ZARZADZENIE NR J't /09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZADZENIE NR J't /09"

Transkrypt

1 l=~ I (. ~~ ~~-- ZARZADZENIE NR J't /09 Dyrektora Sad~ Okr~gowego w Warszawie z dma D.IAP r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów ksiegowych zwiazanych z przyjmowaniem, wykorzystaniem i zwrotem sum depozytowych w Sadzie Okregowym w Warszawie. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci G.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póznozm. ) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z póznozm.) zarzadza sie, co nastepuje: 1 Zatwierdzam i wprowadzam do uzytku wewnetrznego Instrukcje obiegu dokumentów ksiegowych zwiazanych z przyjmowaniem, wykorzystaniem i zwrotem sum depozytowych w Sadzie Okregowym w Warszawie. 2 Zobowiazuje Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Sadu Okregowego w Warszawie do zapoznania z trescia Instrukcji, o której mowa w l, wszystkich podleglych pracowników. 3 Za przestrzeganie Instrukcji, o której mowa w 1, odpowiedzialni sa Przewodniczacy Wydzialów Sadu Okregowego, Zastepca Dyrektora Sadu Okregowego, Kierownicy Oddzialów, Kierownicy Samodzielnych Sekcji. 4 Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. Z-ca DYREKTORA SaduOkregoweg~zawie ~ c c::?'( Marek Piekarelc

2 a- ~ INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIEGOWYCH ZWIAZANYCH Z PRZYJMOWANIEM, WYKORZYSTANIEM I ZWROTEM SUM DEPOZYTOWYCH W SADZIE OKREGOWYM W WARSZAWIE Rozdzial POSTANOWIENIA I OGÓLNE 1 Instrukcje niniejsza opracowano na podstawie obowiazujacych przepisów ogólnych oraz wypracowanych i sprawdzonych przez praktyke rozwiazan w zakresie organizacji kontroli i obiegu dokumentów, a w szczególnosci na podstawie: 1. Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z póznozm.). 2. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póznozm.). 3. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póznozm.). 4. Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pózno zm.). 5. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postepowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z pózno zm.). 6. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pózno zm.). 7. Ustawy z dnia r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz z pózno zm.). 8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z póznozm.). 9. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z póznozm.) 10.Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz z póznozm.). 1

3 r - 11.Ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o likwidacji niepodjetych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537). 12.Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii bieglych w postepowaniu sadowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z póznozm.). 13.Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu panstwa, budzetów jednostek samorzadu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142,poz z póznozm.). 14.Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczególowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i dzialalnosci inwestycyjnej sadów powszechnych (Dz. U. Nr 11, poz. 69). 15.Zarzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariatów sadowych oraz innych dzialów administracji sadowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22 z póznozm.). 2 Ilekroc w niniejszej Instrukcji jest mowa o: 1) Sadzie - oznacza to Sad Okregowy w Warszawie, 2) Prezesie - ~znacza to Prezesa Sadu Okregowego w Warszawie, 3) Dyrektorze Sadu - oznacza to Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie, 4) Glównym Ksiegowym - oznacza to Glównego Ksiegowego Sadu Okregowego w Warszawie, 5) Kierowniku Oddzialu Finansowego - oznacza to Finansowego Sadu Okregowego w Warszawie. Kierownika Oddzialu 3 1. Przestrzeganie i scisle stosowanie postanowien Instrukcji ma na celu zapewnienie prawidlowego funkcjonowania gospodarki finansowej dotyczacej sum depozytowych Sadu Okregowego w Warszawie. 2

4 ~ 2. Pracownicy Sadu z tytulu powierzonych im obowiazków winni zapoznac sie z trescia Instrukcji i bezwzglednie przestrzegac zawartych w niej postanowien. Fakt zapoznania sie z przepisami zawartymi w instrukcji winien byc potwierdzony poprzez zlozenie oswiadczenia, którego wzór stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej Instrukcji. 3. Nieprzestrzeganie postanowien Instrukcji stanowi naruszenie obowiazków sluzbowych, grozace odpowiedzialnoscia przewidziana w ustawie - Kodeks Pracy oraz ustawie o finansach publicznych. 4. Pracownicy odpowiedzialni za skuteczne sprawowanie kontroli wewnetrznej, w wyniku której zaniechaja dochodzenia roszczen od osób, o których mowa w ust. 2 ponosza równiez odpowiedzialnosc w drodze regresu, w przypadku dopuszczania do przedawnienia wszelkich naleznosci i roszczen (odsetki za zwloke). 5. Wszelkie operacje z wykorzystaniem dokumentacji finansowo-ksiegowej powinny byc wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póznozm.), w szczególnosci nalezy zagwarantowac przetwarzanym w nich danym osobowym: - poufnosc - wlasciwosc zapewniajaca, ze dane osobowe nie sa udostepniane nieupowaznionym podmiotom lub osobom fizycznym; - integralnosc - wlasciwosc zapewniajaca, ze dane osobowe nie zostaly zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany; - rozliczalnosc - wlasciwosc zapewniajaca wykonanie obowiazku informacyjnego przez Administratora Danych Osobowych Sadu Okregowego w Warszawie. 4 Instrukcja okresla podstawowe zasady obiegu i kontroli dowodów ksiegowych zwiazanych z przyjmowaniem, wykorzystaniem i zwrotem sum depozytowych w Sadzie Okregowym w Warszawie w szczególnosci: 1) Wskazanie dokumentów bedacych podstawa ujmowania w ewidencji sum depozytowych, 2) Wskazanie dokumentów bedacych podstawa wykorzystania lub zwrotu wyplat sum depozytowych, 3) Ustalenie terminów sporzadzania i przekazywania do Oddzialu Finansowego tych dokumentów. 3

5 r. Rozdzial II SUMY DEPOZYTOWE Definicja 5 1. Sumy depozytowe sa to sumy obce (srodki pieniezne) otrzymane w zwiazku z postepowaniem sadowym do przechowywania przez Sad. 2. Do sum depozytowych zalicza sie: - sumy na zlecenie - zaliczki sadowe (np. na wynagrodzenia dla bieglych, tlumaczy, kuratorów), - poreczenia majatkowe, - wadia, kaucje, zabezpieczenia majatkowe. Ewidencja 6 Ewidencje sum depozytowych w Sadzie Okregowym w Warszawie prowadzi sie z wykorzystaniem programu finansowo-ksiegowego: - konto sumy na zlecenie, - konto poreczenia majatkowe, - konto sumy depozytowe do wyjasnienia, - konto niepodjete wynagrodzenia i zwroty z poczty, - konto odsetki od poreczen majatkowych, - konto podatki, - konto prowizje i oplaty, - konto 242 Rozrachunki z tytulu depozytów walutowych, - konto 244 Kaucje i depozyty gwarancyjne. 4

6 - l Ewidencje sum depozytowych prowadza pracownicy Oddzialu Finansowego. 2. Ksiegi zamyka sie na koniec kazdego roku kalendarzowego. 3. Na koniec kazdego roku kalendarzowego sporzadza sie wykaz nie rozchodowanych sum depozytowych, który musi byc zgodny z saldem rachunku bankowego sum depozytowych. 4. Wykazy, o których mowa w ust. 3, przekazuje sie do wlasciwych wydzialów, w celu sprawdzenia i przygotowania dokumentacji, na podstawie której Oddzial Finansowy dokona zwrotów niewykorzystanych zaliczek lub przeksiegowan na konto dochodów, badz wydatków Sumy depozytowe, zaliczki na koszty postepowania sadowego, sumy obce oraz sumy depozytowe do wyjasnienia przechowywane sa na wyodrebnionym oprocentowanym rachunku bankowym. 2. Oprocentowanie sum depozytowych zlozonych przez panstwowe jednostki budzetowe, panstwowe zaklady budzetowe i gospodarstwa pomocnicze panstwowych jednostek budzetowych stanowi dochód budzetu panstwa. 3. Oprocentowanie sum depozytowych stanowiacych wlasnosc osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowosci prawnej powieksza ich wartosc. Wplaty 9 1. Wplat dokonuje sie na rachunek bankowy prowadzony dla sum depozytowych i sum na zlecenie, o którym mowa w 8 ust. 1, lub w kasie Sadu. Sumy depozytowe przyjete do kasy przekazywane sa na wlasciwy rachunek bankowy w dniu przyjecia (wplywu), a w wyjatkowych wypadkach w dniu nastepnym. 5

7 2. Wplaty sa ewidencjonowane i kwalifikowane na podstawie danych zawartych w zalaczniku do wyciagu bankowego lub w dowodzie wplaty gotówkowej w kasie Sadu. 3. Dowód wplaty powinienzawierac nastepujace informacje: a) dane osobowe wplacajacego, b) informacje, czego dotyczy sprawa, c) sygnature akt sprawy, jesli jest znana wplacajacemu, d) kwote. W przypadku poreczen majatkowych - imie i nazwisko osoby, za która zostalo wplacone poreczenie. 4. W przypadku braku opisu lub jego niekompletnosci wyznaczeni pracownicy Oddzialu Finansowego uzgadniaja z pracownikami wydzialów przynaleznosc wplaty do wlasciwej sprawy. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia pracownicy Oddzialu Finansowego, zajmujacy sie ewidencja sum depozytowych, wzywaja wplacajacego do uzupelnienia danych i wyjasnienia wplaty. 5. Po zaksiegowaniu dowodów wplaty, Oddzial Finansowy przekazuje je za pokwitowaniem, do wlasciwego wydzialu Sadu prowadzacego sprawe, celem dolaczenia do akt sprawy. Wydzial ma obowiazek dokladnego zweryfikowania poprawnosci dokonanej wplaty, tj. wysokosci wplaty, numeru sprawy. Dowody wplat blednych, które np. nie dotycza danego wydzialu, wydzial zwraca do Oddzialu Finansowego za pokwitowaniem. W przypadku dokonania wplaty na bledny numer rachunku bankowego, wydzial sporzadza polecenie przeksiegowania na wlasciwy rachunek bankowy. Wykorzystanie sum depozytowych Sumy na zlecenie sa wplacane przez strony postepowania na sfinansowanie czynnosci polaczonych z wydatkami, zgodnie z postanowieniami ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych. 2. Srodki zapobiegawcze w postaci poreczenia majatkowego Sad stosuje w celu zabezpieczenia prawidlowego toku postepowania, a wyjatkowo takze w celu zapobiegania popelnienia przez oskarzonego nowego przestepstwa. 3. Poreczenie majatkowe w postaci pieniedzy, papierów wartosciowych, zastawu lub hipoteki moze zlozyc oskarzony albo inna osoba. Wysokosc, rodzaj i warunki poreczenia majatkowego, a w szczególnosci termin zlozenia przedmiotu poreczenia, Sad okresla w postanowieniu. I I 6

8 r 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest przez wykonawce do umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego. 5. Wadia wnoszone sa przez wykonawców w zwiazku postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. z prowadzonym Wyplaty, zwroty Wyplaty oraz zwroty tj. przekazanie na inny rachunek, rozchód na rzecz osoby, której Sad przyznal wynagrodzenie, dokonywane sa przez Oddzial Finansowy na podstawie prawomocnego orzeczenia Sadu dolaczonego do polecenia wyplaty, którego wzór stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej Instrukcji, sporzadzonego przez wydzial i podpisanego przez Przewodniczacego lub sedziego uprawnionego do podpisywania dokumentów finansowych - zgodnie z karta wzorów podpisów. Odpis prawomocnego orzeczenia Sadu nalezy potwierdzic za zgodnosc z oryginalem w nastepujacy sposób: pieczec "na oryginale wlasciwe podpisy" a nastepnie pieczec "za zgodnosc z oryginalem swiadczy" i w tym miejscu imienna pieczec oraz podpis urzednika sadowego z pieczecia okragla danego wydzialu i "odpisem". 2. Polecenie wyplaty musi zawierac oprócz pieczeci sadowych i stempli, o których mowa w ust. 1, równiez oznaczenia wydzialu, którego zarzadzenie to dotyczy, oraz: a) imie i nazwisko oraz dokladny adres osoby, na rzecz której ma byc dokonana wyplata, b) numer rachunku bankowego, jezeli wyplata ma byc dokonana w formie przelewu, c) kwote podlegajaca zwrotowi lub wyplacie, d) pozycje ksiegi, e) date zaksiegowania wplaty, f) wskazanie osoby dokonujacej wplaty. 3. Dokumenty, na podstawie których dokonywany jest zwrot, sprawdzane sa przez upowaznionych pracowników Oddzialu Finansowego, co do zgodnosci ze zlozonymi dokumentami do wyplaty pod wzgledem formalnym i rachunkowym tj: 7

9 .. a) zgodnosci wskazanej pozycji, b) pokrycia wskazanych do wyplaty kwot, w dokonanych wplatach, c) przez kogo kwota zostala wplacona i w jakim dniu zostala zaksiegowana. 4. Podstawa wyplaty wynagrodzen bieglych, tlumaczy, kuratorów itp. sa: rachunki zatwierdzone przez sedziego pod wzgledem merytorycznym (co do nakladu pracy) oraz obligatoryjnie zweryfikowane przez Glównego Ksiegowego lub przez upowaznionego pracownika Oddzialu Finansowego pod wzgledem formalnorachunkowym (prawidlowosc naliczania). W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w obliczeniach upowaznieni pracownicy Oddzialu Finansowego sporzadzaja wniosek o korekte wyliczenia z podaniem podstawy prawnej. 5. Po otrzymaniu polecenia wyplaty wraz z prawomocnym orzeczeniem Sadu upowaznieni pracownicy Oddzialu Finansowego dokonuja sprawdzenia pod wzgledem formalnym i rachunkowym. Adnotacje na ten temat umieszczaja na odwrocie polecenia wyplaty poprzez wpisanie oznaczenia ksiegi, z jakiej dokonano wyplaty, numeru pozycji ksiegi, kwoty wyplaty, date oraz skladaja podpis. 6. Oddzial Finansowy w dniu dokonania zwrotu poreczenia majatkowego nalicza odsetki, pobierajac wczesniej oswiadczenie podatkowe oraz sporzadza roczna deklaracje PIT-8C o przychodach z innych zródel oraz o niektórych dochodach z kapitalów pienieznych. Oryginal przekazywany jest osobie pobierajacej zwrot, kopie zas przesyla sie do urzedu skarbowego wedlug miejsca zamieszkania. 7. Bledne wplaty niezwlocznie po wyjasnieniu przeksiegowywane sa na wlasciwe rachunki bankowe lub zwracane wplacajacemu. 8. Zwrot sum depozytowych i wyplata naleznosci bieglym powinna nastepowac w formie bezgotówkowej, a w wyjatkowych wypadkach w formie gotówkowej. W takim przypadku po zatwierdzeniu wyplaty przez Glównego Ksiegowego i Dyrektora lub osoby przez nich upowaznione, dokumenty przekazuje sie do wykonania kasjerowi. Jesli wyplata nastepuje dla osoby prawnej lub prowadzacej dzialalnosc gospodarcza, wydzial kierujacy polecenie wyplaty do Oddzialu Finansowego winien ustalic numer konta bankowego. 9. W razie niemoznosci doreczenia sum depozytowych i zaliczek sadowych odbiorcy, sumy te przekazuje sie na rachunek dochodów budzetowych po uzyskaniu stosownych dokumentów z wydzialu. 10.W przypadkach, gdy koszt przeslania przekazem pocztowym jest wyzszy niz kwota zwrotu, Sad podejmuje decyzje o przekazaniu kwoty na dochody budzetu panstwa. 11.Zwrotu niewykorzystanych srodków z zaliczki dokonuje Oddzial Finansowy na podstawie prawomocnego orzeczenia Sadu, niezwlocznie po otrzymaniu orzeczenia z wydzialu. 8

10 12.Wyplata nie rozchodowanych sum depozytowych dokonywana jest z rachunku bankowego lub z kasy i ewidencjonowana w ksiedze sum depozytowych z wykorzystaniem programu finansowo-ksiegowego. 13. W przypadku przebywania osoby, której nalezny jest depozyt w zakladzie karnym lub areszcie sledczym przesyla sie go na rachunek bankowy zakladu karnego lub aresztu sledczego (wczesniej pobierajac oswiadczenie podatkowe) celem przekazania odbiorcy lub wskazanej przez wydzial osobie uprawnionej (posiadajacejstosownepelnomocnictwo). 14. Zwrot wadiów i zabezpieczen dokonuje sie na rzecz wykonawcy, który wniósl wadium lub zabezpieczenie. Zwrotu dokonuje Oddzial Finansowy na podstawie pisemnego wniosku - w przypadku wadiów - Kierownika Samodzielnej Sekcji ds. Zamówien Publicznych, w przypadku zabezpieczen - Kierownika Oddzialu odpowiedzialnego za realizacje umowy. 15. Wniosek o dokonanie wyplatywadium lub zabezpieczenia musi zawierac: a) dane wykonawcy (nazwa firmy lub imie i nazwisko osoby prowadzacej dzialalnosc gospodarcza, adres), b) numer rachunku bankowego, c) kwote wadium/zabezpieczenia, która nalezy wyplacic, d) numer umowy, do której byla dokonana wplata. 16.Do wniosku nalezy zalaczyc: a) w przypadku wadium - kserokopie dowodu wplaty, b) w przypadku zabezpieczenia: - z tytulu gwarancji zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy - protokól koncowy (protokól odbioru przedmiotu umowy), - z tytulu rekojmi badz gwarancji - protokól sporzadzony po okresie rekojmi badz gwarancji. 17.Wadium wniesione w pieniadzu jest zwracane wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na którym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy, natomiast zabezpieczenie, wniesione w pieniadzu, przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym, zwracane jest wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na którym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy. 9

11 . Rozdzial III DEPOZYT WARTOSCIOWY (ZAMKNIETY) Depozytem wartosciowym. moga byc: przedmioty wartosciowe tj. zloto i monety zlote, platyna, srebro i monety srebrne, wyroby uzytkowe ze zlota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne i pólszlachetne, perly naturalne i hodowlane, korale, bursztyny, zagraniczne i krajowe srodki platnicze, zagraniczne i krajowe papiery wartosciowe oraz dokumenty przyjete w zwiazku z postepowaniem karnym, skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia. 2. W Sadzie depozyty wartosciowe (zamkniete) prowadzone sa w rejestrze depozytów wartosciowych przez upowaznionego pracownika Oddzialu Finansowego. 3. Depozyty Sadu w postaci srodków pienieznych, skladane w zwiazku z postepowaniem karnym, w sprawach o przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, postepowaniem cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia, w przypadku koniecznosci zachowania konkretnych egzemplarzy srodków pienieznych, Sad przekazuje do przechowywania do banku w postaci depozytu zamknietego. 4. Koszty przechowywania takiego depozytu pokrywa Sad z wydatków budzetowych. 5. Wlasciwy wydzial Sadu, otrzymuje od organu skladajacego depozyt, dowód depozytowy, deklaracje depozytowa wraz z protokolem zapakowania, które po odnotowaniu w aktach sprawy przekazuje nastepnie do Oddzialu Finansowego Sadu. 6. Zasady prowadzenia ksiegi depozytów wartosciowych: a) ksiege mozna prowadzic przez kilka okresów budzetowych, b) upowazniony pracownik na podstawie otrzymanego dowodu depozytowego dokonuje wpisu depozytu do ksiegi depozytowej, c) kazdy depozyt wartosciowy zapisuje sie na biezaco pod osobna pozycja, przy czym zapis depozytu kazdorazowo ma byc oddzielony linia pozioma, d) po zakonczeniu roku dokonuje sie podsumowania depozytów bedacych w dyspozycji Sadu, co do których Oddzial Finansowy nie otrzymal od wydzialów prawomocnego orzeczenia Sadu, e) kazdy depozyt ma zalozona osobna indywidualna teczke, w której przechowywane sa wszystkie dokumenty dotyczace danego depozytu, 10

12 otrzymane z wydzialów, ulozone w kolejnosci wplywu do Oddzialu Finansowego. Teczki przechowywane sa w kasie pancernej, f) numery kolejne ksiegi depozytów wartosciowych, pod którymi wpisano depozyt, umieszcza sie na wszystkich dokumentach wewnetrznych oraz korespondencji z bankiem, g) upowazniony pracownik Oddzialu Finansowego, przebieg sprawy depozytu odnotowuje w rubrykach ksiegi depozytów wartosciowych. 7. Przyjety przez Sad depozyt wartosciowy, pracownik wyznaczony do kontaktów z bankami sklada w banku, wraz z deklaracja depozytowa sporzadzona w 3 egzemplarzach i podpisana przez Dyrektora Sadu i Glównego Ksiegowego lub osoby przez nich upowaznione. 8. Jako potwierdzenie zlozenia depozytu na przechowanie, bank wystawia dowód depozytowy, który jest dokumentem uprawniajacym do dysponowania depozytem. Dowód ten jest przechowywany w dokumentacji depozytów wartosciowych prowadzonej przez pracownika wyznaczonego do prowadzenia ksiegi depozytów wartosciowych, w kasie pancernej. W ksiedze depozytów wartosciowych umieszcza sie adnotacje o wystawieniu przez bank dowodu depozytowego. Kserokopia tego dowodu dolaczona jest do akt sprawy. 9. Pobranie depozytu z banku i jego wydanie odbiorcy moze nastapic tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia Sadu. 10.Bank wydaje depozyt na podstawie pisemnego polecenia wydania depozytu osobie lub instytucji wskazanej przez Sad. 11. W przypadku gdy depozyt z banku odbiera upowazniony pracownik Sadu, jest on zobowiazany sprawdzic nienaruszalnosc opakowania. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania depozytu, pracownik Sadu odmawia jego odbioru i zawiadamia o tym fakcie niezwlocznie Dyrektora Sadu. 12.Osoba lub instytucja, której nalezy zwrócic depozyt wartosciowy odbiera go w banku, w którym ten depozyt jest przechowywany. Jeden egzemplarz pokwitowania bank niezwlocznie przesyla do Oddzialu Finansowego Sadu, gdzie jest on dolaczany do wlasciwych akt sprawy. Powyzszy fakt jest odnotowywany w ksiedze depozytów wartosciowych. 13.Oddzial Finansowy co kwartal sporzadza wykaz depozytów wartosciowych, do których brak jest postanowienia Sadu co do zasadnosci przechowywania w banku i kieruje je do odpowiednich wydzialów. 14.Oddzial Finansowy sporzadza na dzien 31 grudnia kazdego roku roczne wykazy depozytów wartosciowych przechowywanych w bankach i przesyla je do banku celem potwierdzenia zgodnosci stanu depozytów figurujacych w ksiedze depozytów wartosciowych. 11

13 r ~ Rozdzial IV DEPOZYTY RZECZOWE Pojazdy mechaniczne sa parkowane na parkingach w postaci depozytu rzeczowego. Na parkingu depozytowym przechowywane sa pojazdy mechaniczne zlozone lub zatrzymane w zwiazku z postepowaniem karnym, jako dowody rzeczowe albo dostarczone do Sadu, jako przedmioty ogledzin w postepowaniu cywilnym. 2. Czynnosci zwiazane z przechowywaniem pojazdów moga byc wykonane na pisemne polecenie wlasciwego wydzialu prowadzacego dana sprawe, w ramach którego zostal zabezpieczony pojazd mechaniczny. 3. Pojazdy przechowywane sa na zlecenie Sadu w ramach odrebnej umowy zawartej pomiedzy Sadem a wykonawca. 4. Podstawa przekazania pojazdu do depozytu Sadu jest prawomocne orzeczenie Sadu wraz z nastepujacymi dokumentami: a) b) c) protokól tymczasowego zajecia mienia ruchomego, wykaz rzeczy oddanych na przechowanie, protokól oddania rzeczy na przechowanie. 5. Podstawa wydania pojazdu jest prawomocne orzeczenie Sadu prowadzacego postepowanie wraz z poleceniem wydania wystawionym przez wydzial, do którego dyspozycji pojazd pozostaje oraz protokól wydania pojazdu. Rozdzial V LIKWIDACJA NIEPODJETYCH DEPOZYTÓW Likwidacja depozytu jest przejscie praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Panstwa. Likwidacja niepodjetego depozytu z mocy prawa nastepuje w razie niepodjecia go przez osobe uprawniona, mimo uplywu terminu do odbioru, tj. 3 lat od dnia doreczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Sadu przez okres 6 miesiecy. 2. Sad wzywa uprawnionego do odbioru depozytu w terminie do 3 lat od dnia doreczenia wezwania oraz poucza go o skutkach jego niepodjecia. 12

14 r 1,. 3. Wezwanie do odbioru depozytu, stanowiace zalacznik nr 3 do niniejszej instrukcji, nastepuje niezwlocznie po jego zlozeniu lub uzyskaniu wiadomosci o wystapieniu okolicznosci, która umozliwia odebranie tego depozytu. 4. W przypadku, gdy nie jest znane miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego, wlasciwy wydzial wystepuje do organu prowadzacego wlasciwa ewidencje, rejestr lub zbiór danych o udzielenie informacji umozliwiajacych ustalenie tego miejsca. 5. W przypadku braku mozliwosci doreczenia wezwania do odbioru depozytu lub nie ustalenia uprawnionego, Sad dokonuje wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Sadu na okres 6 miesiecy, jezeli szacunkowa wartosc depozytu przekracza kwote 5000,00 zl, Sad zamieszcza równiez ogloszenie w prasie lokalnej lub w Biuletynie Informacji Publicznej. 6. Po uplywie 3 lat od momentu prawidlowego wezwania uprawnionego do odbioru depozytu wartosciowego, Oddzial Finansowy zwraca sie do banku z prosba o przekazanie dokumentacji zlecajacej wydanie depozytu wartosciowego; informacje o powyzszym fakcie przekazuje do wlasciwego wydzialu. Sad na podstawie otrzymanej informacji podejmuje decyzje o przepadku depozytu wartosciowego na rzecz Skarbu Panstwa. 13

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 28 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 28 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie postępowania w przypadku zwrotu wadiów, kaucji zabezpieczających i innych sum depozytowych. Na podstawie art. 53 ust.1 w związku z art. 69 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku

Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku PLAN KONT DLA EWIDENCJI PODATKOW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEZNOSCI BUDZETOWYCH Ewidencja podatkow jest integralna^

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

Bank Spóldzielczy w Laszczowie

Bank Spóldzielczy w Laszczowie Bank Spóldzielczy w Laszczowie Zalacznik do Uchwaly nr 13/2013 Zarzadu B anku Spóldzielczego w Laszczowie z dnia 30.01.2013 r. REGULAMIN I NTERNETOWYCH L OK AT OSZCZEDNOSCI OWYCH 1 Regulamin okresla warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 Strona l z 6 Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn Załącznik Nr 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH 101 - Kasa Na koncie 101 ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków, dokonywane za pośrednictwem kasy: 1) na stronie Wn konta 101 księguje

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Wroclaw, dnia A4maja 2012 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Izba Skarbowa we Wroclawiu przesyla w zalaczeniu, w nawiazaniu do pisma DepartamentuAdministracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Na podstawie przepisów rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dzialan podejmowanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci

Bardziej szczegółowo

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or.

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej ZGODA w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. , u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. w sprawie uchwalenia regulaminu rozliczen z czlonkami przenoszlcymi wlasnosc

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1)

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia...

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów Na podstawie ali. 90 ust. 4 w zwiazku z art. 90

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I.D. PROWADZENIE PROCEDURY:

I.D. PROWADZENIE PROCEDURY: I.D. PROWADZENIE PROCEDURY: A. DLA PROCESU UDOSTEPNIANIADANYCH Z PUBLICZNIE DOSTEPNEGO WYKAZU DANYCH O SRODOWISKUI JEGO OCHRONIE, B. DLA PROWADZENIABlP WYDZIALUADMINISTRACJI ARCffiTEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa. Temat kontroli: Kontrola Kommpleksowa. Zakres kontroli: Okres objety kontrola: rok budzet.

Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa. Temat kontroli: Kontrola Kommpleksowa. Zakres kontroli: Okres objety kontrola: rok budzet. Dokumentacja z przebiegu kontroli Jednostka kontrolowana: Szkola Podstawowa Nr 23 w Kaliszu Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa. Temat kontroli: Kontrola Kommpleksowa. Zakres kontroli: I. Wewnetrzne

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr z dnia 14 sierpnia 2012 roku Burmistrza Ujazdu

Zarzadzenie Nr z dnia 14 sierpnia 2012 roku Burmistrza Ujazdu Zarzadzenie Nr 0050.114.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku Burmistrza Ujazdu w sprawie zmian zasad rachunkowosci Na podstawie art.1o ust.2 ustawy z dnia z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Obslugi Interesanta w Sadzie Okregowym w Opolu

Regulamin Biura Obslugi Interesanta w Sadzie Okregowym w Opolu Zalacznik do zarzadzenia Prezesa Sadu Okregowego w Opolu A-0122-57/13 z dnia 30.04.2013 r. Regulamin Biura Obslugi Interesanta w Sadzie Okregowym w Opolu 1 Zasady ogólne 1. Biuro Obslugi Interesanta (BOI)

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1025/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 24 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 1025/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 24 maja 2006 roku ZARZĄDZENIE NR 1025/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 24 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady wnoszenia i zwrotu wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

I Bialystok,

I Bialystok, I - - -- RIO.V.6012-11/06 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bialymstoku ~ O~ ~~ Bialystok, 2006.09.19 WPLYNELO KANCElAltIA ~ 4JJS- '9J.NA /6. 2 5. WRZ. 006 II "d' -pod, tp-.: :~:;'D.R_.Ó~)i:i::6lQ~::: I W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Nisku

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Nisku Załącznik do zarządzenia Starosty Niżańskiego Nr 47 z dnia 14 października 2015 r. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Nisku 1 1. Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej 1. CEL ZASTOSOWANIA PROCEDURY 2. RODZAJE DEPOZYTÓW

Procedura postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej 1. CEL ZASTOSOWANIA PROCEDURY 2. RODZAJE DEPOZYTÓW Procedura postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej 1. CEL ZASTOSOWANIA PROCEDURY Załącznik nr 1 1. Procedura ma na celu ustalenie prawidłowego sposobu postępowania w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 756/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 756/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 756/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia lipca 009 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Zielona Góra. Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

RE IONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

RE IONALNA IZBA OBRACHUNKOWA URZADGMINY BlF.RAWA VVplano Nr azano 201lt.~n12fil.t.r...._... RE IONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453 86 36, 37 Tel/Fax 77 453 73 68 Email: rio@rio.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez ING Bank Slaski S. A. rachunków oszczednosciowo rozliczeniowych, oszczednosciowych oraz lokat

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez ING Bank Slaski S. A. rachunków oszczednosciowo rozliczeniowych, oszczednosciowych oraz lokat Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez ING Bank Slaski S. A. rachunków oszczednosciowo rozliczeniowych, oszczednosciowych oraz lokat terminowych dla osób fizycznych Katowice, wrzesien 2002 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Plan kont dla projektu Wiejski I. Wykaz kont organu finansowego. 1. Konta bilansowe 137-56 - Rachunek środków funduszy pomocowych wydzielony dla projektu Wiejski 240-56

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/73/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 3 lutego 2006 roku

Zarządzenie Nr I/73/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 3 lutego 2006 roku Zarządzenie Nr I/73/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy. ...SKRZYNNO.. dnia r.

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy. ...SKRZYNNO.. dnia r. - - OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy W \ L. Lo' '1...SKRZYNNO.. dnia 28.042009 r. (miejscowosc) UWAGA: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r. Dz.Urz.MF.2009.5.35 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.) Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania wpływów z opłaty targowej oraz opłat za korzystanie z urządzeń targowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tracimoc Zarzadzenie nr 19/2005StarostyWolowskiegoz dnia 20 czerwca2005r.

Tracimoc Zarzadzenie nr 19/2005StarostyWolowskiegoz dnia 20 czerwca2005r. ZARZADZENIE NR 2112007 STAROSTY WOLOWSKIEGO z dnia. 04 maja 2007 r.,, w sprawie: Regulaminu Kontroli Wewnetrznej w Starostwie Powiatowym w Wolowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Wolowskiego. Dzialajac

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

OPIS KONT DLA ORGANU

OPIS KONT DLA ORGANU Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 46/2007 Starosty Lódzkiego Wschodniego OPIS KONT DLA ORGANU 1. KONTA BILANSOWE KONTO 133 - RACHUNEK BUDZETU Konto 133 sluzy do ewidencji operacji pienieznych dokonywanych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI zawarte w Warszawie w dniu 4 grudnia 2003 r. pomiedzy Ministrem Srodowiska,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja z przebielu kontroli

Dokumentacja z przebielu kontroli Dokumentacja z przebielu kontroli Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól w Kaliszu. Rodzaj kontroli: kontrola problemowa Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

1. l. Ustala sie zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie,

1. l. Ustala sie zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na pogstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska...

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska... I OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól Samochodowych w Kaliszu Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól Samochodowych w Kaliszu Rodzaj kontroli: kontrola problemowa Dokumentacja z przebiegu kontroli Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól Samochodowych w Kaliszu Rodzaj kontroli: kontrola problemowa Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Umowa pozyczki nr /2003

Umowa pozyczki nr /2003 Zalacznik nr 3 do Regulaminu W Warszawie w dniu... pomiedzy: Umowa pozyczki nr /2003 Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci - panstwowa osoba prawna, utworzona na podstawie ustawy z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r.

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r. Zarzadzenie Nr...11.~.l1.Q Prezydenta Mi~sta Wloclawek z dnia.(j....i.r:!.cj.0...to;10 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wloclawskiego Centrum Kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Wybór banku - kredytodawcy Miasta Leszna, kredyt odnawialny

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 157 Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DEPOZYTÓW WARTOŚCIOWYCH PENSJONARIUSZY EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII TABITA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW

REGULAMIN DEPOZYTÓW WARTOŚCIOWYCH PENSJONARIUSZY EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII TABITA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW REGULAMIN DEPOZYTÓW WARTOŚCIOWYCH PENSJONARIUSZY EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII TABITA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW. TRÓJCY W WARSZAWIE NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/205/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XXI/205/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XXI/205/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana: Osrodek Kultury Plastycznej "Wieza Cisnien" w Kaliszu.

Jednostka kontrolowana: Osrodek Kultury Plastycznej Wieza Cisnien w Kaliszu. Dokumentacja z przebiel:u kontroli Jednostka kontrolowana: Osrodek Kultury Plastycznej "Wieza Cisnien" w Kaliszu. Rodzaj kontroli: kontrola problemowa Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

ZA R ZA D ZE N I E Nr40/2009 WÓJT A GMINY WIELGOML YNY. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie procedury powypadkowej w Urzedzie Gminy w WieIgomlynach.

ZA R ZA D ZE N I E Nr40/2009 WÓJT A GMINY WIELGOML YNY. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie procedury powypadkowej w Urzedzie Gminy w WieIgomlynach. - - ZA R ZA D ZE N I E Nr40/2009 WÓJT A GMINY WIELGOML YNY z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie procedury powypadkowej w Urzedzie Gminy w WieIgomlynach. -- Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzialu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 28 poz. 258 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 28 poz. 258 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 28 poz. 258 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub podlegających sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY W TRZCIANCE ZAPRASZA DO SKŁADANIA PROPOZYCJI OFERTOWYCH NA ZADANIE

SĄD REJONOWY W TRZCIANCE ZAPRASZA DO SKŁADANIA PROPOZYCJI OFERTOWYCH NA ZADANIE Kierownik Finansowy Trzcianka, dnia 14.09.2012r. Sądu Rejonowego w Trzciance Znak sprawy: KF.RZP/ 22 /2012 SĄD REJONOWY W TRZCIANCE ZAPRASZA DO SKŁADANIA PROPOZYCJI OFERTOWYCH NA ZADANIE USŁUGI BANKOWE-

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. Sejm RP IV kadencji Nr druku: 3793 ustawa po rozpatrzeniu stanowiska Senatu Senat nie wniósl poprawek uzasadnienie projektu USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytulu pozostawienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE (?P..tI2~./0.ZDlr.~' Wplynelo do SZP OSWIADCZENIE MAJATKOWE data..2oe,okwl::gjv.jj wójta, zastepcy wóita~ sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo