INTERNET W KAMPANII WYBORCZEJ 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNET W KAMPANII WYBORCZEJ 2011"

Transkrypt

1 Internet w Polsce staje się medium coraz bardziej dostępnym obywatelom. Nie dziwi zatem fakt, że w trakcie kampanii wyborczych narzędzia internetowe zyskują na znaczeniu jako kanał komunikacji polityków z wyborcami. Instytut Spraw Publicznych od dłuższego czasu wiele uwagi poświęca badaniom nad potencjałem kampanii w sieci, których niniejsza publikacja stanowi kolejny etap. Na potrzeby projektu badawczego sprawdzono w jaki sposób wykorzystany był Internet w kampanii przed wyborami parlamentarnymi 2011 roku, zarówno przez kandydatów jak i wyborców. Zawartość prezentowanego raportu obejmuje m.in. analizę treści stron internetowych i mediów społecznościowych, badania opinii publicznej oraz analizę porównawczą pomiędzy wybranymi kandydatami ze względu na ich doświadczenie parlamentarne, płeć czy też miejsce na liście wyborczej. O ISP: Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczoanalitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych. INTERNET W KAMPANII WYBORCZEJ 2011 INTERNET W KAMPANII WYBORCZEJ 2011 Dominik Batorski Marcin Nagraba Jan M. Zając Jarosław Zbieranek FUNDACJA IM. FRIEDRICHA EBERTA z siedzibą w Berlinie i Bonn zatrudnia obecnie około 600 pracowników i utrzymuje przedstawicielstwa w ponad 90 krajach. Biuro w Warszawie działa od 1990 roku. Przez działania na rzecz dialogu społecznego i społeczeństwa obywatelskiego, umacniania demokracji, pluralizmu i integracji z Unią Europejską, jak również rozwoju gospodarczego i społecznego, Fundacja przyczynia się do rozwoju stosunków partnerskich i współpracy między Polską i Niemcami. Instytut Spraw Publicznych jest Organizacją Pożytku Publicznego ISBN:

2 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Program Prawa i Instytucji Demokratycznych Ksi¹ ka wy da na przy wspa r ciu Fun da cji im. Frie dri cha Ebe r ta In ter net w ka m pa nii wy bo r czej 2011 roku Au to rzy ra po r tu i ba dañ: dr Do mi nik Ba to r ski (Uniwersytet Warszawski) Ma r cin Na gra ba dr Jan M. Zaj¹c (Uniwersytet Warszawski) dr Ja ros³aw Zbie ra nek (wspó³au tor roz dzia³u Ko mu ni ka cja po li ty cz na w sie ci z per spe kty wy wyborców) Ko or dy na cja prac: Ma r cin Na gra ba W re a li za cji ba dañ wziê li udzia³: Pawe³ Ku cha r ski Be a ta Ja gie l ska Micha³ Ko se cki Anna Le œ nie wska Ma ciej Pro ksa Agnie sz ka So l ni czek Co py right by In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2012 Recenzja wydawnicza: dr Norbert Maliszewski Prze druk ma te ria³ów In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych w ca³oœci lub czê œci jest mo liwy wy³¹cznie za zgod¹ Instytutu. Cytowanie oraz wykorzystywanie danych empirycznych jest dozwolone z podaniem Ÿród³a. ISBN: Wy dawca: Fun dac ja In styt ut Spraw Pu bliczn ych War szawa, ul. Szpi talna 5 lok. 22 tel , fax Redakcja i korekta: Marcin Grabski (www.mesem.pl) Sk³ad, druk i oprawa: WEMA Wy dawn ictwo-poligrafia Sp. z o.o War szawa, ul. Rolna 191/193 tel , fax Naœw ietla nie: stu dioctp.pl

3 Spis tre œci Wpro wa dze nie G³ówne wnio ski i re ko men da cje Wy ni ki i wnio ski Re ko men da cje Wstêp. In ter net w ko mu ni ka cji po li ty cz nej Nota meto dolo gi cz na Dzia³ania ko mi te tów a dzia³ania kan dy da tów Stro ny WWW ko mi te tów i kan dy da tów Media spo³ecznoœciowe (so cial me dia) Cisza wyborcza na Facebooku i Twitterze Wy szu ki wa nie in fo r ma cji o ko mi te tach wy bo r czych w wy szu kiwa r ce Google Kan dy da ci w Go o gle Ko mu ni ka cja z wy bo r ca mi Mo del ko mu ni ka cji po li ty cz nej w In ter ne cie Kri sten Foot i Stevena Schneidera Info r mo wa nie ¹czenie An ga o wa nie Mobi li zo wa nie Zna cze nie po szcze gó l nych aspe któw ko mu ni ka cji Wizerunek i autoprezentacja kandydatów Uwa run ko wa nia obe cno œci w In ter ne cie Mê czyÿni i kobiety Kandydaci na pierwszych i dalszych miejscach list wyborczych Ko mi te ty wy bo r cze Kan dy da ci do se j mu i se na tu Parlamentarzyœci poprzedniej kadencji

4 6 Spis treœci Mniejsze komitety oraz kandydaci niezale ni Kan dy da ci, któ rzy do sta li siê do pa r la men tu Su kces Ru chu Po pa r cia Pa li ko ta Ko mu ni ka cja po li ty cz na w sie ci z per spe kty wy wyborców ród³a wie dzy g³osuj¹cych i nieg³osuj¹cych Informacje w sieci najbardziej przydatne dla ankietowanych Pod su mo wa nie O au to rach

5 Wpro wa dze nie W ramach prac badawczych podejmowanych przez Instytut Spraw Publicz - nych wa nym zagadnieniem jest wykorzystanie Internetu w sferze szeroko po - jê tej po li ty ki w Pol sce. In ter net sta je siê bo wiem co raz bar dziej do stê p ny dla oby wa te li i ten den cja ta ma du ¹ dy na mi kê wzro stu ko rzy sta z nie go ju pra wie 63% go spo darstw do mo wych (pod czas gdy je sz cze piêæ lat temu ko rzy sta³o nie wie le ponad 35%). Szcze gó l nie dla m³odych Po la ków sieæ in ter - ne to wa sta je siê g³ów nym Ÿród³em in fo r ma cji i ko mu ni ka cji, sto p nio wo wy - pieraj¹c tradycyjne kana³y, jak telewizja czy prasa drukowana. Eks per ci in sty tu tu ba daj¹ rolê i po ten cja³ sie ci in ter ne to wej w ka m pa niach wyborczych. Ca³oœciowej analizie zosta³a ju wczeœniej poddana miêdzy innymi ka m pa nia wy bo r cza przed wy bo ra mi sa morz¹do wy mi w 2010 roku. P³yn¹ce z niej wnio ski nie by³y zbyt bu duj¹ce: ogro m ny po ten cja³ In ter ne tu prze de wszy stkim mo li woœæ stwo rze nia w sie ci kana³u ko mu ni ka cji miêdzy kandydatami a wy bo r ca mi nie zosta³ wykorzystany. Ni nie j szy ra port pre zen tu je wy ni ki ba dañ po œwiê co nych wy ko rzy sta - niu Internetu w kampanii tocz¹cej siê przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku. Uwa ga ba da czy zo sta³a sku pio na miê dzy in ny mi na mo li wo - œciach wykorzystywania sieci internetowej do przekazywania przez kandyda - tów wy bo r com pe³nej in fo r ma cji (o pro gra mie wy bo r czym, pogl¹dach, ko m pe tencjach), ale tak e na wykorzystaniu narzêdzi umo liwiaj¹cych nawi¹zy wa nie w sie ci in ter akcji bez po œred nie go kon ta ktu i dia lo gu miê dzy wy borc¹ a kan dy da tem (na przyk³ad za da wa nie py tañ i próœb o spre cy zo wa nie programu wyborczego). S¹ to o tyle wa ne zagadnienia, e wskazuje siê du e pro ble my, ja kie na po ty kaj¹ pol scy wy bo r cy z uzy ska niem saty s fa kcjo nuj¹cej ich wie dzy, któ ra po zwa la na œwia do my wy bór kan dy da ta. Zebrany materia³ zosta³ przedstawiony w ujêciu porównawczym, umo li - wiaj¹cym zbadanie potencjalnych ró nic w zakresie obecnoœci w sieci kandyda tów ze wzglê du na ich do œwia d cze nie par la men tar ne, p³eæ czy mie j s ce na liœcie wyborczej. Wa nych danych dostarczy³o (przeprowadzone specjalnie na po trze by ni nie j sze go pro je ktu) ba da nie opi nii pu b li cz nej do tycz¹ce u y t ko - wania i oce ny In ter ne tu przez pol skich wy bo r ców. Wy ra a my nad zie jê, e sfo r mu³owa ne wnio ski oraz za pro pono wa ne re ko men da cje przy czy ni¹ siê do pod jê cia de ba ty nad op ty ma l nym wy ko rzy sta niem In ter ne tu w ka m pa niach wyborczych w Polsce.

6 8 Ja ros³aw Zbie ra nek Ni nie j szy ra port po wsta³ dziê ki pra cy zespo³u do œwia d czo nych eks per tów, którym pragnê z³o yæ serdeczne podziêkowania. Przeprowadzenie badañ i opu bli ko wa nie ra po r tu by³o mo li we dziê ki wspa r ciu Fundacji im. Frie dri - cha Eberta. dr Jaros³aw Zbieranek Kierownik Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych In sty tutu Spraw Pu b li cz nych

7 G³ówne wnio ski i re ko men da cje Wyniki i wnioski 1. In ter net mimo e cie szy siê w Pol sce co raz wiêksz¹ popu la r no œci¹ w ka m pa nii par la men tar nej by³ wyko rzy sty wa ny przez kan dy da tów w nie wie l kim sto p niu. Zde cy do wa na wiê kszoœæ osób sta r tuj¹cych w wy - bo rach par la men tar nych nie mia³a na wet w³as nej stro ny in ter ne to wej. Kampania w sieci by³a prowadzona raczej przez komitety wyborcze i tylko nie któ rzy spo œród ubie gaj¹cych siê o man dat za dba li o do stê p noœæ in fo r - ma cji na swój te mat. 2. Znacznie czêœciej strony WWW mieli kandydaci do senatu, choæ i tak ponad po³owa z nich by³a w sie ci nie obe c na. Po rów nuj¹c ugru po wa nia, najczêœciej w³asne strony prowadzili kandydaci Platformy Obywatelskiej (53%), a naj rza dziej kan dy da ci Pol skiej Pa r tii Pra cy (3%). Dwu kro t nie czêœciej strony WWW mieli kandydaci zajmuj¹cy pierwsze miejsca na li - stach ni oso by z da l szych miejsc. Dwa razy wiê cej by³o rów nie stron in - ter ne to wych kan dy da tów ni kan dy da tek, co mo e byæ zwi¹zane z wpro - wa dze niem tak zwa nych kwot obe cno œci ko biet na li stach i po ja wie niem siê na nich osób, któ re wcze œ niej w po li ty ce by³y mniej obe c ne, a ta k e z zajmowaniem przez kobiety gorszych miejsc na listach. 3. Choæ Internet jest coraz wa niejszym medium, to jednak mia³ zaskakuj¹co ma³e znaczenie równie jako Ÿród³o informacji dla wyborców. Niew¹tpli - wie po czêœci jest to rezultat niewielkiej obecnoœci kandydatów w sieci i s³abej ja ko œci ka m pa nii in ter ne to wej. Do in fo r ma cji o ko mi te tach i kan - dy da tach w sie ci do tar³o oko³o jed nej czwa r tej do ros³ych Po la ków (nie co czêœciej docierali ci, którzy wziêli udzia³ w wyborach). Wed³ug deklaracji, znacznie wa niejszym Ÿród³em informacji o kandydatach by³a telewizja, a ta k e ra dio i pra sa. Co wiê cej, in ter na uci czê sto nie byli usaty sfa kcjo - nowa ni wy ni ka mi po szu ki wañ, choæ za ra zem a 20% g³osuj¹cych stwier - dzi³o, e informacje znalezione w Internecie pomog³y im podj¹æ decyzjê, na kogo g³oso waæ lub na kogo nie g³oso waæ. Doœæ wa nym kana³em oka - za³y siê media spo³ecznoœciowe, raczej zaniedbywane przez kandydatów. 4. Strony kandydatów pe³ni³y najczêœciej funkcje informacyjne, a wiêc typowe tak e dla innych mediów. Rzadziej by³y wykorzystywane inne funkcje, bardziej specyficzne dla Internetu (kolejno): ³¹czenie z innymi instytucjami i oso -

8 10 Do mi nik Ba to r ski, Ma r cin Na gra ba, Jan M. Zaj¹c, Ja ros³aw Zbie ra nek bami, pokazuj¹ce kandydata w okreœlonych okolicznoœciach i anga owanie, czyli budowanie trwa³ych relacji i interakcji z potencjalnymi zwolennikami. Najrzadziej kandydaci decydowali siê na mobilizowanie ju pozyskanych zwolenników do aktywnego udzia³u i wspierania ich kampanii. 5. W od ró nie niu od wy bo rów sa morz¹do wych w 2010 roku, du o wiê cej akcen tów k³ad zio no na pro pa go wa nie ko mi te tów, nie zaœ kon kre t nych kan dy da tów. Czêœæ ugru po wañ stwo rzy³a na cele ka m pa nii spe cja l ne stro - ny, któ re mia³y lan so waæ ca³y ko mi tet (na przyk³ad bie rz pis.pl) lub li de ra (na przyk³ad to bu stu ska.pl). Naj bar dziej ewi den t nym przyk³adem pro mo cji li de ra i ca³ego ko mi te tu, a nie po szcze gó l nych kan - dy da tów, by³y dzia³ania Ruchu Poparcia Palikota. Równie sami kandydaci w du o wiê kszym sto p niu nawi¹zy wa li na swo ich stro nach do po pie ra - j¹cych ich ugrupowañ. Znacznie rzadziej ni w wyborach samorz¹dowych pre zen to wa li w³asny pro gram wy bo r czy, za stê puj¹c go odes³aniem do ogó l ne go pro gra mu komitetu. 6. Kan dy da ci z nie li cz ny mi wyj¹tka mi nie po tra fi li efe kty w nie wy ko rzy - staæ po ten cja³u me diów spo³ecz no œcio wych. W wie lu wy pa d kach bra ko - wa³o zarówno spójnej strategii, jak i umiejêtnoœci przyci¹gniêcia i zachê - ce nia in ter na utów do akty w no œci. Nie jed no krot nie pro fi le w se r wi sach spo³ecz no œcio wych by³y pro wa dzo ne nie profe sjona l nie, brakowa³o równie interakcji z u ytkownikami. 7. Spo œród ró nych se r wi sów spo³ecz no œcio wych zde cy do wa nie naj czê œciej wyko rzy sty wa ny przez kan dy da tów by³ Fa ce bo ok, choæ ty l ko czêœæ z nich za³o y³a tak zwa ne fan pa ge, czy li spe cja l ne pro fi le in sty tu cjo nal ne ofe - ruj¹ce szersze mo liwoœci promocji ni zwyk³e profile osobowe. Zasiêg po szcze gó l nych kan dy da tów i ko mi te tów na Fa ce bo o ku by³ za zwy czaj niewielki. Dzia³ania w tym serwisie mog³y mieæ decyduj¹ce znaczenie je - dy nie dla czê œci kan dy da tów z da l szych miejsc na li œcie, któ rzy miê dzy in - ny mi dziê ki akty w no œci na Fa ce bo o ku po zy ski wa li g³osy umo li wiaj¹ce im zajêcie tak zwanych miejsc bior¹cych. Znacznie aktywniejsza na Face - bo o ku by³a ka m pa nia pro wa dzo na przez po szcze gó l ne ko mi te ty, szcze gó l - nie Ruch Poparcia Palikota, który przyci¹gn¹³ i zaanga owa³ wielu fanów. Mog³o to mieæ zna cze nie dla zain tere so wa nia m³odszych wyborców. 8. Serwis NK.pl (dawniej Nasza Klasa) mia³ w tej kampanii stosunkowo ma³e zna cze nie, choæ wci¹ sku pia w Pol sce wiê cej u yt ko w ni ków ni Fa cebook. Wydaje siê, e na znacznie czêstsze korzystanie przez kandydatów z Fa ce bo o ka wp³ynê³y za rów no wiê ksze (pod pe w nym wzglê dem) mo li - wo œci pro wa dze nia dzia³añ ni w NK.pl, jak i szum me dia l ny wokó³ tego se r wi su oraz moda na ko rzy sta nie z nie go. 9. Wa nym me dium w ka m pa nii by³ se r wis z fi l ma mi Yo u Tu be. Wszy stkie najwiêksze komitety mia³y w nim swoje specjalne profile (tak zwane kana³y), przy czym w wiê kszo œci zo sta³y one za³o o ne w 2010 i 2011 roku.

9 In ter net w ka m pa nii wy bo r czej 2011 roku 11 W In ter ne cie pub li ko wa no za rów no spo ty te le wi zyj ne, jak i fi l mi ki prze - zna czo ne do sie ci, z zachowaniem internetowej specyfiki przekazu. 10. Spe cy ficzn¹ rolê od gry wa w pol skiej po li ty ce se r wis mi kro blo go wy Twit - ter, któ ry ci¹gle ma nie wie l ki za siêg w kra ju. Po li ty kom s³u y prze de wszy stkim nie do ko mu ni ka cji z wy bo r ca mi, ale jako kana³ szy b kie go do - ta r cia do dzien ni ka rzy i in nych po li ty ków, a cza sem spo sób na zna le zie - nie siê na czo³ówkach portali i telewizji informacyjnych. 11. Wa nym elementem kampanii w Internecie jest obszar wyszukiwarek. We wrze œ niu 2011 roku czê œciej wy szu ki wa no wszy stkich kan dy da tów, a najczêœciej tych z list Platformy Obywatelskiej oraz Ruchu Poparcia Pa li ko ta. Co in te re suj¹ce, spo œród kan dy da tów Pla t fo r my Oby wa te l skiej ponad po³owa mia³a w³asn¹ stro nê in ter ne tow¹, w wy pa d ku Ru chu Po pa r - cia Palikota zaledwie co ósma osoba. Oznacza to, e wyborcy próbowali od szu kaæ in fo r ma cje o, w wiê kszo œci ma³o zna nych, kan dy da tach Ru chu Po pa r cia Pa li ko ta, ale by³y one bar dzo s³abo do stê p ne. Oso by kan dy duj¹ce z list ugrupowania Polska Jest Najwa niejsza by³y wyszukiwane niewiele rzadziej ni kandydaci Prawa i Sprawiedliwoœci. Analogiczne zale noœci do ty czy³y wy szu ki wa nia nazw ko mi te tów wy bo r czych. W wy pa d ku wy - bo rów do sejmu polityków wybranych wyszukiwano we wrzeœniu 2011 roku kil ka kro t nie czê œciej ni kan dy da tów nie wy bra nych (ta za le noœæ nie za ist nia³a w wy pa d ku kandydatów do senatu). 12. Pisz¹c o ka m pa nii w In ter ne cie, nie spo sób po min¹æ fe no me nu dwóch ou t - si de rów Ru chu Po pa r cia Pa li ko ta i No wej Pra wi cy (ugru po wa nie Ja nu - sza Kor win- Mik ke go), w ró nych son da ach zna cz nie popu lar nie j szych wœród in ter na utów ni prze ciê t nie w spo³ecze ñ stwie. In ter ne to wa po pu la r - noœæ nie wystarczy³a jednak Nowej Prawicy do zdobycia mandatów w par - lamencie, choæ zarazem mog³a byæ jednym z wa nych czynników sukcesu wy bo r cze go Ru chu Po pa r cia Pa li ko ta. Mimo za le d wie ki l ku sze rzej roz po - zna wal nych kan dy da tów, ko mi tet ten zy ska³ du y rozg³os w In ter ne cie. We wrze œ niu 2011 roku by³ tak samo czê sto wy szu ki wa ny w Go o gle jak Platforma Obywatelska, mia³ drugi najwiêkszy i jeden z najaktywniej - szych pro fi li na Fa ce bo o ku (poza fan pa ge Ja nu sza Kor win- Mik ke go) oraz czêste aktualizacje na g³ównej stronie komitetu. Zarazem jednak internetowa obe cnoœæ po szcze gó l nych kan dy da tów, poza li de rem, by³a niewielka. Rza d ko mie li w³asne stro ny, a je œli je pro wa dzi li, to by³y one skro m ne, czêstym elementem zaœ by³o zdjêcie z Januszem Palikotem. Strona g³ówna Ru chu Po pa r cia Pa li ko ta by³a nie zbyt roz bu do wa na. Cie ka wa wy da je siê rów nie ró ni ca w pre zen to wa niu obu ugru po wañ na stro nach naj wiê k - szych in ter ne to wych wy da w ców (stron ga zet czy po rta li typu Onet.pl). Ruch Poparcia Palikota by³ tam obecny znacznie czêœciej ni organizacja Ja nu sza Kor win- Mik ke go, któ ra mimo doœæ du ej li cz by zwo len ni ków- -internautów by³a znacznie rzadziej wspominana.

10 12 Do mi nik Ba to r ski, Ma r cin Na gra ba, Jan M. Zaj¹c, Ja ros³aw Zbie ra nek 13. Oceniaj¹c inne ugrupowania, nale y zauwa yæ, e dzia³ania w sieci najle - piej prowadzi³a Platforma Obywatelska. Wyró nia³a j¹ bardziej dopraco - wa na stra te gia (choæ by³y wyj¹tki na przyk³ad ki l ka pro fi li na Fa ce bo o - ku, co przy nios³o chy ba mnie j szy sku tek, ni gdy by sku pio no dzia³ania na jed nym pro fi lu), wy ko rzy sta nie sze r sze go wa chla rza œro d ków ro dem z komercyjnych kampanii reklamowych (w tym reklamy i gry) oraz prze - myœlane rozwi¹zanie powi¹zañ miêdzy dzia³aniami poszczególnych kan - dy da tów i ca³ego ko mi te tu. Choæ Pla t fo r ma Oby wa te l ska wy ró nia³a siê profe sjona li z mem dzia³añ, to jed nak pod wzglê dem od do lnej akty w no œci wyborców czêsto pozostawa³a w tyle za Ruchem Poparcia Palikota. Prawo i Sprawiedliwoœæ zazwyczaj pozostawa³o niewiele z ty³u za Platform¹ Obywatelsk¹, choæ warto podkreœliæ, e koncentrowa³o siê raczej na infor - mo wa niu wyborców (na przyk³ad serwis jasno t³umacz¹cy obszerny program partii) ni ich anga owaniu. Dzia³ania Sojuszu Lewicy Demokratycznej wypad³y bar dzo s³abo. Mimo ro dzyn ków, jak gra czy ap li ka cja na sma r t fo - ny, za brak³o chy ba stra te gii i spó j ne go powi¹za nia ró nych dzia³añ. Za - uwa a l ne by³y sta ra nia Pol skie go Stron ni c twa Lu do we go, aby mo c niej wejœæ do sie ci. Poza ki l ko ma su kce sa mi, jak cho æ by sze ro ko ko men to wa ne spo ty wy bo r cze, w wie lu wy pa d kach by³ jed nak ta k e wi do cz ny cha os i brak stra te gii. 14. O ile Ruch Poparcia Palikota i Nowa Prawica by³y obecne w Internecie przede wszystkim przez swoich liderów, o tyle zaskakiwa³a niewielka obec - noœæ w Internecie liderów dwóch najwiêkszych partii i zarazem kluczo - wych postaci na polskiej scenie politycznej w ostatnich latach. Wystarczy wspo mnieæ, e ani Do nald Tusk, ani Ja ros³aw Ka czy ñ ski nie mie li w³as - nych stron w de dy ko wa nych do me nach, a ich obe cnoœæ w se r wi sach spo³ecznoœciowych by³a znikoma. W kilku komitetach wyborczych bardziej wi do cz ni i akty w ni w me diach spo³ecz no œcio wych byli po li ty cy wa ni, ale jed nak nie bêd¹cy li de ra mi Ra dos³aw Si ko r ski (Pla t fo r ma Oby wa te l ska), Ryszard Kalisz (Sojusz Lewicy Demokratycznej) czy Janusz Piechociñski (Pol skie Stron ni c two Lu do we). Re ko men da cje Na podstawie wyników badañ pokusiliœmy siê o sformu³owanie kilku ogólnych re ko men da cji dla ko mi te tów wy bo r czych, kan dy da tów i sa mych wy bo r - ców. 1. Rola In ter ne tu ca³y czas ro œ nie, sto p nio wo po wiê ksza siê ta k e gru pa wy - borców, dla których sieæ jest najwa niejszym Ÿród³em informacji. Ju teraz In ter net mia³ isto t ne zna cze nie w do cie ra niu do m³odych wy bo r ców. In ter -

11 In ter net w ka m pa nii wy bo r czej 2011 roku 13 nauci zainteresowani polityk¹ szukaj¹ przede wszystkim informacji, ale dla czê œci isto t na jest rów nie mo li woœæ in ter akcji z po li ty ka mi. Sku te cz - ne wykorzystanie Internetu w kampanii wyborczej wymaga przede wszystkim stwo rze nia spó j nej stra te gii obe cno œci w sie ci i po szcze gó l nych se r wi - sach internetowych, obejmuj¹cej dzia³ania zarówno ca³ych komitetów, jak i po szcze gó l nych osób ubie gaj¹cych siê o man da ty. 2. Dla ko mi te tów i wiê kszo œci kan dy da tów by³oby cen ne, eby stro ny ko mi - te tów i po szcze gó l nych osób zna j do wa³y siê w tej sa mej do me nie pa r ty j - nej, ist niej¹cej nie ty l ko na czas wy bo rów. By³oby to ko rzy st ne ze wzglê du za rów no na pozy cjo no wa nie stron w wy szu ki war kach i ko rzy sta nie z pod - stron po szcze gó l nych kan dy da tów z wi do cz no œci g³ów nych stron ko mi te - tów i li de rów, jak i na two rze nie stan dar dów pre zen to wa nia po li ty ków w sie ci. Dziê ki spó j nym la y o u tom czy po mo cy w pro wa dze niu dzia³añ w so cial me dia mo na by sprofesjonalizowaæ kampaniê, zw³aszcza kandyda tów spo za pie r wszej ligi, wy bo r com zaœ u³atwiæ od naj dy wa nie in te re - suj¹cych ich tre œci. W taki eko sy stem mo na by w³¹czyæ rów nie stro ny i ka na³y in nych powi¹za nych in sty tu cji, na przyk³ad m³od zie ó wek, think tan ków, sprzyjaj¹cych mediów. Szczególnie wa nym elementem powinny staæ siê stro ny po szcze gó l nych po li ty ków, opa r te w du ym sto p niu na sza - blonie z kilkoma kluczowymi elementami (na przyk³ad yciorys, zdjêcia, program, , telefon, aktualnoœci oraz tak zwane wtyczki spo³eczno - œcio we). Doœæ po do b ne (choæ pro stsze) ge ne ra to ry stron by³y wyko rzy sty - wane przez niektóre komitety w wyborach samorz¹dowych. 3. Dzia³ania w Internecie warto rozpoczynaæ znacznie wczeœniejszej ni kil - ka mie siê cy przed wy bo ra mi. Wbrew po zo rom, nie jest tak ³atwo nad ro biæ stra co ny czas, a d³u sza obe cnoœæ po li ty ka w sie ci przek³ada siê czê sto na jego wi do cz noœæ, miê dzy in ny mi dziê ki le p sze mu in de kso wa niu stron przez wy szu ki war ki czy wiê kszej li cz bie osób œledz¹cych w me diach spo³ecznoœciowych. Warto tak e dbaæ o aktualizacjê informacji w Interne - cie oraz odpowiadanie na bie ¹ce wydarzenia i pytania wyborców, zw³asz - cza w so cial me dia. 4. Warto poœwiêcaæ znacznie wiêcej uwagi dzia³aniom w so cial me dia, tak e na poziomie ca³ych komitetów. Kandydaci czêsto mieli swoje profile na Fa ce bo o ku, ale by³y one w wiê kszo œci pro fi la mi oso bo wy mi, nie zaœ typu fan pa ge. Te dru gie mog¹ byæ pro mo wa ne przez re kla my, a ta k e za wie raæ dodatkowe aplikacje i inne treœci anga uj¹ce fanów. Wiele mo e daæ koope - ra cja kan dy da tów z ko mi te ta mi wy bo r czy mi. Ko mi te ty mog³yby, z jed nej stro ny, lan so waæ kan dy da tów na swo ich g³ów nych pro fi lach na po rta lu, z dru giej zaœ stro ny przy go to waæ od po wied nie ap li ka cje i inne na rzê dzia (na przyk³ad zak³adki po wi ta l ne czy ap li ka cje kon ku r so we), u³atwiaj¹c tym sa mym efe kty w ne pro pa go wa nie kan dy da tów.

12 14 Do mi nik Ba to r ski, Ma r cin Na gra ba, Jan M. Zaj¹c, Ja ros³aw Zbie ra nek 5. Po do b nie jak w ka dych dzia³aniach e- mar ke tin gu, do bry re zu l tat mo e przy nieœæ two rze nie tak zwa nych ko mu ni ka tów wi ru so wych, naj le piej w formie treœci multimedialnych, które s¹ bardzo chêtnie polecane przez in ter na utów ze wzglê du na ory gi na l ny czy roz ry w ko wy cha ra kter. Umie - jêtne wykorzystanie w tym celu mediów spo³ecznoœciowych, szczególnie Yo u Tu be, umo li wia do ta r cie wzglêd nie ni skim ko sztem do se tek ty siê cy od bio r ców. Co wiê cej, po pu la r ne tre œci z In ter ne tu co raz czê œciej tra fiaj¹ pó Ÿ niej do me diów tra dy cy j nych. 6. Obywa telom -wybo r com mo na po le ciæ prze de wszy stkim ko rzy sta nie z se r wi sów in fo r muj¹cych o po czy na niach i pogl¹dach po szcze gó l nych po li ty ków oraz po ma gaj¹cych podj¹æ de cy zjê. Wpra w dzie wie lu po li ty - ków zaniedbuje ten aspekt, niemniej jednak po yteczne inicjatywy trzecie - go sektora pomagaj¹ zape³niæ tê lukê. Obywatelskie kampanie informacyj - ne s¹ wa ne i przewa nie bardzo dobrze oceniane przez u ytkowników 1, wci¹ jed nak s¹ ma³o zna ne bra ku je in fo r ma cji o nich. W kon se k wen cji nadal nie wie lu wy bo r ców z nich ko rzy sta. 1 Por. Wyborca w sieci, red. J. Zaj¹c, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2010.

13 Wstêp In ter net w ko mu ni ka cji po li ty cz nej Internet pe³ni coraz wa niejsz¹ funkcjê w komunikacji politycznej. W miarê popularyzacji i upowszechniania tego medium wzrasta tak e jego wp³yw na ró ne ele men ty po li ty ki czy ogó l niej na wie le ró nych aspe któw y cia cz³owie ka. Dziœ jest on wyko rzy sty wa ny przez u yt ko w ni ków indy widu a l - nych prze de wszy stkim do po szu ki wa nia in fo r ma cji, roz ry w ki, ko mu ni ka cji i podtrzymywania relacji spo³ecznych, a tak e w dzia³aniach instytucji i biznesu 2. Tak intensywne i szerokie zastosowanie zapewnia zupe³nie nowe mo li - woœci uprawiania polityki. Z tej perspektywy, g³ówn¹ zalet¹ Internetu jest mo - li woœæ pro wa dze nia indy widu a l nej, sper sona lizo wa nej, wie lo ka na³owej, a czêsto tak e multimedialnej komunikacji z wyborcami. Do da t ko wym atu tem In ter ne tu jest jego rosn¹ca po pu la r noœæ i przy wi¹za - nie u yt ko w ni ków. Jak po ka zuj¹ ba da nia, ko rzy sta z nie go re gu la r nie ju ponad 60% do ros³ych Po la ków (w nie któ rych gru pach wie ko wych ten od se tek jest zna cz nie wy szy), a dla 87% z nich In ter net jest jed nym z naj wa nie j szych Ÿró de³ in fo r ma cji (World In ter net Pro ject 2011). Z ko lei wy ni ki Dia g no zy Spo³ecz nej 2011 po ka zuj¹, e in ter na uci s¹ bar dziej zain tere so wa ni po li tyk¹ i czê œciej bior¹ udzia³ w wy bo rach (w wy bo rach par la men tar nych w 2007 roku ró nica w zakresie frekwencji wyborczej wynosi³a ponad 8 punktów procentowych). Miê dzy in ny mi z tych po wo dów In ter net sta³ siê me dium, któ re go po li ty cy nie mog¹ ig no ro waæ. Je œli s¹ tam obe c ni po ten cja l ni wy bo r cy, to po ja wiaj¹ siê tak e opinie, komentarze czy wydarzenia maj¹ce istotny wp³yw na wizerunek po li ty ka. Ska la ko rzy sta nia z In ter ne tu przez Po la ków ju te raz po wo du je, e jest to jedno z najwa niejszych mediów w kraju. W ob rê bie In ter ne tu co raz isto t niejsz¹ rolê, ta k e w ko mu ni ka cji po li ty cz - nej, odgrywaj¹ tak zwane media spo³ecznoœciowe (so cial me dia), bêd¹ce nie - 2 D. Ba to r ski, Ko rzy sta nie z te ch no lo gii informa cyjno-komunikacyjnych, [w:] Diagnoza Spo³ecz na 2011: Wa run ki i ja koœæ y cia Po la ków, red. J. Cza pi ñ ski, T. Pa nek, World In ter net Pro ject Po land, Ago ra SA, Gru pa TP, Wa r sza wa 2011; G. Cimochowski, F. Hutten-Czapski, M. Ra³, W. Sass, Pol ska In ter ne to wa. Jak in ter net do ko nuje transformacji polskiej gospodarki skain terne to wa.pl/pdf/ra port_bcg_pol ska_internetowa.pdf [dostêp: 2 grudnia 2011 ro ku].

14 16 Do mi nik Ba to r ski, Ma r cin Na gra ba, Jan M. Zaj¹c, Ja ros³aw Zbie ra nek od³¹czn¹ czê œci¹ Web Zaliczamy do nich miêdzy innymi serwisy spo³ecznoœciowe (Facebook, Nasza Klasa czy LinkedIn), blogi, serwisy mikro blo go we (na przyk³ad Twit ter czy Blip) i se r wi sy wi deo (Yo u Tu be, Vi meo czy Patrz). Wymagaj¹ one szczególnego podejœcia. Ró n¹ siê od tradycyjnych mediów (telewizji, radia, billboardów) przede wszystkim znacznie szerszym za kre sem ofe ro wa nych mo li wo œci in ter akcji miê dzy u yt kow ni ka mi. Dla pa r tii i po li ty ków jest to szan sa na ko mu ni ka cjê z oby wa te la mi, któ ra nie bê - dzie zapoœredniczona przez media. Jed nym z naj wa nie j szych przyk³adów wp³ywu no wych me diów na wy bo - ry by³a ka m pa nia pre zy den cka w Sta nach Zjed no czo nych w 2008 roku. Je sz - cze na prze³omie XX i XXI wie ku wiê kszoœæ ame ry ka ñ skich ka m pa nii w In - ternecie opiera³a siê na publikowaniu informacji o kandydacie, newsletterach czy udo stê p nia niu nu me ru kon ta do ewen tu a l nych da ro wizn, w³aœci wie bez ele men tów in ter akcji. Po li ty cy tra kto wa li to me dium tak jak me dia tra dy cy j ne stro ny WWW przy po mi na³y ra czej ele ktro ni cz ne bro szu ry. Do pie ro w 2008 roku Ba rack Oba ma wy ko rzy sta³ efe kty w nie nowe me dia do po zy ska - nia za rów no sa mych zwo len ni ków, jak i wo lon ta riu szy oraz œro d ków pie niê - nych na inne dzia³ania kam pa ni j ne (du a li cz ba mi kro do ta cji). Pro fi le w serwisach spo³ecznoœciowych przysz³ego amerykañskiego prezydenta ju w trak cie ka m pa nii mia³y po ki l ka mi lio nów fa nów, a li sta ma i lin go wa li czy³a ki l ka na œcie mi lio nów sub skry ben tów. Komp le men tar nym wo bec po rta li spo³ecz no œcio wych i te le wi zji by³ Yo u Tu be se r wis, w któ rym Ba rack Oba - ma i jego zwolennicy zamieszczali materia³y multimedialne 4. Sztab wyborczy do cie ra³ do wy bo r ców ta k e za po œred ni c twem te le fo nów ko mór ko wych. Miê dzy in ny mi dziê ki tym dzia³aniom ka m pa nia Ba ra cka Oba my sta³a siê do sko na³ym przyk³adem wy ko rzy sta nia po ten cja³u, jaki nios¹ ze sob¹ nowe media w komunikacji politycznej. Co istotne, dzia³ania Baracka Obamy w In - ternecie nie opiera³y siê wy³¹cznie na informowaniu potencjalnych wyborców, ale ta k e na trwa³ym ich an ga o wa niu i mobi li zo wa niu do akty w ne go wspie ra nia ju of fli ne. Rów nie w Pol sce In ter net jest wyko rzy sty wa ny do ko mu ni ka cji wy bo r - czej, nie ste ty, nie tak ró no rod nie i po wszech nie. Po ka za³y to miê dzy in ny mi ba da nia ka m pa nii przed wy bo ra mi sa morz¹do wy mi w 2010 roku w ra mach pro je ktu Ka m pa nia w sie ci. Co wa ne, ju w 2010 roku mo na by³o zaob se r - wo waæ sk³on noœæ po li ty ków do zak³ada nia swo ich pro fi li na Fa ce bo o ku. By³o to rów nie czê ste jak pro wa dze nie stro ny WWW z w³as nym imie niem i na zwi - skiem w do me nie. Nie ste ty, wiê kszoœæ stron i pro fi li w so cial me dia by³o two - rzonych doraÿnie, a komunikacja z obywatelami zazwyczaj wystêpowa³a tyl - 3 T. O Reilly, What Is Web 2.0, 2005 rok [do stêp: 1 grud nia 2011 roku]. 4 Por. naj bar dziej zna ny przyk³ad twó r czo œci fa nów Baracka Obamy piosenkê Crush on Oba ma u tu be.com/watch?v=wkso XHYICqU [dostêp: 1 grudnia 2011 roku].

A k t. y w i. z o w a n i. e w y b o r c ó w. ISP Aktywizowanie wyborcow 10 kwietnia 2008 13:07:49

A k t. y w i. z o w a n i. e w y b o r c ó w. ISP Aktywizowanie wyborcow 10 kwietnia 2008 13:07:49 100 100 95 95 75 75 25 25 5 A k t y w i z o w a n i e w y b o r c ó w 5 0 0 A k t y w i z o w a n i e w y b o r c ó w 100 95 75 25 5 I n i c j a t y w y z r ó żn y c h k r a j ó w św i a t a 100 95 75

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja 1 Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim Zarz¹dzanie finansami Zarz¹dzanie gospodark¹ NUMER 96 WRZESIEÑ PA DZIERNIK 2014 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 978-83-60516-40-9 UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych ul. Chwytowo 2, 85-223 Bydgoszcz; tel./fax (52) 373 52 43 e-mail: office@msgmedia.pl,

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

AktywnoϾ obywatelska na wsi

Aktywnoœæ obywatelska na wsi Poprzednie numery do nabycia na: www.kwartalnik.org.pl ISSN: 1733-2265, cena 24 zł (w tym 5% VAT) nr 29 wiosna Aktywnoœæ obywatelska na wsi 2013 ma³e granty, du e sprawy 9 771733 226012 lekcja dla miejskich

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57 Alfa 159 Dominacja technologii fiat wokó nas rok 9 numer 57 sierpieƒ/wrzesieƒ 2005 Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo