Koncepcja zrównowaŝonego przedsiębiorstwa The Concept of Corporate Sustainability

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja zrównowaŝonego przedsiębiorstwa The Concept of Corporate Sustainability"

Transkrypt

1 dr Justyna Przychodzeń Akademia Leona Koźmińskiego dr Wojciech Przychodzeń Akademia Leona Koźmińskiego Koncepcja zrównowaŝonego przedsiębiorstwa The Concept of Corporate Sustainability Cele przedsiębiorstw w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej Przedsiębiorstwo jest jednym z głównych podmiotów i regulatorów gospodarki, powstającym w wyniku realizacji określonego pomysłu biznesowego. Definicje przedsiębiorstwa róŝnią się w zaleŝności od przyjętych teorii. Jedną z najbardziej popularnych w polskiej literaturze przedmiotu jest ta zaproponowana przez S. Sudoła (2002; 43), określająca przedsiębiorstwo jako jednostkę prowadzącą, motywowaną chęcią uzyskania korzyści majątkowych, działalność gospodarczą, mającą na celu zaspokojenie potrzeb innych podmiotów Ŝycia społecznego przez wytwarzanie produktów i/lub świadczenie usług, przy czym działalność ta prowadzona jest samodzielnie na ryzyko właściciela. Kontrowersje związane z samym pojęciem przedsiębiorstwa doskonale oddaje definicja zaproponowana przez A. Bierce a (1911), który powyŝszym mianem określa genialne urządzenie kreujące indywidualne zyski bez ponoszenia indywidualnej odpowiedzialności. PodąŜając tym tokiem myślenia organizacja przypomina maszynę. Skoro tak, powinna ona podlegać trzem prawom robotyki, sformułowanym przez I. Asimov a (1950): nie moŝe skrzywdzić człowieka, musi być posłuszna jego rozkazom (chyba, Ŝe stoi to w sprzeczności z pierwszym prawem) oraz musi chronić swoje przetrwanie (chyba, Ŝe stoi to w sprzeczności z pierwszym lub drugim prawem). Owe prawa wiąŝą się z jednoznaczną interpretacją: albo ludzie kontrolują kreowane przez siebie wytwory albo sami są przez nie kontrolowani. Nie istnieje rozwiązanie pośrednie. Zakładanie, prowadzenie i rozwój przedsiębiorstw jest środkiem do osiągnięcia zamierzonego przez twórców celu lub wiązki celów. Cele przedsiębiorstw to waŝny przedmiot analiz teoretycznych 1. Ich identyfikowanie oraz formułowanie na ich podstawie określonych teorii od lat budzi oŝywione dyskusje praktyków i teoretyków przedsiębiorstwa. NiezaleŜnie od zajmowanego w tej kwestii stanowiska, w praktyce gospodarczej na pierwszy plan wysuwa się jeden cel podstawowy: prowadzenie działalności w sposób zwiększający zysk i szeroko pojętą wartość dla akcjonariuszy. W tym miejscu zauwaŝyć naleŝy, Ŝe nie ma tutaj mowy o przymusie jego realizacji w krótkim okresie czasu. Prawdą natomiast jest 1 Kompleksowy i rzetelny przegląd teorii przedsiębiorstw prezentuje A. Noga (2010).

2 stwierdzenie, Ŝe zwiększanie zysku i wartości dla akcjonariuszy jest absolutną koniecznością w długim okresie czasu. Jest to podstawowy cel działalności przedsiębiorstwa. Oznacza to, Ŝe wszelkie aktywności organizacji związane z ponoszeniem kosztów w krótkim okresie, w tym równieŝ inwestycje w zrównowaŝony rozwój, przyczyniające się do zwiększanie zysku i wartości dla akcjonariuszy w długim okresie nie są sprzeczne z nakreślonym powyŝej podstawowym celem. Koncepcja zrównowaŝonego rozwoju ujęcie makro i mikro Wielu uczestników rynku przywiązuje obecnie duŝą uwagę do środowiskowej, społecznej i finansowej polityki przedsiębiorstw. Konsumenci oczekują od organizacji dostarczania proekologicznych produktów i usług oraz wzięcia odpowiedzialności za przeciwdziałanie narastającym zagroŝeniom środowiskowym. Rządy coraz silniej promują zbilansowane podejście do planowania rozwoju w sektorze przedsiębiorstw. Akcjonariusze wymagają osiągnięcia trwałej zyskowności w długim okresie, która w konsekwencji doprowadzi do wzrostu cen akcji w miarę upływu czasu. Lokalne społeczności w których zlokalizowane są działania przedsiębiorstw oczekują od nich pełnej świadomości występowania negatywnych efektów zewnętrznych oraz znaczącego ograniczenia ich natęŝenia. Wszystkie podmioty gospodarcze są równieŝ coraz dokładniej monitorowane przez liczne organizacje pozarządowe. PoniewaŜ szeroko rozumiani interesariusze (ang. stakeholders) udzielają przedsiębiorstwom swoistej licencji na prowadzenie działalności (ang. license to operate), Ŝadne z nich nie moŝe sobie obecnie pozwolić na zignorowanie przepływającej przez globalny rynek zrównowaŝonej fali (ang. sustainable wave). Podmioty, które będą w stanie utrzymać się na jej powierzchni mogą osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną. Oxford English Dictionary definiuje zrównowaŝony rozwój jako zdolność do utrzymania się na określonym poziomie oraz zdolność do utrwalenia się lub obrony. W celu osiągnięcia zrównowaŝenia system musi posiadać zdolność do wdraŝania zmian i adaptacji na wszystkich szczeblach swojej działalności (Iyer-Raniga i Treloar 2000). Zdolność powyŝsza zapewni jego przetrwanie w długim okresie czasu. Idea zrównowaŝonego rozwoju stała się współcześnie kanonem dla całego świata biznesu. Wszystkie wysiłki przedsiębiorstwa związane z osiągnięciem zrównowaŝonego wzrostu muszą wiązać się z korzyściami dla większości interesariuszy. JeŜeli jednostki gospodarcze prowadzą w swojej działalności politykę ukierunkowaną na osiągnięcie zysków kosztem drugiej strony, wówczas przejściowe korzyści jednej z nich zachwieją dobrobytem obydwu w dłuŝszej perspektywie czasu (Porter and Kramer 2006, 2011). W celu przekłucia

3 zrównowaŝenia w ponadprzeciętną zyskowność, koncepcja powyŝsza musi stać się integralną częścią systemu zarządzania i strategii biznesowej. KaŜde przedsiębiorstwo powinno być w stanie wyselekcjonować te aspekty przepływającej zrównowaŝonej fali które najlepiej współgrają z prowadzoną przez nie działalnością. Wszystkie kroki w tym obszarze powinny być podejmowane uwaŝnie i wiązać się z moŝliwością kreowania obopólnej wartości (ang. shared value) znaczących korzyści dla jednostki gospodarczej w danym okresie czasu, przewyŝszających dochody z alternatywnych projektów inwestycyjnych, które jednocześnie przedstawiają wartość dodaną z punktu widzenia innych interesariuszy. Stanowi to swoiste conditio sine qua non wbudowania koncepcji zrównowaŝonego rozwoju w strategię biznesową. Powierzchowne działania w powyŝszej dziedzinie nie doprowadzą do podtrzymania zyskowności i będą się wiązały z utratą reputacji i udziału w rynku w długim okresie (Besley and Ghatak 2007). Naukowcy i praktycy biznesu często traktują ZP i społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility - CSR) jako synonimy. Jest to powszechne nieporozumienie koncepcje powyŝsze mają odrębne podstawy teoretyczne. Koncepcja zrównowaŝonego przedsiębiorstwa moŝe być postrzegana jako przeniesienie ogólnej idei zrównowaŝonego rozwoju na szczebel mikroekonomiczny. Warunkuje to wielowymiarowość ZP. Stanowi ono jednostkę gospodarczą postrzegającą właściwą kombinację zarządzania wszystkimi podstawowymi aspektami swojej działalności finansowymi, społecznymi i środowiskowymi - jako warunkującą jej przetrwanie i opłacalność w długim okresie czasu. Przedsiębiorstwa, które uwaŝnie analizują poszczególne aspekty zrównowaŝonej fali i które są jednocześnie zdolne do ich efektywnego wbudowania w strategię biznesową powinny uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Te z nich, które faktycznie przezwycięŝą konflikt celów pomiędzy finansowymi, społecznymi i ekologicznymi obszarami swojej działalności znajdą moŝliwości do ograniczenia ryzyka operacyjnego, zmniejszenia kosztów i zwiększenia przychodów. To z kolei powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w bardzie stabilnej sytuacji finansowej i wyŝszej wycenie zrównowaŝonych przedsiębiorstw przez rynek kapitałowy w długim okresie czasu. Oznacza to, Ŝe wszelkie aktywności organizacji w dziedzinie zrównowaŝonego rozwoju związane z ponoszeniem kosztów w krótkim okresie, nie są sprzeczne z podstawowym celem jej działalności, jakim jest zwiększanie zysku i wartości dla akcjonariuszy w dłuŝszym horyzoncie. Finansowe aspekty zrównowaŝonego rozwoju przedsiębiorstwa Nieograniczony wzrost przychodów moŝe doprowadzić do powaŝnych kłopotów finansowych przedsiębiorstwa. Wzajemne relacje pomiędzy szybszym wzrostem a większym

4 ryzykiem finansowym mogą uniemoŝliwić podmiotowi gospodarczemu pozyskanie wystarczającej ilości gotówki do zapewnienia jego przetrwania w długim okresie czasu. Wzrost przychodów nie powinien być postrzegany jako zmienna, która ma zostać zmaksymalizowania równolegle z nieograniczonym wzrostem ryzyka. Jest on zmienną decyzyjną, która musi być zgodna z pozostałymi głównymi parametrami polityki przedsiębiorstwa. ZrównowaŜone finanse oznaczają wzajemną kompatybilność pomiędzy celami wzrostu a polityką finansową i operacyjną w długim okresie czasu. W celu zbadania powyŝszej spójności niezbędne staje się wprowadzenie koncepcji zrównowaŝonej stopy wzrostu przedsiębiorstwa. Określa ona maksymalną stopę wzrostu przychodów (ewentualnie aktywów), którą jednostka jest w stanie podtrzymać (sfinansować wewnętrznie) bez konieczności zmian głównych wskaźników finansowych i operacyjnych oraz bez dodatkowych emisji akcji (Higgins 1977). ZrównowaŜona stopa wzrostu przedsiębiorstwa * g w danym roku jest funkcją marŝy zysku p m (zysk netto/przychody ze sprzedaŝy), obrotowości aktywów a t (przychody ze sprzedaŝy/aktywa ogółem), dźwigni finansowej f l oraz wskaźnika zatrzymania zysków e rr : Do wyznaczenia g * = p * a * f * e. (1) m t l rr * g naleŝy wykorzystać kapitał z początku danego roku oraz zysk netto i przychody ze sprzedaŝy z końca analogicznego roku. JeŜeli przedsiębiorstwo jest w stanie w danym okresie osiągnąć stopę wzrostu bliską zrównowaŝonej, wówczas nowo pozyskane aktywa są finansowane kapitałem własnym oraz zwiększającą się zdolnością do absorpcji kapitału obcego. Innymi słowy, prowadzona polityka finansowa i operacyjna jest ukierunkowana na stabilizację stopy zwrotu i ryzyka właścicieli w długim okresie czasu. JeŜeli rzeczywista stopa wzrostu przedsiębiorstwa jest w dłuŝszym horyzoncie czasowym permanentnie wyŝsza aniŝeli stopa zrównowaŝona, wówczas jednostka nie posiada wystarczającej ilości kapitału do zaspokojenia swoich potrzeb inwestycyjnych. Głównym wyzwaniem jest w takiej sytuacji znalezienie sposobu na sfinansowanie wzrostu. MoŜe zostać on osiągnięty poprzez nową emisję akcji, poprawę rentowności operacyjnej, wzrost dźwigni finansowej, redukcję wypłacanych dywidend lub redukcję bieŝącej stopy wzrostu. Dostosowania powyŝsze są w rzeczywistości gospodarczej bardzo wymagające. Najbardziej konkurencyjne i rentowne finansowo jednostki gospodarcze mają tendencję do bazowania na wewnętrznych przepływach finansowych jako głównym źródle

5 finansowania inwestycji, pomimo znaczących moŝliwości do pozyskania dodatkowych, niskooprocentowanych zewnętrznych źródeł kapitału (Kaplan and Zingales 1997). Część przedsiębiorstw nie jest równieŝ zainteresowanych nowymi emisjami akcji ze względu na ich zdecydowanie wyŝsze, niŝ przy innych źródłach finansowania, koszty, znaczące opóźnienia czasowe pomiędzy rozpoczęciem procedury emisji a faktycznymi warunkami rynkowymi w momencie sprzedaŝy akcji oraz częściową lub całkowitą utratę kontroli nad organizacją. Poprawa rentowności operacyjnej moŝe zostać osiągnięta poprzez wzrost marŝy zysku lub obrotowości aktywów. Wymaga ona podjęcia wielu decyzji na szczeblu strategicznym, częstokroć powiązanych z działaniami restrukturyzacyjnymi. Proste zwiększenie cen lub obniŝenie jakości sprzedawanych produktów skutkować będzie utratą konkurencyjności i zakłóceniami w całej działalności operacyjnej. Wykorzystanie zwiększonej dźwigni finansowej jako czynnika zapewniającego harmonizację rzeczywistej i zrównowaŝonej stopy wzrostu jest związane z bardzo duŝym ryzykiem. Zwiększenie wielkości zadłuŝenia ponad zdolności jego absorpcji wynikające ze wzrostu aktywów przełoŝy się na wzrost kosztu pozyskania kapitału i moŝliwe zmniejszenie wartości dodanej kreowanej przez przedsiębiorstwo. Redukcja przepływów pienięŝnych płynących do akcjonariuszy jest zawsze rozwiązaniem bardzo problematycznym, poniewaŝ właściciele roszczeń rezydualnych oczekują od jednostki wypłaty dywidend w określonych interwałach czasowych i nie ma w tym zakresie na współczesnych rynkach kapitałowych duŝego pola do manewru. JeŜeli rzeczywista stopa wzrostu przedsiębiorstwa jest w dłuŝszym horyzoncie czasowym permanentnie niŝsza aniŝeli stopa zrównowaŝona, wówczas jednostka dysponuje zbyt duŝą ilością kapitału aniŝeli ta niezbędna do zaspokojenia jej potrzeb inwestycyjnych. Głównym wyzwaniem jest w takiej sytuacji znalezienie właściwego sposobu na spoŝytkowanie nadwyŝki posiadanych funduszy. Mogą one zostać rozdysponowane poprzez finansowanie nowych, tworzących wartość dla interesariuszy inwestycji, proces fuzji i przejęć (tzw. kupowanie wzrostu), wykup akcji własnych lub wzrost wielkości wypłacanych dywidend. Problemy opisane powyŝej wydają się, z perspektywy czysto finansowej, zdecydowanie mniej wymagające. Nie jest to jednak stwierdzenie prawdziwe z punktu widzenia zrównowaŝonych finansów przedsiębiorstwa. Sytuacja, w której przedsiębiorstwo permanentnie osiąga rzeczywistą stopę wzrostu niŝszą od jej wartości zrównowaŝonej związana jest z negatywnym kontekstem informacyjnym jednostka nie jest w stanie podejmować odpowiedniej ilości, w stosunku do generowanych nadwyŝek pienięŝnych, kreujących wartość dla akcjonariuszy projektów inwestycyjnych. Gwałtowny wzrost wartości wypłacanych dywidend nie jest w opisanej

6 sytuacji dobrym rozwiązaniem rynek kapitałowy z reguły negatywnie wycenia nieoczekiwane ponadprzeciętne dywidendy, zwłaszcza w dłuŝszej perspektywie czasu. Tylko 30% wszystkich procesów fuzji i przejęć zostaje uwieńczonych sukcesem z punktu widzenia kreowania wartości dodanej. Jedynym sposobem rozwiązania sytuacji, w której rzeczywista stopa wzrostu permanentnie przewyŝsza stopę zrównowaŝoną jest wbudowanie koncepcji zrównowaŝonego wzrostu we wszystkie podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa. Powinno to doprowadzić do znalezienia nowych, kreujących wartość dla akcjonariuszy obszarów inwestycyjnych, a tym samym przyczynić się do podwyŝszenia stopy wzrostu przychodów. Bardziej stabilna kondycja finansowa przełoŝy się wówczas na wyŝszą wycenę przedsiębiorstwa przez rynek kapitałowy w dłuŝszym horyzoncie czasowym. Społeczne aspekty zrównowaŝonego rozwoju przedsiębiorstwa W literaturze przedmiotu brakuje jednomyślnej definicji społecznej odpowiedzialności biznesu. Według H. Bowen a, CSR to odpowiedzialność przedsiębiorcy do wdraŝania takiej polityki, podejmowania takich decyzji oraz prowadzenia takich działań, które są zgodne z wartościami społeczeństwa (1953: 6). Według Freeman a (1984) i Clarkson a (1995) we współczesnej gospodarce rynkowej wszyscy interesariusze mają równe prawo do zgłaszania roszczeń wobec działalności przedsiębiorstw, a te powinny zająć odpowiedzialne stanowisko wobec tych oczekiwań. Obecnie teoria społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi jeden głównych nurtów współczesnego świata gospodarczego. Do jej popularności przyczyniło się szereg czynników: ekonomiczna i polityczna siła międzynarodowych korporacji znacząco wzrosła w ostatnim czterdziestoleciu 2 ; społeczna odpowiedzialność biznesu ma charakter dobra normalnego (Benabou i Tirole 2010), a generalny wzrost bogactwa ludzkości powiązany z procesem globalizacji sprawia, Ŝe rośnie świadomość pozytywnych i negatywnych efektów zewnętrznych generowanych przez funkcjonowanie przedsiębiorstw. Konsumenci wraŝliwi na CSR są równieŝ skłonni do zapłaty wyŝszej ceny za produkty takich przedsiębiorstw (Elfenbein i McManus, 2010); pracownicy są skłonni pracować chętniej i efektywniej w społecznie odpowiedzialnych firmach, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia rotacji kadr i zwiększenia produktywności (Baron 2008); 2 juŝ w 1999 roku wśród 100 największych gospodarek świata aŝ 51 stanowiły korporacje (porównując przychody przedsiębiorstw z produktem krajowym brutto poszczególnych krajów); w roku 2009, z powodu światowego kryzysu ich liczba spadła do 45.

7 informacje o działalności przedsiębiorstw stały się powszechnie i łatwo dostępne dzięki nowym technologiom informatycznym, przez co koszty prowadzenia biznesu szkodliwego społeczne znacząco wzrosły. Społeczna odpowiedzialność biznesu wyraŝana jest przez szereg aktywności od kreowania przyjaznych warunków pracy, poprzez prowadzenie wolontariatu w społeczności lokalnej czy walkę z dyskryminacją rasową aŝ po budowanie studni w Sudanie. Istotą tych działań powinna być ich integracja ze strategią biznesową i polityką przedsiębiorstwa. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest efektywnym narzędziem w długim okresie wyłącznie wtedy, gdy jest ona zgodna z podstawowymi kompetencjami organizacji. WdroŜenie społecznej odpowiedzialności w strategię przedsiębiorstwa częstokroć związane jest z koniecznością poniesienia znaczących kosztów. PoniewaŜ wdraŝając koncepcję CSR, przedsiębiorstwa inwestują pieniądze akcjonariuszy, inwestycja ta powinna generować zyski warunkujące długookresową opłacalność. Prawdziwie odpowiedzialna firma nigdy nie traci swojej imperatywy komercyjnej (ang. commercial imperative). Niektórzy autorzy uwaŝają, Ŝe wdroŝenie CSR prowadzi do błędnego definiowania podstawowych celów przedsiębiorstwa. W ich opinii, celem firmy jest koncentracja na zwiększaniu zysków, podczas gdy działalność społeczna powinna pozostać w kompetencjach pozostałych podmiotów gry rynkowej (Friedman 1970; Reich 2008). Generujący zyski biznes niewątpliwie kreuje dodatkowy dobrobyt w postaci nowych miejsc pracy, produktów i innowacji. Wszystkie powyŝsze korzyści są zgodne ze społeczną odpowiedzialnością. Nie ma nic złego w zarabianiu pieniędzy poprzez spełnianie współczesnych społecznych i politycznych oczekiwań. Ekologiczne aspekty zrównowaŝonego rozwoju przedsiębiorstw U progu XXI wieku, w dobie identyfikacji szeregu zagroŝeń ekologicznych, związanych z gwałtownym rozwojem naszej cywilizacji, kwestie ochrony środowiska stają się nie tylko trwałym elementem świata polityki, ale takŝe świata biznesu. Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów, wzrost znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym zmiana oczekiwań strategicznych grup nacisku (Esty and Winston 2006), proekologiczna transformacja krajowego i międzynarodowego otoczenia prawnego, rozwój zielonych technologii oraz pojawienie się nowych, prośrodowiskowych źródeł kapitału (Laszlo 2003) to główne czynniki wpływające na postępującą reorientację biznesu w kierunku bardziej przyjaznym środowisku naturalnemu. Prośrodowiskowa reorientacja zarządzania w przedsiębiorstwie ma stosunkowo krótką historię. W praktyce gospodarczej o wiele starsze i stosowane na szeroką skale są inne

8 koncepcje niezwiązane bezpośrednio z aspektami ekologicznymi jak na przykład system zarządzania jakością według normy ISO 9000 czy system zarządzania bezpieczeństwem pracy (BS 8800, SCC). Zgodnie z najnowszymi trendami w coraz większym stopniu następuje włączanie ekologicznych aspektów w istniejący system zarządzania, przyczyniające się do tworzenia kompletnie nowego, zintegrowanego systemu, o charakterze proekologicznym. Proekologiczny system zarządzania moŝe być rozumiany jako system zarządzania organizacją, który polega na uwzględnieniu aspektów środowiskowych we wszystkich podstawowych kompetencjach przedsiębiorstwa jak: zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, raportowanie, marketing, serwis, badania i rozwój, public relations i struktura organizacyjna. Podstawowymi korzyściami proekologicznego systemu zarządzania są: przejrzystość i efektywność procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, większa świadomość prowadzonych działań, eliminacja nieefektywnych procesów, wzrost oszczędności z tytułu zmniejszenia występowania awarii i produkcji odpadów, poprawy jakości produktów i bezpieczeństwa pracy, poprawa wizerunku firmy, umocnienie pozycji na rynku, korzyści pierwszeństwa na rynku i narzucania standardów, zmniejszenie kosztów pozyskania kapitału, w tym dostęp do nowych zielonych źródeł kapitału. WdroŜenie proekologicznego systemu zarządzania związane jest z koniecznością poniesienia znaczących kosztów. W tym miejscu naleŝy zauwaŝyć, Ŝe wielkość osiąganych korzyści i ponoszonych kosztów owej inwestycji zaleŝy nie tylko od wielkości przedsiębiorstwa i branŝy, w której działa, ale takŝe od stopnia zaawansowania technologicznego, otoczenia konkurencyjnego, stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa, prowadzonej polityki środowiskowej rządu, wspólnoty lokalnej (rozwój organizacji pozarządowych), oraz szeregu innych mniej mierzalnych czynników. Proekologiczny system zarządzania moŝe zapewnić ponadprzeciętny wzrost zysków w długim okresie wyłącznie wówczas, gdy stanowi rdzeń strategii biznesowej i został trwale włączony we wszystkie główne funkcje przedsiębiorstwa. Zakończenie Podstawowym celem opracowania jest przeniesienie ogólnej idei zrównowaŝonego rozwoju na szczebel mikroekonomiczny. Dzięki powyŝszemu ujęciu moŝliwe staje się zdefiniowanie zrównowaŝonego przedsiębiorstwa jako jednostki gospodarczej stosującej właściwą kombinację zarządzania finansowymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami swojej działalności jako warunkującą jej przetrwanie i opłacalność w długim okresie czasu. Perspektywa finansowa oznacza, Ŝe tempo wzrostu aktywów i przychodów jest zbilansowane z polityką operacyjną i finansową. Wiązka wewnętrznie spójnych strategii wzrostu i celów

9 finansowych jest aktywnie korygowana w miarę upływu czasu. Perspektywa społeczna moŝe zostać opisana jako osiąganie celów biznesowych w sposób zgodny ze standardami etycznymi i mający na uwadze kreowanie wartości dla interesariuszy. Perspektywa środowiskowa oznacza, Ŝe jednostka aktywnie włącza aspekty ekologiczne we wszystkie podstawowe kompetencje - wdroŝenie proekologicznego systemu zarządzania jest koniecznością. Bibliografia Asimov I., I, Robot, Doubleday & McClure Company, New York, Baron D., Managerial contracting and corporate social responsibility, Journal of Public Economics, Vol. 92, No. 1-2, 2008, s Besley T., Ghatak M., Retailing Public goods: The economics of social responsibility, Journal of Public Economics, Vol. 91, No. 9, 2007, s Bierce A., The Devil's Dictionary, Doubleday & McClure Company, New York, Bowen H., Social responsibility of the businessman, Harper and Row, New York, Clarkson M., A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, Academy of Management Review, No.20, 1995, s Elfenbein D., McManus B., A greater price for a greater good? Evidence that consumers pay more for charity-linked products, American Economic Journal: Economic Policy, Vol. 2, No. 2, 2010, s Esty D., Winston A., Green to Gold, Yale University Press, New Haven, CT, Friedman M., The social responsibility of business is to increase profits, The New York Times Magazine, September 13, Freeman R., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, Higgins R., How much growth Can a Firm Afford?, Financial Management, Vol. 6, No. 3, 1977, s Iyer-Raniga U., Treloar G., A context for participation in sustainable development, Environmental Management, Vol. 26, No. 4, 2000, s Kaplan S., Zingales L., Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints?, Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 1, 1997, s Laszlo C., The Sustainable Company: How to Create Lasting Value Through Social and Environmental Performance, Island Press, Washington, DC, Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, Porter M., Kramer M., Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, Vol. 84, No.12, 2006, s

10 Porter M., Kramer M., Creating shared value: How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth, Harvard Business Review, Vol. 89, No.1-2, 2011, s Reich R., The case against corporate social responsibility, Goldman School of Public Policy Working Paper, No. 3, Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń, Tirole J., Bénabou R., Individual and Corporate Social Responsibility, Working Paper No.23, Fondazione Eni Enrico Mattei, 2010.

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Ogólne informacje o firmie Firma Abak Sp. z o.o. jest producentem projektorów multimedialnych. Spółka została zarejestrowana w 1995 roku i posiada kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Rola CFO we współczesnej organizacji

Rola CFO we współczesnej organizacji Rola CFO we współczesnej organizacji Warszawa, 26 czerwca 2008 Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Badanie

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa mgr Natalia Karolina Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Kwiecień 2015

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Cele polityki cenowej

Cele polityki cenowej DECYZJE CENOWE Cele polityki cenowej Kształtowanie poziomu sprzedaŝy, Kształtowanie poziomu zysku, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, Przetrwanie na rynku. 2/30

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania)

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) Warunkiem realizacji kaŝdego projektu inwestycyjnego jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Sfinks Polska S.A.

Grupa Sfinks Polska S.A. Ocena kondycji finansowej Schemat DuPonta Grupa Sfinks Polska S.A. d a n e s k o n s o l i d o w a n e z a o k r e s : 2 k w a r t a ł y 2 0 0 7 2 0 0 6 r. Data analizy: 2007-09-18 Przygotował: Rafał Zalesiński

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw?

Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw? Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw? Firma społecznie odpowiedzialna proaktywnie zarządza relacjami ze wszystkimi grupami społecznymi (interesariuszami), na które oddziałuje

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC)

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC) Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics Szustak K., Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży odzieżowej Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Konferencja dla projektu pt. Program wdrożenia koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje Ryzyko kredytowe ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. Ryzyko kontrahenta

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Współpraca z interesariuszami: niewykorzystany kapitał firmy

Współpraca z interesariuszami: niewykorzystany kapitał firmy Konferencja IIA Polska "Współpraca - to się opłaca!" Współpraca z interesariuszami: niewykorzystany kapitał firmy Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK Zmienia się! Radykalnie

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidendowa PZU

Polityka dywidendowa PZU Polityka dywidendowa PZU Warszawa, 4.10.2016 Zbudujemy wartość Grupy PZU realizując strategiczne projekty rozwojowe 1 oraz oferując atrakcyjny strumień dywidend Wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XII WZROST GOSPODARCZY cd. Chiny i ich wzrost gospodarczy Podstawy endogenicznej teorii wzrostu Konsekwencje wzrostu endogenicznego Dwusektorowy model endogeniczny

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia: nauka o gospodarce jako całości system naczyń połączonych Podstawowe problemy makroekonomiczne: 1. Roczna stopa inflacji. 2.

Makroekonomia: nauka o gospodarce jako całości system naczyń połączonych Podstawowe problemy makroekonomiczne: 1. Roczna stopa inflacji. 2. RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO Makroekonomia: nauka o gospodarce jako całości system naczyń połączonych Podstawowe problemy makroekonomiczne: 1. Roczna stopa inflacji. 2. Bezrobocie. 3. Wzrost gospodarczy.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Podstawowe zasady Realizacja strategii rozwojowej będzie opierać się o zasady i wartości, których stosowanie jest niezbędne dla osiągnięcia postawionych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo