Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2. Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2. Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3."

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji na dodatkowe kursy specjalistyczne realizowane w 2015 roku, w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 1) Biurze projektu należy przez to rozumieć siedzibę I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, ul. Mickiewicza 3, Łańcut, pokój nr 2; 2) Komisji Rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek kursów specjalistycznych realizowanych w 2015 r., w skład którego wejdą: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie (przewodniczący komisji), pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie (członek komisji), dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie (członkowie komisji); 3) okresie realizacji projektu oznacza okres od 1 maja 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.; 4) Projekcie - oznacza to Projekt pt. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Partnerem jest Powiat Łańcucki - organ prowadzący szkoły: Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, Łańcut: Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1. Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, ul. Farna 10, Łańcut: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, Łańcut: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3. 5) realizatorze - należy przez to rozumieć Powiat Łańcucki; 6) terenach wiejskich - należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) tereny położone poza granicami administracyjnymi miast obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej. 2 Zakres wsparcia 1. Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników na dodatkowe kursy specjalistyczne realizowane w 2015 r., w ramach Projektu przez Powiat Łańcucki. 2. Dodatkowe kursy specjalistyczne skierowane są do uczennic i uczniów z następujących szkół: Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, Łańcut: Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1. Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, ul. Farna 10, Łańcut: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, Łańcut: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. W ramach projektu w 2015 roku dodatkowo realizowane będą formy wsparcia takie jak: Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne, tj.: a) kurs projektowania CAD/CAM (120 godz./kurs) - maksymalna liczba osób uczestniczących w roku szkolnym 2014/2015: 12 uczniów/uczennic, w tym: 12 uczniów/uczennic ZS Nr 2, b) kurs spawacz techniki: różne (140 godz./kurs) - maksymalna liczba osób uczestniczących w roku szkolnym 2014/2015: 36 uczniów/uczniów, w tym: 18 uczniów/uczennic ZS Nr 2 oraz 18 uczniów/uczennic ZST. c) kurs operator wózków widłowych (68 godz./kurs) - maksymalna liczba osób uczestniczących w roku szkolnym 2014/2015: 24 uczniów/uczennic, w tym: 6 uczniów/uczennic ZS Nr 2, 6 uczniów/uczennic ZS Nr 3 oraz 12 uczniów/uczennic ZST, d) kurs wizażu (120 godz./kurs) - maksymalna liczba osób uczestniczących w roku szkolnym 2014/2015: 12 uczniów/uczennic, w tym: 12 uczniów/uczennic ZS Nr Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu. 6. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany: ilości osób objętych wsparciem z poszczególnych szkół, ustalonego harmonogramu. 3 Uczestniczki i uczestnicy projektu 1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie szkół o których mowa 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu prowadzonych przez Powiat Łańcucki, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. 2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych. 3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne - liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi do 12 osób. 4. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany liczebności grup. 5. Przy wyborze uczestniczek i uczestników zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne, Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami: 1) Uczennice i uczniowie aktualnie kształcący się w szkołach na następujących kierunkach: Kurs projektowania CAD CAM - ZS Nr 2: technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, zasadnicza szkoła zawodowa (operator obrabiarek skrawających, ślusarz); w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Kurs spawacz techniki: różne ZS Nr 2: technik mechanik, technik elektronik, technik mechatronik, zasadnicza szkoła zawodowa (elektromechanik, mechanik, ślusarz), ZST: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, zasadnicza szkoła zawodowa (mechanik). Kurs operator wózków widłowych ZS Nr 2: technik mechanik, technik elektronik, technik mechatronik, technik teleinformatyk, zasadnicza szkoła zawodowa (elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających), ZS Nr 3: technik handlowiec, zasadnicza szkoła zawodowa (sprzedawca), ZST: technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa, zasadnicza szkoła zawodowa (mechanik pojazdów samochodowych). Kurs wizażu ZS Nr 3: technik usług fryzjerskich, zasadnicza szkoła zawodowa (fryzjer). 2) Uczennice i uczniowie zameldowani na terenach wiejskich oraz pochodzący z rodzin o niskim dochodzie tj. kwota uprawniająca do otrzymania zasiłku rodzinnego (kryterium weryfikowane za pomocą: kserokopii dokumentu potwierdzającego zameldowanie ucznia/uczennicy lub zaświadczenie poświadczające zameldowanie ucznia/uczennicy oraz kserokopii aktualnej decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub zaświadczenie potwierdzające pobieranie zasiłku rodzinnego) wg punktów: spełnienie kryterium: 50 punktów, niespełnienie kryterium: 0 punktów. 3) Uczennice i uczniowie ze średnią ocen z wszystkich przedmiotów z roku szkolnego poprzedzającego złożenie formularza rekrutacyjnego (kryterium weryfikowane za pomocą wpisu w formularzu zgłoszeniowym wpis wypełnia szkoła lub kserokopii świadectwa szkolnego) wg punktów: średnia ocen 2,00 2,99-1 punkt, średnia ocen 3,00 3,49-2 punkty, średnia ocen 3,50 3,99-3 punkty, średnia ocen 4,00 4,59-4 punkty, średnia ocen 4,60 5,09-5 punktów, średnia ocen powyżej 5,10-6 punktów. 4) Kryteria dodatkowe (obowiązkowe): Kurs spawacz techniki: różne techniki - skończony 18 rok życia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych. Kurs operator wózków widłowych - skończony 18 rok życia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych. 6. Uczestnik/uczestniczka Projektu może brać udział tylko w jednym kursie specjalistycznym w roku szkolnym 2014/2015, a tym samym wyklucza się możliwość dwukrotnego udziału w zajęciach o takim samym programie. 7. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/ uczennica z listy rezerwowej. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 8. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia formularza zgłoszeniowego. 4 Proces rekrutacji 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. 2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie: od 16 do 24 lutego 2015 r. 3. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile nie uniemożliwia tego charakter zajęć. 4. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkół, na stronie internetowej szkół i Powiatu Łańcuckiego, przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas. 6. Uczennice i uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w kursach specjalistycznych w 2015 r. składają poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w formularzu, w Biurze projektu tj. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, ul. Mickiewicza 3, Łańcut, pokój nr 2. w terminie: do dnia 24 lutego do godz W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka może zostać poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych. 8. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia, nie będą rozpatrywane. 9. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację. 10. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego Regulaminu. 11. W przypadku niezrekrutowania planowanej liczby uczestników/uczestniczek na konkretny kurs, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 1 miesiąca. 12. Komisja Rekrutacyjna w terminie: do 27 lutego 2015 r. ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, za pośrednictwem wychowawców/wychowawczyń klas powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie. 13. Uczeń/ uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników: na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia w ramach kursu, uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach, w przypadku samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki. Jednocześnie w w/w przypadkach Partner zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie. 14. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku: skreślenia z listy uczniów danej szkoły, przyczyn losowych (np. długotrwała choroba). 16. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 13 lub ustępie 14 dokonuje Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji formy wsparcia) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. 17. W chwili rozpoczęcia formy wsparcia każdy z uczniów/uczennic podpisuje: Deklarację udziału w projekcie - załącznik nr 2; Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3; oraz podaje dane osobowe zgodnie z zakresem danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki załącznik nr Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do Regulaminu rekrutacji dostępne są w biurze projektu, sekretariatach szkół biorących udział w projekcie, na szkolnych stronach internetowych i stronie Realizatora. 19. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Realizatora oraz szkół biorących udział w projekcie, a także w biurze projektu. 20. O pozytywnym ukończeniu kursu specjalistycznego dającego uprawnienia zawodowe i jednocześnie możliwość uzyskania zaświadczenia w tym zakresie decydują wymagania zgodne ze standardami instytucji certyfikujących. 5 Postanowienia końcowe 1. Regulamin rekrutacji na dodatkowe kursy specjalistyczne realizowane w 2015 r. obowiązuje od momentu przyjęcia go stosowną Uchwałą Zarządu Powiatu Łańcuckiego. 2. Obowiązkiem uczestnika/uczestniczki projektu jest: zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie jego zapisów, systematyczne uczęszczanie na zajęcia w wyznaczonych terminach, potwierdzanie swojej obecności na zajęciach w formie złożenia podpisu na liście obecności, wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz testów sprawdzających wiedzę lub innej formy weryfikacji wiedzy/umiejętności zrealizowanej przez nauczyciela/instruktora danej formy wsparcia; przestrzeganie ogólnie przyjętych norm i zasad obowiązujących na zajęciach, informowanie o zmianach dotyczących danych osobowych. 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Załączniki: 1) Wzór formularza zgłoszeniowego; 2) Wzór deklaracji udziału w projekcie; 3) Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 4) Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu możliwych do przetwarzania. Przygotowała: Maria Kątnik-Ożóg Zatwierdził: Józef Fajger w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.; Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /tekst jednolity i / 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier ED.042.12.2014 Częstochowa,01.04.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Szkoła bez barier współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 września 2009r. Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 629/10 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20.IV.2010 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo