FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy **Te informacje uzupełnia pracownik Biura Projektu Data zgłoszenia** Formularz należy wypełnić drukowanymi literami, należy wypełniać tylko pola niewypełnione kolorem * należy wstawić znak X we właściwym polu Imię (Imiona): DANE UCZESTNIKA Nazwisko: PESEL: Data i miejsce urodzenia: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Wykształcenie*: Płeć*: _ PODSTAWOWE GIMNAZJALNE PONADGIMNAZJALNE (średnie lub zasadnicze zawodowe) INNE (jakie?)... KOBIETA MĘŹCZYZNA Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną*: Status na rynku pracy*: TAK AKTYWNY ZAWODOWO AKTYWNY ZAWODOWO 1

2 Status ucznia Technikum/ZSZ Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie*: Dotychczasowe uczestnictwo w stażach organizowanych w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL*: Średnia ocen za ostatni rok szkolny: (wartość do dwóch znaków po przecinku) Wysokość dochodu brutto w gospodarstwie domowym*: Ulica: Numer domu: Numer lokalu: Miejscowość: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE TAK: TAK TECHNIKUM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWOWEJ _, DOCHÓD W GOSPODARSTWIE DOMOWYM POWYŻEJ MINIMUM SOCJALNEGO DOCHÓD W GOSPODARSTWIE DOMOWYM PONIŻEJ MINIMUM SOCJALNEGO (wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzymania gospodarstwa domowego, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie, niższy lub wyższy niż ostatni aktualny średnioroczny wskaźnik publikowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) DANE KONTAKTOWE Obszar zamieszkania*: Kod pocztowy i miejscowość: OBSZAR MIEJSKI (obszar położony w granicach miast) OBSZAR WIEJSKI (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej.) 2

3 Powiat: Województwo: Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy: Adres poczty elektronicznej: ( ) DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: Adres zamieszkania rodzica/opiekuna (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość): Tel. kontaktowy 3

4 Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 1. zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i w pełni akceptuję jego zapisy, 2. zamieszkuję teren województwa mazowieckiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), 3. zostałem poinformowany, iż Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2., 4. zobowiązuję się do uczestniczenia w formach wsparcia przewidzianych Projektem, do których mogę zostać zakwalifikowany oraz do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu i ewaluacji, 5. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb rekrutacji do Projektu (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, 6. zobowiązuję się do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w odrębnym oświadczeniu zgodnym ze wzorem wskazanym przez Administratora Danych - Ministra Rozwoju Regionalnego, 7. wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie mojego wizerunku w materiałach związanych z promocją i upowszechnianiem Projektu, 8. w przypadku zmiany danych bądź statusu zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Realizatora Projektu. Powyższe dane przedstawione przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie,,zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy" odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. Miejscowość Data Czytelny podpis Kandydata***. ***UWAGA! W przypadku, gdy Kandydat nie ukończył 18 lat, wymagany jest również podpis rodzica/opiekuna prawnego. Miejscowość Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego. Załączniki: 1) Karta wyboru preferowanych form wsparcia 4

5 Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego do Projektu 1. Kursy kluczowych kompetencji KARTA WYBORU PREFEROWANYCH FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU PREFEROWANE FORMY WSPARCIA: Zajęcia wyrównawcze dla uczniów Technikum ( wybór max. 1) Zastosowanie komputera w agrotechnice (dwusemestralny kurs + e-learning) J. rosyjski w agrobiznesie (60h kurs + e-learning) J. angielski w agrobiznesie (60h kurs + e-learning) Przedsiębiorczość z matematyką analityczną i zarządzanie w agrobiznesie (60h kurs + kurs e-learning wykonanie komputerowych symulacji procesów gospodarczych i zarządzania firmą) Zajęcia wyrównawcze dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej (wybór max. 1) Podstawy obsługi komputera w agrobiznesie (60 h kursu) Przedsiębiorczość i działalność usługowa w agrobiznesie (60 h kursu) Ekologia, bezpieczeństwo i higiena pracy w agrobiznesie (60 h kursu) Akademia Talentów dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wybór max. 1) Umiejętności i kompetencje rolnicze (40h kursu + e-learning) + J. angielski w zielonej gospodarce (40h kursu + e-learning) Zarządzanie i przedsiębiorczość dla młodego rolnika (40h kursu + e-learning z wykorzystaniem komputerowych pr. analitycznych w tym komputerowa symulacja proc. gospodarczych) + J. angielski w zielonej gospodarce (40h kursu + e-learning) 2. Staże kompetencji zawodowych u pracodawcy (wybór max. 2) 3. Konsultacje zawodowoedukacyjne 4. Kursy kompetencji zawodowych (wybór max. 1) Staż u pracodawcy Klub kompetencji Konsultacje zawodowo-edukacyjne Spawacz metodą MAG (145h kursu) Prawo jazdy kat. B (40h zajęć teoretycznych + 30h/os zajęć praktycznych) Obsługa kombajnu zbożowego (80h zajęć grupowych i 45h/os zajęć indywidualnych) Inseminator (40h kursu) Obsługa koparko-ładowarki (40h kursu) Realizacja roślinnych aranżacji przestrzennych na podstawie projektów wykonanych w programach graficznych (40h kursu) 5

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik Komplet dokumentów wymaganych do uczestnictwa w Projekcie stanowią następujące

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Priorytet Działanie Poddziałanie Nowy zawód nowe możliwości VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w gminie 8.1.2. Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo) Strona1 DATA WPŁYWU Numer projektu Tytuł projektu Prioryetet Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA POKL.08.01.01-06-189/11 Certyfikowany Menedżer

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji.

Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 15 567 Białystok tel. (85) 749 91 54, fax. (85)

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu pomiędzy: Forecast Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 13/32, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Imię (imiona) Nazwisko PESEL Wiek Data ur. (D/M/R) Seria/nr

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń Łódź, 2014 r. miejscowość, data KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Numer: Data i godzina wpływu: Formularz rekrutacyjny Podpis os. przyjmującej: Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc.... rok.... w...... Nr PESEL... Nr NIP... Adres

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST Załącznik nr 3 umowa uczestnictwa w Zadaniu wraz z deklaracją uczestnictwa pracownika samorządowego, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zakresem danych osobowych - PEFS

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Miejsce wpływu formularza zgłoszeniowego: Miejski/Powiatowy* Urząd Pracy w...... *niepotrzebne skreślić Data wpływu formularza zgłoszeniowego: Podpis osoby przyjmującej formularz:..... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 ZAŁĄCZNIK 1

Strona 1 z 5 ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce Część I dane dotyczące przedsiębiorcy (dane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacyjnego FORMULARZ REKRUTACYJNY Numer projektu Tytuł projektu POKL-08.01.01-18-080/09 Europejskie wsparcie dla farmaceutów na Podkarpaciu Informacje wypełniane przez

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Regulamin udziału w projekcie Mama na rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Mama na rynku pracy realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo