UZASADNIENIE. Uzasadnienie ogólne:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE. Uzasadnienie ogólne:"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE Uzasadnienie ogólne: Główną przyczyną zmian przedmiotowego rozporządzenia jest potrzeba przyspieszenia procedury przenoszenia numerów. Zgodnie ze wstępem do dyrektywy 2002/22/WE o usłudze powszechnej przenoszenie numeru jest kluczowym czynnikiem ułatwiającym podejmowanie wyborów przez użytkowników, który z przedsiębiorców telekomunikacyjnych będzie świadczył tym użytkownikom usługi telekomunikacyjne oraz mającym istotny wpływ na skuteczną konkurencję na rynku telekomunikacyjnym w ten sposób, że użytkownicy końcowi, powinni mieć możliwość zachowania numeru/numerów w publicznej sieci telefonicznej niezależnie od podmiotu świadczącego usługę. Przenośność numerów jest uprawnieniem abonenta, jak również użytkownika końcowego usługi przedpłaconej, wprowadzonym do polskiego systemu prawnego w związku z implementacją ww. dyrektywy i jest jedną z usług mających istotny wpływ na zwiększenie konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych. Projektowane w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 42, poz. 290) zmiany w zakresie przenośności numerów przy zmianie dostawcy usług, mają na celu zapewnienie regulacji logicznej, spójnej i odpowiadającej charakterystykom usług i możliwościom technicznym i organizacyjnym przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Celem ujednolicenia i usystematyzowania przepisów dotyczących przenoszenia numerów w sieciach telefonicznych dokonano wyraźnego podziału procedury odnośnie abonentów sieci stacjonarnych ( 6), abonentów sieci ruchomych ( 6a) oraz użytkowników usługi przedpłaconej ( 6b), uwzględniając specyfikę i odrębności wobec ww. podmiotów. Projekt rozporządzenia zmieniającego zakłada uproszczenie procedur przenośności numerów, w ten sposób, aby przenoszenie numerów dzięki sprawności stało się usługą dostępną dla wszystkich potencjalnych klientów, którzy z różnych względów nie korzystali dotychczas z takiej możliwości. Należy jednak podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym proces przeniesienia numeru trwa od siedmiu dni do dwóch miesięcy w zależności od umowy zawartej z abonentem. W związku z tym, abonenci, napotykający na swojej drodze bariery związane z przeniesieniem numeru do innego dostawcy, wolą rozwiązać dotychczasową umowę i nawiązać współpracę z innym dostawcą niż wszczynać długotrwałą i sformalizowaną procedurę wymagającą czasu oraz osobistego zaangażowania klienta. Z powyższych względów, założeniem projektowanych zmian jest skrócenie terminów dla rozpatrywania wniosków abonentów ruchomych publicznych sieci telefonicznych, która w przypadku tych ostatnich umożliwia załatwienie przeniesienia numeru praktycznie w ciągu dwóch dni. Mając na uwadze trendy światowe oraz doświadczenia innych państw UE, w przypadku abonentów sieci komórkowych wprowadzono tzw. tryb recipient-led, w myśl którego abonent zamierzający przenieść numer, kontaktuje się wyłącznie z wybranym przez siebie nowym dostawcą usług, który na podstawie udzielonego przez abonenta pełnomocnictwa wypowiada umowę z dotychczasowym dostawcą usług. Zabieg ten ma na celu znaczne skrócenie terminu przeniesienia numeru, który de facto wyniesie jeden dzień, a ponadto zapobiegnie odzyskiwaniu klienta przez dotychczasowego dostawcę usług (winning back), co jest uważane przez ekspertów i środowisko telekomunikacyjne za zjawisko zaburzające efektywną konkurencję. Wobec pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych dotyczących korzystania z instytucji pełnomocnictwa w przypadku abonentów telefonii stacjonarnej, wyraźnie wskazano możliwość wyboru przez abonentów tych sieci trybu, w którym kontaktują się wyłącznie z nowym dostawcą (recipient-led). Jednocześnie w dalszym ciągu abonent będzie mógł skorzystać z dotychczasowej procedury, co jest wskazane w związku z sygnalizowanym przez inne państwa UE problemem slammingu i mis-sellingu

2 Ponadto, w celu przyspieszenia procedury przenoszenia numeru wprowadzono możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z tego uprawnienia wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez abonenta stosownych kosztów ( 6 ust. 11, 6a ust. 11). Uzasadnienie szczegółowe: 1. Przeniesienie więcej niż jednego numeru Projekt rozporządzenia wprowadza możliwość przeniesienia kilku numerów jednocześnie. W takim przypadku abonent lub użytkownik usługi przedpłaconej we wniosku wskazuje wnioskowane numery lub oznacza numer umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą, jeżeli zamierza przenieść wszystkie numery objęte tą umową ( 6 ust. 1, 6a ust. 1 oraz 6b ust. 1). 2. Terminy W projektowanym rozporządzeniu skróceniu ulegają terminy przewidziane: - na rozpatrzenie wniosku abonenta lub użytkownika usługi przedpłaconej ( 6 ust. 3, 6a ust. 3 oraz 6b ust. 3), który w myśl projektu ma zostać rozpatrzony niezwłocznie; - potwierdzenie możliwości przeniesienia numeru lub zawiadomienie o negatywnym rozpatrzeniu wniosku ( 6 ust. 3 i 4 niezwłocznie, 6a ust. 3 niezwłocznie w przypadku abonentów sieci stacjonarnych, nie później niż w dniu złożenia wniosku i 6a ust. 4 niezwłocznie w przypadku abonentów sieci ruchomych oraz 6b ust. 3 niezwłocznie, nie później niż w dniu złożenia wniosku w przypadku użytkowników usługi przepłaconej); - zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w zakresie zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ustawy Prawo telekomunikacyjne ( 6 ust. 7 3 dni w przypadku abonentów sieci stacjonarnych, 6a ust. 7 i 6b ust. 7 3 dzień w przypadku abonentów i użytkowników sieci ruchomych); - na poinformowanie abonenta lub użytkownika końcowego o możliwości zawarcia umowy w wyniku wydania przez Prezesa UKE odmownej decyzji w zakresie zawieszenia uprawnienia z art. 71 ustawy Prawo telekomunikacyjne ( 6 ust. 8, 6a ust. 8 oraz 6b ust. 7 3 dni od dnia otrzymania przez dostawcę lub operatora decyzji); - na powiadomienie abonenta o terminie i warunkach rozwiązania umowy ( 6 ust. 10 moment wypowiedzenia umowy lub 3 dni od tego momentu, gdy abonent nie wypowiada umowy osobiście oraz 6a ust. 10 niezwłocznie); - na rozwiązanie umowy w świetle brzmienia art. 57 ust. 5 ustawy Prawo telekomunikacyjne wypowiedziana przez abonenta umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ulega rozwiązaniu w terminie 7 ( 6 ust. 11 w przypadku telefonii stacjonarnej) lub 1 dzień ( 6a ust. 11 w przypadku telefonii ruchomej); - na maksymalną ewentualną przerwę w świadczeniu usług telekomunikacyjnych w związku z przeniesieniem numeru i dokonaniem przez dostawców czynności technicznych - 6a ust. 12 oraz 6b ust. 9 (3 godziny w porze nocnej pomiędzy godzinami a 03.00); Powyższa regulacja ma na celu rzeczywiste zapewnienie abonentowi możliwości korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru w szybki i łatwy sposób oraz stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego. Celem powyższego rozporządzenia jest określenie warunków korzystania przez abonenta z uprawnień, o których mowa w art. 71 ust. 1. Bez wątpienia wymogiem usprawniającym proces przeniesienia przydzielonego numeru jest umożliwienie abonentowi rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usług przed upływem okresu na jaki została ona zawarta, bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie takie wpisuje się w obowiązujące w tym zakresie regulacje ustawowe. Zgodnie z art. 56 ust. 3 Pt umowa oświadczenie usług telekomunikacyjnych 2

3 powinna określać warunki rozwiązania umowy. Ponadto, z przepisu art. 57 ust. 5 Pt wynika jednoznacznie, iż warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym, zapewnienie przyłączenia do sieci, nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług świadczącego publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne. Brak wskazania terminu, w jakim umowa z dotychczasowym dostawcą uległaby rozwiązaniu oznaczałby konieczność zachowania przez abonenta okresu wypowiedzenia oraz faktyczne związanie go w tym okresie dwoma umowami o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (z dotychczasowym i nowym dostawcą). Regulacja taka stanowiłaby z pewnością znaczne utrudnienie w korzystaniu z uprawnienia do zmiany dostawcy usług. W związku z powyższym, wprowadza się możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia ( 6 ust dni od momentu wypowiedzenia umowy w przypadku abonentów sieci stacjonarnych, 6a ust dzień od momentu złożenia wniosku w przypadku abonentów sieci ruchomych). Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, iż możliwość skorzystania z tego uprawnienia powoduje, iż abonent obowiązany jest do poniesienia kosztów z tego tytułu np.: opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia zgodny z dotychczasową umową lub kary określonej w umowie. Ponadto, w myśl projektowanego 6 ust. 15, 6a ust. 14 oraz 6b ust. 11 abonenci oraz użytkownicy końcowi, w momencie zakończenia procedury przeniesienia numeru i rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę, zostaną o tym fakcie poinformowani w uzgodnionej z nimi formie. 3. Pełnomocnictwo i oświadczenie abonenta W celu usprawnienia procedury związanej z przeniesieniem numeru, w projekcie rozporządzenia zaproponowano posłużenie się instytucją pełnomocnictwa uregulowaną w Kodeksie cywilnym, zwanym dalej k.c.. Projektowana regulacja nie wyklucza, ani nie ogranicza odpowiednich przepisów k.c., w szczególności działu VI, rozdziału I dotyczącego pełnomocnictwa. Projektowana regulacja zakłada, iż abonent lub użytkownik końcowy usługi przedpłaconej udziela nowemu dostawcy usług pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zakres umocowania obejmuje faktycznie dokonanie jednej czynności prawnej związanej z przeniesieniem numeru tj. złożenie w imieniu mocodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą (tryb recipient led). Z uwagi na powyższe, 6 ust. 16 przewiduje możliwość udzielenia nowemu dostawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. Natomiast w przypadku abonentów sieci ruchomych - 6a ust. 9 lit b) przewiduje wyłącznie tryb z pełnomocnictwem. W przypadku skorzystania przez abonenta z tego instrumentu, abonent zawiera umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru w momencie złożenia wniosku i udzielenia nowemu dostawcy pełnomocnictwa (w przypadku abonentów sieci stacjonarnych) lub po otrzymaniu potwierdzenia możliwości zawarcia umowy lub zawiadomienia ( 6a ust. 8 w przypadku abonentów sieci ruchomej oraz 6b ust. 1), co powoduje, iż abonent nie musi kontaktować się i wypowiadać umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Z kolei, dotychczasowe określenie zakresu umocowania w przypadku użytkowników końcowych usługi przepłaconej do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru abonenta wskazywało, iż chodziło tu o udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego, którego zakres był zbyt szeroki. Nieprawidłowość wyeliminowano poprzez dookreślenie zakresu umocowania do wypowiedzenia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. Ponadto, w przypadku użytkownika końcowego usługi przedpłaconej doprecyzowano zapis 6b ust. 1 projektu rozporządzenia odnośnie zakresu umocowania pełnomocnika oraz formy pełnomocnictwa. Proponuje się, aby umocowanie obejmowało upoważnienie do dokonania 3

4 czynności prawnej w imieniu mocodawcy, jaką jest złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Ponadto analogicznie jak w przypadku abonenta ( 6 ust. 16, 6a ust. 9) wprowadzono wymóg udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Udzielenie pełnomocnictwa przez abonenta sieci stacjonarnej jest fakultatywne. W zależności od decyzji, abonent będzie mógł umocować nowego dostawcę do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z dotychczasowym dostawcą, bądź dokonać czynności związanych z przeniesieniem numeru osobiście przy jednoczesnej świadomości, iż proces ten może być bardziej czasochłonny. Ponadto, w myśl 6 ust. 2 i 6a ust. 2 do wniosku abonent (analogicznie użytkownik usług przedpłaconych - 6b ust. 2) dołącza oświadczenie o tym, że jest on świadomy konsekwencji, w tym finansowych wynikających z rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usług przed upływem okresu, na jaki została zawarta oraz tego, że konsekwencje te nie obciążą nowego dostawcy. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie świadomości abonentów i użytkowników końcowych, którzy otrzymają informację o możliwości poniesienia ewentualnych konsekwencji finansowych w związku z wcześniejszym wypowiedzeniem umowy z dotychczasowym dostawcą. 4. Zawieszenia realizacji wniosku Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne w świetle obecnie obowiązujących przepisów, doprecyzowano jakie skutki dla złożonego przez abonenta lub użytkownika usługi przedpłaconej wniosku ma ewentualnie toczące się postępowanie w przedmiocie zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W takim przypadku realizacja złożonego wniosku ulega zawieszeniu do czasu wydania przez Prezesa UKE decyzji, a w przypadku jej wydania dostawca ma obowiązek poinformować abonenta lub użytkownika końcowego o możliwości zawarcia umowy. 5. Przekazywanie danych między dostawcami usług Biorąc pod uwagę fakt, iż dostawcy usług telefonii ruchomej w wymianie informacji wykorzystują łączność elektroniczną z udziałem zabezpieczonych interfejsów, wskazano w 6 ust. 14, 6a ust. 13 oraz 6b 10, iż wymiana informacji pomiędzy dostawcami zaangażowanymi w proces przeniesienia numeru następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zaprojektowane zmiany nie spowodują dodatkowych kosztów po stronie operatorów ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych. Taki sam wymóg techniczny powinien dotyczyć operatorów stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych od dnia uruchomienia systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanego dalej PLI CBD. Również ci operatorzy dla potrzeb systemu będą musieli przekazywać informacje o numerach przeniesionych. Projekt zakłada dwuetapową zmianę obecnie obowiązującego rozporządzenia. W pierwszym etapie zmiana rozporządzenia polega na znacznym skróceniu czasu przeniesienia numeru w ramach sieci ruchomych bez wykorzystania PLI CBD, z jednoczesnym pozostawieniem obecnych zasad przeniesienia w ramach sieci stacjonarnych. Następny etap nowelizacji ma nastąpić w momencie utworzenia i osiągnięcia pełnej funkcjonalności PLI CBD. 4

5 Ocena Skutków Regulacji I. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie. Rozporządzenie oddziaływać będzie na abonentów w zakresie korzystania przez nich z uprawnienia do przeniesienia numeru wynikającego z art. 71 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie realizowania przez nich obowiązków dotyczących przenoszenia numerów, wynikających z przepisów prawa. Podmiotem, do którego adresowane jest rozporządzenie jest także Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy Prawo telekomunikacyjne może nałożyć karę z tytułu uniemożliwiania korzystania z uprawnienia do przeniesienia numeru. Kolejna grupa, na którą ma wpływ niniejsze rozporządzenie to abonenci, będący stronami umów z dostawcami usług zapewniającymi przyłączenia do stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telefonicznych. II. Przeprowadzone konsultacje społeczne W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz zostanie przesłany do następujących podmiotów: - Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, - Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, - Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, - Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, - Instytutu Łączności. Powyższy punkt zostanie uzupełniony o wyniki konsultacji po ich zakończeniu. III. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Proponowane zapisy w rozporządzeniu nie mają wpływu na wzrost przychodów i wydatków budżetu państwa. Proponowane regulacje nie będą miały wpływu na budżety samorządów terytorialnych. IV. Wpływ na rynek pracy Proponowane przepisy w rozporządzeniu nie będą miały wpływu na rynek pracy. V. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Proponowane przepisy w rozporządzeniu będą miały pozytywny wpływ na konkurencyjność i przedsiębiorczość. Przyspieszenie i uproszczenie możliwości korzystania przez użytkowników z uprawnienia do przeniesienia numeru przy zmianie operatora, z jednej strony wymusi na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych usprawnienie pracy punktów przyjmowania zleceń klientów oraz wymianę informacji wewnątrz firmy i współpracę z innymi przedstawicielami sektora a z drugiej podniesie dbałość przedsiębiorców o swoich klientów tak by nie dopuścić do wzrostu ruchu i związanych z nim strat. Poniesiono przy tym koszty zaowocują w dłuższej perspektywie zarówno korzyściami po stronie klientów jak i wzrostem profesjonalizmu działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych. VI. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny Proponowane przepisy w rozporządzeniu nie będą miały wpływu na rynek pracy. 5

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2)

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 153 9090 Poz. 903 903 USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) sposób wdrożenia naziemnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o udzielaniu nieodpłatnej informacji prawnej dla osób fizycznych

USTAWA z dnia 2014 r. o udzielaniu nieodpłatnej informacji prawnej dla osób fizycznych Projekt USTAWA z dnia 2014 r. o udzielaniu nieodpłatnej informacji prawnej dla osób fizycznych Art. 1. Ustawa reguluje zasady i sposób udzielania nieodpłatnej informacji prawnej dla osób fizycznych. Art.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo