Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne"

Transkrypt

1 Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Na podstawie przepisów rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dzialan podejmowanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2003 r. Nr 39 poz. 336), zwana dalej Agencja, majacych na celu podniesienie konkurencyjnosci sektora malych i srednich przedsiebiorstw poprzez udzielanie pozyczek przeznaczonych na finansowanie czesci kosztów przedsiewziec w zakresie dzialalnosci innowacyjnej, zwanych dalej pozyczkami na innowacje, ustala sie nastepujace zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie pozyczki oraz udzielania pozyczek na innowacje. Artykul 1 1. Agencja podaje do publicznej wiadomosci informacje o terminie rozpoczecia i terminie zakonczenia przyjmowania wniosków o udzielenie pozyczki przez ogloszenie w dzienniku ogólnopolskim i na stronie internetowej Agencji: 2. W czasie realizacji programu udzielania pozyczek na innowacje Agencja udostepnia przedsiebiorcom informacje oraz formularze wniosków, o których mowa w ust. 1, w szczególnosci przez ich zamieszczenie na stronie internetowej Agencji. Artykul 2 O pozyczke moga sie ubiegac mali lub sredni przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzialalnosci gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. nr 101, poz z pózn. zm.). W przypadku, gdy dzialalnosc gospodarcza jest prowadzona wraz z innymi przedsiebiorcami na podstawie umowy spólki cywilnej, wnioskodawcami musza byc wszyscy wspólnicy spólki cywilnej lacznie. Artykul 3 Pozyczka na innowacje moze byc udzielona na finansowanie nastepujacych kosztów: a) wdrozenia wyników prac badawczo rozwojowych, b) zakupu licencji krajowych lub zagranicznych, polegajacego na nabyciu uprawnien do wykorzystywania rozwiazan naukowych i technicznych oraz doswiadczen produkcyjnych, c) zakupu i montazu maszyn lub urzadzen oraz budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków lub instalacji niezbednych do wprowadzenia innowacji. Artykul 4 1. Pozyczka na innowacje nie moze przekroczyc 75% kosztów netto przedsiewziecia innowacyjnego, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu pozyczki ani kwoty zl (slownie: dwa miliony zlotych). 2. Pozyczka na innowacje moze byc udzielona na okres nie przekraczajacy 6 lat. 3. Oprocentowanie pozyczki na innowacje jest stale w okresie splaty, równe polowie oprocentowania kredytu lombardowego udzielanego przez Narodowy Bank Polski, obowiazujacego w dniu udzielenia pozyczki (data podpisania umowy pozyczki). 4. Agencja moze udzielic karencji w okresie splaty pozyczki na innowacje. Okres karencji nie moze byc dluzszy od planowanego terminu wdrozenia i nie moze przekroczyc 2 lat. W okresie karencji odsetki nie sa kapitalizowane. Decyzje o dlugosci okresu karencji Agencja podejmuje po dokonaniu oceny wniosku o udzielenie pozyczki. 1

2 5. W przypadku nie wydatkowania srodków pozyczki na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w ciagu 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy pozyczki, kwota pozyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych wg stawki 2% od wartosci pozyczki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 z pózn. zm.). 6. Agencja udziela pozyczki na innowacje na wniosek uprawnionego przedsiebiorcy, o którym mowa w art. 2. Wniosek jest skladany w dwóch egzemplarzach (oryginal oraz kopia). Powinien on byc wypelniony pismem maszynowym lub komputerowo. Wszystkie strony wniosku oraz wszystkich zalaczników musza byc parafowane, zas zalaczane kopie dokumentów potwierdzone za zgodnosc z oryginalem. 7. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 6, stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wnioski musza byc skladane w zamknietej kopercie opatrzonej pelna nazwa adresata oraz wnioskodawcy. Na kopercie nalezy umiescic dopisek Wniosek o udzielenie pozyczki na innowacje. Wnioski moga byc skladane do dnia 30 czerwca 2003 r. do godz (pierwszy termin) lub do 31 grudnia 2003 r. do godz (drugi termin) w siedzibie Agencji. Wnioski otrzymane po terminach beda odrzucone nawet, jezeli stempel pocztowy bedzie zawieral date poprzedzajaca. Do obu egzemplarzy wniosku nalezy zalaczyc: a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Przedsiebiorców badz innego rejestru potwierdzajacy dopuszczenie wnioskodawcy do obrotu prawnego, b) biznes plan obejmujacy zarówno przedsiewziecie innowacyjne, jak i pozostala sfere dzialalnosci przedsiebiorcy; Wytyczne do sporzadzania biznes planu stanowi Zalacznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku pozyczek nie przekraczajacych kwoty zl zamiast biznes planu moze byc sporzadzony plan przedsiewziecia majacy na celu uzasadnienie dokonanych wyborów technologii, strategii marketingowej, produktu i efektywnosci jego wytwarzania. Wytyczne do sporzadzania planu przedsiewziecia stanowia Zalacznik nr 2A do Regulaminu. c) kopie rocznych sprawozdan finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tekst jednolity Dz.U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z pózn. zm.) obejmujacych m.in. bilanse, rachunki zysków i strat, przeplywy srodków pienieznych za dwa ostatnie lata obrachunkowe przed data zlozenia wniosku o udzielenie pozyczki, d) zaswiadczenia urzedu skarbowego i gminy o nie zaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Panstwa i podatkami lokalnymi (dokumenty nie moga byc starsze niz 1 miesiac sprzed daty zlozenia wniosku o udzielenie pozyczki), e) zaswiadczenie ZUS o nie zaleganiu ze skladkami na ubezpieczenie spoleczne (dokument nie moze byc starszy niz 1 miesiac sprzed daty zlozenia wniosku o udzielenie pozyczki), f) kopie sprawozdania statystycznego F-01 za ostatni kwartal przed data zlozenia wniosku o udzielenie pozyczki, g) kopie deklaracji podatkowej CIT lub PIT ze stemplem urzedu skarbowego za ostatni miesiac przed data zlozenia wniosku o udzielenie pozyczki, h) opinie banków prowadzacych rachunki biezace oraz kredytowe przedsiebiorcy, i) informacje o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiebiorce (zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiebiorce (Dz. U. Nr 196, poz.1654), j) operat szacunkowy wyceny nieruchomosci w przypadku, gdy zabezpieczeniem splaty pozyczki bedzie hipoteka, 2

3 k) ocene oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko naturalne, jezeli ocena taka jest wymagana przepisami prawa (ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.), l) inne dokumenty np. pozwolenie na budowe, o ile przedmiotem przedsiewziecia innowacyjnego jest budowa, modernizacja budynku lub budowli. 8. Agencja rozpatruje lacznie wnioski przedsiebiorców o udzielenie pozyczki, zlozone w ciagu danego pólrocza kalendarzowego, w terminie 60 dni od zakonczenia tego pólrocza. 9. Oplata za rozpatrzenie wniosku wynosi 500 zl. Oplate nalezy wniesc najpózniej w dniu zlozenia wniosku na rachunek Agencji prowadzony w Raiffeisen Bank Polska S.A. nr Uiszczona oplata nie podlega zwrotowi. Artykul 5 Agencja rozpatruje wnioski o udzielenie pozyczki w trybie konkursowym, weryfikujac i oceniajac: 1. spelnienie przez wnioskodawce i jego wniosek kryteriów formalnych okreslonych w art. 2, art. 3 i art. 4 ust. 1, 2, 4; wnioski o udzielenie pozyczki nie spelniajace tych kryteriów nie beda kwalifikowane do etapów oceny, o których mowa w pkt 2-15, 2. kompletnosc wniosków zgodnie z art. 4 ust. 7 lit. od a) do l), w tym niezbednych zalaczników; w przypadku stwierdzenia braku kompletnosci Agencja moze wezwac telefaksem lub poczta elektroniczna wnioskodawce do uzupelnienia brakujacych dokumentów w terminie 48 godzin; wnioski niekompletne nie beda poddane ocenie, o której mowa w pkt 3-15, 3. zagwarantowanie przez wnioskodawce finansowania kosztów przedsiewziecia, w czesci nieobjetej pozyczka, ze srodków nie pochodzacych z pomocy publicznej, 4. nie pozostawanie pod zarzadem komisarycznym, ani w toku likwidacji, postepowania upadlosciowego lub postepowania ukladowego z wierzycielami, 5. nalezyte wypelnianie przez wnioskodawce zobowiazan wynikajacych z innych umów zawartych z Agencja, 6. nie zaleganie z oplacaniem podatków ani skladek na ubezpieczenia spoleczne, 7. realizacje przedsiewziecia bez posrednictwa osób trzecich za wylaczna odpowiedzialnoscia wnioskodawcy, 8. standing finansowy wnioskodawcy, 9. proporcje wysokosci kapitalu wlasnego do wysokosci pozyczki, 10. ocene jakosciowa wnioskodawcy, a w szczególnosci ocene biznes planu, stopien uzaleznienia od dostawców i odbiorców, popyt na produkty/uslugi, 11. wartosc techniczna i ekonomiczna przedsiewziecia innowacyjnego uwzgledniajaca: a) techniczne mozliwosci realizacji przedsiewziecia, b) stopien jego innowacyjnosci, c) oddzialywanie na srodowisko naturalne, d) stopien jego efektywnosci, e) przewidywany wplyw przedsiewziecia na rozwój przedsiebiorcy, w tym: mozliwosc osiagniecia wartosci dodanej w wyniku rynkowego wdrozenia przedsiewziecia, f) koszty przedsiewziecia w stosunku do jego przewidywanych rezultatów, w tym: wewnetrzna stope zwrotu, g) trwalosc wplywu przedsiewziecia na sytuacje przedsiebiorcy, h) spoleczne skutki realizacji przedsiewziecia, w tym: mozliwosc tworzenia nowych miejsc pracy, 12. dlugosc okresu karencji i splaty pozyczki, 13. wysokosc pozyczki, 3

4 14. zdolnosc do splaty pozyczki wraz z odsetkami, 15. prawne zabezpieczenie pozyczki. W trakcie rozpatrywania wniosków o udzielenie pozyczki Agencja moze zadac dodatkowych dokumentów potwierdzajacych informacje zawarte we wniosku o udzielenie pozyczki i zalacznikach do niego, a takze przeprowadzic kontrole na miejscu u wnioskodawcy. Agencja moze zadac równiez aktualizacji danych. Wnioski, które nie zostaly oplacone zgodnie z art. 4 ust. 9 nie sa kwalifikowane do etapów oceny, o których mowa w pkt Artykul 6 1. Prezes Agencji podejmuje decyzje o udzieleniu badz odmowie udzielenia pozyczki na podstawie rekomendacji Komisji Pozyczkowej sporzadzajacej protokól zawierajacy wykaz przedsiebiorców zakwalifikowanych do udzielenia pozyczki w formie listy rankingowej oraz wykaz przedsiebiorców nie zakwalifikowanych do udzielenia pozyczki. 2. Komisja, o której mowa w ust. 1, moze korzystac z pomocy ekspertów zewnetrznych. 3. Agencja podaje do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie na stronie internetowej informacje o przyznanych pozyczkach, z okresleniem ich kwoty, w terminie 30 dni po rozpatrzeniu wniosków o udzielenie pozyczki na innowacje. 4. Agencja powiadamia pisemnie przedsiebiorce o rozstrzygnieciu w sprawie udzielania pozyczki na innowacje. Odmowa udzielenia pozyczki powinna zawierac uzasadnienie. Artykul 7 1. Przed podpisaniem umowy Agencja ma prawo zadac dokumentów niezbednych do podpisania umowy pozyczki, w tym: a) weksla wlasnego in blanco wystawionego przez pozyczkobiorce(ów), podpisanego przez osoby uprawnione do wystawiania weksli w jego imieniu, wraz z deklaracja wekslowa, zgodnie ze wzorem. Wzór deklaracji stanowi Zalacznik nr 7 do Regulaminu, b) aktualnego odpisu z ksiegi wieczystej prowadzonej dla nieruchomosci, na której bedzie ustanowiona hipoteka, w przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia, c) uwierzytelnionego notarialnie oswiadczenia wspólmalzonka w sprawie wyrazenia zgody na zaciagniecie zobowiazania z tytulu umowy pozyczki, w przypadku gdy przedsiebiorca jest osoba fizyczna, a takze okazania oryginalów polis z tytulu ubezpieczenia: - nieruchomosci od ognia i innych zdarzen losowych, - wyposazenia od ognia i innych zdarzen losowych oraz od kradziezy z wlamaniem i rabunku oraz okazania dowodów osobistych przez osoby podpisujace umowe pozyczki i weksel. 2. Agencja udziela pozyczki przedsiebiorcy w drodze pisemnej umowy. 3. Za date udzielenia pozyczki przyjmuje sie date podpisania umowy pozyczki. 4. Umowa pozyczki okresla wzajemne prawa i obowiazki stron. 5. Ramowy wzór umowy pozyczki stanowi Zalacznik nr 3 do Regulaminu. 6. Pozyczka moze byc wyplacona po ustanowieniu (badz w trakcie dokonywania wpisu hipoteki do ksiegi wieczystej lub ustanawiania zastawu rejestrowego) prawnego zabezpieczenia zwrotu pozyczki, przy czym wartosc przyjetego zabezpieczenia nie moze byc nizsza niz kwota udzielanej pozyczki wraz z naliczonymi odsetkami. Sposób zabezpieczenia ustalany jest w umowie pozyczki. 4

5 7. Pozyczka jest wyplacana w transzach nie przekraczajacych kwoty zl. Wyplata kolejnej transzy moze byc dokonana wylacznie po zaakceptowaniu przez Agencje wniosku o wyplate i rozliczeniu wydatkowania wczesniej udzielonych transz oraz postepu we wdrazaniu przedsiewziecia, a takze po ustanowieniu zabezpieczen. Wyplata transz moze byc laczona, za zgoda Prezesa Agencji, tylko w wypadku przedstawienia przez Pozyczkobiorce faktur i rachunków przekraczajacych lacznie kwote jednej transzy. Wniosek o wyplate transzy pozyczki na innowacje stanowi Zalacznik nr 4 do Regulaminu, zas Formularz rozliczenia transzy pozyczki stanowi Zalacznik nr 5 do Regulaminu. Pozyczka moze byc wyplacona jednorazowo, jezeli jej kwota nie przekracza zl. 8. Umowa pozyczki okresla w szczególnosci: a) strony umowy, b) przeznaczenie pozyczki, c) kwote pozyczki, termin splaty pozyczki, d) oprocentowanie pozyczki, e) warunki splaty pozyczki, f) okres karencji w splacie pozyczki, g) szczególowe zasady wykorzystania pozyczki, h) obowiazki i uprawnienia stron, i) sposób wyplaty pozyczki, j) harmonogram prac wdrozeniowych i planowanych wyplat transz pozyczki, k) przypadki, w których pozyczka podlega zwrotowi przed uplywem terminu splaty, l) formy zabezpieczenia splaty pozyczki, sposób nadzorowania przez Agencje wykorzystania pozyczki, l) kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, m) warunki rozwiazania umowy. Artykul 8 1. Agencja ma prawo kontrolowac sposób wdrozenia przedsiewziecia innowacyjnego oraz jego efekty w calym okresie umowy o udzielenie pozyczki. Przeprowadzenie kontroli moze byc powierzone upowaznionym osobom trzecim. 2. Agencja kontroluje dopuszczalny udzial srodków pozyczki w finansowaniu przedsiewziecia innowacyjnego. W szczególnosci kontrola taka ma miejsce przy rozliczeniu koncowym. W przypadku przekroczenia limitu procentowego udzialu pozyczki w finansowaniu przedsiewziecia, okreslonego w art. 4 ust. 1, pozyczkobiorca ma obowiazek niezwlocznego zwrotu srodków w wysokosci wynikajacej z rozliczenia, o którym mowa powyzej. 3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, jest skladane w Sprawozdaniu koncowym z wdrozenia przedsiewziecia w terminie 30 dni od daty zakonczenia wdrazania przedsiewziecia innowacyjnego. Wzór sprawozdania stanowi Zalacznik nr 6 do Regulaminu. 4. Agencja na biezaco kontroluje wysokosc i rodzaj przyjetego prawnego zabezpieczenia splaty pozyczki. W przypadku uznania, ze jest ono niewystarczajace ze wzgledu na pogorszenie sie sytuacji ekonomiczno finansowej pozyczkobiorcy lub obnizenia sie realnej wartosci prawnego zabezpieczenia, przedsiebiorca bedzie zobowiazany do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia pod rygorem odstapienia przez Agencje od umowy o udzieleniu pozyczki. 5. Po dokonaniu rozliczenia koncowego splaty pozyczki, przedsiebiorca zostanie powiadomiony pisemnie o uregulowaniu wszystkich zobowiazan wynikajacych z udzielonej przez Agencje pozyczki na innowacje. Zalacznik do Regulaminu: 5

6 Zalacznik nr 1: Wzór wniosku o udzielenie pozyczki na innowacje. Zalacznik nr 2: Wytyczne do sporzadzania biznes planu. Zalacznik nr 2A. Wytyczne do sporzadzania planu przedsiewziecia. Zalacznik nr 3: Ramowy wzór umowy pozyczki. Zalacznik nr 4: Wniosek o wyplate transzy pozyczki. Zalacznik nr 5: Formularz rozliczenia transzy pozyczki. Zalacznik nr 6: Wzór sprawozdania koncowego z wdrozenia innowacji. Zalacznik nr 7: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco. 6

Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej

Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym Załącznik nr 3 do Regulaminu Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym W Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - państwową osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo