Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów (zwanym dalej Projekt). 2. Projekt Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów jest to Projekt Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Beneficjentem projektu jest, Dzielnica Ochota m. st. Warszawy. 3. Projekt Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany z Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 4. Projekt jest realizowany od r. do r. na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /11-00) (zwanej dalej Umowa) zawartej w dniu pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 74, Warszawa a Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą Pl. Bankowy 3/5, Warszawa. 5. Wszystkie działania związane z realizacją Projektu są prowadzone wspólnie przez osoby reprezentujące Beneficjenta Miasto Stołeczne Warszawę/Dzielnicę Ochota m. st. Warszawy oraz osoby reprezentujące

2 Zespól Szkół im. inż. S. Wysockiego w Warszawie. Osoby te będą określane jako Organizatorzy Projektu. 6. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy przy ul. Tarczyńskiej 19/21, pokój nr Udział we wszystkich działaniach Projektu jest bezpłatny. 2 Warunki uczestnictwa 1. Projektem jest objętych 80, Uczniów/Uczennic klas III Technikum nr 7 (zwanych dalej Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu) wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego dawna Kolejówka (zwanej dalej: Szkoła). 2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i warunkami uczestnictwa w Projekcie oraz złożenie w sekretariacie Szkoły Deklaracji udziału w projekcie. 3. Deklaracje udziału w projekcie (formularze do wypełnienia) można otrzymać w sekretariacie Szkoły, pokój nr 125, I piętro. 4. Prawidłowo wypełniona Deklaracja udziału w projekcie powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki Projektu, pesel, adres, telefon, informację potwierdzającą, że osoba jest Uczniem/Uczennicą Technikum nr 7, informację w jakich zajęciach i kursach Projektu osoba zamierza uczestniczyć, deklarację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Projektu, podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu (w przypadku osób, które w momencie składania Deklaracji ukończyły 18 lat) lub podpis rodzica względnie opiekuna prawnego (w przypadku osób, które w momencie składania Deklaracji nie ukończyły 18 lat). 5. W przypadku nie wypełnienia zapisów niniejszego Regulaminu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Uczestnika/Uczestniczki z rekrutacji do

3 Projektu oraz prawo do wykluczenia Uczestnika/Uczestniczki z Projektu, podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych, kursów specjalistycznych i praktyk w przedsiębiorstwach. 6. Kryteria przyjmowania Uczestników/Uczestniczek do Projektu: a) Uczniowie/Uczennice ze słabymi wynikami w nauce, b) Uczniowie/Uczennice pragnący rozwijać kompetencje kluczowe, c) do Projektu zostaną zakwalifikowane wszystkie zainteresowane dziewczęta z klas objętych Projektem, d) Uczniowie/Uczennice będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń, e) przy kwalifikowaniu Uczestników/Uczestniczek do Projektu będzie uwzględniana także sytuacja społeczno - ekonomiczna potencjalnego Uczestnika/Uczestniczki Projektu. 3 Zasady rekrutacji 1. Nabór Uczestników/Uczestniczek Projektu ma charakter otwarty, z uwzględnieniem zasady równości szans i równości płci. Zakłada się równy dostęp do projektu zarówno dziewcząt jak i chłopców znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników/Uczestniczek Projektu. 2. Rekrutacja do Projektu będzie przeprowadzana w okresie od dnia 10 do dnia 28 września 2012 roku. 3. Organizatorzy Projektu będą kwalifikować do udziału w Projekcie 80 Uczestników/ Uczestniczek. 4. W przypadku nie utworzenia się grupy docelowej określonej w 3 pkt. 3, w terminie wskazanym w 3 pkt. 2 przewiduje się możliwość przedłużenia rekrutacji. 5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione Deklaracje Uczestnictwa w Projekcie.

4 6. Dokumenty należy składać u Dyrektora Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. Kolejówka (sekretariat Szkoły, pokój nr 125, I piętro).. 7. Kompletne i poprawne deklaracje wprowadzane będą na listę Uczestników/Uczestniczek z uwzględnieniem równości szans i równości płci oraz według daty ich wpływu do Dyrektora Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. Kolejówka. 4 Sposób przyjmowania zgłoszeń 1. Podstawą rekrutacji będą Deklaracje Uczestnictwa w Projekcie, których wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Deklaracje zostaną udostępnione (w wersji elektronicznej) na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy i stronie internetowej Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego dawna Kolejówka. W formie papierowej deklaracje będą dostępne w sekretariacie Szkoły. Deklaracje będą zbierane przez Dyrektora Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. Kolejówka, następnie zostaną przekazane Koordynatorowi Projektu. 2. Komisja rekrutacyjna będzie składała się z Koordynatora Projektu, Szkolnego Koordynatora Projektu, Doradcy zawodowego, Psychologa oraz Pedagoga Szkolnego. 3. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy: a) sprawdzenie poprawności i weryfikacja złożonych Deklaracji, b) stworzenie listy Uczestników/Uczestniczek projektu, c) powiadomienie Uczestników/Uczestniczek Projektu o zakwalifikowaniu do Projektu, d) stworzenie listy rezerwowej w przypadku dużej liczby zgłoszeń. 4. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną powiadomione telefonicznie

5 lub em. 5. Wszystkie dokumenty Uczestników/Uczestniczek będą przechowywane i przetwarzane z zachowaniem Ustawy o ochronie danych osobowych. 5 Cele i zadania Projektu. 1. Celem głównym Projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego dawna Kolejówka. 2. Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu będą realizowane poprzez: a) wprowadzenie programu wyrównawczego, b) wprowadzenie zajęć rozwijających wiedzę, c) kursy specjalistyczne, d) praktyki w przedsiębiorstwach, e) doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczną. 3. Program zajęć wyrównawczych obejmuje: zajęcia matematyczne, 20 godzin lekcyjnych, zajęcia z fizyki, 20 godzin lekcyjnych, zajęcia z chemii, 20 godzin lekcyjnych, zajęcia przedmiotów zawodowych, 16 godzin lekcyjnych, zajęcia przedsiębiorczości, 20 godzin lekcyjnych, zajęcia z języka obcego (angielski lub niemiecki), 20 godzin lekcyjnych, Łącznie zostanie przeprowadzonych 696 godzin zajęć wyrównawczych dla 6 grup szkoleniowych (116 godzin zajęć przypadających na jedną grupę). W tym 120 godzin zajęć wyrównawczych z języka obcego dla 6 grup szkoleniowych ( 5 grup zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, 1 grupa zajęć wyrównawczych z j. niemieckiego). 4. Program zajęć rozwijających wiedzę obejmuje:

6 zajęcia matematyczne, 20 godzin lekcyjnych, zajęcia z fizyki, 20 godzin lekcyjnych, zajęcia z chemii, 20 godzin lekcyjnych, zajęcia przedmiotów zawodowych,16 godzin lekcyjnych, zajęcia przedsiębiorczości, 20 godzin lekcyjnych, zajęcia z języka obcego (angielski lub niemiecki),20 godzin lekcyjnych. Łącznie zostanie przeprowadzonych 232 godziny zajęć rozwijających wiedzę dla 2 grup szkoleniowych (116 godzin zajęć przypadających na jedną grupę). W tym 40 godzin zajęć wyrównawczych z języka obcego dla 2 grup szkoleniowych ( 1 grupa zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, 1 grupa zajęć wyrównawczych z j. niemieckiego). 5. Kursy specjalistyczne obejmują: a) Kurs prawa jazdy kat. B, b) kurs prawa jazdy kat. C, c) kurs grafiki komputerowej, d) kurs AutoCad 2D i 3D, e) kurs SEP. Kursy prawa jazdy zostały przewidziane dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu tj. dla 80 osób. Wybraną kategorię prawa jazdy uczestnik określi w Deklaracji. Z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba Uczestników/Uczestniczek kursu prawa jazdy kat. B wynosi 70 osób, a w kursie prawa jazdy kat. C może uczestniczyć osoba posiadająca prawo jazdy kat. B. Kursy specjalistyczne opisane pod literami c, d, e przysługują Uczestnikowi/ Uczestniczce Projektu zgodnie z wyborem określonym w Deklaracji. Uczestnik wybiera jeden z trzech zaproponowanych kursów. Z zastrzeżeniem, że Uczestnikami/Uczestniczkami kursu z grafiki komputerowej może być najwyżej 30 osób, maksymalna liczba Uczestniczek/Uczestników kursu AutoCad 2D i 3D

7 wynosi 30 osób, w kursie SEP może uczestniczyć najwyżej 20 osób. 6. Doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna obejmuje przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. Każdy z uczestników może skorzystać w ramach Projektu z 3 godzin doradztwa. 6 Obowiązki Uczestnika zajęć 1. W przypadku zakwalifikowania się do Projektu wszyscy Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i poświadczyć ten fakt w formie oświadczenia na Deklaracji. 2. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie. 3. Dodatkowe obowiązki Uczestników/Uczestniczek Projektu: a) złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, b) przestrzeganie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, c) uczestniczenie we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, praktykach i wybranych kursach specjalistycznych, d) nieobecność Uczestnika/Uczestniczki na zajęciach pozalekcyjnych i kursach specjalistycznych nie może przekroczyć 20% liczby godzin poszczególnych zajęć, e) usprawiedliwianie nieobecności odbywa się na zasadach obowiązujących w Szkole, f) przestrzeganie punktualności, g) wypełnianie w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych. 7 Postanowienia końcowe

8 1. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 2. Uczeń/Uczennica składający dokumenty rekrutacyjne zobowiązany/a jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym. 3. Komisja Rekrutacyjna ma prawo zweryfikować wiarygodność danych podanych przez Ucznia/Uczennicę, sprawdzając je w odpowiednich instytucjach. 4. Złożone dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 5. Organizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 6. Organizatorzy Projektu nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7. Kwestie nie opisane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie 8. ze Statutem Szkoły. 9. Rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu i Dyrektora Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego dawna Kolejówka pełniącego funkcję Pełnomocnika z ramienia Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. 10.Regulamin wchodzi w życie od dnia r. i obowiązuje do końca trwania Projektu tj. do dnia r. Załączniki: 1) Wzór formularza zgłoszeniowego zawierający Deklarację Uczestnictwa w Projekcie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.; Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /tekst jednolity i / 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo