Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 Urzad Gminy TURAWA ul. Opolska 39c tel BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej - ulica Turawski, gmina Turawa wraz z nr 1705 O". Krótka w miejscowosci Zakrzów wlaczeniem do drogi powiatowej Ogloszenie zostalo zamieszczone w BZP Nr z dnia r. I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego Gmina Turawa ul. Opolska 39c Godziny urzedowania: pn : 8:00-16:00, wt. - pt : 7:00-15:00 tel. (077) / fax (077) II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej powyzej euro, a mniejszej niz okreslona w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie kwot wartosci zamówien oraz konkursów, od których jest uzalezniony obowiazek przekazywania ogloszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2007r. Nr 241, poz. 1762). Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego jest: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz z póznozm.). Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz z pózno zm.). Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane. (Dz. U. z dnia 16 pazdziernika 2008r. Nr 188, poz. 1155), 1. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartosci zamówien publicznych. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2007r. Nr 241, poz. 1763). Strona I z II

2 BUIII/341-1O/09 III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: wraz z wlaczeniem do drogi powiatowej nr 1705 O. Dlugosc ulicy objetej remontem wynosi 276,5 mb, szerokosc jezdni 3,0 m + pobocze 2x1,Om. Szczególowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne przedstawione zostaly w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiacych zalaczniki nr 5 do 24 do Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowo - techniczna. Cena inwestycji powinna obejmowac koszty obmiaru geodezyjnego przed w trakcie I po wykonaniu inwestycji. kod CPV Roboty drogowe Roboty w zakresie nawierzchni ulic 2. Czesci zamówienia Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Zamówienia uzupelniajace Zamawiajacy przewiduje udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówien publicznych. 4. Oferty wariantowe Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych IV. Termin wykonania zamówienia 35 dni od dnia przekazania placu budowv. wraz z wlqczeniem do drogi powiatowej nr 1705 O Strona 2 z II

3 BUIII/341-1O/09 V. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków Warunki udzialu w postepowaniu O udzieleniezamówienia moga ubiegac sie oferenci, którzyspelnia nastepujace warunki: 1) Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien-dokument stwierdzajacy,ze osoby, które beda pelnic funkcje techniczne, posiadaja wymagane uprawnienia budowlane - kierownik budowy winien wykazac sie uprawnieniami budowlanymi w zakresie wykonywanych robót i nalezec do Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa oraz zlozyc oswiadczenie, ze bedzie pelnil funkcje kierownika budowy. 2) Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiazanie innych podmiotów do udostepnienia potencjalu technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien dysponowac osobami posiadajacymi uprawnienia w specjalnosci drogowej oraz dziedzinie geodezji i kartografii - wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zamówienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci. 3) Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia - oswiadczenie, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków wobec urzedu skarbowego oraz oswiadczenie, ze Wykonawca nie zalega z placeniem oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne wobec wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego; 4) Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowazne zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert oraz aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 5) Posiadaja firme i doswiadczenie wymagane przy realizacji tego zadania potwierdzone dokumentami - aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 6) Okres gwarancji na wykonane zadanie 36 miesiecy. 7) Wykonanie min. dwóch porównywalnych zadan jak w tym przetargu w ciagu ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonywania oraz zalaczenia dokumentów potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie. 8) Akceptuja wzór umowy. Dokonanie oceny spelnienia w/w warunków nastapi na podstawie zlozonych wymaganych oswiadczen i dokumentów potwierdzajacych spelnienie warunków udzialu w postepowaniu. Strona 3

4 BUIII/341-1O/09 VI. Wykaz oswiadczen i dokumentów, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu Dokumenty wymagane: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniemwzoru - zalacznik nr 1 do SIWZ; 2) oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówien publicznych oraz oswiadczenie, ze Zamawiajacy nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych - z wykorzystaniem wzoru - zalacznik nr 2 do SIWZ - (spelnienie warunku 1, 2, 3 i 4); 3) dowód wniesienia wadium; 4) dokumenty stwierdzajace, ze osoby, które beda wykonywac zamówienie, posiadaja uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien - dokument stwierdzajacy, ze osoby, które beda pelnic funkcje techniczne, posiadaja wymagane uprawnienia - kierownik budowy winien wykazac sie uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci drogowej i nalezec do Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa (spelnienie warunku 1); 5) oswiadczenie kierownika budowy, ze bedzie pelnil funkcje kierownika budowy (spelnienie warunku 1); 6) wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zamówienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, w tym osób z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci drogowej oraz dziedzinie geodezji i kartografii - z wykorzystaniem wzoru - zalacznik nr 3 do SIWZ - (spelnienie warunku 2); 7) wskazanie przez wykonawce w ofercie czesci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - (spelnienie warunku 2); 8) oswiadczenie, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków wobec urzedu skarbowego (spelnienie warunku 3); 9) oswiadczenie, ze Wykonawca nie zalega z placeniem oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne wobec wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego (spelnienie warunku 3); 10) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowazne zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (spelnienie warunku 4); 11) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (spelnienie warunku 4); 12) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert - (spelnienie warunku 5); 13) dokumenty potwierdzajace uprawnienie osób podpisujacych oferte, o ile nie wynikaja z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych- (spelnienie warunku 5); 14) wykaz wykonanych min. dwóch porównywalnych zadan jak w tym przetargu w ciagu ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzaje i wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamówienia, z wraz z wlaczeniem do drogi powiatowej nr O Strona -I z f f

5 BUlIli Specyfikacja Istotnych Warnnków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonywania oraz zalaczenia dokumentów potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie (spelnienie warunku 7); 15) zaakceptowana umowa przez Wykonawce - zalacznik nr 4 do SIWZ - (spelnienie warunku 8); 16) kosztorys ofertowy - sporzadzony na podstawie zalaczonego do SIWZ przedmiaru robót; Wszystkie wyzej wymienione dokumenty moga byc zlozone w formie oryginalów lub kserokopii potwierdzonych za zgodnosc przez osobe / osoby uprawniona do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodnosc z oryginalem". VII. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentów, a takze wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami W postepowaniu o udzielenie zamówienia oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda pisemnie. Wykonawcy przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie na adres zamawiajacego: Wójt Gminy Turawa Ul. Opolska 39c lub faksem na numer 077/ lub droga elektroniczna na adres: Wykonawca moze zwrócic sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie tresci specyfikacji wplynela do zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem skladania ofert. Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tresc specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmiana zostanie niezwlocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje i zamieszczona na stronie internetowej. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami Osoby upowaznione ze strony zamawiajacego do kontaktowania sie z wykonawcami: BoguslawaJedrychowicz tel. 077 / ; 077 / ; 077 / wew Aleksandra Kansy tel. 077 / ; 077/ ; 077/ wew Strona 5

6 BUlIli /09 Specyfikacja Istotnych Warnnków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego VIII.Wymagania dotyczace wadium Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium Ustala sie wadium w wysokosci: 3000 zlotych, slownie: trzy tysiace zlotych. Wadium moze byc wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach: 1) w pieniadzu, 2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowokredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pózno zm.). Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca sie PRZELEWEMna rachunek bankowy Wadium w pozostalych formach nalezy przekazac do Urzedu Gminy w Turawie - pokój nr 36, przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument w formie poreczenia winien zawierac stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace do zaplaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, nastepuje jego bezwarunkowa wyplata bez jakichkolwiek zastrzezen. IX.Termin zwiazania oferta Oferenci pozostaja zwiazani oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu do skladania ofert, tj. do dnia r. X. Opis przygotowania oferty 1. Przygotowanie oferty 1) Oferta musi byc sporzadzonaw jezyku polskim, pismem czytelnym. 2) Koszty zwiazane z przygotowaniemoferty ponosi skladajacy oferte. 3) Wykonawca moze zlozyc w prowadzonym postepowaniuwylaczniejedna oferte. 4) Oferta oraz wszystkie zalaczniki wymagaja podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 5) Jezeli oferta i zalaczniki zostana podpisane przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy, nalezy dolaczyc wlasciwe umocowanie prawne. 6) Oferta powinna zawierac wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia i zalaczniki, o których mowa w tresci niniejszej specyfikacji. 7) Dokumenty powinny byc sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiajacego wzorcami - zalacznikami, a w szczególnosci zawierac wszystkie informacje oraz dane. 8) Poprawki w ofercie musza byc naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby wraz z wlqczeniem do drogi powiatowej nr 1705 O Strona 6 z II

7 BUIII/341-1O/09 podpisujacej oferte. 9) Wszystkie strony oferty powinny byc spiete (zszyte) w sposób trwaly, zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty. 1. Opakowanie i oznakowanie ofert : Oferte nalezy zlozyc w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy Turawa ul. Opolska 39c Pokój nr 30 Oferta powinna byc zaadresowana do Zamawiajacego na jego adres: Wójt Gminy Turawa ul. Opolska 39c oraz powinna byc oznakowana nastepujaco: "Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowosci Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z wlaczeniem do drogi powiatowej nr 1705 O" i II Nie otwierac przed r. przed godz. 10:15" XI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert 1. Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy Turawa ul. Opolska 39c Pokój nr 30 - I pietro do dnia r. do godz. 10:00 Oferty zlozone po terminie beda zwrócone wykonawcom wniesienia protestu. bez otwierania, po uplywie terminu do 2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy Turawa Ul. Opolska 39c Pokój nr 26 - I pietro dnia r. o godz. 10:15 Strona 7

8 BUlIIj341-10j09 3. Sesja otwarcia ofert Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy przekaze zebranym wykonawcominformacjeo wysokosci kwoty,jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastapi bezposrednio po odczytaniu ww. informacjipo otwarciu ofert przekazane zostana nastepujace informacje:nazwa i siedziba wykonawcy,którego oferta jest otwierana, cena, a takze termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki platnosci. XII.Opis sposobu obliczenia ceny. Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowiazania, musi byc podana w PLN cyfrowo i. slownie, z wyodrebnieniem naleznego podatku VAT - jezeli wystepuje. Cena podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwiazane z wykonaniem zamówienia.. Cena moze byc tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwiazania).. Cene nalezy obliczyc za pomoca przy pomocy kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiaru robót, stanowiacego zalacznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.. Cena inwestycji powinna obejmowac koszty obmiaru geodezyjnego przed w trakcie i po wykonaniu inwestycji. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Kryteria oceny ofert Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania): Oferta najtansza sposród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostalym ofertom, wypelniajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie przyznana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów, wedlug formuly: Cn I Cb X 100 = ilosc punktów, Gdzie: Cn- najnizsza cena sposród ofert nieodrzuconych, Cb- cena oferty rozpatrywanej, waga Strona 8 z JJ

9 BUlIli Wynik Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostale oferty zostana sklasyfikowane zgodnie z iloscia uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyzsza ilosc punktów. XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1) Zamawiajacy podpisze umowe z wykonawca, który przedlozy najkorzystniejsza oferte z punktu widzenia kryteriów przyjetych w niniejszej specyfikacji. 2) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiajacy powiadomi po wyborze najkorzystniejszej oferty. 3) Przed terminem podpisania umowy Wykonawca wyloniony w przetargu zobowiazany jest wniesc zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. XV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy przewiduje wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane bedzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania w wysokosci: 10 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawce. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku nastepujacych form: w pieniadzu, sposób przekazania: na konto zamawiajacego numer konta: w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowokredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,. w gwarancjach bankowych;. w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Sposób przekazania: Urzad Gminy Turawa pokój 36. XVI.Istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1) Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pózniej jednak niz Strona 9 z II

10 BUIII/341-1O/09 przed uplywem terminu zwiazania oferta. 2) Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 3) Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 4) Jezeli oferta wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, zostala wybrana, zamawiajacy moze zadac przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujacej wspólprace tych wykonawców. 5) Jezeli wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki uniewaznienia postepowania. 6) Zamawiajacy przewiduje mozliwosc dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana umowy dotyczyc moze terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wystapia przyczyny niezalezne od dzialan lezacych po stronie Wykonawcy. XVII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia W toku postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy jak tez postanowien niniejszej SIWZ przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówien publicznychoraz Kodeks cywilny. Zatwierdzil w dniu r. ~P' - ~.. O~A. o 11" U C XXIII. Zalaczniki Zalaczniki do specyfikacji: Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie - na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówien publicznych Strona 10 z II

11 BUlIli Zalacznik nr 3 -Wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia Zalaczniknr 4 -Wzór umowy Zalacznik nr 5 - Przedmiar robót Zalacznik nr 6 - Opis techniczny Zalacznik nr 7 - Zagospodarowanie terenu 1 Zalacznik nr 7 - Zagospodarowanie terenu 2 Zalacznik nr 9 - Przekrój A-A Zalacznik nr 10 - Okladka SST Zalacznik nr 11 - Spis tresci Zalacznik nr 12 - D Roboty pomiarowe Zalacznik nr 13 - D Roboty rozbiórkowe Zalacznik nr 14 - D Roboty ziemne. Wymagania ogólne Zalacznik nr 15 - D Wykonywanie wykopów w gr. nieskalistych Zalacznik nr 16 - D Kanalizacja deszczowa Zalacznik nr 17 - D Koryto + profilowanie Zalacznik nr 18 - D czyszczenie i skropienie Zalacznik nr 19 - D Podbud z kruszyw. Wymagania ogólne Zalacznik nr 20 - D Podbudowa z kruszywa lamanego Zalacznik nr 21 - D Nawierzchnia z betonu asfalt. Zalacznik nr 22 - D Frezowanie nawierzchni Zalacznik nr 23 - D znakowanie pionowe Zalacznik nr 24 - D-M-OO.OO.OO-Wymaganiaogólne SporzadzilaAK-G. Strona II z II

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 Strona l z 6 Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-K-III/4032/12/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie,

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z Page 1 of 5 Olsztyn: Wykonanie remontu oswietlenia sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnoksztalcacych przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie. Numer ogloszenia: 67788-2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.pawlów II etap

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.pawlów II etap Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 170 Rejowi tel.82 5664-211, fax 82 5663-103 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.pawlów II etap Postepowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzialu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw, dnia 16.10.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP- 249/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. http://ted.europa.eulexecjsessionid=dad702c79fo 11316E3D8B... Ce site fait partie du portail IFran 52298-2010 Document 52298-2010-. ~mprimer. Enregistrer le document ' Acces au documenl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Administracja samorzadowa. jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na

Administracja samorzadowa. jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l/ d o k u m en ty / 3 6 Leszno: Dostawa leku - szczepionki przeciwko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli 1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja= Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udost^pnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.e-bip.ugstromiec.pl Stromiec:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel. http://bzpo.portal.uzp.gov.p II index. php?ogl oszeni e=show &pozycj a=... ilatowy Urzad Pracy w Sieradzu WojskaPolskieiie~adz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego o wartosci szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

IZP. 3410/9/2007. Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym. inwestycje@miastkowkoscielny.pl. www.miastkowkoscielny.pl. Nazwa Zamawiającego: Siedziba:

IZP. 3410/9/2007. Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym. inwestycje@miastkowkoscielny.pl. www.miastkowkoscielny.pl. Nazwa Zamawiającego: Siedziba: IZP. 3410/9/2007 SPECYFIIKACJJA IISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIIENIIA W TRYBIIE PRZETARGU NIIEOGRANIICZONEGO O WARTOŚCII SZACUNKOWEJJ PONIIŻEJJ 60 000 EURO Przedmiot zamówienia Modernizacja drogi gminnej we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Projekt pn. Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego etap I, wspólfinansowany ze srodków Funduszu Spójnosci Wodociagi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: 47/SR/GJ/2012 Poznań, dnia 10 grudnia 2012 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługa ochrony i dozoru mienia Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY: GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RG.341/ 8 /2007 ZAMAWIAJĄCY: GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ZAKŁAD BUDśETOWY W BIAŁOBRZEGACH ul. Rzemieślnicza 30 26-800 Białobrzegi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) OPRACOWANA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy IP.271.5.2015 Nazwa postępowania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniatówek.

Nr sprawy IP.271.5.2015 Nazwa postępowania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniatówek. Gmina Słupca Ul. Sienkiewicza 16 62-400 Słupca Słupca, dnia 01.09.2015r. Nr sprawy IP.271.5.2015 Nazwa postępowania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniatówek. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni placu manewrowego z wydzieleniem drogi dojazdowej do hali Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.

Remont nawierzchni placu manewrowego z wydzieleniem drogi dojazdowej do hali Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa ul.piłsudskiego 59 tel./fax (77) 433 01 71 / (77) 433 93 81 e-mail: mzk_nysa@op.pl NIP 753-00-01-896, REGON 531872000 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Poznań, dnia 24 maja 2013 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługi sprzątania Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAMOWIENIA NA DOSTAWE APARATURY MEDYCZNEJ RÓZNEJ

ZAMOWIENIA NA DOSTAWE APARATURY MEDYCZNEJ RÓZNEJ l Wroclaw, dnia 14.08.2008. Szp/FZ/ZP-212/ 2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW, ZAMOWIENIA (SIWZ) Postepowania o udzielenie zamówienia publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO I. Informack..!!gólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip. powiat. poznan.pl tel. O61 8410 500 fax

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami, wyłapanymi na terenie Gminy Rawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH 1 / 42 S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH,tV ARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI POWYZEJ WYRAZONEJ W ZLOTYCH RÓWNOWARTOSCI KWOTY 206.000 EURO NA "WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Karosacja samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu STAR 266 dla OSP w Wilczynie

Karosacja samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu STAR 266 dla OSP w Wilczynie Nr sprawy 9/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Karosacja samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu STAR 266 dla OSP w Wilczynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej w Sosnowicach nr 04 Na Stawki - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Remont drogi gminnej w Sosnowicach nr 04 Na Stawki - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Brzeźnica: Remont drogi gminnej w Sosnowicach nr 04 Na Stawki - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Numer ogłoszenia: 88554-2009; data zamieszczenia: 02.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak sprawy: NZ-NT/ I/ PN/02/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce- I etap. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej: Europejskle Program Rl!glonalny we IllW(JOZ1WO SWII;lOKIlZYSKll nowoczesna 5zkoh zawodowa nowoczesny region Unla Europejska EuropejsklFundusz Spotl!any Projekl wsp6hinansowny przez Uni~ EuropejskC\wramach

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR: MPK.271.2.2014 o wartości zamówienia mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej na podst. przepisów art. 11 ust. 8 ustawy, na wykonanie robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BRVII/341-14/07 Turawa, 02-08-2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo