Podkarpacie stawia na zawodowców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podkarpacie stawia na zawodowców"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1. biurze projektu należy przez to rozumieć siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie ul. Prof. W. Pańki 1(sekretariat szkoły). 2. Komisji Rekrutacyjnej należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia, w skład którego wejdą Koordynator Szkolny (przewodniczący komisji), i co najmniej dwóch nauczycieli wskazanych przez Dyrektora Szkoły (członkowie komisji); 3. okresie realizacji projektu od 1 września 2012 r. do 31 października 2014 r.; 4. Projekcie oznacza to Projekt pt. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Partnerem jest Powiat Brzozowski - organ prowadzący Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie. 5. realizatorze - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie. 6. terenach wiejskich należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego), tereny położone poza granicami administracyjnymi miast obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej. 2 Zakres wsparcia 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadania realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie. 2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie. 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 1) Zajęcia wyrównawcze z matematyki Świat jest matematyczny (25 godzin); 2) Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne; a) Zajęcia dodatkowe branżowe z języka angielskiego. Język angielski w ekonomii i handlu (25 godzin). Język angielski w gastronomii i hotelarstwie (25 godzin). b) Zajęcia z obsługi programu finansowo-księgowego INSERT. c) Kurs Księgowy bilansista. d) Kurs Księgowość w małej firmie. e) Kurs Obsługa kas fiskalnych. str. 1

2 f) Kurs baristyczny. g) Kurs kelnerski. h) Kurs barmański. i) Kurs Szkolenie dla animatorów czasu wolnego. 3) Kurs prawa jazdy kategorii B. 4) Staże i praktyki. 5) Zajęcia grupowe i/lub konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. 5. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 6. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu. 3 Uczestniczki i uczestnicy projektu 1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie prowadzonej przez Powiat Brzozowski, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. 2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych. 3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach jest uzależniona od charakteru zajęć: 1) Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla osób o niskich wynikach w nauce. Zajęcia wyrównawcze z matematyki Świat jest matematyczny a) 12 grup uczniów po 25 godzin/grupę, b) 6 grup uczniów / uczennic z klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2012/2013, c) 6 grup uczniów / uczennic z klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2013/2014, 2) Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ekonomii i handlu, a) 2 grupy uczniów/uczennic w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec po 25 godzin / grupę, b) 1 grupa uczniów / uczennic z klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2012/2013, c) 1 grupa uczniów / uczennic z klas drugich i trzecich w roku 2013/2014), Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w gastronomii i hotelarstwie, a) 2 grupy uczniów/uczennic w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa po 25 godzin/grupę, b) 1 grupa uczniów / uczennic z klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2012/2013, c) 1 grupa uczniów / uczennic z klas drugich i trzecich w roku 2013/2014, Zajęcia dodatkowe z obsługi programu finansowo-księgowego INSERT bez tajemnic a) 4 grupy uczniów/uczennic w zawodzie technik ekonomista po 15 godzin/grupę, b) 2 grupy uczniów / uczennic z klas czwartych w roku szkolnym 2012/2013, c) 2 grupy uczniów / uczennic z klas czwartych w roku 2013/2014, Kurs Księgowy bilansista a) liczba osób uczestniczących to 34 uczniów/uczennic w zawodzie technik ekonomista z klas trzecich i czwartych, b) w roku osób, w roku osób. Kurs Księgowość w małej firmie a) liczba osób uczestniczących to 30 uczniów/uczennic w zawodzie technik ekonomista z klas drugich, trzecich lub czwartych, b) w roku osób, w roku osób. str. 2

3 Kurs Obsługa kas fiskalnych a) liczba osób uczestniczących to 83 uczniów/uczennic, b) 40 uczniów/uczennic w zawodzie technik ekonomista z klas pierwszych, drugich, trzecich lub czwartych, w roku osób, w roku osób, c) 43 uczniów/uczennic w zawodzie technik handlowiec, w roku osoby, w roku osób, Kurs baristy a) liczba osób uczestniczących to 75 uczniów/uczennic, b) 42 uczniów/uczennic w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz w roku osób, w roku osób; c) 33 uczniów/uczennic w zawodzie technik hotelarstwa, w roku osób, w roku osób. Kurs kelnerski a) liczba osób uczestniczących to 74 uczniów/uczennic, b) 40 uczniów/uczennic w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w roku osób, w roku osób, c) 34 uczniów/uczennic w zawodzie technik hotelarstwa w roku osób, w roku osób. Kurs barmański a) liczba osób uczestniczących to 72 uczniów/uczennic, b) 40 uczniów/uczennic w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz w roku osób, w roku osób, c) 32 uczniów/uczennic w zawodzie technik hotelarstwa, w roku osób, w roku osób. Kurs Szkolenie dla animatorów czasu wolnego liczba osób uczestniczących to dwie grupy po maksymalnie 20 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa w roku Kurs prawa jazdy kategorii B a) liczba osób uczestniczących to 57 uczniów/uczennic, b) 20 uczniów/uczennic w zawodzie technik ekonomista, w roku osób, w roku osób, c) 25 uczniów/uczennic w zawodzie technik handlowiec, w roku osób, w roku osób, d) 6 uczniów/uczennic w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz w roku osób, e) 6 uczniów/uczennic w zawodzie technik hotelarstwa, w roku osób. 3) Praktyki a) 15 uczniów / uczennic w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz 7 osób w roku 2013 i 8 osób w roku 2014, b) 15 uczniów / uczennic w zawodzie technik hotelarstwa, 7 osób w roku 2013 i 8 osób w roku ) Doradztwo edukacyjno zawodowe. a) wszyscy uczniowie Technikum Nr 1 w Brzozowie b) w przypadku konsultacji grupowych liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi od 2 do 8 osób. 5) Staże a) 35 uczniów / uczennic w zawodzie technik ekonomista, 20 osób w roku 2013 i 15 osób w roku 2014, b) 35 uczniów / uczennic w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego, str. 3

4 20 osób w roku 2013 i 15 osób w roku 2014, c) 25 uczniów / uczennic w zawodzie technik handlowiec, 15 osób w roku 2013 i 10 osób w roku 2014, d) 25 uczniów / uczennic w zawodzie technik hotelarstwa, 10 osób w roku 2013 i 15 osób w roku Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie, oprócz wymogów określonych w ust.1, 2 i 3 następującymi preferencjami dla poszczególnych działań: I. Zajęcia wyrównawcze z matematyki Świat jest matematyczny : 1) orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej waga punktowa: 4; 2) roczna ocena z matematyki w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest a) dopuszczający waga punktowa 4; b) dostateczny waga punktowa 2; 3) końcowa ocena z matematyki z III klasy gimnazjum dla uczniów / uczennic klasy I technikum (załącznik nr 6); a) dopuszczający waga punktowa 4; b) dostateczny waga punktowa 2; 4) w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga niższy wynik egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno przyrodniczej lub egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki (załącznik nr 6). II. III. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ekonomii i handlu oraz zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w gastronomii i hotelarstwie: 1) roczna ocena z języka angielskiego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest a) celujący waga punktowa 4; b) bardzo dobry waga punktowa 3; c) dobry waga punktowa 2; d) dostateczny waga punktowa 1; 2) roczna ocena zachowania w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest a) wzorowe waga punktowa 3; b) bardzo dobre waga punktowa 2; c) dobre waga punktowa 1; 3) w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga wyższa średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest rekrutacja ( załącznik nr 6). Zajęcia dodatkowe z obsługi programu finansowo-księgowego INSERT bez tajemnic: 4) roczna ocena z pracowni ekonomicznej w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest e) celujący waga punktowa 4; f) bardzo dobry waga punktowa 3; g) dobry waga punktowa 2; h) dostateczny waga punktowa 1; 5) roczna ocena zachowania w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest d) wzorowe waga punktowa 3; e) bardzo dobre waga punktowa 2; f) dobre waga punktowa 1; 6) w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga wyższa średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest rekrutacja ( załącznik nr 6). str. 4

5 IV. Kursy specjalistyczne: 1) miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za rok poprzedzający rok, w którym prowadzona jest rekrutacja (według oświadczenia załącznik nr 5); a) do 300 złotych netto waga punktowa 6; b) powyżej 300 złotych do 600 złotych netto waga punktowa 4; c) powyżej 600 złotych do 1200 złotych netto waga punktowa 2; d) powyżej 1200 złotych netto waga punktowa 1; 2) średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest rekrutacja ( załącznik nr 6); a) od 5,01 do 6,00 waga punktowa 6; b) od 4,01 do 5,00 waga punktowa 5; c) od 3,5 do 4,00 waga punktowa 4; d) od 3,01 do 3,49 waga punktowa 3; e) od 2,5 do 3,00 waga punktowa 2; f) mniejsza niż 2,5 waga punktowa 1; 3) roczna ocena zachowania w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest a) wzorowe waga punktowa 4; b) bardzo dobre waga punktowa 3; c) dobre waga punktowa 2; d) poprawne waga punktowa 1; 4) miejsce zamieszkania; a) osoby zamieszkałe na terenach wiejskich waga punktowa 4; b) osoby zamieszkałe na terenach miejskich waga punktowa 2; 5) w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga niższy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za rok poprzedzający rok, w którym prowadzona jest rekrutacja ( załącznik nr 5). 6) kryterium dodatkowe: a) dla kursu prawa jazdy zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia uczestnika/uczestniczki dopuszczające do kursu oraz wiek nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, b) dla kursu barmańskiego wiek ukończony 18 rok życia, V. Praktyki i staże 1) średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest rekrutacja ( załącznik nr 6); a) od 5,01 do 6,00 waga punktowa 6; b) od 4,01 do 5,00 waga punktowa 5; c) od 3,5 do 4,00 waga punktowa 4; d) od 3,01 do 3,49 waga punktowa 3; e) od 2,5 do 3,00 waga punktowa 2; f) mniejsza niż 2,5 waga punktowa 1; 2) roczna ocena zachowania w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest a) wzorowe waga punktowa 4; b) bardzo dobre waga punktowa 3; c) dobre waga punktowa 2; d) poprawne waga punktowa 1; 3) miejsce zamieszkania; a) osoby zamieszkałe na terenach wiejskich waga punktowa 4; b) osoby zamieszkałe na terenach miejskich waga punktowa 2; str. 5

6 4) w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga niższy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za rok poprzedzający rok, w którym prowadzona jest rekrutacja ( załącznik nr 5). VI. zajęcia grupowe i/lub konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym 1) wszystkie uczennice i uczniowie szkoły pierwszeństwo mają uczniowie/uczennice klas maturalnych / ostatnich klas. 5. Uczennice i uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju zajęć (z zastrzeżeniem braku możliwości dwukrotnego udziału w takich samych zajęciach). 6. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/ uczennica z listy rezerwowej. 4 Proces rekrutacji 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. 2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie: a) Do 30 września w każdym roku szkolnym na zajęcia wyrównawcze z matematyki, dodatkowe zajęcia branżowe z języka angielskiego i zajęcia z obsługi programu finansowo-księgowego INSERT. b) Od listopada do 15 grudnia w roku 2012 na kursy realizowane do 30 czerwca 2013 roku. c) Od września do 25 października w roku 2013 na kursy realizowane do października 2014 roku. d) Od grudnia 2012 do 25 stycznia 2013 na praktyki realizowane do czerwca e) Od września do 25 października w roku 2013 na praktyki realizowane do października 2014 roku. f) Od kwietnia do 5 czerwca na staże realizowane w lipcu i sierpniu. Rekrutacja będzie prowadzona cyklicznie, co roku w okresie trwania projektu. 3. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile nie uniemożliwia tego charakter zajęć. 4. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły, przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas. 5. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w formularzu, do koordynatora z ramienia szkoły w biurze projektu (sekretariat szkoły) w terminach określonych w 4 punkt W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może zostać poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych. 7. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane. 8. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację. 9. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu. 10. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników / uczestniczek na konkretne zajęcia / kurs, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy. 11. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia rekrutacji podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczniów i uczennic spełniających wymogi formalne. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, za pośrednictwem koordynatora powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń. 12. Uczeń / uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku: na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia lub wniosek koordynatora uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach, w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć, str. 6

7 samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki, Jednocześnie w ww. przypadkach Partner zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie. 13. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku: - skreślenia z listy uczniów danej szkoły, - przyczyn losowych (np. długotrwała choroba). 14. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 11 lub ustępie 12 dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć / kursu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. 15. Koordynator informuje na piśmie Kierownika Projektu o zdarzeniach, o których mowa w ust. 11, 12 i 13 niezwłocznie po zaistniałych zmianach. 16. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów/uczennic podpisuje: 1) deklarację uczestnictwa w projekcie załącznik nr 2; 2) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 3; 3) podaje dane osobowe zgodnie z zakresem danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki załącznik nr Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w biurze projektu oraz na stronie szkoły (www.zsebrzozow.pl). 18. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły (www.zsebrzozow.pl) u Kierownika Projektu oraz w biurze projektu. 19. O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości uzyskania zaświadczenia w tym zakresie świadczy: a) Uczestnictwo w co najmniej 50% zajęć (w tym w skali wszystkich godzin maksymalnie 20% nieobecności nieusprawiedliwionych); b) Pozytywnie zaliczeniu testu końcowego lub innej formy weryfikacji wiedzy/umiejętności zrealizowanej przez nauczyciela/instruktora danej formy wsparcia; c) W przypadku kursów dających uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami instytucji certyfikujących. 5 Postanowienia końcowe 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 15 września 2012 r. 2. Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonych terminach. 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora projektu. Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Deklaracja udziału w projekcie. 3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 4. Zakres danych osobowych uczestnika/uczestniczki projektu możliwych do przetwarzania. 5. Oświadczenie o dochodach w rodzinie. 6. Oświadczenie wychowawcy klasy. Przygotował: Jerzy Lasek Koordynator Szkolny.. Podpis Zatwierdził: Stanisław Pilszak Kierownik Projektu Podpis str. 7

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.; Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /tekst jednolity i / 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE Projekt Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo