PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE JAKO INNOWACYJNA FORMA REALIZACJI ZADAO PUBLICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE JAKO INNOWACYJNA FORMA REALIZACJI ZADAO PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE JAKO INNOWACYJNA FORMA REALIZACJI ZADAO PUBLICZNYCH Robert Maksymowicz Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University Nowy Sącz, r.

2 PPP co to takiego? Wg ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z dnia 5 lutego 2009 r.): Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadao i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

3 Różne ujęcia PPP EBI wykorzystanie kapitału i doświadczenia sektora prywatnego dla dostarczania usług publicznych. Mniej istotny jest sposób organizacji przedsięwzięcia, forma związku, Standard & Poor s długoterminowośd umowy między partnerami oraz podział ryzyk i korzyści adekwatny do umiejętności, możliwości finansowych i doświadczenia, Komisja Europejska różnorodnośd form współpracy obu partnerów w efekcie, których następuje zwiększenie świadczenia usług publicznych, Rząd niemiecki zapewnienie, poprzez długoterminowe umowy zwiększenia wydajności projektów jako rezultat całościowego podejścia przy ocenie efektów projektu, Polska ustawa o PPP przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadao i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i podmiotem prywatnym.

4 Podmiot publiczny czyli kto? Art. 2 pkt 1 Ustawy o PPP a) jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, b) inna, niż określona w lit. a, osoba prawna, utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: - finansują ją w ponad 50 % lub - posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub - sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub - mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, c) związki podmiotów, o których mowa w lit. a i lit. b;

5 Partner Prywatny Art. 2 pkt 2 Ustawy Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej: przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolnośd prawną - wykonująca we własnym imieniu działalnośd gospodarczą.)

6 Zadania publiczne czyli jakie? zadania własne gminy : ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna, kultura, w tym instytucje kultury, kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, zieleo gminna i zadrzewienia, promocja gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

7 Przykładowe projekty PPP Aquapark Wrocław Szpital Żywiec A 2 Konin- Nowy Tomyśl Przebudowa ze zmianą funkcji Dworca Sopot Parking podziemny Wrocław Hala Widowiskowo sportowa Opole

8 Istota PPP Współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego Współdziałanie i współodpowiedzialnośd partnerów za realizację przedsięwzięcia Trwały charakter przedsięwzięcia Wynagrodzenie zależne od wyników Podział zadao i ryzyk wg kompetencji

9 Inwestycje publiczne w modelu tradycyjnym

10 Inwestycje w modelu PPP Hotel Dom Zdrojowy Centrum Handlowo- Usługowe Budynek Mieszkalny Budynek Biurowo- Parkingowy Tunel Źródło:

11 Podstawowe warunki projektu Jakośd wyniku Zakres Czas Koszt (Michał Trocki, Bartosz Grucza)

12 Porównanie metod inwestycyjnych PARAMETR MODEL TRADYCYJNY MODEL PPP 1. Czas realizacji Mało istotny. Ale najlepiej aby przecięcie wstęgi wypadło przed wyborami. Wszak wójt/ burmistrz / prezydent musi coś trwałego po sobie pozostawid 2. Koszty W przetargu wygrywa najtaosza oferta. (Najwyżej potem zrobi się aneks do umowy ). To w oczywisty sposób wpływa na 3. Jakośd (wynik) Jakoś to potem będzie. (po zimie dziury w drodze byd muszą ) Jak najkrótszy. Krótki czas realizacji = niższe koszty. Partner prywatny chce najszybciej uruchomid przedmiot projektu, by czerpad z niego pożytki. Wyższe w momencie uruchomienia projektu (koszty przygotowania PPP; wyższa jakośd infrastruktury). Niższe w całym cyklu życia projektu (niższe koszty utrzymania; remontów) Wyższa Partner prywatny utrzymuje infrastrukturę; ma lepszy dostęp do nowych technologii, wyników B+R

13 Innowacja procesowa wg Oslo Manual Innowacja procesowe (process innovation) czyli innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeo oraz/lub oprogramowania.

14 PPP korzyści dla partnera publicznego szybsze wdrażanie projektów, zdynamizowanie procesu rozwoju infrastruktury, wyższa jakośd świadczonych usług, wzrost innowacyjności w dostarczaniu usług, większa efektywnośd operacyjna, uwzględnienie całego okresu życia aktywów, redukcja całkowitych kosztów projektu i efektywniejsze wykorzystanie pieniędzy publicznych, lepsze zrozumienie całkowitych kosztów: fazy inwestycji i eksploatacji.

15 PPP korzyści dla partnera prywatnego stabilny, długoterminowy kontrakt, niezależnośd od rocznego budżetu sektora publicznego, elastycznośd w ustalaniu specyfikacji produktu koocowego lub usługi, bodźce do osiągania dobrych wyników i dostarczania usług wysokiej jakości, możliwośd generowania dodatkowych przychodów z od stron trzecich (np. zarządzając budynkiem wynajęcie powierzchni użytkowych), okazja do wykorzystania komercyjnego innowacji.

16 Korzyści związane ze stosowaniem PPP: Strona publiczna uzyskuje dostęp do prywatnego kapitału co w warunkach ogromnych potrzeb infrastrukturalnych oraz ograniczonych zasobów własnych, umożliwia przyspieszenie nakładów na rozwój infrastruktury, PPP jest taosze niż tradycyjna forma realizacji inwestycji PPP pozwala osiągnąd oszczędności rzędu 15-17% w porównaniu z tradycyjnym modelem realizacji inwestycji, Projekty PPP są realizowane szybciej i sprawniej niż w metodzie tradycyjnej, w której jedynie 30% inwestycji zostaje ukooczonych zgodnie z ustanowionym harmonogramem, a 27% zgodnie z zaplanowanym budżetem, Jakośd usług dostarczanych przez partnera prywatnego jest wyższa, co wynika ze zwiększonego dostępu podmiotów prywatnych do innowacyjnej wiedzy, efektów skali i doświadczeo zdobytych we wcześniejszej działalności operacyjnej o podobnym profilu, Możliwośd podziału ryzyk między partnera publicznego i prywatnego każdy z partnerów odpowiada za ryzyka, z którymi sobie lepiej (taniej, wydajniej, szybciej) radzi.

17 Czy PPP może byd stosowane w czasach kryzysu? Władza publiczna silniejsze ograniczenia budżetowe, Kapitał prywatny silniejsze ograniczenia popytowe, trudniejszy dostęp do finansowania. Partnerstwo pozytywna odpowiedź umożliwiająca obu partnerom realizację celów ich działania: Władza publiczna zdobywa kapitał i zdolnośd efektywniejszej realizacji nowych (lepszej jakości) usług publicznych, Partner prywatny uzyskuje możliwośd kontynuacji działalności gospodarczej i łatwiejszy dostęp do finansowania.

18 PPP korzyści ekonomiczne Oszczędności wynikające z integracji przedsięwzięcia (inwestycje i koszty eksploatacyjne, czas realizacji) Przypisanie czynników ryzyka stronom, które najlepiej sobie z nimi radzą, lepsze zarządzanie Umowy oparte na rezultatach działao Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych Długoterminowa współpraca zwrot na kapitale może byd niższy

19 Korzyści z PPP w statystyce Wyniki badao projektów PPP wg National Audit Office (UK): Średnie oszczędności w objętych badaniami projektach PPP 17%; w innym badaniu (tylko inwestycje drogowe) 13% Badanie 61 projektów 89% ukooczonych przed lub w terminie; 100% w planowanym publicznym budżecie; 77% deklaracji, że projekt spełnił oczekiwania strony publicznej Badanie 98 projektów: opinia 81% przedstawicieli sektora publicznego satysfakcjonujący lub wyższy poziom value for money; 75% przed lub w terminie, 0 przypadków poniesienia przez stronę publiczną zwiększonych (nieplanowanych) nakładów

20 Ministerstwo Gospodarki Mapa projektów PPP 19 realizowanych projektów 71 pomysłów na projekt

21 Przedsięwzięcia PPP w Polsce - czerwiec 2011 Liczba ogłoszonych projektów: 41 w roku w roku 2010 Uwzględniając ponownie ogłaszane postępowania - rzeczywista liczba projektów w latach 2009 i 2010 wyniosła odpowiednio 35 i 52. Na podstawie Raportu Centrum PPP Rynek PPP w Polsce

22 Przedsięwzięcia PPP w Polsce - czerwiec 2011 Na podstawie ustawy o PPP zawarto 4 umowy, natomiast na podstawie ustawy o KNRBLU 18 umów. Spośród 22 zawartych umów, wartośd największego projektu: budowy Hali Widowiskowo-sportowej w Krakowie wyniosła 400 mln PLN, a średnia wartośd pozostałych projektów około 50 mln PLN Na koniec czerwca 2011 roku na etapie negocjacji było wciąż 25 projektów. W latach a 56 ogłoszonych przetargów zostało unieważnionych, przerwanych lub realizowanych w innej formule. Spośród 103 wszystkich ogłoszonych projektów, 71 zostało ogłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, pozostałych 32 przez jednostki budżetowe i spółki komunalne. Na podstawie Raportu Centrum PPP Rynek PPP w Polsce

23 PPP w Polsce wg branż Na podstawie Raportu Centrum PPP Rynek PPP w Polsce

24 PPP w Polsce wg branż 2011

25 PPP w Polsce wg branż i trybów

26 Liczba ogłoszeo w I połowie 2011 według województw

27 Dlaczego projektów PPP jest wciąż niewiele? Krótki czas obowiązywania ustawy (wejście w życie w roku 2009) Niska świadomośd korzyści Brak wykwalifikowanej kadry urzędniczej Wciąż dostępne jeszcze Fundusze UE Brak publicznego systemu wsparcia Problemy z lokalną opinią publiczną Obawa przed czwartym P

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY W prezentacji wykorzystałem informacje pochodzące z materiałów ze studiów podyplomowych SGH w Warszawie Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz z materiałów konferencyjnych projektu Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Instrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Instrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Case study na przykładzie Niemiec Projekt realizowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści

Partnerstwo publiczno prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej i opublikowany [w] Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, pod redakcją M. Olińskiego, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn 2006, ISBN 83-89112-52-3

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo