Definicje. Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicje. Informacje ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. 1. Definicje 1. Projekt projekt Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w okresie od 1 sierpnia 2009 do 31 sierpnia 2011r.. 2. Beneficjent Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz. 3. Partner - Miasto Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu, Rynek 1, Nowy Sącz. 4. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, Kraków. 5. Beneficjenci Ostateczni uczniowie techników, które kształcą w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik usług pocztowych, technik administracji, technik prac biurowych w systemie stacjonarnym, prowadzonych przez Powiat Nowosądecki i Miasto Nowy Sącz, którzy spełniają kryteria określone w 3 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. 6. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Kierownika Projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład Komisji wchodzą: Kierownik Projektu, Specjalista ds. Rekrutacji oraz Szkolni Koordynatorzy ze szkół uczestniczących w Projekcie. 2. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego, realizowanego przez Powiat Nowosądecki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. 2. Projekt skierowany jest do uczniów sześciu szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki i dwóch szkół prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r.

2 3. Głównym celem projektu jest umożliwienie 700 uczniom techników rozwijania pasji naukowych oraz wyposażenie ich w praktyczne umiejętności pozwalające w przyszłości kreować własne ścieżki edukacyjne i zawodowe. Projekt daje również szanse na poprawę wyników nauczania, zdobycie wiedzy z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego, a dla 200 Beneficjentów Ostatecznych zdobycie wiedzy specjalistycznej. 4. W ramach projektu realizowane będą następujące moduły szkoleniowe: Moduł I A: Zajęcia wyrównawcze dla uczniów o niskich wynikach w nauce Moduł I B: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących podnosić swoją wiedzę Moduł II: Zajęcia dodatkowe dla uczniów chcących podnosić swoje kwalifikacje (kursy specjalistyczne): kurs kadry i płace (120h), kurs prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów (40h), kurs prawa jazdy kategorii B z pierwszym egzaminem. Moduł III: Rynek pracy- skuteczne wkraczanie na rynek pracy : zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. 3. Uczestnicy projektu 1. Uczestnikiem projektu może być uczeń techników, które kształcą w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik usług pocztowych, technik administracji lub technik prac biurowych, szkół biorących udział w projekcie, który złoży kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. 2. Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani spośród uczniów techników kształcących w formie stacjonarnej ze szkół uczestniczących w projekcie, na podstawie złożonych kart zgłoszeń. Ilość uczestników (grup w modułach) z poszczególnych szkół jest uzależniona od liczby uczniów kształcących się w danej szkole i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 3. Przy wyborze uczestników programu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami do poszczególnych modułów: Moduł I A: zajęcia wyrównawcze dla uczniów o niskich wynikach w nauce: kryteria w kolejności: 1) uczniowie z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej, 2) uczniowie o najniższych dochodach miesięcznych netto za 2008r. na osobę w rodzinie, Moduł I B: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących podnosić swoją wiedzę: kryterium formalne: 1) uczniowie ze średnią roczną ocen klasyfikacyjnych za rok szkolny 2008/2009 powyżej 4,0

3 kryteria preferencyjne w kolejności: 1)uczniowie o najniższych dochodach miesięcznych netto za 2008r. na osobę w rodzinie, 2) uczniowie zamieszkali na obszarach wiejskich, Moduł II: zajęcia dodatkowe dla uczniów chcących podnosić swoje kwalifikacje /kursy/: kryteria w kolejności: 1)uczniowie o najniższych dochodach miesięcznych netto za 2008r. na osobę w rodzinie, 2)uczniowie ze średnią roczną ocen klasyfikacyjnych za rok szkolny 2008/2009 minimum 4,0 3) uczniowie zamieszkali na obszarach wiejskich, 4) przy prawie jazdy - wiek: ukończone do dnia 30 września 2009r. 18 lat, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do kursu. Moduł III: rynek pracy- skuteczne wkraczanie na rynek pracy, zajęcia realizowane w dwóch formach: 1) zajęcia grupowe, 2) konsultacje indywidualne. 4. Uczniowie mają prawo udziału w jednym lub dwóch modułach, ponadto każdy Beneficjent Ostateczny bierze udział w Module III. 5. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej. 6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych wskaźników kryterium formalnego i preferencyjnego, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia wniosku. 7. Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową mogą, na swój wniosek i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, uczestniczyć w zajęciach jako wolni słuchacze wraz z uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu. Liczba Beneficjentów Ostatecznych i wolnych słuchaczy w grupie nie powinna przekraczać łącznie 15 osób. Wolni słuchacze nie korzystają z pełni uprawnień Beneficjentów Ostatecznych, w tym z prawa do uzyskania tzw. wyprawki. Wolni słuchacze mają pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w projekcie w przypadku skreślenia z listy uczestnika w trybie określonym w paragrafie 4 ust 6 i 7 niniejszego regulaminu. 8. Do projektu zostanie zakwalifikowanych każdego roku szkolnego łącznie 700 uczniów, z tego: a) 300 osób do zajęć w Module I A /po 150 osób z każdego organu prowadzącego/, b) 200 osób do zajęć w Module I B /po 100 osób z każdego organu prowadzącego/, c) 200 osób do zajęć w Module II /po 25 uczniów w kursie kadry i płace oraz książka przychodów i rozchodów, po 50 uczniów w kursie prawa jazdy/, d) 700 osób do zajęć w Module III /bierze udział każdy Beneficjent Ostateczny/,

4 4. Proces rekrutacji 1. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 1 do 25 września w każdym roku szkolnym. Rekrutacja będzie prowadzona cyklicznie, co roku w okresie trwania projektu. 2. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają karty zgłoszeniowe (wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w karcie zgłoszenia, do Szkolnego Koordynatora w terminie do dnia 20 września każdego roku. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. 3. Szkolni Koordynatorzy weryfikują pod względem formalnym dane zawarte w karcie zgłoszeniowej i sporządzają szkolną listę rankingową (wzór załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), a następnie w terminie do 25 września każdego roku przekazują dokumenty wraz z propozycją listy rankingowej do specjalisty do spraw rekrutacji w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. 4. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 30 września każdego roku podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych oraz kolejności zgłoszeń. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, za pośrednictwem Szkolnych Koordynatorów powiadamia uczniów o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie. 5. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku: - na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wniosek Szkolnego Koordynatora uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach, - w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć, - samodzielnej rezygnacji uczestnika. - skreślenia Go z listy uczniów danej szkoły. 6. Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 5 i 6 dokonuje Szkolny Koordynator wpisując na listę Beneficjentów Ostatecznych równocześnie osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. 7. Szkolny Koordynator informuje na piśmie Kierownika Projektu o zdarzeniach, o których mowa w ust. 5, 6 zaraz po zaistniałych zmianach. 8. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej na stronach internetowych szkół uczestników projektu oraz w biurze projektu.

5 5. Postanowienia końcowe 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2009 r. 2. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonych terminach. 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika Projektu. Kierownik projektu Witold Kozłowski Załączniki: - karta zgłoszenia zał.1 - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - oświadczenie o dochodach - deklaracja udziału w projekcie - kwestionariusz osobowy - oświadczenie beneficjenta ostatecznego - lista rankingowa zał. nr 2 - wykaz szkół biorących udział w projekcie wraz z liczbą uczestników projektu w roku szkolnym

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo