oraz centrali tranzytowej DGT SKB z oprogramowaniem Millenium zainstalowanej w Radomiu ul. Potkanowska 54a.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oraz centrali tranzytowej DGT SKB z oprogramowaniem Millenium zainstalowanej w Radomiu ul. Potkanowska 54a."

Transkrypt

1 Informacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ubiegających się o dostęp do publicznej sieci telefonii stacjonarnej MNI Telecom S.A. w zakresie usług zakańczania w niej połączeń: CZĘŚĆ TECHNICZNA Podstawowa publiczna sieć telefonii stacjonarnej MNI Telecom S.A. jest oparta na centralach tranzytowo-końcowych produkcji DGT, zlokalizowanych w następujących strefach numeracyjnych: radomska (48), centrala DGT 3450/M Host z oprogramowaniem Millenium, Radom, ul. Potkanowska 54a, NSPC=48-10, piotrkowska (44), centrala DGT 3450/M Host z oprogramowaniem Millenium, Piotrków Trybunalski ul. Sulejowska 45, NSPC=44-6, łódzka (42), centrala DGT 3450/M Host z oprogramowaniem Millenium, Tuszyn ul. Wschodnia 2, NSPC=42-9, tarnobrzeska (15), centrala DGT 3450/M Host z oprogramowaniem Millenium, Sandomierz ul. Ostrówek 1, NSPC=15-6 białostocka (85), centrala DGT 3450/M NJ z oprogramowaniem Millenium, Białystok, ul. Składowa 10, NSPC=85-20 łomŝyńska (86), centrala DGT 3450/M HOST z oprogramowaniem Millenium, Szepietowo, ul. Sienkiewicza 52, NSPC=86-7 warszawska (22), centrala DGT 3450/M HOST z oprogramowaniem Millenium, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, NSPC=26-56 oraz centrali tranzytowej DGT SKB z oprogramowaniem Millenium zainstalowanej w Radomiu ul. Potkanowska 54a. Punkty styku z siecią telefonii stacjonarnej MNI Telecom S.A. dla celów zakańczania połączeń w poszczególnych strefach numeracyjnych powinny być realizowane w oparciu o międzynarodowe standardy i zalecenia ETSI i ITU-T i lokalizowane w obiektach, w których zainstalowane są centrale tranzytowo-końcowe obsługujące właściwą strefę. Punkt Styku Sieci powinien być w kaŝdym przypadku zlokalizowany na stronie liniowej przełącznicy DDF w tych obiektach. KaŜdorazowo fizyczna realizacja punktu styku powinna być zaproponowana we wniosku o połączenie sieci i uzgodniona przez strony w trybie roboczym w formie pisemnej. Standardem elektrycznym połączenia sieci powinna być wielokrotność traktu 2 Mbit/s zgodnego z zaleceniem ITU-T G.703, a struktura ramki powinna być zgodna z zaleceniami G.704 i G.705. Impedancja falowa traktów styku sieci powinna mieć wartość 120 Ohm w układzie symetrycznym. Parametry jakościowe zgodne z ITU-T M.2100, M.2101 oraz G.821, G.826, Nadzór nad parametrami technicznymi określającymi jakość transmisji na traktach cyfrowych powinien odbywać się w oparciu o procedurę CRC-4. Sieci przedsiębiorców telekomunikacyjnych ubiegających się o dostęp do sieci telefonii stacjonarnej MNI Telecom S.A. powinny być synchronizowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami na synchronizację sieci telekomunikacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej ( WTE dla cyfrowych systemów komutacyjnych dla polskiej sieci telekomunikacyjnej uŝytku publicznego Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 4 września 1997r. ) i w oparciu o wymagania ETSI. Dopuszczalne fluktuacje fazy i przepływności zgodne z ITU-T G.823 i G.921. Obowiązującym systemem sygnalizacji do obsługi ruchu pomiędzy centralami MNI Telecom S.A. i przedsiębiorców telekomunikacyjnych ubiegających się o dostęp do jej sieci telefonii stacjonarnej będzie system SS7 ISUP v.1 w wersji polskiej zgodnie z WTE dla cyfrowych systemów komutacyjnych

2 dla polskiej sieci telekomunikacyjnej uŝytku publicznego Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 4 września 1997r. W ramach prowadzonej współpracy międzyoperatorskiej stosuje się następujące zasady odnośnie sygnalizacji ISUP: Kanały wchodzące w skład punktu styku powinny zostać zorganizowane logicznie jako jedna wiązka dwukierunkowa. Zajmowanie kanałów powinno być zgodne z Zasadami stosowania systemu sygnalizacji SS7 ISUP v.1 Instytutu Łączności: W kaŝdej z central na obu końcach dwukierunkowej grupy łączy stosuje się przeciwny porządek wyboru łączy, z tym, Ŝe centrala o niŝszym numerze SPC zajmuje łącza od początku wiązki, natomiast centrala o wyŝszym numerze SPC zajmuje łącza od końca wiązki. W przypadku obustronnego wzięcia łącza do pracy centrala o wyŝszym numerze SPC kontroluje łącza o numerach parzystych, natomiast centrala o niŝszym numerze SPC kontroluje łącza o numerach nieparzystych. Przesyłanie cyfr numeru abonenta B ( called party, B number ) powinno odbywać się metodą en bloc, w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie metody overlap. Numer ten powinien być przesyłany w formacie krajowym (TON=NATIONAL, Num=KNA). Przesyłanie numeru strony wywołującej ( calling party, A number ) powinno dla połączeń krajowych przychodzących do sieci MNI Telecom odbywać się w formacie krajowym (TON=NATIONAL, Num=KNA). Obowiązkowe jest przesyłanie pełnego, katalogowego numeru strony wywołującej bez jakichkolwiek ingerencji i zmian. Maksymalne obciąŝenie łączy sygnalizacyjnych w GNR (Godzina Największego Ruchu) nie moŝe przekraczać 0,2 Erl. W przypadku przekroczenia tej wartości, strony zobowiązane są do rozbudowy wiązki łączy sygnalizacyjnych. KaŜda ze stron odpowiadać będzie za utrzymanie sprawności technicznej urządzeń po swojej stronie Punktu Styku Sieci. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, występując o połączenie jego sieci z siecią telefonii stacjonarnej MNI Telecom S.A., przedstawia w pisemnym wniosku propozycje określające w szczególności: 1) informacje dotyczące danych lokalizacji i wymiarów proponowanych punktów styku sieci, 2) proponowany sposób fizycznego połączenia sieci (informacje na temat planowanego sposobu realizacji transmisji do Punktu Styku Sieci oraz wykaz i specyfikacja parametrów technicznych urządzeń operatora, które mają być zastosowane dla potrzeb realizacji Punktu Styku Sieci), 3) proponowany termin realizacji, 4) wypełniony formularz dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ubiegających się o dostęp do publicznej sieci telefonii stacjonarnej MNI Telecom S.A. w zakresie usług zakańczania w niej połączeń. Uzgodnienie realizacji Punktu Styku Sieci nastąpi w ciągu 30 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia wniosku. Po tym terminie MNI Telecom S.A. przedstawia w formie pisemnej uzgodnione warunki, terminy i harmonogram realizacji Punktu Styku Sieci. Warunkiem rozpoczęcia prac jest przedstawienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego uzgodnionego w tym czasie projektu. W tym teŝ okresie uzgodnieniu podlegają zakresy testów, parametrów i funkcji uruchamianego punktu styku, w tym testy jakości transmisji, synchronizacji, sygnalizacji SS7 oraz rejestracji ruchu do celów rozliczeń. Przewidziane w harmonogramie prace związane z instalacją urządzeń przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w obiektach MNI Telecom S.A. będą realizowane przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego pod nadzorem pracowników MNI Telecom S.A. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zostanie obciąŝony kosztami, jakie MNI Telecom S.A. poniesie w związku z wyznaczeniem swoich

3 pracowników do nadzoru przy instalacji, konserwacji, naprawie i modyfikacji urządzeń przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w obiektach MNI Telecom S.A. MNI Telecom S.A. na uzgodnionych z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zasadach, zapewni personelowi przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dostęp do urządzeń przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zainstalowanych w obiektach MNI Telecom S.A. dla potrzeb utrzymania i serwisu, przy czym zakres i termin prac związanych z utrzymaniem i/lub usuwaniem awarii w urządzeniach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zainstalowanych w obiektach MNI Telecom S.A. będzie kaŝdorazowo uzgadniany z MNI Telecom S.A.

4 CZĘŚĆ FINANSOWA 1) Opłaty jednorazowe za uruchomienie połączenia Sieci Tabela nr 1. Opłata za uruchomienie łącza 2 Mbit/s Za uruchomienie łącza 2 Mbit/s 2.852,00 zł LP Tabela nr 2. Opłata związana z eksploatacją wiązek łączy Eksploatacja wiązek łączy Rodzaj usługi na Ŝyczenie Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego [zł] 1 Utworzenie wiązki 62,23 2 Usunięcie wiązki 68,11 3 Podłączenie lub skasowanie łącza rozmównego w wiązce 19,43 4 Utworzenie łącza sygnalizacyjnego 49,77 5 Usunięcie łącza sygnalizacyjnego 36,96 Tabela nr 3. Opłaty za uruchomienie połączenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji. Usługa uruchomienia połączenia sieci [zł] Uruchomienie połączenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji 5.532,40 2) Opłaty abonamentowe związane z połączeniem Sieci Tabela nr 4. Opłaty związane z Abonamentem Połączenia Sieci. Abonament LP Opłata miesięczna za kaŝde łącze 2 Mbit/s ** Zakres długości łącza Oplata stała Opłata za 1 km [km] [zł/miesiąc] [zł/miesiąc] ,80 40,10

5 2 > ,90 10,70 Tabela nr 5. LP Opłata za wykorzystanie portów 2Mbit/s Abonament dostęp do sieci komutacyjnej MNI Telecom Elementy podlegające opłacie [zł/miesiąc] 1 Za port 2 Mbit/s zajęty na centrali telefonicznej 249,00 3) Opłaty za usługi związane z połączeniem sieci Tabela nr 6. LP Opłaty związane z obsługą połączenia sieci Elementy podlegające opłacie Obsługa połączenia sieci [zł] 1 Nadzór i interwencje ze strony MNI Telecom [godz.] W godz. pracy w dni powszednie ( ) w soboty, poza godz. pracy w dni powszednie ( ; ) noce ( ), niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 66,00 89,00 112,00 2 Pilne Interwencje [godz.] W godz. pracy w dni powszednie ( ) w soboty, poza godz. pracy w dni powszednie ( ; ) noce ( ), niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 150% opłaty odpowiednio w p.1 150% opłaty odpowiednio w p.1 150% opłaty odpowiednio w p.1 3 Interwencje specjalne ze strony MNI Telecom Według kosztorysu 4 Opłata za niestawienie się pracowników Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który wystąpił do MNI Telecom z wnioskiem o usługę określoną w pkt 1-4 Opłata równa jednej godzinie wnioskowanej usługi

6 4) Opłaty za ruch. 1. Opłaty za ruch międzysieciowy oraz tranzytowy stosuje się do połączeń skutecznych. Sposób obliczania ilości połączeń oraz czasu ich trwania zostanie przedstawiony w umowie. 2. W naliczaniu opłat stosuje się okresy taryfikacyjne: Okresy taryfikacyjne: O1 - od godziny 8 00 do godziny w Dni Robocze; O2 - od godziny 8 00 do godziny w soboty, niedziele i święta O3 - od godziny do godziny 8 00 we wszystkie dni tygodnia. 3. Usługi zakańczania połączeń w Sieci MNI Telecom w SN, w której został utworzony Punkt Styku Sieci z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym Tabela nr 7. Stawki naleŝne MNI Telecom za zakończenie połączenia w Sieci MNI Telecom w SN, w której został utworzony Punkt Styku Sieci z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym Obowiązuje od Stawka za zakończenie połączenia w sieci MNI Telecom (PLN/min) O1 O2 O ,034 0,034 0, ,0315 0,0315 0, ,0293 0,0293 0, ,027 0,027 0, ,0248 0,0248 0, Usługi zakańczania połączeń w Sieci MNI Telecom w SN, w której nie został utworzony Punkt Styku Sieci z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym Tabela nr 8. Stawki naleŝne MNI Telecom za zakończenie połączenia w Sieci MNI Telecom w SN, w której nie został utworzony Punkt Styku Sieci z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Obowiązuje od Stawka za zakończenie połączenia w sieci MNI Telecom (PLN/min) O1 O2 O ,0374 0,0374 0, ,0347 0,0347 0, ,0322 0,0322 0, ,0298 0,0298 0, ,0273 0,0273 0,0273

7 Uwaga MNI Telecom S.A. zastrzega sobie przy podpisaniu umowy o połączeniu sieci prawo Ŝądania od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przedstawienia gwarancji bankowej, zabezpieczającej interesy MNI Telecom S.A. Istnieje moŝliwość uzyskania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych opustu dla opłat za ruch w zaleŝności od wolumenu ruchu zakańczanego w sieci MNI Telecom.

8 FORMULARZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOSTĘP DO PUBLICZNEJ SIECI TELEFONII STACJONARNEJ MNI TELECOM S.A. W ZAKRESIE USŁUG ZAKAŃCZANIA W NIEJ POŁĄCZEŃ (załącznik do wniosku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o dostęp do sieci telefonii stacjonarnej MNI Telecom S.A. w zakresie usług zakańczania w niej połączeń) 1. Informacje o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym: Nazwa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego Adres (adresy) prowadzenia działalności NIP Regon Podstawa prowadzenia działalności Załączniki: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z rejestru handlowego) wydany nie później niŝ 3 miesiące przed datą złoŝenia niniejszego Formularza zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie później niŝ 3 miesiące przed datą złoŝenia niniejszego Formularza - w przypadku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego będącego osobą fizyczną lub spółką cywilną zaświadczenie o numerze REGON i NIP oryginał lub potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia pełnomocnictwa upowaŝniającego do podpisania niniejszego Formularza w imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w przypadku podpisania przez osobę/y nieujawnione w rejestrze kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej 2. Informacje na temat działalności telekomunikacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego: rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego planowany przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zakres współpracy z MNI Telecom S.A. informacje na temat eksploatowanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego sieci oraz ruchu do sieci MNI Telecom S.A. (w tym m.in. strefa/strefy numeracyjna/e, w której przedsiębiorca telekomunikacyjny prowadzi działalność telekomunikacyjną i liczba abonentów w kaŝdej strefie) informacje na temat jakie usługi przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczy w swojej sieci lub za pośrednictwem sieci eksploatowanej przez innego operatora

9 informacje na temat parametrów technicznych i standardów stosowanych w eksploatowanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego sieci, w tym: Załączniki: o stosowane w sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego urządzenia komutacyjne, o adres(y) centrali (central) przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i ich obszary działania, o przyznane centralom zakresy numeracji oraz numery SPC o moŝliwe typy styków fizycznych o sposób synchronizacji central w sieci operatora oświadczenie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, podpisane przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń w imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, potwierdzające, Ŝe sieć eksploatowana przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego została wybudowana zgodnie z przepisami prawa oświadczenie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, podpisane przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń w imieniu podmiotu, potwierdzające zgodność parametrów sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z wymaganiami podanymi w informacjach dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ubiegających się o dostęp do publicznej sieci telefonii stacjonarnej MNI Telecom S.A. w zakresie usług zakańczania w niej połączeń 3. Osoby, które przedsiębiorca telekomunikacyjny wyznacza do kontaktów z MNI Telecom S.A. Proszę przedstawić listę osób wyznaczonych do kontaktów z MNI Telecom S.A. podając imiona i nazwiska wyznaczonych osób, numery telefonów, faksów i adresy poczty elektronicznej.

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A.

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Spis treści Definicje... 4 I. Charakterystyka publicznej sieci telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Informacje dla operatorów o warunkach zakańczania połączeń w sieci Cyfrowego Polsatu na zasadach hurtowego świadczenia usług telekomunikacyjnych

Informacje dla operatorów o warunkach zakańczania połączeń w sieci Cyfrowego Polsatu na zasadach hurtowego świadczenia usług telekomunikacyjnych Informacje dla operatorów o warunkach zakańczania połączeń w sieci Cyfrowego Polsatu na zasadach hurtowego świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat SA 1. Termin realizacji połączenia

Bardziej szczegółowo

Informacja VECTRA S.A.

Informacja VECTRA S.A. Informacja w sprawie warunków dostępu telekomunikacyjnego do sieci Vectra S.A. w zakresie usług zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Vectra S.A. Wersja 1.0 Niniejsza Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OPERATORÓW

INFORMACJA DLA OPERATORÓW INFORMACJA DLA OPERATORÓW dotycząca dostępu telekomunikacyjnego do ruchomej publicznej sieci telefonicznej P4 Sp. z o.o. Wersja z dnia 2 styczeń 2013 r. 1 WSTĘP Niniejszy dokument ( Informacja ) określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A. (Oferta IC Netii) Warszawa, 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 26 kwietnia 2007 roku przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel Sp. z o.o.. jako przedsiębiorcę zajmującego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2012 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel Sp. z o.o. jako przedsiębiorcę zajmującego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWACH ZAPEWNIENIA DOSTĘPU TELEKOMUNIKACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ

INFORMACJA W SPRAWACH ZAPEWNIENIA DOSTĘPU TELEKOMUNIKACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ INFORMACJA W SPRAWACH ZAPEWNIENIA DOSTĘPU TELEKOMUNIKACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ TK TELEKOM SPÓŁKA Z O.O. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR)

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, 7 marca 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. DEFINICJE I SKRÓTY...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 01 grudnia 2012r. Wymagania organizacyjno technicznych dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2013r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2013r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2013r. Wymagania organizacyjno technicznych dotyczące uzgadniania przez Komendanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. HomeNet Technologies Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY SPOSOBU PODŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej Wzór Umowy Kolokacji Umowa Kolokacji Nr, zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w... przy ul...., zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

1.11. Specjalizowany tor transmisji tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej.

1.11. Specjalizowany tor transmisji tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej. 1. DEFINICJE I OKREŚLENIA 1.1. Abonent osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie, która jest stroną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

WSTĘP.3 DEFINICJE I OKREŚLENIA.7 ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO

WSTĘP.3 DEFINICJE I OKREŚLENIA.7 ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO 1 Spis treści WSTĘP....3 DEFINICJE I OKREŚLENIA......4 OGÓLNE ZASADY UZGADNIANIA SPOSOBU PODŁĄCZANIA DO SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO PROCEDURA PRZYŁĄCZANIA OBIEKTU DO SYSTEMU TRANSMISJI SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 05/2014/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu z dnia 24 czerwca 2014r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo