Spis treści WSTĘP... 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści WSTĘP... 13"

Transkrypt

1 WSTĘP Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI (Adam Jabłoński) Wstęp Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu Ciągłość strategiczna przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie a model zrównoważonego biznesu Wskaźniki zrównoważonego biznesu w modelu zrównoważonego biznesu firm odpowiedzialnych społecznie Miejsce i rola inwestora w kreacji modelu zrównoważonego biznesu przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie Jakość zarządzania i nadzoru korporacyjnego a model zrównoważonego biznesu przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie Forma prawna i struktura organizacji odpowiedzialnej społecznie a model zrównoważonego biznesu Podsumowanie Rozdział II KREACJA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW A STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI (STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT) (Marek Jabłoński) Wstęp Strategiczne Zarządzanie Wynikami (ang. Strategic Performance Management) Wartość przedsiębiorstwa Rentowność modeli biznesu Zintegrowany system pomiaru osiągnięć a procesy decyzyjne

2 5. Kreacja wartości dla udziałowców czy maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa? Podsumowanie Rozdział III SIECI ALIANSÓW W POLSCE: MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ? (Włodzimierz Sroka) Wstęp Istota pojęcia sieci aliansów Przesłanki tworzenia sieci aliansów Występowanie sieci aliansów Branża mikroprocesorowa Branża przewozów lotniczych Branża samochodowa Przypadek Airbusa Sieci aliansów w Polsce Podsumowanie ROZDZIAŁ IV ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI (Anna Nehring) 1. Zarządzanie wiedzą w organizacji Oceny pracownicze i rozwój kariery Outplacement System motywowania pracowników Diagnoza potencjału kadrowego Podsumowanie ROZDZIAŁ V DECYZJE INWESTYCYJNE W KAPITAŁ LUDZKI Z PUNKTU WIDZENIA INTERESARIUSZY (Julia Nowicka-Mieszała, Wiesława Hap) Wstęp Wyodrębnienie kapitału ludzkiego z aktywów niematerialnych organizacji Teoria kapitału ludzkiego, czyli czym on jest dla interesariuszy organizacji Kapitał intelektualny a kapitał ludzki czyli co jest ważniejsze dla interesariuszy

3 4. Rozwój kapitału ludzkiego stratą czy korzyścią dla interesariuszy? Racjonalność podejmowanych decyzji inwestycyjnych w kapitał ludzki organizacji Podsumowanie ROZDZIAŁ VI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ETYCZNA, CZYLI BIZNES FAIR PLAY W POLSCE (Ewa Stawicka) Wstęp Etyczna działalność przedsiębiorstw Program Przedsiębiorstwo Fair Play Nagrody przyznawane w programie Przedsiębiorstwo Fair Play Wymogi i przebieg programu Przedsiębiorstwo Fair Play Laureaci programu firmy fair play Inne programy promujące działania etyczne w Polsce Korzyści działania fair play Podsumowanie ROZDZIAŁ VII ROLA STRATEGII CSR W BUDOWANIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO (Michał Organa) Wstęp Definiowanie i rozumienie społecznej odpowiedzialności biznesu Sytuacja CSR w Polsce przegląd badań Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście celu funkcjonowania oraz wartości przedsiębiorstw Strategia CSR w budowaniu wartości przedsiębiorstwa Studium przypadku omawianego zakładu produkcyjnego w kontekście działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu Analiza interesariuszy Analiza wartości przedsiębiorstwa Analiza społecznych problemów Podsumowanie

4 ROZDZIAŁ VIII ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU A FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNEGO BIZNESU (Grzegorz Sierpiński) Wstęp Negatywne skutki oddziaływania transportu Bezpieczeństwo Straty czasu i kongestia Zużycie energii i zanieczyszczenie środowiska Terenochłonność i hałas Zrównoważony transport oraz działania wspierające jego rozwój Zapewnienie właściwego podziału ruchu na środki transportu Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa Funkcjonowanie biznesu wspierające zrównoważony rozwój transportu Podsumowanie ROZDZIAŁ IX ROLA INSTYTUCJONALNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI W ZARZĄDZANIU MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI WYBRANE ASPEKTY (Małgorzata Okręglicka) Wstęp Rozwój drobnej przedsiębiorczości w okresie dekoniunktury gospodarczej Istota i definicja informacji Pozyskiwanie informacji w sektorze MSP w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł instytucjonalnych Podsumowanie ROZDZIAŁ X LOGIKA DYSTRYBUCJI JAKO DETERMINANTA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA (Joanna Dyczkowska) Wstęp Outsourcing usług logistycznych Konkurencyjność a realizacja strategii koncentracji Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwach sektora spożywczego

5 4. Dystrybucja towarów sprzedawanych-kupowanych za pośrednictwem serwisów aukcyjnych Logistyka jako czynnik konkurencyjności w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych Podsumowanie ROZDZIAŁ XI MIEJSCE I ROLA KOMITETU AUDYTU W JEDNOSTKACH ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO (Aleksandra Noga) Wstęp Komitet audytu podstawy działania, zadania i skład Funkcjonowanie i rozwój komitetów audytu Efektywność komitetów audytu Podsumowanie ROZDZIAŁ XII PLAN STRATEGICZNY W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO (Mariusz Kozłowski) Wstęp Metodologia opracowania Czynniki i uwarunkowania rozwoju Powiatu Będzińskiego Powiat Będziński na tle innych powiatów Specyfika Powiatu Będzińskiego Analiza SWOT powiatu Prognoza rozwoju Powiatu Będzińskiego Kierunki rozwoju Województwa Śląskiego Uwarunkowania rozwoju Powiatu Będzińskiego ROZDZIAŁ XIII CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WIZERUNEK PRACODAWCY W OPINII STUDENTÓW UCZELNI NIEPUBLICZNEJ (Anna Dewalska-Opitek) Wstęp Istota wizerunku pracodawcy Czynniki wpływające na wizerunek pracodawcy

6 3. Praktyczna weryfikacja czynników determinujących wizerunek pracodawcy Podsumowanie ROZDZIAŁ XIV PARTNERSTWO JAKO PODSTAWA MYŚLENIA I DZIAŁANIA MARKETINGOWEGO W REALIACH NOWOCZESNEGO BIZNESU (Anna Niedzielska) Wstęp Specyfika marketingu partnerskiego Kluczowe elementy marketingu partnerskiego Marketing wewnętrzny jako istotny nurt marketingu partnerskiego Lojalność nabywców i jej uwarunkowania Rola baz danych i systemu CRM w marketingu partnerskim Komunikacja w marketingu partnerskim Calimeromarketing i jego związek z marketingiem partnerskim Podsumowanie ROZDZIAŁ XV KLASTRY JAKO FORMA KOOPERENCJI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH ORGANIZACJI DLA SPROSTANIA GLOBALNEJ KONKURENCJI (Edward Chrzan, Roman Garbiec) Wstęp Konkurencja globalna Małe przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji Kooperencja Klaster Podsumowanie ROZDZIAŁ XVI REMINISCENCJE MENTORÓW, CZYLI STUDENCI KONTRA COACHING (Joanna Pawelska) Wstęp Identyfikacja i klasyfikacja potencjałów poszukiwanie i wybieranie coacha lub podopiecznego

7 2. Coaching jako misja a zarazem inwestycja, czyli świadome zarządzanie wiedzą stosowaną Dialog intelektualny i podejście metodyczne do kategorii postawy, w procesach projektowania modeli: treningowych, studyjnych, testowych Wyzwania mentoringu. Charyzma post factum, lecz a priori w NLP