REGULAMIN REKRUTACJI. (niniejszy regulamin dotyczy procesu rekrutacyjnego w pierwszym roku trwania projektu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI. (niniejszy regulamin dotyczy procesu rekrutacyjnego w pierwszym roku trwania projektu)"

Transkrypt

1 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI (niniejszy regulamin dotyczy procesu rekrutacyjnego w pierwszym roku trwania projektu) Regulamin opracowano na potrzeby projektu Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest o okresie r. do r. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowska Rekrutacja będzie odbywała się według następujących kryteriów: a) Uczęszczanie do II, III, IV klasy Technikum nr 4 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Budowlano- Ceramicznych w Gliwicach b) Uczęszczanie do II, III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach c) Zapewnienie minimum 29% miejsc dla dziewcząt (minimum 37 miejsc) d) Opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych o przydatności wybranego kursu do specyfiki zawodu, w którym kształci się uczeń/uczennica e) Opinia nauczyciela przedmiotu o potrzebie uczestnictwa w zajęciach z przedmiotów ścisłych na podstawie ocen z uwzględnieniem opisu specyficznych potrzeb uczenia/uczennicy f) Opinia nauczyciela zawodu o potrzebie uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych g) Złożenie formularza zgłoszeniowego h) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych podpisanych przez ucznia/uczennice ( w przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich dokumenty musza zostać podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna) i) Wymóg pełnoletności dla kursów obwarowanych takim kryterium j) Pozytywna opinia lekarska dla kursów obwarowanych takim wymogiem k) Kolejność zgłoszeń 2. Harmonogram rekrutacji a) Wydanie Zarządzenia Dyrektora Szkoły powołującego Komisję Rekrutacyjną do r. b) Opublikowanie na stronie internetowej szkoły zasad i dokumentów rekrutacyjnych do r c) Początek rekrutacji r. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do r.

2 Strona2 Symulacja składu grup na podstawie formularzy zgłoszeniowych do r. Publikacja wstępnej listy uczestników i uczestniczek projektu do r Sporządzenie protokołu rekrutacyjnego, wydanie decyzji rekrutacyjnej i opublikowanie ostatecznej listy uczestników i uczestniczek projektu do r. 3. Schemat rekrutacyjny a) uczeń/uczennica składa w sekretariacie szkoły lub biurze projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) w terminie od r. do r. b) na podstawie wpływających formularzy Komisja Rekrutacyjna zbiera opinie, o których mowa w pkt. 1d,1e,1f (załącznik nr 2 00) c) na podstawie formularzy zgłoszeniowych oraz uzyskanych opinii Komisja Rekrutacyjna tworzy wstępną listę uczestników i uczestniczek w podziale na typy zajęć wymienione w pkt. 4 d) uczniowie/uczennice zakwalifikowani do udziału w projekcie składają wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne. Są to: deklaracja uczestnictwa (załącznik 3), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 4) zestawienie danych osobowych (załącznik 5). Dokumenty te są przyjmowane w sekretariacie szkoły lub biurze projektu do r. e) po weryfikacji dokumentów wymienionych w pkt 3d pod kątem spełnienia kryteriów rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna sporządza ostateczną listę uczestników i uczestniczek projektu. 4. Rodzaje zajęć i kursów podlegające rekrutacji W pierwszym roku realizacji projektu rekrutacja obejmie następujące typy zajęć i kursów. a) Kurs Kwalifikacje zawodowe w budownictwie Program kursu będzie składał się z 2 modułów pierwszy (30h) poświęcony będzie aspektom teoretycznym i praktycznym robót budowlanych wraz z montażem, drugi będzie wyposażał U/U w umiejętności projektowania w technologii CAD przy wykorzystaniu AOTO CAD-a. Rekrutacja obejmie 20 uczniów/uczennic podzielonych na 2 10-cio osobowe grupy. Kurs będzie realizowany w wymiarze 60h. Początek kursu wrzesień 2013r. b) Kurs Kwalifikacje zawodowe geodetów. Kurs pozwala na podniesienie jakości kształcenia praktycznego i osiągnieciu przez uczniów efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji. Uczniowie będą kształcić umiejętności w zakresie wykonywania obliczeń korzystając z oprogramowania geodezyjnego opracowania map wielkoskalowych, sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych; opracowania dokumentacji prac geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów technika GPS. Rekrutacja obejmie 10 uczniów/uczennic. Kurs będzie realizowany w wymiarze 56h. Początek kursu wrzesień 2013r. c) Kurs Kosztorysowanie dla geodetów i budowlańców.

3 Strona3 Kurs jest poszerzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kwalifikacji B.30. Sporządzenie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. Rekrutacja obejmie 10 uczniów/uczennic. Kurs będzie realizowany w wymiarze 30h. Początek kursu styczeń 2014r. d) Kurs Kwalifikacje zawodowe technika architektury krajobrazu. Kurs będzie kształcić umiejętności w zakresie opracowania projektów koncepcyjnych i technicznych ogrodów wykorzystując oprogramowanie komputerowe do projektowania ogrodów i tworzenia rysunków technicznych; wykonywania prac Związanych z pielęgnacja, konserwacją i serwisowaniem ogrodów przez cały rok. Ponadto U/U będą nabywali umiejętności projektowania terenów zielonych z wykorzystaniem programu komputerowego GARDEN PUZZLE. Rekrutacja obejmie 20 uczniów/uczennic podzielonych na 2 grupy. Kurs będzie realizowany w wymiarze 60h. Początek kursu październik 2013r. e) Kurs Kwalifikacje zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kurs będzie kształcić umiejętności w zakresie wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- rejestrowania i interpretacji wskazań aparatury kontrolno pomiarowej urządzeń energetyki odnawialnej. Rekrutacja obejmie 10 uczniów/uczennic. Kurs będzie realizowany w wymiarze 30h. Początek kursu styczeń 2014r f) Kurs Kwalifikacje zawodowe elektryka. Kurs będzie kształcić umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów parametrów technicznych maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Rekrutacja obejmie 10 uczniów/uczennic. Kurs będzie realizowany w wymiarze 30h. Początek kursu listopad 2013r g) Zajęcia dodatkowe z matematyki dla 3 grup po 8 uczniów/uczennic. Zajęcia realizowane w wymiarze 20h dla każdej grupy. Początek zajęć październik 2013r. h) Zajęcia dodatkowe z biologii dla 1 grupy 8 uczniów/uczennic. Zajęcia realizowane w wymiarze 20h. Początek zajęć październik 2013r. i) Kurs na uprawnienia elektryczne SEP Kurs kończy się egzaminem uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy G1 w zakresie elektroenergetycznym. Przeznaczony dla uczniów i uczennic technikum. Rekrutacja obejmie 8 uczniów/uczennic. Początek kursu marzec 2014r. j) Kurs PNB Operator koparko-ładowarki Kurs daje uprawnienie do kierowania robót ziemnych wszystkimi koparko-ładowarkami klasy trzeciej. Składa się z części teoretycznej szkolenia (116) oraz części praktycznej szkolenia (60h) Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin Państwowy. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są dokumenty ( świadectwo oraz książeczka operatora) Kurs wymaga poprzedzających bada lekarskich w ramach medycyny pracy. Kurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Rekrutacja obejmie 10 uczniów/uczennic. Początek kursu styczeń 2014r.

4 Strona4 k) Kurs Automatyczne systemy nawadniające. Kurs obejmuje wiedzę związana z instalacją i projektowaniem systemów nawadniających oraz pomiarów parametrów źródła wody, wykonanie wykopu i rozłożenie rur do budowy systemu, podłączenie elektryczne elektrozaworów, sterownika i czujnika deszczu, wygodne techniki montażu i instalacji zraszaczy, regulacja i eksploatacja zraszaczy, przygotowanie systemu nawadniającego do zimy, budowa rozdzielni z elektrozaworami, programowanie sterowników. Kurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic technikum. Rekrutacja obejmie 10 uczniów/uczennic. Początek kursu wrzesień 2013r. l) Kurs Zarządców i gospodarzy zieleni Kurs obejmuje zagadnienia: elementy planowania i projektowania, dokumentacji właściwych interpretacji prawa budowlanego, zamówienia publiczne na usługi w terenach zieleni, geodezyjne zasady inwentaryzacji zieleni, zasady i przepisy gospodarki zasobami mapowymi, przechowywanie dokumentów mapowych; odbiór robót w terenach zieleni; najnowsze uregulowania prawne w ochronie przyrody dotyczące terenów zieleni. Najistotniejsze przepisy niezbędne dla gospodarzy terenów zieleni; planowanie przestrzenne w odniesieniu do terenów zieleni. Kurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic technikum. Rekrutacja obejmie 10 uczniów/uczennic. Początek kursu kwiecień 2014r. m) Kurs Spawania metodą MAG 135 i TIG 141 wykonywanie spoin pachwinowych W ramach szkolenia uczniowie/uczennice zdobędą wiedzę i umiejętność z zakresu spawania metodą MAG spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektroda topliwą, spawania metodą TIG spawania łukowego elektrodą wolframową w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączeniu blach i rur. Kurs kończy się certyfikowanych egzaminem potwierdzonym otrzymaniem tzw. książeczki spawacza. Kurs wymaga poprzedzających badań lekarskich w ramach medycyny pracy oraz ukończonego 18 roku życia. Kurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Rekrutacja obejmie 10 uczniów/uczennic. Początek kursu styczeń 2014r. n) Kurs Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym W ramach szkolenia uczniowie/ uczennice zdobędą wiedzę i umiejętność z zakresu budowy i obsługi wózków różnych typów, zasad poruszania się po zakładzie pracy, przepisów BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Kurs kończy się certyfikowanym egzaminem. Kurs wymaga poprzedzających badań lekarskich w ramach medycyny pracy oraz ukończonego 18 roku życia. Kurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Rekrutacja obejmie 10 uczniów/uczennic. Początek kursu styczeń 2013r. o) Kurs Tynkarz- tynki maszynowo -gipsowe. Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania prac związanych z wykonywaniem tynków maszynowo -gipsowych. Kurs kończy się egzaminem przed komisja egzaminacyjną powołana przez organizatora kształcenia i wydaniem certyfikatu o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN-u. Kurs wymaga poprzedzających badań lekarskich w ramach medycyny

5 Strona5 pracy w ty badań wysokościowych. Kurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Rekrutacja obejmie 10 uczniów/uczennic. Początek kursu czerwiec 2014r p) Letnie staże zawodowe w przedsiębiorstwie. Uczniowie/uczennice odbędą 4 tygodniowe staże w trakcie wakacji, za które otrzymają stypendium stażowe w wysokości zł brutto. Ponadto otrzymają miesięczne bilety komunikacji miejskiej oraz ubrania robocze. Realizacja obejmuje 55 uczniów/uczennic. Staże realizowane będą w miesiącu Lipcu i sierpniu 2014roku r) 126 uczniów/uczennic uczestniczących w formach wymienionych w pkt. 4 odbędą szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego w wymiarze 6h. Zajęcia realizowane będą w formie konsultacji indywidualnych zakończonych opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.; Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /tekst jednolity i / 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013*

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* * plany szkoleń poszczególnych powiatów zawierają głównie opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: PJOPO-ZP-PN-2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn, Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI W DNIU 18 LUTEGO 2015 r. Punkt 3 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szlakiem zmian - program kształcenia przyszłych kadr branży budowlanoarchitektonicznej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szlakiem zmian - program kształcenia przyszłych kadr branży budowlanoarchitektonicznej. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szlakiem zmian - program kształcenia przyszłych kadr branży budowlanoarchitektonicznej w Powiecie Bocheńskim i Limanowskim nr WND-POKL.09.02.00-12-067/09-00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?id=145 Krosno: Usługi edukacyjne i szkoleniowe w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN Szkolenia zawodowe szansą na podniesienie konkurencyjności firm z branży budowlanej www.cpb.rze.pl www.budownictwo.lubelskie.net.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy dokument określa ramowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE Projekt Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo