w danym procesie przenoszenia numeru. Przedsiębiorca Macierzysty przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, który uzyskał zakres numeracyjny zawierający dany Numer Przydzielony w drodze decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub który uzyskał uprawnienie do wykorzystywania zakresu numeracyjnego zawierającego dany Numer Przydzielony na podstawie umowy o udostępnieniu numeracji z zastrzeżeniem, że uzyskane uprawnienie do wykorzystania Numeru Przydzielonego nie wynika z Przeniesienia Numeru. Przeniesienie Numeru przeniesienie Numeru Przydzielonego z Sieci Dawcy do Sieci Biorcy, w związku z realizacją uprawnienia Abonenta do zachowania Numeru Przydzielonego przy zmianie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Sieć Biorcy stacjonarna publiczna sieć telefoniczna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, do którego abonent zamierza przenieść lub przeniósł swój Numer Przydzielony. Sieć Dawcy stacjonarna publiczna sieć telefoniczna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, którego Abonent wykorzystywał Numer Przydzielony przed dokonaniem przeniesienia tego Numeru Przydzielonego do sieci innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego świadczącego usługi w publicznej stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej. Rozdział 2.3 Warunki przenoszenia numerów W pierwszej kolejności pragniemy wskazać, iż rozwiązania techniczne realizacji przenoszalności numerów dla FNP (Fixed Number Portability) oraz MNP (Mobile Number Portability) powinny być spójne. Jest to szczególnie istotne w kontekście promowania występowania na rynku telekomunikacyjnym usług i rozwiązań konwergentnych. Należy zatem przyjąć (analogicznie jak dla MNP) rozwiązanie, które preferowałyby w pierwszej kolejności metodę ACQ, po niej metodę QoR i na końcu metodę OR. Proponowana przez TP metoda OR jest rozwiązaniem najprostszym i sprawdzającym się przy małych ilościach numerów przeniesionych. Jednakże rozwiązanie to posiada szereg wad. Jedną z nich jest fakt tranzytowania ruchu przez sieć macierzystą (właściciela zakresu numeracyjnego), co jest nieefektywne z punktu wykorzystania zasobów sieciowych i powoduje, że realizacja połączeń na numery przeniesione jest uzależniona od operatora sieci macierzystej. Szczególnie jaskrawym przykładem tej nieefektywności metody OR i uzależnienia od operatora sieci macierzystej jest tzw. 6

7 tromboning effect, które ma miejsce przy połączeniach generowanych przez abonentów sieci Biorcy na numer przeniesiony do sieci Biorcy według schematu OR te wewnątrzsieciowe połączenia są tranzytowane przez sieć macierzystą! Zdaniem PIIT rozwiązaniem docelowym, przy większych ilościach numerów przeniesionych, jest stosowanie metody ACQ, w związku z tym zapisy proponowane przez TP powinny takie rozwiązanie uwzględniać. Mając powyższe na uwadze proponujemy w propozycji zapisów TP, w zdaniu: TP zapewnia realizację powyższych uprawnień Abonentów TP w oparciu o metodę Onward Routing. dodać oraz w oparciu o metodę All Call Query. Sposób realizacji metody ACQ zostanie uzgodnione z TP w formie umowy. Rozdział Zakres numeracji objęty Przeniesieniem Numerów: Proponujemy rozszerzyć zakres numerów niegeograficznych objętych przeniesieniem numerów o pełny zakres numeracji usług dostępu do sieci inteligentnych, w szczególności o numery Premium Rate. Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, abonentem jest każdy podmiot będący stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Usługodawcy realizujący swoje usługi w ramach numeracji Premium Rate stanowią szczególną kategorię abonentów i w świetle przepisów ustawy brak jest podstaw prawnych, aby odmówić im prawa do zachowania przydzielonego numeru przy zmianie operatora. W związku z tym proponujemy po określeniu NDIN = 804 PQMCDU dodać sformułowanie: NDIN = WST + SPQMCDU, gdzie WST = 30, 40, 70 Rozdział Techniczne zasady współpracy Sieci stron w zakresie Przeniesienia Numerów PIIT pragnie ponownie wskazać na problem kierowania połączeń strefowych (bez NDS) w sieci TP. Zgodnie z przedstawionym wcześniej stanowiskiem połączenia strefowe inicjowane w sieci TP powinny być kierowane do najbliższego Punktu Styku Sieci. W przypadku braku punktu styku sieci poziomu LPSS-2 w danej SN połączenie takie powinno być kierowane do istniejącego punktu styku sieci (np. poziomu LPSS-3). Proponowane przez TP rozwiązanie w pkt. 1 powoduje, iż dla realizacji przenoszalności numerów operator współpracujący z TP powinien w każdej SN posiadać punktu styku sieci poziomu LPSS-2. Jest to ewidentnie ograniczanie realizacji uprawnień abonentów do zachowania numeru przy zmianie operatora w obrębie jednej SN. Operatorzy są w pełni gotowi na przyjmowanie ruchu od TP w dowolnym punkcie styku z siecią TP, zaś stosowane zasady kierowania ruchu z sieci TP do sieci operatorów nie powinny stwarzać dodatkowych barier w możliwości komunikowania się pomiędzy użytkownikami końcowymi TP i użytkownikami końcowymi operatorów. Należy podkreślić, że z 7

8 technicznego punktu widzenia nie istnieją tu żadne ograniczenia uniemożliwiające obsługę takiego ruchu jest to jedynie kwestia konfiguracyjna. W tym miejscu na uwagę zasługują również wyniki kontroli przestrzegania przez TP uprawnień abonentów do przeniesienia przydzielonego numeru do sieci innego operatora przeprowadzonej w marcu 2006 r. Prezes UKE stwierdził wówczas, iż TP powinna przystąpić do negocjacji warunków współpracy dla potrzeb zapewnienia realizacji uprawnienia abonentów do przeniesienia numeru z operatorami, z którymi nie posiada punktów styku sieci, gdyż możliwości techniczne, organizacyjne i prawne nie wykluczają takiej realizacji przenośności numerów. W związku z tym proponujemy następującą treść pkt. 1: 1. Kierowanie wywołań do Numerów Przeniesionych z sieci Dawcy do Sieci Biorcy, o formacie numeru NR + KNA, będzie odbywać się do najbliższego punktu styku z siecią Biorcy. W przypadku gdy Biorca nie posiada w danej SN punktu styku sieci poziomu LPSS-2, wywołania będą kierowane do innego punktu styku sieci pomiędzy Biorcą a TP poziomu LPSS-3 lub LPSS-2. Rozdział Specyfikacja Numeru Routingowego W tym punkcie proponujemy przyjąć pełną treść stanowiska Prezesa URTiP z dnia 6 września 2005 r. jako punkt wyjścia do negocjowania zapisów umowy TP. 1. Routing number (RN) będzie zamieszczany w parametrze Called Party Number wiadomości IAM przed numerem abonenta B (tryb połączony "concatenated"). RN będzie dołączany zawsze po odpytaniu bazy dla numerów przeniesionych, bez obowiązku dołączania po odpytaniu dla numerów nieprzeniesionych. Wartość parametru NoA (Nature of Address) = 3, adresowanie "en-bloc". 2. Określa się format numeru rutingowego (RN): RN (5D) = "C hex" + XYZT, gdzie: a) dla numerów geograficznych (również niektórych niegeograficznych - do ustalenia przez operatorów) XY = AB = wskaźnik strefy numeracyjnej ZT = numer HOST (tzw. HOST-ID) w danej SN (dla danego XY), przy założeniu, że po ewentualnym dojściu ZT do wartości 99 zostanie ustalony inny AB dla tej SN. b) dla numerów niegeograficznych XYZT numer operatora (X=0), ustalane przez Prezesa URTiP i zamieszczane w tablicach zagospodarowania RN na stronie www URTiP. 4. Możliwe jest stosowanie różnych metod realizacji technicznej przenośności numerów (ACQ, QoR, OR) na tej samej wiązce łączy międzyoperatorskich. Na przykład od operatora A do operatora B stosowana jest metoda ACQ, a od operatora B do operatora A metoda QoR. Możliwe jest też łączne stosowanie metod na tej samej wiązce w danym kierunku np. ACQ/QoR. 8

9 5. W przypadku stosowania przez operatorów, na danej wiązce łączy, metody QoR, po uzgodnieniu tego faktu w umowach dwustronnych, operatorzy powinni w wiadomości REL stosować kod przyczyny ReleaseCause =14, oznaczający "ported number". 6. Dla kierowania połączeń preferowana jest metoda ACQ, następnie QoR i w ostateczności OR. 7. W celu umożliwienia zastosowania przez innych operatorów najbardziej efektywnej metody z punktu widzenia kierowania ruchu, czyli ACQ, niezależnie od stosowanej metody technicznej realizacji przenośności numerów, każdy z operatorów powinien udostępniać informacje o numerach przeniesionych z jego sieci, z jego zakresami numeracji. 8. Dla przenośności lokalizacyjnej realizowanej w ramach sieci danego operatora stacjonarnego, numery przeniesione lokalizacyjnie nie są traktowane na interfejsie międzyoperatorskim jako przeniesione i w związku z tym informacje o tym fakcie nie znajdują się w bazach danych numerów przeniesionych innych operatorów. Ponadto, w odniesieniu do zapisów w rozdziale pragniemy przedstawić nasze stanowisko w sprawie ilości RN przyznawanych sieci TP dla przeniesionych numerów geograficznych. Wnioskujemy o uregulowanie tej kwestii, gdyż duża ilość tych RN powoduje kłopoty konfiguracyjne w sieciach operatorów macierzystych. Połączenia na numery przeniesione do sieci TP powinny być opatrywane przez sieć macierzystą RN sieciowym TP (w ostateczności max 1-2 RN strefowymi). Obecnie, olbrzymia ilość RN przyznana sieci TP poważnie obciąża konfigurację routingu w centralach pozostałych operatorów (ilość wpisów w tablicach kierowania ruchu, utrzymanie takiej ilości wpisów). W przypadku TP jest to w tej chwili ponad 500 RN, które inni operatorzy muszą wykreować w swych sieciach (ilość SN x ilość central/hostów w SN). PIIT postuluje by w przypadku kierowania ruchu na numery przeniesione do sieci TP, stosowany był RN sieciowy TP (w ostateczności max 1-2 RN strefowe), zaś wyznaczenie centrali docelowej i kierowanie do niej ruchu powinno być wyłącznie w gestii operatora Biorcy - TP. Należy podkreślić zmiany sposoby obsługi połączeń w sieci TP dotyczyłyby w tym przypadku jedynie ruchu na numery przeniesione do sieci TP. Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć konfigurowania routingu z dokładnością do poszczególnych central TP w sieciach innych operatorów, pozwoli także ograniczyć ilość potencjalnych błędów konfiguracyjnych. Podejście takie jest także zgodne z zasadą, że struktura sieci danego operatora a także jej zmiany nie powinny być widoczne dla pozostałych sieci i nie powinny obciążać konfiguracji tych sieci. Rozdział 5.4 Usługi Przeniesienia Numerów Opłaty określone w tabeli nr 24 pkt. 2 i 3 należy znacznie obniżyć. Proponowane przez TP stawki powinny być określone w oparciu o koszt kierowania całości ruchu głosowego na Numery Przeniesione, co oznacza naliczanie opłat według realizowanego ruchu, a nie według per numer. Znaczna część ruchu na Numery Przeniesione będzie kierowana z sieci TP, a tym samym faktyczne 9

10 koszty ponoszone przez TP kierowania połączeń poprzez sieć TP (z sieci operatora, którego sieć jest przyłączona do Sieci TP) do Sieci Dawcy są znacznie niższe. Z tego samego powodu proponuje się obniżenie stawki określonej w tabeli nr 25 pkt. 2 i oparcie rozliczeń według realizowanego ruchu, a nie per numer. Znaczna część połączeń będzie inicjowana przez Abonentów TP (tj. w Sieci TP), a tak skalkulowana stawka powoduje, że całość kosztów jest przerzucana na Operatora. Podsumowując stawki z Tabeli 24 pkt. 2 i 3 oraz Tabeli 25 pkt. 2 powinny zostać ustalone w takiej wysokości, aby została uwzględniona faktyczna wielkość ruchu kierowanego za pośrednictwem Sieci TP przez Operatorów do Sieci Biorcy. W przypadku zwiększenia ruchu na numery przeniesione, przyjęta zasada rozliczeń powinna stymulować strony do przejścia na docelowy model ACQ. 7. Model zakończenie połączeń na numery 080x w sieci operatora współpracującego z TP W odniesieniu do propozycji PIIT wprowadzenia modelu zakańczania połączeń na numery 080x w sieci operatora współpracującego pragniemy wskazać, iż obecnie zaproponowany przez TP model polega na realizowaniu tych połączeń w ramach rozpoczęcia połączenia. Oznacza to, że operator musi zawrzeć umowę z Abonentem TP i następnie obciążać Abonenta (który będzie wówczas Abonentem operatora w zakresie połączeń na numery 0-80x oraz ewentualnie w zakresie innych połączeń, np. międzystrefowych, a w zakresie pozostałym Abonentem TP) za zrealizowane połączenia na numery 0-80x. Rozliczenia z TP dotyczyłyby stawek za rozpoczęcie połączeń. Skutkuje to tym, że połączenia na numery 0-80x nie będą dostępne dla Abonentów operatora, którzy są przyłączeni bezpośrednio do sieci operatora. Oferta TP nie obejmuje swym zakresem połączeń na numery 0-80x w Sieci TP. Dostęp do numerów 0-80x w sieciach innych operatorów powinien być ustalany w całości w drodze negocjacji stron, a nie na podstawie Oferty, która dotyczy usług świadczonych przez TP. Brak określenia w Ofercie kategorii połączeń na numery 0-80x w Sieci TP prawdopodobnie spowoduje znaczne wydłużenie procesu negocjacji z TP w zakresie ustalania warunków współpracy co skutkować będzie ograniczeniem konkurencji na rynku poprzez brak w ofercie detalicznej innych przedsiębiorców połączeń na numery 0-80x w Sieci TP (większość numerów 0-80x jest wykorzystywana przez TP) Przyjęcie modelu zakończenia połączeń na numery 0-80x w sieci operatora powoduje, że połączenia te będą dostępne dla abonentów operatora przyłączonych do sieci operatora, a w ramach dostępu pośredniego operator będzie miał również możliwość realizowania takich połączeń na rzecz Abonentów TP (oczywiście jeżeli będzie współpracował z TP w zakresie połączeń z NDS). Proponujemy aby pkt Części 2 Oferty otrzymał następujące brzmienie: Usługi połączeń do numerów usług sieci inteligentnej 0-800, w Sieci TP Połączenie do usług w numeracji 801-1,2 w Sieci TP usługa polegająca na realizacji przez Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego połączenia od Abonentów Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego, 10

11 za pośrednictwem LPSS-2 lub LPSS-3 do usług sieci inteligentnej dostępnych w numeracji 801-1,2 w Sieci TP. Przedsiębiorca Telekomunikacyjny świadczy na rzecz TP usługę, umożliwiająca TP świadczenie na rzecz dostawców treści usług dostępnych w numeracji 801 1,2 w Sieci TP. Połączenie do usług w numeracji 801-3, 4, 5, 6 w Sieci TP usługa polegająca na realizacji połączenia od Abonentów Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego, za pośrednictwem LPSS-2 lub LPSS-3 do usług sieci inteligentnej dostępnych w numeracji 801-3, 4, 5, 6 w Sieci TP. TP świadczy na rzecz Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego usługę umożliwiającą Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu świadczenie na rzecz Abonentów Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego usług umożliwiających zakańczanie połączeń dostępnych w numeracji 801-3, 4, 5, 6 w Sieci TP. Połączenie do usług w numeracji 804-1,2 w Sieci TP usługa polegająca na realizacji połączenia od Abonentów Polkomtel -propozycja TP, za pośrednictwem LPSS-2 lub LPSS-3 do usług sieci inteligentnej dostępnych w numeracji 804-1,2 w Sieci TP. TP świadczy na rzecz Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego usługę umożliwiającą Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu świadczenie na rzecz Abonentów Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego usług umożliwiających zakańczanie połączeń do numeracji 804-1,2 w Sieci TP. Proponujemy, aby w pkt Części 5 Oferty dodane zostały wykreślone tabele nr 16 17, a w ich miejsce zostały wprowadzone Tabele nr o następującym brzmieniu (numeracja kolejnych tabel powinna ulec odpowiedniej zmianie): Tabela nr 16. Opłaty należne Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu za Połączenia do usług w numeracji 801-1,2 w Sieci TP Poziom LPSS Usługi 801 1,2 * [zł/min] O1 O2 O3 LPSS-2 0,0500 0,0375 0,0250 Tabela nr 17. Opłaty należne TP za Połączenia do usług w numeracji 801-3, 4, 5, 6 w Sieci TP , Poziom LPSS (stawka obowiązuje przez całą dobę) (stawka obowiązuje przez całą dobę) (stawka obowiązuje przez całą dobę) [zł/min] [zł/min] [zł/min] LPSS-2 0,0314 0,1500 0,0900 Tabela nr 18. Opłaty należne TP za Połączenia do usług w numeracji 804 w Sieci TP. 11

12 Poziom LPSS Usługi (stawka obowiązuje przez całą dobę) [zł/min] Usługi (stawka obowiązuje przez całą dobę) [zł/min] LPSS-2 0,0533 0, Zasady kierowania ruchu W opinii izby gospodarczej PIIT, w Ofercie TP należy jasno określić, spójne zasady kierowania ruchu międzyoperatorskiego. Należy podkreślić istotność tego problemu, który powoduje często konieczność nieuzasadnionego otwierania wielu nowych punktów styku sieci z sieci TP. Wprowadzenie jasnych zasad kierowania ruchu jako osobnego zapisu w Ofercie powinno wyjaśnić wszelkie wątpliwości odnośnie interpretacji zapisów związanych z kierowaniem ruchu. Równocześnie chcielibyśmy doprecyzować zasady zaproponowane we wcześniejszym stanowisku oraz poprawić błędy redakcyjne. Poniżej przedstawiamy propozycje konkretnych zapisów wraz z uzasadnieniem: 1. Ruch dostarczony do sieci TP jest traktowany przez TP w ten sam sposób jak ruch własny. Uzasadnienie: jest to generalna zasada dotycząca stosowania przez TP zasady niedyskryminacji w stosunku do realizowanego ruchu w sieci TP. 2. Każde połączenie, które jest zakańczane w sieci TP może być dostarczane do punktu styku sieci najbliżej docelowego zakończenia sieci. Uzasadnienie: zapis ten daje operatorowi korzystającemu z Oferty prawo do domagania się takiego kierowania ruchu, aby płacić jak najmniejsze koszty za zakończenie połączenia (tzw. far-end drop ) w sieci TP. Niezależnie od rodzaju ruchu oraz świadczonej za jego pomocą usługi detalicznej (np. czy jest to ruch od własnych abonentów czy też ruch tranzytowy, czy z NDS, czy ruch SN, czy NDSI) operator powinien móc skorzystać z punktu styku sieci z TP leżącego najbliżej abonenta docelowego i zapłacenia w związku z tym TP najniższej stawki za zakończenie połączenia. 3. Każde połączenie, które jest rozpoczynane w sieci TP jest dostarczane do punktu styku sieci najbliżej zakończenia sieci inicjującego połączenie. Uzasadnienie: Jest to zasada odwrotna do zasady określonej w pkt. 2, umożliwiająca operatorowi korzystającemu z Oferty płacenie najniższych opłat za rozpoczęcie połączenia w sieci TP. Połączenia te powinny być dostarczane do najbliższego punktu styku sieci, co będzie dla operatora najtańsze rozwiązanie. 4. Każde połączenie, które jest tranzytowane przez TP do sieci innego operatora może być dostarczone do punktu styku sieci najbliższego docelowego zakończenia sieci. 12

13 Uzasadnienie: Uzasadnienie jest identyczne jak dla zasady w pkt. 2, ponieważ jest to jej rozszerzenie o ruch tranzytowy. 9. Realizacja Tryb łącza dedykowanego PIIT podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie poważnych przeszkód do realizacji LPSS wprowadzanych przez zapis z pkt 3.1, drugi akapit, 3 wiersz (str 41) umiejscowionym w obiekcie nie będącym obiektem TP i proponuje zastąpić go następującym: nie będącym w obiekcie TP lub będącym w obiekcie TP. na podstawie innej umowy (np. umowy najmu), niż umowa kolokacji. Wprowadzenie ograniczenia realizacji trybu łącza dedykowanego w ramach prowadzonej współpracy międzyoperatorskiej z TP ogranicza wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów, która znajduje się już w obiekcie TP na podstawie innych umów, niż umowa kolokacji i jest wykorzystywana do innych celów, niż połączenie sieci (np. urządzenia obsługujące transmisję stacji BTS\BSC), a które mogłyby zostać wykorzystane do realizacji punktu styku sieci z TP. Proponowany w projekcie oferty ramowej TP zapis prowadzi to do sytuacji, w której operator jest zmuszony zamawiać od TP łącze dedykowane o długości kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów (i ponosić znaczne miesięczne koszty) od następnego swojego węzła mimo, iż w obiekcie, w którym jest LPPS posiada urządzenia transmisyjne gotowe do realizacji punktu styku sieci z TP. Zastosowanie formuły innej umowy ma na celu uwzględnienie umów zawieranych przez TP na udostępnianie powierzchni na swoich obiektach, które z racji zaszłości historycznych posiadają inne określenie niż umowa kolokacji. 10. Opłaty za testy kompatybilności urządzeń teletransmisyjnych Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w przypadku realizacji połączenia sieci w trybie Połączenie liniowe W opinii izby gospodarczej PIIT wymaganie przez TP opłat za przeprowadzenie testów kompatybilności urządzeń teletransmisyjnych Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w przypadku realizacji połączenia sieci w trybie połączenia liniowego należy uznać za nieuzasadnione, ponieważ urządzenia teletransmisyjne, które zostały dopuszczone do obrotu krajowego muszą spełniać ściśle określone normy, których celem jest umożliwienie współpracy urządzeń różnych producentów. Ponadto, prowadzenie współpracy międzyoperatorskiej w ramach połączenia sieci przynosi korzyści obu operatorom prowadzącym wymianę ruchu. W związku z tym koszt ewentualnych testów powinien być ponoszony w ramach własnej działalności. PIIT dopuszcza jednak wprowadzenie opłat za przeprowadzenie testów, w przypadku, gdy operator zamierza prowadzić współpracę z TP tylko w oparciu o realizację ruchu NDS. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, iż TP powinna udostępniać operatorom listę urządzeń, które zostały już pozytywnie przetestowane przez TP, tak aby uniknąć sytuacji powtórnego testowania tych samych urządzeń. 13

14 11. Usługa Uruchomienie tranzytu W opinii PIIT brak jest podstaw do wyodrębnienie usługi Uruchomienie tranzytu. Usługa ta powinna być realizowana w ramach usługi realizacji połączeń tranzytowych w sieci TP, czyli w sposób identycznie jak w przypadku usługi Zakańczania/Rozpoczynania Połączeń, gdzie czynności związane z uruchomieniem realizacji połączeń zakańczanych/rozpoczynanych nie zostały wyodrębnione jako odrębna usługa. Likwidacja usługi Uruchomienie tranzytu zdaniem PIIT nie oznacza jednoczesne podwyższenie opłaty za realizację tranzytu w sieci TP, ponieważ: w związku z brakiem uzasadnienia wysokości kosztu świadczenia tej usługi nie jest możliwe ustalenie, czy koszt czynności wykonywanych przez TP podczas uruchamiania tranzytu nie został już uwzględniony w opłacie za realizację połączeń tranzytowych lub też w realizacji innych usług i czy operatorzy nie ponoszą danego kosztu dwukrotnie. nawet jeśli koszty tych działań nie został uwzględniony w innych usługach, należy przyjąć, iż koszt czynności związanych z uruchomianiem tranzytu, których realizacja zajmuje kilka minut pracy pracownika TP na systemie informatycznym centrali jest na tyle niski, iż nie wpłynie na ostateczny poziom kosztu realizacji usług związanych z wymianą ruchu operator współpracujący z TP, realizujący wymianę ruchu w formie zakańczania połączeń we własnych sieciach, wykorzysta zasady kierowania już zaimplementowane w sieci TP do realizacji również tranzytu w sieci TP. Każda centrala w sieci po rozpoznaniu danych abonenta B, skieruje połączenie w odpowiednim kierunku, bez analiz, czy jest to połączenie w ramach własnej sieci lub czy też połączenie, które jest tranzytowane w sieci TP. W związku z tym, wszelkie działania po stronie sieci TP związane z uruchomieniem tranzytu zastały wykonane, że na początku rozpoczęcia współpracy z operatorem TP świadomie wprowadza blokadę realizacji tranzytu, za której zdjęcie pobiera opłatę. w występujących relacjach międzyoperatorskich TP świadczy usługę realizacji połączeń tranzytowych, bez funkcjonowania usługi Uruchamiania Tranzytu, co oznacza, iż w przypadku realizacji tranzytu połączeń krajowych, który jest w sposób identyczny realizowany do tranzyt połączeń międzynarodowych, usługa Uruchamianie tranzytu ma charakter sztuczny. realizacja połączeń tranzytowych przez TP, powoduje wzmocnienie pozycji negocjacyjnej TP wobec operatorów, do których sieci kierowane są połączenia (tranzytowane i nietranzytowaneinicjowane w sieci TP). Wzmocniona pozycja negocjacyjna TP wynikająca z posiadania większej ilości ruchu kierowanego do sieci operatora, co może przełożyć się na obniżenie stawki za zakańczanie połączenia w sieci operatora, do którego sieci są kierowane połączenia. Niższa stawka wynegocjowana przez TP za zakończenie połączenia w sieci innego operatora przyniesie korzyści również dla TP, ponieważ dotyczyć będzie ruchu inicjowanego w sieci TP. Wynikające korzyści dla TP z realizacji ruchu tranzytowanego zrekompensują koszty związane z uruchomieniem przyjęcia 14

15 danego ruchu w sieci TP, tak jak to ma miejsce w przypadku realizacji połączeń międzynarodowych. 12. Rozszerzenie zakresu stosowania Tryb Sieci Szkieletowej o realizację pomiędzy LPSS Propozycja zmiany w definicji Trybu Sieci Szkieletowej ma na celu jedynie uściślenie tego pojęcia. LPSS nie koniecznie musi pokrywać się z FPSS (FPSS i LPSS są w innych miejscach w przypadku połączenia w Trybie Łącza Dedykowanego i Trybie Połączenia Liniowego). LPSS jest zawsze na centrali TP, zaś FPSS jest na centrali TP tylko w przypadku połączenia sieci w Trybie Kolokacji. W ramach Trybu Sieci Szkieletowej łącza telekomunikacyjne znajdują się pomiędzy centralami TP, a więc w każdym przypadku pomiędzy LPSS i FPSS (który jest na centrali TP i pokrywa się z LPPS), czyli tylko w przypadku realizacji połączenia sieci w Trybie Kolokacji. W przypadku realizacji Trybu Sieci Szkieletowej przy wykorzystaniu Trybu Łącza Dedykowanego istnieje ryzyko, iż przyjęcie zapisów określonych w Części V ust. 5.1, pkt spowoduje podwójne naliczanie opłat za łącze na odcinku FPSS - LPPS (wybrany z listy TP), które zostało już zrealizowane i opłacone według Trybu Łącza Dedykowanego. Propozycja PIIT spowoduje uniknięcie wystąpienia przyszłych nieporozumień wynikających z obecnych zapisów projektu oferty ramowej TP. 13. Jakość obsługi ruchu PIIT podnosił, że warunki określone w rozdziale Jakość obsługi ruchu projektu oferty ramowej są niesymetryczne. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż Oferta TP wymienia 7 założeń typowego użytkowania sieci telekomunikacyjnych, które ruch operatora musi spełniać pod rygorem zastosowania tzw. regulatorów ruchu. Proponujemy następujące zapisy: Zastąpienie zdania pierwszego w punkcie 3.7.3: Oferta TP jest oparta na założeniu typowego użytkowania sieci telekomunikacyjnych, a mianowicie:. zdaniem: TP gwarantuje, że jakość obsługi ruchu w sieci TP nie będzie odbiegała od założonych typowych parametrów użytkowania sieci telekomunikacyjnych, a mianowicie: Uzasadnienie: Spowoduje to symetrię zapisów. Proponujemy wykreślenie tiret pierwszego w rozdziale Uzasadnienie: Operator nie jest w stanie zagwarantować tego parametru z uwagi na to, iż zależy on od zachowania abonentów jego oraz innych operatorów, którym świadczy usługę tranzytu. Brak również informacji jak należy rozumieć i jak będzie stosowane w praktyce pojęcie typu sieci operatora ; Proponujemy wykreślenie tiret szóstego i siódmego w rozdziale

16 Uzasadnienie: Nie jest jasne, że przedstawione przez TP w tych punktach współczynniki określają typowe użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, brakuje wzorów i uzasadnienia wysokości progów. Proponujemy dodać w przedostatnim akapicie, tiret pierwszym w zdaniu wskaźnik połączeń nie doszłych do skutków [ ] nie przekracza 3% dodać następujące słowa: a współczynnik NER (Network Efficiency Rate, ITU E.411) będzie wyższy niż 97% Uzasadnienie: proponujemy doprecyzowanie zapisu poprzez wskazania wzoru i metody pomiaru wskaźnika połączeń niedoszłych do skutku w Sieci TP, poprzez wskazanie wskaźnika NER w odpowiednim standardzie. 14. Projekt umowy kolokacji TP pismem z dnia 5 maja 2006 r. przedstawiła projekt umowy kolokacji. PIIT przedstawia propozycje zmian poszczególnych zapisów projektu: 4 pkt. 6 TP zastrzega sobie prawo kontroli połączeń oraz okablowania urządzeń zainstalowanych w Szafie. W celu przeprowadzenia kontroli właściciel Szafy jest zobowiązany do stawienia się z uzgodnionym przez Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego i TP miejscu i terminie. Uzasadnienie: Współpraca międzyoperatorska ma charakter partnerski i opiera się na zaufaniu obu Stron. W związku z tym terminy oraz miejsce kontroli powinny być uzgadniane pomiędzy Stronami, ponieważ narzucony przez TP termin oraz miejsce kontroli mogą być niemożliwe do spełnienia przez Operatora. 6 pkt. 7 Proponujemy zmianę terminu przedstawienia do akceptacji TP zaktualizowanego projektu technicznego z 10 dni roboczych na 30 dni. Uzasadnienie: nie jest możliwe przedstawić projekt techniczny w terminie 10 dni roboczych. 9 pkt. 1 ppkt. 8 Na końcu tego punktu proponujemy dodać zapis: Termin 30 dni może zostać wydłużony na wniosek Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o kolejne 21 dni. Uzasadnienie: Bardzo często operatorzy przy pracach związanych z realizacją punktu styku sieci korzystając z podwykonawców, którzy z przyczyn niezależnych od operatora opóźnią się w wykonywaniu prac. Pożądane zatem jest wprowadzenie mechanizmu, który powodowałby, iż procedura realizacji kolokacji była bardziej elastyczna. 11 pkt. 6 1a. Zamiast: w uzasadnionych przypadkach winno być w następujących przypadkach: Należy wymienić te przypadki. Uzasadnienie: przy obecnym zapisie każdy przypadek TP może uznać za uzasadniony. 16

17 11 pkt. 7 w przypadku gdyby 11 pkt. 6 pozostał bez zmian: ppkt 1 a, b, c, d: należy skreślić pokrywa koszty pkt 2: zamiast TP pokrywa pozostałe koszty z tym związane winno być: TP pokrywa koszty związane z czynnościami Najemcy wymienionymi w p 1. Uzasadnienie: Ponieważ to nie z winny Najemcy wynikła konieczność przeprowadzki. TP powinna pokryć wszystkie koszty z nią związane. 11 pkt. 6 Zamiast: z 3 miesięcznym wyprzedzeniem winno być: z 6 miesięcznym wyprzedzeniem. Uzasadnienie: termin 3 m-czny jest dla operatora zbyt krótki, gdyż wiąże się ze skomplikowaną rekonfiguracją własnej sieci. 14 pkt. 3 Zamiast: z 1 miesięcznym winno być: z 9 miesięcznym. Uzasadnienie: termin 1 m-czny zmiany lokalizacji węzła jest dla operatora zbyt krótki, gdyż wiąże się z koniecznością pozyskania innej lokalizacji oraz skomplikowaną rekonfiguracją własnej sieci. 17

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2012 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel Sp. z o.o. jako przedsiębiorcę zajmującego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 26 kwietnia 2007 roku przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel Sp. z o.o.. jako przedsiębiorcę zajmującego

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A.

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Spis treści Definicje... 4 I. Charakterystyka publicznej sieci telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A. (Oferta IC Netii) Warszawa, 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne

Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne Kamil Kosmala 1. Wstęp Problematyka dostępu telekomunikacyjnego analizowana jest zwykle z punktu widzenia regulacyjnego. Postrzegany z tej perspektywy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWACH ZAPEWNIENIA DOSTĘPU TELEKOMUNIKACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ

INFORMACJA W SPRAWACH ZAPEWNIENIA DOSTĘPU TELEKOMUNIKACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ INFORMACJA W SPRAWACH ZAPEWNIENIA DOSTĘPU TELEKOMUNIKACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ TK TELEKOM SPÓŁKA Z O.O. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR)

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, 7 marca 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. DEFINICJE I SKRÓTY...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione.

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione. Raport z konsultacji po konferencji uzgodnieniowej do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (KRMC) Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4. Grudzień 2014 r.

Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4. Grudzień 2014 r. Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4 Grudzień 2014 r. Informacja na temat stanu dostosowania Polski do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez VoIP News Konrad Różycki z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Stanowisko w postępowaniu w sprawie z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 22 czerwca 2007 roku o zatwierdzenie instrukcji i opisu kalkulacji kosztów. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1 T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OPERATORÓW

INFORMACJA DLA OPERATORÓW INFORMACJA DLA OPERATORÓW dotycząca dostępu telekomunikacyjnego do ruchomej publicznej sieci telefonicznej P4 Sp. z o.o. Wersja z dnia 2 styczeń 2013 r. 1 WSTĘP Niniejszy dokument ( Informacja ) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo