Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej w zakresie połączenia sieci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej w zakresie połączenia sieci"

Transkrypt

1 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej w zakresie połączenia sieci W ramach toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie zmiany oferty ramowej ( OFERTA ) Telekomunikacji Polskiej ( TP ) w zakresie połączenia sieci, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ( PIIT ) w imieniu członków Izby mających korzystać z tej OFERTY przedstawia następujące uwagi: 1. Regulacja zasad realizacji usług w sieci TP na numery AUS W ramach połączenia sieci operatorów, usługi dostępne dla Abonentów jednego operatora powinny być również dostępne dla abonentów drugiego operatora. W szczególności dotyczy to dostępu do usług dostępnych w sieci TP. W odniesieniu do połączeń na numery AUS w przedstawionym przez TP Ofercie znajdują się wyłącznie kategorie połączeń na numery alarmowe i do Usługi Biura Numerów. Pominięto połączenia na numery AUS, które stanowią odrębną kategorię w cenniku detalicznym TP, np. połączenia do Banku Danych, na Informację Kolejową, Informację Miejską itp. Brak ujęcia tego rodzaju połączeń w Ofercie może powodować trudności w negocjacjach z TP z uwagi na brak przejrzystego i publicznie znanego modelu współpracy w tym zakresie. Problemy mogą dotyczyć w szczególności wysokości stawek za takie połączenia. W związku z tym, proponujemy aby pkt Części 2 Oferty otrzymał następujące brzmienie: Usługi zakończenia połączeń do numerów AUS w Sieci TP. Zakończenie do Biura Numerów odcinek połączenia w Sieci TP od LPSS-2 lub LPSS-3 do numeru AUS usługi Biura Numerów TP. Usługa jest świadczona z poziomu LPSS-2 lub LPSS-3 dla Przedsiębiorców telekomunikacyjnych Informacja Biura Numerów informacja o krajowych numerach telefonicznych oraz krajowych i międzynarodowych numerach kierunkowych 1

2 Zakończenie do usługi Międzynarodowe Biuro Numerów odcinek połączenia w Sieci TP od LPSS-2 lub LPSS-3 do numeru AUS usługi Międzynarodowe Biuro Numerów w Sieci TP. Usługa jest świadczona z poziomu LPSS-2 lub LPSS-3 dla Przedsiębiorców telekomunikacyjnych Zakończenie do usługi Bank Danych odcinek połączenia w Sieci TP od LPSS-2 lub LPSS-3 do numeru AUS usługi Bank Danych w Sieci TP. Usługa jest świadczona z poziomu LPSS-2 lub LPSS-3 dla Przedsiębiorców telekomunikacyjnych Zakończenie do usługi Informacja Miejska odcinek połączenia w Sieci TP od LPSS-2 lub LPSS-3 do numeru AUS usługi Informacja Miejska w Sieci TP. Usługa jest świadczona z poziomu LPSS-2 lub LPSS-3 dla Przedsiębiorców telekomunikacyjnych Zakończenie do usług ASI (Automatycznych Serwisów Informacyjnych) odcinek połączenia w Sieci TP od LPSS-2 lub LPSS-3 do numeru AUS usług ASI w Sieci TP. Usługa jest świadczona z poziomu LPSS-2 lub LPSS-3 dla Przedsiębiorców telekomunikacyjnych Proponujemy, aby w pkt Części 5 Oferty dodane zostały tabele nr o następującym brzmieniu (numeracja kolejnych tabel powinna ulec odpowiedniej zmianie): Tabela nr 22 Opłata za zakończenie do usługi Międzynarodowe Biuro Numerów Poziom LPSS Zakończenie do usługi Międzynarodowe Biuro Numerów [zł/min] LPSS-2 1,00 LPSS-3 1,00 Tabela nr 23 Opłata za zakończenie do usługi Bank Danych Poziom LPSS Zakończenie do usługi Bank Danych [zł/min] LPSS-2 1,00 LPSS-3 1,00 Tabela nr 24 Opłata za zakończenie do usługi Informacja Miejska Poziom LPSS Zakończenie do usługi Informacja Miejska [zł/min] 2

3 LPSS-2 1,00 LPSS-3 1,00 Tabela nr 25 Opłata za zakończenie do usługi ASI (Automatycznych Serwisów Informacyjnych) Poziom LPSS Zakończenie do usługi ASI (Automatycznych Serwisów Informacyjnych) [zł/min] LPSS-2 0,40 LPSS-3 0,40 *lista usług ASI stanowi załącznik do Umowy o Połączeniu Sieci. Zmiana listy numerów ASI nie stanowi zmiany Umowy o Połączeniu Sieci. W przypadku zmiany listy numerów ASI, TP prześle Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu zmienioną listę z wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego. 2. Definicja Ruch SN PIIT pragnie potrzymać stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 17 marca 2006 r., gdzie proponował zmianę definicji ruchu SN. Zdaniem PIIT realizacji ruchu SN nie powinna być ograniczona do posiadania przez operatora punktu styku sieci poziomu LPPS-2 lecz powinna być rozszerzona o poziom LPSS Wprowadzenie pojęcia sieć ruchoma przy definicji Zakończenie w OT PIIT podtrzymuje stanowisko wykreślenia w zdaniu (s. 25 Oferty TP): Usługa jest świadczona na rzecz Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego posiadającego LPSS-3 lub LPSS-2 [ ] na rzecz Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego posiadającego LPSS-3 eksploatującego sieci ruchome. sformułowania na rzecz Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego posiadającego LPSS-3 eksploatującego sieci ruchome. Dostęp do usługi AUS Radio Taxi powinien być z poziomu LPSS-2 i LPSS-3 dostępny dla operatorów niezależnie od tego, jakie sieci są przez eksploatowane. Jest to spełnienie zasady niedyskryminacji w prowadzeniu współpracy w zakresie dostępu telekomunikacyjnego. 4. Definicja pojęcia Abonent Proponowana przez TP definicja Abonenta jest zbyt wąska, ponieważ obejmuje jedynie podmioty, które zawarły w formie pisemnej umowę o świadczeniu usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. W związku z powyższym istniej konieczność rozszerzenia 3

4 definicji abonenta w taki sposób, aby obejmowała swoim zakresem również tych użytkowników, którzy nie zawarli umowy o świadczenie w formie pisemnej, np. używających kart pre-paid. Rozszerzenie definicji abonenta o urządzenie wywołujące/wywoływane wynika z faktu, iż połączenia mogą być kierowane niekoniecznie do podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) ale również np. do poczty głosowej. 5. Wprowadzenie usługi Tranzyt Lokalny W opinii izby gospodarczej PIIT zmiany zaproponowane przez TP w zakresie rozszerzenie dostępności usług realizacji tranzytu są niewystarczające. Niezbędne jest wprowadzenie nowej usługi Tranzyt Lokalny, który polegałby na realizacji tranzytu pomiędzy LPPS-3 różnych operatorów w ramach tej samej lokalizacji (tej samej centrali). W oparciu o obecny projekt oferty ramowej TP tranzyt w ramach tej samej lokalizacji poziomu LPSS-3 jest realizowany przez TP, jednakże został wyceniony w oparciu o wysokość opłaty za Tranzyt Strefowy. W opinii PIIT opłata za tranzyt realizowany w ramach jednej lokalizacjo poziomu LPSS-3 nie odzwierciedla niższych kosztów realizacji tej usługi. Usługa Tranzytu Strefowego oznacza zaangażowanie po stronie sieci TP przynajmniej trzech elementów sieci: centrali, w której ruch jest dostarczany do sieci TP, transmisji międzycentralowej oraz centrali, w której ruch jest wysyłany z sieci TP. Natomiast w przypadku Tranzytu Lokalnego zaangażowana jest tylko jedna centrala poziomu LPSS-3, bez transmisji międzycentralowej. Oznacza to, iż opłata za tranzyt realizowany na jednej lokalizacji jest zawyżony, ponieważ uwzględnia koszty elementów sieci (transmisja międzycentralowa), które nie biorą udziału w świadczeniu usługi. W związku z tym, proponujemy wyliczyć opłatę za Tranzyt Lokalny według ½ opłaty za Tranzyt Strefowy. Proponowana opłata i tak jest zawyżona, ponieważ zawiera część kosztów związanych z realizacją transmisji międzycentralowej, nie biorącej udział w świadczeniu usługi. Koszty te można w części przypisać do działań/procesów związanych z prowadzeniem współpracy międzyoperatorskiej przez TP. Ostatecznie przy uwzględnieniu opłat proponowany w Ofercie, PIIT proponuje przyjąć następujące opłaty za Tranzyt Lokalny. W przypadku przyjęcia przez Prezesa UKE nowych, niższych opłat za usługi świadczone przez TP, opłaty za Tranzyt Lokalny powinna być odpowiednia dostosowana do przyjętych nowych opłat. Tranzyt lokalny poziom LPSS-3 [w PLN] T1 T2 T3 1 0,0078 0,0058 0,0039 4

5 6. Przenoszalność numerów TP pismem z dnia 16 marca 2006 roku zaproponowała dodanie do Oferty postanowień dotyczących warunków realizacji usługi przenoszalności numerów między sieciami operatorów. Proponujemy następujące zmiany w przedłożonej propozycji TP: Część - Definicje Proponujemy doprecyzować definicje zaproponowane przez TP, jak również wprowadzić definicje, które są niezbędne dla prawidłowego realizowania procesu przenoszalności numerów i zostały zaakceptowane w trakcie prowadzonych negocjacji pomiędzy operatorami i TP: Biorca przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, do którego Abonent zamierza przenieść lub przeniósł swój Numer Przydzielony. Dawca przedsiębiorca telekomunikacyjny, świadczący usługi w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, którego Abonent wykorzystywał Numer Przydzielony przed dokonaniem przeniesienia tego Numeru Przydzielonego do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego świadczącego usługi w publicznej stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej. Metoda Onward Routing (Metoda OR) metoda realizacji sieciowej Przenośności Numerów, polegająca na kierowaniu połączenia od abonenta inicjującego połączenie do Numeru Przeniesionego za pośrednictwem sieci Przedsiębiorcy Macierzystego. Przedsiębiorca Macierzysty dodaje do Numeru Przydzielonego Numer Routingowy umożliwiający kierowanie połączeń na Numer Przeniesiony do Sieci Biorcy. Przez cały czas trwania połączenia wykorzystywane są zasoby Sieci Przedsiębiorcy Macierzystego. Metoda All Call Query (Metoda ACQ) metoda realizacji sieciowej Przenośności Numerów, polegająca na kierowaniu połączenia od abonenta inicjującego połączenie do Numeru Przeniesionego bezpośrednio do sieci Dawcy (bez pośrednictwa sieci Przedsiębiorcy Macierzystego). Przedsiębiorca stosujący metodę ACQ dodaje do Numeru Przydzielonego Numer Routingowy umożliwiający kierowanie połączeń na Numer Przeniesiony do Sieci Biorcy. Numer Przeniesiony Numer Przydzielony, który Abonent zachował przy zawarciu Umowy Abonenckiej z Biorcą, został przeniesiony do Sieci Biorcy i który nie jest wykorzystywany przez innego Abonenta w sieci Przedsiębiorcy Macierzystego. Numer Routingowy (NR) numer o formacie określonym w Załączniku Nr 4 do Porozumienia, który umożliwia skierowanie połączeń na Numer Przeniesiony do stacjonarnej publicznej sieci 5

6 telefonicznej, w której Biorca świadczy usługi. Przy stosowaniu metody ACQ możliwe jest dołączanie NR także przed numerami nieprzeniesionymi. Numer sprawy numer nadawany w procesie Przenoszenia numeru przez Biorcę w momencie zainicjowania procesu, łączący ze sobą Numer Przydzielony, Dawcę i Biorcę w danym procesie przenoszenia numeru. Przedsiębiorca Macierzysty przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, który uzyskał zakres numeracyjny zawierający dany Numer Przydzielony w drodze decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub który uzyskał uprawnienie do wykorzystywania zakresu numeracyjnego zawierającego dany Numer Przydzielony na podstawie umowy o udostępnieniu numeracji z zastrzeżeniem, że uzyskane uprawnienie do wykorzystania Numeru Przydzielonego nie wynika z Przeniesienia Numeru. Przeniesienie Numeru przeniesienie Numeru Przydzielonego z Sieci Dawcy do Sieci Biorcy, w związku z realizacją uprawnienia Abonenta do zachowania Numeru Przydzielonego przy zmianie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Sieć Biorcy stacjonarna publiczna sieć telefoniczna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, do którego abonent zamierza przenieść lub przeniósł swój Numer Przydzielony. Sieć Dawcy stacjonarna publiczna sieć telefoniczna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, którego Abonent wykorzystywał Numer Przydzielony przed dokonaniem przeniesienia tego Numeru Przydzielonego do sieci innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego świadczącego usługi w publicznej stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej. Rozdział 2.3 Warunki przenoszenia numerów W pierwszej kolejności pragniemy wskazać, iż rozwiązania techniczne realizacji przenoszalności numerów dla FNP (Fixed Number Portability) oraz MNP (Mobile Number Portability) powinny być spójne. Jest to szczególnie istotne w kontekście promowania występowania na rynku telekomunikacyjnym usług i rozwiązań konwergentnych. Należy zatem przyjąć (analogicznie jak dla MNP) rozwiązanie, które preferowałyby w pierwszej kolejności metodę ACQ, po niej metodę QoR i na końcu metodę OR. Proponowana przez TP metoda OR jest rozwiązaniem najprostszym i sprawdzającym się przy małych ilościach numerów przeniesionych. Jednakże rozwiązanie to posiada szereg wad. Jedną z nich jest fakt tranzytowania ruchu przez sieć macierzystą (właściciela zakresu numeracyjnego), co jest nieefektywne z punktu wykorzystania zasobów sieciowych i powoduje, że realizacja połączeń na numery przeniesione jest uzależniona od operatora sieci macierzystej. Szczególnie jaskrawym przykładem tej nieefektywności metody OR i uzależnienia od operatora sieci macierzystej jest tzw. 6

7 tromboning effect, które ma miejsce przy połączeniach generowanych przez abonentów sieci Biorcy na numer przeniesiony do sieci Biorcy według schematu OR te wewnątrzsieciowe połączenia są tranzytowane przez sieć macierzystą! Zdaniem PIIT rozwiązaniem docelowym, przy większych ilościach numerów przeniesionych, jest stosowanie metody ACQ, w związku z tym zapisy proponowane przez TP powinny takie rozwiązanie uwzględniać. Mając powyższe na uwadze proponujemy w propozycji zapisów TP, w zdaniu: TP zapewnia realizację powyższych uprawnień Abonentów TP w oparciu o metodę Onward Routing. dodać oraz w oparciu o metodę All Call Query. Sposób realizacji metody ACQ zostanie uzgodnione z TP w formie umowy. Rozdział Zakres numeracji objęty Przeniesieniem Numerów: Proponujemy rozszerzyć zakres numerów niegeograficznych objętych przeniesieniem numerów o pełny zakres numeracji usług dostępu do sieci inteligentnych, w szczególności o numery Premium Rate. Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, abonentem jest każdy podmiot będący stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Usługodawcy realizujący swoje usługi w ramach numeracji Premium Rate stanowią szczególną kategorię abonentów i w świetle przepisów ustawy brak jest podstaw prawnych, aby odmówić im prawa do zachowania przydzielonego numeru przy zmianie operatora. W związku z tym proponujemy po określeniu NDIN = 804 PQMCDU dodać sformułowanie: NDIN = WST + SPQMCDU, gdzie WST = 30, 40, 70 Rozdział Techniczne zasady współpracy Sieci stron w zakresie Przeniesienia Numerów PIIT pragnie ponownie wskazać na problem kierowania połączeń strefowych (bez NDS) w sieci TP. Zgodnie z przedstawionym wcześniej stanowiskiem połączenia strefowe inicjowane w sieci TP powinny być kierowane do najbliższego Punktu Styku Sieci. W przypadku braku punktu styku sieci poziomu LPSS-2 w danej SN połączenie takie powinno być kierowane do istniejącego punktu styku sieci (np. poziomu LPSS-3). Proponowane przez TP rozwiązanie w pkt. 1 powoduje, iż dla realizacji przenoszalności numerów operator współpracujący z TP powinien w każdej SN posiadać punktu styku sieci poziomu LPSS-2. Jest to ewidentnie ograniczanie realizacji uprawnień abonentów do zachowania numeru przy zmianie operatora w obrębie jednej SN. Operatorzy są w pełni gotowi na przyjmowanie ruchu od TP w dowolnym punkcie styku z siecią TP, zaś stosowane zasady kierowania ruchu z sieci TP do sieci operatorów nie powinny stwarzać dodatkowych barier w możliwości komunikowania się pomiędzy użytkownikami końcowymi TP i użytkownikami końcowymi operatorów. Należy podkreślić, że z 7

8 technicznego punktu widzenia nie istnieją tu żadne ograniczenia uniemożliwiające obsługę takiego ruchu jest to jedynie kwestia konfiguracyjna. W tym miejscu na uwagę zasługują również wyniki kontroli przestrzegania przez TP uprawnień abonentów do przeniesienia przydzielonego numeru do sieci innego operatora przeprowadzonej w marcu 2006 r. Prezes UKE stwierdził wówczas, iż TP powinna przystąpić do negocjacji warunków współpracy dla potrzeb zapewnienia realizacji uprawnienia abonentów do przeniesienia numeru z operatorami, z którymi nie posiada punktów styku sieci, gdyż możliwości techniczne, organizacyjne i prawne nie wykluczają takiej realizacji przenośności numerów. W związku z tym proponujemy następującą treść pkt. 1: 1. Kierowanie wywołań do Numerów Przeniesionych z sieci Dawcy do Sieci Biorcy, o formacie numeru NR + KNA, będzie odbywać się do najbliższego punktu styku z siecią Biorcy. W przypadku gdy Biorca nie posiada w danej SN punktu styku sieci poziomu LPSS-2, wywołania będą kierowane do innego punktu styku sieci pomiędzy Biorcą a TP poziomu LPSS-3 lub LPSS-2. Rozdział Specyfikacja Numeru Routingowego W tym punkcie proponujemy przyjąć pełną treść stanowiska Prezesa URTiP z dnia 6 września 2005 r. jako punkt wyjścia do negocjowania zapisów umowy TP. 1. Routing number (RN) będzie zamieszczany w parametrze Called Party Number wiadomości IAM przed numerem abonenta B (tryb połączony "concatenated"). RN będzie dołączany zawsze po odpytaniu bazy dla numerów przeniesionych, bez obowiązku dołączania po odpytaniu dla numerów nieprzeniesionych. Wartość parametru NoA (Nature of Address) = 3, adresowanie "en-bloc". 2. Określa się format numeru rutingowego (RN): RN (5D) = "C hex" + XYZT, gdzie: a) dla numerów geograficznych (również niektórych niegeograficznych - do ustalenia przez operatorów) XY = AB = wskaźnik strefy numeracyjnej ZT = numer HOST (tzw. HOST-ID) w danej SN (dla danego XY), przy założeniu, że po ewentualnym dojściu ZT do wartości 99 zostanie ustalony inny AB dla tej SN. b) dla numerów niegeograficznych XYZT numer operatora (X=0), ustalane przez Prezesa URTiP i zamieszczane w tablicach zagospodarowania RN na stronie www URTiP. 4. Możliwe jest stosowanie różnych metod realizacji technicznej przenośności numerów (ACQ, QoR, OR) na tej samej wiązce łączy międzyoperatorskich. Na przykład od operatora A do operatora B stosowana jest metoda ACQ, a od operatora B do operatora A metoda QoR. Możliwe jest też łączne stosowanie metod na tej samej wiązce w danym kierunku np. ACQ/QoR. 8

9 5. W przypadku stosowania przez operatorów, na danej wiązce łączy, metody QoR, po uzgodnieniu tego faktu w umowach dwustronnych, operatorzy powinni w wiadomości REL stosować kod przyczyny ReleaseCause =14, oznaczający "ported number". 6. Dla kierowania połączeń preferowana jest metoda ACQ, następnie QoR i w ostateczności OR. 7. W celu umożliwienia zastosowania przez innych operatorów najbardziej efektywnej metody z punktu widzenia kierowania ruchu, czyli ACQ, niezależnie od stosowanej metody technicznej realizacji przenośności numerów, każdy z operatorów powinien udostępniać informacje o numerach przeniesionych z jego sieci, z jego zakresami numeracji. 8. Dla przenośności lokalizacyjnej realizowanej w ramach sieci danego operatora stacjonarnego, numery przeniesione lokalizacyjnie nie są traktowane na interfejsie międzyoperatorskim jako przeniesione i w związku z tym informacje o tym fakcie nie znajdują się w bazach danych numerów przeniesionych innych operatorów. Ponadto, w odniesieniu do zapisów w rozdziale pragniemy przedstawić nasze stanowisko w sprawie ilości RN przyznawanych sieci TP dla przeniesionych numerów geograficznych. Wnioskujemy o uregulowanie tej kwestii, gdyż duża ilość tych RN powoduje kłopoty konfiguracyjne w sieciach operatorów macierzystych. Połączenia na numery przeniesione do sieci TP powinny być opatrywane przez sieć macierzystą RN sieciowym TP (w ostateczności max 1-2 RN strefowymi). Obecnie, olbrzymia ilość RN przyznana sieci TP poważnie obciąża konfigurację routingu w centralach pozostałych operatorów (ilość wpisów w tablicach kierowania ruchu, utrzymanie takiej ilości wpisów). W przypadku TP jest to w tej chwili ponad 500 RN, które inni operatorzy muszą wykreować w swych sieciach (ilość SN x ilość central/hostów w SN). PIIT postuluje by w przypadku kierowania ruchu na numery przeniesione do sieci TP, stosowany był RN sieciowy TP (w ostateczności max 1-2 RN strefowe), zaś wyznaczenie centrali docelowej i kierowanie do niej ruchu powinno być wyłącznie w gestii operatora Biorcy - TP. Należy podkreślić zmiany sposoby obsługi połączeń w sieci TP dotyczyłyby w tym przypadku jedynie ruchu na numery przeniesione do sieci TP. Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć konfigurowania routingu z dokładnością do poszczególnych central TP w sieciach innych operatorów, pozwoli także ograniczyć ilość potencjalnych błędów konfiguracyjnych. Podejście takie jest także zgodne z zasadą, że struktura sieci danego operatora a także jej zmiany nie powinny być widoczne dla pozostałych sieci i nie powinny obciążać konfiguracji tych sieci. Rozdział 5.4 Usługi Przeniesienia Numerów Opłaty określone w tabeli nr 24 pkt. 2 i 3 należy znacznie obniżyć. Proponowane przez TP stawki powinny być określone w oparciu o koszt kierowania całości ruchu głosowego na Numery Przeniesione, co oznacza naliczanie opłat według realizowanego ruchu, a nie według per numer. Znaczna część ruchu na Numery Przeniesione będzie kierowana z sieci TP, a tym samym faktyczne 9

10 koszty ponoszone przez TP kierowania połączeń poprzez sieć TP (z sieci operatora, którego sieć jest przyłączona do Sieci TP) do Sieci Dawcy są znacznie niższe. Z tego samego powodu proponuje się obniżenie stawki określonej w tabeli nr 25 pkt. 2 i oparcie rozliczeń według realizowanego ruchu, a nie per numer. Znaczna część połączeń będzie inicjowana przez Abonentów TP (tj. w Sieci TP), a tak skalkulowana stawka powoduje, że całość kosztów jest przerzucana na Operatora. Podsumowując stawki z Tabeli 24 pkt. 2 i 3 oraz Tabeli 25 pkt. 2 powinny zostać ustalone w takiej wysokości, aby została uwzględniona faktyczna wielkość ruchu kierowanego za pośrednictwem Sieci TP przez Operatorów do Sieci Biorcy. W przypadku zwiększenia ruchu na numery przeniesione, przyjęta zasada rozliczeń powinna stymulować strony do przejścia na docelowy model ACQ. 7. Model zakończenie połączeń na numery 080x w sieci operatora współpracującego z TP W odniesieniu do propozycji PIIT wprowadzenia modelu zakańczania połączeń na numery 080x w sieci operatora współpracującego pragniemy wskazać, iż obecnie zaproponowany przez TP model polega na realizowaniu tych połączeń w ramach rozpoczęcia połączenia. Oznacza to, że operator musi zawrzeć umowę z Abonentem TP i następnie obciążać Abonenta (który będzie wówczas Abonentem operatora w zakresie połączeń na numery 0-80x oraz ewentualnie w zakresie innych połączeń, np. międzystrefowych, a w zakresie pozostałym Abonentem TP) za zrealizowane połączenia na numery 0-80x. Rozliczenia z TP dotyczyłyby stawek za rozpoczęcie połączeń. Skutkuje to tym, że połączenia na numery 0-80x nie będą dostępne dla Abonentów operatora, którzy są przyłączeni bezpośrednio do sieci operatora. Oferta TP nie obejmuje swym zakresem połączeń na numery 0-80x w Sieci TP. Dostęp do numerów 0-80x w sieciach innych operatorów powinien być ustalany w całości w drodze negocjacji stron, a nie na podstawie Oferty, która dotyczy usług świadczonych przez TP. Brak określenia w Ofercie kategorii połączeń na numery 0-80x w Sieci TP prawdopodobnie spowoduje znaczne wydłużenie procesu negocjacji z TP w zakresie ustalania warunków współpracy co skutkować będzie ograniczeniem konkurencji na rynku poprzez brak w ofercie detalicznej innych przedsiębiorców połączeń na numery 0-80x w Sieci TP (większość numerów 0-80x jest wykorzystywana przez TP) Przyjęcie modelu zakończenia połączeń na numery 0-80x w sieci operatora powoduje, że połączenia te będą dostępne dla abonentów operatora przyłączonych do sieci operatora, a w ramach dostępu pośredniego operator będzie miał również możliwość realizowania takich połączeń na rzecz Abonentów TP (oczywiście jeżeli będzie współpracował z TP w zakresie połączeń z NDS). Proponujemy aby pkt Części 2 Oferty otrzymał następujące brzmienie: Usługi połączeń do numerów usług sieci inteligentnej 0-800, w Sieci TP Połączenie do usług w numeracji 801-1,2 w Sieci TP usługa polegająca na realizacji przez Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego połączenia od Abonentów Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego, 10

11 za pośrednictwem LPSS-2 lub LPSS-3 do usług sieci inteligentnej dostępnych w numeracji 801-1,2 w Sieci TP. Przedsiębiorca Telekomunikacyjny świadczy na rzecz TP usługę, umożliwiająca TP świadczenie na rzecz dostawców treści usług dostępnych w numeracji 801 1,2 w Sieci TP. Połączenie do usług w numeracji 801-3, 4, 5, 6 w Sieci TP usługa polegająca na realizacji połączenia od Abonentów Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego, za pośrednictwem LPSS-2 lub LPSS-3 do usług sieci inteligentnej dostępnych w numeracji 801-3, 4, 5, 6 w Sieci TP. TP świadczy na rzecz Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego usługę umożliwiającą Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu świadczenie na rzecz Abonentów Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego usług umożliwiających zakańczanie połączeń dostępnych w numeracji 801-3, 4, 5, 6 w Sieci TP. Połączenie do usług w numeracji 804-1,2 w Sieci TP usługa polegająca na realizacji połączenia od Abonentów Polkomtel -propozycja TP, za pośrednictwem LPSS-2 lub LPSS-3 do usług sieci inteligentnej dostępnych w numeracji 804-1,2 w Sieci TP. TP świadczy na rzecz Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego usługę umożliwiającą Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu świadczenie na rzecz Abonentów Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego usług umożliwiających zakańczanie połączeń do numeracji 804-1,2 w Sieci TP. Proponujemy, aby w pkt Części 5 Oferty dodane zostały wykreślone tabele nr 16 17, a w ich miejsce zostały wprowadzone Tabele nr o następującym brzmieniu (numeracja kolejnych tabel powinna ulec odpowiedniej zmianie): Tabela nr 16. Opłaty należne Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu za Połączenia do usług w numeracji 801-1,2 w Sieci TP Poziom LPSS Usługi 801 1,2 * [zł/min] O1 O2 O3 LPSS-2 0,0500 0,0375 0,0250 Tabela nr 17. Opłaty należne TP za Połączenia do usług w numeracji 801-3, 4, 5, 6 w Sieci TP , Poziom LPSS (stawka obowiązuje przez całą dobę) (stawka obowiązuje przez całą dobę) (stawka obowiązuje przez całą dobę) [zł/min] [zł/min] [zł/min] LPSS-2 0,0314 0,1500 0,0900 Tabela nr 18. Opłaty należne TP za Połączenia do usług w numeracji 804 w Sieci TP. 11

12 Poziom LPSS Usługi (stawka obowiązuje przez całą dobę) [zł/min] Usługi (stawka obowiązuje przez całą dobę) [zł/min] LPSS-2 0,0533 0, Zasady kierowania ruchu W opinii izby gospodarczej PIIT, w Ofercie TP należy jasno określić, spójne zasady kierowania ruchu międzyoperatorskiego. Należy podkreślić istotność tego problemu, który powoduje często konieczność nieuzasadnionego otwierania wielu nowych punktów styku sieci z sieci TP. Wprowadzenie jasnych zasad kierowania ruchu jako osobnego zapisu w Ofercie powinno wyjaśnić wszelkie wątpliwości odnośnie interpretacji zapisów związanych z kierowaniem ruchu. Równocześnie chcielibyśmy doprecyzować zasady zaproponowane we wcześniejszym stanowisku oraz poprawić błędy redakcyjne. Poniżej przedstawiamy propozycje konkretnych zapisów wraz z uzasadnieniem: 1. Ruch dostarczony do sieci TP jest traktowany przez TP w ten sam sposób jak ruch własny. Uzasadnienie: jest to generalna zasada dotycząca stosowania przez TP zasady niedyskryminacji w stosunku do realizowanego ruchu w sieci TP. 2. Każde połączenie, które jest zakańczane w sieci TP może być dostarczane do punktu styku sieci najbliżej docelowego zakończenia sieci. Uzasadnienie: zapis ten daje operatorowi korzystającemu z Oferty prawo do domagania się takiego kierowania ruchu, aby płacić jak najmniejsze koszty za zakończenie połączenia (tzw. far-end drop ) w sieci TP. Niezależnie od rodzaju ruchu oraz świadczonej za jego pomocą usługi detalicznej (np. czy jest to ruch od własnych abonentów czy też ruch tranzytowy, czy z NDS, czy ruch SN, czy NDSI) operator powinien móc skorzystać z punktu styku sieci z TP leżącego najbliżej abonenta docelowego i zapłacenia w związku z tym TP najniższej stawki za zakończenie połączenia. 3. Każde połączenie, które jest rozpoczynane w sieci TP jest dostarczane do punktu styku sieci najbliżej zakończenia sieci inicjującego połączenie. Uzasadnienie: Jest to zasada odwrotna do zasady określonej w pkt. 2, umożliwiająca operatorowi korzystającemu z Oferty płacenie najniższych opłat za rozpoczęcie połączenia w sieci TP. Połączenia te powinny być dostarczane do najbliższego punktu styku sieci, co będzie dla operatora najtańsze rozwiązanie. 4. Każde połączenie, które jest tranzytowane przez TP do sieci innego operatora może być dostarczone do punktu styku sieci najbliższego docelowego zakończenia sieci. 12

13 Uzasadnienie: Uzasadnienie jest identyczne jak dla zasady w pkt. 2, ponieważ jest to jej rozszerzenie o ruch tranzytowy. 9. Realizacja Tryb łącza dedykowanego PIIT podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie poważnych przeszkód do realizacji LPSS wprowadzanych przez zapis z pkt 3.1, drugi akapit, 3 wiersz (str 41) umiejscowionym w obiekcie nie będącym obiektem TP i proponuje zastąpić go następującym: nie będącym w obiekcie TP lub będącym w obiekcie TP. na podstawie innej umowy (np. umowy najmu), niż umowa kolokacji. Wprowadzenie ograniczenia realizacji trybu łącza dedykowanego w ramach prowadzonej współpracy międzyoperatorskiej z TP ogranicza wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów, która znajduje się już w obiekcie TP na podstawie innych umów, niż umowa kolokacji i jest wykorzystywana do innych celów, niż połączenie sieci (np. urządzenia obsługujące transmisję stacji BTS\BSC), a które mogłyby zostać wykorzystane do realizacji punktu styku sieci z TP. Proponowany w projekcie oferty ramowej TP zapis prowadzi to do sytuacji, w której operator jest zmuszony zamawiać od TP łącze dedykowane o długości kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów (i ponosić znaczne miesięczne koszty) od następnego swojego węzła mimo, iż w obiekcie, w którym jest LPPS posiada urządzenia transmisyjne gotowe do realizacji punktu styku sieci z TP. Zastosowanie formuły innej umowy ma na celu uwzględnienie umów zawieranych przez TP na udostępnianie powierzchni na swoich obiektach, które z racji zaszłości historycznych posiadają inne określenie niż umowa kolokacji. 10. Opłaty za testy kompatybilności urządzeń teletransmisyjnych Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w przypadku realizacji połączenia sieci w trybie Połączenie liniowe W opinii izby gospodarczej PIIT wymaganie przez TP opłat za przeprowadzenie testów kompatybilności urządzeń teletransmisyjnych Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w przypadku realizacji połączenia sieci w trybie połączenia liniowego należy uznać za nieuzasadnione, ponieważ urządzenia teletransmisyjne, które zostały dopuszczone do obrotu krajowego muszą spełniać ściśle określone normy, których celem jest umożliwienie współpracy urządzeń różnych producentów. Ponadto, prowadzenie współpracy międzyoperatorskiej w ramach połączenia sieci przynosi korzyści obu operatorom prowadzącym wymianę ruchu. W związku z tym koszt ewentualnych testów powinien być ponoszony w ramach własnej działalności. PIIT dopuszcza jednak wprowadzenie opłat za przeprowadzenie testów, w przypadku, gdy operator zamierza prowadzić współpracę z TP tylko w oparciu o realizację ruchu NDS. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, iż TP powinna udostępniać operatorom listę urządzeń, które zostały już pozytywnie przetestowane przez TP, tak aby uniknąć sytuacji powtórnego testowania tych samych urządzeń. 13

14 11. Usługa Uruchomienie tranzytu W opinii PIIT brak jest podstaw do wyodrębnienie usługi Uruchomienie tranzytu. Usługa ta powinna być realizowana w ramach usługi realizacji połączeń tranzytowych w sieci TP, czyli w sposób identycznie jak w przypadku usługi Zakańczania/Rozpoczynania Połączeń, gdzie czynności związane z uruchomieniem realizacji połączeń zakańczanych/rozpoczynanych nie zostały wyodrębnione jako odrębna usługa. Likwidacja usługi Uruchomienie tranzytu zdaniem PIIT nie oznacza jednoczesne podwyższenie opłaty za realizację tranzytu w sieci TP, ponieważ: w związku z brakiem uzasadnienia wysokości kosztu świadczenia tej usługi nie jest możliwe ustalenie, czy koszt czynności wykonywanych przez TP podczas uruchamiania tranzytu nie został już uwzględniony w opłacie za realizację połączeń tranzytowych lub też w realizacji innych usług i czy operatorzy nie ponoszą danego kosztu dwukrotnie. nawet jeśli koszty tych działań nie został uwzględniony w innych usługach, należy przyjąć, iż koszt czynności związanych z uruchomianiem tranzytu, których realizacja zajmuje kilka minut pracy pracownika TP na systemie informatycznym centrali jest na tyle niski, iż nie wpłynie na ostateczny poziom kosztu realizacji usług związanych z wymianą ruchu operator współpracujący z TP, realizujący wymianę ruchu w formie zakańczania połączeń we własnych sieciach, wykorzysta zasady kierowania już zaimplementowane w sieci TP do realizacji również tranzytu w sieci TP. Każda centrala w sieci po rozpoznaniu danych abonenta B, skieruje połączenie w odpowiednim kierunku, bez analiz, czy jest to połączenie w ramach własnej sieci lub czy też połączenie, które jest tranzytowane w sieci TP. W związku z tym, wszelkie działania po stronie sieci TP związane z uruchomieniem tranzytu zastały wykonane, że na początku rozpoczęcia współpracy z operatorem TP świadomie wprowadza blokadę realizacji tranzytu, za której zdjęcie pobiera opłatę. w występujących relacjach międzyoperatorskich TP świadczy usługę realizacji połączeń tranzytowych, bez funkcjonowania usługi Uruchamiania Tranzytu, co oznacza, iż w przypadku realizacji tranzytu połączeń krajowych, który jest w sposób identyczny realizowany do tranzyt połączeń międzynarodowych, usługa Uruchamianie tranzytu ma charakter sztuczny. realizacja połączeń tranzytowych przez TP, powoduje wzmocnienie pozycji negocjacyjnej TP wobec operatorów, do których sieci kierowane są połączenia (tranzytowane i nietranzytowaneinicjowane w sieci TP). Wzmocniona pozycja negocjacyjna TP wynikająca z posiadania większej ilości ruchu kierowanego do sieci operatora, co może przełożyć się na obniżenie stawki za zakańczanie połączenia w sieci operatora, do którego sieci są kierowane połączenia. Niższa stawka wynegocjowana przez TP za zakończenie połączenia w sieci innego operatora przyniesie korzyści również dla TP, ponieważ dotyczyć będzie ruchu inicjowanego w sieci TP. Wynikające korzyści dla TP z realizacji ruchu tranzytowanego zrekompensują koszty związane z uruchomieniem przyjęcia 14

15 danego ruchu w sieci TP, tak jak to ma miejsce w przypadku realizacji połączeń międzynarodowych. 12. Rozszerzenie zakresu stosowania Tryb Sieci Szkieletowej o realizację pomiędzy LPSS Propozycja zmiany w definicji Trybu Sieci Szkieletowej ma na celu jedynie uściślenie tego pojęcia. LPSS nie koniecznie musi pokrywać się z FPSS (FPSS i LPSS są w innych miejscach w przypadku połączenia w Trybie Łącza Dedykowanego i Trybie Połączenia Liniowego). LPSS jest zawsze na centrali TP, zaś FPSS jest na centrali TP tylko w przypadku połączenia sieci w Trybie Kolokacji. W ramach Trybu Sieci Szkieletowej łącza telekomunikacyjne znajdują się pomiędzy centralami TP, a więc w każdym przypadku pomiędzy LPSS i FPSS (który jest na centrali TP i pokrywa się z LPPS), czyli tylko w przypadku realizacji połączenia sieci w Trybie Kolokacji. W przypadku realizacji Trybu Sieci Szkieletowej przy wykorzystaniu Trybu Łącza Dedykowanego istnieje ryzyko, iż przyjęcie zapisów określonych w Części V ust. 5.1, pkt spowoduje podwójne naliczanie opłat za łącze na odcinku FPSS - LPPS (wybrany z listy TP), które zostało już zrealizowane i opłacone według Trybu Łącza Dedykowanego. Propozycja PIIT spowoduje uniknięcie wystąpienia przyszłych nieporozumień wynikających z obecnych zapisów projektu oferty ramowej TP. 13. Jakość obsługi ruchu PIIT podnosił, że warunki określone w rozdziale Jakość obsługi ruchu projektu oferty ramowej są niesymetryczne. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż Oferta TP wymienia 7 założeń typowego użytkowania sieci telekomunikacyjnych, które ruch operatora musi spełniać pod rygorem zastosowania tzw. regulatorów ruchu. Proponujemy następujące zapisy: Zastąpienie zdania pierwszego w punkcie 3.7.3: Oferta TP jest oparta na założeniu typowego użytkowania sieci telekomunikacyjnych, a mianowicie:. zdaniem: TP gwarantuje, że jakość obsługi ruchu w sieci TP nie będzie odbiegała od założonych typowych parametrów użytkowania sieci telekomunikacyjnych, a mianowicie: Uzasadnienie: Spowoduje to symetrię zapisów. Proponujemy wykreślenie tiret pierwszego w rozdziale Uzasadnienie: Operator nie jest w stanie zagwarantować tego parametru z uwagi na to, iż zależy on od zachowania abonentów jego oraz innych operatorów, którym świadczy usługę tranzytu. Brak również informacji jak należy rozumieć i jak będzie stosowane w praktyce pojęcie typu sieci operatora ; Proponujemy wykreślenie tiret szóstego i siódmego w rozdziale

16 Uzasadnienie: Nie jest jasne, że przedstawione przez TP w tych punktach współczynniki określają typowe użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, brakuje wzorów i uzasadnienia wysokości progów. Proponujemy dodać w przedostatnim akapicie, tiret pierwszym w zdaniu wskaźnik połączeń nie doszłych do skutków [ ] nie przekracza 3% dodać następujące słowa: a współczynnik NER (Network Efficiency Rate, ITU E.411) będzie wyższy niż 97% Uzasadnienie: proponujemy doprecyzowanie zapisu poprzez wskazania wzoru i metody pomiaru wskaźnika połączeń niedoszłych do skutku w Sieci TP, poprzez wskazanie wskaźnika NER w odpowiednim standardzie. 14. Projekt umowy kolokacji TP pismem z dnia 5 maja 2006 r. przedstawiła projekt umowy kolokacji. PIIT przedstawia propozycje zmian poszczególnych zapisów projektu: 4 pkt. 6 TP zastrzega sobie prawo kontroli połączeń oraz okablowania urządzeń zainstalowanych w Szafie. W celu przeprowadzenia kontroli właściciel Szafy jest zobowiązany do stawienia się z uzgodnionym przez Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego i TP miejscu i terminie. Uzasadnienie: Współpraca międzyoperatorska ma charakter partnerski i opiera się na zaufaniu obu Stron. W związku z tym terminy oraz miejsce kontroli powinny być uzgadniane pomiędzy Stronami, ponieważ narzucony przez TP termin oraz miejsce kontroli mogą być niemożliwe do spełnienia przez Operatora. 6 pkt. 7 Proponujemy zmianę terminu przedstawienia do akceptacji TP zaktualizowanego projektu technicznego z 10 dni roboczych na 30 dni. Uzasadnienie: nie jest możliwe przedstawić projekt techniczny w terminie 10 dni roboczych. 9 pkt. 1 ppkt. 8 Na końcu tego punktu proponujemy dodać zapis: Termin 30 dni może zostać wydłużony na wniosek Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o kolejne 21 dni. Uzasadnienie: Bardzo często operatorzy przy pracach związanych z realizacją punktu styku sieci korzystając z podwykonawców, którzy z przyczyn niezależnych od operatora opóźnią się w wykonywaniu prac. Pożądane zatem jest wprowadzenie mechanizmu, który powodowałby, iż procedura realizacji kolokacji była bardziej elastyczna. 11 pkt. 6 1a. Zamiast: w uzasadnionych przypadkach winno być w następujących przypadkach: Należy wymienić te przypadki. Uzasadnienie: przy obecnym zapisie każdy przypadek TP może uznać za uzasadniony. 16

17 11 pkt. 7 w przypadku gdyby 11 pkt. 6 pozostał bez zmian: ppkt 1 a, b, c, d: należy skreślić pokrywa koszty pkt 2: zamiast TP pokrywa pozostałe koszty z tym związane winno być: TP pokrywa koszty związane z czynnościami Najemcy wymienionymi w p 1. Uzasadnienie: Ponieważ to nie z winny Najemcy wynikła konieczność przeprowadzki. TP powinna pokryć wszystkie koszty z nią związane. 11 pkt. 6 Zamiast: z 3 miesięcznym wyprzedzeniem winno być: z 6 miesięcznym wyprzedzeniem. Uzasadnienie: termin 3 m-czny jest dla operatora zbyt krótki, gdyż wiąże się ze skomplikowaną rekonfiguracją własnej sieci. 14 pkt. 3 Zamiast: z 1 miesięcznym winno być: z 9 miesięcznym. Uzasadnienie: termin 1 m-czny zmiany lokalizacji węzła jest dla operatora zbyt krótki, gdyż wiąże się z koniecznością pozyskania innej lokalizacji oraz skomplikowaną rekonfiguracją własnej sieci. 17

FNP pomiędzy PTC i NOLbezPSS

FNP pomiędzy PTC i NOLbezPSS P O R O Z U M I E N I E w sprawie uregulowania zasad współpracy międzyoperatorskiej wynikającej z obowiązku realizacji uprawnień Abonentów publicznych sieci stacjonarnych do zachowania numeru w przypadku

Bardziej szczegółowo

Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP

Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP Warszawa, maj 004 r. . Przenośność numeru w publicznych sieciach telefonicznych. Pojęcie przenośności numeru (number portability) oznacza uprawnienie abonenta

Bardziej szczegółowo

OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa

OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa OFERTA interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa Telekomunikacja Polska Domena Hurt Zarządzanie Relacjami z Klientami - Operatorami Marketing i Strategia Hurtowa 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka

Bardziej szczegółowo

P O R O Z U M I E N I E

P O R O Z U M I E N I E P O R O Z U M I E N I E w sprawie uregulowania zasad współpracy międzyoperatorskiej wynikającej z obowiązku realizacji uprawnień Abonentów publicznych sieci stacjonarnych do zachowania numeru w przypadku

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801. obowiązuje od r.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801. obowiązuje od r. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801 obowiązuje od 01.03.2012 r. DEFINICJE:... 3 Taryfa SPECJALNA 800 i 801... 4 1. Opłata Instalacyjna (jednorazowa)... 4 2. Opłaty abonamentowe

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie pierwotne (od 2011-01-12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz.

Bardziej szczegółowo

PLICBD to dwie główne g funkcjonalności:

PLICBD to dwie główne g funkcjonalności: CPD 1 CPD 2 PLICBD to dwie główne g funkcjonalności: ci: -Funkcjonalność lokalizacyjna - udostępnianie służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy, na ich żądanie, informacji o lokalizacji abonenta

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA Dariusz Prymon aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Abonent sieci publicznej może w każdym czasie wystąpić do prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR DRT-WWM /05( )

DECYZJA NR DRT-WWM /05( ) PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 2006 r. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Polkomtel S.A. ul. Postępu 3 02-676 Warszawa DECYZJA NR DRT-WWM-60600-20/05( )

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa 09.05.2006 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej SA określającej ramowe warunki umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Lp. Autor uwagi PIIT Polkomtel TP IŁ. Paragraf

Lp. Autor uwagi PIIT Polkomtel TP IŁ. Paragraf Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń (24.09.2007) Lp. Paragraf 1. Uwaga ogólna

Bardziej szczegółowo

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku TPB konsultacje w ramach procesu TTM Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku Spis treści TPB kształt usługi określony w RIO 2008 z dnia 4.11.2009

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2012 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel Sp. z o.o. jako przedsiębiorcę zajmującego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 29 września 2009 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. jako przedsiębiorcę zajmującego pozycję

Bardziej szczegółowo

1. Procedura dotycząca zawierania umów o połączeniu sieci oraz wprowadzania zmian do umów o połączeniu sieci

1. Procedura dotycząca zawierania umów o połączeniu sieci oraz wprowadzania zmian do umów o połączeniu sieci Informacja Polkomtel dotycząca zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do sieci ruchomej Polkomtel Sp. z o.o. w zakresie połączenia sieci w celu świadczenia przez Polkomtel Sp. z o.o. usługi zakańczania

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich P4 Sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz klienta, będącego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI Telekomunikacja Polska WSTĘP Dokument ten (zwany dalej Ofertą ) określa

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 4.12.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych 1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 S dla Firm Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 S dla Firm Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r. Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. w Katowicach (40-039), ul. Powstańców 30 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLSKIEJ GRUPY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 18 lutego 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego Numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych

Regulamin przenoszenia przydzielonego Numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych Regulamin przenoszenia przydzielonego Numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych Regulamin obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 r. do odwołania Niniejszy Regulamin w całości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI Telekomunikacja Polska WSTĘP Dokument ten (zwany dalej Ofertą ) określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

1. PROCES REALIZACJI ZLECENIA NA USŁUGĘ MIGRACJI POMIĘDZY USŁUGAMI HURTOWYMI

1. PROCES REALIZACJI ZLECENIA NA USŁUGĘ MIGRACJI POMIĘDZY USŁUGAMI HURTOWYMI Załącznik nr 22 do Umowy o Dostępie Proces migracji pomiędzy usługami hurtowymi 1. PROCES REALIZACJI ZLECENIA NA USŁUGĘ MIGRACJI POMIĘDZY USŁUGAMI HURTOWYMI Oświadczenie Abonenta 1 Przyczyna odrzucenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 24 czerwca 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 24 czerwca 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 24 czerwca 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 734/2013 z dnia 30.08.2013 r. CENNIK USŁUG ELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z ABELAMI ARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 1.10.2013 1 SPIS REŚCI. CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) Identyfikacja problemów w przenośności numerów telefonicznych dla usług świadczonych w technologii VoIP

Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) Identyfikacja problemów w przenośności numerów telefonicznych dla usług świadczonych w technologii VoIP Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) Identyfikacja problemów w przenośności numerów telefonicznych dla usług świadczonych w technologii VoIP Warszawa - Miedzeszyn Wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm II obowiązuje od 20 listopada 2013 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm II obowiązuje od 20 listopada 2013 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm II obowiązuje od 20 listopada 2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawcy usług premium rate na podstawie proponowanych rozwiązań zobowiązani zostaną także do podawania do publicznej wiadomości i bezpośrednio

Dostawcy usług premium rate na podstawie proponowanych rozwiązań zobowiązani zostaną także do podawania do publicznej wiadomości i bezpośrednio Uzasadnienie Projektowane zmiany w zakresie usług o podwyższonej opłacie służą zwiększeniu ochrony użytkowników końcowych i abonentów, a w szczególności konsumentów, przed nadużyciami w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania.

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania. Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia 2013. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Usługi Promocyjnej 1. Niniejsza usługa jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Budowa styku międzyoperatorskiego SS7 z Orange Polska S.A. (dawniej TP S.A.)

Budowa styku międzyoperatorskiego SS7 z Orange Polska S.A. (dawniej TP S.A.) Budowa styku międzyoperatorskiego SS7 z Orange Polska S.A. (dawniej TP S.A.) o mnie dlaczego ten temat? CEL Orange Polska PSTN NETIA PSTN EXATEL PSTN GTS PSTN TKTelekom PSTN OA PSTN Komórki Zagranica PSTN

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 23 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 23 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 23 lipca 2010 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland

Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)...... Miejscowość Data wypełnienia Na podstawie niniejszego wzoru Wniosku,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki:

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki: Miejscowość Warszawa Data 29 listopada 2013r. Szanowni Państwo! W wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171 poz. 1800 z późn. zm.) T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o. Cennik obowiązuje od dnia stycznia 200 roku. Strona z 5 ROZDZIAŁ I - Aktywacja usług telefonicznych netto VAT brutto Aktywacja w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP SPIS TREŚCI: 1 Definicje... 2 2 Informacje i objaśnienia... 2 3 Stacjonarny Numer IP... 3 3.1 Opłata Aktywacyjna... 3 3.2 Abonament... 3 3.3 Opłaty za krajowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 26 kwietnia 2007 roku przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel Sp. z o.o.. jako przedsiębiorcę zajmującego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej)

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) L.p. Przedmiot informacji Proponowana zmiana Uzasadnienie Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym 1. 00.02.3.1 (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) 2. 00.02.4 (wartość infrastruktury)

Bardziej szczegółowo

Era Firmowa 85 z telefonem. 90,00 zł 109,80 zł z VAT 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 0,35 zł z VAT

Era Firmowa 85 z telefonem. 90,00 zł 109,80 zł z VAT 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 0,35 zł z VAT Załącznik cenowy taryf Usługi krajowe Opłata Abonamentowa Darmowe minuty Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci stacjonarnych Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci komórkowych 85 8 103,70

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Uzasadnienie ogólne:

UZASADNIENIE. Uzasadnienie ogólne: UZASADNIENIE Uzasadnienie ogólne: Główną przyczyną zmian przedmiotowego rozporządzenia jest potrzeba przyspieszenia procedury przenoszenia numerów. Zgodnie ze wstępem do dyrektywy 2002/22/WE o usłudze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez NetRunner Anna Polak z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Świętojańskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.1.1 Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora 1 Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania 1 postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia przydzielonego numeru przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 20 grudnia 2011 r. do odwołania

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 20 grudnia 2011 r. do odwołania 1 postanowienia ogólne OGSM/PDF08/1211, Strona 1 z 10 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie operatora. 2. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Dużo Rozmawiam

Cennik Taryfa Dużo Rozmawiam Cennik ryfa Dużo Rozmawiam Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii

Bardziej szczegółowo

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2008 r., znak: DZC-WAP-5174-1/08 (238) doręczonego do PIIT w dniu 3 grudnia 2008 r., Polska Izba

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r.

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r. Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w trakcie przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania 1 postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Spis treści 1. Cel dokumentu... 3 2. Zastosowane nazwy i skróty... 4 3. Opis procesu... 5 4. Informowanie... 9 5. Proces zamówienia usługi migracji LLU

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyłączenie do sieci Cyfrowego Polsatu w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)

Wniosek o przyłączenie do sieci Cyfrowego Polsatu w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór) Wniosek o przyłączenie do sieci Cyfrowego Polsatu w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)...... Miejscowość Data wypełnienia Na podstawie niniejszego wzoru

Bardziej szczegółowo

Era Firmowa 85 z telefonem 90,00 zł 109,80 zł z VAT. 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych

Era Firmowa 85 z telefonem 90,00 zł 109,80 zł z VAT. 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych Załącznik cenowy taryf Era Firmowa USŁUGI KRAJOWE Abonament Darmowe minuty Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci stacjonarnych Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci komórkowych Era Firmowa

Bardziej szczegółowo