Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze rekrutacji należy przez to rozumieć siedzibę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, Krosno, pokój nr 010 2) Komisji Rekrutacyjnej należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia, w skład którego wejdą dyrektor ZSP Nr 3 w Krośnie (przewodniczący komisji) i koordynator szkolny ZSP Nr 3 w Krośnie(członek komisji); 3) okresie realizacji projektu od 5 czerwca 2012 r. do 31 października 2014 r.; 4) Projekcie oznacza to Projekt pt. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Partnerem jest Gmina Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie; 5) realizatorze - należy przez to rozumieć Gminę Krosno i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie; 6) terenach wiejskich należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego), tereny położone poza granicami administracyjnymi miast obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej. 2 Zakres wsparcia 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadań realizowanych przez Gminę Krosno i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie. 2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie. 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 1) Zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne: a. Kurs operatora obrabiarek CNC (40 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik, technik mechatronik, monter mechatronik; b. Kurs mechatroniki pojazdowej (40 godzin) dla kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter mechatronik; c. Kurs obsługi samolotów ULF (40 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik mechanik; d. Kurs spawacza metodą MIG/MAG (120 godzin) dla wszystkich kierunków kształcenia w ZSP3 w Krośnie; e. Kurs prawa jazdy kat. B (60 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik awionik, monter mechatronik; 2) Praktyki a. Dla uczestników kursu operatora obrabiarek CNC (60 godzin); b. Dla uczestników kursu mechatroniki pojazdowej (60 godzin); c. Dla uczestników kursu obsługi samolotów ULF (60 godzin); d. Dla uczestników kursu spawacza metodą MIG/MAG (20 godzin). 5. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 6. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu. 1

2 3 Uczestniczki i uczestnicy projektu 1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie prowadzonej przez Gminę Krosno, którzy złożą formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. 2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrani na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych. 3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach jest uzależniona od charakteru zajęć: a. W kursie operatora obrabiarek CNC - 4 grupy po 12 osób; b. W kursie mechatroniki pojazdowej - 4 grupy po 12 osób; c. W kurs obsługi samolotów ULF - 2 grupy po 12 osób; d. W kursie spawania metoda MIG/MAG 4 grupy po 10 osób; e. W kursie Prawa jazdy kat. B 4 grupy po 10 osób. 4. W praktykach dla uczestników kursów: operatora obrabiarek CNC, mechatroniki pojazdowej, obsługi samolotów ULF oraz spawacza metodą MIG/MAG biorą udział uczestnicy, o których mowa w ust Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami dla poszczególnych działań: I. Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne: 1) Dla kursów operatora obrabiarek CNC, mechatroniki pojazdowej, obsługi samolotów ULF i spawacza metodą MIG/MAG: a) Kursy skierowane są do uczniów kształcących się w zawodach wskazanych odpowiednio w 2 ust.4; b) W pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie z klas programowo starszych; c) Następnie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedzający rekrutację rok szkolny (uczniom klas pierwszych przypisuje się średnią 0,00); d) Ostatnim kryterium będzie kolejność zgłoszeń. 2) Dla kursu prawa jazdy kat. B: a) Kurs skierowany jest do uczniów kierunków: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik awionik i monter mechatronik; b) W kursie nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają uprawnienia kierowania pojazdami kat. B lub rozpoczęli komercyjny kurs na ww. uprawnienia; c) W pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie z klas programowo starszych; d) Następnie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedzający rekrutację rok szkolny (uczniom klas pierwszych przypisuje się średnią 0,00); e) Ostatnim kryterium będzie kolejność zgłoszeń. 3) Kryterium dodatkowe dla kursu prawa jazdy i kursu spawacza metodą MIG/MAG: a) W kursach mogą wziąć udział uczniowie pełnoletni - ukończone 18 lat: b) Najpóźniej w dniu pierwszych zajęć uczniowie muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie dopuszczające do kursu. II. Praktyki: 1) Praktyki odbywają wszyscy uczniowie/uczennice uczestniczący w kursach zawodowych operatora obrabiarek CNC, mechatroniki pojazdowej, obsługi samolotów ULF oraz spawacza metodą MIG/MAG. 6. Uczennice i uczniowie mogą wybrać tylko jeden z kursów zawodowych (kurs mechatroniki pojazdowej, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs obsługi samolotów ULF, kurs spawacza MIG/MAG) w całym cyklu realizacji projektu. Ponadto każda osoba może wziąć dodatkowo udział w kursie prawa jazdy kat. B. 7. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/uczennica z listy rezerwowej. 4 Proces rekrutacji 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. 2. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem rekrutacji opublikowanym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły, na co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem. 3. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile nie uniemożliwia tego charakter zajęć. 2

3 4. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły, przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas. 5. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w formularzu, do koordynatora z ramienia szkoły (w biurze rekrutacji) w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. 6. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka może zostać poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych. 7. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane. 8. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację. 9. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu. 10. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników/uczestniczek na konkretny kurs, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy. 11. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 7 dni od zakończenia rekrutacji na dane zajęcia podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczniów i uczennic spełniających wymogi formalne. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, za pośrednictwem koordynatora szkolnego powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie. 12. Uczeń/ uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku: - na wniosek nauczyciela/instruktora/trenera/ prowadzącego zajęcia lub wniosek koordynatora szkolnego, uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach, - w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia, co najmniej 20% zajęć, - samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki, Jednocześnie w ww. przypadkach Partner zastrzega sobie możliwość dochodzenia od uczestnika/uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie. 13. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku: - skreślenia z listy uczniów danej szkoły, - przyczyn losowych (np. długotrwała choroba). 14. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ust. 12 lub 13 dokonuje koordynator szkolny wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć / kursu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. 15. Koordynator szkolny informuje na piśmie organ prowadzący szkołę o zdarzeniach, o których mowa w ust. 12, 13 i 14 niezwłocznie po zaistniałych zmianach. 16. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów/uczennic podpisuje: Deklarację uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 2; Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3; oraz podaje dane osobowe zgodnie z zakresem danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki załącznik nr Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w biurze rekrutacji. 18. Regulamin rekrutacji dostępny jest na internetowej projektu, stronie internetowej szkoły, stronie internetowej organu prowadzącego szkołę uczestniczącą w projekcie oraz w biurze rekrutacji. 19. O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości uzyskania zaświadczenia w tym zakresie świadczy: a. Uczestnictwo, w co najmniej 80% zajęć (w tym w skali wszystkich godzin maksymalnie 20% nieobecności nieusprawiedliwionych); b. Pozytywne zaliczenie testu końcowego lub innej formy weryfikacji wiedzy/umiejętności zrealizowanej przez nauczyciela/instruktora danej formy wsparcia; c. W przypadku kursów dających uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami instytucji certyfikujących. 5 Postanowienia końcowe 3

4 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2012 r. 2. Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w kursach, w wyznaczonych terminach. 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora szkolnego projektu. Załączniki: 1. Wzór formularza zgłoszeniowego; 2. Wzór deklaracji udziału w projekcie; 3. Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 4. Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu możliwych do przetwarzania. Zatwierdził: 4

5 Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aneks Nr 1 z dnia r. do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 W Regulaminie rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców z dnia r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 2 ust. 4 pkt 1d) otrzymuje brzmienie: Kurs spawacza metodą MIG/MAG (200 godzin) dla wszystkich kierunków kształcenia w ZSP 3 w Krośnie; 2) 2 ust. 5 pkt I 3 otrzymuje brzmienie: Kryterium dodatkowe dla kursu prawa jazdy i kursu spawacza metodą MIG/MAG: a) W kursach mogą wziąć udział uczniowie spełniający kryterium wieku, określone innymi przepisami 3) 4 ust. 16 otrzymuje brzmienie: W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów/uczennic podpisuje: deklarację uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 2; 4) Załączniki otrzymują brzmienie: 1. Wzór formularza zgłoszeniowego; 2. Wzór deklaracji udziału w projekcie; 3.Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 2 Aneks do Regulaminu rekrutacji wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2012 r. Zatwierdził: 5

6 Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aneks Nr 2 z dnia r. do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 W Regulaminie rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców z dnia r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 2 otrzymuje brzmienie: Zakres wsparcia 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadań realizowanych przez Gminę Krosno i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie. 2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie. 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 1) Zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne: a. Kurs operatora obrabiarek CNC (40 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik, technik mechatronik, monter mechatronik; b. Kurs mechatroniki pojazdowej (40 godzin) dla kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter mechatronik; c. Kurs obsługi samolotów ULF (40 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik mechanik; d. Kurs spawacza metodą MIG/MAG (200 godzin) dla wszystkich kierunków kształcenia w ZSP3 w Krośnie; e. Kurs prawa jazdy kat. B (60 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik awionik, monter mechatronik; 2) Praktyki a. Dla uczestników kursu operatora obrabiarek CNC (30 godzin); b. Dla uczestników kursu mechatroniki pojazdowej (30 godzin); c. Dla uczestników kursu obsługi samolotów ULF (30 godzin); d. Dla uczestników kursu spawacza metodą MIG/MAG (20 godzin). 5. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 6. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu. 2 Aneks do Regulaminu rekrutacji wchodzi w życie z dniem 30 maja 2013 r. Zatwierdził: 6

7 Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aneks Nr 3 z dnia r. do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 W Regulaminie rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców z dnia roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: okresie realizacji projektu od 5 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. 2) 2 otrzymuje brzmienie: Zakres wsparcia 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadań realizowanych przez Gminę Krosno i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie. 2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie. 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 1) Zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne: a. Kurs operatora obrabiarek CNC (40 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik, technik mechatronik, monter mechatronik; b. Kurs mechatroniki pojazdowej (40 godzin) dla kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter mechatronik; c. Kurs obsługi samolotów ULF (40 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik mechanik; d. Kurs spawacza metodą MIG/MAG (200 godzin) dla wszystkich kierunków kształcenia w ZSP3 w Krośnie; e. Kurs prawa jazdy kat. B (60 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik awionik, monter mechatronik; f. Zajęcia pozalekcyjne: działalność firmy symulacyjnej z branży motoryzacyjnej (120 godzin) dla kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych g. Zajęcia pozalekcyjne: działalność firmy symulacyjnej z branży mechanicznej (120 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik, technik mechatronik h. Zajęcia pozalekcyjne: działalność firmy symulacyjnej z branży lotniczej (120 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik mechatronik 7

8 2) Praktyki a. Dla uczestników kursu operatora obrabiarek CNC (30 godzin); b. Dla uczestników kursu mechatroniki pojazdowej (30 godzin); c. Dla uczestników kursu obsługi samolotów ULF (30 godzin); d. Dla uczestników kursu spawacza metodą MIG/MAG (20 godzin). 5. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 6. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu. 3) 3 otrzymuje brzmienie: Uczestniczki i uczestnicy projektu 1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie prowadzonej przez Gminę Krosno, którzy złożą formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. 2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrani na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych. 3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach jest uzależniona od charakteru zajęć: a. W kursie operatora obrabiarek CNC - 4 grupy po 12 osób; b. W kursie mechatroniki pojazdowej - 4 grupy po 12 osób; c. W kurs obsługi samolotów ULF - 2 grupy po 12 osób; d. W kursie spawania metoda MIG/MAG 4 grupy po 10 osób; e. W kursie Prawa jazdy kat. B 4 grupy po 10 osób. f. W zajęciach pozalekcyjnych: działalność firmy symulacyjnej w branży motoryzacyjnej 1 grupa 10 osobowa g. W zajęciach pozalekcyjnych: działalność firmy symulacyjnej w branży mechanicznej 1 grupa 10 osobowa h. W zajęciach pozalekcyjnych: działalność firmy symulacyjnej w branży lotniczej 1 grupa 10 osobowa 4. W praktykach dla uczestników kursów: operatora obrabiarek CNC, mechatroniki pojazdowej, obsługi samolotów ULF oraz spawacza metodą MIG/MAG biorą udział uczestnicy, o których mowa w ust Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami dla poszczególnych działań: I. Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne: 1) Dla kursów operatora obrabiarek CNC, mechatroniki pojazdowej, obsługi samolotów ULF i spawacza metodą MIG/MAG i zajęć pozalekcyjnych: działalność firmy symulacyjnej w branży motoryzacyjnej, mechanicznej i lotniczej: a) Kursy i zajęcia pozalekcyjne skierowane są do uczniów kształcących się w zawodach wskazanych odpowiednio w 2 ust.4; b) W pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie z klas programowo starszych; c) Następnie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedzający rekrutację rok szkolny (uczniom klas pierwszych przypisuje się średnią 0,00); d) Ostatnim kryterium będzie kolejność zgłoszeń. 8

9 2) Dla kursu prawa jazdy kat. B: a) Kurs skierowany jest do uczniów kierunków: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik awionik i monter mechatronik; b) W kursie nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają uprawnienia kierowania pojazdami kat. B lub rozpoczęli komercyjny kurs na ww. uprawnienia; c) W pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie z klas programowo starszych; d) Następnie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedzający rekrutację rok szkolny (uczniom klas pierwszych przypisuje się średnią 0,00); e) Ostatnim kryterium będzie kolejność zgłoszeń. 3) Kryterium dodatkowe dla kursu prawa jazdy i kursu spawacza metodą MIG/MAG: a) W kursach mogą wziąć udział uczniowie spełniający kryterium wieku, określone innymi przepisami II. Praktyki: 1) Praktyki odbywają wszyscy uczniowie/uczennice uczestniczący w kursach zawodowych operatora obrabiarek CNC, mechatroniki pojazdowej, obsługi samolotów ULF oraz spawacza metodą MIG/MAG. 6. Uczennice i uczniowie mogą wybrać tylko jeden z kursów zawodowych (kurs mechatroniki pojazdowej, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs obsługi samolotów ULF, kurs spawacza MIG/MAG) w całym cyklu realizacji projektu. Ponadto każda osoba może wziąć dodatkowo udział w kursie prawa jazdy kat. B. i zajęciach pozalekcyjnych z zakresu działalności firmy symulacyjnej. 7. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/uczennica z listy rezerwowej. Aneks do Regulaminu rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. 2 Zatwierdził: 9

10 Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aneks Nr 4 z dnia r. do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 W Regulaminie rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców z dnia roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 1) Zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne: a. Kurs operatora obrabiarek CNC (40 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik, technik mechatronik, monter mechatronik; b. Kurs mechatroniki pojazdowej (40 godzin) dla kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter mechatronik; c. Kurs mechatroniki pojazdowej (60 godzin) dla kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter mechatronik d. Kurs obsługi samolotów ULF (40 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik mechanik; e. Kurs spawacza metodą MIG/MAG (200 godzin) dla wszystkich kierunków kształcenia w ZSP3 w Krośnie; f. Kurs prawa jazdy kat. B (60 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik awionik, monter mechatronik; g. Zajęcia pozalekcyjne: działalność firmy symulacyjnej z branży motoryzacyjnej (120 godzin) dla kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych h. Zajęcia pozalekcyjne: działalność firmy symulacyjnej z branży mechanicznej (120 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik, technik mechatronik i. Zajęcia pozalekcyjne: działalność firmy symulacyjnej z branży lotniczej (120 godzin) dla kierunków kształcenia: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik mechatronik j. Kurs szybowcowy dla kierunków kształcenia: technik mechanik lotniczy, technik awionik; 2) Praktyki a. Dla uczestników kursu operatora obrabiarek CNC (30 godzin); b. Dla uczestników kursu mechatroniki pojazdowej (40 godzinnego) - (30 godzin); 10

11 c. Dla uczestników kursu obsługi samolotów ULF (30 godzin); d. Dla uczestników kursu spawacza metodą MIG/MAG (20 godzin). 2) 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: Uczestniczki i uczestnicy projektu 1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie prowadzonej przez Gminę Krosno, którzy złożą formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. 2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrani na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych. 3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach jest uzależniona od charakteru zajęć: a. W kursie operatora obrabiarek CNC - 4 grupy po 12 osób; b. W kursie mechatroniki pojazdowej (40 godz) - 4 grupy po 12 osób; c. W kursie mechatroniki pojazdowej (60 godz) - 1 grupa 10 osobowa; d. W kurs obsługi samolotów ULF - 2 grupy po 12 osób; e. W kursie spawania metoda MIG/MAG 4 grupy po 10 osób; f. W kursie Prawa jazdy kat. B 5 grup po 10 osób, g. W zajęciach pozalekcyjnych: działalność firmy symulacyjnej w branży motoryzacyjnej 1 grupa 10 osobowa h. W zajęciach pozalekcyjnych: działalność firmy symulacyjnej w branży mechanicznej 1 grupa 10 osobowa i. W zajęciach pozalekcyjnych: działalność firmy symulacyjnej w branży lotniczej 1 grupa 10 osobowa j. W kursie szybowcowym 1 grupa 10 osobowa 4. W praktykach dla uczestników kursów: operatora obrabiarek CNC, mechatroniki pojazdowej (40 godz.), obsługi samolotów ULF oraz spawacza metodą MIG/MAG biorą udział uczestnicy, o których mowa w ust Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami dla poszczególnych działań: I. Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne: 1) Dla kursów operatora obrabiarek CNC, mechatroniki pojazdowej, obsługi samolotów ULF i spawacza metodą MIG/MAG kursu szybowcowego i zajęć pozalekcyjnych: działalność firmy symulacyjnej w branży motoryzacyjnej, mechanicznej i lotniczej: a) Kursy i zajęcia pozalekcyjne skierowane są do uczniów kształcących się w zawodach wskazanych odpowiednio w 2 ust.4; b) W pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie z klas programowo starszych; c) Następnie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedzający rekrutację rok szkolny (uczniom klas pierwszych przypisuje się średnią 0,00); d) Ostatnim kryterium będzie kolejność zgłoszeń. 2) Dla kursu prawa jazdy kat. B: 11

12 a) Kurs skierowany jest do uczniów kierunków: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik awionik i monter mechatronik; b) W kursie nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają uprawnienia kierowania pojazdami kat. B lub rozpoczęli komercyjny kurs na ww. uprawnienia; c) W pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie z klas programowo starszych; d) Następnie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedzający rekrutację rok szkolny (uczniom klas pierwszych przypisuje się średnią 0,00); e) Ostatnim kryterium będzie kolejność zgłoszeń. 3) Kryterium dodatkowe dla kursu prawa jazdy i kursu spawacza metodą MIG/MAG: a) W kursach mogą wziąć udział uczniowie spełniający kryterium wieku, określone innymi przepisami II. Praktyki: 1) Praktyki odbywają wszyscy uczniowie/uczennice uczestniczący w kursach zawodowych operatora obrabiarek CNC, mechatroniki pojazdowej (40 godz), obsługi samolotów ULF oraz spawacza metodą MIG/MAG. 6. Uczennice i uczniowie mogą wybrać tylko jeden z kursów zawodowych (kurs mechatroniki pojazdowej, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs obsługi samolotów ULF, kurs spawacza MIG/MAG) w całym cyklu realizacji projektu. Ponadto każda osoba może wziąć dodatkowo udział w kursie prawa jazdy kat. B. i zajęciach pozalekcyjnych z zakresu działalności firmy symulacyjnej i kursie szybowcowym. 7. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/uczennica z listy rezerwowej. Aneks do Regulaminu rekrutacji wchodzi w życie z dniem 17 października 2014 r. 2 Zatwierdził: 12

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.; Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /tekst jednolity i / 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktualizacja z dnia 31.07.2014r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo